Forslag til vedtægtsændringer på den ekstra ordinære generalforsamling den 9. maj 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vedtægtsændringer på den ekstra ordinære generalforsamling den 9. maj 2016."

Transkript

1 Forslag til vedtægtsændringer på den ekstra ordinære generalforsamling den 9. maj Nugældende vedtægter 1. Navn og hjemsted: Ændringsforslag Stk. 1. Foreningens navn er Danske Tursejlere. Stk. 2. Danmarks Tursejlerforening blev stiftet den 23. december 1992, som en landsforening for danske tursejlere. Foreningen ændrede navn til Danske Tursejlere den 16. december Foreningens navn forkortes i daglig tale til DT. Stk. 3. Foreningens hjemsted er sekretariatets postadresse, der skal være beliggende i Danmark. Postadressen skal fremgå af foreningens medlemsblad. Stk. 4. Foreningens bomærke er 2 hvide sejl og en skrue i guld på blå baggrund indrammet af en tovværkskrans i guld. Foreningens stander er en dannebrogsstander med ovennævnte bomærke 2. Formål: Stk. 1. Danske Tursejlere har som formål at styrke interessen for tur- og fritidssejlads samt skabe gode forhold for alle tur- og fritidssejlere. Stk. 2. Visionen for Danske Tursejlere er Fritidsliv med perspektiv Stk. 3. For at nå disse mål vil Danske Tursejlere varetage medlemmernes interesse inden for områderne:

2 Sejlads i ind- og udland Aktiv debattør i alle sejladssammenhænge Udvikle og tilbyde service, rådgivning og aktiviteter til bestående medlemsklubber Yde bistand ved etablering af nye medlemsklubber Uddannelse, læring og viden i relation til godt sømandsskab og sikker sejlads Tilbyde attraktive forsikringsordninger til foreningens medlemmer Medvirke til at styrke samværet og fællesskabet gennem sociale aktiviteter Fritidssejlads som familieidræt og motionsaktivitet Øget livskvalitet gennem fællesskab og samvær omkring frilufts- og motionsaktivitet Tilskynde til gode frilufts- og naturoplevelser samtidig med der udvises respekt for natur og miljø Attraktiv kommunikation gennem medlemsblad, hjemmeside og øvrigt materiale Varetage medlemmernes interesser via medlemskab / repræsentation i relevante interesseorganisationer 3. Medlemskab: Stk. 1. Danske Tursejlere har 4 former for medlemskab: A, B, C og D medlemmer. - A medlemmer er klubber - B medlemmer er personer, der er medlem af DT og som samtidig er medlem af en klub under DT - C medlemmer er personer, der er medlem af DT men som ikke er medlem af en klub under DT - D medlemmer er personer, der er medlem af DT men som ikke deltager i foreningens forsikringsordning. 3. Medlemskab: Stk. 1. Sejl og motorbådsklubber og individuelle personer kan optages som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter forskellige medlemskategorier.

3 Stk. 2. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at personer, der har ydet en særlig indsats, udnævnes til æresmedlem. En sådan udnævnelse medfører fritagelse for kontingent betaling, dog eksklusiv forsikringsandel. Stk. 3. Et medlem, der groft forser sig mod foreningens interesser, kan ekskluderes. En eksklusion kan gennemføres, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer for. For så vidt angår eksklusion som følge af kontingentrestance henvises til 4 stk. 2 Stk. 3. Et medlem, der groft forser sig mod foreningens interesser, kan ekskluderes. En eksklusion kan gennemføres, når et flertal af bestyrelsen stemmer for. For så vidt angår eksklusion som følge af kontingentrestance henvises til 4 stk. 2 Stk. 4. Forinden der træffes afgørelse om en eksklusion, skal medlemmet have mulighed for at fremføre sine synspunkter for bestyrelsen. Stk. 5. En eksklusion kan indankes til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling. Anke af bestyrelsens beslutning om eksklusion har ikke opsættende virkning. Stk. 6. Et ekskluderet medlem kan søge genindmeldelse i foreningen, når der er gået 3 år efter den første vedtagelse af eksklusionen. Eventuelle restancer skal være betalt. 4. Medlemspligter og rettigheder: Stk. 1. Alle medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter. Stk. 2. Kontingentet skal betales rettidigt. Medlemmer, der er i mere end 2 måneders kontingent restance kan ekskluderes af bestyrelsen efter forudgående varsel. Eventuelt nyt

4 medlemskab, kan kun opnås ved betaling af nyt kontingent samt indfrielse af restance. Stk. 3. Hvert år inden udgangen af november måned fremsender Danske Tursejlere en liste til medlemsklubberne, der viser klubbens B medlemmer hos Danske Tursejlere. Listerne ajourføres af medlemsklubberne og returneres til Danske Tursejlere senest den 15. december. De rettede lister danner grundlag for opkrævning af kontingent det efterfølgende år til Danske Tursejlere. Stk. 3. Hvert år primo november måned fremsender Danske Tursejlere en liste til medlemsklubberne, der omfatter de af klubbens medlemmer som også er registreret som medlemmer af Danske Tursejlere. Listerne ajourføres af medlemsklubberne og returneres til Danske Tursejlere senest den 1. december. De rettede lister danner grundlag for opkrævning af kontingent det efterfølgende år til Danske Tursejlere. Stk. 4. Medlemsklubberne skal løbende afgive meddelelse til foreningen om optagelse af nye medlemmer. Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningen og være denne i hænde senest den 31. oktober, hvorefter udmeldelsen træder i kraft pr. 31. december samme år. Udmeldelser der modtages senere end 31. oktober, træder i kraft den 31. december i det følgende år. 5. Kontingent: Stk. 1. Kontingentet forfalder til betaling 1. januar og skal betales senest 31. januar. Stk. 2. På den årlige generalforsamling fastsættes størrelsen af kontingentet for de forskellige medlemskategorier jf. 3 stk. 1. Stk. 3. Ændringer af kontingentet træder i kraft efterfølgende 1. januar.

5 6. Bestyrelsen: Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Stk. 2. Formanden vælges i lige år. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand. Stk. 3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på skift således, at normalt vælges 3 bestyrelsesmedlemmer sammen med formanden og normalt vælges de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Stk. 4. For at sikre bestyrelsen fuldtallighed vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant. 6. Bestyrelsen: Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Stk. 3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på skift således, at normalt vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer sammen med formanden og normalt vælges de øvrige 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Stk. 5. Nyvalgte medlemmer til bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingen. 7. Bestyrelsens virke: Stk. 1. Bestyrelsen skal arbejde for at virkeliggøre foreningens mål. Stk. 2. Bestyrelsens skal på første møde efter generalforsamlingen træffe beslutning om følgende: Konstituering Frister for indkaldelse til bestyrelsesmøde. Krav til dagsordens udformning. Opgave fordeling i bestyrelsen Nedsættelse af forretningsudvalg, underudvalg og arbejdsgrupper. Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat, fra Stk. 2. Bestyrelsens skal på første møde efter generalforsamlingen træffe beslutning om følgende: Konstituering Frister for indkaldelse til bestyrelsesmøde. Krav til dagsordens udformning. Opgave fordeling i bestyrelsen Nedsættelse af forretningsudvalg, underudvalg og arbejdsgrupper. Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat, fra bestyrelse- og udvalgsmøder.

6 bestyrelse- og udvalgsmøder. Fastsættelse af foreningens hjemsted som anført i 1 stk. 2. Fastsættelse af foreningens hjemsted som anført i 1 stk. 3. Stk. 3. Bestyrelsesmøder skal afholdes minimum 1 gang i hvert kvartal. Stk. 4. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol for alle møder og generalforsamlinger. Det skal klart fremgå af protokollen, hvad der er vedtaget og forkastet, ligesom alle valg og valgperioder skal fremgå af denne. Stk. 5. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres via foreningens hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse, samt i det efterfølgende nr. af Tursejleren. Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes som flertalsafgørelser. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes som flertalsafgørelser. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 50 % af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 7. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage den daglige ledelse af foreningens drift, herunder sekretariatet. Forretningsføreren er også ansvarlig for korrekt regnskabsføring, beholdningernes tilstedeværelse samt kontakt til eksterne revisorer, jf. 9 stk. 4. Forretningsføreren deltager i foreningens bestyrelsesmøder og fungerer som sekretær for bestyrelsen. Stk. 8. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og forretningsføreren, såfremt en sådan er ansat, jf. stk. 7. Er ingen forretningsfører ansat udpeger bestyrelsen er medlem af bestyrelsen som det 3. medlem af forretningsudvalget.

7 Stk. 9. Bestyrelsen kan vedtage at tilmelde foreningen til såvel nationale som internationale organisationer med relation til foreningens virke. Stk. 10. Poster i underudvalg og arbejdsgrupper kan besættes med folk uden for bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for det arbejde, som udføres i de nedsatte underudvalg og arbejdsgrupper. 8. Regnskab: Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Alle medlemmer kan rekvirere driftsregnskab og status hos sekretariatet 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være forsynet med revisionspåtegning. 9. Revision: Stk. 1. Foreningens regnskab skal revideres af 2 kritiske revisorer samt af en godkendt revisor. Stk. 2. På generalforsamlingen vælges 2 kritiske revisorer og 1 suppleant. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. De kritiske revisorer skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være forsynet med revisionspåtegning fra de valgte revisorer. 9. Revision: Stk. 1. Foreningens regnskab skal revideres af 2 kritiske revisorer der skal være medlemmer, samt af en ekstern generalforsamlingsvalgt registreret revisor. Bestyrelsesmedlemmer og forretningsfører kan ikke vælges til revisor. Stk. 2. På generalforsamlingen vælges de 2 kritiske revisorer og 1 suppleant. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

8 Stk. 3. De kritiske revisorer har, til enhver tid adgang til, at efterse det løbende regnskab og beholdningerne. Stk. 4. Bestyrelsen indstiller valg af eksternt revisionsfirma til generalforsamlingens godkendelse. 10. Generalforsamling: Stk. 4. De kritiske revisorer har, til enhver tid adgang til, at efterse det løbende regnskab og beholdningerne. Stk. 5. Bestyrelsen indstiller valg af eksternt revisionsfirma/registreret revisor til generalforsamlingens godkendelse. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Danmark og inden udgangen af april måned. Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres på hjemmesiden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. a. Dagsorden b. Bestyrelsens forslag c. Indkomne forslag Stk. 4. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal motiveres skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar samme år som generalforsamlingen afholdes. Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Danmark i marts eller april måned. Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres på hjemmesiden senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal motiveres skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter

9 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen. 4. Bestyrelses beretning. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget. 7. Fastlæggelse af kontingent. 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Valg af formand (normalt kun i lige år) 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af 1. og 2. suppleant. 12. Valg af 2 kritiske revisorer samt en suppleant. 13. Godkendelse af ekstern revision. 14. Eventuelt. Stk. 7. Alle medlemmer har efter tilmelding, adgang til generalforsamlingen. Medlemmer med kontingentrestance har dog ikke stemmeret. Der kan kun afgives stemmer på A medlemmers vegne via de tilmeldte delegerede. Delegerede skal være B medlem og være tilmeldt til generalforsamlingen senest 10 dage før dennes afholdelse. A medlemmer kan udpege et medlem af bestyrelsen i DT som delegeret til at repræsentere medlemsklubben ved generalforsamlingen. B, C og D medlemmer skal ligeledes tilmelde sig generalforsamlingen 10 dage før dennes afholdelse for at være stemmeberettiget. Stk. 8. Stemmer kan afgives således. Stk. 7. Alle medlemmer har efter tilmelding, adgang til generalforsamlingen. Medlemmer med kontingentrestance har dog ikke stemmeret. Der kan kun afgives stemmer på vegne af medlemsklubber via mindst en tilmeldt delegeret fra den pågældende klub. Delegerede skal være medlem af Danske Tursejlere og være tilmeldt til generalforsamlingen senest 10 dage før dennes afholdelse. Medlemsklubber kan udpege et medlem af bestyrelsen i DT som delegeret til at repræsentere og stemme for medlemsklubben ved generalforsamlingen. Alle medlemmer skal tilmelde sig generalforsamlingen 10 dage før dennes afholdelse for at være stemmeberettiget. Stk. 8. Stemmer kan afgives således. - Medlemsklubber har fem stemmer pr repræsenteret klub - Alle øvrige medlemmer har én stemme pr. fremmødt medlem Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt bortset fra medlemsklubber (jf.

10 - A medlemmer har fem stemmer pr klub - B medlemmer har én stemme pr fremmødt medlem - C medlemmer har én stemme pr fremmødt medlem - D medlemmer har én stemme pr fremmødt medlem Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt bortset fra a-medlemmers delegerede. Stk. 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Forslag der ikke kan skabes flertal for, bortfalder. 10 stk. 7). Stk. 10. Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer afstemningen, der kan foregå med akklamation, ved håndsoprækning eller skriftlig. Afstemningen skal ske skriftlig, når dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10 % af de anmeldte stemmer forlanger dette. Stk. 10. Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer afstemningen, der kan foregå med akklamation, ved håndsoprækning eller skriftlig. Afstemningen skal ske skriftlig, når dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10 % af generalforsamlingen forlanger dette. Stk. 11. Indstilling til valg af formand og/eller bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendes til DT s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 11. Ekstraordinær generalforsamling: Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal gennemføres, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 20 % af medlemsklubberne, eller 20 % af medlemmerne udenfor klubber (jf. 3 stk.1 ), skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen. Bestyrelsen er herefter forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter at begæring er fremsat til bestyrelsen. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal gennemføres, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 20 % af medlemsklubberne, eller mindst 20 % af de individuelle medlemmer, skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen. Bestyrelsen er herefter forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter at begæring er fremsat til bestyrelsen. Stk. 2. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal

11 bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger før afholdelsen og om muligt i foreningens blad Tursejleren, og være bilagt de nødvendige oplysninger om det eller de emner der skal behandles. Stk. 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner der er motiveret og i skriftlig form er begæret behandlet. Stk. 4. På en ekstraordinær generalforsamling, gælder samme afstemningsregler som på en ordinær generalforsamling. Stk. 5. Opnås der ikke det nødvendige flertal, bortfalder forslaget 12. Vedtægtsændring: Stk. 1. Forslag om ændringer af disse vedtægter kan kun træffes på en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling i henhold til stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 1. februar. Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer, skal i sin helhed, være tilgængelig for alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk. 3. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. Stk. 4. Opnås der kvalificeret flertal på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig

12 jf. 12 stk. 3. afholdes der en ny ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger herefter med de foreslåede vedtægtsændringer som eneste punkt på dagsordenen. Beslutningen om vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer kan her træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Stk. 5. Opnås der ikke det nødvendige flertal, bortfalder forslaget 13. Opløsning af foreningen: Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen. Stk. 2. For at en opløsning af foreningen kan vedtages, kræves det at mindst halvdelen af foreningens gyldige stemmer er repræsenteret, og at mindst ¾ af de repræsenterede stemmer for opløsningen. Stk. 3. Opnås der kvalificeret flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, afholdes der en ny ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger med forslaget om opløsning på dagsordenen. Forslaget om opløsning af foreningen kan på denne ekstraordinære generalforsamling endeligt besluttes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Stk. 4. Generalforsamlingen skal, såfremt det er besluttet at opløse foreningen, ved simpelt flertal træffe bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue. Stk. 5. Såfremt formuen er positiv, skal overskuddet anvendes

13 til sø sportslige formål. 14. Tegningsret og hæftelse: Stk. 1. For foreningens gæld hæfter alene foreningens formue. Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Stk. 3. Bestyrelsen tegnes af formanden og i hans fravær af næstformanden. Stk. 4. Ved væsentlige økonomiske dispositioner, kræves bestyrelsens accept Stk. 5. Køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån kan kun ske efter beslutning derom på en generalforsamling. Stk. 6. Bestyrelsen kan uanset ovenstående stk. 5 oprette en kassekredit eller optage et driftslån. Størrelsen af kassekreditten eller et driftslån må max være 20 % af de samlede indtægter. Stk. 6. Bestyrelsen kan uanset ovenstående stk. 5 oprette en kassekredit eller optage et driftslån. Størrelsen af kassekreditten eller et driftslån må max være 20 % af de samlede indtægter året forud.

Vedtægter for Danske Tursejlere

Vedtægter for Danske Tursejlere Vedtægter for Danske Tursejlere 1. Navn og hjemsted: Stk. 1. Foreningens navn er Danske Tursejlere. Stk. 2. Danmarks Tursejlerforening blev stiftet den 23. december 1992, som en landsforening for danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB SKÆRBÆK BÅDEKLUB VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB 29. november 2000 1: Foreningens navn og hjemsted: 1. Klubbens navn er SKÆRBÆK BÅDEKLUB SBK. Dens hjemsted er Skærbæk i Fredericia kommune. 2: Formål: 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Stiftet 1880

Vedtægter. for. Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Stiftet 1880 Vedtægter for Gl. Roskilde Amts Biavlerforening Stiftet 1880 2016 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er GL. Roskilde Amts Biavlerforening. 1.2 Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands

Læs mere

Foreningsvedtægter Lildstrand bådlag

Foreningsvedtægter Lildstrand bådlag Vedtægter for Lildstrand bådlag 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Udelukkelse og eksklusion 5 Ordinær generalforsamling 6 Ekstraordinær generalforsamling 7 Bestyrelsen 8 Regnskab og revision 9

Læs mere

Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense.

Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense. Vedtægter Vedtægter for faldskærmsklubben Center Jump Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense. 1 Formål Klubbens formål er at varetage og udbrede faldskærmssporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN KØGE BUGT

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN KØGE BUGT 1 VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN KØGE BUGT 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Køge Bugt (SKB ). Dens hjemsted er Hundige Havn Hejren, Greve Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI VEDTÆGTER Tidligere Dansk Selskab for Allergiforskning stiftet 12. januar 1946, ændret til Dansk Selskab for Allergologi og Immunologi 12. maj 1966, ændret til Dansk Selskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB SKÆRBÆK BÅDEKLUB VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB 16. april 2011 1: Foreningens navn og hjemsted: 1. Klubbens navn er SKÆRBÆK BÅDEKLUB SBK. Dens hjemsted er Skærbæk i Fredericia kommune. 2: Formål: 1. Klubbens

Læs mere

Klubbens navn er Basketballklubben BMS, og dens hjemsted er Skovlunde i Ballerup kommune.

Klubbens navn er Basketballklubben BMS, og dens hjemsted er Skovlunde i Ballerup kommune. Vedtægter for Basketballklubben BMS 1. Klubbens navn og formål Klubbens navn er Basketballklubben BMS, og dens hjemsted er Skovlunde i Ballerup kommune. Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed

Læs mere

Vedtægter for Løgum Idrætsforening

Vedtægter for Løgum Idrætsforening Vedtægter for Løgum Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Løgum Idrætsforening Foreningen er stiftet d. 10. januar 1968 Foreningens hjemsted er Tønder kommune 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 NUVÆRENDE VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere

Læs mere

KORSØR SVØMME- & LIVREDNINGSKLUB (K.S.L.)

KORSØR SVØMME- & LIVREDNINGSKLUB (K.S.L.) VEDTÆGTER FOR KORSØR SVØMME- & LIVREDNINGSKLUB (K.S.L.) Senest revideret 2012 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Korsør Svømme- & Livredningsklub, og foreningen er hjemhørende i Slagelse kommune. Foreningen

Læs mere

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ)

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Skagen Jagtforening 1.2 Foreningens hjemsted er Frederikshavns.. kommune. 2 Forholdet til

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening. vedtaget ved urafstemning den 14/4-2004

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening. vedtaget ved urafstemning den 14/4-2004 Vedtægter for Dansk Geologisk Forening vedtaget ved urafstemning den 14/4-2004 Indhold 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MØDER OG KLUBBER... 3 4 PUBLIKATIONER OG ANDRE UDGIVELSER... 3 5 MEDLEMSSKAB... 4 6 UDMELDELSE...

Læs mere

Vedtægter for Indsæt navn vejlaug.

Vedtægter for Indsæt navn vejlaug. Matr.nr.: Indsæt matr.nre. Anmelder: Anmelders navn Anmelders adresse Ejerlavsbetegnelse: Beliggende: ved Indsæt vejens navn(e) Vedtægter for Indsæt navn vejlaug. Vejlaugets navn er: Indsæt vejlaugets

Læs mere

Vedtægter SIND Ungdom

Vedtægter SIND Ungdom Vedtægter SIND Ungdom 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er SIND Ungdom. SIND Ungdoms hjemsted er København. SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse eller

Læs mere

Vedtægter for Greve Fodbold (Gældende fra den 29. marts 2016)

Vedtægter for Greve Fodbold (Gældende fra den 29. marts 2016) Vedtægter for Greve Fodbold (Gældende fra den 29. marts 2016) 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er GREVE FODBOLD og foreningens hjemsted er Greve kommune. 2 Foreningens formål - at sikre medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Egå Rosport

Vedtægter for Egå Rosport Vedtægter for Egå Rosport 1 Navn og hjemsted Foreningen er stiftet den 5. november 1969 og har hjemsted i Århus kommune. Foreningen skiftede i 2015 navn fra HEI Rosport til Egå Rosport Foreningen er tilsluttet

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune 2 Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nordsjælland Basketball

Vedtægter for Nordsjælland Basketball Navn og hjemsted Vedtægter for Nordsjælland Basketball Foreningens navn: Nordsjælland Basketball - NSBB Tilhørsforhold: Ingen Stiftelsesdato: 24. januar, 1969 Hjemsted: Hillerød Kommune 1 Formål Nordsjælland

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune

Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune Navn. Sammenslutningens navn er: "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune", kaldet: "SAGT". Formål og opgaver.

Læs mere

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972. D a n s k L i p i z z a n e r f o r e n i n g. Vedtægter

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972. D a n s k L i p i z z a n e r f o r e n i n g. Vedtægter 1 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Dansk Lipizzanerforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. Stk. 3: Foreningen er tilsluttet Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL. - at arbejde på at forbedre vilkårene for anbragte børn, unge og voksne,

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL. - at arbejde på at forbedre vilkårene for anbragte børn, unge og voksne, VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er LOS De private sociale tilbud Foreningens hjemsted er København. 2 FORMÅL Foreningens formål er: 3 - at arbejde på at forbedre vilkårene for anbragte børn,

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

1 - NAVN. Sammenslutningens navn er "Samvirkende Idrætsklubber i Odense" (SIKO), idrætsråd under DIF.

1 - NAVN. Sammenslutningens navn er Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), idrætsråd under DIF. NYE VEDTÆGTER 1 - NAVN Sammenslutningens navn er "Samvirkende Idrætsklubber i Odense" (SIKO), idrætsråd under DIF. 2 - FORMÅL SIKO er en interesseorganisation for den organiserede idræt i Odense Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub

Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub 1 Klubben har til formål at virke for skøjtesportens fremme i Rødovre kommune. Klubben har en Skøjteafdeling, og en amatør ishockey senior- og ungdomsafdeling,

Læs mere

Vedtægter for Herning Golf Klub

Vedtægter for Herning Golf Klub Vedtægter for Herning Golf Klub 1 Klubben: Klubbens navn er Herning Golf Klub. Klubbens hjemsted er Herning Kommune. 2 Klubben: Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

5. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Kontingent for det år udmeldelsen finder sted, skal betales.

5. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Kontingent for det år udmeldelsen finder sted, skal betales. Navn og Formål: 1. Klubbens navn er Aalborg Fodbolddommerklub, og dens formål er gennem kurser, møder og foredrag, at dygtiggøre fodbolddommere og udviklere samt at fordele kampe, som ikke fordeles af

Læs mere

Klubbens navn er GOLF CLUB DANOIS, Côte d Azur. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

Klubbens navn er GOLF CLUB DANOIS, Côte d Azur. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Eksisterende vedtægter for Golf Club Danois, Côte d Azur: Forslag til ny ordlyd: 1 Klubbens navn er GOLF CLUB DANOIS, Côte d Azur. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Det

Læs mere

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København.

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. Love for VIRKSOM 1. Navn 1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. 2. Idégrundlag og formål 2.1 VIRKSOM tilbyder medlemskab til personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed,

Læs mere

Udkast til vedtægter for Tønder Erhvervsråd. Foreningens navn er Tønder Erhvervsråd. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune.

Udkast til vedtægter for Tønder Erhvervsråd. Foreningens navn er Tønder Erhvervsråd. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune. Udkast til vedtægter for Tønder Erhvervsråd 1. Foreningens navn Foreningens navn er Tønder Erhvervsråd. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune. 2. Vision og formål Tønder Erhvervsråds vision er, aktivt

Læs mere

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg Side 1 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Teglmarken 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Teglmarken. Dens formål er at varetage grundejernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gistrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 formål Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Forretningsudvalget...

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland Vedtægter DGI Midtjylland Ændringsforslag fra DGI Midtjyllands bestyrelse DGI Midtjyllands årsmøde 12. april 2011 1 - Navn Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Djøf Advokat

Vedtægter for Djøf Advokat Vedtægter for Djøf Advokat 1 Foreningens navn 2 Delforeningens formål 3 Forholdet til Djøf 4 Medlemmer 5 Kontingent 6 Djøf Advokat 7 og 8 Repræsentantskabet 9-11 Ordinært repræsentantskabsmøde 12 og 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a. medlemmer 3 VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i andels- eller

Læs mere

Love for AJAX København

Love for AJAX København Love for AJAX København Kapitel I Stiftelse, formål og spilledragt 1. Klubbens navn er AJAX København. Stk. 2. Klubben har hjemsted i Københavns Kommune Stk. 3. Klubben er stiftet d. 2. maj 1934, og fusioneret

Læs mere

Vedtægter Masterforum for sundhedspædagogik og sundhedsfremme.

Vedtægter Masterforum for sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Vedtægter Masterforum for sundhedspædagogik og sundhedsfremme. 1 Navn og Hjemsted stk.1. Foreningens navn er: Masterforum for sundhedspædagogik og sundhedsfremme (MSP). (Engelsk titel: Master of Education

Læs mere

MiljøForum Fyn Vedtægter

MiljøForum Fyn Vedtægter April 2013 MiljøForum Fyn Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er MiljøForum Fyn. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. 2 Formål Foreningen har til formål at styrke en bæredygtig udvikling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN 1 Navn og hjemsted Blokforeningen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder under Dansk Byggeri, der producerer letklinkerblokke og/eller udstøbningsblokke

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER NOTAT KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER Selskabets nuværende vedtægter er sidst ændret i 2013. Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter på selskabets ordinære

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG. Foreningens navn er: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg.

V E D T Æ G T E R. for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG. Foreningens navn er: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Advokataktieselskabet KNUDSEN & PARTNERE Klosterplads 11, 1. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 24 64 Fax 62 20 13 22 J.nr. AM/7420. V E D T Æ G T E R for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG 1 Navn. Foreningens

Læs mere

Love for Fyens Rideklub

Love for Fyens Rideklub Love for Fyens Rideklub 1 Navn og formål Klubbens navn er Fyens Rideklub og klubbens hjemsted er Odense Kommune. Dens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af

Læs mere

VEDTÆGT FOR REPRÆSENTANTSKABET FOR TV 2/FYN

VEDTÆGT FOR REPRÆSENTANTSKABET FOR TV 2/FYN HJEMMEL OG HJEMSTED 1 Nærværende vedtægt er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets Bekendtgørelse den 27. december 2014 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. Repræsentantskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening

Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening Bestyrelsens forslag til Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening Den samlede bestyrelse foreslår, at DFF s vedtægter forenkles og moderniseres. Forslaget er begrundet i, at DFF gennem årene har fortaget

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HELLERUP DAMEROKLUB NAVN, FORMÅL, HJEMSTED

FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HELLERUP DAMEROKLUB NAVN, FORMÅL, HJEMSTED FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HELLERUP DAMEROKLUB 1 NAVN, FORMÅL, HJEMSTED 1. Klubbens navn er Hellerup Dameroklub med hjemsted Strandparksvej 42, 2900 Hellerup. 2. Klubbens formål er at give medlemmerne adgang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVBASSERNE FSU

VEDTÆGTER FOR HAVBASSERNE FSU VEDTÆGTER FOR HAVBASSERNE FSU Revideret den 13/6-2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Sportsdykkerklubben HAVBASSERNE FSU. og er hjemmehørende i Furesø Kommune. Foreningen er stiftet den 23. februar

Læs mere

Vedtægter. for. Værebro Boldklub

Vedtægter. for. Værebro Boldklub Vedtægter for Værebro Boldklub 12-FEB-2014 Side 1 af 6 1. Navn 1.1. Klubbens navn er "Værebro Boldklub", der kan forkortes til Værebro BK eller VB 1968. 1.2. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Kristelig Fagforening Vedtægt 2015

Kristelig Fagforening Vedtægt 2015 Kristelig Fagforening Vedtægt 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kristelig Fagforening. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 2 Grundlag Kristelig Fagforening er en arbejdsmarkedsorganisation,

Læs mere

Tambohus Bylaug Vedtægter

Tambohus Bylaug Vedtægter Tambohus Bylaug Vedtægter 1 Navn : Tambohus Bylaug 2 Formål : Tambohus Bylaug skal medvirke til at styrke sammenholdet og udviklingen af bylivet i Tambohus gennem aktivitet, sociale arrangementer og fællesopgaver.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN Regionshuset 2012 2 Vedtægter for HK-klubben Klubbens navn: HK Klubben Regionshuset Klubbens område: Regionshuset i Sorø Vedtaget på den ordinære klubgeneralforsamling

Læs mere

Vild med film? Film efteråret 2016. 21. september 2016 kl. 19.00 Youth USA 2015, Drama (spilletid 2 timer og 4 min)

Vild med film? Film efteråret 2016. 21. september 2016 kl. 19.00 Youth USA 2015, Drama (spilletid 2 timer og 4 min) Film efteråret 2016 Vild med film? 21. september 2016 kl. 19.00 Youth USA 2015, Drama (spilletid 2 timer og 4 min) 19. oktober 2016 kl. 19.00 Room Italien 2015, Drama (spilletid 1 time og 58 min) 16. november

Læs mere

Osted Idrætsforening Stiftet 4. juni 1914

Osted Idrætsforening Stiftet 4. juni 1914 Vedtægter for Osted Idrætsforening Stiftet 4. juni 1914 1 NAVN OG HJEMSTED: a. Foreningens navn er Osted Idrætsforening, herefter OIF. b. OIF er stiftet 4. juni 1914. c. Foreningen har hjemsted i Osted,

Læs mere

Vedtægter for. International Medical Cooperation Committee Aarhus

Vedtægter for. International Medical Cooperation Committee Aarhus Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Aarhus Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer.... 3 1 Navn......... 3 2 Relationer.... 3 Kapitel 2: Vision og formål... 3 3 Vision...

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HØRSHOLM KOMMUNE VEDTÆGTER

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HØRSHOLM KOMMUNE VEDTÆGTER DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HØRSHOLM KOMMUNE VEDTÆGTER Vedtaget på generalforsamlingen den 29/1 1996 Ændret på generalforsamlingen den 16/1 2007 1 Foreningens navn er Det Konservative Folkeparti i Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København

VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København 1 Fællesklubbens navn: 1.1 Post Teknisk Fællesklub (PTF) 2 Fællesklubbens tilhørsforhold: 2.1 Fællesklubben er en del af 3F København 3 Fællesklubbens

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD SPILDEVAND A/S CVR-nr. 33 04 69 87 1. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforening

VEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforening VEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Konservative i Skive kommune. Herefter benævnt vælgerforeningen. Vælgerforeningen er tilsluttet Det Konservative Folkeparti.

Læs mere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 1 Navn Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 2 Formål Selskabets formål er: at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter

Læs mere

DANSKE LANDBRUGSMASKINFABRIKANTER. Vedtægter FOR

DANSKE LANDBRUGSMASKINFABRIKANTER. Vedtægter FOR Vedtægter FOR DANSKE LANDBRUGSMASKINFABRIKANTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Landbrugsmaskinfabrikanter. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands forretningsadresse

Læs mere

VEDTÆGTER. for INVEST ADMINISTRATION A/S. CVR-nr. 34 92 70 14

VEDTÆGTER. for INVEST ADMINISTRATION A/S. CVR-nr. 34 92 70 14 VEDTÆGTER for INVEST ADMINISTRATION A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er INVEST ADMINISTRATION A/S. Dets hjemsted er Københavns kommune. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Lyngby-Gladsaxe Volley Stiftende generalforsamling Tirsdag den 30. august 2011 kl. 20.00

Lyngby-Gladsaxe Volley Stiftende generalforsamling Tirsdag den 30. august 2011 kl. 20.00 Lyngby-Gladsaxe Volley Stiftende generalforsamling Tirsdag den 30. august 2011 kl. 20.00 MOTIVERING fra bestyrelserne fra Lyngby Volleyball og Gladsaxe Volleyball Klub Dagsordenens punkt 2: Vedtægter Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København

VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København VEDTÆGTER for Børns Voksenvenner København 1. Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Børns Voksenvenner København, stiftet den 4. oktober 1993. Foreningens

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a. 1 Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 7. februar 1998, er et Andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bjørnø Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Vedtægter for Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening (HGI) l Navn og hjemsted Foreningens navn er Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening, forkortet til HGI. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLDING KRISECENTER

VEDTÆGTER FOR KOLDING KRISECENTER VEDTÆGTER FOR KOLDING KRISECENTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter. Dets hjemsted er Kolding Kommune. 2. FORMÅL Kolding Krisecenter har til formål at bekæmpe vold mod kvinder

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Det Private Botilbud Højtoft

Vedtægter for Det Private Botilbud Højtoft Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R. Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Gry Rambusch Vedtægter for Det

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Udvikling Fyn P/S

VEDTÆGTER. for. Udvikling Fyn P/S VEDTÆGTER for Udvikling Fyn P/S CVR-nr. 34 20 62 28 Sagsnr. 31225-0010 MMR/ dm 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er Udvikling Fyn P/S. 1.2. Selskabets binavn er Developing Fyn P/S. 1.3. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale

VEDTÆGTER for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 5756-002/KV 16.04.2012 VEDTÆGTER for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Kommuneforeningen Kommuneforeningen Skiveegnens Radikale består af medlemmer af Det Radikale Venstre, bosiddende i Skive Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY BYLAUG

VEDTÆGTER FOR SÆBY BYLAUG 1. Bylaugets formål er: At varetage medlemmernes fælles interesser i Sæby s miljø og atmosfære. a) Ved at pleje fællesskabet mellem byens beboere. F.eks., ved at sikre afholdelse af arrangementer for bylaugets

Læs mere

2 Det er Ansatte Dyrlægers organisations formål at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og social-økonomiske område.

2 Det er Ansatte Dyrlægers organisations formål at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og social-økonomiske område. Vedtægter for Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) Navn 1 Organisationens navn er Ansatte Dyrlægers Organisation betegnet ADO. Ansatte Dyrlægers Organisation er en organisation under Den Danske Dyrlægeforening.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af 5 eller 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til

Læs mere

4 GENERELLE MEDLEMSBETINGELSER

4 GENERELLE MEDLEMSBETINGELSER 1 NAVN Klubbens navn og adresse er: Nørresundby Sportsdykkerklub, Mellem Broerne 2A, 9400 Nørresundby. www.nskdyk.dk Klubben er stiftet d. 24. november 1971. 2 FORMÅL Klubbens formål er at give personer

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Kapitel 1: Navn, formål og virke 1 Foreningens navn er, forkortet UNF i daglig tale. I internationale sammenhænge benævnes foreningen The Danish Youth

Læs mere

VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS (under stiftelse) 2. Selskabets hjemsted. 3. Selskabets formål

VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS (under stiftelse) 2. Selskabets hjemsted. 3. Selskabets formål VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS (under stiftelse) 1. Selskabets navn Selskabets navn er Erhverv og Landsby i Udvikling ApS 2. Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Thisted Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TYLSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TYLSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TYLSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tylstrup Vandværk A.m.b.a. 2. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 2

Læs mere

Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660 VEDTÆGTER. for.

Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660    VEDTÆGTER. for. Ret&Råd Sundhuset Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660 E-mail: info@sundhuset.dk www.sundhuset.dk J.nr.: 21-80258 PEA/THJ VEDTÆGTER for Billund Trav A/S CVR-nr. 32 80 07 18 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for V E D T Æ G T E R for I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S / vedtægter af 25.september 2013 Navn og

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. (Interessentskabet) CVR: 13523584 12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Golf Klub

Vedtægter for Hedensted Golf Klub Vedtægter for Hedensted Golf Klub 1 Klubbens navn er Hedensted Golf Klub og dens hjemsted er i Hedensted Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

TAPPER OG TRO L O V E. for SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING, 4 Regiment. Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk

TAPPER OG TRO L O V E. for SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING, 4 Regiment. Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk TAPPER OG TRO L O V E for SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING, 4 Regiment Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk 2016 LO V E for SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING 4. REGIMENT Antvorskov

Læs mere

Grundejerforeningen Bindeleddet Ørslev

Grundejerforeningen Bindeleddet Ørslev Grundejerforeningen Bindeleddet Ørslev - 2-1 Navn, hjemsted og formål a. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bindeleddet. Den omfatter byggegrunde udstykket fra matr. Nr. 20a, 21a, 22a, 23a og 4a.

Læs mere

Vedtægter BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende Senest ændret på Repræsentantskabsmødet d. 25. oktober 2014

Vedtægter BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende Senest ændret på Repræsentantskabsmødet d. 25. oktober 2014 Vedtægter BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende Senest ændret på Repræsentantskabsmødet d. 25. oktober 2014 BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende Livjægergade 20 2100 København Ø 3525 4600

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [indsæt] fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [indsæt] fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR Udvikling Fyn A/S CVR-nr. 34 20 62 28 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Udvikling Fyn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at varetage erhvervs-

Læs mere

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er DK Hostmaster A/S Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1. Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen

Læs mere

VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus

VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus 1 1) Foreningens navn er Antenneforeningen Aarhus. 2) Foreningens hjemsted er Aarhus. 2 1) Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg samt under overholdelse

Læs mere

Nivå Golf Klub. Vedtægter af 7. maj 2007. Ændret på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 23. april 2013

Nivå Golf Klub. Vedtægter af 7. maj 2007. Ændret på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 23. april 2013 Nivå Golf Klub Ændret på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 23. april 2013 Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Klubbens navn er Nivå Golf Klub. Dens hjemsted er i Fredensborg kommune. Stk. 2.

Læs mere

Sjølundhusenes Grundejerforening

Sjølundhusenes Grundejerforening Sjølundhusenes Grundejerforening Vedtægter 1(Medlemmer af foreningen) Medlemmer af Sjølundshusenes Grundejerforening er: Enhver ejer af parceller udstykkede fra matrikel nr. 2 a og 2 ay, Brøndbyvester

Læs mere