Skandia Link A/S. Årsrapport cvr nr mere til di

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di"

Transkript

1 Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr mere til di

2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation 5 Samfundsansvar (CR) 7 Pensionsmarkedet 8 Investeringsstrategi og afkast 9 Finansielle og forsikringsmæssige risici 14 Nye EU-solvensregler - Solvens II 14 Revisionsudvalg 15 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold 15 Forventninger til Påtegninger 16 Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Selskabsoplysninger Skandia Link Livsforsikring A/S Kay Fiskers Plads København S Hjemmeside: Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1/1 31/12 Hjemstedskommune: København Ekstern revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Ejer Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige Årsregnskab 19 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 22 Noter 23 Anvendt regnskabspraksis 23 Ledelseshverv 44

3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal t.kr Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Resultat af afgiven forretning Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Hensættelser til forsikrings- og investeringskontakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N1) % -2,7 6,8 1,9 1,4 1,1 Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier (N3) % 4,1 4,7 4,3 5,3 7,1 Omkostningsprocent af hensættelser (N4) % 1,4 1,4 1,6 1,7 2,0 Omkostninger pr. forsikret (N5) kr Omkostningsresultat (N6) % -0,98-0,86-0,91-0,82-0,87 Forsikringsrisikoresultat (N7) % 0,19-1,02-0,24-0,06 0,25 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad (N8) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejerkapitalgrad (N10) % 65,2 42,5 36,7 45,2 74,1 Overdækningsgrad (N11) % 37,1 20,7 9,3 18,2 33,1 Solvensdækning (N12) % Forrentningsnøgletal Egenkapital forrentning før skat (N13) % -1,0 13,4-28,9 3,2 1,9 Egenkapital forrentning efter skat (N14) % 1,2 7,2-21,6 2,4 1,1 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser før skat (N15) % 10,6 11,1-6,6 18,5 31,3 Nøgletal vedr. syge- og ulykkesforsikring Bruttoerstatningsprocent % -65, Bruttoomkostningsprocent % -1, Combined ratio f.e.r. % -66,

4 Skandia Link Livsforsikring A/S (Skandia Link) 2013 I 2013 har Skandia Link oplevet en stigende kundetilgang i forhold til 2012, og det har sammen med meget positive investeringsafkast medført en markant stigning i de samlede investeringsaktiver. Skandia Link har endvidere fortsat investeringen i nye produkter og lancerede i 2013 Skandia Livscyklus samt nye invalideforsikringer. Sidstnævnte forsikringer er tegnet som syge- og ulykkesforsikringer, så produkterne bedre kan tilpasses markedsudvikling eller ændringer i offentlige ydelser. Skandia Link har således fået godkendt udvidet koncession i Desuden har Skandia Link oplevet en stigende tilgang af kunder fra Skandias gennemsnitsrenteselskaber. Samlet har udviklingen i forretningsomfanget medført behov for at udvide kapitalbasen i selskabet, hvilket er sket med samlet 160 mio.kr. Resultatoversigt: Resultat efter skat på 5,1 mio.kr. mod 21,2 mio.kr i Resultatet er dårligere end forventet. Vækst i løbende præmier på 16 procent og i samlede indbetalinger på 53 procent i forhold til I investeringsaktiver tilknyttet unit linked kontrakter er der oplevet en stigning på 36 procent som følge af præmieindbetalinger, engangsindskud og positivt investeringsafkast. Årets resultat Kommentarer til resultatopgørelsen Skandia Links resultat før skat udgør -4,2 mio. kr. mod 39,3 mio. kr. i Efter skat udgør resultatet 5,1 mio. kr. mod 21,2 mio. kr. i Årets resultat er lidt dårligere end forventet. Resultatet for 2013 er lidt dårligere end forventet, hvilket bl.a. skyldes implementering af Finanstilsynets opdaterede levetidsantagelser. Omkostningerne til administration og særligt erhvervelse er ligeledes steget som følge af øget aktivitet, investering i produktudvikling, infrastruktur samt implementering af lovkrav. Årets resultat efter skat er ligeledes påvirket af indregning af et tidligere nedskrevet skatteaktiv, som følge af forbedrede forventninger til fremtidig indtjening i selskabet. Bruttopræmier De samlede bruttopræmieindtægter steg med 1,7 mia. kr. til 4,9 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 52,7 procent. Bruttopræmierne omfatter både indbetalte præmier på investeringskontrakter og til forsikringsydelser. Præmier til unit linked ordninger fremgår ikke af resultatopgørelsen. Investeringsafkast Skandia Links investeringsafkast efter pensionsafkastskat blev i 2013 på mio. kr., hvilket er på samme niveau som i 2012, hvor investeringsafkastet var mio. kr. Forsikringsydelser Præmier til forsikringsydelser f.e.r. inklusive Forenede Gruppeliv viser en stigning på 19,7 procent. Udbetalte ydelser udgør 154,2 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 9,4 mio. kr. i forhold til Stigningen skyldes primært stigende udbetalinger til alderspensionister samt forsikringssummer ved død. Omkostninger og andre indtægter De forsikringsmæssige driftsomkostninger steg med 52,3 mio. kr. til 200,4 mio. kr. i Stigningen skyldes udgifter til interne udviklingsprojekter blandt andet til implementering af lovkrav og øget indgående forretningsvolumen. Andre indtægter, som omfatter indtægter, der ikke direkte kan henføres til forsikringsaktiviteter, udgør 181,2 mio. kr. for 2013 mod 149,1 mio. kr. i 2012.

5 Kommentarer til balance Balancen steg fra mio. kr. ultimo 2012 til mio. kr. ultimo De forsikringsmæssige hensættelser udgør mio. kr. ultimo 2013 mod mio. kr. ultimo Af de samlede livsforsikringshensættelser udgør unit link hensættelser mio. kr. ultimo Unit link hensættelserne er påvirket af præmieindtægter, engangsindskud og positive afkast på de finansielle markeder. Egenkapitalen udgjorde ultimo ,6 mio. kr. mod 249,6 mio. kr. i Stigningen er bl.a. forårsaget af planlagte kapitaltilførsler på i alt 160 mio. kr. samt overførsel af årets resultat. Kapitaltilførslerne skal dække øgede kapitalkrav til forventet fortsat vækst. Pr. 31. december 2013 udgjorde det individuelle solvensbehov 133,2 mio. kr. mod 143,9 mio. kr. i Kapitalkravet udgjorde 164,8 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 126,2 mio. kr. i Det er således kapitalkravet på 164,8 mio. kr., der udgør kravet til tilstrækkelig basiskapital. Basiskapitalen pr. 31. december 2013 udgjorde 400,9 mio. kr., hvilket giver en overskydende basiskapital på 236,1 mio. kr. pr. 31. december Dette svarer til en solvensdækning på 243 procent. Regulering af skatteaktiv I forbindelse med årsafslutningen pr. 31. december 2013 har ledelsen foretaget en vurdering af sambeskatningskredsens aktiverede skatteaktiver. Vurderingen har medført, at den tidligere nedskrivning på 8,7 mio. kr. er tilbageført. Baggrunden er opdaterede forventninger til fremtidig indtjening i selskabet. Individuelt solvensbehov Skandia har siden 2007 anvendt det individuelle solvensbehov som forberedelse til de kommende Solvens II regler. Det individuelle solvensbehov er selskabets risikobaserede vurdering af kapitalbehovet og fastsættes ud fra, at basiskapitalen skal kunne modstå tab fra en ét ud af 200 års begivenhed. Selskabets vurdering baserer sig på en model, der eksplicit tager stilling til kapitalkravet for 13 risikoområder. Pr. 1. januar 2014 vil Finanstilsynets nye bekendtgørelse om solvens og driftsplaner træde i kraft og afløse det nuværende individuelle solvensbehov. Den nye model for individuelt solvensbehov er i højere grad baseret på de forventede opgørelsesmetoder fra de kommende Solvens II regler, der træder i kraft den 1. januar Skandia har haft stor fokus på implementering af de forventede kommende Solvens II regler de seneste år. Vi har blandt andet foretaget opgørelser af kapitalkravet efter de forventede kommende Solvens II regler mindst to gange årligt siden 2011, og har været involveret i branchens samarbejde med Finanstilsynet om at færdiggøre de nye regler. Skandia er dermed klar til at overgå til de nye regler, og opgørelserne giver ikke anledning til at forvente større ændringer i kapitalkravet i forhold til den hidtidige metode. I 2013 har Skandia øget fokus på scenariebaserede analyser af selskabets fremtidige kapitalsituation. Derudover har Skandia haft særligt fokus på at inddrage risikobaserede metoder som en integreret del af virksomhedens beslutningsprocesser og strategiske initiativer. I 2014 vil Skandia desuden arbejde videre med en egen risikovurdering, jf. bekendtgørelsen, samt effektivisering af arbejdet med identificering, vurdering, håndtering og overvågning af risici. Skandia koncernen og organisation Skandia Link er et 100 procent ejet datterselskab af Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige og indgår i den nordiske Skandiakoncern. Skandia er en af nordens største, uafhængige og kundestyrede bank- og pensionskoncerner. Vi har givet mennesker økonomisk tryghed i mere end 150 år og har en stærk tradition for innovation, løsningsudvikling og

6 samfundsengagement. Vi skaber værdi gennem løsninger inden for økonomi og helbred. Skandia har 2,5 mio. kunder i Sverige, Norge og Danmark, forvaltet kapital på omtrent 460 mia. SEK og ansatte. Værdier Skandia er en værdibaseret virksomhed og ledes ud fra fem grundlæggende værdier: Kunden først, værdiskabende, ansvar, innovativ og succes i fællesskab. Administrationsfællesskabet Skandia A/S Skandia A/S er administrationsfællesskab for Skandia Link, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S og Lifeline (filial), og har eksisteret siden 1. januar Administrationsfællesskabet Skandia A/S er for 50 procents vedkommende ejet af Skandia Insurance Company Ltd. (publ), mens de øvrige 50 procent er ejet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Skandia A/S er således den funktionelle organisation, hvor Skandias pensions- og sundhedsaktiviteter i Danmark er samlet under brandet Skandia. HR Ved udgangen af 2013 udgjorde antallet af medarbejdere i Skandia A/S 225, hvilket svarer til 222 fuldtidsansatte. Målt på fuldtidsansatte er det en stigning på 18 procent i forhold til ultimo Skandia Danmark har, som i resten af Skandiakoncernen, i 2013 afskaffet variabel løn (bonus) til ledelse og medarbejdere undtagen enkelte personer i salgsleddet. Kønsmæssig sammensætning af bestyrelse og ledelse i øvrigt Skandias bestyrelse har fastsat mål for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen og i ledelsen i øvrigt. Bestyrelsens måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen er, at der i løbet af to år, regnet fra primo 2013, skal være minimum 20 procent kvinder i bestyrelsen i de enkelte selskaber i Skandia Danmark, stigende til minimum 30 procent i løbet af fire år. Resultatet for regnskabsåret 2013 er, at opgørelsen af den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen i selskabet pr. ultimo 2013 viste 28,5 procent kvinder. Dermed er det opstillede mål for 2013 nået. Bestyrelsens måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i øvrigt er, at Skandia vil øge antallet af kvindelige ledere til at udgøre minimum 40 procent over en periode på tre år. Måltallet for 2013 er, at andelen af kvindelige ledere skal udgøre minimum 1/3 af alle ledere. Målet øges årligt og forholdsmæssigt frem til 2015, hvor der alt andet lige tilstræbes en ligelig fordeling mellem kønnene, hvilket i denne forbindelse vil sige minimum 40/60 procents fordeling. Disse måltal fremgår af Skandia Danmarks politik for Ligestilling i Ledelsen. Resultatet for regnskabsåret 2013 er, at andelen af kvindelige ledere i Skandia pr. ultimo 2013 udgjorde 35,5 procent af lederne i Skandia. Dermed er det opstillede mål for 2013 nået. Skandia vil, at medarbejderne skal opleve, at Skandia har en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte kan udnytte og videreudvikle sine kompetencer bedst muligt, uanset køn. Med henblik på dette og dermed nå de opstillede mål, har Skandia iværksat en række konkrete initiativer. Ud over udarbejdelse af en årlig oversigt over fordelingen af mandlige og kvindelige ledere samt udviklingen i antallet af kvindelige ledere, tilstræbes allerede ved rekruttering til lederstillinger, at der så vidt muligt indgår kvinder i den endelige udvælgelsesfase. Skandias ledelse og HR-funktion har øget fokus på kvalifikationerne hos både interne og eksterne kvindelige ansøgere til lederstillinger i Skandia, og kønsfordelingen mellem ansøgere til lederstillinger indgår i en årlig oversigt over ansøgninger til de enkelte stillinger. I Skandias talentmanagement program for potentielle ledere specificeres det, at der fremadrettet tilstræbes, at minimum 40 procent af deltagerne skal være kvinder.

7 Samfundsansvar (CR) Som pensionsselskab og forsikringsvirksomhed er Skandia en del af det samlede danske velfærdssystem. Skandia er solidt forankret i samfundet med omfattende og langsigtede forpligtelser i forhold til enkeltpersoner, virksomheder og samfundet generelt. Skandia skal være der for vores kunder ikke bare i dag, men i mange år fremover. Skandia er lydhør overfor, hvor samfundet er på vej hen, og hvad kunderne forventer af os, og ambitionen er at være ét skridt foran, så vi kan forebygge, at problemer vokser sig store eller overhovedet opstår. Det er lønsomt, både menneskeligt og økonomisk. At være en ansvarlig virksomhed er tæt knyttet til det at skabe langsigtet værdi for Skandias ejere og kunder. Skandias kommercielle succes skal opnås på en måde, som tilgodeser virksomhedens værdier, og udtrykker respekt for mennesker, samfund og miljø. Skandia støtter og følger de principper, som er beskrevet i FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Det afspejler sig i Skandias forretningsmæssige beslutninger. Skandias arbejde med ansvarlig virksomhedsdrift udspringer af virksomhedens CR-politik, som er udarbejdet og iværksat i samarbejde med de øvrige Skandiaselskaber i Norden. Politikken omfatter principper for, hvordan vi udviser ansvarlighed og på hvilke områder. Samtidig beskriver den, hvordan Skandia organiserer og evaluerer dette arbejde. Koordinering, planlægning og udvikling af Skandias CRarbejde udføres af en koncernarbejdsgruppe under ledelse af den nordiske CR-ansvarlige. Med afsæt i Skandia Danmarks CRpolitik, blev der i 2013 besluttet en CR-strategi som vil blive implementeret i løbet af Strategien organiseres ud fra seks overordnede områder: 1. Kunder 2. Investering 3. Miljø 4. Medarbejdere 5. Leverandører 6. Samfund Ud over implementering af de relevante forretningsgange og oprettelse af en hensigtsmæssig governancestruktur, er det områderne Investering og Samfund, der er prioriteret højest i den kommende periode. Investering: Skandia arbejder målrettet for, at vores kunder skal få det bedst mulige langsigtede afkast på deres pensionsopsparing. Derigennem bidrager vi til en økonomisk tryg alderdom for mange tusinde danskere. Vi lægger vægt på, at resultaterne skabes med respekt for de rettigheder og miljø- og samfundsmæssige hensyn, det internationale samfund bygger på. Skandia arbejder sammen med en række danske og internationale kapitalforvaltere, og ligesom Skandia selv støtter og følger principperne i FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, vil vi arbejde for, at de kapitalforvaltere vi samarbejder med, er bekendte med og tager hensyn til disse principper. Samfund: Skandia har i 15 år været med til at gøre det nemmere at have det svært i Danmark, ved at hjælpe udsatte børn og unge til et bedre liv. Det sker under navnet Ideer for livet. Med en ny CR-strategi vil Skandias samfundsansvar i fremtiden i højere grad kobles til det forretningsmæssige virke. Her vil fokus primært være inden for sundhed og forebyggelse. I november 2013 underskrev Skandia en forskningsaftale med CBS forsknings- og analysecenter CEBR. Samarbejdet har til formål at beregne de økonomiske gevinster ved tidlige sociale indsatser i landets kommuner.

8 Aftalen er første skridt i et større projekt, der skal få Skandias arbejde i Sverige med at beregne utanförskapets pris (udsathedens pris) ført til Danmark. Igangværende aktiviteter under Ideer for livet Som Ideer for Livet Ambassadør har medarbejdere i Skandia mulighed for at udføre frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. 43,5 procent af medarbejderne er Ideer for Livet Ambassadører. Idéer for livet Fonden støtter ildsjæle og projekter, der arbejder for at skabe et trygt og bedre samfund at leve i for børn og unge. Skandia er sekretariat for fonden, som blev etableret i Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til projekter, der gavner børn og unge i Danmark. I 2013 støttede fonden 26 projekter med i alt 185 t.kr. Menneskerettigheder og klimapåvirkninger Skandia Danmark har i 2013 ikke implementeret formaliserede politikker om henholdsvis menneskerettigheder og klimapåvirkninger. Skandia har en Nordisk politik om mangfoldighed, som beskriver at Skandia skal udvikle et miljø, der fremmer fordelene ved lige muligheder og en personalesammensætning præget af mangfoldighed. Diskrimination må ikke forekomme i forhold til beslutninger om ansættelse, forfremmelse, udvælgelse til uddannelse eller andre aspekter af personaleledelse. Eksempler på en sådan forskelsbehandling omfatter bl.a. køn, etnicitet, handicap, alder, ægteskabelig status, seksuel orientering eller religiøs overbevisning. Årlig CR-rapport Skandia koncernen udgiver hvert år en nordisk rapport, som beskriver vores samlede arbejde med CR. Den senest opdaterede rapport er tilgængelig på Pensionsmarkedet Produktudbud og salg Skandia i Danmark tilbyder en bred vifte af moderne investerings- og forsikringsprodukter primært på firmapensionsmarkedet, hvor markedsrenteprodukter både med og uden sikkerhed tilbydes i Skandia Link. Derudover tilbydes komplette løsninger på sundhedsområdet både med henblik på forebyggelse og behandling, hvilket sker via Lifeline. I sommeren 2013 lancerede Skandia Link to nye invalideforsikringer: et prisbilligt alternativ Tab af erhvervsevne (Standard) og et mere dækkende produkt Tab af erhvervsevne (Udvidet) til de virksomheder, der ønsker større tryghed for deres ansatte mod en lidt højere pris. Begge produkter er tegnet som syge- og ulykkesforsikringer, således at de løbende kan tilpasses kundernes ønsker, markedsvilkårene og de offentlige ydelser. For at kunne tegne forsikringerne som syge- og ulykkesforsikringer ansøgte Skandia Link om udvidet koncession i 2013, hvilket Finanstilsynet godkendte 1. juni I efteråret 2013 lancerede Skandia Link et nyt pensionsprodukt, Skandia Livscyklus. Skandia Livscyklus er et opsparingsprodukt, hvor risikoen aftrappes automatisk, jo tættere den enkelte kommer på pensionsalderen. Produktet bygger videre på afkastsuccesen Skandia Match, og giver kunderne mulighed for individuel tilpasning via fire profiler med forskellige grader af risiko og aftrapning. Skandias samlede salg sker næsten udelukkende til firmapensionsmarkedet. Distributionen sker gennem uafhængige mæglere og Tied Agents. Udviklingen af Skandias distribution er fortsat i 2013, hvor antallet af Tied Agents nåede 25 ved udgangen af året. Gennem selvstændige selskaber står de for salg af og rådgivning om Skandias produkter, og ved udgangen af 2013 udgjorde deres andel næsten 50 procent af Skandias samlede nysalg. Skandia har i 2013 også påbegyndt opbygning af egen salgsorganisation.

9 For Skandia vil det i de kommende år være helt centralt at styrke mobiliteten i markedet og øge salget. Det skal ske gennem lancering af nye produkter og understøttelse af salget gennem Tied Agents, mæglere og direkte salg. Åbenhed og gennemsigtighed Pensionsbranchen har i de senere år arbejdet videre med initiativerne om åbenhed og gennemsigtighed. Skandia understøtter og leverer på de initiativer, branchen er blevet enige om. Skandias holdning er, at arbejdet er vigtigt for at skabe øget tillid til pensionsbranchen generelt og Skandia specifikt. Arbejdet drives gennem brancheforeningen Forsikring & Pension, og det forventes at fortsætte i de kommende år med yderligere initiativer til følge. Fokus på åbenhed er til gavn for forbrugerne, og Skandia bakker op om initiativerne og forsøger aktivt at påvirke udviklingen. For Skandia er det især begrebet nettoafkast (Årets Resultat Årets Resultat i Kroner/Årets Resultat i Procent), som er omdrejningspunktet. Det er et nøgletal, som både omfatter omkostninger og afkast, og som kan give forbrugerne det mest enkle udtryk for balancen mellem udgifter og indtægter på deres pension. Sidste år lancerede vi nøglebegrebet Årets Resultat, som er et simpelt tal, der kan fortælle kunderne, hvilken værdi deres pensionsselskab har skabt for dem, når alle omkostninger er betalt. Skandias holdning er, at Årets Resultat bør indføres som branchestandard. Det er det næste naturlige skridt på vejen for at øge gennemskueligheden for de danske pensionskunder, og det arbejder vi aktivt på at få gennemført sammen med Forsikring & Pension. Diskonteringsrentekurver Forsikring & Pension har ultimo 2013 indgået en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om at forlænge aftalen om rentekurven fra 12. juni Et element i aftalen fra 2012 var, at der skulle gøres status over aftalens initiativer inden 1. januar 2014, hvor Solvens II forventedes at træde i kraft, men implementeringen af Solvens II er udskudt til 1. januar På den baggrund er det besluttet at videreføre rentekurven uændret frem mod Solvens II. Som udgangspunkt er rentekurven herefter fastlagt frem til 1. januar Investeringsstrategi og afkast Skandia Link har i 2013 oplevet, at den gennemsnitlige pensionsopsparing gav et afkast på 11,7 procent. Set over en femårig tidshorisont ligger Skandia i top på afkast, hvis der ses på det mest solgte produkt, Skandia Match. Skandia Match Skandia Match er Skandias aktivt forvaltede løsning til kunder, der ønsker, at Skandias investeringseksperter varetager forvaltningen af deres pensionsmidler gennem investering i en række nøje udvalgte fonde med en aktiv strategi, fordelt på hhv. aktier, obligationer og alternative investeringer. Skandia Match består af fire profiler, hvor andelen af henholdsvis aktier, obligationer og alternative investeringer i en valgt profil afspejler kundernes risikopræferencer. Inden for de forskellige profiler justeres fordelingen mellem aktier og obligationer løbende med udgangspunkt i udviklingen på de finansielle markeder. Det giver kunderne mulighed for både at matche og sprede deres risici via investering i en Matchprofil, og samtidig at udnytte udviklingen på de finansielle markeder. Matchprofilernes afkast afspejler udviklingen på de finansielle markeder gennem 2013, der generelt set har været et godt år for både aktier og obligationer. Afkastet i profilerne lå mellem 2,6 procent og 17,3 procent for henholdsvis lav risiko og ekstra høj risiko. Særligt afkast på Matchprofiler med høj aktieandel ligger i den øvre ende blandt de kommercielle pensionsselskaber i Danmark.

10 Skandia Basic Skandia Basic er Skandias aktivt forvaltede løsning til kunder, der ønsker, at Skandias investeringseksperter varetager forvaltningen af kundernes pensionsmidler gennem investering i en række nøje udvalgte fonde med en passiv strategi, fordelt på henholdsvis aktier, obligationer og alternative investeringer. Skandia Basic investerer i indeksfonde, hvilket i et omkostningsperspektiv gør produktet billigere end aktivt forvaltet. Skandia Basic består af fire profiler, hvor andelen af henholdsvis aktier, obligationer og alternative investeringer i en valgt profil afspejler kundernes risikopræferencer. Inden for de forskellige profiler justeres løbende fordelingen mellem aktier og obligationer med udgangspunkt i udviklingen på de finansielle markeder. Det giver kunderne mulighed for både at matche og sprede deres risici via investering i en Basic-profil og samtidig at udnytte udviklingen på de finansielle markeder. Basic-profilernes afkast afspejler udviklingen på de finansielle markeder igennem 2013, der generelt set har været et godt år for både aktier og obligationer. Afkastet i profilerne lå mellem 4,2 procent og 17,2 procent for henholdsvis lav risiko og ekstra høj risiko. Skandia Safe Skandia Safe er et markedsrenteprodukt, der sikrer at kunderne ikke kan miste de penge, de indbetaler samtidigt med, at det giver dem mulighed for attraktive afkast, da en del af kundens penge placeres i vækstaktiver (bl.a. aktier). Hvis vækstaktiverne giver positive afkast, opskrives kundernes sikrede beløb en gang om året med to tredjedele af det positive afkast (opgøres fra oktober til oktober). Afkastet på vækstaktiverne fra oktober 2012 til oktober 2013 blev på 19,7 procent, hvilket betød at kundernes sikrede beløb i 2013 kunne hæves med 13,1 procent af deres andel af vækstaktiver. Kundernes andel af vækstaktiver er individuel og afhænger bl.a. af tid til pensionering. I tabellen nedenfor er for en repræsentativ kunde beregnet, hvor meget det sikrede beløb er øget i procent afhængig af kundens tid til pensionering.

11 Note: Beregningen er foretaget for en repræsentativ kunde, der ved lanceringen af Safe i efteråret 2011 indbetalte kr. og over de efterfølgende år indbetalte kr. årligt. Tabellen viser, afhængig af tid til pensionering, hvor meget kunden ville få opskrevet sin garanti som funktion af tid til pensioneringen. Udskiftning i fondsudbud Skandia Link tilbyder et bredt investeringsunivers, hvor den enkelte kunde frit kan vælge blandt flere investeringsforeninger (fonde). Derigennem opnår kunden en stor valgfrihed i, hvordan investeringen af pensionsopsparingen kan sammensættes. Det brede investeringsunivers sikrer også, at kunden har mulighed for at sprede risikoen ud fra egne præferencer. Skandia Link er i kraft af en veldokumenteret proces for udvælgelse af fonde og fondsforvaltere samt interne ressourcer på tværs af en bred skandinavisk organisation med til at sikre, at Skandia Link kan tilbyde kunderne nogle af de bedste fonde på markedet og dermed i sidste ende sikre kunderne høje afkast. Skandias systematiske udvælgelsesproces sikrer, at fondene hele tiden bliver nøje vurderet. For at opretholde en konstant høj kvalitet i fondsudbuddet foretager Skandia Link en løbende tilpasning, hvor fonde bliver valgt til og fra. I 2013 har Skandia Link valgt nye forvaltere til på følgende områder: Carnegie Asset Management, Nordiske aktier og Aktier Nye Markeder/Pacific Fidelity Worldwide Investment, Teknologi Aktier JPMorgan Asset Management, Healthcare Aktier Herudover valgte Skandia i 2013 at lade selskabets egen investeringsenhed overtage forvaltningen af tre danske obligationsfonde, da forvaltning af danske stats- og realkreditobligationer er blevet en kernekompetence i Skandia. Dette vedrører følgende mandater: Korte danske obligationer Lange danske obligationer Dansk Pengemarked Skandias obligationsteam arbejder dedikeret med investering i danske obligationer og har fokus på både kvalitet og afkast. Teamet har adgang til en bred vifte af ressourcer og kompetencer i Skandias nordiske kapitalforvaltningsorganisation.

12 De finansielle markeder i 2013 Positive indikatorer fra flere af verdens ledende økonomier i slutningen af 2012 var med til, at forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder allerede i begyndelsen 2013 var høje. Efter en årrække, hvor investorerne havde søgt sikkerhed i form af investeringer i forskellige typer af obligationer og råvarer, forventede man, at flere investorer end de foregående år igen ville påtage sig en højere risiko, og dermed øge andelen som de har investeret i aktier. Denne tendens blev ved årets begyndelse døbt The Great Rotation, og set tilbage har forudsigelsen til dels holdt stik. Tendensen stødte dog ind i et par markante bump undervejs, som endnu en gang bekræftede, at de finansielle markeder i høj grad har været styret af politiske beslutninger og begivenheder de seneste år. Overordnet set var de finansielle markeder i 2013 domineret af de store centralbankers monetære indgreb, samt af en markant og forskellig udvikling på hhv. de Udviklede Markeder og de Nye Markeder. Blandt de mange monetære indgreb skilte især tre centralbankers indgreb sig ud; den amerikanske centralbank (FED), den japanske centralbank (BoJ) og den europæiske centralbank (ECB). I USA fortsatte FED i løbet af første halvår de markante støtteopkøb af amerikanske stats- og realkreditobligationer på USD 85 mia. kr. pr. måned for at nedbringe arbejdsløsheden i landet. Parallelt hermed iværksatte den nyindsatte japanske premierminister, Shinzo Abe, en trefronts strategi, der skulle være med til at sætte gang i den længe stagnerede japanske økonomi. Trefrontsstrategien bestod i både en devaluering af yennen via den monetære politik, en ekspansiv finanspolitik og endelig en større strukturreform. Både de amerikanske og japanske markeder reagerede positivt på indgrebene. ECB s rolle var i højere grad at være redningskrans for Cypern, der som det sidste skud på stammen af gældsplagede sydeuropæiske lande måtte bede centralbanken om akut hjælp. ECB og den internationale valutafond (IMF) gennemførte en succesfuld redningsaktion, der efterfølgende grundlagde ECB s mulighed for at yde nødlidende banker direkte hjælp. Tiltaget ses af mange som de første spæde skridt mod en fælles bankunion inden for Euro-zonen Medio 2013 udløste usikkerhed omkring varigheden af FED s opkøbsprogram fald på de fleste aktiemarkeder og rentestigninger inden for de Nye Markeder. Rentestigningerne på de Nye Markeder kom samtidig med, at væksten på disse markeder skuffede, hvilket forstærkede faldene i aktiekurserne på de Nye Markeder. I modsætning hertil forsatte de udviklede økonomier med at udvikle sig positivt, hvorfor der opstod en modsat udvikling på henholdsvis de Udviklede og de Nye Markeder. Året blev rundet af med fortsatte spekulationer om, hvornår FED ville påbegynde nedtrapningen af opkøbsprogrammet af amerikanske stats- og realkreditobligationer. Flere positive økonomiske indikatorer fra den amerikanske økonomi, og ikke mindst en faldende ledighed i USA, var medvirkende til at igangsætte nedtrapningen af opkøbsprogrammet med USD 10 mia. til USD 75 mia. pr. måned ultimo december. I modsætning til tidligere på året blev nedtrapningen opfattet positivt af markederne, hvorfor de fleste Udviklede Markeder fortsatte med at stige.

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere