IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995"

Transkript

1 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og

2 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn er International Veterinary Students Association Danmark, forkortet IVSA Danmark. Internationalt anvendes navnet International Veterinary Students Association Denmark, forkortet IVSA Denmark. Stk.2. Foreningen har til hjemsted på Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE) i København. Kapitel 2: Formål 2. Stk.1. Det er foreningens formål at varetage medlemmernes interesser på det internationale område, jfr. 2 stk.2-7. Stk.2. Foreningen skal repræsentere danske veterinærstuderende i International Veterinary Students Association (IVSA). Stk.3. Foreningen skal søge at arrangere individuelle og gruppe-udvekslinger med udenlandske veterinærskoler og -studerende. Stk.4. Medlemmer der har været værter i forbindelse med afholdelse af gruppeudveksling i Danmark, har fortrinsret til pladser på gruppeudvekslinger til andre universiteter. Stk.5. Foreningen skal søge at arrangere praktikudvekslinger med udlandet. Stk.6. Foreningen skal søge at deltage i og kan arrangere internationale kongresser og møder indenfor det veterinær- og studenterfaglige område. Stk.7. Foreningen skal søge at afholde en Smediefest og Smedierevy hvert forår. Overskuddet skal anvendes til udbetaling af rejselegater jfr. 2 stk. 8, støtte IVSA aktiviteter, samt til forbedringer i forbindelse med Smediefesten. Stk.8. Foreningen skal søge gennem uddeling af rejselegater økonomisk at støtte aktive foreningsmedlemmer, der rejser udenlands i fagligt øjemed. Stk.9. Foreningen skal søge at skabe økonomisk grundlag for de i 2 stk.1-7 nævnte aktiviteter. Kapitel 3: Medlemmer 3. Stk.1. Aktivt medlem af IVSA Danmark er enhver veterinærstuderende, der er aktivt medlem af VeterinærMedicinsk Forening (VMF) ved LIFE. Stk.2. IVSA Danmark modtager et på VMF s generalforsamling fastsat beløb, der betegner medlemmernes årlige kontingent og skal dække driften af IVSA Danmark. Stk.3. Som passivt medlem af IVSA Danmark kan optages enhver med tilknytning til KU LIFE efter bestyrelsens nærmere retningslinier. 2

3 Kapitel 4: Organer 4. Stk.1. Foreningens organer er Generalforsamlingen, Bestyrelsen og Medlemsmøderne. A: GENERALFORSAMLINGEN 5. Stk.1. Generalforsamlingen er IVSA Danmarks øverste myndighed. Beslutninger taget på en generalforsamling kan kun omstødes på en generalforsamling. Generalforsamlingen fastsætter de retningslinier, bestyrelsen skal arbejde efter det kommende år. Stk.2. Adgang til generalforsamlingen har enhver, der har adgang til samme års generalforsamling i VMF. Stk.3. Stemmeret har kun personligt fremmødte aktive medlemmer af foreningen. Stk.4. Beslutningsdygtig er enhver generalforsamling, der ved opslag er indkaldt senest ti dage før afholdelsen. Stk.5. Den endelige dagsorden, årets regnskab samt bestyrelsens forslag til næste års budget skal offentliggøres på IVSA Danmark's opslagstavle i VMF's lokale på Rådet samt være tilgængelig fra IVSA Danmark s hjemmeside senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse. Inden denne frist kan ethvert aktivt medlem ved skriftlig henvendelse til foreningens formand kræve et punkt optaget på dagsordenen. Stk.6. Opslag skal være let læselige og overskuelige. Hvor intet andet er anført skal opslag anbringes på følgende steder: a) IVSA Danmark's opslagstavle i VMF's lokale på Rådet b) Opslagsholderen udenfor Verdensrummets dør på Rådet c) IVSA Danmark s informationsmail d) Sladderspalten Stk.7. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en lovligt indkaldt generalforsamling og kun når 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig herfor. Fremlæggelse af vedtægtsændringer eller forslag til nye vedtægter skal ske ved opslag, jfr. 5 stk.5 senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk.8. Såfremt et punkt eller et forslag til ændring af foreningens vedtægter er optaget på dagsordenen, jfr. 5 stk.5 kan generalforsamlingen tage beslutning om emnet. Dette gælder også selvom den endelige ordlyd af forslaget ikke har været offentliggjort før generalforsamlingen. 6. Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned. Stk.2. På den ordinære generalforsamling fremlægger formanden beretning over foreningens aktiviteter i det forløbne år. Desuden fremlægges et budget for det kommende år Stk.3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde: 3

4 1. Valg af dirigent 2. Formalia a) valg af referent b) valg af to stemmetællere c) godkendelse af dagsordenen 3. Formandsberetning 4. Fremlæggelse og godkendelse af arbejds- og principprogram 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 6. Indkomne forslag 7. Vedtægtsændringer 8. Budgetfremlæggelse 9. Valg til bestyrelsen 10. Valg af Smedierevydirektør 11. Valg af to kritiske revisorer 12. Eventuelt 7. Stk.1. Den ordinære generalforsamling vælger blandt foreningens aktive medlemmer en bestyrelse bestående af: a) En formand, der tegner foreningen udadtil og koordinerer det interne arbejde. b) En næstformand, der står for koordination af det internationale arbejde, herunder kontakten til IVSA, samt står for forefaldende bestyrelsesarbejde. c) En kasserer, der fører regnskab og fremlægger bugtet for generalforsamlingen. d) En ansvarlig for Smediefesten, der har det overordnede ansvar for arrangementet og afvikling af festen. e) En sekretær, der fører protokol over bestyrelsens og medlemsmødernes beslutninger. f) En IVSA Information Office repræsentant, der er valgt til IVSA s forudgående generalforsamling, så vidt et aktivt medlem er valgt til denne. Posten eksisterer så længe Information Office er placeret i Danmark. g) En smedierevyrepræsentant, der skal deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. h) En senior Exchange Officer (incoming EO), der er ansvarlig for exchanges, primært incoming exchanges, samt oplæring af junior Exchange Officer. i) En junior Exchange Officer (outcoming EO), der optages i bestyrelsen med henblik på at modtage oplæring fra senior exchange officer til at overtages dennes post det kommende år. Stk.2. Der skal vælges to kritiske revisorer, der står for en kritisk gennemgang af foreningens regnskab. Stk.3. Der skal vælges en Smedierevydirektør, der er ansvarlig for at aflevere et regelret regnskab til IVSA Danmark. 4

5 8. Stk.1. Opstilling til de i 7 nævnte poster foregår ved personligt eller ved fuldmagt at tilkendegive sit kandidatur på generalforsamlingen. 9. Stk.1. Valgperioden for de i 7 af stk. 1 a, b, c, e, g og stk.2 og stk. 3 nævnte poster går fra 1. december til 30. november det efterfølgende år. Stk.2. Valgperioden for de 7, stk. 1 d nævnte post går fra førstkommende 1. september til den 30. august det efterfølgende år. Stk.3. Valgperioden for den i 7 stk. 1 f nævnte post går fra sidst afholdte kongres og 12 mdr. frem. 10. Stk.1. Valgene på generalforsamlingen foregår ved skriftlig afstemning på udleverede stemmesedler, og afgøres ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed gentages valghandlingen. Såfremt der fortsat er stemmelighed, foretager dirigenten lodtrækning blandt de med størst stemmetal. Stk.2. Afstemning om indkomne forslag til beslutning eller vedtægtsændringer foretages ved håndsoprækning. Dog foretages skriftlig afstemning, såfremt en af de stemmeberettigede ønsker det. Stk.3. Der afholdes separat valg til de i 7 nævnte poster i den afgivne rækkefølge. Stk.4. Ved valg til de i 7 nævnte poster anføres ét navn på hver stemmeseddel. Stk.5. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, skal medlemsmødet godkende en suppleant for resten af perioden. 11. Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt a. mindst en femtedel af foreningens aktive medlemmer skriftligt tilkendegiver dette, eller b. generalforsamlingen beslutter dette, eller c. bestyrelsen og medlemsmødet beslutter dette. Stk.2. Såfremt en ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, jfr. 11 stk.1, er det bestyrelsens pligt at foranstalte den afholdt, jfr. bestemmelserne for ordinær generalforsamling i 5. Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes udenfor ferieperioderne. B: BESTYRELSEN 12. 5

6 Stk.1. Bestyrelsen er foreningens administrative organ, der koordinerer foreningens aktiviteter og påser, at der er sammenhæng imellem disse aktiviteter og foreningens økonomiske situation. Stk.2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, jfr. 5 og er ansvarlig for fremlæggelse af årsberetning, regnskab og budget. Stk.3. Formanden indkalder efter behov til bestyrelsesmøder. Stk.4. Bestyrelsen indkalder efter behov til medlemsmøder. Der søges afholdt ca. 1 medlemsmøde i hver blok udenfor ferieperioderne. Stk.5. Formanden afgør sager, der ikke tåler opsættelse. Formanden skal i sådanne tilfælde så vidt muligt rådføre sig med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Afgørelser truffet på denne måde skal snarest muligt meddeles medlemsmødet. Stk.6. Bestyrelsen administrerer reglerne for og beslutninger om tildeling af rejselegater, jfr. 14 stk.5. Reglerne fastlægges af generalforsamlingen. Stk.7. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent for passivt medlemskab, idet der ikke kan opkræves særskilt kontingent for aktivt medlemskab af IVSA Danmark. Stk.8. I tilfælde, hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer erstattes med suppleanter, jfr. 10 stk.5, konstituerer bestyrelsen sig internt med de i 7 stk.1 a)-g) nævnte poster. Stk.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst tre medlemmer er til stede. Stk.10. Eventuelle bestyrelsesbeslutninger, der kræver afstemning afgøres med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk.11. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hvis et medlem kræver det, foretages skriftlig afstemning. Stk.12. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at der bliver ført protokol over beslutninger taget på bestyrelses- og medlemsmødet. Stk.13. Bestyrelsen udpeger selv et bestyrelsesmedlem til at bestride posten i RSV. Stk.14. Bestyrelsen deltager aktivt i planlægning og afholdelse af Smediefesten, såfremt den Smediefestansvarlige vurderer dette nødvendigt. Økonomiske beslutninger skal dog i alle tilfælde tages af bestyrelsen, hvorfor denne i Smedieugen skal være disponibel. Stk.16. Medlemmer af bestyrelsen har gratis adgang til Smediefesten. C: MEDLEMSMØDER 13. Stk.1. Medlemsmøderne er imellem generalforsamlingerne foreningens besluttende organ, som er ansvarlig for, at foreningens aktiviteter foretages i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende generalforsamlingsbeslutninger. Stk.2. Medlemsmøderne fungerer som forum for information omkring og diskussion af foreningens projekter og planlægning af fremtidige aktiviteter. Stk.3. På medlemsmøderne fremlægges således ideer til internationale projekter og Smediefestens forløb, og der uddelegeres opgaver i forbindelse hermed. Stk.4. Medlemsmøderne er, under hensyn til gældende generalforsamlingsbeslutninger, det besluttende organ omkring sager, der vedrører IVSA. I tilfælde hvor foreningen 6

7 har udsendt repræsentanter til møder i IVSA regi, er det foreningens Exchange Officer, subsidiært en af bestyrelsen udpeget repræsentant, der disponerer over foreningens stemmer i overensstemmelse med de på medlemsmødet vedtagne retningslinier, jfr. 13 stk.5. Stk.5. Inden udsendelsen af repræsentanter til møder i IVSA regi, jfr. 13 stk.4, skal medlemsmødet vedtage overordnede retningslinier for de delegeredes stillingtagen på mødet. Disse retningslinier skal udformes i overensstemmelse med foreningens vedtægter, gældende generalforsamlingsbeslutninger samt det gældende arbejds- og principprogram. Stk.6. Indkaldelse til medlemsmøder foregår ved opslag senest en uge før mødedagen på de i 5 stk.6 nævnte opslagstavler og s. Stk.7. Beslutningsdygtigt er ethvert medlemsmøde, der er lovligt indkaldt, jfr. 13 stk.6. Stk.8. Eventuelle beslutninger, der kræver afstemning, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk.9. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hvis et medlem kræver det, foretages skriftlig afstemning. Kapitel 5: Økonomiske forhold 14. Stk.1. Bestyrelsen varetager foreningens økonomiske dispositioner under hensyn til det på generalforsamlingen vedtagne budget. I forbindelse med konti tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer. Der kan gives fuldmagt til konti til kassereren. Stk.2. Foreningen skal så vidt muligt sende en deltager til næste sommers generalforsamling i IVSA. Dette skal være Incoming Exchange Officer'en for IVSA Danmark. Er dette ikke muligt, vælges en af følgende, i prioriteret rækkefølge: 1. Outgoing Exchange Officer 2. Den næstkommende Information Office repræsentant 3. Et bestyrelsesmedlem. 4. Et aktivt medlem valgt på et medlemsmøde. For den udsendte person betales ophold og rejse med billig transportform. Øvrige deltagere kan støttes økonomisk med et beløb bestemt på et medlemsmøde. Stk.3. Det er ikke i overensstemmelse med foreningens formål at akkumulere kapital, der ikke hensættes til bestemte formål. Stk.4. En af bestyrelsen fastsat del af foreningens eventuelle overskud uddeles hvert år i oktober måned til rejselegater, dog således at der til enhver tid er dækning for foreningens øvrige forpligtelser. Stk.5. Rejselegater kan udbetales til aktive medlemmer af foreningen, der har været på et fagligt relevant udlandsophold og efter opholdet afleveret en skriftlig rapport over opholdet. De nærmere regler for og krav til ophold og rapport fastlægges af generalforsamlingen og offentliggøres af foreningens bestyrelse, jfr. 12 stk.6 og 7. 7

8 Stk.6. Medlemmer af foreningens bestyrelse har ikke mulighed for at modtage rejselegat i valgperioden. Derimod skal søges foranstaltet, at bestyrelsesmedlemmer, der er på et fagligt relevant udlandsophold i valgperioden, får mulighed for at søge legat efter udtrædelse af bestyrelsen, jf. rejselegatreglerne.. Stk. 7. Som undtagelse fra 14 stk.3, må foreningen akkumulere et beløb til dækning af et eventuelt underskud fra afholdelse af Smediefesten. Beløbet må ikke overskride 30 % af den årlige omsætning. 15. Stk.1. Regnskabet går fra 1. november til 31. oktober. Stk.2. Kun kassereren er ansvarlig for regnskabsføringen og kassebeholdningen. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens egenkapital, foreningens medlemmer hæfter således ikke personligt for foreningens forpligtigelser. Stk.3. Det pålægges de to kritiske revisorer at foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn årligt og kritisk at gennemgå foreningens færdige regnskab ved afslutningen af regnskabsåret. Det er de kritiske revisorers opgave at påse, at foreningens økonomiske dispositioner sker i overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinier, herunder det på generalforsamlingen godkendte budget. Stk.4. Det af revisorerne gennemgåede og af den økonomisk ansvarlige underskrevne regnskab, fremlægges til godkendelse af foreningens økonomisk ansvarlige på generalforsamlingen. Stk.5 Kassereren kan konsultere en uddannet revisor i forbindelse med afslutningen af smediefestregnskabet og skal samtidigt være ansvarlig for at momsregnskabet er i overensstemmelse med de gældende love og regler. Kapital 6: Opløsning 16. Stk.1. Foreningens opløsning kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, og da kun såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ønsker det. Stk.2. Ved foreningens opløsning tilfalder eventuel formue VMF. 8

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere