3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K"

Transkript

1 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

2 Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag til forretningsorden... Side 4 Dagsorden - punkt 4: Beretning... Side 5 Dagsorden - punkt 5: Årsregnskab og budget... Side 5 Dagsorden - punkt 6: Behandling af eventuelt indkomne forslag... Side 5 Dagsorden - punkt 7: Valg af næstformand for to år... Side 7 Dagsorden - punkt 8: Valg af 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år...side 8 Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for et år Dagsorden - punkt 9: Valg af 4 suppleanter for et år...side 12 Dagsorden - punkt 10: Valg af revisor...side 14 Dagsorden - punkt 11: Delegering af kompetencer...side 14 Dagsorden - punkt 12: Eventuelt...Side 15 2

3 Dagsorden 1. Valg af 2 dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 4. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Beretningen sættes til afstemning 5. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 7. Valg af næstformand for to år 8. Valg af 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for et år 9. Valg af 4 suppleanter for et år 10. Valg af revisor 11. Delegering af kompetencer 12. Eventuelt For god ordens skyld: Det er naturligvis også muligt at stille op på selve repræsentantskabsmødet. 3

4 Dagsorden - punkt 3 Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Organisationsbestyrelsen indstiller følgende forretningsorden: Som retningslinjer for repræsentantskabsmøder gælder sammen med foreningens vedtægter følgende bestemmelser: Repræsentantskabsmødets afholdelse 1..Adgang til repræsentantskabsmødet og stemmeret på dette har alle medlemmer af repræsentantskabet jf. 6 stk. 2 i Vedtægter for boligforeningen 3B. 2. Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. 3. Adgang til repræsentantskabsmødet uden stemmeret og uden taleret har boligforeningens boliglejere samt.myndige husstandsmedlemmer til disse. I forbindelse med valg af formand, af næstformand og af ordinære medlemmer af organisationsbestyrelsen og i forbindelse med valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen har boligforeningens boliglejere samt myndige husstandsmedlemmer til disse dog ret til at få ordet og til at opstille kandidater. 4. Udover repræsentantskabet kan æresmedlemmer samt medarbejdere i 3B også deltage i mødet - dog uden stemmeret. 5. Repræsentantskabsmødet vælger 2 dirigenter, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. 6. Administrationen udarbejder et referat, der indeholder de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemnin.ger samt et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenterne og formanden (i dennes fravær næstformanden). 7. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenterne ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenterne 8. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til en af dirigenterne med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Dirigenterne eller repræsentantskabsmødet kan fastsætte en begrænsning af taletiden. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 9. Bortset fra ændring af vedtægter eller foreningens opløsning afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 10. Ved valg foretages skriftlig afstemning. 11. Såfremt der foreslås 2 kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flere end halvdelen af.de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. 12. Såfremt der foreslås flere end 2 kandidater til en post, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 13. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på mindst en over halvdelen af det antal, der skal vælges og højst det antal, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 14. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer gælder, at der i lige år vælges 6 medlemmer for en 2-årig periode.og i ulige år vælges der fem medlemmer for en 2-årig periode. Hvis der for at gøre bestyrelsen fuldtallig skal væl.ges flere medlemmer, så vælges disse for en 1-årig periode. Valget foretages som en samlet valghandling, hvor.valgperioden fremgår af stemmetallene. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning. Godkendt på repræsentantskabsmøde den 4

5 Dagsorden - punkt 4 Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Beretningen sættes til afstemning Der er udgivet en særskilt skriftlig beretning. Dagsorden - punkt 5 Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget. Se den skriftlige beretning. Dagsorden - punkt 6 Behandling af eventuelt indkomne forslag Forslag nr. 1 indgivet af organisationsbestyrelsen Indstilling til Repræsentantskabet angående Egedalsvænge Organisationsbestyrelsen anmoder hermed repræsentantskabet om at tilkendegive, om repræsentantskabet i lighed med Fredensborg Kommune kan tilslutte sig organisationsbestyrelsens dispositioner og indstilling i sagen, herunder at de beboerdemokratiske beføjelser først bør tilbagegives til afdelingen, når organisationsbestyrelsen vurderer, at der er skabt den fornødne ro og tillid i afdelingen. Siden seneste repræsentantskab har beboerklagenævnet i kendelse af 4. juni 2014 afgjort, at organisationsbestyrelsens beslutning om at overtage afdelingsbestyrelsens opgaver var lovlig. Boligretten har efterfølgende ikke omstødt beboerklagenævnets afgørelse. Organisationsbestyrelsen har udpeget Iris Gausbo og Jens Wenzel Andreasen som fungerende afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge. Opgaven er vanskelig, men afdelingens daglige drift fungerer godt. Afdelingsbestyrelsen varetager en afdelingsbestyrelses normale funktioner gennem dialog med driften om den daglige drift. Derudover er der arbejdet med bedre beboerkontakt og netværk blandt beboerne, herunder etablering af en række beboerudvalg. Jens og Iris står til rådighed for beboerne både fysisk og på sociale medier. Der er endvidere ansat en netværksmedarbejder med støtte fra Landsbyggefonden, der står for en række netværksskabende indsatser. (fortsætter næste side) 5

6 Dagsorden - punkt 6 Organisationsbestyrelsen har den 19. februar 2015 vedtaget en handleplan for Egedalsvænge. Handleplanen sigter mod en gradvis normalisering af beboerdemokratiet i Egedalsvænge. Det skal dels ske ved, at beboerne fortsat træffer beslutninger om afdelingens drift gennem afdelingsmøder, dels ved at genskabe grundlaget for et bæredygtigt beboerdemokrati ved nedsættelse af en række beboerudvalg med fastlagte kommissorier og opgaver og ved at udvikle civilsamfundet/ netværket blandt beboerne. Beboernes demokratiske indflydelse er endvidere sikret ved afholdelse af et ekstraordinært afdelingsmøde i januar 2015, hvor beboerne valgte repræsentanter til 3B s repræsentantskab. Organisationsbestyrelsen vurderer, at normaliseringen af beboerdemokratiet er en langvarig proces, og at der endnu ikke er grundlag for, at afdelingsmødet i Egedalsvænge vælger en afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen foreslår, at repræsentantskab vedtager følgende tilkendegivelse: Repræsentantskabet tager organisationsbestyrelsens arbejde for en gradvis normalisering af beboerdemokratiet i Egedalsvænge til efterretning og tager til efterretning, at organisationsbestyrelsen vurderer, at der endnu ikke er grundlag for, at afdelingsmødet i Egedalsvænge vælger en afdelingsbestyrelse. Forslag nr. 2 og 3 indgivet af Ismail Mestasi, Egedalsvænge 2. at 3B stiller advokatbistand til rådighed for fremtidige og tidligere afsatte afdelingsbestyrelser således at beslutningerne altid kan efterprøves ved domstolene 3. at repræsentantskabet vedtager at der i år, 2015, afholdes afdelingsvalg i Egedalsvænge om en en ny afdbestyrelse og dermed annulleres organisationsbestyrelsens overtagelse af afdelingsbestyrelsens opgaver i Egedalsvænge. Forslag nr. 4, 5 og 6 indgivet af Birte Vestergaard, Egedalsvænge Forslag til repræsentantskabsmøde i 3B den 28. maj Dagsorden for (budget)afdelingsmødet ( 15, stk. 2 i vedtægterne) udvides med et nyt pkt. 8: 8. Valg af 1-2 interne revisorer. (øvrige punkter forskydes tilsvarende) Disse af og blandt beboerne valgte revisorer skal have samme adgang til afdelingens regnskabsdata som den eksterne revisor. De interne revisorer aflægger selvstændig rapport på efterfølgende budgetafdelingsmøde. 5. Udsendelse af dagsorden for og referat af organisationsbestyrelsens møder skal straks gøres tilgængelige for interesserede beboere, fx ved udsendelse af nyhedsmail herom. 6. Såfremt Organisationsbestyrelsen har brugt fællesmidler (fx fra dispositionsfonden) til beboeraktiviteter i de enkelte afdelinger, skal der ske en skriftlig afrapportering med angivelse af faktisk forbrug og antal deltagende beboere. Såfremt aktiviteten løber over flere år skal der minimum ske en årlig afrapportering. 6

7 Dagsorden - punkt 7 Valg af næstformand for to år Iris Gausbo Alder: 60 år Beskæftigelse: Uddannet pædagog Afdeling: Bor i Hjortegården, hvor der er 892 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i Hjortegården Næstformand i 3B Formand i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds Medlem af BL s bestyrelse 3B skal kunne tilbyde tidssvarende boliger til en rimelig og stabil husleje. Vi skal udvise rettidig omhu, ordentlighed og troværdighed i alt det, vi foretager os. Vi skal i højere grad forankre og finde løsninger lokalt. Med tillid og dialog skal samarbejdet i afdelingerne mellem afdelingsbestyrelser og drift danne de bedste rammer for beboerne. Jeg har været næstformand i to år, har besøgt mange afdelinger, lyttet til jeres udfordringer og arbejdet for at løse dem. Vi er ikke i mål, og jeg vil fortsat arbejde for, at 3B udvikler sig positivt. Jeg mener at være en stærk, kompetent, empatisk og intuitiv person. Jeg er klar til at fortsætte som næstformand og tilbyder mine lederegenskaber, min motivation og engagement i det fremtidige arbejde. 7

8 Dagsorden - punkt 8 Valg af 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for et år Anders Brøgger Alder: 48 år Beskæftigelse: Skandinavisk Teamleder Afdeling: Bor i Egedalsvænge, hvor der er 625 lejemål Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af organisationsbestyrelsen Medlem af Drifts- og serviceudvalget samt Ad Hoc udvalget Jeg har gennem min tid i organisationsbestyrelsen altid være optaget af beboerdemokratiet, og hvordan vi forvalter det. Det er jeg fortsat, da jeg mener, at det er en af grundpillerne i vores forening. Plads til alle, lokal forankring, medindflydelse, gennemsigtighed samt en stram styring af økonomi er nogle af de begreber vi kender godt. Jeg vil gerne bidrage med min viden om netop drift, service og beboerdemokrati til at understøtte netop disse begreber. Vi er i en forandringsproces i organisationsbestyrelsen, på en rejse mod en meget professionelt arbejdende bestyrelse. Den rejse vil jeg gerne bidrage til. Rejsen skal resultere i en professionel arbejdende bestyrelse med et højt kompetenceniveau. Jeg er klar til at yde min del af arbejdet. Daniel Majgren Alder: 41 år Beskæftigelse: Jurist Afdeling: Hjortegården, hvor der er 892 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af afdelingsbestyrelsen, Hjortegården Medlem af Organisationsbestyrelsen Medlem af Drifts- og Serviceudvalget Det har været et forrygende år, hvor der har været fart på 3B. Med stor interesse har jeg deltaget i Drifts- og Service udvalget gennem 3 år, hvor samdrift har været kodeordet for 3B afdelingernes fremtid. Ikke fordi alle afdelinger skal have samdrift nu, men fordi der er en økonomisk gevinst, der kan være udslagsgivende på huslejen. Det er vigtigt for mig, at organisationsbestyrelsen repræsenterer så mange som muligt, så bredt som muligt. Som beboerdemokrat er nogle af mine målsætninger; styrket lokaldemokrati samt bedre værktøjer til beboerne, afdelingsbestyrelserne og medarbejderne. 8

9 Dagsorden - punkt 8 Dijana Dix Omerbasic Alder: 35 år Beskæftigelse: Projektleder i ngo- og foreningslivet Afdeling: Bor i Almen Bolig + på Dortheavej, hvor der er 51 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen siden starten i 2013 Jeg stiller op til organisationsbestyrelsen for at arbejde videre for og med den fællesskabstanke, der ligger bag konceptet Almen+, men også bag hele den almene boligsektor. Det stiller krav til os som beboere, og det giver os også udfordringer især når erfaringerne med Almen+ endnu er så få i 3B. Det vil jeg gerne være med til at lave om på. Jeg vil gerne sikre, at vidensdelingen sker på alle niveauer i vores boligselskab, så vi både kan få flere billige boliger og flere aktive beboere. Jeg vil gerne bidrage med mine erfaringer fra egen afdeling, fra solidaritetsprojekter i fagbevægelsen og fra andet bestyrelsesarbejde, hvor fælles løsninger og fælles fremtid både er forudsætningen, midlet og målet. Hans Jørgen Larsen Alder: 66 år Beskæftigelse: Pensionist, tidligere afd. leder på en stor, statslig arbejdsplads Afdeling: Bor i Hedelyngen, hvor der er 159 boliger. Boet der siden Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen. Medlem af organisationsbestyrelsen i mange år. Tidligere næstformand i FB og senere formand for 3B s kommunikationsudvalg Der er områder i 3B, hvor jeg oplever, at vi bevæger os i en forkert retning. I nogle tilfælde er der for langt mellem administration og os beboere. Vi skal ikke over i en kunde leverandør model. Vi er mennesker, der søger nærvær! Vi bør stræbe mod en organisation, hvor tillid og ansvar er vigtige nøgleord frem for styring og mere kontrol. Organisationen skal være mere fleksibel i forhold til beboernes aktuelle behov også for BYG og DRIFT s indsats. Jeg vil arbejde for mindre bureaukrati og mere praktisk arbejde og for, at der bl.a. bliver lagt mere ansvar ud til den enkelte medarbejder i afdelingerne muligvis i en fladere organisation. Jeg har ikke alene lyst til beboerdemokratisk arbejde på organisationsplan, men har nu også mere tid! 9

10 Dagsorden - punkt 8 Henrik Thorenfeldt Alder: 51 år Beskæftigelse: IT Chef Afdeling: Bor i Måløv Park hvor der er 239 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af afdelingsbestyrelsen i Måløv Park i fire år Medlem af organisationsbestyrelsen siden oktober 2014 Medlem af Drifts- og serviceudvalget Jeg vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for gennemsigtighed, åbenhed og dialog mellem administration, afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen. Der er rigtigt mange spændende nye udviklinger i 3B, og jeg vil fortsat arbejde på, at vi er det boligselskab, der gør tingene ordentligt, på den rigtige måde; tager det nødvendige ansvar, men ikke mindst, tør gå andre veje og vise, at vi har visioner uden at glemmer, at vi er forskellige og har forskellige behov. Vi skal favne vores mangfoldighed, udnytte vores fælles resurser, udveksle erfaringer, udbrede det frivillige arbejde. Jeg synes den nuværende organisationsbestyrelse har vist en retning og handlekraft, som jeg, hvis jeg bliver valgt, fortsat vil bakke op om. Martin Baden Alder: 45 år Beskæftigelse: Postarbejder Afdeling: Bor i Toftegård, hvor der er 535 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand Toftegård/Toftegård tag i 6 år Den almene boligsektor er unik. Den er en fællesskabsbaseret og demokratisk sektor. Det er dette, der skal få os godt igennem de mange udfordringer, vi står overfor. Vi står over for store renoveringer samtidig med, at vi er nødt til at holde snor i huslejestigningerne. Beboerindragelse er en vigtig forudsætning for at løse denne udfordring Vi skal udbrede gode ideer til besparelser, som kan komme afdelingerne til gode. Det kan være via udbud af de opgaver, som vi køber udefra og ved energibesparelser mm. Vi skal sørge for at sikre gode og trygge boligområder Vi bør styrke uddannelsen af medarbejdere og ansatte. Der er nok at tage fat på, og jeg håber at få lov til at bidrage til arbejdet. 10

11 Dagsorden - punkt 8 Ulrik Falk-Sørensen Alder: 72 år Beskæftigelse: Pensionist Afdeling: Bor i Kløvermarken, hvor der er 19 boliger for seniorer Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i Kløvermarken Jeg er en samfundsinteresseret person, hvilket jeg har vist i hele mit voksne liv. Jeg var for ca. 40 år siden medlem af afdelingsbestyrelsen i Måløv Park, og var også i en meget kort periode medlem af hovedbestyrelsen. Jeg har arbejdet som lærer i Gladsaxe Kommune og var her også tillidsmand i en række år. Jeg har i 28 år været medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune og heraf 16 år som formand for det sociale udvalg. Det betyder, at jeg har stor erfaring med at arbejde med politiske processer. Erfaringer jeg kan have stor gavn af i en organisationsbestyrelse. Jeg er formand for afdelingsbestyrelsen i Kløvermarken, som er et seniorbofællesskab. Beboerne her kommer af gode grunde meget tættere på hinanden end i en normal boligafdeling. Vi arbejder med et meget tæt demokrati, hvor alle beboere (kun 31) er involveret. Vi tilstræber, at beslutninger tages i enighed. Vi klarer selv det meste af vedligeholdelsen som fx alt havearbejde og mange tekniske opgaver. 11

12 Dagsorden - punkt 9 Valg af 4 suppleanter for et år Dorte Skovgård Alder: 56 år Beskæftigelse: Sproglærer Afdeling: Bor i Apostelgården, hvor der er 177 boliger Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Bestyrelsesformand i Apostelgården Tidligere medlem af organisationsbestyrelsen I en årrække været medlem af Byggeudvalget, hvor vi foreslår strategier for 3B s fremtidige byggerier og sparrer med 3B-byg om aktuelle byggerier og renoveringer. Byggeri af høj kvalitet brænder jeg for, for såvel teknik som byggeriets og områdernes udseende er vigtigt for både økonomien og livet i områderne. Jeg stiller mig til rådighed som suppleant til organisationsbestyrelsen, hvor jeg mener, jeg kan indtræde, når der er behov for det og hurtigt bidrage kvalificeret. Det vil samtidig gøre det muligt fortsat at være medlem af byggeudvalget og være bindeleddet mellem gamle og nye overvejelser og beslutninger. Klavs Jørgensen Alder: 51 år Beskæftigelse: Konsulent/mentor for socialt udsatte borgere Afdeling: Bor i Australiensvej, hvor der er 40 boliger Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen siden De beboerdemokratiske værdier er værd at kæmpe for, og det er vigtigt at huske, at den kamp skal føres for alle beboere uanset baggrund. Et at mine vigtigste fokusområder er det boligsociale. 3B er en organisation i forandring og med nye udfordringer. Det er grundlæggende for mig, at vi alle arbejder på at få samtlige beboere med i den forandringsprocess. 3B skal også i fremtiden være en organisation, hvor beboerne føler sig trygge, og hvor alle har mulighed for at få deres mening hørt. Vores boliger skal være for alle. 12

13 Dagsorden - punkt 9 Lene Due Dyrmose Alder: 51 år Beskæftigelse: Køkkenassistent/kontorassistent Afdeling: Bærhaven Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i 7 år Medlem af afdelingsbestyrelsen 9 år Jeg ønsker at stille op som suppleant i 3B s organisationsbestyrelse og være med til at fortsætte den positive udvikling, som 3B er inde i. Jeg har været med i Drift- og Serviceudvalget det sidste års tid og synes arbejdet er spændende og meget vigtigt for boligafdelingerne, så det vil jeg gerne bidrage til, fortsætter. Jeg har været formand i Bærhaven de sidste 7 år og synes, det er vigtigt, at beboerne har indflydelse på deres boligområde og vil arbejde for, at vi kan udvikle og styrke beboerdemokratiet i årene fremover også selvom det er svært at få frivillige med. 3B skal være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne og et godt og trygt sted at bo til en fornuftig husleje. 13

14 Dagsorden - punkt 10 Valg af revisor Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet genvælger Revisionsinstituttet. Dagsorden - punkt 11 Delegering af kompetencer Ifølge Driftsbekendtgørelsen kan repræsentantskabet vælge at delegere kompetencen til organisationsbestyrelsen på bestemte områder. De områder, det drejer sig om, er omtalt i 3B s vedtægter, 6., stk. 5 og 6: 6. Stk. 5. Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne: 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme. 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme. 3) Grundkøb. 4) Iværksættelse af nyt byggeri. 5) Nedlæggelse af en afdeling. 6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. 19., stk Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til 3B s organisationsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet delegerer kompetencen vedrørende 3B s afdelinger, nævnt i 6, stk. 5 i boligforeningens vedtægter til 3B s organisationsbestyrelse. 14

15 Dagsorden - punkt 12 Eventuelt 15

16 16 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge I 1780 København V

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge I 1780 København V REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B 2017 TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL. 17.15 IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge 31-33 I 1780 København V valgavis_2017.indd 1 30-05-2017 13:54:51 INDHOLD SIDE 3 DAGSORDEN SIDE 4 DAGSORDEN

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL

INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL. 17.00 BOLIGFORENINGEN 3B I HAVNEHOLMEN 21 I 1561 KØBENHAVN V DAGSORDEN - PUNKT 3 Fastsættelse af forretningsorden

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab 19. februar 2013 Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab I henhold til selskabets vedtægter 7 stk. 1 og 8 stk. 1 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab. Tirsdag den

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård

Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligorganisationen Lundebjerggård. Boligorganisationen har hjemsted i Ballerup kommune.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN VEDTÆGTER for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN 1 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Brøndby

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 21. november 2016 Forslag til Vedtægter for BoVendia Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som starter kl. 10.00 på Plejecenter Alparken 34, kld.,

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fjerritslev Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Jammerbugt kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fællesorganisationens Boligforening. Stk. 2.

Læs mere