3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K"

Transkript

1 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

2 Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag til forretningsorden... Side 4 Dagsorden - punkt 4: Beretning... Side 5 Dagsorden - punkt 5: Årsregnskab og budget... Side 5 Dagsorden - punkt 6: Behandling af eventuelt indkomne forslag... Side 5 Dagsorden - punkt 7: Valg af næstformand for to år... Side 7 Dagsorden - punkt 8: Valg af 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år...side 8 Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for et år Dagsorden - punkt 9: Valg af 4 suppleanter for et år...side 12 Dagsorden - punkt 10: Valg af revisor...side 14 Dagsorden - punkt 11: Delegering af kompetencer...side 14 Dagsorden - punkt 12: Eventuelt...Side 15 2

3 Dagsorden 1. Valg af 2 dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 4. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Beretningen sættes til afstemning 5. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 7. Valg af næstformand for to år 8. Valg af 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for et år 9. Valg af 4 suppleanter for et år 10. Valg af revisor 11. Delegering af kompetencer 12. Eventuelt For god ordens skyld: Det er naturligvis også muligt at stille op på selve repræsentantskabsmødet. 3

4 Dagsorden - punkt 3 Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Organisationsbestyrelsen indstiller følgende forretningsorden: Som retningslinjer for repræsentantskabsmøder gælder sammen med foreningens vedtægter følgende bestemmelser: Repræsentantskabsmødets afholdelse 1..Adgang til repræsentantskabsmødet og stemmeret på dette har alle medlemmer af repræsentantskabet jf. 6 stk. 2 i Vedtægter for boligforeningen 3B. 2. Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. 3. Adgang til repræsentantskabsmødet uden stemmeret og uden taleret har boligforeningens boliglejere samt.myndige husstandsmedlemmer til disse. I forbindelse med valg af formand, af næstformand og af ordinære medlemmer af organisationsbestyrelsen og i forbindelse med valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen har boligforeningens boliglejere samt myndige husstandsmedlemmer til disse dog ret til at få ordet og til at opstille kandidater. 4. Udover repræsentantskabet kan æresmedlemmer samt medarbejdere i 3B også deltage i mødet - dog uden stemmeret. 5. Repræsentantskabsmødet vælger 2 dirigenter, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. 6. Administrationen udarbejder et referat, der indeholder de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemnin.ger samt et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenterne og formanden (i dennes fravær næstformanden). 7. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenterne ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenterne 8. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til en af dirigenterne med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Dirigenterne eller repræsentantskabsmødet kan fastsætte en begrænsning af taletiden. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 9. Bortset fra ændring af vedtægter eller foreningens opløsning afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 10. Ved valg foretages skriftlig afstemning. 11. Såfremt der foreslås 2 kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flere end halvdelen af.de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. 12. Såfremt der foreslås flere end 2 kandidater til en post, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 13. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på mindst en over halvdelen af det antal, der skal vælges og højst det antal, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 14. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer gælder, at der i lige år vælges 6 medlemmer for en 2-årig periode.og i ulige år vælges der fem medlemmer for en 2-årig periode. Hvis der for at gøre bestyrelsen fuldtallig skal væl.ges flere medlemmer, så vælges disse for en 1-årig periode. Valget foretages som en samlet valghandling, hvor.valgperioden fremgår af stemmetallene. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning. Godkendt på repræsentantskabsmøde den 4

5 Dagsorden - punkt 4 Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Beretningen sættes til afstemning Der er udgivet en særskilt skriftlig beretning. Dagsorden - punkt 5 Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget. Se den skriftlige beretning. Dagsorden - punkt 6 Behandling af eventuelt indkomne forslag Forslag nr. 1 indgivet af organisationsbestyrelsen Indstilling til Repræsentantskabet angående Egedalsvænge Organisationsbestyrelsen anmoder hermed repræsentantskabet om at tilkendegive, om repræsentantskabet i lighed med Fredensborg Kommune kan tilslutte sig organisationsbestyrelsens dispositioner og indstilling i sagen, herunder at de beboerdemokratiske beføjelser først bør tilbagegives til afdelingen, når organisationsbestyrelsen vurderer, at der er skabt den fornødne ro og tillid i afdelingen. Siden seneste repræsentantskab har beboerklagenævnet i kendelse af 4. juni 2014 afgjort, at organisationsbestyrelsens beslutning om at overtage afdelingsbestyrelsens opgaver var lovlig. Boligretten har efterfølgende ikke omstødt beboerklagenævnets afgørelse. Organisationsbestyrelsen har udpeget Iris Gausbo og Jens Wenzel Andreasen som fungerende afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge. Opgaven er vanskelig, men afdelingens daglige drift fungerer godt. Afdelingsbestyrelsen varetager en afdelingsbestyrelses normale funktioner gennem dialog med driften om den daglige drift. Derudover er der arbejdet med bedre beboerkontakt og netværk blandt beboerne, herunder etablering af en række beboerudvalg. Jens og Iris står til rådighed for beboerne både fysisk og på sociale medier. Der er endvidere ansat en netværksmedarbejder med støtte fra Landsbyggefonden, der står for en række netværksskabende indsatser. (fortsætter næste side) 5

6 Dagsorden - punkt 6 Organisationsbestyrelsen har den 19. februar 2015 vedtaget en handleplan for Egedalsvænge. Handleplanen sigter mod en gradvis normalisering af beboerdemokratiet i Egedalsvænge. Det skal dels ske ved, at beboerne fortsat træffer beslutninger om afdelingens drift gennem afdelingsmøder, dels ved at genskabe grundlaget for et bæredygtigt beboerdemokrati ved nedsættelse af en række beboerudvalg med fastlagte kommissorier og opgaver og ved at udvikle civilsamfundet/ netværket blandt beboerne. Beboernes demokratiske indflydelse er endvidere sikret ved afholdelse af et ekstraordinært afdelingsmøde i januar 2015, hvor beboerne valgte repræsentanter til 3B s repræsentantskab. Organisationsbestyrelsen vurderer, at normaliseringen af beboerdemokratiet er en langvarig proces, og at der endnu ikke er grundlag for, at afdelingsmødet i Egedalsvænge vælger en afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen foreslår, at repræsentantskab vedtager følgende tilkendegivelse: Repræsentantskabet tager organisationsbestyrelsens arbejde for en gradvis normalisering af beboerdemokratiet i Egedalsvænge til efterretning og tager til efterretning, at organisationsbestyrelsen vurderer, at der endnu ikke er grundlag for, at afdelingsmødet i Egedalsvænge vælger en afdelingsbestyrelse. Forslag nr. 2 og 3 indgivet af Ismail Mestasi, Egedalsvænge 2. at 3B stiller advokatbistand til rådighed for fremtidige og tidligere afsatte afdelingsbestyrelser således at beslutningerne altid kan efterprøves ved domstolene 3. at repræsentantskabet vedtager at der i år, 2015, afholdes afdelingsvalg i Egedalsvænge om en en ny afdbestyrelse og dermed annulleres organisationsbestyrelsens overtagelse af afdelingsbestyrelsens opgaver i Egedalsvænge. Forslag nr. 4, 5 og 6 indgivet af Birte Vestergaard, Egedalsvænge Forslag til repræsentantskabsmøde i 3B den 28. maj Dagsorden for (budget)afdelingsmødet ( 15, stk. 2 i vedtægterne) udvides med et nyt pkt. 8: 8. Valg af 1-2 interne revisorer. (øvrige punkter forskydes tilsvarende) Disse af og blandt beboerne valgte revisorer skal have samme adgang til afdelingens regnskabsdata som den eksterne revisor. De interne revisorer aflægger selvstændig rapport på efterfølgende budgetafdelingsmøde. 5. Udsendelse af dagsorden for og referat af organisationsbestyrelsens møder skal straks gøres tilgængelige for interesserede beboere, fx ved udsendelse af nyhedsmail herom. 6. Såfremt Organisationsbestyrelsen har brugt fællesmidler (fx fra dispositionsfonden) til beboeraktiviteter i de enkelte afdelinger, skal der ske en skriftlig afrapportering med angivelse af faktisk forbrug og antal deltagende beboere. Såfremt aktiviteten løber over flere år skal der minimum ske en årlig afrapportering. 6

7 Dagsorden - punkt 7 Valg af næstformand for to år Iris Gausbo Alder: 60 år Beskæftigelse: Uddannet pædagog Afdeling: Bor i Hjortegården, hvor der er 892 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i Hjortegården Næstformand i 3B Formand i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds Medlem af BL s bestyrelse 3B skal kunne tilbyde tidssvarende boliger til en rimelig og stabil husleje. Vi skal udvise rettidig omhu, ordentlighed og troværdighed i alt det, vi foretager os. Vi skal i højere grad forankre og finde løsninger lokalt. Med tillid og dialog skal samarbejdet i afdelingerne mellem afdelingsbestyrelser og drift danne de bedste rammer for beboerne. Jeg har været næstformand i to år, har besøgt mange afdelinger, lyttet til jeres udfordringer og arbejdet for at løse dem. Vi er ikke i mål, og jeg vil fortsat arbejde for, at 3B udvikler sig positivt. Jeg mener at være en stærk, kompetent, empatisk og intuitiv person. Jeg er klar til at fortsætte som næstformand og tilbyder mine lederegenskaber, min motivation og engagement i det fremtidige arbejde. 7

8 Dagsorden - punkt 8 Valg af 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for et år Anders Brøgger Alder: 48 år Beskæftigelse: Skandinavisk Teamleder Afdeling: Bor i Egedalsvænge, hvor der er 625 lejemål Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af organisationsbestyrelsen Medlem af Drifts- og serviceudvalget samt Ad Hoc udvalget Jeg har gennem min tid i organisationsbestyrelsen altid være optaget af beboerdemokratiet, og hvordan vi forvalter det. Det er jeg fortsat, da jeg mener, at det er en af grundpillerne i vores forening. Plads til alle, lokal forankring, medindflydelse, gennemsigtighed samt en stram styring af økonomi er nogle af de begreber vi kender godt. Jeg vil gerne bidrage med min viden om netop drift, service og beboerdemokrati til at understøtte netop disse begreber. Vi er i en forandringsproces i organisationsbestyrelsen, på en rejse mod en meget professionelt arbejdende bestyrelse. Den rejse vil jeg gerne bidrage til. Rejsen skal resultere i en professionel arbejdende bestyrelse med et højt kompetenceniveau. Jeg er klar til at yde min del af arbejdet. Daniel Majgren Alder: 41 år Beskæftigelse: Jurist Afdeling: Hjortegården, hvor der er 892 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af afdelingsbestyrelsen, Hjortegården Medlem af Organisationsbestyrelsen Medlem af Drifts- og Serviceudvalget Det har været et forrygende år, hvor der har været fart på 3B. Med stor interesse har jeg deltaget i Drifts- og Service udvalget gennem 3 år, hvor samdrift har været kodeordet for 3B afdelingernes fremtid. Ikke fordi alle afdelinger skal have samdrift nu, men fordi der er en økonomisk gevinst, der kan være udslagsgivende på huslejen. Det er vigtigt for mig, at organisationsbestyrelsen repræsenterer så mange som muligt, så bredt som muligt. Som beboerdemokrat er nogle af mine målsætninger; styrket lokaldemokrati samt bedre værktøjer til beboerne, afdelingsbestyrelserne og medarbejderne. 8

9 Dagsorden - punkt 8 Dijana Dix Omerbasic Alder: 35 år Beskæftigelse: Projektleder i ngo- og foreningslivet Afdeling: Bor i Almen Bolig + på Dortheavej, hvor der er 51 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen siden starten i 2013 Jeg stiller op til organisationsbestyrelsen for at arbejde videre for og med den fællesskabstanke, der ligger bag konceptet Almen+, men også bag hele den almene boligsektor. Det stiller krav til os som beboere, og det giver os også udfordringer især når erfaringerne med Almen+ endnu er så få i 3B. Det vil jeg gerne være med til at lave om på. Jeg vil gerne sikre, at vidensdelingen sker på alle niveauer i vores boligselskab, så vi både kan få flere billige boliger og flere aktive beboere. Jeg vil gerne bidrage med mine erfaringer fra egen afdeling, fra solidaritetsprojekter i fagbevægelsen og fra andet bestyrelsesarbejde, hvor fælles løsninger og fælles fremtid både er forudsætningen, midlet og målet. Hans Jørgen Larsen Alder: 66 år Beskæftigelse: Pensionist, tidligere afd. leder på en stor, statslig arbejdsplads Afdeling: Bor i Hedelyngen, hvor der er 159 boliger. Boet der siden Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen. Medlem af organisationsbestyrelsen i mange år. Tidligere næstformand i FB og senere formand for 3B s kommunikationsudvalg Der er områder i 3B, hvor jeg oplever, at vi bevæger os i en forkert retning. I nogle tilfælde er der for langt mellem administration og os beboere. Vi skal ikke over i en kunde leverandør model. Vi er mennesker, der søger nærvær! Vi bør stræbe mod en organisation, hvor tillid og ansvar er vigtige nøgleord frem for styring og mere kontrol. Organisationen skal være mere fleksibel i forhold til beboernes aktuelle behov også for BYG og DRIFT s indsats. Jeg vil arbejde for mindre bureaukrati og mere praktisk arbejde og for, at der bl.a. bliver lagt mere ansvar ud til den enkelte medarbejder i afdelingerne muligvis i en fladere organisation. Jeg har ikke alene lyst til beboerdemokratisk arbejde på organisationsplan, men har nu også mere tid! 9

10 Dagsorden - punkt 8 Henrik Thorenfeldt Alder: 51 år Beskæftigelse: IT Chef Afdeling: Bor i Måløv Park hvor der er 239 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af afdelingsbestyrelsen i Måløv Park i fire år Medlem af organisationsbestyrelsen siden oktober 2014 Medlem af Drifts- og serviceudvalget Jeg vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for gennemsigtighed, åbenhed og dialog mellem administration, afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen. Der er rigtigt mange spændende nye udviklinger i 3B, og jeg vil fortsat arbejde på, at vi er det boligselskab, der gør tingene ordentligt, på den rigtige måde; tager det nødvendige ansvar, men ikke mindst, tør gå andre veje og vise, at vi har visioner uden at glemmer, at vi er forskellige og har forskellige behov. Vi skal favne vores mangfoldighed, udnytte vores fælles resurser, udveksle erfaringer, udbrede det frivillige arbejde. Jeg synes den nuværende organisationsbestyrelse har vist en retning og handlekraft, som jeg, hvis jeg bliver valgt, fortsat vil bakke op om. Martin Baden Alder: 45 år Beskæftigelse: Postarbejder Afdeling: Bor i Toftegård, hvor der er 535 boliger Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand Toftegård/Toftegård tag i 6 år Den almene boligsektor er unik. Den er en fællesskabsbaseret og demokratisk sektor. Det er dette, der skal få os godt igennem de mange udfordringer, vi står overfor. Vi står over for store renoveringer samtidig med, at vi er nødt til at holde snor i huslejestigningerne. Beboerindragelse er en vigtig forudsætning for at løse denne udfordring Vi skal udbrede gode ideer til besparelser, som kan komme afdelingerne til gode. Det kan være via udbud af de opgaver, som vi køber udefra og ved energibesparelser mm. Vi skal sørge for at sikre gode og trygge boligområder Vi bør styrke uddannelsen af medarbejdere og ansatte. Der er nok at tage fat på, og jeg håber at få lov til at bidrage til arbejdet. 10

11 Dagsorden - punkt 8 Ulrik Falk-Sørensen Alder: 72 år Beskæftigelse: Pensionist Afdeling: Bor i Kløvermarken, hvor der er 19 boliger for seniorer Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i Kløvermarken Jeg er en samfundsinteresseret person, hvilket jeg har vist i hele mit voksne liv. Jeg var for ca. 40 år siden medlem af afdelingsbestyrelsen i Måløv Park, og var også i en meget kort periode medlem af hovedbestyrelsen. Jeg har arbejdet som lærer i Gladsaxe Kommune og var her også tillidsmand i en række år. Jeg har i 28 år været medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune og heraf 16 år som formand for det sociale udvalg. Det betyder, at jeg har stor erfaring med at arbejde med politiske processer. Erfaringer jeg kan have stor gavn af i en organisationsbestyrelse. Jeg er formand for afdelingsbestyrelsen i Kløvermarken, som er et seniorbofællesskab. Beboerne her kommer af gode grunde meget tættere på hinanden end i en normal boligafdeling. Vi arbejder med et meget tæt demokrati, hvor alle beboere (kun 31) er involveret. Vi tilstræber, at beslutninger tages i enighed. Vi klarer selv det meste af vedligeholdelsen som fx alt havearbejde og mange tekniske opgaver. 11

12 Dagsorden - punkt 9 Valg af 4 suppleanter for et år Dorte Skovgård Alder: 56 år Beskæftigelse: Sproglærer Afdeling: Bor i Apostelgården, hvor der er 177 boliger Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Bestyrelsesformand i Apostelgården Tidligere medlem af organisationsbestyrelsen I en årrække været medlem af Byggeudvalget, hvor vi foreslår strategier for 3B s fremtidige byggerier og sparrer med 3B-byg om aktuelle byggerier og renoveringer. Byggeri af høj kvalitet brænder jeg for, for såvel teknik som byggeriets og områdernes udseende er vigtigt for både økonomien og livet i områderne. Jeg stiller mig til rådighed som suppleant til organisationsbestyrelsen, hvor jeg mener, jeg kan indtræde, når der er behov for det og hurtigt bidrage kvalificeret. Det vil samtidig gøre det muligt fortsat at være medlem af byggeudvalget og være bindeleddet mellem gamle og nye overvejelser og beslutninger. Klavs Jørgensen Alder: 51 år Beskæftigelse: Konsulent/mentor for socialt udsatte borgere Afdeling: Bor i Australiensvej, hvor der er 40 boliger Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen siden De beboerdemokratiske værdier er værd at kæmpe for, og det er vigtigt at huske, at den kamp skal føres for alle beboere uanset baggrund. Et at mine vigtigste fokusområder er det boligsociale. 3B er en organisation i forandring og med nye udfordringer. Det er grundlæggende for mig, at vi alle arbejder på at få samtlige beboere med i den forandringsprocess. 3B skal også i fremtiden være en organisation, hvor beboerne føler sig trygge, og hvor alle har mulighed for at få deres mening hørt. Vores boliger skal være for alle. 12

13 Dagsorden - punkt 9 Lene Due Dyrmose Alder: 51 år Beskæftigelse: Køkkenassistent/kontorassistent Afdeling: Bærhaven Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i 7 år Medlem af afdelingsbestyrelsen 9 år Jeg ønsker at stille op som suppleant i 3B s organisationsbestyrelse og være med til at fortsætte den positive udvikling, som 3B er inde i. Jeg har været med i Drift- og Serviceudvalget det sidste års tid og synes arbejdet er spændende og meget vigtigt for boligafdelingerne, så det vil jeg gerne bidrage til, fortsætter. Jeg har været formand i Bærhaven de sidste 7 år og synes, det er vigtigt, at beboerne har indflydelse på deres boligområde og vil arbejde for, at vi kan udvikle og styrke beboerdemokratiet i årene fremover også selvom det er svært at få frivillige med. 3B skal være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne og et godt og trygt sted at bo til en fornuftig husleje. 13

14 Dagsorden - punkt 10 Valg af revisor Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet genvælger Revisionsinstituttet. Dagsorden - punkt 11 Delegering af kompetencer Ifølge Driftsbekendtgørelsen kan repræsentantskabet vælge at delegere kompetencen til organisationsbestyrelsen på bestemte områder. De områder, det drejer sig om, er omtalt i 3B s vedtægter, 6., stk. 5 og 6: 6. Stk. 5. Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne: 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme. 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme. 3) Grundkøb. 4) Iværksættelse af nyt byggeri. 5) Nedlæggelse af en afdeling. 6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. 19., stk Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til 3B s organisationsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet delegerer kompetencen vedrørende 3B s afdelinger, nævnt i 6, stk. 5 i boligforeningens vedtægter til 3B s organisationsbestyrelse. 14

15 Dagsorden - punkt 12 Eventuelt 15

16 16 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 26. februar 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 5. marts 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden

Indkaldelse og dagsorden Indkaldelse og dagsorden Roskilde, d. 19. december 2014 INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 8, stk. 2 fremsendes hermed indkaldelse og dagsorden

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere