UDBUDSPROSPEKT NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009"

Transkript

1 UDBUDSPROSPEKT 2009 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

2 2

3 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer III A/S ( Udsteder ) i forbindelse med udbud af nominelt DKK konvertible obligationer (herefter benævnt Konvertible Obligationer ) med en fast rente på 3 % p.a. De Konvertible Obligationer udbydes i en stykstørrelse af nominelt DKK og med krav om tegning af minimum 1 stk. Konvertible Obligation. De Konvertible Obligationer udbydes til kurs 100 og tillægges et handelsgebyr på DKK pr. Konvertibel Obligation. De Konvertible Obligationer udstedes som stående Ansvarligt Lån med en forventet løbetid indtil 31. december Obligationsejerne vil umiddelbart forud for de Konvertible Obligationers Ordinære Indfrielse have ret men ikke pligt til at konvertere de Konvertible Obligationer til nye aktier i Udsteder på de vilkår, der er beskrevet nærmere i Prospektet. Obligationerne udbydes 5 dage efter Prospektets offentliggørelse, og indtil samtlige Konvertible Obligationer er tegnet, dog senest 12 måneder efter offentliggørelsen. Såfremt samtlige Konvertible Obligationer ikke er tegnet ved udløbet af de 12 måneder efter offentliggørelsen af Prospektet, er Udsteder berettiget til at udvide tegningsperioden mod behørig godkendelse og offentliggørelse af et nyt prospekt, ligesom den fortsatte tegning af de Konvertible Obligationer til enhver tid kan indstilles diskretionært fra Udsteders side. Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der gælder i henhold til dansk ret, herunder i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro. Prospektet indeholder udtalelser om fremtiden, herunder om målsætning, strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er generelt baseret på Udsteders forventninger og er forbundet med en række risici og usikkerheder, hvoraf nogle ligger uden for Udsteders og Bestyrelsens kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer kan medføre, at de faktiske resultater vil kunne afvige væsentligt fra de resultater, der er forudsat i de i Prospektet indeholdte udtalelser om fremtiden. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder rent faktisk indtræder. Der henvises til afsnit 3 Risikofaktorer for en gennemgang af relevante risici ved investering i nærværende Konvertible Obligationer. Prospektet udgør ikke et tilbud eller en opfordring fra Udsteder til køb eller tegning af de Konvertible Obligationer. Udlevering af Prospektet og udbud og salg af de Konvertible Obligationer kan være begrænset ved lov i visse lande. Alle der kommer i besiddelse af Prospektet opfordres til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med køb eller tegning af de Konvertible Obligationer. Udsteder har ikke bemyndiget nogen personer til at afgive oplysninger, bortset fra de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Udsteder er ikke ansvarlig for oplysninger, som er afgivet af andre end Udsteder. Såfremt der måtte indtræde væsentlige nye omstændigheder, materielle fejl eller ukorrektheder i forhold til oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af de Konvertible Obligationer, og sådanne forhold indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, vil sådanne forhold blive beskrevet i et tillæg til Prospektet, som vil blive offentliggjort i overensstemmelse med i Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. oktober

4 INDLEDNING Prospektet må kun udleveres til kvalificerede investorer (som defineret i article 87 i UK Financial Services and Markets Act 2000) i Storbritannien og Nordirland, der er fysiske eller juridiske personer (i) omfattet af article 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ( Bekendtgørelsen ) med erhvervsmæssig erfaring med investering, eller (ii) omfattet af article 49(2)(a)-(d) i Bekendtgørelsen, eller (iii) der på anden måde lovligt kan få udleveret Prospektet (sådanne fysiske og juridiske personer benævnes samlet Relevante Personer ). Der må ikke handles på grundlag af eller i tiltro til Prospektet i Storbritannien og Nordirland af fysiske og juridiske personer, der ikke er Relevante Personer. Enhver investering eller investeringsaktivitet, der vedrører dette Prospekt, er alene tilgængelig i Storbritannien og Nordirland for Relevante Personer. Prospektet må ikke udleveres til tyske statsborgere eller personer bosiddende i Tyskland, ligesom de Konvertible Obligationer ikke udbydes eller sælges i Tyskland. De Konvertible Obligationer, der herved udbydes, er ikke og vil ikke (og de aktier, som de kan konverteres til, er ikke og vil ikke) blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med ændringer("securities Act") eller værdipapirlovgivningen i nogen delstat i U.S.A. og må ikke markedsføres, udbydes eller sælges i U.S.A. eller for regning, i favør af eller på anden måde til fordel for U.S. persons (som defineret i Regulation S udstedt i henhold til Securities Act). Som følge heraf udbydes og sælges de Konvertible Obligationer kun i henhold til udbud og salg uden for U.S.A. til personer, som ikke er U.S. persons, og Prospektet, den tilhørende tegningsblanket og andre tilbudsdokumenter må ikke sendes til, udleveres eller på anden måde distribueres i U.S.A. eller til U.S. persons. Personer som modtager dette Prospekt eller noget andet dokument i forbindelse med udbudet af de Konvertible Obligationer, skal overholde disse restriktioner og Udsteder påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer eller enheder i strid med disse restriktioner. 4

5 INDHOLDFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Ansvar og erklæring s Resumé s Risikofaktorer s Oplysninger om Obligationsudstedelsen s Oplysninger om Udsteder s Markedsbeskrivelse s Investeringskarakteristika og forretningsoversigt s Budget og Prognoser s Vilkår for de Konvertible Obligationer s Beskatning s Rådgivere og samarbejdspartnere s Definitioner s. 77 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Vedtægter og Stiftelsesdokument Bilag 2: Skattenotat Bilag 3: Revisorerklæring Bilag 4: Revisorerklæring om budget Bilag 5: Tegningsblanket 5

6 ANSVAR & ERKLÆRINGER 1. Ansvar og erklæringer 1.1 Ansvar for udarbejdelse af Prospekt Nordens Konvertible Obligationer III A/S s ledelse: Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 20. maj 2009 Direktion : Henrik Hasforth Direktør Bestyrelsen: Advokat Tomas O. Berg Direktør Henrik Hasforth Direktør Niels Yde Nielsen Formand for bestyrelsen Bestyrelsesmedlem & Direktør Bestyrelsesmedlem 1.2 Revisors erklæring Til obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer III A/S Åbningsbalance Den af Ledelsen udarbejdede Åbningsbalance pr. 29. april 2009, indeholdende likvide midler på DKK , og en aktiekapital på DKK , er revideret af Ankjær-Jensen og Partnere I/S Statsautoriserede revisorer ved statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen. Åbningsbalancen pr. 29. april 2009 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Påtegningen er dateret den 29. april Prospektet Vi har gennemgået det af Ledelsen i Nordens Konvertible Obligationer III A/S udarbejdede Prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Finanstilsynets regler. Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet samt præsentationen af informationerne heri. Vort ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller gennemgang af historiske finansielle oplysninger med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. 6

7 ANSVAR & ERKLÆRINGER Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter og har påset, at disse er korrekt gengivet fra åbningsbalancen pr. 29. april I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vores gennemgang ikke omfattet Bestyrelsens vurdering af Udsteders fremtidige udvikling. Vi erklærer os derfor ikke herom. Vi har afgivet særskilt erklæring om vores gennemgang af fremskrivningen for årene for Nordens Konvertible Obligationer III A/S, hvortil der henvises. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til gældende regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Nordens Konvertible Obligationer III A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Nordens Konvertible Obligationer III A/S aktiver, passiver samt finansielle stilling, som angivet i den reviderede åbningsbalance pr. 29. april 2009, er indeholdt i Prospektet. København, den 20. maj 2009 Ankjær-Jensen & Partnere I/S Statsautoriserede revisorer Strandboulevarden 89, 3. sal 2100 København Ø Michael Brink Larsen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen underskriver på vegne af Ankjær- Jensen & Partnere I/S, Statsautoriserede revisorer. Statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 1.3 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om fremskrivning Til Obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer III A/S. Vi har efter aftale undersøgt fremskrivningen for Nordens Konvertible Obligationer III A/S for årene 2009 til Fremskrivningen inkl. forudsætningerne herfor fremgår af Prospektets afsnit 8.4 budgetforudsætninger og anvendt regnskabspraksis fremgår af Prospektets afsnit 5.7 Anvendt regnskabspraksis. Udsteders Bestyrelse har ansvaret for fremskrivningen og for de forudsætninger, der fremgår af prospektets afsnit 8.4 budgetforudsætninger og som fremskrivningen er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om fremskrivningen. Denne fremskrivning er udarbejdet til brug for Obligationsudstedelsen i forbindelse med finansiering af det planlagte køb af Ejendomskomplekser. Idet virksomheden er i en startfase, er fremskrivningen udarbejdet ved anvendelsen af et sæt forudsætninger, som omfatter hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted. Som følge deraf henledes opmærksomheden på, at fremskrivningen ikke nødvendigvis kan anvendes til andet end det foran anførte formål. 7

8 ANSVAR & ERKLÆRINGER De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger og en høj grad af sikkerhed for, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af fremskrivningen med henblik på at vurdere, om de af Ledelsen opstillede forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger, og at der ikke er nogen grund til at tro, at de er urealistiske. Vi har endvidere efterprøvet, om fremskrivningen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i fremskrivningen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksomme på forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen, hvis det forudsættes at Ledelsen foretager køb af ejendomme på det angivne grundlag i det angivne marked med de angivne forudsætninger, jf. prospektets afsnit 8.4 Budgetforudsætninger og anvendt regnskabspraksis, som fremgår i Prospektets afsnit 5.7 Anvendt regnskabspraksis. Det er endvidere vor konklusion, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selv om de begivenheder, som er anført under de hypotetiske forudsætninger finder sted, vil de faktiske resultater alligevel sandsynligvis afvige fra de fremskrevne, idet andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige, jf. Prospektets afsnit 3, Risikofaktorer, som indeholder såvel en beskrivelse af risikofaktorer som følsomhedsberegninger. København, 20. maj 2009 Ankjær-Jensen & Partnere I/S Statsautoriserede revisorer Strandboulevarden 89, 3. sal 2100 København Ø Michael Brink Larsen statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen underskriver på vegne af Ankjær- Jensen & Partnere I/S, Statsautoriserede revisorer. Statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 8

9 ANSVAR & ERKLÆRINGER 1.4 Skattenotat Til Obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer III A/S Vi har efter aftale gennemgået afsnit 10 Beskatning i Prospektet vedrørende udstedelse af Konvertible Obligationer i selskabet Nordens Konvertible Obligationer III A/S. Det er vor opfattelse, at den i Prospektet indeholdte beskrivelse af de skattemæssige forhold giver en korrekt gengivelse af den skattemæssige behandling af de Konvertible Obligationer. Det er endvidere vor opfattelse, at de pågældende Konvertible Obligationer set fra erhververs side skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og at beskatningen, på nær den til de Konvertible Obligationer knyttede rente, skal ske efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Renten beskattes efter de almindelige regler om beskatning af renter. I det omfang de Konvertible Obligationer indfries førtidigt vil afståelsessummen som udgangspunkt blive beskattet som udbytte, men der er mulighed for at opnå en dispensation hvorefter avance ved den Førtidige indfrielse beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler. Vi skal dog for god ordens skyld fremhæve, at denne vurdering er foretaget med udgangspunkt i nugældende skattelovgivning, og naturligvis ikke kan tage højde for eventuelle fremtidige ændringer i lovgivningen. Vi skal endeligt bemærke, at vor gennemgang ikke har omfattet skat i Tyskland som medtaget i budgetterne i Prospektet. København, den 14. maj 2009 Q-tax ApS Skatte og momsrådgivning Hammerensgade København K Lars Wøldike 9

10 RESUMÉ 2. Resumé Prospektet omhandler Nordens Konvertible Obligationer III A/S ( Udsteder ) udstedelse af nominelt DKK konvertible obligationer ( Konvertible Obligationer ) med en fast rente på 3 % p.a. Udsteder gør potentielle investorer opmærksom på, at: Resumeet bør læses som en indledning til Prospektet Enhver beslutning om investering i de Konvertible Obligationer bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne ved oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes De fysiske og juridiske personer, som har udfærdiget Prospektet og eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Potentielle investorer bør søge rådgivning hos egne professionelle rådgivere. I Prospektets afsnit 12, Definitioner findes en liste over definitioner anvendt i Prospektet. Definerede ord er i Prospektet angivet med stort begyndelsesbogstav. 2.1 Obligationsudstedelsen Der udstedes op til stk. Konvertible Obligationer af en stykstørrelse på DKK svarende til en udstedelse på i alt nominelt DKK Enhver fysisk eller juridisk person, der tegner Konvertible Obligationer, skal minimum tegne for DKK 5.000, dvs. minimum 1 stk. De Konvertible Obligationer udbydes ikke til særlige kategorier af investorer. Der tillægges hver Konvertibel Obligation et handelsgebyr på DKK Obligationsudstedelsen har til formål at finansiere købesummen for erhvervelsen af fast ejendom i henhold til Udsteders formål og investeringsstrategi, herunder at finansiere omkostninger forbundet dels med erhvervelsen af fast ejendom og dels med finansieringen heraf. Derudover skal Obligationsudstedelsen finansiere visse omkostninger forbundet med udbuddet. Obligationsejere tilbydes i form af en rente et afkast før skat på 3 % p.a. i de Konvertible Obligationers løbetid kombineret med en ret men ikke en pligt for Obligationsejer til at konvertere de Konvertible Obligationer til nye aktier i Udsteder umiddelbart inden de Konvertible Obligationers Ordinære Indfrielse den 31. december Konverteringsretten medfører, at Obligationsejerne får mulighed for at få andel i en eventuel værditilvækst i Udsteder. Obligationsejerne vil ved fuld udnyttelse af konverteringsretten modtage nye aktier i Udsteder svarende til 50 % af Udsteders aktiekapital og således have 50 % af stemmerne på Udsteders generalforsamling. Nævnte 50 % er baseret på, at samtlige Obligationsejere repræsenterende nom. DKK konverterer deres tilgodehavende til nye aktier i Udsteder. Vælger færre Obligationsejere at konvertere til aktier, reduceres procentsatsen forholdsmæssigt. De Konvertible Obligationer er uopsigelige fra Obligationsejeres side indtil Udløbsdatoen (den 31. december 2030), bortset fra de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med en eventuel misligholdelse, og står derudover tilbage for Udsteders anden gæld i denne periode (de Konvertible Obligationer ydes således som Ansvarligt Lån). Efter Udløbsdatoen kan Obligationsejerne vælge mellem at 10

11 RESUMÉ konvertere de Konvertible Obligationer til aktier, eller at få de Konvertible Obligationer tilbagebetalt til kurs 100 med tillæg af den Akkumulerede Kuponrente, samt med tillæg af en overkurs svarende til 50 % af Udsteders egenkapital forholdsmæssigt fordelt mellem faktisk tegnede Konvertible Obligationer. Førtidig Indfrielse af de Konvertible Obligationer, helt eller delvist, fra Udsteders side kan ske på enhver bankdag på et af følgende vilkår; 1. De Konvertible Obligationer indfries til kurs 100 med tillæg af påløbne men ikke betalte renter indtil det faktiske tilbagebetalingstidspunkt. 2. Der udbetales en overkurs svarende til 50 % af Udsteders egenkapital fordelt forholdsmæssigt på de vilkår, som er anført i afsnit 9, Obligationsvilkår. Obligationerne udstedes uden sikkerheder af nogen art, og står i deres løbetid tilbage for enhver anden gæld (Ansvarligt Lån). Figur 2.1 OBLIGATIONSVILKÅR Navn Nominel obligationsudstedelse DKK Udstedelses kurs, franko kurtage Indfrielseskurs ved udløb Nominel rente Effektiv rente Mulighed for førtidig indfrielse Udløbsdato 3 % Nordens Obligationer / Variabel max. 50% af optjent overskud i perioden fra udstedelse til udløb 3 % Variabel Ja SAMLET Beskrivelse af Udsteder Udsteder er et dansk aktieselskab stiftet den 29. april 2009 og registreret i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen under CVR nr Selskabskapitalen i Udsteder udgør DKK Udsteder har ikke og har ikke haft andre aktiviteter eller foretaget andre investeringer end udbuddet af nærværende Konvertible Obligationer. Samtlige aktier i Udsteder ejes på tidspunktet for offentliggørelsen af Prospektet af Nordens A/S. Nordens A/S er 100 % ejet af Nordens Sàrl. Udsteders formål er, direkte eller indirekte, at investere i fast ejendom i Europa. Hensigten med Obligationsudbuddet er, at tilbyde en bred investorskare mulighed for en bedre og mere attraktiv opsparings- og investeringsløsning sammenlignet med traditionelle ordninger. På baggrund af Nordens A/S samarbejdspartnere, er over 20 års erfaring og kompetencer indenfor investering i fast ejendom konsolideret. Med dette indgående kendskab til investering i fast ejendom og på basis af de samlede kompetencer, er Nordens Konvertible Obligationer III A/S lanceret med henblik på at tilbyde indirekte opsparings- og investeringsprodukter baseret på investering i fast ejendom som det underliggende aktiv. 11

12 RESUMÉ 2.3 Investerings karakteristika Udsteders overordnede formål og strategi er, direkte eller indirekte, via investering i fast ejendom, at generere et sikkert og langsigtet afkast for investor. Udsteder bestemmer ultimativt hvilke typer af fast ejendom, der skal investeres i efter sit diskretionære professionelle skøn. Bestyrelsen vil derfor arbejde for en effektiv udvikling af ejendomsporteføljen med henblik på en langsigtet forøgelse af Ejendomsporteføljens værdi. Bestyrelsen er således bekendt med, at investors erhvervelse af nærværende Konvertible Obligationer blandt andet sker i tillid til, og på basis af Udsteders samlede kompetencer. Udsteder påtænker i første omgang at målrette sine investeringer mod det tyske ejendomsmarked som værdiudvikles og, om det måtte vise sig fordelagtigt, videresælges. Værdiudviklingen består i den løbende værdistigning i ejendomsmarkedet og deraf følgende højere salgspris, samt en friværdi, der opnås i kraft af en eventuel løbende afvikling af prioritetsforpligtelserne. Erhvervelsen og driften af ejendommene sker med henblik på at sikre Udsteders aktionær og Obligationsejere formuetilvækst. Dette søges bl.a. opnået gennem finansiering på attraktive vilkår, gennem Ejendomsporteføljens almindelige drift og løbende optimering, samt gennem den forventede løbende formuetilvækst i Ejendomsporteføljens markedsværdi. Udsteder vil på længere sigt, via en gennemskuelig, klar og entydig investeringsprofil, konsolidere sig og dermed skabe en solid egenkapital. Ingen investering er uden risiko, hvilket også gælder for nærværende udbud. Udsteder har imidlertid søgt at begrænse investeringens risici, og det er målet, at afkastet på investeringen skal kunne anskues som et attraktivt alternativ til f.eks. investering i traditionelle obligationer, desuagtet, at risici forbundet med nærværende investering er større. I det langsigtede perspektiv har ejendomsmarkedet vist sig at være lukrativt for investorer, der har evnet at fastholde sin investering gennem en længere årrække. Mange investorer har opnået en endog betydelig forrentning af deres direkte eller indirekte ejendomsinvesteringer. Et vigtigt parameter i den generelt gunstige udvikling i ejendomsmarkedet er først og fremmest, at ejendommene erhverves og afvikles under rolige og kontrollerede forhold. Som langsigtet ejendomsinvestor kan man ikke undgå uforudsete udgifter, herunder udsving i markedspris på lejen, ejendommens værdi eller renteudvikling. I de fleste tilfælde kan sådanne have påvirkning i både positiv og negativ retning, men ofte er det ikke væsentligt for det endelige økonomiske resultat, da ejendomme historisk giver et meget højt afkast over en længere årrække. En langsigtet investering belønnes ofte med et stort udbytte til sidst. 2.4 Investering i tysk boligmarked Det er Bestyrelsens vurdering, at investering i det tyske ejendomsmarked er gunstigt. Det tyske ejendomsmarked for boligudlejningsejendomme er det største i Europa, og priserne på tyske boligudlejningsejendomme er gunstige, og Bestyrelsen vurderer, at priserne er attraktive sammenlignet med tilsvarende ejendomme i resten af Vesteuropa. 12

13 RESUMÉ Tyske boliger er p.t. billigere end det europæiske gennemsnit (målt i forhold til indkomster), og de kan erhverves til priser, der ligger under nyopførelsespriserne. Endvidere er det aktuelle lejeniveau lavt vurderet i forhold til andre sammenlignelige vesteuropæiske lejemål, og der er mulighed for opnåelse af et attraktivt Startafkast sammenlignet med tilsvarende ejendomme i det øvrige Vesteuropa. En svag tysk økonomi har medført stagnerende prisudvikling, og et moderat stigende lejeniveau. Det er endvidere Bestyrelsens opfattelse, at boliglejemål i en Ejendomsportefølje henvender sig til den brede befolkning, hvorfor det vurderes, at driften ikke er særlig følsom overfor en eventuel forværring af tysk økonomi. 2.5 Administration af Ejendomsporteføljen Det er bestyrelsens ansvar at arbejde for kontinuerlige lejebetalinger, optimering af potentielle lejestigninger, en lav Tomgang og en effektiv vedligeholdelse samt udvikling af Ejendomsporteføljen. Dette skal ske med henblik på en langsigtet forøgelse af Ejendomsporteføljens værdi. Ejendomsadministrationen varetages i det daglige af professionelle Ejendomsadministratorer med lokal nærhed til Ejendomsporteføljen. Bestyrelsen forventer at indgå en kontrakt med Ejendomsadministrator med indbyggede incitamenter, der stiller krav til ejendomsadministrationens forvaltning, Bestyrelsen vil løbende tilse, at ejendomsadministrationen bliver varetaget professionelt og tilfredsstillende. 2.6 Kapitalforhold Udsteders finansiering ved købet af Ejendomsporteføljen forventes at ske ved optagelse af et 10-årigt fastforrentet Seniorlån, et 21-årigt konvertibelt obligationslån samt en Selskabskapital indskudt af Ejer, jf. figur 2.2. Figur 2.2 KAPITALFREMSKAFFELSE Prioritet Nominel lånestørrelse, DKK Afdragsfrihed, år Lånetype Valuta /- rentevilkår Rentesats i perioden % Andel af samlet finansiering, % Seniorlån ,5 % årligt afdrag EUR/ Fast 5,47 70,77 3 % Nordens Obligationer / St. lån DKK/ Fast 3,00 28,44 Selskabskapital N/a - N/a

14 RESUMÉ 2.7 Risikofaktorer Der er risici forbundet med al investering, således også i de Konvertible Obligationer, da en række faktorer har indflydelse på Udsteders økonomi. Ved investering i de Konvertible Obligationer er det dels relevant at overveje risici, der er knyttet til Udsteders evne til at indfri Obligationsejernes krav på tilbagebetaling af hovedstol med tillæg af renter, og dels risici, der er knyttet til Koncernens virksomhed, herunder driften af Ejendomsporteføljen. I Prospektets afsnit 3, Risikofaktorer beskrives de risikofaktorer, som efter Bestyrelsens opfattelse har særlig betydning i forbindelse med en vurdering af risikoen ved at investere i de Konvertible Obligationer og/eller ved at udnytte retten til konvertering af de Konvertible Obligationer til aktier i Udsteder. Potentielle investorer skal være opmærksomme på, at investeringen i de Konvertible Obligationer også kan indebære andre risici end de beskrevne, da beskrivelsen ikke nødvendigvis er en udtømmende opremsning af risikofaktorer. Overordnet vurderer Bestyrelsen, at risikofaktorerne kan grupperes i 5 kategorier Makroøkonomiske risici Ejendomsspecifikke risici Selskabsrelaterede risici Finansielle risici Politiske juridiske risici Makroøkonomiske risici Makroøkonomiske risici knytter sig til eventuelle ændringer i de generelle økonomiske vilkår. Obligationsejerne er i forbindelse med de Konvertible Obligationer eksponeret overfor en risiko ved renteudviklingen, eftersom en andel af Finansieringsrenten er variabel, ligesom det udgør en risiko for Obligationsejerne, at valutakursen kan ændre sig over tid. For at minimere denne risiko for renteudsving, forventes Seniorlånet indgået med en rentebinding på 10 år. Valutarisikoen forventes søgt imødegået ved optagelse af Seniorlån i EUR således, at aktiver og passiver er i samme valuta. Ejendomsspecifikke risici Ejendomsspecifikke risici knytter sig til usikkerheden omkring Ejendomsporteføljens køb, drift og salg. Obligationsejerne er eksponeret for Værdien af Ejendomsporteføljen sammenholdt med anskaffelsessummen potentielt kan falde over investeringsperioden, hvilket blandt andet påvirker lånevilkår. Udvikling i Ejendomsporteføljens drift, ifald Tomgang, Lejereguleringer eller vedligeholdelsesomkostningerne udvikler sig væsentlig anderledes end budgetteret. Dette kan i sidste ende betyde, at Udsteder misligholder Obligationsvilkårene. Salg af Ejendomsporteføljen ikke kan skabe tilstrækkelig likviditet til at indfri de Konvertible Obligationer på Udløbsdatoen. Salg af Ejendomsporteføljen, uden at Obligationsejerne kan få de Konvertible Obligationer Indfriet til fulde, vil efter bestyrelsen vurdering alene kunne indtræffe, såfremt refinansiering ikke er muligt, jf. finansielle risici. Selskabsrelaterede risici Selskabsrelaterede risici knytter sig til risikoen for Ejendomsadministrators og/eller Selskabsadministrators evne til at opfylde deres forpligtelser over for Udsteder. Det er Bestyrelsens vurdering, at såvel Ejendomsadministrator som Selskabsadministrator vil være kompetente til at opfylde deres forpligtelser, ligesom det er Bestyrelsens vurdering, at disse har en almindelig sund bonitet. 14

15 RESUMÉ Finansielle risici Finansielle risici knytter sig til prioritetsgælden. Der er risiko for, at Udsteder forud for Ordinær Indfrielse ikke kan refinansiere Ejendomsporteføljen, eller at provenuet fra refinansieringen ikke er tilstrækkeligt til at indfri Obligationsejerne, at Prioritetslånene indeholder misligholdelsesklausuler, der kan træde i kraft, selvom Udsteder kan opfylde sine forpligtelser overfor Obligationsejerne. Politiske - juridiske risici Politiske - juridiske risici knytter sig til risici for eventuelle ændringer i beskatningsreglerne, samt at ejendomsbesiddere fremover kan blive pålagt at betale en del af udgiften til udbedringer af veje mv. Bestyrelsen vurderer, at de væsentligste risici for Obligationsejerne er, at lejereguleringen og/ eller den variable rente afviger væsentlig fra det budgetterede. For at imødekomme disse risici, er der i budgettet anvendt en lejereguleringssats, der ligger på niveau med den historiske inflation over de seneste 10 år. Skulle nogle af de beskrevne risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få væsentlig negativ indflydelse på Udsteders evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser overfor Obligationsejerne samt Udsteders økonomiske stilling og resultat. Tvister m.v. Potentielle investorer skal være opmærksomme på, at såfremt en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningskrav, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. 15

16 RISIKOFAKTORER 3. Risikofaktorer Der er risiko forbundet med al investering, således også ved investering i de Konvertible Obligationer. For Bestyrelsen er det vigtigt, at potentielle investorer får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering i de Konvertible Obligationer. I dette afsnit redegøres for de væsentligste risici forbundet hermed. Bestyrelsen har søgt at identificere de risikofaktorer, som vurderes at have særlig betydning for Udsteder og dermed Obligationsejerne. Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende og ej heller prioriteret efter sandsynlighed for, at de indtræffer eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for Obligationsejerne. Udover en beskrivelse af risikofaktorerne foretages en egentlig følsomhedsberegning på effekten af en ændring i den beskrevne variabel, såfremt en sådan beregning er væsentlig eller mulig. Den angivne mulige ændring indikerer niveauet for, hvornår Udsteder ikke har tilstrækkelig likviditet til betaling af dennes kendte forpligtelser i henhold til afsnit 9, Obligationsvilkår. Resultatet af disse variationer er efter Bestyrelsens skøn indikative for, hvor meget en ændring i den enkelte forudsætning forventes at påvirke budgettet. Følsomhedsberegningerne er foretaget som isolerede ændringer i de pågældende variabler, mens alle andre variabler fastholdes som i budgettet jf. afsnit 8 Budget og Prognoser. Følsomhedsanalysen er således foretaget under hensyntagen til de vekselvirkninger, der kan være ved udsving i de enkelte faktorer. Skulle der forekomme flere samtidige ændringer af forudsætningerne vil dette kunne medfører et yderligere negativt resultat i forhold til beregningerne. Bestyrelsen har grupperet de risikofaktorer, der vurderes som de væsentligste i forbindelse med investering i de Konvertible Obligationer i 5 overordnede kategorier Makroøkonomiske risici Ejendomsspecifikke risici Selskabsrelaterede risici Finansielle risici Politiske juridiske risici 3.1. Makroøkonomiske risici Afkastet på Ejendomsporteføljen afhænger, udover udbud/efterspørgsel på boligejendomme i Tyskland, af den generelle udvikling i overordnede samfundsøkonomiske faktorer, herunder primært rente- og valutaforhold. Risici knyttet til disse faktorer beskrives i de følgende afsnit Renterisiko Der er renterisici forbundet med optagelsen af fremmedkapital til finansiering af Ejendomsporteføljen, da udsving i de variable renter vil påvirke resultatet for Udsteder. Rentesatsen på Seniorlånet forventes optaget som et 10-årigt fastforrentet lån med en rente på 5,47 % og en afviklingsprofil på 1,5 %. Der kan ikke gives sikkerhed for, at dette renteniveau fortsætter i Obligationens Løbetid, hvorfor en eventuel rentestigning vil kunne påvirke Udsteders drift negativt. Såfremt der i hele Budgetperioden er en rente, der er 4,1 % højere end budgetteret, jf. figur 3.1, vil Udsteder ved Obligationernes udløb ikke have tilstrækkeligt likviditet til fuld ud at kunne opfylde sine forpligtelser overfor Obligationsejerne jf. afsnit 9, Obligationsvilkår 16

17 RISIKOFAKTORER Figur 3.1 BUDGETTETS FØLSOMHED OVERFOR ÆNDRINGER AF RENTEN Budgetteret rente 5,47 Udsteder vil ikke fuldt ud være i stand til at overholde forpligtelserne i 2030, hvis renten i hele budgetperioden overstiger 9, Valutakursrisiko Ved køb, drift og salg af Ejendomsporteføljen vil Obligationsejerne være eksponeret over for kursudviklingen i EUR, da Obligationslånet er optaget i DKK. For at mindske denne eksponering er det hensigten at de øvrige lån optages i EUR. Der vil være en valutakursrisiko knyttet til salg af Ejendomsporteføljen, da valutakursen fra købstidspunktet kan have ændret sig. Ligeledes kan ændringer i valutakursen fra Udstedelsesdatoen for de Konvertible Obligationerne til købstidspunktet for Ejendomsporteføljen have indvirkning på budgettallene. Bestyrelsen vurderer, at valutarisikoen knyttet til Ejendomsporteføljen er begrænset pga. valutasamarbejdet ERM II mellem DKK og EUR, hvor den danske krone holdes inden for +/- 2,25 % i forhold til en fastsat centralkurs. 3.2 Ejendomsspecifikke risici Risici knyttet til faktorer som Ejendomsporteføljens købspris, salgspris, Tomgang, regulering af lejeindtægter og vedligeholdelsesomkostninger beskrives i de følgende underafsnit Tomgang I afsnit 8, Budget og Prognoser er der for den samlede Ejendomsportefølje budgetteret med en samlet gennemsnitlig Tomgang på 3 % p.a. i hele Budgetperioden. Hvis den gennemsnitlige Tomgang for hele budgetperioden stiger med 39,89 %- point fra 3 % til 42,89 % p.a. jf. figur 3.2, vil udsteder i 2030 ikke have likviditet nok til fuldt ud at kunne opfylde sine forpligtelser over for Obligationsejerne i henhold til Obligationsvilkårene jf. afsnit 9, Obligationsvilkår. Figur 3.2 BUDGETTETS FØLSOMHED OVERFOR ÆNDRINGER I TOMGANG Gennemsnitlig årlige Tomgang anvendt i budget Udsteder vil ikke fuldt ud være i stand til at overholde forpligtelserne i 2030, hvis den gennemsnitlige tomgang p.a. i hele budgetperioden overstiger 3 % 42,89 % 17

18 RISIKOFAKTORER Ændringer i lejeregulering af lejeindtægter Som udgangspunkt reguleres lejen i henhold til sammenlignelige lejemål eller via Mietenspiegel jf. beskrivelse heraf i afsnit 6,4 Lejelovgivning. I afsnit 8, Budget og prognoser er der for Ejendomsporteføljen budgetteret med en årlig lejeregulering på 2 % p.a. i hele Budgetperioden. Første regulering sker pr. 1. januar Reguleringssatsen afspejler Bestyrelsens vurdering af den mulige årlige lejeregulering på baggrund af den, for området aktuelle leje jf. afsnit 7.1, Overordnede kriterier for ejendomskøb, gennemførte analyse såvel som på baggrund af en vurdering af potentialet for lejestigninger. Der kan indtræffe omstændigheder, hvor det kan være relevant at regulere lejen opad med et lavere beløb end på sammenlignelige lejemål/mietenspigel, eller slet ikke regulere lejen, for at fastholde lejer, eller eventuelt reducere lejen for at sikre genudlejning. Hvis der i Budgetperioden er en gennemsnitlig leje under 5,17 % p.a., vil Udsteder i 2030, jf. figur 3.3, ikke have tilstrækkelig likviditet til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser overfor Obligationsejerne i henhold til Obligationsvilkårene, jf. afsnit 9, Obligationsvilkår Figur 3.3 BUDGETTETS FØLSOMHED OVERFOR ÆNDRINGER I DEN FORVENTEDE ÅRLIGE LEJE Gennemsnitlig årlige leje 7,14 % Udsteder vil ikke fuldt ud være i stand til at overholde forpligtelserne i 2030, hvis lejen p.a. i hele budgetperioden er under 5,17 % Vedligeholdelsesomkostninger Bestyrelsen vurderer ud fra eksterne vurderinger, at de i budgettet afsatte udgifter til ordinær vedligeholdelse på i alt 5,00 % af den samlede nettoleje om året svarende til ca. EUR 5,50 pr. m2. er tilstrækkeligt. Ved ordinær vedligeholdelse forestås den vedligeholdelse, som er nødvendig for at bibeholde Ejendomsporteføljens stand i overensstemmelse med gældende regler og markedsstandarder, og som er nødvendig for at bibeholde det budgetterede lejeniveau. Såfremt de budgetterede vedligeholdelsesomkostninger ikke er tilstrækkelige til at oppebære den budgetterede lejeindtægt, vil der være risiko for enten øgede udgifter til vedligeholdelse eller reducerede lejeindtægter. Hvis vedligeholdelsesomkostningerne stiger med mere end ca. 897,8 % fra 5,00 % af den samlede nettoleje om året svarende til ca. EUR 5,50 pr. m2 p.a. til 44,89 % af den samlede nettoleje om året svarende til ca. EUR 49,38 pr. m2, vil Udsteder i 2030, jf. figur 3.4, ikke have tilstrækkelig likviditet til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser overfor Obligationsejerne i henhold til Obligationsvilkårene, jf. afsnit 9, Obligationsvilkår. Figur 3.4 BUDGETTETS FØLSOMHED OVERFOR STIGNING I VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGERNE Gennemsnitlig årlige vedligeholdelsesomkostninger anvendt i budget Udsteder vil ikke fuldt ud være i stand til at overholde forpligtelserne i 2030, hvis de gennemsnitlige vedligeholdelsesomkostninger p.a. i hele budgetperioden overstiger 5,00 % 44,89 % 18

19 RISIKOFAKTORER Køb og salg af Ejendomsporteføljen Obligationsejerne er eksponeret for, at værdien af Ejendomsporteføljen sammenholdt med anskaffelsessummen potentielt kan falde over investeringsperioden, hvilket bl.a. kan påvirke lånevilkårene. Værdien af Ejendomsporteføljen fastsættes efter køb, som nævnt i afsnit 5.7.2, Investeringsejendomme på grundlag af Ejendomskompleksernes skønnede løbende driftsoverskud. Risici knyttet til det løbende driftsoverskud er beskrevet under øvrige delafsnit i afsnit 3.2 Ejendomsspecifikke risici Værdifastsættelsen er især følsom overfor udviklingen i renteniveauet, inflationen, valutakursudviklingen samt de generelle markedsvilkår, herunder efterspørgsel. Hvis værdien af Ejendomsporteføljen falder, vil det have negativ indflydelse på Obligationsejernes sandsynlighed for fuld indfrielse af Obligationerne. Hvis værdien af Ejendomsporteføljen falder, vil det endvidere have indflydelse på Udsteders mulighed for refinansiering. Dette beskrives i afsnit 3.4.1, Refinansiering. Da de købsrelaterede omkostninger løbende aktiveres, vil salg af ejendommene til den i budgettet opskrevne værdi (oprindelig købsværdi tillagt opskrivning) medføre et samlet tab for selskabet, da købsomkostningerne ved salg til denne værdi ikke dækkes ind. 3.3 Selskabsrelaterede risici Risici knyttet til faktorer såsom misligholdelse og Ejendomsadministrator vil blive belyst i det følgende afsnit Realisationsværdier ved misligholdelse Såfremt en eller flere af Ejendomskomplekserne i Ejendomsporteføljen skal bortsælges på en tvangsauktion, vil værdien af de Konvertible Obligationer afhænge af Ejendomsporteføljens værdi sammenholdt med restgælden på prioritetslånene samt Udsteders økonomiske stilling. Obligationernes værdi er endvidere afhængig af, om det er muligt at finde en køber til Ejendomsporteføljen. Der kan være betydelige omkostninger forbundet med realisation af Ejendomsporteføljen. Endelig må det forventes, at et salg i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse vil indbringe en lavere pris end i forbindelse med et almindeligt salg. Der er ingen garanti for, at en realisationsværdi af Ejendomsporteføljen kan dække Obligationsejernes hovedstol med tillæg af ikke betalte renter Ejendoms- og Selskabsadministration Udsteder er afhængig af Selskabsadministrators løbende opfyldelse af sine forpligtelser samt af Ejendomsadministrators løbende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Administrationsaftalen. Selskabsadministrators og/eller Ejendomsadministrators misligholdelse af deres forpligtelser i henhold til de nævnte aftaler vil have negativ indflydelse på Udsteder. Såfremt der måtte være behov for at udpege en ny Ejendomsadministrator, kan dette medføre omkostninger og ulemper for Udsteder, ligesom der ikke er sikkerhed for, at en eventuel ny Ejendomsadministrator ikke vil kræve forhøjet vederlag. 19

20 RISIKOFAKTORER 3.4 Finansielle Risici Risikofaktorer af finansiel karakter såsom faktorer relateret til refinansiering af prioritetsgæld samt kursfastsættelse og handel af Obligationer/Aktier mv. beskrives i det følgende afsnit Refinansieringsrisiko De Konvertible Obligationer udløber den 31. december 2030, men kan indfries af Udsteder på et hvilket som helst tidligere tidspunkt. Se afsnit 9, Obligationsvilkår for yderligere information omkring Førtidig Indfrielse af de Konvertible Obligationer. Løbetiden for Seniorlånet har en forventet løbetid på 10 år, og der skal således gennemføres en refinansiering inden udløb af de Konvertible Obligationer og påbegyndelse af Konverteringsperioden. Det er i Budgettet jf. afsnit 8, Budget og Prognoser forudsat, at Seniorlånet refinansieres løbende i forbindelse med køb af nye ejendomme. En forudsætning for, at udsteder har likviditet til at indfri de Konvertible Obligationer fuldt ud på Indfrielsedatoen er, at Udsteder vil være i stand til at refinansiere såvel Prioritetsgælden som Obligationslånet senest på de i Obligationsvilkårene anførte indfrielsestidspunkter, jf. afsnit 9, Obligationsvilkår. Udsteders mulighed herfor afhænger i høj grad af Ejendomsporteføljens værdi på tidspunktet for refinansiering jf. afsnit Køb og salg af Ejendomsporteføljen. Såfremt denne refinansiering ikke kan finde sted, eller provenuet fra refinansiering bliver lavere end forventet, vil dette medføre, at Udsteder ikke har likviditet til at indfri Obligationslånet eller kun har likviditet til at indfri dele af Obligationslånet Misligholdelse af prioritetsgæld Seniorlånet forventes optaget på sædvanlige vilkår for denne type lån. Långiver kan således bl.a. opsige Prioritetsgælden til indfrielse, hvis vilkårene for Prioritetsgælden ændrer sig negativt, herunder forholdet mellem de samlede driftsindtægter på Ejendomsporteføljen og de samlede udgifter til servicering af Prioritetsgælden, den såkaldte Debt Service Cover Ratio. Opfyldes den pågældende Debt Service Cover Ratio ikke, har Långiver mulighed for at opsige Prioritetsgælden til indfrielse. Disse Debt Service Ratios er efter Bestyrelsens vurdering i overensstemmelse med almindelige markedsstandarder. Prioritetsgælden indeholder derudover en række andre vilkår, hvis manglende opfyldelse giver Långiver mulighed for at opsige Prioritetsgælden til indfrielse Risiko knyttet til kursfastsættelsen og handel med Obligationer/Aktier Udsteder er ikke forpligtet til at etablere en markedsplads for handel med de Konvertible Obligationer. Eventuel handel med de Konvertible Obligationer i perioden frem til Udløbsdato kan derfor være vanskelige, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er ikke sikkerhed for, at de Konvertible Obligationers prisfastsættelse vil modsvare en teoretisk korrekt beregnet værdi, idet prisfastsættelsen vil være markedsbaseret. Denne prisfastsættelsesrisiko vil bestå efter en konvertering af de Konvertible Obligationer til aktier i Udsteder. Såfremt Udsteders aktier optages til handel på en dansk børs eller anden reguleret markedsplads i Skandinavien, vil dette formindske likviditetsrisikoen i forhold til en situation, hvor Udsteders aktier ikke er optaget til handel. Det er imidlertid ikke sikkert, at Udsteders aktier kan eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked Anden finansiel risiko De Konvertible Obligationer udstedes i henhold til Obligationsvilkårene uden sikkerhed af nogen art, og står indtil Udløbsdatoen tilbage for Udsteders anden gæld (Ansvarligt Lån). 20

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere