UDBUDSPROSPEKT NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009"

Transkript

1 UDBUDSPROSPEKT 2009 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

2 2

3 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer III A/S ( Udsteder ) i forbindelse med udbud af nominelt DKK konvertible obligationer (herefter benævnt Konvertible Obligationer ) med en fast rente på 3 % p.a. De Konvertible Obligationer udbydes i en stykstørrelse af nominelt DKK og med krav om tegning af minimum 1 stk. Konvertible Obligation. De Konvertible Obligationer udbydes til kurs 100 og tillægges et handelsgebyr på DKK pr. Konvertibel Obligation. De Konvertible Obligationer udstedes som stående Ansvarligt Lån med en forventet løbetid indtil 31. december Obligationsejerne vil umiddelbart forud for de Konvertible Obligationers Ordinære Indfrielse have ret men ikke pligt til at konvertere de Konvertible Obligationer til nye aktier i Udsteder på de vilkår, der er beskrevet nærmere i Prospektet. Obligationerne udbydes 5 dage efter Prospektets offentliggørelse, og indtil samtlige Konvertible Obligationer er tegnet, dog senest 12 måneder efter offentliggørelsen. Såfremt samtlige Konvertible Obligationer ikke er tegnet ved udløbet af de 12 måneder efter offentliggørelsen af Prospektet, er Udsteder berettiget til at udvide tegningsperioden mod behørig godkendelse og offentliggørelse af et nyt prospekt, ligesom den fortsatte tegning af de Konvertible Obligationer til enhver tid kan indstilles diskretionært fra Udsteders side. Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der gælder i henhold til dansk ret, herunder i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro. Prospektet indeholder udtalelser om fremtiden, herunder om målsætning, strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er generelt baseret på Udsteders forventninger og er forbundet med en række risici og usikkerheder, hvoraf nogle ligger uden for Udsteders og Bestyrelsens kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer kan medføre, at de faktiske resultater vil kunne afvige væsentligt fra de resultater, der er forudsat i de i Prospektet indeholdte udtalelser om fremtiden. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder rent faktisk indtræder. Der henvises til afsnit 3 Risikofaktorer for en gennemgang af relevante risici ved investering i nærværende Konvertible Obligationer. Prospektet udgør ikke et tilbud eller en opfordring fra Udsteder til køb eller tegning af de Konvertible Obligationer. Udlevering af Prospektet og udbud og salg af de Konvertible Obligationer kan være begrænset ved lov i visse lande. Alle der kommer i besiddelse af Prospektet opfordres til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med køb eller tegning af de Konvertible Obligationer. Udsteder har ikke bemyndiget nogen personer til at afgive oplysninger, bortset fra de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Udsteder er ikke ansvarlig for oplysninger, som er afgivet af andre end Udsteder. Såfremt der måtte indtræde væsentlige nye omstændigheder, materielle fejl eller ukorrektheder i forhold til oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af de Konvertible Obligationer, og sådanne forhold indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, vil sådanne forhold blive beskrevet i et tillæg til Prospektet, som vil blive offentliggjort i overensstemmelse med i Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. oktober

4 INDLEDNING Prospektet må kun udleveres til kvalificerede investorer (som defineret i article 87 i UK Financial Services and Markets Act 2000) i Storbritannien og Nordirland, der er fysiske eller juridiske personer (i) omfattet af article 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ( Bekendtgørelsen ) med erhvervsmæssig erfaring med investering, eller (ii) omfattet af article 49(2)(a)-(d) i Bekendtgørelsen, eller (iii) der på anden måde lovligt kan få udleveret Prospektet (sådanne fysiske og juridiske personer benævnes samlet Relevante Personer ). Der må ikke handles på grundlag af eller i tiltro til Prospektet i Storbritannien og Nordirland af fysiske og juridiske personer, der ikke er Relevante Personer. Enhver investering eller investeringsaktivitet, der vedrører dette Prospekt, er alene tilgængelig i Storbritannien og Nordirland for Relevante Personer. Prospektet må ikke udleveres til tyske statsborgere eller personer bosiddende i Tyskland, ligesom de Konvertible Obligationer ikke udbydes eller sælges i Tyskland. De Konvertible Obligationer, der herved udbydes, er ikke og vil ikke (og de aktier, som de kan konverteres til, er ikke og vil ikke) blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med ændringer("securities Act") eller værdipapirlovgivningen i nogen delstat i U.S.A. og må ikke markedsføres, udbydes eller sælges i U.S.A. eller for regning, i favør af eller på anden måde til fordel for U.S. persons (som defineret i Regulation S udstedt i henhold til Securities Act). Som følge heraf udbydes og sælges de Konvertible Obligationer kun i henhold til udbud og salg uden for U.S.A. til personer, som ikke er U.S. persons, og Prospektet, den tilhørende tegningsblanket og andre tilbudsdokumenter må ikke sendes til, udleveres eller på anden måde distribueres i U.S.A. eller til U.S. persons. Personer som modtager dette Prospekt eller noget andet dokument i forbindelse med udbudet af de Konvertible Obligationer, skal overholde disse restriktioner og Udsteder påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer eller enheder i strid med disse restriktioner. 4

5 INDHOLDFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Ansvar og erklæring s Resumé s Risikofaktorer s Oplysninger om Obligationsudstedelsen s Oplysninger om Udsteder s Markedsbeskrivelse s Investeringskarakteristika og forretningsoversigt s Budget og Prognoser s Vilkår for de Konvertible Obligationer s Beskatning s Rådgivere og samarbejdspartnere s Definitioner s. 77 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Vedtægter og Stiftelsesdokument Bilag 2: Skattenotat Bilag 3: Revisorerklæring Bilag 4: Revisorerklæring om budget Bilag 5: Tegningsblanket 5

6 ANSVAR & ERKLÆRINGER 1. Ansvar og erklæringer 1.1 Ansvar for udarbejdelse af Prospekt Nordens Konvertible Obligationer III A/S s ledelse: Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 20. maj 2009 Direktion : Henrik Hasforth Direktør Bestyrelsen: Advokat Tomas O. Berg Direktør Henrik Hasforth Direktør Niels Yde Nielsen Formand for bestyrelsen Bestyrelsesmedlem & Direktør Bestyrelsesmedlem 1.2 Revisors erklæring Til obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer III A/S Åbningsbalance Den af Ledelsen udarbejdede Åbningsbalance pr. 29. april 2009, indeholdende likvide midler på DKK , og en aktiekapital på DKK , er revideret af Ankjær-Jensen og Partnere I/S Statsautoriserede revisorer ved statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen. Åbningsbalancen pr. 29. april 2009 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Påtegningen er dateret den 29. april Prospektet Vi har gennemgået det af Ledelsen i Nordens Konvertible Obligationer III A/S udarbejdede Prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Finanstilsynets regler. Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet samt præsentationen af informationerne heri. Vort ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller gennemgang af historiske finansielle oplysninger med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. 6

7 ANSVAR & ERKLÆRINGER Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter og har påset, at disse er korrekt gengivet fra åbningsbalancen pr. 29. april I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vores gennemgang ikke omfattet Bestyrelsens vurdering af Udsteders fremtidige udvikling. Vi erklærer os derfor ikke herom. Vi har afgivet særskilt erklæring om vores gennemgang af fremskrivningen for årene for Nordens Konvertible Obligationer III A/S, hvortil der henvises. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til gældende regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Nordens Konvertible Obligationer III A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Nordens Konvertible Obligationer III A/S aktiver, passiver samt finansielle stilling, som angivet i den reviderede åbningsbalance pr. 29. april 2009, er indeholdt i Prospektet. København, den 20. maj 2009 Ankjær-Jensen & Partnere I/S Statsautoriserede revisorer Strandboulevarden 89, 3. sal 2100 København Ø Michael Brink Larsen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen underskriver på vegne af Ankjær- Jensen & Partnere I/S, Statsautoriserede revisorer. Statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 1.3 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om fremskrivning Til Obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer III A/S. Vi har efter aftale undersøgt fremskrivningen for Nordens Konvertible Obligationer III A/S for årene 2009 til Fremskrivningen inkl. forudsætningerne herfor fremgår af Prospektets afsnit 8.4 budgetforudsætninger og anvendt regnskabspraksis fremgår af Prospektets afsnit 5.7 Anvendt regnskabspraksis. Udsteders Bestyrelse har ansvaret for fremskrivningen og for de forudsætninger, der fremgår af prospektets afsnit 8.4 budgetforudsætninger og som fremskrivningen er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om fremskrivningen. Denne fremskrivning er udarbejdet til brug for Obligationsudstedelsen i forbindelse med finansiering af det planlagte køb af Ejendomskomplekser. Idet virksomheden er i en startfase, er fremskrivningen udarbejdet ved anvendelsen af et sæt forudsætninger, som omfatter hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted. Som følge deraf henledes opmærksomheden på, at fremskrivningen ikke nødvendigvis kan anvendes til andet end det foran anførte formål. 7

8 ANSVAR & ERKLÆRINGER De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger og en høj grad af sikkerhed for, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af fremskrivningen med henblik på at vurdere, om de af Ledelsen opstillede forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger, og at der ikke er nogen grund til at tro, at de er urealistiske. Vi har endvidere efterprøvet, om fremskrivningen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i fremskrivningen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksomme på forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen, hvis det forudsættes at Ledelsen foretager køb af ejendomme på det angivne grundlag i det angivne marked med de angivne forudsætninger, jf. prospektets afsnit 8.4 Budgetforudsætninger og anvendt regnskabspraksis, som fremgår i Prospektets afsnit 5.7 Anvendt regnskabspraksis. Det er endvidere vor konklusion, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selv om de begivenheder, som er anført under de hypotetiske forudsætninger finder sted, vil de faktiske resultater alligevel sandsynligvis afvige fra de fremskrevne, idet andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige, jf. Prospektets afsnit 3, Risikofaktorer, som indeholder såvel en beskrivelse af risikofaktorer som følsomhedsberegninger. København, 20. maj 2009 Ankjær-Jensen & Partnere I/S Statsautoriserede revisorer Strandboulevarden 89, 3. sal 2100 København Ø Michael Brink Larsen statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen underskriver på vegne af Ankjær- Jensen & Partnere I/S, Statsautoriserede revisorer. Statsautoriseret revisor Michael Brink Larsen er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 8

9 ANSVAR & ERKLÆRINGER 1.4 Skattenotat Til Obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer III A/S Vi har efter aftale gennemgået afsnit 10 Beskatning i Prospektet vedrørende udstedelse af Konvertible Obligationer i selskabet Nordens Konvertible Obligationer III A/S. Det er vor opfattelse, at den i Prospektet indeholdte beskrivelse af de skattemæssige forhold giver en korrekt gengivelse af den skattemæssige behandling af de Konvertible Obligationer. Det er endvidere vor opfattelse, at de pågældende Konvertible Obligationer set fra erhververs side skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og at beskatningen, på nær den til de Konvertible Obligationer knyttede rente, skal ske efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Renten beskattes efter de almindelige regler om beskatning af renter. I det omfang de Konvertible Obligationer indfries førtidigt vil afståelsessummen som udgangspunkt blive beskattet som udbytte, men der er mulighed for at opnå en dispensation hvorefter avance ved den Førtidige indfrielse beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler. Vi skal dog for god ordens skyld fremhæve, at denne vurdering er foretaget med udgangspunkt i nugældende skattelovgivning, og naturligvis ikke kan tage højde for eventuelle fremtidige ændringer i lovgivningen. Vi skal endeligt bemærke, at vor gennemgang ikke har omfattet skat i Tyskland som medtaget i budgetterne i Prospektet. København, den 14. maj 2009 Q-tax ApS Skatte og momsrådgivning Hammerensgade København K Lars Wøldike 9

10 RESUMÉ 2. Resumé Prospektet omhandler Nordens Konvertible Obligationer III A/S ( Udsteder ) udstedelse af nominelt DKK konvertible obligationer ( Konvertible Obligationer ) med en fast rente på 3 % p.a. Udsteder gør potentielle investorer opmærksom på, at: Resumeet bør læses som en indledning til Prospektet Enhver beslutning om investering i de Konvertible Obligationer bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne ved oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes De fysiske og juridiske personer, som har udfærdiget Prospektet og eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Potentielle investorer bør søge rådgivning hos egne professionelle rådgivere. I Prospektets afsnit 12, Definitioner findes en liste over definitioner anvendt i Prospektet. Definerede ord er i Prospektet angivet med stort begyndelsesbogstav. 2.1 Obligationsudstedelsen Der udstedes op til stk. Konvertible Obligationer af en stykstørrelse på DKK svarende til en udstedelse på i alt nominelt DKK Enhver fysisk eller juridisk person, der tegner Konvertible Obligationer, skal minimum tegne for DKK 5.000, dvs. minimum 1 stk. De Konvertible Obligationer udbydes ikke til særlige kategorier af investorer. Der tillægges hver Konvertibel Obligation et handelsgebyr på DKK Obligationsudstedelsen har til formål at finansiere købesummen for erhvervelsen af fast ejendom i henhold til Udsteders formål og investeringsstrategi, herunder at finansiere omkostninger forbundet dels med erhvervelsen af fast ejendom og dels med finansieringen heraf. Derudover skal Obligationsudstedelsen finansiere visse omkostninger forbundet med udbuddet. Obligationsejere tilbydes i form af en rente et afkast før skat på 3 % p.a. i de Konvertible Obligationers løbetid kombineret med en ret men ikke en pligt for Obligationsejer til at konvertere de Konvertible Obligationer til nye aktier i Udsteder umiddelbart inden de Konvertible Obligationers Ordinære Indfrielse den 31. december Konverteringsretten medfører, at Obligationsejerne får mulighed for at få andel i en eventuel værditilvækst i Udsteder. Obligationsejerne vil ved fuld udnyttelse af konverteringsretten modtage nye aktier i Udsteder svarende til 50 % af Udsteders aktiekapital og således have 50 % af stemmerne på Udsteders generalforsamling. Nævnte 50 % er baseret på, at samtlige Obligationsejere repræsenterende nom. DKK konverterer deres tilgodehavende til nye aktier i Udsteder. Vælger færre Obligationsejere at konvertere til aktier, reduceres procentsatsen forholdsmæssigt. De Konvertible Obligationer er uopsigelige fra Obligationsejeres side indtil Udløbsdatoen (den 31. december 2030), bortset fra de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med en eventuel misligholdelse, og står derudover tilbage for Udsteders anden gæld i denne periode (de Konvertible Obligationer ydes således som Ansvarligt Lån). Efter Udløbsdatoen kan Obligationsejerne vælge mellem at 10

11 RESUMÉ konvertere de Konvertible Obligationer til aktier, eller at få de Konvertible Obligationer tilbagebetalt til kurs 100 med tillæg af den Akkumulerede Kuponrente, samt med tillæg af en overkurs svarende til 50 % af Udsteders egenkapital forholdsmæssigt fordelt mellem faktisk tegnede Konvertible Obligationer. Førtidig Indfrielse af de Konvertible Obligationer, helt eller delvist, fra Udsteders side kan ske på enhver bankdag på et af følgende vilkår; 1. De Konvertible Obligationer indfries til kurs 100 med tillæg af påløbne men ikke betalte renter indtil det faktiske tilbagebetalingstidspunkt. 2. Der udbetales en overkurs svarende til 50 % af Udsteders egenkapital fordelt forholdsmæssigt på de vilkår, som er anført i afsnit 9, Obligationsvilkår. Obligationerne udstedes uden sikkerheder af nogen art, og står i deres løbetid tilbage for enhver anden gæld (Ansvarligt Lån). Figur 2.1 OBLIGATIONSVILKÅR Navn Nominel obligationsudstedelse DKK Udstedelses kurs, franko kurtage Indfrielseskurs ved udløb Nominel rente Effektiv rente Mulighed for førtidig indfrielse Udløbsdato 3 % Nordens Obligationer / Variabel max. 50% af optjent overskud i perioden fra udstedelse til udløb 3 % Variabel Ja SAMLET Beskrivelse af Udsteder Udsteder er et dansk aktieselskab stiftet den 29. april 2009 og registreret i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen under CVR nr Selskabskapitalen i Udsteder udgør DKK Udsteder har ikke og har ikke haft andre aktiviteter eller foretaget andre investeringer end udbuddet af nærværende Konvertible Obligationer. Samtlige aktier i Udsteder ejes på tidspunktet for offentliggørelsen af Prospektet af Nordens A/S. Nordens A/S er 100 % ejet af Nordens Sàrl. Udsteders formål er, direkte eller indirekte, at investere i fast ejendom i Europa. Hensigten med Obligationsudbuddet er, at tilbyde en bred investorskare mulighed for en bedre og mere attraktiv opsparings- og investeringsløsning sammenlignet med traditionelle ordninger. På baggrund af Nordens A/S samarbejdspartnere, er over 20 års erfaring og kompetencer indenfor investering i fast ejendom konsolideret. Med dette indgående kendskab til investering i fast ejendom og på basis af de samlede kompetencer, er Nordens Konvertible Obligationer III A/S lanceret med henblik på at tilbyde indirekte opsparings- og investeringsprodukter baseret på investering i fast ejendom som det underliggende aktiv. 11

12 RESUMÉ 2.3 Investerings karakteristika Udsteders overordnede formål og strategi er, direkte eller indirekte, via investering i fast ejendom, at generere et sikkert og langsigtet afkast for investor. Udsteder bestemmer ultimativt hvilke typer af fast ejendom, der skal investeres i efter sit diskretionære professionelle skøn. Bestyrelsen vil derfor arbejde for en effektiv udvikling af ejendomsporteføljen med henblik på en langsigtet forøgelse af Ejendomsporteføljens værdi. Bestyrelsen er således bekendt med, at investors erhvervelse af nærværende Konvertible Obligationer blandt andet sker i tillid til, og på basis af Udsteders samlede kompetencer. Udsteder påtænker i første omgang at målrette sine investeringer mod det tyske ejendomsmarked som værdiudvikles og, om det måtte vise sig fordelagtigt, videresælges. Værdiudviklingen består i den løbende værdistigning i ejendomsmarkedet og deraf følgende højere salgspris, samt en friværdi, der opnås i kraft af en eventuel løbende afvikling af prioritetsforpligtelserne. Erhvervelsen og driften af ejendommene sker med henblik på at sikre Udsteders aktionær og Obligationsejere formuetilvækst. Dette søges bl.a. opnået gennem finansiering på attraktive vilkår, gennem Ejendomsporteføljens almindelige drift og løbende optimering, samt gennem den forventede løbende formuetilvækst i Ejendomsporteføljens markedsværdi. Udsteder vil på længere sigt, via en gennemskuelig, klar og entydig investeringsprofil, konsolidere sig og dermed skabe en solid egenkapital. Ingen investering er uden risiko, hvilket også gælder for nærværende udbud. Udsteder har imidlertid søgt at begrænse investeringens risici, og det er målet, at afkastet på investeringen skal kunne anskues som et attraktivt alternativ til f.eks. investering i traditionelle obligationer, desuagtet, at risici forbundet med nærværende investering er større. I det langsigtede perspektiv har ejendomsmarkedet vist sig at være lukrativt for investorer, der har evnet at fastholde sin investering gennem en længere årrække. Mange investorer har opnået en endog betydelig forrentning af deres direkte eller indirekte ejendomsinvesteringer. Et vigtigt parameter i den generelt gunstige udvikling i ejendomsmarkedet er først og fremmest, at ejendommene erhverves og afvikles under rolige og kontrollerede forhold. Som langsigtet ejendomsinvestor kan man ikke undgå uforudsete udgifter, herunder udsving i markedspris på lejen, ejendommens værdi eller renteudvikling. I de fleste tilfælde kan sådanne have påvirkning i både positiv og negativ retning, men ofte er det ikke væsentligt for det endelige økonomiske resultat, da ejendomme historisk giver et meget højt afkast over en længere årrække. En langsigtet investering belønnes ofte med et stort udbytte til sidst. 2.4 Investering i tysk boligmarked Det er Bestyrelsens vurdering, at investering i det tyske ejendomsmarked er gunstigt. Det tyske ejendomsmarked for boligudlejningsejendomme er det største i Europa, og priserne på tyske boligudlejningsejendomme er gunstige, og Bestyrelsen vurderer, at priserne er attraktive sammenlignet med tilsvarende ejendomme i resten af Vesteuropa. 12

13 RESUMÉ Tyske boliger er p.t. billigere end det europæiske gennemsnit (målt i forhold til indkomster), og de kan erhverves til priser, der ligger under nyopførelsespriserne. Endvidere er det aktuelle lejeniveau lavt vurderet i forhold til andre sammenlignelige vesteuropæiske lejemål, og der er mulighed for opnåelse af et attraktivt Startafkast sammenlignet med tilsvarende ejendomme i det øvrige Vesteuropa. En svag tysk økonomi har medført stagnerende prisudvikling, og et moderat stigende lejeniveau. Det er endvidere Bestyrelsens opfattelse, at boliglejemål i en Ejendomsportefølje henvender sig til den brede befolkning, hvorfor det vurderes, at driften ikke er særlig følsom overfor en eventuel forværring af tysk økonomi. 2.5 Administration af Ejendomsporteføljen Det er bestyrelsens ansvar at arbejde for kontinuerlige lejebetalinger, optimering af potentielle lejestigninger, en lav Tomgang og en effektiv vedligeholdelse samt udvikling af Ejendomsporteføljen. Dette skal ske med henblik på en langsigtet forøgelse af Ejendomsporteføljens værdi. Ejendomsadministrationen varetages i det daglige af professionelle Ejendomsadministratorer med lokal nærhed til Ejendomsporteføljen. Bestyrelsen forventer at indgå en kontrakt med Ejendomsadministrator med indbyggede incitamenter, der stiller krav til ejendomsadministrationens forvaltning, Bestyrelsen vil løbende tilse, at ejendomsadministrationen bliver varetaget professionelt og tilfredsstillende. 2.6 Kapitalforhold Udsteders finansiering ved købet af Ejendomsporteføljen forventes at ske ved optagelse af et 10-årigt fastforrentet Seniorlån, et 21-årigt konvertibelt obligationslån samt en Selskabskapital indskudt af Ejer, jf. figur 2.2. Figur 2.2 KAPITALFREMSKAFFELSE Prioritet Nominel lånestørrelse, DKK Afdragsfrihed, år Lånetype Valuta /- rentevilkår Rentesats i perioden % Andel af samlet finansiering, % Seniorlån ,5 % årligt afdrag EUR/ Fast 5,47 70,77 3 % Nordens Obligationer / St. lån DKK/ Fast 3,00 28,44 Selskabskapital N/a - N/a

14 RESUMÉ 2.7 Risikofaktorer Der er risici forbundet med al investering, således også i de Konvertible Obligationer, da en række faktorer har indflydelse på Udsteders økonomi. Ved investering i de Konvertible Obligationer er det dels relevant at overveje risici, der er knyttet til Udsteders evne til at indfri Obligationsejernes krav på tilbagebetaling af hovedstol med tillæg af renter, og dels risici, der er knyttet til Koncernens virksomhed, herunder driften af Ejendomsporteføljen. I Prospektets afsnit 3, Risikofaktorer beskrives de risikofaktorer, som efter Bestyrelsens opfattelse har særlig betydning i forbindelse med en vurdering af risikoen ved at investere i de Konvertible Obligationer og/eller ved at udnytte retten til konvertering af de Konvertible Obligationer til aktier i Udsteder. Potentielle investorer skal være opmærksomme på, at investeringen i de Konvertible Obligationer også kan indebære andre risici end de beskrevne, da beskrivelsen ikke nødvendigvis er en udtømmende opremsning af risikofaktorer. Overordnet vurderer Bestyrelsen, at risikofaktorerne kan grupperes i 5 kategorier Makroøkonomiske risici Ejendomsspecifikke risici Selskabsrelaterede risici Finansielle risici Politiske juridiske risici Makroøkonomiske risici Makroøkonomiske risici knytter sig til eventuelle ændringer i de generelle økonomiske vilkår. Obligationsejerne er i forbindelse med de Konvertible Obligationer eksponeret overfor en risiko ved renteudviklingen, eftersom en andel af Finansieringsrenten er variabel, ligesom det udgør en risiko for Obligationsejerne, at valutakursen kan ændre sig over tid. For at minimere denne risiko for renteudsving, forventes Seniorlånet indgået med en rentebinding på 10 år. Valutarisikoen forventes søgt imødegået ved optagelse af Seniorlån i EUR således, at aktiver og passiver er i samme valuta. Ejendomsspecifikke risici Ejendomsspecifikke risici knytter sig til usikkerheden omkring Ejendomsporteføljens køb, drift og salg. Obligationsejerne er eksponeret for Værdien af Ejendomsporteføljen sammenholdt med anskaffelsessummen potentielt kan falde over investeringsperioden, hvilket blandt andet påvirker lånevilkår. Udvikling i Ejendomsporteføljens drift, ifald Tomgang, Lejereguleringer eller vedligeholdelsesomkostningerne udvikler sig væsentlig anderledes end budgetteret. Dette kan i sidste ende betyde, at Udsteder misligholder Obligationsvilkårene. Salg af Ejendomsporteføljen ikke kan skabe tilstrækkelig likviditet til at indfri de Konvertible Obligationer på Udløbsdatoen. Salg af Ejendomsporteføljen, uden at Obligationsejerne kan få de Konvertible Obligationer Indfriet til fulde, vil efter bestyrelsen vurdering alene kunne indtræffe, såfremt refinansiering ikke er muligt, jf. finansielle risici. Selskabsrelaterede risici Selskabsrelaterede risici knytter sig til risikoen for Ejendomsadministrators og/eller Selskabsadministrators evne til at opfylde deres forpligtelser over for Udsteder. Det er Bestyrelsens vurdering, at såvel Ejendomsadministrator som Selskabsadministrator vil være kompetente til at opfylde deres forpligtelser, ligesom det er Bestyrelsens vurdering, at disse har en almindelig sund bonitet. 14

15 RESUMÉ Finansielle risici Finansielle risici knytter sig til prioritetsgælden. Der er risiko for, at Udsteder forud for Ordinær Indfrielse ikke kan refinansiere Ejendomsporteføljen, eller at provenuet fra refinansieringen ikke er tilstrækkeligt til at indfri Obligationsejerne, at Prioritetslånene indeholder misligholdelsesklausuler, der kan træde i kraft, selvom Udsteder kan opfylde sine forpligtelser overfor Obligationsejerne. Politiske - juridiske risici Politiske - juridiske risici knytter sig til risici for eventuelle ændringer i beskatningsreglerne, samt at ejendomsbesiddere fremover kan blive pålagt at betale en del af udgiften til udbedringer af veje mv. Bestyrelsen vurderer, at de væsentligste risici for Obligationsejerne er, at lejereguleringen og/ eller den variable rente afviger væsentlig fra det budgetterede. For at imødekomme disse risici, er der i budgettet anvendt en lejereguleringssats, der ligger på niveau med den historiske inflation over de seneste 10 år. Skulle nogle af de beskrevne risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få væsentlig negativ indflydelse på Udsteders evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser overfor Obligationsejerne samt Udsteders økonomiske stilling og resultat. Tvister m.v. Potentielle investorer skal være opmærksomme på, at såfremt en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningskrav, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. 15

16 RISIKOFAKTORER 3. Risikofaktorer Der er risiko forbundet med al investering, således også ved investering i de Konvertible Obligationer. For Bestyrelsen er det vigtigt, at potentielle investorer får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering i de Konvertible Obligationer. I dette afsnit redegøres for de væsentligste risici forbundet hermed. Bestyrelsen har søgt at identificere de risikofaktorer, som vurderes at have særlig betydning for Udsteder og dermed Obligationsejerne. Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende og ej heller prioriteret efter sandsynlighed for, at de indtræffer eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for Obligationsejerne. Udover en beskrivelse af risikofaktorerne foretages en egentlig følsomhedsberegning på effekten af en ændring i den beskrevne variabel, såfremt en sådan beregning er væsentlig eller mulig. Den angivne mulige ændring indikerer niveauet for, hvornår Udsteder ikke har tilstrækkelig likviditet til betaling af dennes kendte forpligtelser i henhold til afsnit 9, Obligationsvilkår. Resultatet af disse variationer er efter Bestyrelsens skøn indikative for, hvor meget en ændring i den enkelte forudsætning forventes at påvirke budgettet. Følsomhedsberegningerne er foretaget som isolerede ændringer i de pågældende variabler, mens alle andre variabler fastholdes som i budgettet jf. afsnit 8 Budget og Prognoser. Følsomhedsanalysen er således foretaget under hensyntagen til de vekselvirkninger, der kan være ved udsving i de enkelte faktorer. Skulle der forekomme flere samtidige ændringer af forudsætningerne vil dette kunne medfører et yderligere negativt resultat i forhold til beregningerne. Bestyrelsen har grupperet de risikofaktorer, der vurderes som de væsentligste i forbindelse med investering i de Konvertible Obligationer i 5 overordnede kategorier Makroøkonomiske risici Ejendomsspecifikke risici Selskabsrelaterede risici Finansielle risici Politiske juridiske risici 3.1. Makroøkonomiske risici Afkastet på Ejendomsporteføljen afhænger, udover udbud/efterspørgsel på boligejendomme i Tyskland, af den generelle udvikling i overordnede samfundsøkonomiske faktorer, herunder primært rente- og valutaforhold. Risici knyttet til disse faktorer beskrives i de følgende afsnit Renterisiko Der er renterisici forbundet med optagelsen af fremmedkapital til finansiering af Ejendomsporteføljen, da udsving i de variable renter vil påvirke resultatet for Udsteder. Rentesatsen på Seniorlånet forventes optaget som et 10-årigt fastforrentet lån med en rente på 5,47 % og en afviklingsprofil på 1,5 %. Der kan ikke gives sikkerhed for, at dette renteniveau fortsætter i Obligationens Løbetid, hvorfor en eventuel rentestigning vil kunne påvirke Udsteders drift negativt. Såfremt der i hele Budgetperioden er en rente, der er 4,1 % højere end budgetteret, jf. figur 3.1, vil Udsteder ved Obligationernes udløb ikke have tilstrækkeligt likviditet til fuld ud at kunne opfylde sine forpligtelser overfor Obligationsejerne jf. afsnit 9, Obligationsvilkår 16

17 RISIKOFAKTORER Figur 3.1 BUDGETTETS FØLSOMHED OVERFOR ÆNDRINGER AF RENTEN Budgetteret rente 5,47 Udsteder vil ikke fuldt ud være i stand til at overholde forpligtelserne i 2030, hvis renten i hele budgetperioden overstiger 9, Valutakursrisiko Ved køb, drift og salg af Ejendomsporteføljen vil Obligationsejerne være eksponeret over for kursudviklingen i EUR, da Obligationslånet er optaget i DKK. For at mindske denne eksponering er det hensigten at de øvrige lån optages i EUR. Der vil være en valutakursrisiko knyttet til salg af Ejendomsporteføljen, da valutakursen fra købstidspunktet kan have ændret sig. Ligeledes kan ændringer i valutakursen fra Udstedelsesdatoen for de Konvertible Obligationerne til købstidspunktet for Ejendomsporteføljen have indvirkning på budgettallene. Bestyrelsen vurderer, at valutarisikoen knyttet til Ejendomsporteføljen er begrænset pga. valutasamarbejdet ERM II mellem DKK og EUR, hvor den danske krone holdes inden for +/- 2,25 % i forhold til en fastsat centralkurs. 3.2 Ejendomsspecifikke risici Risici knyttet til faktorer som Ejendomsporteføljens købspris, salgspris, Tomgang, regulering af lejeindtægter og vedligeholdelsesomkostninger beskrives i de følgende underafsnit Tomgang I afsnit 8, Budget og Prognoser er der for den samlede Ejendomsportefølje budgetteret med en samlet gennemsnitlig Tomgang på 3 % p.a. i hele Budgetperioden. Hvis den gennemsnitlige Tomgang for hele budgetperioden stiger med 39,89 %- point fra 3 % til 42,89 % p.a. jf. figur 3.2, vil udsteder i 2030 ikke have likviditet nok til fuldt ud at kunne opfylde sine forpligtelser over for Obligationsejerne i henhold til Obligationsvilkårene jf. afsnit 9, Obligationsvilkår. Figur 3.2 BUDGETTETS FØLSOMHED OVERFOR ÆNDRINGER I TOMGANG Gennemsnitlig årlige Tomgang anvendt i budget Udsteder vil ikke fuldt ud være i stand til at overholde forpligtelserne i 2030, hvis den gennemsnitlige tomgang p.a. i hele budgetperioden overstiger 3 % 42,89 % 17

18 RISIKOFAKTORER Ændringer i lejeregulering af lejeindtægter Som udgangspunkt reguleres lejen i henhold til sammenlignelige lejemål eller via Mietenspiegel jf. beskrivelse heraf i afsnit 6,4 Lejelovgivning. I afsnit 8, Budget og prognoser er der for Ejendomsporteføljen budgetteret med en årlig lejeregulering på 2 % p.a. i hele Budgetperioden. Første regulering sker pr. 1. januar Reguleringssatsen afspejler Bestyrelsens vurdering af den mulige årlige lejeregulering på baggrund af den, for området aktuelle leje jf. afsnit 7.1, Overordnede kriterier for ejendomskøb, gennemførte analyse såvel som på baggrund af en vurdering af potentialet for lejestigninger. Der kan indtræffe omstændigheder, hvor det kan være relevant at regulere lejen opad med et lavere beløb end på sammenlignelige lejemål/mietenspigel, eller slet ikke regulere lejen, for at fastholde lejer, eller eventuelt reducere lejen for at sikre genudlejning. Hvis der i Budgetperioden er en gennemsnitlig leje under 5,17 % p.a., vil Udsteder i 2030, jf. figur 3.3, ikke have tilstrækkelig likviditet til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser overfor Obligationsejerne i henhold til Obligationsvilkårene, jf. afsnit 9, Obligationsvilkår Figur 3.3 BUDGETTETS FØLSOMHED OVERFOR ÆNDRINGER I DEN FORVENTEDE ÅRLIGE LEJE Gennemsnitlig årlige leje 7,14 % Udsteder vil ikke fuldt ud være i stand til at overholde forpligtelserne i 2030, hvis lejen p.a. i hele budgetperioden er under 5,17 % Vedligeholdelsesomkostninger Bestyrelsen vurderer ud fra eksterne vurderinger, at de i budgettet afsatte udgifter til ordinær vedligeholdelse på i alt 5,00 % af den samlede nettoleje om året svarende til ca. EUR 5,50 pr. m2. er tilstrækkeligt. Ved ordinær vedligeholdelse forestås den vedligeholdelse, som er nødvendig for at bibeholde Ejendomsporteføljens stand i overensstemmelse med gældende regler og markedsstandarder, og som er nødvendig for at bibeholde det budgetterede lejeniveau. Såfremt de budgetterede vedligeholdelsesomkostninger ikke er tilstrækkelige til at oppebære den budgetterede lejeindtægt, vil der være risiko for enten øgede udgifter til vedligeholdelse eller reducerede lejeindtægter. Hvis vedligeholdelsesomkostningerne stiger med mere end ca. 897,8 % fra 5,00 % af den samlede nettoleje om året svarende til ca. EUR 5,50 pr. m2 p.a. til 44,89 % af den samlede nettoleje om året svarende til ca. EUR 49,38 pr. m2, vil Udsteder i 2030, jf. figur 3.4, ikke have tilstrækkelig likviditet til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser overfor Obligationsejerne i henhold til Obligationsvilkårene, jf. afsnit 9, Obligationsvilkår. Figur 3.4 BUDGETTETS FØLSOMHED OVERFOR STIGNING I VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGERNE Gennemsnitlig årlige vedligeholdelsesomkostninger anvendt i budget Udsteder vil ikke fuldt ud være i stand til at overholde forpligtelserne i 2030, hvis de gennemsnitlige vedligeholdelsesomkostninger p.a. i hele budgetperioden overstiger 5,00 % 44,89 % 18

19 RISIKOFAKTORER Køb og salg af Ejendomsporteføljen Obligationsejerne er eksponeret for, at værdien af Ejendomsporteføljen sammenholdt med anskaffelsessummen potentielt kan falde over investeringsperioden, hvilket bl.a. kan påvirke lånevilkårene. Værdien af Ejendomsporteføljen fastsættes efter køb, som nævnt i afsnit 5.7.2, Investeringsejendomme på grundlag af Ejendomskompleksernes skønnede løbende driftsoverskud. Risici knyttet til det løbende driftsoverskud er beskrevet under øvrige delafsnit i afsnit 3.2 Ejendomsspecifikke risici Værdifastsættelsen er især følsom overfor udviklingen i renteniveauet, inflationen, valutakursudviklingen samt de generelle markedsvilkår, herunder efterspørgsel. Hvis værdien af Ejendomsporteføljen falder, vil det have negativ indflydelse på Obligationsejernes sandsynlighed for fuld indfrielse af Obligationerne. Hvis værdien af Ejendomsporteføljen falder, vil det endvidere have indflydelse på Udsteders mulighed for refinansiering. Dette beskrives i afsnit 3.4.1, Refinansiering. Da de købsrelaterede omkostninger løbende aktiveres, vil salg af ejendommene til den i budgettet opskrevne værdi (oprindelig købsværdi tillagt opskrivning) medføre et samlet tab for selskabet, da købsomkostningerne ved salg til denne værdi ikke dækkes ind. 3.3 Selskabsrelaterede risici Risici knyttet til faktorer såsom misligholdelse og Ejendomsadministrator vil blive belyst i det følgende afsnit Realisationsværdier ved misligholdelse Såfremt en eller flere af Ejendomskomplekserne i Ejendomsporteføljen skal bortsælges på en tvangsauktion, vil værdien af de Konvertible Obligationer afhænge af Ejendomsporteføljens værdi sammenholdt med restgælden på prioritetslånene samt Udsteders økonomiske stilling. Obligationernes værdi er endvidere afhængig af, om det er muligt at finde en køber til Ejendomsporteføljen. Der kan være betydelige omkostninger forbundet med realisation af Ejendomsporteføljen. Endelig må det forventes, at et salg i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse vil indbringe en lavere pris end i forbindelse med et almindeligt salg. Der er ingen garanti for, at en realisationsværdi af Ejendomsporteføljen kan dække Obligationsejernes hovedstol med tillæg af ikke betalte renter Ejendoms- og Selskabsadministration Udsteder er afhængig af Selskabsadministrators løbende opfyldelse af sine forpligtelser samt af Ejendomsadministrators løbende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Administrationsaftalen. Selskabsadministrators og/eller Ejendomsadministrators misligholdelse af deres forpligtelser i henhold til de nævnte aftaler vil have negativ indflydelse på Udsteder. Såfremt der måtte være behov for at udpege en ny Ejendomsadministrator, kan dette medføre omkostninger og ulemper for Udsteder, ligesom der ikke er sikkerhed for, at en eventuel ny Ejendomsadministrator ikke vil kræve forhøjet vederlag. 19

20 RISIKOFAKTORER 3.4 Finansielle Risici Risikofaktorer af finansiel karakter såsom faktorer relateret til refinansiering af prioritetsgæld samt kursfastsættelse og handel af Obligationer/Aktier mv. beskrives i det følgende afsnit Refinansieringsrisiko De Konvertible Obligationer udløber den 31. december 2030, men kan indfries af Udsteder på et hvilket som helst tidligere tidspunkt. Se afsnit 9, Obligationsvilkår for yderligere information omkring Førtidig Indfrielse af de Konvertible Obligationer. Løbetiden for Seniorlånet har en forventet løbetid på 10 år, og der skal således gennemføres en refinansiering inden udløb af de Konvertible Obligationer og påbegyndelse af Konverteringsperioden. Det er i Budgettet jf. afsnit 8, Budget og Prognoser forudsat, at Seniorlånet refinansieres løbende i forbindelse med køb af nye ejendomme. En forudsætning for, at udsteder har likviditet til at indfri de Konvertible Obligationer fuldt ud på Indfrielsedatoen er, at Udsteder vil være i stand til at refinansiere såvel Prioritetsgælden som Obligationslånet senest på de i Obligationsvilkårene anførte indfrielsestidspunkter, jf. afsnit 9, Obligationsvilkår. Udsteders mulighed herfor afhænger i høj grad af Ejendomsporteføljens værdi på tidspunktet for refinansiering jf. afsnit Køb og salg af Ejendomsporteføljen. Såfremt denne refinansiering ikke kan finde sted, eller provenuet fra refinansiering bliver lavere end forventet, vil dette medføre, at Udsteder ikke har likviditet til at indfri Obligationslånet eller kun har likviditet til at indfri dele af Obligationslånet Misligholdelse af prioritetsgæld Seniorlånet forventes optaget på sædvanlige vilkår for denne type lån. Långiver kan således bl.a. opsige Prioritetsgælden til indfrielse, hvis vilkårene for Prioritetsgælden ændrer sig negativt, herunder forholdet mellem de samlede driftsindtægter på Ejendomsporteføljen og de samlede udgifter til servicering af Prioritetsgælden, den såkaldte Debt Service Cover Ratio. Opfyldes den pågældende Debt Service Cover Ratio ikke, har Långiver mulighed for at opsige Prioritetsgælden til indfrielse. Disse Debt Service Ratios er efter Bestyrelsens vurdering i overensstemmelse med almindelige markedsstandarder. Prioritetsgælden indeholder derudover en række andre vilkår, hvis manglende opfyldelse giver Långiver mulighed for at opsige Prioritetsgælden til indfrielse Risiko knyttet til kursfastsættelsen og handel med Obligationer/Aktier Udsteder er ikke forpligtet til at etablere en markedsplads for handel med de Konvertible Obligationer. Eventuel handel med de Konvertible Obligationer i perioden frem til Udløbsdato kan derfor være vanskelige, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er ikke sikkerhed for, at de Konvertible Obligationers prisfastsættelse vil modsvare en teoretisk korrekt beregnet værdi, idet prisfastsættelsen vil være markedsbaseret. Denne prisfastsættelsesrisiko vil bestå efter en konvertering af de Konvertible Obligationer til aktier i Udsteder. Såfremt Udsteders aktier optages til handel på en dansk børs eller anden reguleret markedsplads i Skandinavien, vil dette formindske likviditetsrisikoen i forhold til en situation, hvor Udsteders aktier ikke er optaget til handel. Det er imidlertid ikke sikkert, at Udsteders aktier kan eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked Anden finansiel risiko De Konvertible Obligationer udstedes i henhold til Obligationsvilkårene uden sikkerhed af nogen art, og står indtil Udløbsdatoen tilbage for Udsteders anden gæld (Ansvarligt Lån). 20

UDBUDSPROSPEKT 2008. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER II A/S København, 19. februar 2008

UDBUDSPROSPEKT 2008. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER II A/S København, 19. februar 2008 UDBUDSPROSPEKT 2008 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER II A/S København, 19. februar 2008 2 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2011. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER IV A/S København, 9. juni 2011

UDBUDSPROSPEKT 2011. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER IV A/S København, 9. juni 2011 UDBUDSPROSPEKT 2011 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER IV A/S København, 9. juni 2011 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Udbudsprospekt for. Konvertible Obligationer i DanaCapital serie II A/S 2013

Udbudsprospekt for. Konvertible Obligationer i DanaCapital serie II A/S 2013 Udbudsprospekt for Konvertible Obligationer i DanaCapital serie II A/S 2013 København, den 5. november 2013 Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af DanaCapital Serie II

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Åbningsbalance pr. 18. november 2013 Aktiver DKK Bankindestående 500.000 Aktiver i alt 500.000 Passiver Selskabskapital 500.000 Gæld 0 Passiver i alt 500.000 Portefølje AVO XV A/S Samlet investeringsvolumen:

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Tillæg til prospekt dateret 30. december 2005

Tillæg til prospekt dateret 30. december 2005 6. januar 2006 side 1 af 5 Tillæg til prospekt dateret 30. december 2005 Begivenheder indtruffet siden prospektets offentliggørelse og rettelser til prospektet Resumé: ( Selskabet ) har modtaget et brev

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere