HVIDOVRE LOKALHISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALHISTORIE"

Transkript

1 I, HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =... 1'"4 Q +;a ef"4... = Q 1'"4 = årgang nr. 4, december 1991.

2 INDHOLD: Til læserne 3 Til læserne Om afhentning af bog om Avedøre Indbydelse til medlemsmøde Forstaden - en slags by? af Poul Sverrild Rytterskoledagene - en succes! De 13 rigtige Den nye bestyrelse Forn: Som så mange andre butikker er også Brugsen forlængst forsvundet fra Hvidovre Torv. Den store plads, der blev anlagt i midten af 50'erne står endelig overfor en gennemgribende renovering, og resultatet skulle gerne blive en plads, der på en gang understøtter de historiske huse. kirken og Rytterskolen, og skaber rammer om liv og aktivitet Redaktionen har i årets løb efterlyst oplysninger om 3 billeder, og vi har glædeligvis fået svar på alle efterlysninger. Det første bragt i nr viste sig at være udsigten fra den senere Hvidovre Station mod nord. Billedet er taget i anden halvdel af 30' - erne. Det andet billede blev også bragt i nr. 1 og viste en skoleklasse foran en gård opført i en byggestil, der signalerede Fanø eller Rømø. Det var det ikke - og alligevel, for billedet, der er fra ca viser en Hvidovreklasse på besøg på Frilandsm useet. Om den tredie efterlysninger, der gik på oplysning om branden under besættelsen i købmandsforretningen på hjørnet af Brostykkevej/Hvidovrevej, skal vi blot sige, at arkivet har modtaget fyldestgørende informationer, men de er af en karakter, så de er båndlagt efter de gældende regler. Vi takker i alle tilfælde for hjælpen! Siden sidste nummer har der været afholdt Rytterskoledage og Arkivet har udgivet en ny bog om Avedøre. Det kan man læse mere om inde i bladet. Der har i november været afholdt generalforsamling. Formandens beretning bringes i næste nummer, men oversigten over den nye bestyrelse bringes i dette nummer. Vi henleder opmærksomheden på det første medlemsmøde, som afholdes den 20. januar, og så har vi kun tilbage at sige tak for det år, der er gået, og ønske vore læsere en glædelig jul og et rigtigt godt nytår! Redaktionen HVIDOVRE LOKALHISTORIE udgives af Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, udkommer fire gange årligt og tilstilles selskabets medlemmer. Redaktion: Lisbeth Magnussen & Hans Chr. Thomsen Adresse: Lokalhistoriske Arkiv, Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre tll , lok. 227 ISSNnr.:

3 GRATIS BOG TIL MEDLEMMERNE -,.. f. a it k :.:; 11-11:'.l!-..f l:li )il?'.,-::: ; ". _-,_... "... MEDLEMSMØDE,,.... '<'fu ""- J!,." "...._ t.w," "" ". 4i' Der indkaldes hermed til medlemsmøde mandag d. 20. januar 1992 \ "! tf 1!9 i Som nævnt andetsteds i bladet blev Lokalhistorisk Arkivs nye bog kl i Bibliotekscafeen, Medborgerhuset. om Avedøre præsenteret på Rytterskoledagene i september. Det drejer sig om Hans Thomsen: 11Avedøre på skillevejen11 som medlemmer af Lokalhistorisk Selskab kan afhente gratis, idet bogen indgår i årets kontingent til Selskabet. Forhenværende viceborgmester SVEN CHRISTENSEN fortæller om sit liv i Hvidovre Man kan, mod opgivelse af navn, afhente bogen Den 8. januar kl på Rytterskolen Sven Christensen har været aktiv og engageret i lokalpolitik i Hvidovre i mange år. Han har siddet 22 år i byrådet, har været medlem af økonomiudvalg, formand for socialudvalget og for skole- fritidsudvalget, og har i 10 år været viceborgmester. Sven Christensen har endvidere været amtskonsulent for fritids undervisning i mange år. Vi er glade for, at Sven Christensen har sagt ja til at fortælle om sit lokalpolitiske virke i Hvidovre. Af hensyn til servering bør man som sædyanlig tilmelde sig arrangementet senest onsdag d 15 jan på Rytterskolens telefonsvarer tlf. nr Der kan godt gå et lille stykke tid fra man har ringet op, til telefonsvareren kobles på, men hav tålmodighed! Det eneste man skal gøre er at oplyse navn, antal personer, og om der ønskes te eller kaffe. Det er ganske enkelt og ligetil. Vi håber at se mange til dette årets første medlemsmøde. 4 5

4 FORSTADEN - EN SLAGS BY? af Poul Sverrild, arkivar ved Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv, som i denne artikel giver et signalement af vort nyeste bysamfund - forstadens historie»så så jeg på detteher og blev mægtig fascineret af det: Ikke bare et nyt hus, men en helt ny by, en hel ny stribe byer.«anders Bodeisen lufter denne begejstring i romanen,»de gode tider«, ved udsigten til opførelsen af helt nye forstadsbyer vest for København og lægger ''.o/ 'I' ordene i munden på en nyuddannet akademiker i begyndelsen af 60'erne.»Nogle steder bruges kedsomhedens byggestil som tortur. Mange steder er den forbudt. I Blokland er den ment fornuftigt, som en billig løsning.«replikken kommer fra en roman af M. Tegningen er fra Svikmøllen, 1924, og viser de nyudviklede typehuse af træ, Phønix-husene, der var 20'ernes svar på behovet for utraditionelt byggeri.,. Buchwald,»Blokland«, der udspiller sig i midten af?o'erne i en af de realiserede gennemplanlagte forstadsbyer. Avedøre Stationsby i Hvidovre. Denne artikel om forstadshistorie og forstadsudvikling handler om forstadsudviklingen omkring København. Det handler dermed om de store forstadsenheder og den fysiske ramme omkring en bykultur, der nu står overfor sin udforskning. Efterkrigstidens fortsatte og intensive rede urbanisering førte til, at forstaden i dag er den enkelte bymæssige bebyggelsesform, hvor flest danskere bor. Alene dette faktum gør området væsentligt at beskæftige sig med. Interessen for at dyrke forstadshistorien som disciplin eller i det mindste som emne er af ret ny dato. Forstæder i moderne betydning møder vi først fra midten af forrige århundrede som en af virkningerne af kombinationen af ophævelsen af Københavns befæstning, bedre samfærdselsmidler, øget tilflytning til byerne og ændringer i boligidealerne. Omkring København opstod forstadsbebyggelser i de senere brokvarterer, og kun lidt forskudt i tid forstadsbebyggelser nord for byen uden fysisk sammenhæng med byen. De første forstadsbebyggelser, der opstod koncentrisk omkring byen allerede i 1850'erne, rummede bebyggelsesmæssigt både villaer, etageejendomme, beboelse og erhverv, bg fra begyndelsen var det ikke helt klare tegn på den sociale adskillelse, som forstæderne senere skulle påføre byen. De unge bebyggelser rummede boliger for alle sociale lag, men i takt med fortætningen af kvartererne i århundredets sidste del, blev de enkelte forstadskvarterers sociale identitet klarere. Brokvartererne er traditionelt blevei betragtet som forstæder, men det er et åbent spørgsmål, om de reelt fungerede som forstæder eller blot skal betragtes som en organisk og integreret tilvækst til bykernen. Hvis de fungerede som forstæder i de første år, så ophørte den funktion ret snart. Men da var København blevet påført en klar social geografi. Forstædernes funktion som katalysator for socialgruppernes ud- og adskillelse bliver helt klar i de mere udprægede boligforstæder, der opstod længere fra byen. Præget, som man var, af den romantiske landskabsopfattelse var det entydigt områderne nord for København med skove, søer, kuperet terræn og ikke mindst Øresund, der tiltrak de bedre stillede lag og københavnere, og i disse områder kom de første boligforstæder. Kort efter århundredskiftet fulgtes de bedrestillede lags udflytning til de nordlige forstadsområder op af en udflytningsbølge mod vest, nordvest og syd. Her var det håndværkere, lavere funktionærer og arbejdsmænd i faste stillinger, der flyttede ud. Det var generelt tættere på København, og det var ikke den landskabelige skønhed, der var det primære. Faktorerne var prisen på jord, jordens frugtbarhed, muligheden for selvtransport til de københavnske arbejdspladser og adgangen til lys og luft. Omkring 1930 var den første koncentriske ring af boligforstæder omkring København etableret med Sundbyerne og Tårnby på Amager, Hvidovre og Rødovre vest for København, Herlev og 6 7

5 ) ) Den første forstadsudvikling skete højst uplanlagt, interi mistisk og individualistisk. Gladsaxe nordvest for byen og Lyngby, Hvidovre benhavn. Trods politisk selvstændighed Gentofte m.fl. nord for København. og en størrelse, der for en del af for Næsten uanset hvotdan man vælger at stadssamfundenes vedkommende over definere forstæder, var der med etable ringen af disse bebyggelser skabt for steg mange købstæders, havde de ikke udviklet sig som byer. stæder. I forhold til København var de Som det var tilfældet med stationsbyer adskilt fra byens centrum af de er ne, var det i høj grad samfærdselsmid hvervsområder, der var opstået i Kø benhavns kommunes yderområder om kring århundredskiftet ved de store ind lemmelser. lerne, der var afgørende for den lokale udvikling, men i forstæderne var det persontransporten og ikke varetrans porten, der bestemte udviklingen. al væsentlighed be Fra første færd var forstadsudviklingen boelsesområder. Det var administrativt genstand for værdidomme. De rakte fra og politisk selvstændige enheder, der visionære socialrefermistiske drømme Bebyggelserne var i var afhængige af København i henseen om forstaden som idealsamfund over de til arbejdspladser, handel, uddannel villakvarteret se og kultu.rtilbud. trygt Det var forstadssamfund, der var opstå et uplanlagt og havde udviklet sig funk tionelt i forhold til deres rolle for Kø- 8 som lokalsamfund randbebyggelserne stillestående, til men opfattelser som,j af Klondykes, hvor lovløshed og regelbrud var normen for de utilpassede indbyggere. opførelsen af Danmarks, første strands Alle i Hvidovre, Fra elementbyggeri på Eng 9

6 Efterkrigstiden kom generelt til at for siske forstæder i den forstand, at de er andre opfattelserne af forstaden som afhængige af det bycenter, de opstod samfund. Ikke at variationen i opfattel som forstæder til. Det klassiske pend ser biev mindre, men enkelte opfattelser lingsmønster fra boligområde til cen blev dominerende i en grad, så det er ri trum er afløst af et langt mere kaotisk meligt at påstå, at forstadsbegrebet i al mønster, hvor indbyggerne pendler på mindelighed kom til at give mere enty kryds og tværs i hele byområdet, og dige associationer. pendlingsfrekvensen synes også i nogle De store planlægningsarbejder, der af forstæderne at være faldende. skulle regulere storbyens fremtidige Formelt ligner de større forstæder»rig vækst, var i fuld gang i mellemkrigsti tige byer«. De er politisk og administra den, men uden anden væsentlig betyd tivt selvstændige, de rummer arbejds ning end at berede grunden for gen pladser i et antal, der nærmer sig selv nemførelsen af efterkrigstidens store forsyning, de har et handelsliv (som re planer. gel samlet i planlagte centre), de har et Byudviklingen i efterkrigstiden og ind udbud af kulturtilbud, der dækker i førelsen af det industrialiserede bolig bredden, og de har uddannelsestilbud, byggeri i løbet af 50'erne fik forstæder der rummer undervisning frem til uni ne til at ændre karakter. Beton, farve versitetsniveau. løshed, monotoni og trøstesløshed kom Når de alligevel ikke er byer, skyldes det sammen med begrebet soveby til at ka dels, at de indgår som elementer i stor rakterisere opfattelsen af forstaden. byens samlede funktion og dels, at de Den foreløbige slutsten på denne udvikling var de store totalplanlagte bebyggelser, hvor 60'ernes byplanlæggere fik afløb for deres visioner. Bebygelser, der bærer på den historisk betingede funktionslokalisering, der signalerer forstad og ikke by. Forstadens fysik er ikke byens. hver især rummede en befolkning som en mindre provinsby. Bebyggelser, hvor planlæggerne havde taget højde for alt, bortset fra de mennesker, der senere kom til at befolke dem. Det er den gennemplanlagte forstadsbebyggelse fra det industrialiserede boligbyggeris tidsalder, der er kommet til at præge opfattelsen af, hvad forstaden er for en størrelse, og rigtigt er det da \11, Udbygningen af forstæderne førte i første fase ikke til nogen forandring af deres struktur og funktion. Erhvervsmulighederne var fortsat sporadiske, men med udbygningen af den offentlige sek også, at netop blokbebyggelsen i vid udstrækning er et forstadsfænomen. Men på den anden er det en opfattelse, som ikke er dækkende for den forstadsrealitet, der dækker 100 års udvikling. \;, tor og md regionplanlægningens etablering af store erhvervsområder op gennem 60'erne, forandrede det sig. Arbejdet med udforskningen af de iivsformer og -vilkår, som forstadsudviklingen gennem det sidste århundrede har De store forstæder omkring København skabt, har i vid udstrækning ligget Element hejses på plads (Engstrands Alle). med befolkninger på fra til indbyggere er ikke længere klas- udenfor de historiske fag. Det er primært sociologer og andre samfundsfag

7 Rytterskoledagene - en succes! Avedøre Stationsby. Planlagt i 1960'erne og opført i 1970'erne er byggeriet prototypen på de totalplanlagte bebyggelser, der hver især har en befolkning som en mindre provinsby. lige forskere, der har arbejdet med området, ligesom det primært har været ar kitekter, der har arbejdet med den bebyggelseshistoriske udvikling. Gennem de seneste par tiår er der udkommet arbejder, der har beskæftiget sig med forstadshistoriske aspekter, og det stigende antal kulturhistoriske institutioner i forstæderne har bidraget til en accelererende indsats på området. Der samarbejde mellem medarbejdere ved er netop i år startet et forstadshistorisk skabt et grundlag, hvorfra den fremtidi arkiver og m.useer med henblik på at få kan tage afsæt. ge forstadshistoriske forskningsindsats Efter århundreders arbejde med købstadshistorie og et tiårs arbejde med sta tionsbyerne er det på høje tid, vi kommer i gang med de nyeste bysamfund, forstæderne. Artiklen har været bragt i 'JOURNALEN' lokal- og kulturhistorisk tidsskrift nr. 3, september 1991.,.. Rytterskoledagene d september blev en succes! Vejret artede sig, og mellem 500 og 600 mennesker lagde vejen forbi Rytterskolen og deltog i en eller flere af de mange aktiviteter. I den udendørs cafe blev der serveret kaffe og hjemmebag - ikke mindst de varme vafler forsvandt lige så hurtigt, som de blev bagt. Mange tog imod tilbuddet om rundvisning i Hvidovre KirkE:, på Kirkegården og Hvidovregade/Hvidovre Torv med den kyndige guide Jens Kristensen. Der blev vist film og dias-shows, Hans Thomsens nye bog om Avedøre blev 11 frigivet11 (og fik pæne ord med på vejen fra kommunalbestyrelsesmedlem Milton Graff Pedersen), og folkedanserne satte for alvor kolorit på dagene. Lokalhistorisk Selskab fik solgt bøger og andet materiale, og enkelte nye medlemsskaber blev tegnet i løbet af weekenden. Planen var at skabe et bredt kulturhistorisk arrangement i samarbejde med andre foreninger og kirken, og bestyrelsen synes, at erfaringerne er så gode, at Rytterskoledagene bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. TIPSKUPONEN De 13 rigtige Til havde Lokalhistorisk Arkiv Rytterskoledagene fremstillet en lille tipskupon med spørgsmål om lokalsamfundets og dets historie. Der var tre svarmuligheder ud for hvert af de 13 spørgsmål, og spørgsmålene var ikke så lette, som de umiddelbart så ud. Der indkom ganske mange besvarelser i løbet af de to dage på Rytterskolen.!alt blev det til 52 besvarelser med mange forskellige bud på de rigtige svar. I gennemgå det følgende vil jeg spørgsmålene og de korrekte svar og bringe navnene på vinderne af trøjerne og bøgerne. Spørgsmål og svar. 1. Hvor mange landsbyer findes på Hvidovres område? Svaret er to, idet både Avedøre og Hvidovre 12 13

8 landsbyer ligger indenfor Hvidovre kommune. 2. Hvornår er Hvidovre Kirkes tårn opført? Svaret var let, når man befandt sig på Rytterskolen, for det korrekte årstal står på kirkens tårn: Hvor mange S-stationer ligger i Hvidovre? Det var et svært spørgsmål for de fleste, men svaret er fem: Hvidovre, Friheden, Ainarken, Avedøre og Rødovre. 8. Hvor mange jernbaneulykker har fundet sted i Hvidovre? Svaret på det drilske spørgsmål er tre, for Vigerslevulykken skete faktisk i Hvidovre, og dertil kommer så de to ulykker, styrtet ned på Hvidovrevej. hvor lokomotiver er 9. Hvor mange borgmestre har Hvidovre haft n 1952? Svaret er fire, Toft Sørensen, Christian Søren..,. Vindere af sweatshirts med Rytterskolen som motiv blev: Rita Nielsen Anders SØderblom Jensen Lars Henrik Juul Bjørn Nielsen Claus Haugaard Merete Dahl Lilian Bjarkholm Lotte Hufeldt Vindere af et eksemplar af den nye bog, "Avedøre af Hans Chr. Henry Larsen Marianne Nielsen Daniel Pedersen Thorkild Hans Hufeldt Thomas Werner Vinderne på skillevejen" Thomsen: Lindhardt Hansen har modtaget deres præmier fra Arkivet. PSv 4. Hvor mange medlemmer sen, Sv. Aa. Aagesen og har Hvidovre kommunalbe Inge Larsen. styrelse? 10. Ca. hvor mange ind Svaret er 21, det maksimale antal medlemmer en kommunalbestyrelse må have. byggere har Hvidovre? Svaret er ca , i det tallet er for nedadgående fra de over 5. Hvor mange biblioteker , vi før har været. er der i Hvidovre? 11. Hvornår er Hvidovre Svaret er fire, Holmegårdsfilialen, Hovedbiblioteket, Friheden og Aved Torv anlagt? Torvet er anlagt i Hvor mange sogne er DEN NYE BESTYRELSE: øre. der i Hvidovre? Per E. Hansen, Grenhusene 26, Formand. 6. Hvor mange ryttere har der boet i Rytterskolen? Svaret er 0, og det var naturligvis et drilagtigt spørgsmål, der udsprang af de mange henvendelser arkivet får om hvorfor Rytterskolen har sit navn. 7. Hvor mange oldtidshøje ligger i Hvidovre? Det korrekte svar er to, Simonshøj ved Strandmarkskolen og LanghØj nord for LanghØjskolen. Hvidovres fire sogne hedder: Ri-sbjerg, Hvidovre, Strandmark og Avedøre. 13. Hvor mange kvradratkilometer dækker Hvidovre? Det korrekte svar er 22. Det var bestemt ikke nogen let konkurrence, og der var da også kun en enkelt fejlfri løsning, der var syv med en enkelt fejl og seks med to fejl. it Lisbeth Magnussen, Ankermandsvej 15, Næstformand. Hans Thomsen, Kløverprisvej 7,st., Redaktør. Kjeld Jørgensen, Kløverprisvej 48, Sekretær. Eigil Jørgensen, Hvidovrevej 98C, Kasserer. Knud Kiegstad, Bymuren 75, 4., suppl. H. Elsted Jensen, Lodsvej 16, 1., 31 L suppl. Esther K. Pedersen, Tavlekærsvej 122, Revisor. Bent Christiansen, Paris Boulevard 20, Revisor suppl. Kaj Andersen, Rosenhøj 49, st., Kult.udvalg. Bente Hansen, Brostykkevej 24, Kult.udvalg

9 bagn tf \- -- /.,.Æ" I'> ',,' ""t - -" -" - 0::.._- #Vt r )..,.\.."',;r..- --q---.,,.._- M.<;-;/, ft:;: ij-::'\.#i#æ '.,_,; C;,;:-.,._. -,, 0'2,,, :;;;r'),; r'p. 7;.-:p;<i-''*"',,".,(/',:-&:.. /;<' -'-, ;;:_ -:_-y - :::--. " '«- c '"> -';. >..., -- < i.., - _ -> - i ' ;;::i, " :..:,,, -A r.:"...z,,..:.....j...,..,_ \!. Lokalhistorisk Arkiv har fremstillet en postkortserie med 6 motiver fra Hvidovre Kommune tegnet af Chr. Hansen. Postkortene, der ledsages af en uddybende tekst, kan købes på arkivet, når det åbner efter Medborgerhusets ombygning. Prisen bliver kr. 20 for et sæt. dj

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

LOOP CITY. hvidbogen

LOOP CITY. hvidbogen LOOP CITY hvidbogen Udarbejdet af Ringby - Letbanesamarbejdet maj 2011 INDEX HVIDBOG Forord: Kortbilag: Resume: 5 6 8 Høringssvar: Region Hovedstaden Albertslund Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab Vl. lf HVIDOVRfI Reserveret post Danmark. Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650 Hvidovre. Telefon 36 47 34 44... ' ; ' ' I "'. '.. 15. ÅRGANG

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Beretning den 19. marts 2015

Beretning den 19. marts 2015 GENERALFORSAMLINGEN BERETNING & REFERAT HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2015 Af Ole Asbjørn Petersen Beretning den 19. marts 2015 Sidste år

Læs mere

Bykvarterer skitser 1980-2008

Bykvarterer skitser 1980-2008 Bykvarterer skitser 1980-2008 bertelsen & scheving, bredgade 76 a, havehuset, 1260 København k, 35 87 47 40, www.bsarkitekter.dk, jens@bsarkitekter.dk Første artikel i antologien Arkitekturens Poesi, Archipress

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Æbleværkstedet Nonnetit NYHEDSBREV NR. 3 marts 2010

Æbleværkstedet Nonnetit NYHEDSBREV NR. 3 marts 2010 Æbleværkstedet Nonnetit NYHEDSBREV NR. 3 marts 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling: onsdag d. 21.april kl.19.30 på Grevinge Centralskole. Dagsordenen har kun et væsentligt punkt: Generalforsamlingen

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 23 billeder med borgmester, ildsjæle, beboerrepræsentanter og underholdning Velkomst ved John Bloch-Poulsen John Bloch-Poulsen bød som formand for Strandgruppen

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 64. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere