HVIDOVRE LOKALHISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALHISTORIE"

Transkript

1 I, HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =... 1'"4 Q +;a ef"4... = Q 1'"4 = årgang nr. 4, december 1991.

2 INDHOLD: Til læserne 3 Til læserne Om afhentning af bog om Avedøre Indbydelse til medlemsmøde Forstaden - en slags by? af Poul Sverrild Rytterskoledagene - en succes! De 13 rigtige Den nye bestyrelse Forn: Som så mange andre butikker er også Brugsen forlængst forsvundet fra Hvidovre Torv. Den store plads, der blev anlagt i midten af 50'erne står endelig overfor en gennemgribende renovering, og resultatet skulle gerne blive en plads, der på en gang understøtter de historiske huse. kirken og Rytterskolen, og skaber rammer om liv og aktivitet Redaktionen har i årets løb efterlyst oplysninger om 3 billeder, og vi har glædeligvis fået svar på alle efterlysninger. Det første bragt i nr viste sig at være udsigten fra den senere Hvidovre Station mod nord. Billedet er taget i anden halvdel af 30' - erne. Det andet billede blev også bragt i nr. 1 og viste en skoleklasse foran en gård opført i en byggestil, der signalerede Fanø eller Rømø. Det var det ikke - og alligevel, for billedet, der er fra ca viser en Hvidovreklasse på besøg på Frilandsm useet. Om den tredie efterlysninger, der gik på oplysning om branden under besættelsen i købmandsforretningen på hjørnet af Brostykkevej/Hvidovrevej, skal vi blot sige, at arkivet har modtaget fyldestgørende informationer, men de er af en karakter, så de er båndlagt efter de gældende regler. Vi takker i alle tilfælde for hjælpen! Siden sidste nummer har der været afholdt Rytterskoledage og Arkivet har udgivet en ny bog om Avedøre. Det kan man læse mere om inde i bladet. Der har i november været afholdt generalforsamling. Formandens beretning bringes i næste nummer, men oversigten over den nye bestyrelse bringes i dette nummer. Vi henleder opmærksomheden på det første medlemsmøde, som afholdes den 20. januar, og så har vi kun tilbage at sige tak for det år, der er gået, og ønske vore læsere en glædelig jul og et rigtigt godt nytår! Redaktionen HVIDOVRE LOKALHISTORIE udgives af Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, udkommer fire gange årligt og tilstilles selskabets medlemmer. Redaktion: Lisbeth Magnussen & Hans Chr. Thomsen Adresse: Lokalhistoriske Arkiv, Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre tll , lok. 227 ISSNnr.:

3 GRATIS BOG TIL MEDLEMMERNE -,.. f. a it k :.:; 11-11:'.l!-..f l:li )il?'.,-::: ; ". _-,_... "... MEDLEMSMØDE,,.... '<'fu ""- J!,." "...._ t.w," "" ". 4i' Der indkaldes hermed til medlemsmøde mandag d. 20. januar 1992 \ "! tf 1!9 i Som nævnt andetsteds i bladet blev Lokalhistorisk Arkivs nye bog kl i Bibliotekscafeen, Medborgerhuset. om Avedøre præsenteret på Rytterskoledagene i september. Det drejer sig om Hans Thomsen: 11Avedøre på skillevejen11 som medlemmer af Lokalhistorisk Selskab kan afhente gratis, idet bogen indgår i årets kontingent til Selskabet. Forhenværende viceborgmester SVEN CHRISTENSEN fortæller om sit liv i Hvidovre Man kan, mod opgivelse af navn, afhente bogen Den 8. januar kl på Rytterskolen Sven Christensen har været aktiv og engageret i lokalpolitik i Hvidovre i mange år. Han har siddet 22 år i byrådet, har været medlem af økonomiudvalg, formand for socialudvalget og for skole- fritidsudvalget, og har i 10 år været viceborgmester. Sven Christensen har endvidere været amtskonsulent for fritids undervisning i mange år. Vi er glade for, at Sven Christensen har sagt ja til at fortælle om sit lokalpolitiske virke i Hvidovre. Af hensyn til servering bør man som sædyanlig tilmelde sig arrangementet senest onsdag d 15 jan på Rytterskolens telefonsvarer tlf. nr Der kan godt gå et lille stykke tid fra man har ringet op, til telefonsvareren kobles på, men hav tålmodighed! Det eneste man skal gøre er at oplyse navn, antal personer, og om der ønskes te eller kaffe. Det er ganske enkelt og ligetil. Vi håber at se mange til dette årets første medlemsmøde. 4 5

4 FORSTADEN - EN SLAGS BY? af Poul Sverrild, arkivar ved Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv, som i denne artikel giver et signalement af vort nyeste bysamfund - forstadens historie»så så jeg på detteher og blev mægtig fascineret af det: Ikke bare et nyt hus, men en helt ny by, en hel ny stribe byer.«anders Bodeisen lufter denne begejstring i romanen,»de gode tider«, ved udsigten til opførelsen af helt nye forstadsbyer vest for København og lægger ''.o/ 'I' ordene i munden på en nyuddannet akademiker i begyndelsen af 60'erne.»Nogle steder bruges kedsomhedens byggestil som tortur. Mange steder er den forbudt. I Blokland er den ment fornuftigt, som en billig løsning.«replikken kommer fra en roman af M. Tegningen er fra Svikmøllen, 1924, og viser de nyudviklede typehuse af træ, Phønix-husene, der var 20'ernes svar på behovet for utraditionelt byggeri.,. Buchwald,»Blokland«, der udspiller sig i midten af?o'erne i en af de realiserede gennemplanlagte forstadsbyer. Avedøre Stationsby i Hvidovre. Denne artikel om forstadshistorie og forstadsudvikling handler om forstadsudviklingen omkring København. Det handler dermed om de store forstadsenheder og den fysiske ramme omkring en bykultur, der nu står overfor sin udforskning. Efterkrigstidens fortsatte og intensive rede urbanisering førte til, at forstaden i dag er den enkelte bymæssige bebyggelsesform, hvor flest danskere bor. Alene dette faktum gør området væsentligt at beskæftige sig med. Interessen for at dyrke forstadshistorien som disciplin eller i det mindste som emne er af ret ny dato. Forstæder i moderne betydning møder vi først fra midten af forrige århundrede som en af virkningerne af kombinationen af ophævelsen af Københavns befæstning, bedre samfærdselsmidler, øget tilflytning til byerne og ændringer i boligidealerne. Omkring København opstod forstadsbebyggelser i de senere brokvarterer, og kun lidt forskudt i tid forstadsbebyggelser nord for byen uden fysisk sammenhæng med byen. De første forstadsbebyggelser, der opstod koncentrisk omkring byen allerede i 1850'erne, rummede bebyggelsesmæssigt både villaer, etageejendomme, beboelse og erhverv, bg fra begyndelsen var det ikke helt klare tegn på den sociale adskillelse, som forstæderne senere skulle påføre byen. De unge bebyggelser rummede boliger for alle sociale lag, men i takt med fortætningen af kvartererne i århundredets sidste del, blev de enkelte forstadskvarterers sociale identitet klarere. Brokvartererne er traditionelt blevei betragtet som forstæder, men det er et åbent spørgsmål, om de reelt fungerede som forstæder eller blot skal betragtes som en organisk og integreret tilvækst til bykernen. Hvis de fungerede som forstæder i de første år, så ophørte den funktion ret snart. Men da var København blevet påført en klar social geografi. Forstædernes funktion som katalysator for socialgruppernes ud- og adskillelse bliver helt klar i de mere udprægede boligforstæder, der opstod længere fra byen. Præget, som man var, af den romantiske landskabsopfattelse var det entydigt områderne nord for København med skove, søer, kuperet terræn og ikke mindst Øresund, der tiltrak de bedre stillede lag og københavnere, og i disse områder kom de første boligforstæder. Kort efter århundredskiftet fulgtes de bedrestillede lags udflytning til de nordlige forstadsområder op af en udflytningsbølge mod vest, nordvest og syd. Her var det håndværkere, lavere funktionærer og arbejdsmænd i faste stillinger, der flyttede ud. Det var generelt tættere på København, og det var ikke den landskabelige skønhed, der var det primære. Faktorerne var prisen på jord, jordens frugtbarhed, muligheden for selvtransport til de københavnske arbejdspladser og adgangen til lys og luft. Omkring 1930 var den første koncentriske ring af boligforstæder omkring København etableret med Sundbyerne og Tårnby på Amager, Hvidovre og Rødovre vest for København, Herlev og 6 7

5 ) ) Den første forstadsudvikling skete højst uplanlagt, interi mistisk og individualistisk. Gladsaxe nordvest for byen og Lyngby, Hvidovre benhavn. Trods politisk selvstændighed Gentofte m.fl. nord for København. og en størrelse, der for en del af for Næsten uanset hvotdan man vælger at stadssamfundenes vedkommende over definere forstæder, var der med etable ringen af disse bebyggelser skabt for steg mange købstæders, havde de ikke udviklet sig som byer. stæder. I forhold til København var de Som det var tilfældet med stationsbyer adskilt fra byens centrum af de er ne, var det i høj grad samfærdselsmid hvervsområder, der var opstået i Kø benhavns kommunes yderområder om kring århundredskiftet ved de store ind lemmelser. lerne, der var afgørende for den lokale udvikling, men i forstæderne var det persontransporten og ikke varetrans porten, der bestemte udviklingen. al væsentlighed be Fra første færd var forstadsudviklingen boelsesområder. Det var administrativt genstand for værdidomme. De rakte fra og politisk selvstændige enheder, der visionære socialrefermistiske drømme Bebyggelserne var i var afhængige af København i henseen om forstaden som idealsamfund over de til arbejdspladser, handel, uddannel villakvarteret se og kultu.rtilbud. trygt Det var forstadssamfund, der var opstå et uplanlagt og havde udviklet sig funk tionelt i forhold til deres rolle for Kø- 8 som lokalsamfund randbebyggelserne stillestående, til men opfattelser som,j af Klondykes, hvor lovløshed og regelbrud var normen for de utilpassede indbyggere. opførelsen af Danmarks, første strands Alle i Hvidovre, Fra elementbyggeri på Eng 9

6 Efterkrigstiden kom generelt til at for siske forstæder i den forstand, at de er andre opfattelserne af forstaden som afhængige af det bycenter, de opstod samfund. Ikke at variationen i opfattel som forstæder til. Det klassiske pend ser biev mindre, men enkelte opfattelser lingsmønster fra boligområde til cen blev dominerende i en grad, så det er ri trum er afløst af et langt mere kaotisk meligt at påstå, at forstadsbegrebet i al mønster, hvor indbyggerne pendler på mindelighed kom til at give mere enty kryds og tværs i hele byområdet, og dige associationer. pendlingsfrekvensen synes også i nogle De store planlægningsarbejder, der af forstæderne at være faldende. skulle regulere storbyens fremtidige Formelt ligner de større forstæder»rig vækst, var i fuld gang i mellemkrigsti tige byer«. De er politisk og administra den, men uden anden væsentlig betyd tivt selvstændige, de rummer arbejds ning end at berede grunden for gen pladser i et antal, der nærmer sig selv nemførelsen af efterkrigstidens store forsyning, de har et handelsliv (som re planer. gel samlet i planlagte centre), de har et Byudviklingen i efterkrigstiden og ind udbud af kulturtilbud, der dækker i førelsen af det industrialiserede bolig bredden, og de har uddannelsestilbud, byggeri i løbet af 50'erne fik forstæder der rummer undervisning frem til uni ne til at ændre karakter. Beton, farve versitetsniveau. løshed, monotoni og trøstesløshed kom Når de alligevel ikke er byer, skyldes det sammen med begrebet soveby til at ka dels, at de indgår som elementer i stor rakterisere opfattelsen af forstaden. byens samlede funktion og dels, at de Den foreløbige slutsten på denne udvikling var de store totalplanlagte bebyggelser, hvor 60'ernes byplanlæggere fik afløb for deres visioner. Bebygelser, der bærer på den historisk betingede funktionslokalisering, der signalerer forstad og ikke by. Forstadens fysik er ikke byens. hver især rummede en befolkning som en mindre provinsby. Bebyggelser, hvor planlæggerne havde taget højde for alt, bortset fra de mennesker, der senere kom til at befolke dem. Det er den gennemplanlagte forstadsbebyggelse fra det industrialiserede boligbyggeris tidsalder, der er kommet til at præge opfattelsen af, hvad forstaden er for en størrelse, og rigtigt er det da \11, Udbygningen af forstæderne førte i første fase ikke til nogen forandring af deres struktur og funktion. Erhvervsmulighederne var fortsat sporadiske, men med udbygningen af den offentlige sek også, at netop blokbebyggelsen i vid udstrækning er et forstadsfænomen. Men på den anden er det en opfattelse, som ikke er dækkende for den forstadsrealitet, der dækker 100 års udvikling. \;, tor og md regionplanlægningens etablering af store erhvervsområder op gennem 60'erne, forandrede det sig. Arbejdet med udforskningen af de iivsformer og -vilkår, som forstadsudviklingen gennem det sidste århundrede har De store forstæder omkring København skabt, har i vid udstrækning ligget Element hejses på plads (Engstrands Alle). med befolkninger på fra til indbyggere er ikke længere klas- udenfor de historiske fag. Det er primært sociologer og andre samfundsfag

7 Rytterskoledagene - en succes! Avedøre Stationsby. Planlagt i 1960'erne og opført i 1970'erne er byggeriet prototypen på de totalplanlagte bebyggelser, der hver især har en befolkning som en mindre provinsby. lige forskere, der har arbejdet med området, ligesom det primært har været ar kitekter, der har arbejdet med den bebyggelseshistoriske udvikling. Gennem de seneste par tiår er der udkommet arbejder, der har beskæftiget sig med forstadshistoriske aspekter, og det stigende antal kulturhistoriske institutioner i forstæderne har bidraget til en accelererende indsats på området. Der samarbejde mellem medarbejdere ved er netop i år startet et forstadshistorisk skabt et grundlag, hvorfra den fremtidi arkiver og m.useer med henblik på at få kan tage afsæt. ge forstadshistoriske forskningsindsats Efter århundreders arbejde med købstadshistorie og et tiårs arbejde med sta tionsbyerne er det på høje tid, vi kommer i gang med de nyeste bysamfund, forstæderne. Artiklen har været bragt i 'JOURNALEN' lokal- og kulturhistorisk tidsskrift nr. 3, september 1991.,.. Rytterskoledagene d september blev en succes! Vejret artede sig, og mellem 500 og 600 mennesker lagde vejen forbi Rytterskolen og deltog i en eller flere af de mange aktiviteter. I den udendørs cafe blev der serveret kaffe og hjemmebag - ikke mindst de varme vafler forsvandt lige så hurtigt, som de blev bagt. Mange tog imod tilbuddet om rundvisning i Hvidovre KirkE:, på Kirkegården og Hvidovregade/Hvidovre Torv med den kyndige guide Jens Kristensen. Der blev vist film og dias-shows, Hans Thomsens nye bog om Avedøre blev 11 frigivet11 (og fik pæne ord med på vejen fra kommunalbestyrelsesmedlem Milton Graff Pedersen), og folkedanserne satte for alvor kolorit på dagene. Lokalhistorisk Selskab fik solgt bøger og andet materiale, og enkelte nye medlemsskaber blev tegnet i løbet af weekenden. Planen var at skabe et bredt kulturhistorisk arrangement i samarbejde med andre foreninger og kirken, og bestyrelsen synes, at erfaringerne er så gode, at Rytterskoledagene bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. TIPSKUPONEN De 13 rigtige Til havde Lokalhistorisk Arkiv Rytterskoledagene fremstillet en lille tipskupon med spørgsmål om lokalsamfundets og dets historie. Der var tre svarmuligheder ud for hvert af de 13 spørgsmål, og spørgsmålene var ikke så lette, som de umiddelbart så ud. Der indkom ganske mange besvarelser i løbet af de to dage på Rytterskolen.!alt blev det til 52 besvarelser med mange forskellige bud på de rigtige svar. I gennemgå det følgende vil jeg spørgsmålene og de korrekte svar og bringe navnene på vinderne af trøjerne og bøgerne. Spørgsmål og svar. 1. Hvor mange landsbyer findes på Hvidovres område? Svaret er to, idet både Avedøre og Hvidovre 12 13

8 landsbyer ligger indenfor Hvidovre kommune. 2. Hvornår er Hvidovre Kirkes tårn opført? Svaret var let, når man befandt sig på Rytterskolen, for det korrekte årstal står på kirkens tårn: Hvor mange S-stationer ligger i Hvidovre? Det var et svært spørgsmål for de fleste, men svaret er fem: Hvidovre, Friheden, Ainarken, Avedøre og Rødovre. 8. Hvor mange jernbaneulykker har fundet sted i Hvidovre? Svaret på det drilske spørgsmål er tre, for Vigerslevulykken skete faktisk i Hvidovre, og dertil kommer så de to ulykker, styrtet ned på Hvidovrevej. hvor lokomotiver er 9. Hvor mange borgmestre har Hvidovre haft n 1952? Svaret er fire, Toft Sørensen, Christian Søren..,. Vindere af sweatshirts med Rytterskolen som motiv blev: Rita Nielsen Anders SØderblom Jensen Lars Henrik Juul Bjørn Nielsen Claus Haugaard Merete Dahl Lilian Bjarkholm Lotte Hufeldt Vindere af et eksemplar af den nye bog, "Avedøre af Hans Chr. Henry Larsen Marianne Nielsen Daniel Pedersen Thorkild Hans Hufeldt Thomas Werner Vinderne på skillevejen" Thomsen: Lindhardt Hansen har modtaget deres præmier fra Arkivet. PSv 4. Hvor mange medlemmer sen, Sv. Aa. Aagesen og har Hvidovre kommunalbe Inge Larsen. styrelse? 10. Ca. hvor mange ind Svaret er 21, det maksimale antal medlemmer en kommunalbestyrelse må have. byggere har Hvidovre? Svaret er ca , i det tallet er for nedadgående fra de over 5. Hvor mange biblioteker , vi før har været. er der i Hvidovre? 11. Hvornår er Hvidovre Svaret er fire, Holmegårdsfilialen, Hovedbiblioteket, Friheden og Aved Torv anlagt? Torvet er anlagt i Hvor mange sogne er DEN NYE BESTYRELSE: øre. der i Hvidovre? Per E. Hansen, Grenhusene 26, Formand. 6. Hvor mange ryttere har der boet i Rytterskolen? Svaret er 0, og det var naturligvis et drilagtigt spørgsmål, der udsprang af de mange henvendelser arkivet får om hvorfor Rytterskolen har sit navn. 7. Hvor mange oldtidshøje ligger i Hvidovre? Det korrekte svar er to, Simonshøj ved Strandmarkskolen og LanghØj nord for LanghØjskolen. Hvidovres fire sogne hedder: Ri-sbjerg, Hvidovre, Strandmark og Avedøre. 13. Hvor mange kvradratkilometer dækker Hvidovre? Det korrekte svar er 22. Det var bestemt ikke nogen let konkurrence, og der var da også kun en enkelt fejlfri løsning, der var syv med en enkelt fejl og seks med to fejl. it Lisbeth Magnussen, Ankermandsvej 15, Næstformand. Hans Thomsen, Kløverprisvej 7,st., Redaktør. Kjeld Jørgensen, Kløverprisvej 48, Sekretær. Eigil Jørgensen, Hvidovrevej 98C, Kasserer. Knud Kiegstad, Bymuren 75, 4., suppl. H. Elsted Jensen, Lodsvej 16, 1., 31 L suppl. Esther K. Pedersen, Tavlekærsvej 122, Revisor. Bent Christiansen, Paris Boulevard 20, Revisor suppl. Kaj Andersen, Rosenhøj 49, st., Kult.udvalg. Bente Hansen, Brostykkevej 24, Kult.udvalg

9 bagn tf \- -- /.,.Æ" I'> ',,' ""t - -" -" - 0::.._- #Vt r )..,.\.."',;r..- --q---.,,.._- M.<;-;/, ft:;: ij-::'\.#i#æ '.,_,; C;,;:-.,._. -,, 0'2,,, :;;;r'),; r'p. 7;.-:p;<i-''*"',,".,(/',:-&:.. /;<' -'-, ;;:_ -:_-y - :::--. " '«- c '"> -';. >..., -- < i.., - _ -> - i ' ;;::i, " :..:,,, -A r.:"...z,,..:.....j...,..,_ \!. Lokalhistorisk Arkiv har fremstillet en postkortserie med 6 motiver fra Hvidovre Kommune tegnet af Chr. Hansen. Postkortene, der ledsages af en uddybende tekst, kan købes på arkivet, når det åbner efter Medborgerhusets ombygning. Prisen bliver kr. 20 for et sæt. dj

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE t' HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 26SO Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =.... e.... e g..!11' I. 11,, 11 = -- 10. irgang, nr. 1. Februar 1992 Indhold Kære læser side

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Indhold Nyt fra formanden. af Ole Asbjørn Petersen side 3 Avedørelejren og af Poul Sverrild og Silkeborg Papirfabrik Svend Jakobsen side 4 Parcelhusets historie af Poul Sverrild side 18 Om Damgården og

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab Vl. lf HVIDOVRfI Reserveret post Danmark. Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650 Hvidovre. Telefon 36 47 34 44... ' ; ' ' I "'. '.. 15. ÅRGANG

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940.

En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940. En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940. A proper gardener! A study of The Danish Allotment Garden Association s work for the

Læs mere

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr.

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Over hækken En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark Siv Raun Andersen Nr. 107/2004

Læs mere

28. årgang April 2008

28. årgang April 2008 28. årgang April 2008 Forårsmorgen i Dragør - Et»rigtigt«cirkus er i byen! Foto: Søren Mogensen Læs i dette nummer om: Beboerforeningens svar til Dragør Kommune vedrørende Planstrategi 2007 Birte Hjorth

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk... Landsbyhåndbogen Indholdsfortegnelse Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3 Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4 Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...5 Kap. 4 Erhvervslivet

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008 Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars

Læs mere