HVIDOVRE LOKALHISTORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALHISTORIE"

Transkript

1 I, HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =... 1'"4 Q +;a ef"4... = Q 1'"4 = årgang nr. 4, december 1991.

2 INDHOLD: Til læserne 3 Til læserne Om afhentning af bog om Avedøre Indbydelse til medlemsmøde Forstaden - en slags by? af Poul Sverrild Rytterskoledagene - en succes! De 13 rigtige Den nye bestyrelse Forn: Som så mange andre butikker er også Brugsen forlængst forsvundet fra Hvidovre Torv. Den store plads, der blev anlagt i midten af 50'erne står endelig overfor en gennemgribende renovering, og resultatet skulle gerne blive en plads, der på en gang understøtter de historiske huse. kirken og Rytterskolen, og skaber rammer om liv og aktivitet Redaktionen har i årets løb efterlyst oplysninger om 3 billeder, og vi har glædeligvis fået svar på alle efterlysninger. Det første bragt i nr viste sig at være udsigten fra den senere Hvidovre Station mod nord. Billedet er taget i anden halvdel af 30' - erne. Det andet billede blev også bragt i nr. 1 og viste en skoleklasse foran en gård opført i en byggestil, der signalerede Fanø eller Rømø. Det var det ikke - og alligevel, for billedet, der er fra ca viser en Hvidovreklasse på besøg på Frilandsm useet. Om den tredie efterlysninger, der gik på oplysning om branden under besættelsen i købmandsforretningen på hjørnet af Brostykkevej/Hvidovrevej, skal vi blot sige, at arkivet har modtaget fyldestgørende informationer, men de er af en karakter, så de er båndlagt efter de gældende regler. Vi takker i alle tilfælde for hjælpen! Siden sidste nummer har der været afholdt Rytterskoledage og Arkivet har udgivet en ny bog om Avedøre. Det kan man læse mere om inde i bladet. Der har i november været afholdt generalforsamling. Formandens beretning bringes i næste nummer, men oversigten over den nye bestyrelse bringes i dette nummer. Vi henleder opmærksomheden på det første medlemsmøde, som afholdes den 20. januar, og så har vi kun tilbage at sige tak for det år, der er gået, og ønske vore læsere en glædelig jul og et rigtigt godt nytår! Redaktionen HVIDOVRE LOKALHISTORIE udgives af Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, udkommer fire gange årligt og tilstilles selskabets medlemmer. Redaktion: Lisbeth Magnussen & Hans Chr. Thomsen Adresse: Lokalhistoriske Arkiv, Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre tll , lok. 227 ISSNnr.:

3 GRATIS BOG TIL MEDLEMMERNE -,.. f. a it k :.:; 11-11:'.l!-..f l:li )il?'.,-::: ; ". _-,_... "... MEDLEMSMØDE,,.... '<'fu ""- J!,." "...._ t.w," "" ". 4i' Der indkaldes hermed til medlemsmøde mandag d. 20. januar 1992 \ "! tf 1!9 i Som nævnt andetsteds i bladet blev Lokalhistorisk Arkivs nye bog kl i Bibliotekscafeen, Medborgerhuset. om Avedøre præsenteret på Rytterskoledagene i september. Det drejer sig om Hans Thomsen: 11Avedøre på skillevejen11 som medlemmer af Lokalhistorisk Selskab kan afhente gratis, idet bogen indgår i årets kontingent til Selskabet. Forhenværende viceborgmester SVEN CHRISTENSEN fortæller om sit liv i Hvidovre Man kan, mod opgivelse af navn, afhente bogen Den 8. januar kl på Rytterskolen Sven Christensen har været aktiv og engageret i lokalpolitik i Hvidovre i mange år. Han har siddet 22 år i byrådet, har været medlem af økonomiudvalg, formand for socialudvalget og for skole- fritidsudvalget, og har i 10 år været viceborgmester. Sven Christensen har endvidere været amtskonsulent for fritids undervisning i mange år. Vi er glade for, at Sven Christensen har sagt ja til at fortælle om sit lokalpolitiske virke i Hvidovre. Af hensyn til servering bør man som sædyanlig tilmelde sig arrangementet senest onsdag d 15 jan på Rytterskolens telefonsvarer tlf. nr Der kan godt gå et lille stykke tid fra man har ringet op, til telefonsvareren kobles på, men hav tålmodighed! Det eneste man skal gøre er at oplyse navn, antal personer, og om der ønskes te eller kaffe. Det er ganske enkelt og ligetil. Vi håber at se mange til dette årets første medlemsmøde. 4 5

4 FORSTADEN - EN SLAGS BY? af Poul Sverrild, arkivar ved Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv, som i denne artikel giver et signalement af vort nyeste bysamfund - forstadens historie»så så jeg på detteher og blev mægtig fascineret af det: Ikke bare et nyt hus, men en helt ny by, en hel ny stribe byer.«anders Bodeisen lufter denne begejstring i romanen,»de gode tider«, ved udsigten til opførelsen af helt nye forstadsbyer vest for København og lægger ''.o/ 'I' ordene i munden på en nyuddannet akademiker i begyndelsen af 60'erne.»Nogle steder bruges kedsomhedens byggestil som tortur. Mange steder er den forbudt. I Blokland er den ment fornuftigt, som en billig løsning.«replikken kommer fra en roman af M. Tegningen er fra Svikmøllen, 1924, og viser de nyudviklede typehuse af træ, Phønix-husene, der var 20'ernes svar på behovet for utraditionelt byggeri.,. Buchwald,»Blokland«, der udspiller sig i midten af?o'erne i en af de realiserede gennemplanlagte forstadsbyer. Avedøre Stationsby i Hvidovre. Denne artikel om forstadshistorie og forstadsudvikling handler om forstadsudviklingen omkring København. Det handler dermed om de store forstadsenheder og den fysiske ramme omkring en bykultur, der nu står overfor sin udforskning. Efterkrigstidens fortsatte og intensive rede urbanisering førte til, at forstaden i dag er den enkelte bymæssige bebyggelsesform, hvor flest danskere bor. Alene dette faktum gør området væsentligt at beskæftige sig med. Interessen for at dyrke forstadshistorien som disciplin eller i det mindste som emne er af ret ny dato. Forstæder i moderne betydning møder vi først fra midten af forrige århundrede som en af virkningerne af kombinationen af ophævelsen af Københavns befæstning, bedre samfærdselsmidler, øget tilflytning til byerne og ændringer i boligidealerne. Omkring København opstod forstadsbebyggelser i de senere brokvarterer, og kun lidt forskudt i tid forstadsbebyggelser nord for byen uden fysisk sammenhæng med byen. De første forstadsbebyggelser, der opstod koncentrisk omkring byen allerede i 1850'erne, rummede bebyggelsesmæssigt både villaer, etageejendomme, beboelse og erhverv, bg fra begyndelsen var det ikke helt klare tegn på den sociale adskillelse, som forstæderne senere skulle påføre byen. De unge bebyggelser rummede boliger for alle sociale lag, men i takt med fortætningen af kvartererne i århundredets sidste del, blev de enkelte forstadskvarterers sociale identitet klarere. Brokvartererne er traditionelt blevei betragtet som forstæder, men det er et åbent spørgsmål, om de reelt fungerede som forstæder eller blot skal betragtes som en organisk og integreret tilvækst til bykernen. Hvis de fungerede som forstæder i de første år, så ophørte den funktion ret snart. Men da var København blevet påført en klar social geografi. Forstædernes funktion som katalysator for socialgruppernes ud- og adskillelse bliver helt klar i de mere udprægede boligforstæder, der opstod længere fra byen. Præget, som man var, af den romantiske landskabsopfattelse var det entydigt områderne nord for København med skove, søer, kuperet terræn og ikke mindst Øresund, der tiltrak de bedre stillede lag og københavnere, og i disse områder kom de første boligforstæder. Kort efter århundredskiftet fulgtes de bedrestillede lags udflytning til de nordlige forstadsområder op af en udflytningsbølge mod vest, nordvest og syd. Her var det håndværkere, lavere funktionærer og arbejdsmænd i faste stillinger, der flyttede ud. Det var generelt tættere på København, og det var ikke den landskabelige skønhed, der var det primære. Faktorerne var prisen på jord, jordens frugtbarhed, muligheden for selvtransport til de københavnske arbejdspladser og adgangen til lys og luft. Omkring 1930 var den første koncentriske ring af boligforstæder omkring København etableret med Sundbyerne og Tårnby på Amager, Hvidovre og Rødovre vest for København, Herlev og 6 7

5 ) ) Den første forstadsudvikling skete højst uplanlagt, interi mistisk og individualistisk. Gladsaxe nordvest for byen og Lyngby, Hvidovre benhavn. Trods politisk selvstændighed Gentofte m.fl. nord for København. og en størrelse, der for en del af for Næsten uanset hvotdan man vælger at stadssamfundenes vedkommende over definere forstæder, var der med etable ringen af disse bebyggelser skabt for steg mange købstæders, havde de ikke udviklet sig som byer. stæder. I forhold til København var de Som det var tilfældet med stationsbyer adskilt fra byens centrum af de er ne, var det i høj grad samfærdselsmid hvervsområder, der var opstået i Kø benhavns kommunes yderområder om kring århundredskiftet ved de store ind lemmelser. lerne, der var afgørende for den lokale udvikling, men i forstæderne var det persontransporten og ikke varetrans porten, der bestemte udviklingen. al væsentlighed be Fra første færd var forstadsudviklingen boelsesområder. Det var administrativt genstand for værdidomme. De rakte fra og politisk selvstændige enheder, der visionære socialrefermistiske drømme Bebyggelserne var i var afhængige af København i henseen om forstaden som idealsamfund over de til arbejdspladser, handel, uddannel villakvarteret se og kultu.rtilbud. trygt Det var forstadssamfund, der var opstå et uplanlagt og havde udviklet sig funk tionelt i forhold til deres rolle for Kø- 8 som lokalsamfund randbebyggelserne stillestående, til men opfattelser som,j af Klondykes, hvor lovløshed og regelbrud var normen for de utilpassede indbyggere. opførelsen af Danmarks, første strands Alle i Hvidovre, Fra elementbyggeri på Eng 9

6 Efterkrigstiden kom generelt til at for siske forstæder i den forstand, at de er andre opfattelserne af forstaden som afhængige af det bycenter, de opstod samfund. Ikke at variationen i opfattel som forstæder til. Det klassiske pend ser biev mindre, men enkelte opfattelser lingsmønster fra boligområde til cen blev dominerende i en grad, så det er ri trum er afløst af et langt mere kaotisk meligt at påstå, at forstadsbegrebet i al mønster, hvor indbyggerne pendler på mindelighed kom til at give mere enty kryds og tværs i hele byområdet, og dige associationer. pendlingsfrekvensen synes også i nogle De store planlægningsarbejder, der af forstæderne at være faldende. skulle regulere storbyens fremtidige Formelt ligner de større forstæder»rig vækst, var i fuld gang i mellemkrigsti tige byer«. De er politisk og administra den, men uden anden væsentlig betyd tivt selvstændige, de rummer arbejds ning end at berede grunden for gen pladser i et antal, der nærmer sig selv nemførelsen af efterkrigstidens store forsyning, de har et handelsliv (som re planer. gel samlet i planlagte centre), de har et Byudviklingen i efterkrigstiden og ind udbud af kulturtilbud, der dækker i førelsen af det industrialiserede bolig bredden, og de har uddannelsestilbud, byggeri i løbet af 50'erne fik forstæder der rummer undervisning frem til uni ne til at ændre karakter. Beton, farve versitetsniveau. løshed, monotoni og trøstesløshed kom Når de alligevel ikke er byer, skyldes det sammen med begrebet soveby til at ka dels, at de indgår som elementer i stor rakterisere opfattelsen af forstaden. byens samlede funktion og dels, at de Den foreløbige slutsten på denne udvikling var de store totalplanlagte bebyggelser, hvor 60'ernes byplanlæggere fik afløb for deres visioner. Bebygelser, der bærer på den historisk betingede funktionslokalisering, der signalerer forstad og ikke by. Forstadens fysik er ikke byens. hver især rummede en befolkning som en mindre provinsby. Bebyggelser, hvor planlæggerne havde taget højde for alt, bortset fra de mennesker, der senere kom til at befolke dem. Det er den gennemplanlagte forstadsbebyggelse fra det industrialiserede boligbyggeris tidsalder, der er kommet til at præge opfattelsen af, hvad forstaden er for en størrelse, og rigtigt er det da \11, Udbygningen af forstæderne førte i første fase ikke til nogen forandring af deres struktur og funktion. Erhvervsmulighederne var fortsat sporadiske, men med udbygningen af den offentlige sek også, at netop blokbebyggelsen i vid udstrækning er et forstadsfænomen. Men på den anden er det en opfattelse, som ikke er dækkende for den forstadsrealitet, der dækker 100 års udvikling. \;, tor og md regionplanlægningens etablering af store erhvervsområder op gennem 60'erne, forandrede det sig. Arbejdet med udforskningen af de iivsformer og -vilkår, som forstadsudviklingen gennem det sidste århundrede har De store forstæder omkring København skabt, har i vid udstrækning ligget Element hejses på plads (Engstrands Alle). med befolkninger på fra til indbyggere er ikke længere klas- udenfor de historiske fag. Det er primært sociologer og andre samfundsfag

7 Rytterskoledagene - en succes! Avedøre Stationsby. Planlagt i 1960'erne og opført i 1970'erne er byggeriet prototypen på de totalplanlagte bebyggelser, der hver især har en befolkning som en mindre provinsby. lige forskere, der har arbejdet med området, ligesom det primært har været ar kitekter, der har arbejdet med den bebyggelseshistoriske udvikling. Gennem de seneste par tiår er der udkommet arbejder, der har beskæftiget sig med forstadshistoriske aspekter, og det stigende antal kulturhistoriske institutioner i forstæderne har bidraget til en accelererende indsats på området. Der samarbejde mellem medarbejdere ved er netop i år startet et forstadshistorisk skabt et grundlag, hvorfra den fremtidi arkiver og m.useer med henblik på at få kan tage afsæt. ge forstadshistoriske forskningsindsats Efter århundreders arbejde med købstadshistorie og et tiårs arbejde med sta tionsbyerne er det på høje tid, vi kommer i gang med de nyeste bysamfund, forstæderne. Artiklen har været bragt i 'JOURNALEN' lokal- og kulturhistorisk tidsskrift nr. 3, september 1991.,.. Rytterskoledagene d september blev en succes! Vejret artede sig, og mellem 500 og 600 mennesker lagde vejen forbi Rytterskolen og deltog i en eller flere af de mange aktiviteter. I den udendørs cafe blev der serveret kaffe og hjemmebag - ikke mindst de varme vafler forsvandt lige så hurtigt, som de blev bagt. Mange tog imod tilbuddet om rundvisning i Hvidovre KirkE:, på Kirkegården og Hvidovregade/Hvidovre Torv med den kyndige guide Jens Kristensen. Der blev vist film og dias-shows, Hans Thomsens nye bog om Avedøre blev 11 frigivet11 (og fik pæne ord med på vejen fra kommunalbestyrelsesmedlem Milton Graff Pedersen), og folkedanserne satte for alvor kolorit på dagene. Lokalhistorisk Selskab fik solgt bøger og andet materiale, og enkelte nye medlemsskaber blev tegnet i løbet af weekenden. Planen var at skabe et bredt kulturhistorisk arrangement i samarbejde med andre foreninger og kirken, og bestyrelsen synes, at erfaringerne er så gode, at Rytterskoledagene bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. TIPSKUPONEN De 13 rigtige Til havde Lokalhistorisk Arkiv Rytterskoledagene fremstillet en lille tipskupon med spørgsmål om lokalsamfundets og dets historie. Der var tre svarmuligheder ud for hvert af de 13 spørgsmål, og spørgsmålene var ikke så lette, som de umiddelbart så ud. Der indkom ganske mange besvarelser i løbet af de to dage på Rytterskolen.!alt blev det til 52 besvarelser med mange forskellige bud på de rigtige svar. I gennemgå det følgende vil jeg spørgsmålene og de korrekte svar og bringe navnene på vinderne af trøjerne og bøgerne. Spørgsmål og svar. 1. Hvor mange landsbyer findes på Hvidovres område? Svaret er to, idet både Avedøre og Hvidovre 12 13

8 landsbyer ligger indenfor Hvidovre kommune. 2. Hvornår er Hvidovre Kirkes tårn opført? Svaret var let, når man befandt sig på Rytterskolen, for det korrekte årstal står på kirkens tårn: Hvor mange S-stationer ligger i Hvidovre? Det var et svært spørgsmål for de fleste, men svaret er fem: Hvidovre, Friheden, Ainarken, Avedøre og Rødovre. 8. Hvor mange jernbaneulykker har fundet sted i Hvidovre? Svaret på det drilske spørgsmål er tre, for Vigerslevulykken skete faktisk i Hvidovre, og dertil kommer så de to ulykker, styrtet ned på Hvidovrevej. hvor lokomotiver er 9. Hvor mange borgmestre har Hvidovre haft n 1952? Svaret er fire, Toft Sørensen, Christian Søren..,. Vindere af sweatshirts med Rytterskolen som motiv blev: Rita Nielsen Anders SØderblom Jensen Lars Henrik Juul Bjørn Nielsen Claus Haugaard Merete Dahl Lilian Bjarkholm Lotte Hufeldt Vindere af et eksemplar af den nye bog, "Avedøre af Hans Chr. Henry Larsen Marianne Nielsen Daniel Pedersen Thorkild Hans Hufeldt Thomas Werner Vinderne på skillevejen" Thomsen: Lindhardt Hansen har modtaget deres præmier fra Arkivet. PSv 4. Hvor mange medlemmer sen, Sv. Aa. Aagesen og har Hvidovre kommunalbe Inge Larsen. styrelse? 10. Ca. hvor mange ind Svaret er 21, det maksimale antal medlemmer en kommunalbestyrelse må have. byggere har Hvidovre? Svaret er ca , i det tallet er for nedadgående fra de over 5. Hvor mange biblioteker , vi før har været. er der i Hvidovre? 11. Hvornår er Hvidovre Svaret er fire, Holmegårdsfilialen, Hovedbiblioteket, Friheden og Aved Torv anlagt? Torvet er anlagt i Hvor mange sogne er DEN NYE BESTYRELSE: øre. der i Hvidovre? Per E. Hansen, Grenhusene 26, Formand. 6. Hvor mange ryttere har der boet i Rytterskolen? Svaret er 0, og det var naturligvis et drilagtigt spørgsmål, der udsprang af de mange henvendelser arkivet får om hvorfor Rytterskolen har sit navn. 7. Hvor mange oldtidshøje ligger i Hvidovre? Det korrekte svar er to, Simonshøj ved Strandmarkskolen og LanghØj nord for LanghØjskolen. Hvidovres fire sogne hedder: Ri-sbjerg, Hvidovre, Strandmark og Avedøre. 13. Hvor mange kvradratkilometer dækker Hvidovre? Det korrekte svar er 22. Det var bestemt ikke nogen let konkurrence, og der var da også kun en enkelt fejlfri løsning, der var syv med en enkelt fejl og seks med to fejl. it Lisbeth Magnussen, Ankermandsvej 15, Næstformand. Hans Thomsen, Kløverprisvej 7,st., Redaktør. Kjeld Jørgensen, Kløverprisvej 48, Sekretær. Eigil Jørgensen, Hvidovrevej 98C, Kasserer. Knud Kiegstad, Bymuren 75, 4., suppl. H. Elsted Jensen, Lodsvej 16, 1., 31 L suppl. Esther K. Pedersen, Tavlekærsvej 122, Revisor. Bent Christiansen, Paris Boulevard 20, Revisor suppl. Kaj Andersen, Rosenhøj 49, st., Kult.udvalg. Bente Hansen, Brostykkevej 24, Kult.udvalg

9 bagn tf \- -- /.,.Æ" I'> ',,' ""t - -" -" - 0::.._- #Vt r )..,.\.."',;r..- --q---.,,.._- M.<;-;/, ft:;: ij-::'\.#i#æ '.,_,; C;,;:-.,._. -,, 0'2,,, :;;;r'),; r'p. 7;.-:p;<i-''*"',,".,(/',:-&:.. /;<' -'-, ;;:_ -:_-y - :::--. " '«- c '"> -';. >..., -- < i.., - _ -> - i ' ;;::i, " :..:,,, -A r.:"...z,,..:.....j...,..,_ \!. Lokalhistorisk Arkiv har fremstillet en postkortserie med 6 motiver fra Hvidovre Kommune tegnet af Chr. Hansen. Postkortene, der ledsages af en uddybende tekst, kan købes på arkivet, når det åbner efter Medborgerhusets ombygning. Prisen bliver kr. 20 for et sæt. dj

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strategi for by- og Handelslivet. Værløse Bymidte

Strategi for by- og Handelslivet. Værløse Bymidte Strategi for by- og Handelslivet Værløse Bymidte By- og Handelslivet Værløse Bymidte introduktion s. 2-3 opgaven fakta og statistik s. 4-12 området tilgængelighed tilgængelighed - åbningstider opland demografi

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE . " HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS'IDRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE,.Q = Cll... Q) Cll Q) Cll." "" Q " Cll.".=... = Q Q,) "" g 'CS." = "" '"' ",...,.;; -.--

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen, Søren Christian 2003 75 Foto Øsløs Badehoteller. Bulbjerg 2003 87 Foto Ca. 1910 Bodilsen, Ejgil 2003 122 Foto (portræt) 2002

Læs mere

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Resultaterne af registreringen af bygningernes bevaringsværdi i Hvidovre Kommune 2000 er vist på de følgende kortudsnit over kommunen. Bygningsregistreringen omfatter bygninger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Januar Nytårsgudstjeneste. Nytårsdag man. 1. jan tir. 2. jan Lokalhistoriske foreninger. ons. 3. jan tor. 4. jan.

Januar Nytårsgudstjeneste. Nytårsdag man. 1. jan tir. 2. jan Lokalhistoriske foreninger. ons. 3. jan tor. 4. jan. SKELUND Nytårsgudstjeneste Januar 2018 Nytårsdag man. 1. jan. 2018 14:00-16:00 Nytårsgudstjeneste med champagne og kransekage bagefter Skelund kirke tir. 2. jan. 2018 Nytårsgudstjeneste 1.januar kl.14

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2016 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog Fisets artikler om de overdækkede gange -en scrapbog Introduktion Der er 9 gange i Morbærhaven som skiller sig ud fra de andre, nemlig de 9 "overdækkede" eller "lukkede" gange. Hver af disse gange består

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Byudvikling befolkningsudvikling

Byudvikling befolkningsudvikling Byudvikling befolkningsudvikling Albertslund i et københavnsk perspektiv Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef Byudvikling befolkningsudvikling Fra lokalsamfund til storby Urbanism as way of life

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Nr. 51- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 51- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 51- Persillekræmmeren - 2008 Den gamle smedje i Stensballe Artiklen fortæller om den gamle smedje, der lå på adressen Bygaden 83. Den arbejdede fra ca. 1750 til 1920. Derefter var den en kort tid landsbymuseum

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. september 2004 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 1 Februar 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Afholdes tirsdag den 29. april i sognegården kl. 19.00 Forslag kan stilles skriftligt til foreningens formand

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 31.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Arkivar Andreas Skov fortæller denne dag om Augustoprøret 1943 - da Odense gik

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Fremtidens boligbyggeri i København

Fremtidens boligbyggeri i København Fremtidens boligbyggeri i København 16. januar 2012 Direktør Anne Skovbro, Københavns Kommune Side 2 > 100.000 flere københavnere i 2025! > Hvem er de nye københavnere? > Hvor kan de bo? Side 3 Høj befolkningsvækst

Læs mere

I marts blev der afholdt valg til Bruger-/Pårørenderådet samt generalforsamling i støtteforeningen, som nu er sammensat af følgende medlemmer:

I marts blev der afholdt valg til Bruger-/Pårørenderådet samt generalforsamling i støtteforeningen, som nu er sammensat af følgende medlemmer: På grund af travlhed og sygdom fik vi ikke udgivet noget nyhedsbrev i april, så denne publikation indeholder lidt nyt for to måneder. Fredagsbar har vi tidligere haft på programmet, og Bodil har nu valgt

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 1 F E B R U A R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 1 F E B R U A R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 1 FEBRUAR 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 7. marts Forårsbanko fra kl. 18.30-22.00 Onsdag den 18. april Tøj- og fra kl. 19.00-22.00 Aloe Vera-party Onsdag den 9. maj Sangaften

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S

FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S / TRINE SKAMMELSEN / CIVILINGENIØR I URBAN DESIGN / 2014: PARTNER I BOYESKAMMELSEN A/S, V ANNE

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste.

Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste. Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste. Samarbejde mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune, Udvikling Fyn, Nyborg Handelsstandsforening, kirke, bibliotek m.fl.

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer.

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 11:00. Besøg på Davids

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere