MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014

2 BERETNING 2014 Du sidder nu med Kredsbestyrelsens skriftlige årsberetning en mulighed for at give dig som medlem et indblik i hvad vi har arbejdet med i NYKREDS i det forløbne år. Hvad der er hændt i Nykredit koncernen og JN Data i løbet af det sidste år, har vi kommenteret undervejs i de udsendte medlemsinformationer, så i denne beretning tager vi en mere overordnet tilgang, ligesom den skal ses i sammenhæng med den mundtlige beretning på årets generalforsamling. Vi glæder os meget til at byde dig og dine kolleger velkommen dér! Udgiver: NYKREDS Personalekredsen i Nykredit Anker Heegaards Gade København V Telefon Redaktion: Leif Vinther (ansv.) Jan Michael Lindgreen Layout: Arne Stensgaard Berg Fotos: Jan Michael Lindgreen Leif Vinther 2 / NYKREDS / MARTS 2015

3 Kredsen NYKREDS har gennem en fokuseret politisk indsats fået tydeliggjort vores strategier. De handler i korte træk om, at vi vil arbejde for alle vores medlemmer, uanset medlemstype; at medarbejderne og deres forhold tænkes med ind når virksomhederne udvikler sig og at ledelsen forklarer de forandringer, som sker på alle niveauer, så de kan forstås af medarbejderne. Denne fokusering af det politiske arbejde tager udgangspunkt i vores medlemmers udtrykte ønske om, at vi beskæftiger os mere med deres daglige forhold på arbejdspladsen. NYKREDS har i sit bestyrelsesmæssige arbejde sikret sammenhæng mellem startegierne, og de handlinger vi har igangsat for at understøtte medlemmernes hverdag. stadighed kan servicere medlemmer og tillidsvalgte, og derfor har vi stærkt fokus på at fastholde og udbygge de kompetencer, som er nødvendige for at kredssekretariatet kan yde denne service. NYKREDS har i perioden udvidet ressourcerne på kredskontoret med yderligere en kollega, og det er sket i en tid, hvor der er stort pres på det faglige arbejde i sektoren. I NYKREDS ser vi det som en accept og annerkendelse af det arbejde vi som organisationen yder i koncernen. Vi vil bruge de øgede ressourcer på at styrke kommunikationen til medlemmer og tillidsvalgte og på en styrkelse af planlægning og gennemførelse af aktiviteter og projekter i kredsen. Et eksempel på dette var bestyrelsens beslutning om at tilbyde medlemsmøder, hvor medlemmerne kunne tale om deres oplevelser med de mange forandringer, der er iværksat, og få redskaber til at finde sig selv i en stærkt presset og forandret arbejdsdag. NYKREDS glæder sig over, at mange medlemmer havde overskud til at deltage midt i en hektisk tid. Men det politiske er blot en delmængde af vores arbejde i kredsen. Vi skal også sikre, at vi til NYKREDS / MARTS 2015 / 3

4 Koncern og virksomheder Nykredit satte i perioden navn på sin strategi Winning the double, og dermed et billede på de forventninger, som er sat til koncernens medarbejdere. Vi skal vinde ikke blot én, men to kampe på samme tid: Kampen om kunderne og kampen sammen med pengeinstitutterne i Totalkredit-samarbejdet. Vigtigheden af det sidste blev meget tydelig, da Jyske Bank opkøbte BRF og dermed valgte at bryde med Totalkredit. NYKREDS finder tanken om et øget samarbejde med vores kolleger i sektoren rigtig, og vi skal søge at finde yderligere potentiale og udvikle produkter, som kan være med til at forankre samarbejdet. Men Nykredit står selvsagt ikke alene med ønsket om at vinde kampen om kunderne. Nykredit har derfor valgt det udgangspunkt, at vi skal vinde og udbygge relationen til vores kunder, og denne fokusering har vi som medarbejdere tydeligt mærket, blandt andet i form af prioriteringen af de kunder, som skal serviceres i en travl hverdag. NYKREDS håber at Nykredit hurtigt får udrullet den tekniske understøttelse til aflastning af vores medlemmer, så de kan bruge kræfterne på at udvikle relationerne til kunderne. Det er en konstant udfordring at skulle bygge en ny verden på gamle metoder, og samtidig holde et højt aktivitetsniveau. NYKREDS vil naturligvis fortsat være vore medlemmers talerør over for ledelsen og vi glæder os over, at der kan tales åbent og direkte i et fælles ønske om at forandre til det bedre. Vi har i perioden presset på for at få viden og information om igangværende og kommende forandringer spredt yderligere blandt ledere på alle niveauer, og det er vores oplevelse, at lederne gerne vil i dialog med de ansatte. Men ledernes gode intentioner strander på tvivl om hvad de må og ikke må, og på manglende baggrund for at dele viden på tværs i koncernen. NYKREDS vil derfor fortsætte arbejdet på, at de lokale ledere tilføres den nødvendige baggrund for at kunne gå i dialog og vidensdele med medarbejderne i egen enhed, til glæde og gavn for alle. 4 / NYKREDS / MARTS 2015

5 Sektor og samfund Det er svært at forstille sig et samfund, hvor virksomheder og borgere ikke har adgang til finansiering. Enhver kan forstå, at en velfungerende finanssektor er en basal forudsætning for et Danmark i udvikling, men man må sommetider undres over politikeres og mediers tilgang til vores sektor. Alle ønsker at vi tilvejebringer billig og rigelig finansiering, men samtidig mødes både sektoren og dens ansatte med fjendtlighed og mistro. Senest er vi finansansatte blevet beskyldt for, at vores lønudvikling er skyld i øgede gebyrer og bidragsforhøjelser, hvilket selv sagt ikke er sandt. Men det er et godt eksempel på, at den hetzagtige stemning fra finanskrisens hedeste dage ikke har lagt sig endnu, og at det stadig falder politikere og medier svært at nuancere debatten om finanssektoren. Derfor opfordrer vi politikerne til tydeligere at stå ved deres beslutninger på bagkant af finanskrisen om regulering af sektoren, og vi vil fortsat arbejde for at arbejdsgiverorganisationerne bliver aktive og synlige i debatten om sektorens image. Den opgave løfter vi gennem Finansforbundet og forbundets repræsentanter i hovedorganisationen FTF og i andre nationale og internationale organisationer. Anklagerne skal ikke rettes mod de ansatte, men derimod mod de ansvarlige beslutningstagere. Gætterierne om hvordan vores sektor vil udvikle sig over de kommende år, tog for alvor fart i Nye aktører som Google, PayPal, Bitcoin og andre netbaserede tjenester spås i nogle scenarier at ville ændre vores sektor til ukendelighed, mens andre spådomme er knap så dommedagsagtige. Men de nye tjenester vil givetvis komme til at påvirke den etablerede finanssektor. I NYKREDS tror vi at påvirkningens størrelse afhænger af den etablerede sektors evne til innovation og til at finde sammen i fælles brancheløsninger. Det er vores opfattelse at Danmark er for lille et marked til at slås om tekniske løsninger, og derfor opfordrer vi branchen til at finde fælles fodslag og udvikle i fællesskab. NYKREDS / MARTS 2015 / 5

6 Medlemmer og tillidsvalgte Dagsordenen i sektorens virksomheder - og herunder i Nykredit koncernen er stadig præget af økonomi og omkostningsfokus. De ansatte har igen måttet bære smerten med fyringer, og selv om der aftales afbødeforanstaltninger, er fyringer altid en voldsom oplevelse for både de ramte og deres kolleger. for, at de gives mulighed for en karriere i virksomhederne. For at lykkes med det, er det vigtigt at vores medlemmer løbende holder deres kompetencer markedskonforme, og vi ønsker at understøtte en aktiv stillingtagen til egen vedligeholdelse og udvikling af kompetencer. I sådanne situationer er NYKREDS fokus altid at bistå med muligheder for, at vores opsagte medlemmer kan finde sig en ny plads på arbejdsmarkedet. Fokus på den enkeltes kompetencer og understøttelse af den enkeltes faglige udvikling er vigtige for NYKREDS. Vi vil fortsat arbejde for at skabe de nødvendige muligheder for, at den enkelte kan komme videre i job, og derfor er uddannelsespulje, kompetenceafklaring og mulighed for fritstilling fortsat højt prioriterede for NYKREDS. Men NYKREDS har - og vil fortsat have - som 1. prioritet, at bevare jobs, og vi vil altid arbejde for, at opsigelser og fyringer er ledelsens absolut sidste udvej. Vi ønsker at medvirke til, at vores medlemmer lykkes i deres arbejdsliv, og derfor arbejder vi Konkret har vi i vores virksomhedsoverenskomster for med Nykredit og JN Data aftalt løbende dialog om styrkelse af medarbejdernes kompetencer. Ligeledes deltager vi i Finansforbundsregi i et projekt- og udviklingsarbejde omkring medlemmernes employability (beskæftigelsesegnethed). Arbejdstitlen på dette projekt er Work Life Investment bliv førstevælger i dit arbejdsliv, og det vil efter planen nå ud til dig som medlem inden sommerferien. NYKREDS ønsker at medvirke til, at vores medlemmer har gode arbejdsvilkår, og vi holder fokus på deres arbejdsglæde og trivsel. God ledelse er vigtig for trivsel og arbejdsmiljø. Derfor arbejder vi også for, at ledelsen har gode vilkår for udøvelsen af ledelse, herunder forandringsledelse. Vi er glade for, at det 6 / NYKREDS / MARTS 2015

7 lykkedes os at overbevise Nykredit om vigtigheden af åbenhed, tillid og samarbejde omkring Fokusmålingerne. Vi er overbevist om, at det er vejen frem for at flytte arbejdet med øget trivsel og arbejdsglæde fremad. NYKREDS ønsker at styrke vores organisation til glæde for medlemmerne. Derfor arbejder vi hele tiden på at få valgt og fastholde tillidsmænd i alle de 99 tillidsmandsområder, som vi p.t. har aftalt med Nykredit og JN Data. I dag har vi tillidsmænd i alle 44 stabsområder, mens der er valgt tillidsmænd i 50 af 55 centre. I arbejdet med at styrke organisationen har vores 8 områdetillidsmænd en særlig vigtig rolle. De er NYKREDS og dermed dine - repræsentanter i virksomhedernes samarbejdsudvalg, hvor de er med til at styrke og kvalificere dialogen med ledelsen. NYKREDS har igangsat et arbejde frem mod næste ordinære tillidsmandsvalg i 4. kvartal 2015, hvor vi ser på, om vi kan skabe en stærkere og mere nærværende organisation for vores medlemmer. Også her spiller områdetillidsmændene en vigtig rolle, men alle dele af vores organisation er inviteret med til denne drøftelse, og er dermed involveret i at skabe et nyt og tilpasset idegrundlag. Her er udgangspunktet, at vi ønsker en medlemssammensætning, som afspejler medarbejdersammensætningen i virksomhederne. NYKREDS / MARTS 2015 / 7

8 Forbund og forhandlinger Først Finansforbundet, og siden NYKREDS, brugte en del af 2014 på at forhandle nye overenskomster for vores medlemmer. Selv om der ikke var mange penge i spil, blev vi alligevel tvunget tæt på en konflikt, der først blev stoppet ved forligsinstitutionens mellemkomst. NYKREDS mener at Finansforbundets tilgang til forhandlingerne var meget økonomisk ansvarlig, både i forhold til sektorens virksomheder som i forhold til samfundsøkonomien i almindelighed, og de aftalte lønreguleringer er ikke skyld i omkostningsstigningerne eller i stigningerne i lønomkostningerne alene. Som et resultat af vores lokale overenskomstforhandlinger blev der nedsat arbejdsgrupper, der i perioden frem til næste forhandling i 2017 skal se på kompetence og lønsystemer. Det var et stærkt signal fra medlemmerne, der med godkendelsen af virksomhedsoverenskomsterne erklærede sig villige til at sætte dele af den faste lønregulering for 2015 og 16 ind på at få et mere gennemsigtigt og retfærdigt lønsystem. Arbejdet skrider frem både i Nykredit og JN Data, men hvis der ikke fremlægges en løsning for medlemmerne i april måned henholdsvis i 2015 og 16, udmøntes lønreguleringen som aftalt til generelle lønstigninger. NYKREDS og Finansforbundet har fokus på at der bliver skabt en fremtid for sektoren og dens ansatte efter Finanskrisen. Hvis vi ikke klar til at møde en ny vækstperiode når den tid kommer, risikerer vi igen at sakke bagud. Derfor skal finansvirksomhedernes universalløsning med fyringer erstattes af en kompetenceudviklings- og innovationsstrategi til når væksten sætter ind. Vi skal have innovation og vækst sat på Nykredits og JN Datas dagsorden nu, så det er os, der skaber fremtiden i sektoren, frem for at den dikteres os af udefrakommende aktører. Det er NYKREDS opfattelse, at udgangspunktet for en innovations- og vækstdagsorden er væsentligt bedre i vores virksomheder end i mange andre af sektorens, men det er nu stafetten skal gribes, hvis vi ikke skal overhales af udviklingen. Mange nye jobmuligheder kan komme til at ligge uden for sektoren og udenfor den traditionelle bankverden. Derfor skal vi også arbejde for at vores medlemmer kan være klar til at møde den del af fremtidens arbejdsmarked. Vi ser vækst i 8 / NYKREDS / MARTS 2015

9 Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Lørdag den 21. marts 2015, HUSET (tidl. Byggecentrum), Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart kl Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Orientering om Finansforbundets arbejde i det forløbne år 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Godkendelse af regnskab med decharge 6. Forelæggelse af budget for 2015 til orientering 7. a. Valg af næstformand 8. Valg af ekstern statsaut. revisor Valg af 2 (interne) revisorer Valg af 2 (interne) revisorsuppleanter 9. Eventuelt finansielle centre som Frankfurt og London. Spørgsmålet er, om vi kan få vores arbejdsgivere til at indgå i en vækstdialog, der også kan etablere København i det selskab. I efteråret 2014 blev der afholdt Landsmøde i Finansforbundet, og her blev forbundets politiske linje lagt frem mod næste landsmøde i Linjen udmøntes gennem de politiske indsatsområder, og her deltager NYKREDS naturligvis. Vi påvirker arbejdet med udgangspunkt i vores overordnede strategi, fordi vi er en del af et stærkt og forpligtende fællesskab, der arbejder for vores medlemmers behov og tanker. NYKREDS ser frem til de planlagte stormøder i Finansforbundet, som skal arbejde på tværs af alle indsatsområder, og hvor tanker og handlinger skal ses tværgående for at skabe en koordineret tilgang. 5 års medlemstal i NYKREDS Aktive og passive medlemmer i alt pr. 1. januar NYKREDS / MARTS 2015 / 9

10 RESULTATOPGØRELSE FOR t.kr. Kontingentandele Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet Indtægter i alt Generalforsamling ( ) (223) Medlemsmøder ( ) (78) Tillidsmandsmøder (incl. tillidsmandsseminar) ( ) (510) Bestyrelsesmøder/udvalgsmøde m.m. (34.449) (12) Bestyrelsesseminar/kursus ( ) (182) Transportomkostninger ( ) (698) Ej refunder bare omkostninger (10.437) (2) Direkte medlems rettede udgifter ( ) (1.705) Administrationsomkostninger* ( ) (639) Øvrige omkostninger ( ) (639) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af finansielle poster (8.172) (19) Årets resultat *Administrationsomkostninger = kontorholdsomkostninger og indeholder endvidere omkostninger til revision, småanskaffelser, udvalgs- og andre møder, sekretariat m.v. der henvises til kredskontoret, såfremt der ønskes tilsendt et regnskab med specifikationer. København, den 25. februar 2015 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for NYKREDS Personalekredsen i Nykredit. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen samt god regnskabsskik. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 10 / NYKREDS / MARTS 2015 Leif Vinther, Kristian Bengaard, Marlene Holm, Allan Kristiansen, Gert Kryger, Susanne Møller, Hans Lindholm, Lars Peter Skaarup, Olav Brusen Barsøe

11 BALANCE PR t.kr. Tilgodehavende transportomkostninger Tilgodehavende skat Periodiserede renter Andre tilgodehavende 0 7 Tilgodehavende Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER Kapitalkonto Årets resultat Kapitalkonto Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer Skyldige omkostninger Gæld PASSIVER Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset kredsens forhold. Revisionspåtegning afgivet af den interne revision: Vi har gennemgået årsregnskabet og foretaget stikprøver af bilagsmateriale for NYKREDS personalekredsen i Nykredit for 2014 og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Gennemgangen har endvidere på stikprøvebasis omfattet de af Finansforbundet refunderede rejseudgifter, og heller ikke har der været noget at bemærke. Hans Knudsen samt Finn Toelhøj NYKREDS / MARTS 2015 / 11

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 2010 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere