Årsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Ordinær generalforsamling afholdes: Torsdag den 23. april 2015 i SEB Huset, København Den uafhængige revisors erklæringer 8 Årsregnskab Resultatopgørelse 9 Balance pr. 31. december 9 For yderligere information kontakt venligst: Jens Lohfert Jørgensen Administrerende direktør Noter Note om adm.omkostninger 11 Anvendt regnskabspraksis 12 Jørgen Jepsen Regnskabschef Væsentlige aftaler 14 Omkostningssatser Kapitalforeningen Mermaid Nordics årsrapport er tillige tilgængelig på mermaidnordic.dk Yderligere eksemplarer af årsrapporten kan downloades fra mermaidnordic.dk og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S på tlf eller på

3 Foreningsoplysninger Foreningen Kapitalforeningen Mermaid Nordic (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Thomas Skjellerup (formand) Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS SEBinvest ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter forkortet Mermaid AM) Kronprinsessegade 8 B, 4. sal 1306 København K Telefon: CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen Kapitalforeningen Mermaid Nordic Skattestatus Akkumulerende Fondskode (ISIN) DK ÅOP 2,78% Stiftelsesdato 2. juli 2007 ÅOP justeret for performance fee 2,78% Startdato 1) 27. september 2007 Administrationsomk. 2,05% Primær rådgiver Nominel kurs EUR 100,00 Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årets afkast -2,02% Central investorinformation risikoindikator 1) Startdatoen er den dato Foreningen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 4 Kapitaloreningen Mermaid Nordic - Årsrapport

4 Ledelsens beretning for 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic kort fortalt Foreningen er en dansk hedgeforening, der i 2014 blev omdannet til en kapitalforening jf. lov om alternative investeringsfonde ( FAIF loven). Foreningen, som ejes af medlemmerne, blev stiftet 2. juli 2007 og påbegyndte investeringerne den 27. september Foreningen forvaltes og administreres af IFS SEBinvest A/S, der har Finanstilsynets tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde ( kaldet FAIF ). Foreningens investeringer foretages efter rådgivning fra Foreningens rådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Foreningens investeringsstrategi er fortrinsvis at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et positivt afkast uanset den generelle udvikling på aktiemarkedet. Foreningens fuldstændige prospekt og oplysninger om indre værdi m.m. findes på Markedsforholdene i 2014 Realvæksten i verdensøkonomien fortsætter med at vokse, dog stadig i det afdæmpede tempo, som ikke syner af et særligt stærkt opsving. Væksten i amerikansk økonomi har været accelererende i 2014 og i 3. kvartal voksede økonomien med 5 pct. p.a. i forhold til foregående kvartal, hvilket er den højeste kvartalsvise vækstrate i 11 år. Trods dette vokser amerikansk økonomi stadig kun en anelse over den vigtige 2 pct.-grænse målt mod samme kvartal året før. Landene i EU fortsat kæmper med at slippe ud af den faretruende recessionsgrænse. Specielt Italien hænger fast under grænsen, men de fleste større økonomier er ikke langt fra grænsen. Renterne bliver ved med at sætte nye rekorder nedad, hvilket tyder på, at obligationsmarkederne priser dårligere vækstudsigter ind. Råvaremarkedet har også været hårdt ramt, og de kraftigt faldende oliepriser er næppe gået nogen investors viden forbi. Men olien står ikke alene - stort set alle råvarepriser er faldet over en bred kam, hvilket har øget frygten for deflation verden over. Forventninger til centralbankernes fortsatte stimulus er høje, og den amerikanske centralbank (FED) er hårdt presset med deres udmeldinger om snarlige rentestigninger. Den europæiske centralbank (ECB) kæmper på den anden side med at få et såkaldt kvantitativt lempelsesprogram (QE-program) igang, da den europæiske økonomi faretruende nærmer sig et deflationsscenarie, som Japan nu på 3. årti stadig kæmper med at komme ud af. Blandt de nordiske lande ser Danmark endelig ud til at have sluppet recessionen, mens Sverige og Norge fortsat har deres pæne takter. Dog bliver Norges vækstudsigter hårdt ramt af det enorme olieprisfald. Samtidig ser Finland ud til at sidde fast i deres nu tre år lange recession. Selskabernes indtjening skuffer fortsat, specielt i Europa. I de amerikanske selskaber vokser indtjeningen pr. aktie primært grundet aktietilbagekøb. Alligevel bliver aktiemarkederne ved med at sætte nye rekorder opad. Det amerikanske S&P 500 Index steg således 13.7 pct. i 2014, hvorimod det europæiske MSCI Pan-Europe Index steg mere beskedent med 7,3 pct. Det nordiske marked steg tilsvarende med 8,5 pct. Aktierne er ikke længere billige og målt på længerevarende kursmål handler nu på rekordniveauer kun overgået af år 2000 boblen. Foreningens rådgiver vurderer, at der på mange aktivmarkeder er tegn på bobler, som i rådgivers øjne medfører en øget risiko ved investering. Resultat og afkast i 2014 Afdelingen opnåede i 2014 et underskud på 0,3 mio. EUR. Afdelingens formue er i 2014 faldet med 22,4 pct. fra 17,4 mio. EUR primo året til 13,5 mio. EUR ultimo året primært grundet markedsudvikling og indløsninger. Kapitalforeningen Mermaid Nordic leverede i året et negativt afkast på 2,3 pct. Foreningen blev hårdt ramt af en investering i det nu konkursramte selskab O.W. Bunker, hvor ledelsen tilsyneladende vildledte samtlige investorer. Som bekendt endte det i et totalt kollaps af virksomheden i november Det var således den primære årsag til, at Foreningen ikke kunne indfri sit mål om at nå et afkast på 10 pct. om året. Bortset fra denne investering - hvilket naturligvis er svært - har strategien i Mermaid Nordic fungeret som efter hensigten. Med positive afkast i 8 ud af 12 måneder sammenholdt med det nordiske aktiemarked, som kun har leveret fem positive måneder. Samtidig har risikoen (målt på standardafvigelsen på afkastet) været mærkbart lavere på kun 9.8 pct., mens risikoen på markedet udtykt ved MSCI Nordic var 14,1 pct. Samlet set må resultatet for 2014 betegnes som værende utilfredsstillende. Positioner i 2014 Foreningens største positive bidragsyder i 2014 var den nylige børsintroducerede Recipharm i Sverige, som producerer medicinalprodukterne for de store pharmaselskaber. Tillige var Pandora en yderst succesfuld investering for Foreningen, mens Foreningens short positioner i olieservice aktierne herunder Seadrill, TGS og Aker Solutions leverede særdeles gode afkast. Det største negative bidrag til afkastet kom naturligvis fra positionen i OW Bunker. Markedsforventninger til 2015 Den stigende uro på markederne forventes at fortsætte ind i Hvor året ender er nyttelyst at spå om på nuværende tidspunkt, men der bliver rigeligt at fokusere på. Centralbankernes handlinger (eller mangel på samme) bliver toneangivende for markederne. FED indikerer at stramninger er på vej, mens Mario Draghi forsøger at gennemtvinge et nyt QE program på trods af hård tysk modstand. Den voldsomme volatilitet på råvaremarkederne truer med at trække flere emerging markets lande ned i gruset, særligt Rusland som står overfor en hård prøve. Vækstlokomotivet i Kina halter alvorligt, og USAs økonomi bliver også sat på prøve, hvor specielt skiferolieeventyret, som har bidraget med en stor vækst, ser ud til at blive hårdt ramt. Det bliver derfor enormt vigtigt at være selektive i investeringspro- 2 - Kapitalforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2014

5 Ledelsens beretning for 2014 cessen, hvilket er positivt for Mermaid Nordic, da det er et marked, hvor foreningens investeringsstrategi kommer bedre til udtryk i forhold til den risk on / risk off mentalitet, der som nævnt tidligere herskede på markederne. Forventningen er at nå et afkast på 10 pct. for Bestyrelses- og ledelsesforhold Foreningens bestyrelse består af 3 personer, som alle er valgt af Foreningens medlemmer (investorerne) på den årlige generalforsamling. Foreningen har ikke selv en direktion eller andre ansatte. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Foreningens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Foreningen har på generalforsamlingen i 2014 udpeget Morten Amtrup som repræsentant for Foreningen i IFS SEBinvest A/S bestyrelse. Denne udpegning erstatter behovet for repræsentation via Investorforum i forvaltningsselskabers bestyrelser. Bestyrelsen er for 2014 med generalforsamlingens godkendelse samlet honoreret for arbejdet i Foreningen med EUR Honoraret for de enkelte medlemmer fremgår af note sidst i regnskabet. Bestyrelsen modtager ikke andre former for vederlag i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsens sammensætning og tillidserhverv er beskrevet i et særskilt afsnit. Ledelsen af investeringsforeninger er detaljeret reguleret i lov om finansiel virksomhed og i lov om alternative investeringsfonde samt i diverse bekendtgørelser. Hertil kommer en række konkrete anvisninger i vejledninger fra Finanstilsynet. Oplysning om vederlag der udbetales af forvalteren til ansatte m.v., kan findes i note 2 i årsrapporten for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, hvortil der henvises. God ledelsesskik i investerings- og kapitalforeninger I 2014 var der igen offentlig fokus på de danske investeringsforeninger. Medierne og myndighederne havde særlig interesse for ledelses- og omkostningsstrukturen i de danske investeringsforeninger og for interesseforholdene mellem investeringsforeningerne og distributionsleddet dvs. de pengeinstitutter, der rådgiver investorerne omkring investering i afdelingernes beviser. Finanstilsynet offentliggjorde i april 2014 en omkostningsundersøgelse, der især havde fokus på områderne minimering af omkostninger og forbedring af afkast i de største danske investeringsforeninger. Undersøgelsens generelle del mundede ud i 10 konkrete anbefalinger (såkaldte best practices ) til bestyrelserne i de danske investeringsforeninger. Foreningens bestyrelse hilser en sådan undersøgelse velkommen, fordi den er med til at skærpe arbejdet i bestyrelsen hvilket er til fordel for investorerne. Ledelsen arbejder til stadighed med at sikre sig, at Foreningen lever op til branchestandarder inden for området god ledelse af investeringsforeninger. Branchestandarderne for god ledelse er senest formuleret af brancheforeningen InvesteringsFondsBranchen (IFB) i september Standarderne har ligesom i undersøgelsen fra Finanstilsynet - form af 10 best practices for ledelsen af investeringsforeningerne. Branchens best practice tager udgangspunkt i, at ledelsen først vælger en passende forretningsmodel for den pågældende forening. Det betyder, at foreningens ledelse bl.a. beslutter hvilke investorer Foreningen primært skal henvende sig til, hvilke produkter, der skal udbydes, hvordan produkterne skal udbydes samt hvordan omkostningsstrukturen og afkastmålsætningen bør være. Dernæst gives der anbefalinger til hvordan foreningen bedst muligt udfylder forretningsmodellen. Det gøres bl.a. ved at have fokus på værdiskabelsen i forvaltnings- og distributionsleddet. Ledelsen er meget bevidst om, at arbejdet i Foreningen alene har det formål at tjene investorernes interesser bedst muligt. Samfundsansvar Foreningen har siden 2008, gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, samarbejdet med SEB-koncernen på området for ansvarlige investeringer (SRI). Hensigten med samarbejdet og de udarbejdede politikker er bl.a. at følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles for Responsible Investments). Derved sikres, at de virksomheder som Foreningen investerer i har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Foreningens bestyrelse har således besluttet, at følge SEB s politik med henblik på at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med Ethix SRI Advisors på området for ansvarlige investeringer. Med udgangspunkt i nedenstående konventioner modtager Foreningen løbende lister fra SEB/Ethix SRI Advisors over selskaber, som ikke opfylder nedenstående internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v.. UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Enterprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af listerne fra SEB/Ethix SRI Advisors er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer samt for de aktivt forvaltede afdelinger - atomvåben. Udelukkelseslisterne opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Foreningens hjemmeside. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix SRI Advisors ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix SRI Advisors søger dialog med disse virksomheder, med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. I yderste konsekvens ekskluderes selskaberne, hvis der ikke opnås tilfredsstillende resultater af dialogen. Foreningen arbejder således fortsat seriøst med at investere med samfundsansvar. Investeringspolitik m.v. Foreningens investeringspolitik er gennem aktiv formuepleje at opnå et tilfredsstillende afkast i forhold til de respektive markeder Kapitaloreningen Mermaid Nordic - Årsrapport

6 Ledelsens beretning for 2014 og instrumenter, som defineret i placeringsreglerne. Der investeres under hensyn til både spredningskrav (reduktion af risici) og under iagttagelse af diverse etiske aspekter. Mermaid Nordics investeringsstrategi bygger på to grundpiller: Investeringsfilosofi en bygger på hedgeprincipper, som afskærmer investorerne mod voldsomme udsving i aktiemarkederne Der fokuseres på aktieinvesteringer i nordiske børsnoterede selskaber Der investeres gennem både lange og korte positioner i nordiske børsnoterede selskaber med det formål at levere et langsigtet positivt afkast på op til 10 pct. p.a.- også når udviklingen på aktiemarkederne er negativ. Dette opnås ved at anvende aktielån, hvilket giver mulighed for at tjene penge på en aktie, der falder i værdi. Før der investeres i en aktie gennemføres en grundig analyse af selskabets regnskaber, ligesom der foretages en nøje evaluering af selskabets ledelse, kunder, leverandører og konkurrenter. Et væsentligt element i investeringsrådgiverens analyse er også en direkte dialog med selskabets ledelse og med øvrige brancheeksperter. Hedgeforeningen arbejder med en relativt koncentreret portefølje på selskaber. På den måde udnyttes investeringsrådgiverens ekspertise og analytiske arbejde bedst muligt, ligesom risikoen og volatiliteten i porteføljen reduceres. Investors risikoprofil Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine investeringer, bør man som udgangspunkt ikke investere i Foreninger eller afdelinger med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont er almindelige investeringsforeningsafdelinger med aktier for de fleste investorer sjældent velegnede. Foreningens risikoprofil m.v. Foreningen har en meget konservativ investeringsstrategi og risikoprofil. Den overordnede risikopolitik er at begrænse den markedsrisiko, der er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling og dermed opnå en lavere risikoprofil end det nordiske aktiemarked. Mermaid Nordic skal ses som et investeringsprodukt, der markedsrisikomæssigt ligger mellem traditionelle rene aktieinvesteringer og rene obligationsinvesteringer. For at øge muligheden for at sammenligne risiko ved investering i afdelinger fra forskellige investeringsforeninger har EU indført en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse jævnfør følgende tabel. Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end Mindre end 1 0,0% 0,5% 2 0,5% 2,0% 3 2,0% 5,0% 4 5,0% 10,0% 5 10,0% 15,0% 6 15,0% 25,0% 7 25,0% Foreningen anvender en række matematiske modeller - som bl.a. Value-at-Risk og stresstests - for at styre og optimere risikoen i porteføljen. Endvidere afdækkes al valutarisiko mod Foreningens basisvaluta euro, ligesom andre mere specifikke markedsrisici om nødvendigt afdækkes gennem brug af andre finansielle instrumenter. For at sikre investorerne, at Foreningen er tro mod sin investeringsstrategi (nordiske aktier) og risikoprofil (lavere risiko end aktiemarkedet generelt), er der fastlagt risikorammer, som investeringsrådgiveren følger. Den primære risiko er således ikke markedsudviklingen i absolutte termer, men derimod rådgivers evne til at træffe de rigtige beslutninger. Foreningens aktivitet medfører, at den har et betydeligt likviditetsoverskud. For at minimere kreditrisiko ved placering af denne likviditet anvendes forskellige placeringsformer. Foreningens investeringsaktivitet fordrer stor likviditet i de anvendte instrumenter, fordi der er behov for at afvikle positioner hurtigt. Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling middelstor, og det afspejler sig i afdelingens aktuelle placering på trin 4 ovenstående risikoskala. Særlige risici Investering i en kapitalforening som Mermaid Nordic indebærer - som enhver anden investering - risiko for tab. Foreningens investeringsstrategi med hedge muligheder medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i investeringsbeviser, aktier og obligationer. Potentielle investorer opfordres derfor til nøje at sætte sig ind i disse yderligere risikofaktorer, som er beskrevet i prospektets afsnit om risikofaktorer. Under alle omstændigheder opfordres investorer til at indhente professionel bistand, eksempelvis hos revisor, advokat eller anden sagkyndig rådgiver. Foreningens investeringer sker i aktier, der primært er udstedt i de nordiske valutaer. Da Foreningens basisvaluta er euro er der en valutarisiko mellem euro og de pågældende valutaer. Der foretages valutaafdækning, som minimerer denne risiko. Der er i denne Forening ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket 4 - Kapitalforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2014

7 Ledelsens beretning for 2014 dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen. Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling, Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter måles til noterede børs og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for kursnotering. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For aktier opgøres kursen altid som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har Foreningen i 2014 ikke haft større problemer med fastsættelse af indre værdi. Kommunikationspolitik Der er stor interesse omkring opsparing og investering. Foreningen ønsker at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmes via hjemmesiden hvor alle relevante oplysninger om Foreningen findes. De skriftlige rapporter findes også på hjemmesiden. Det er desuden muligt at bestille rapporter til fremsendelse pr. post hos IFS SEBinvest A/S. For øjeblikket udgives helog halvårsrapporter for Foreningen. Derudover ligger der på hjemmesiden en performance update for den forgangne måned. Foreningens beviser distribueres gennem Mermaid Asset Management A/S. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil blive offentliggjort via hjemmesiden. Medlemmer og andre interesserede kan finde relevante kontaktoplysninger på hjemmesiden. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet andre hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten for Tabel 1 - ÅOP (Årlig Omkostning i Procent) Afdelinger Hedgeforeningen Mermaid Nordic 2,78 2,62 Hedgeforeningen Mermaid Nordic - justeret for evt. performance fee 1) 2,78 2,62 1) ÅOP justeret for perf. fee er ikke et officielt nøgletal for omkostninger Kapitaloreningen Mermaid Nordic - Årsrapport

8 Bestyrelsens tillidshverv Thomas Skjellerup (formand) Advokat, født 1971 I bestyrelsen for Kapitalforeningen Mermaid Nordic siden Øvrige tillidshverv: Henrik Franck Cand. polit., født: 1960 I bestyrelsen for Kapitalforeningen Mermaid Nordic siden Ingen øvrige tillidshverv. Bestyrelsesmedlem i: Accura Advokatpartnerselskab Henning Skovlund Pedersen Cand. oecon., født: 1950 I bestyrelsen for Kapitalforeningen Mermaid Nordic siden Øvrige tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Nordic Corporate Investment A/S Anders Pedersens Maskinfabrik A/S Nuna Minerals A/S Investor Board i Amber Trust II 6 - Kapitalforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2014

9 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Kapitalforeningen Mermaid Nordic Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic og erklærer hermed: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. At årsregnskabet for Foreningen giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse København, den 10. marts 2015 Bestyrelsen Thomas Skjellerup Bestyrelsesformand Henrik Franck Bestyrelsesmedlem Henning Skovlund Pedersen Bestyrelsesmedlem Direktion Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør Kapitaloreningen Mermaid Nordic - Årsrapport

10 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Kapitalforeningen Mermaid Nordic Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Kapitalforeningen Mermaid Nordic for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom gennemlæst Foreningens ledelsesberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i foreningens ledelsesberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 10. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af årsregnskabet, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen statsautoriseret revisor Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 8 - Kapitalforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2014

11 1 AFDELINGER Mermaid Nordic KAPITALFORENINGEN MERMAID NORDIC Resultatopgørelse Note EUR EUR Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Renteudgifter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instr Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat -9-9 Årets nettoresultat Årets nettoresultat foreslås overført til medlemmernes formue Balance Note EUR EUR Aktiver Likvide midler: Indestående i depotselskab Kapitalandele: 7,9 Not. aktier fra DK selskaber ,9 Not. aktier fra udl. selskaber Inv.beviser i udl. investeringsforeninger I alt kapitalandele Afledte finansielle instrumenter: Not. afledte finansielle instrumenter Unot. afledte finansielle instrumenter 13 0 I alt afledte finansielle instrumenter Aktiver i alt Passiver 8 Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter: Not. afledte finansielle instrumenter 0 63 Unot. afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld: Skyldige omkostninger Mellemv. vedr. handelsafv I alt anden gæld Passiver i alt Noter til resultatopgørelse og balance Nøgletal Afkast (pct.) 0,88 9,56-10,47-4,39-2,02 Indre værdi (EUR pr. andel) 123,48 135,29 121,13 115,68 113,34 Nettoresultat (t.eur) Udbytte (EUR pr. andel) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administrationsomkostninger (pct.) 1,87 3,72 1,79 1,95 2,05 Omsætningshastighed (antal gange) 3,31 3,57 1,80 3,22 3,48 Medlemmernes formue (t.eur) Antal andele, stk Styk størrelse i EUR Sharpe Ratio 0,49 0,68 0,31 0,24-0,31 Standardafvigelse 7,15 6,49 6,25 5,69 6,14 High-Water Mark 1) 122,41 123,48 135,29 135,29 135,29 1) High-Water Mark for 2015 er 135,29 Kapitaloreningen Mermaid Nordic - Årsrapport

12 AFDELINGER 2 Mermaid Nordic Noter til resultatopgørelse og balance (fortsat) EUR EUR EUR EUR Note 1: Renteindtægter Indestående i depotselskab 3 0 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Renteudgifter Øvrige udgifter I alt renteindtægter Note 2: Udbytter Not. aktier fra danske selskaber 0 37 Not. aktier fra udenlandske selskaber I alt udbytter fra lange beholdninger Omkostninger foranlediget af udbytte på lånte fin. inst I alt udbytter Note 3: Kursgevinster og -tab Not. obl. fra udenlandske udstedere I alt fra obligationer Not. aktier fra danske selskaber Not. aktier fra udenlandske selskaber Unot. kapitalandele fra udl. selskaber Inv.beviser i udenlandske investeringsforeninger -198 I alt fra kapitalandele Valutaterminsforretninger/futures Aktieterminer/futures Afledte fin. instrumenter I alt fra afledte finansielle instrumenter Note 7: Finansielle instrumenter i pct. Børsnoterede 242,3 120,4 Øvrige -142,3-20,4 I alt 100,0 100,0 En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer kan findes på foreningens hjemmeside, eller udleveres på forespørgsel ved henvendelse til investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Note 8: Medlemmernes formue Antal Formue- Antal Formueandele værdi andele værdi EUR EUR Medlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Overførsel af periodens resultat I alt medlemmernes formue Note 9: Finansielle instrumenters fordeling på lande (pct.) Danmark 73,8 Finland -12,1 Norge -9,6 Sverige 47,9 I alt, alle lande 100,0 Note 4: Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Heraf dækket af emissions- og indløsningsindtægter 0 0 I alt handelsomkostninger vedr. løbende drift Note 5: Administrationsomkostninger Afdelings- Andel af Samlede Samlede direkte fællesomk. omkostninger omkostninger Honorar til bestyrelse Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt adm.omkostninger Andel af fællesomkostninger udgør afdelingens andel af de omkostninger, der ikke kan henføres direkte til en enkelt afdeling. Fordelingen sker under hensyntagen til afdelingernes formuer. Fast administrationshonorar udgør beregnede omkostninger i henhold til særskilt aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Note 6: Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter Kapitalforeningen Mermaid Nordic - Årsrapport 2014

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22 Årsrapport 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45

Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport 2011 CVR nr. 30 80 75 45 CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning................................. 3 Ledelsespåtegning.................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup. Årsrapport 2008 Indhold: Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Udbytte- og nøgletal 12 Bestyrelse og Direktion 13 Påtegninger Ledelsespåtegning 14 Revisionspåtegning 15 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Indhold: Foreningsoplysninger...4. Ledelsesberetning...5. Påtegninger Ledelsespåtegning...16 Revisionspåtegning...17

Indhold: Foreningsoplysninger...4. Ledelsesberetning...5. Påtegninger Ledelsespåtegning...16 Revisionspåtegning...17 Årsrapport for 2006 Indhold: Foreningsoplysninger...................................4 Ledelsesberetning.....................................5 Påtegninger Ledelsespåtegning.....................................16

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Safe A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår Formuepleje Safe A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere