Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier"

Transkript

1 Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier Metodebeskrivelse - Trin for trin Udarbejdet for: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration September 2010

2 Indholdsfortegnelse Fakta om projektet Forord Trin 1: Målgruppe og formål Trin 2: Organisering og finansiering Trin 3: Kontakt til målgruppen Trin 4: Aktiviteter i indsatsen Trin 5: Formidling og forankring Projektets resultater Kontakt og henvisninger Fotogalleri

3 Fakta om projektet Fakta om projektet Projektets titel: Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier Projektet er udført af: Foreningen Nydansker, projektleder Lars Trap Olsen Projektperiode: 1. juni oktober 2010 Hvor er projektet gennemført: København, Århus, Odense Projektets primære målgruppe: Udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk fra indvandrertætte boligområder Familier fra virksomheder og foreninger

4 Forord Case fra projektet Familien Skals fra Danske Bank havde aldrig før prøvet at ringe til en helt fremmed. Slet ikke en fremmed familie fra Aserbadjan. De kendte kun den anden families navne, nationalitet og alder. Men samtalen gik godt, og her flere måneder senere har parret kun godt at sige om venskabsfamilieprojektet. Først mødte familierne hinanden til tre middage og nogle events. Efterhånden udviklede de en venskabelig relation, hvor de talte åbent om det meste, og hvor de hjalp hinanden med netværk til arbejdsmarkedet, foreningsliv, økonomistyring og meget mere. I en travl tid er det let at sige, at politikerne skal ordne integrationsproblemerne men de klarer den ikke alene. Integration sker i mødet mellem mennesker, og derfor er det nødvendigt, at vi alle deltager. Citat: Familiemedlem fra Danske Bank. Projektets formål og aktiviteter Vi udviklede og gennemførte et venskabsfamiliekoncept, hvor familier med tilknytning til foreninger og virksomheder skulle vise isolationstruede nydanske familier vejen til foreningslivet og arbejdsmarkedet. Familierne mødtes til middage og fælles events, og familierne besøgte foreninger og virksomheder. Via konceptet gjorde vi det muligt for virksomheders og foreningernes ansatte og øvrige frivillige at yde et vigtigt bidrag til integrationen med brug af cirka to timer om måneden i seks måneder. Metodernes anvendelsesmuligheder Vi mener, at venskabsfamiliekonceptet kan gennemføres i alle kommuner landet over. Det er et enkelt koncept, som er let at kopiere, og som kan gennemføres af mange forskellige typer organisationer for relativt få ressourcer. Metoden kan bruges overfor både stærke og svage grupper af nydanskere og gammeldanskere. Størstedelen af indsatsen kan gennemføres med frivillig arbejdskraft, hvorved forløbets udgifter kan holdes på et minimum. De væsentligste kritiske succesfaktorer er, om projektledelsen er i stand til at rekruttere et tilstrækkeligt antal frivillige medarrangører og frivillige familier. Hertil kommer udfordringen med at skaffe et minimumsbeløb til afholdelse af aktiviteter. På de følgende sider beskriver vi erfaringer og metoder fra projektet trin for trin. Vi håber, at metodebeskrivelsen sætter personer og organisationer i Danmark i stand til at gennemføre lignende aktiviteter. Metodebeskrivelsen er delt op i fem trin. Ved hvert trin giver vi gode råd og beskriver de værktøjer, vi har brugt i projektet. God læselyst.

5 Trin 1: Målgruppe og formål Målgruppen Projektet havde to primære målgrupper: Isolationstruede nydanske familier Den ene målgruppe bestod af isolationstruede nydanske familier fra indvandrertætte boligområder i København, Odense og Århus. Herunder 25 pct. voldsramte kvinder og deres børn. Derudover familier med kriminalitet og langtidsledighed tæt inde på livet. Familier fra virksomheder og foreninger Den anden målgruppe bestod af ressourcestærke gammeldanske familier, som vi rekrutterede blandt medarbejdere fra over 40 virksomheder og foreninger i København, Odense og Århus. Sekundære målgrupper: Vi anså virksomheder, foreninger og andre aktører for at være sekundære målgrupper, idet vi forventede, at familiernes erfaringer på sigt ville smitte af på deres virksomheders, foreningers, skolers og boligområders praksis i forhold til integration i samfundet. Det vi ville forandre for målgruppen Vi havde to overordnede formål med indsatsen: Inklusion af nydanske familier Vi ville sørge for, at de nydanske familier fik en venskabsfamilie, som kunne åbne døre for dem i forhold til hverdagslivet, fritidslivet og arbejdslivet. Vi sigtede mod, at familierne knyttede varige venskaber, som med tiden kunne skabe grobund for, at de hjalp hinanden stadig mere. Samtidig gik vi efter at give de nydanske familier spændende oplevelser med gammeldanske familier, hvor de kunne udveksle viden og erfaringer fra hver deres verdner i Danmark. Udvikling af familievenligt frivilligkoncept Vi ville udvikle og afprøve et venskabsfamiliekoncept, som gjorde det let og attraktivt for travle gammeldanske familier at bidrage til integrationen i Danmark. Først og fremmest skulle det være muligt for de gammeldanske familier at gøre en positiv forskel for de nydanske familier. Derudover tilstræbte vi, at de gammeldanske familier lærte om andre kulturer i Danmark og fik sat nuancer på deres forståelse af integrationsproblematikken og vigtigheden af, at alle tager medansvar for integrationen. Vi tilstræbte, at familierne tog deres positive oplevelser og nuancerede indsigt i nydanskeres hverdag med ud i deres hverdagsliv, arbejdsliv og foreningsliv. Herunder at de voksne familiemedlemmer på sigt fik deres arbejdspladser og foreninger til at åbne sig for at etablere aktiviteter, praktikpladser og jobs, som egner sig til udsatte nydanskere. Gode råd til læseren Det skal være let for danskerne at bidrage: Vi tror på, at genvejen til rekruttering af frivillige er at gøre det let, sjovt og spændende for danskerne at bidrage. Når danskerne har snuset til de lette indsatser, vil mange af dem efterfølgende melde sig til flere og mere krævende integrationsindsatser. Her er et kæmpe frivilligt potentiale, som venter på at blive aktiveret. Det skal være for hele familien: Travle danske familier har få timer til overs, som de kan vælge at bruge på frivillige indsatser. Det er mere sandsynligt, at fremtidige frivillige indsatser kan få familier og forældre på banen, hvis indsatsen inkluderer hele

6 familien og ikke blot enkeltmedlemmer af familien. Det er en fordel, hvis vi kan gøre familiernes indsats til familiernes fælles kvalitetstid. Det skal skabe nære og gensidigt forpligtende relationer: Det er en god idé at gøre integrationsindsatsen til et direkte møde mellem mennesker frem for kun at gøre den til et møde mellem repræsentanter for mennesker. Vi er sikre på, at de nære sociale relationer mellem familier, forældre og børn indirekte bidrager til at gøre en afgørende forskel for integrationen i samfundet herunder virksomheders, foreningers og skolers integrationsindsats. Familierne og børnene er jo trods alt dem, der sidder eller kommer til at sidde på vigtige poster i virksomheder, foreninger og bestyrelser, hvorfra beslutninger om inklusion eller eksklusion af nydanskere og gammeldanskere tages.

7 Trin 2: Organisering og finansiering Koordination og udvikling af projektet Konceptudvikling og projektgennemførelse: Foreningen Nydansker tog det overordnede ansvar for at udvikle, etablere, gennemføre og formidle venskabsfamiliekonceptet. Vi var gennem hele forløbet det faste bindeled mellem de enkelte familier og projektet. Vi opbyggede et tillidsforhold til familierne, så vi kunne vejlede og hjælpe dem til at få en god og lærerig oplevelse med deres udfordrende venskabsfamilier. Styregruppe, sparringsgruppe/vidensgruppe: En gruppe med repræsentanter fra Danske Bank, DGI, Dansk Flygtningehjælp, Projektrådgivningen, Københavns Kommune, Idrætsdaghøjskolen IDA og Nyt Netværk deltog i løbende dialog og samarbejde omkring aktiviteter i projektet. Vi sammensatte styregruppen med henblik på at styrke rekrutteringen, vidensdelingen og forankringen af projektet, samt med henblik på at udvikle nogle spændende aktiviteter for familierne. Samarbejdspartnere omkring projektet Projektets samarbejdspartnere bidrog med lokaler og/eller aktiviteter i forbindelse med events for familier i København, Odense og Århus. Hertil kommer medier, nyheds- og filmproducenter, som bidrog til formidling af projektet. Samarbejdspartnerne var med til at sikre, at vi kunne tilbyde familierne sjove og lærerige oplevelser for både børn og voksne. Foreningerne lod familierne prøve kræfter med aktiviteter, som familierne siden kunne tilmelde sig. Hermed kunne foreningernes bidrag til projektet fremme en langsigtet effekt af projektet i form af øget integration i foreningslivet. DGI: DGI Storkøbenhavn, Odense og Østjylland, DGI s legepatrulje i København, DGI s Østjyllands sportsprojekt, DGI foreninger: fx basket klub, taekwondo klub, She Zone Dans og klatreklub. Virksomheder: fx center for robotteknologi, Statens Museum for Kunst, Århus Brandvæsen, Ressource Centret på Ydre Nørrebro, kommuner og haller. Andre organisationer og personer: Københavns Kommune, Århus Kommune, Odense Kommune, Projektrådgivningen i København, Foreningsguiderne i København, Foreningernes Hus og Idrætsdaghøjskolen IDA, rappere fra København, DIBA dansetrup fra Århus, Maria Arianfar, lokale medier, nyheds- og filmproducenter som fx Indvandrer TV, TV2 Østjylland, TV2 Fyn, Nørrebro Lokalavis.

8 Timeforbrug i projektet Vi har indsat vores timeforbrug i nedenstående skema. Vær opmærksom på, at vi ud over de timer, der nævnes i skemaet, har gjort brug af en del frivilligtimer i projektet. Vi skønner, at projektets ca. 250 familiemedlemmer har brugt i alt 5000 timer på at deltage i forløbet, hvilket svarer til 3-4 timer per familiemedlem om måneden. Vi skønner derudover, at virksomheder, samarbejdspartnere og enkeltpersoner har leveret omkring 300 frivillige timer. Aktivitet (1. år) Jan Feb Ma Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No Dec I alt Rekruttere familier Rekruttere virksomheder Rekruttere foreninger Etablering af samarbejde Matchning af familier 37 Opstarts-arrangementer Familiemiddage 57 Events 15 Virksomheds- og 22 foreningsbesøg Sparrings- og styregruppemøder Spørgeskemaer 10 5 Telefoninterviews Metodebeskrivelse til Integrationsmin. Afrapportering til 15 Integrationsmin. Formidling til kommuner og presse Timer i alt Aktivitet (2. år) Jan Feb Ma Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No Dec I alt Rekruttere familier Rekruttere virksomheder Rekruttere foreninger Etablering af samarbejde Matchning af familier Opstarts-arrangementer Familiemiddage Events Virksomheds- og foreningsbesøg Sparrings- og styregruppemøder Spørgeskemaer Telefoninterviews 80 Metodebeskrivelse til Integrationsmin. Afrapportering til Integrationsmin. Formidling til kommuner og presse Timer i alt

9 Udgifter til projektets aktiviteter Aktivitet Beløb i kroner inkl. moms Opstartsarrangementer Netværksarrangementer Møder Ekstern bistand Lokaleleje Transport, forplejning, overnatninger Revisor Udgifter i alt eksklusiv lønudgifter Finansiering af projektet Puljemidler: Integrationsministeriet Egenfinansiering af udgifter og timer: kr. Medfinansiering: 5300 frivilligtimer fra familier og samarbejdspartnere, lån af lokaler og materialer. Gode råd til læseren Lad forløbet vare seks måneder: Mindre end seks måneder er for lidt til, at familierne kan nå at opbygge en relation til hinanden, og mere end seks måneder overstiger det, familier vil forpligte sig til. Opstil aktivitetsplan: Det er en god idé at opstille en aktivitetsplan med timebudget i starten af projektforløbet. Herved er det lettere at få overblik over og prioritere de begrænsede timer, I har til rådighed. Her er vores forslag til, hvordan frivillige og eller lønnede timer kan fordeles på opgaver i et 6 måneders venskabsfamilieforløb for 50 familier: Inddrag frivillige i opgaverne: Foretag en vurdering af, hvor mange af timerne, der kan dækkes af frivillig ulønnet arbejdskraft, og hvor mange timer I skal betale for. Det er efter vores opfattelse realistisk, at hver lønnede time kan afstedkomme 5-10 frivillige timer. Undersøg muligheder for gratisydelser fra foreninger og virksomheder:

10 Undersøg hvorvidt I har mulighed for at skaffe gratis ydelser i form af arbejdstimer, lån af lokaler og dækning af udgifter via kommunen, lokale foreninger og virksomheder. Mange virksomheder og foreninger er parate til at gøre en stor frivillig indsats i det omfang de har sympati for projektet, og i det omfang de kan øjne gevinster ved at deltage. Virksomheder og foreninger er fx ofte glade for, at de bliver omtalt i forbindelse med et lokalt og socialt ansvarligt projekt i lokale og landsdækkende medier. Hertil kommer, at foreninger måske kan skaffe nye medlemmer ved at deltage i en event. Det er efter vores opfattelse realistisk, at et arrangement for 100 familiemedlemmer kan afvikles for kr., hvis I har 4-5 frivillige medarbejdere til rådighed til det pågældende arrangement, og hvis I låner lokaler gratis. Søg økonomisk støtte hos kommunen og andre steder: Det Lokale Beskæftigelsesråd, fonde, ministerier med flere kan være oplagte steder at søge støtte. Hvis I etablerer en forening, som har til formål at lave venskabsfamilieforløb, er det realistisk at forvente, at kommunen vil udlåne lokaler og tildele jer et mindre tilskud. Find på sjove aktiviteter, der er billige at gennemføre: Vær opmærksom på, at der langt fra behøver at være en sammenhæng mellem en aktivitets pris i kroner og øre, og den tilfredshed, som deltagerne udtrykker. Hvis I finder på nogle sjove aktiviteter, som både voksne og børn kan være med til samtidig, og hvis I sørger for borde, hvor deltagerne kan opstille medbragt mad og kage i en fælles buffet, så er I kommet langt uden at det behøver at have kostet jer særlig meget Sæt mange timer af til rekruttering af familier: Husk at sætte mange timer af til rekruttering og matchning af familier. Rekrutteringen og matchningen af familier viste sig at tage meget længere tid, end vi havde ventet. Vi omprioriterede derfor mange ekstra timer til rekrutteringsindsatsen. Det gjorde vi ud fra en overbevisning om, at en vellykket rekrutteringsproces er en forudsætning for, at resten af venskabsfamilieforløbet bliver en succes. Sæt ekstra timer af til aktiviteter for børn: Husk at give forældrene et frirum fra børnene, så de kan tale sammen og opbygge netværk i forbindelse med events. Ellers ryger meget af fidusen ved at lave netværks events. Vi fandt ud af, at det krævede flere lokaler og spændende aktiviteter for børnene - og dermed et større timeforbrug fra vores side, hvis forældrene skulle have mulighed for at tale uforstyrret sammen.

11 Trin 3: Kontakt til målgruppen Kontakt til målgruppen Vi tog kontakt til tre forskellige målgrupper i København, Odense og Århus: 1) Gammeldanske familier fra virksomheder. 2) Gammeldanske familier fra foreninger og foreningsbestyrelser. 3) Nydanske familier fra indvandrertætte boligområder. Vores rekrutteringsstrategi varierede i forhold til de tre grupper: Ad. 1) virksomhedsfamilier: Vi kontaktede virksomhedernes HR-afdelinger, som videresendte eller opslog invitationer og opslag fra os vedr. projektet. I invitationerne satte vi fokus på corporate volunteering og mulighederne for at få en oplevelse for livet for hele familien. Vi kontaktede i alt 37 virksomheder, butikskæder og handelsforeninger. I visse tilfælde besøgte vi virksomhederne og holdt korte oplæg om forløbet med efterfølgende mulighed for, at de ansatte kunne tilmelde sig. Ad. 2) foreningsfamilier: Vi kontaktede DGI s landskoordinator, som anbefalede DGI s regionale koordinatorer i København, Århus og Odense at samarbejde med os. Derefter etablerede vi samarbejde med de lokale DGI-koordinatorer, som hjalp os til at komme i kontakt med over 100 foreninger. Vi sendte invitationer til foreningsbestyrelserne, som videresendte invitationerne til foreningernes medlemmer. I invitationerne fremhævede vi blandt andet, at projektet kunne være en vej til at rekruttere flere foreningsmedlemmer. Ad. 3) nydanske familier: Vi kontaktede de nydanske familier via krisecentre, omsorgscentre, beboercentre, beskæftigelsescentre, sprogskoler, biblioteker, daghøjskole osv. Her fandt vi en række ansatte, som syntes godt om vores projekt, og som gerne ville tale personligt med deres borgere og klienter med en opfordring om deltagelse i projektet. I flere tilfælde tog vi ud på sprogcentre, biblioteker og beskæftigelsescentre og holdt møder med grupper af potentielle deltagere til forløbet. Når vi inviterede familierne, lagde vi vægt på, at de kunne opnå et venskab med en anden dansk familie, og at de gennem venskabsfamilieforløbet kunne give danskerne en anden og mere positiv version om nydanskere, end den som kommer frem i medierne. Vi tog personlig kontakt til de fleste familier: Vi tog personlig kontakt til alle familier, der viste interesse for projektet. Det resulterede som regel i nogle forløb på 1-4 uger, hvor vi løbende ringede og fulgte op på, hvorvidt familierne havde besluttet sig for at deltage. Fastholdelse af målgruppen Allerede i forbindelse med rekrutteringen af familier satte vi ind med en indsats for at fastholde familier. Det skyldtes, at rekrutteringsprocessen løb over mange uger, og at flere familier var ved at blive utålmodige. Vi orienterede løbende alle familierne om, at vi snart forventede at matche deres familie med en anden familie. Da familierne sidenhen var blevet matchet med en anden familie, fulgte en intensiv opfølgningsperiode, hvor vi ringede til hver af familierne og opmuntrede dem til at lave aftaler med deres venskabsfamilie. I forbindelse med opfølgningen kom vi med forslag til, hvor familierne kunne mødes, og hvad de kunne gøre sammen. Undervejs var flere familier lige ved at melde sig ud af forløbet, fordi deres venskabsfamilie ikke gav lyd fra sig. I visse tilfælde måtte vi hjælpe familierne til at komme i kontakt med deres venskabsfamilier. Events med sjove aktiviteter for hele familien var med til at fastholde mange familier i forløbet. Her kunne familierne se frem til en spændende oplevelse, hvor de fik lov til at tale med forskellige familier og måske endda trykke borgmesteren eller en anden politiker i hånden. Nogle familier valgte at deltage i events, selvom deres familier havde meldt sig ud af forløbet - eller selvom de ikke var blevet matchet med en venskabsfamilie.

12 Gode råd til læseren Personlige opringninger eller kontakt til nydanskere og gammeldanskere virker bedst, når I skal rekruttere og fastholde familier. s og opslag på intranettet og tavler kan kun bruges som supplementer. Send en invitation med uddybende beskrivelse af venskabsfamilieforløbet til familierne, når I har talt med dem. Invitationerne bør stille skarpt på de argumenter, som kan overbevise hhv. ny- og gammeldanskere om at deltage. Vi anbefaler, at I udarbejder to forskellige invitationer til de to målgrupper. De gammeldanske familier i vores projekt tilmeldte sig primært for at bygge bro mellem nydanskere og gammeldanskere. De nydanske familier tilmeldte sig primært for at få flere danske venner og for at lære noget nyt om danskerne. Skaf oplysninger om de tilmeldte familier med henblik på at skabe stærke match, når I sammensætter familierne i par. Send eventuelt et lille spørgeskema ud til familierne, når de har tilmeldt sig. Kontaktoplysninger, børns alder, bopælsadresse, stillingsbetegnelse, dispositionsperiode og motivation for deltagelse i projektet er relevante oplysninger. Man skal ikke forvente at familierne alene tilmelder sig forløbet via invitationer per s og opslag. Vi brugte for meget tid på langvarige opfølgningsforløb og telefonsamtaler med forenings- og virksomhedsledelser, som skulle videreformidle vores s og opslag. Vi skulle i højere grad have lagt vores energi i det direkte møde med potentielle familiemedlemmer. Vi skulle måske i højere grad have brugt vores personlige netværk til at rekruttere familier. Venskabsfamilieforløbet opfattes som meget grænseoverskridende og tidskrævende af mange familier, og derfor er tæt personlig kontakt til potentielle familier en forudsætning for at få familier til at melde sig til forløbet.

13 Trin 4: Aktiviteter i indsatsen Oversigt over aktiviteter Projektetablering Rekruttering og matchning af familier Opstartsarrangementer for familier Middage mellem matchede familier Events for familier Virksomheds- og foreningsbesøgsordning Spørgeskemaundersøgelse til alle familier Formidling og forankring Beskrivelse af aktiviteter Projektetablering: Vi etablerede en styregruppe af repræsentanter fra virksomheder, foreninger, kommuner og familier, som skulle bidrage til at udvikle, etablere, gennemføre og formidle venskabsfamiliekonceptet. Rekruttering og matchning af familier: Vi rekrutterede ny- og gammeldanske familier til forløbet. Familierne udfyldte et oplysningsskema, når de tilmeldte sig, hvor de blandt andet angav deres kontaktoplysninger, antal børn, børns alder, interesser og motivation for at deltage. Dette med henblik at sikre de rette match af familier, sådan vi kunne øge sandsynligheden for nogle gode og varige venskabsforløb. Opstartsarrangementer/workshops: Vi gennemførte et opstartsarrangement som en workshop i København. I Århus og Odense holdt vi kombinerede events/opstartsarrangementer, som blev fulgt med en halv til en times individuel introduktion til alle familier per telefon. Vi introducerede familierne til forløbet og gav dem vejledning til, hvordan de kunne få mest muligt ud af mødet med deres venskabsfamilier. Vi inspirerede dem fx i forhold til samtaleemner og aktiviteter, og vi forberedte dem på særlige behov hos visse familier herunder behov hos voldsramte kvinder og deres børn. Middage mellem de matchede familier: Familierne gennemførte i snit over fire familiemiddage. Hertil skal lægges en række øvrige møder, som familierne havde mellem hinanden. Middagene skulle sikre den nære og tillidsskabende kontakt mellem familierne, som er befordrende for, at familierne åbner sig op for hinanden og hjælper hinanden. Fælles events for alle familier: Vi gennemførte seks events med en række aktiviteter fx brandslukning på en brandstation, leg med robotter på et robotcenter, skattejagt i Zoo, motion med DGI s legepatrulje, Taekwondo, Basket, mavedans og fællesspisning og meget mere. De fælles events skulle bidrage til at børn og voksne fik sjove oplevelser på tværs af familier, og at familierne knyttede nye kontakter. Derudover skulle de fælles events inspirere familierne til at blive mere aktive i det lokale foreningsliv. Virksomheds- og foreningsbesøgsordning: Familierne mødte virksomheder og foreninger i forbindelse med fælles events. Derudover besøgte familierne foreninger og virksomheder på individuel basis via en kontaktliste, som vi udarbejdede til forløbet. Formålet med besøgsordningen var at få familierne til at bruge venskaberne til at hjælpe hinanden ud på arbejdsmarkedet og ind i foreningslivet. Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af forløbet: Vi sendte spørgeskemaer ud til alle familier ved projektets afslutning. 64 pct. af familierne besvarede skemaet med en repræsentativ fordeling på nydanskere og gammeldanskere. Formålet var at måle resultater af projektet og få feedback for at højne kvaliteten i fremtidige venskabsfamilieforløb.

14 Formidling og forankring: Vi tog jævnligt kontakt til lokale og landsdækkende medier med henblik på at få dækket gode cases fra projektet. Derudover gjorde vi en stor indsats for at få politikere til at møde op til vores arrangementer. Projektets styregruppe dannede grundlag for drøftelser om muligheder for forankring. Vi havde strategisk sammensat styregruppen sådan, at forankringsmuligheder blev optimeret. Gode råd til læseren Vi anbefaler, at I ringer til alle venskabsfamilier mindst én gang om måneden. Det er med til at holde familierne motiverede for at mødes, og ofte er det en forudsætning for at familierne overhovedet kommer i gang med at mødes. Familierne vil som regel gerne mødes, men der er ofte alt for mange ting, de også gerne vil. Derfor kan I hjælpe dem til at prioritere venskabsfamilieforløbet. Vi anbefaler, at I sender sms er ud til alle deltagere få timer før eller dagen før ethvert fællesarrangement. Så er der større sikkerhed for, at mange familier møder op. Vi anbefaler jer, at I allierer jer med folk, der kan kontakte familierne på forskellige sprog. Dette er især vigtigt, hvis I inddrager de allermest ressource- og sprogsvage nydanskere i projektet. Det kan fx være relevant, når I udsender invitationer til projektet, opstartsarrangementer og events. Man bør ikke afholde en event på en adresse, der er svært at finde for familierne. I ét tilfælde kom vi til at afholde en event ude i et nybygget område, hvor hverken GPS er eller Krakkort slog til. Det resulterede i, at størstedelen af familierne kom minutter for sent. Man bør ikke lægge for mange aktiviteter på samme event. Vi lavede en event, hvor familierne ikke havde tilstrækkelig tid til at tale sammen, fordi der var for mange aktiviteter på dagsordnen. I bør ikke opstarte forløbet lige før sommerferien, juleferien eller fasteperioder. Forløbet bør heller ikke starte op midt i virksomhedernes og foreningernes travleste perioder. Gode råd vedr. opstartsarrangementer: Sørg for at give alle deltagende familier en grundig introduktion til forløbet, inden familierne møder deres venskabsfamilie for første gang. Introduktionen sikrer en gensidig forventningsafstemning, og den forebygger, at familierne falder fra. Frem for alt bidrager den til et højere aktivitetsniveau mellem familierne. Find ud af, om forløbet skal starte med alle familierne som ét hold eller om I løbende vil matche familierne én til én. Introduktionen kan foregå som fælles introduktion af alle familier på en gang eller som fælles introduktion af nydanskere og gammeldanskere hver for sig. Den kan også foregå individuelt per telefon eller face to face. Som regel vil nogle familier uanset hvad have brug for individuel introduktion, da der sandsynligvis er nogle familier, der ikke kan komme til den fælles introduktion. Fælles introduktion og øvrige fælles arrangementer bør have en maksimal varighed på tre timer. Arrangementet kan lægges som et sent fyraftensmøde eller i weekender. Hvis I ønsker at give en dybdegående introduktion er det bedst, at I sikrer anden underholdning til børnene, mens fællesintroduktionen foregår. Ellers tager børnene for meget opmærksomhed fra forældrene. Husk derfor at tænke børn og børnepasning ind i programmet. Det kan fx gøres ved kun at indkalde én repræsentant per familie ved introarrangementet. Under den fælles introduktion kan det være relevant at komme ind på følgende emner: 1) Introduktion til projektets formål, målgrupper, succeskriterier, projektets forventninger til familierne og familiernes forventninger til projektet. 2) Introduktion til familiekonceptet med idéer til samtaleemner, spil og øvrige aktiviteter. 3) Introduktion til idéer og tanker bag de fælles events inkl. en forespørgsel til deltagerne om, hvad de kunne tænke sig at lave til de fælles events. Måske vil nogle af familierne selv bidrage til at gennemføre events. 4) Fortæl om virksomhedsbesøgsordningen og bed familiemedlemmer skrive sig op på lister med angivelse af kontaktoplysninger og angivelse af deres foreninger og arbejdspladser. Det er målet, at familiemedlemmer i job og foreninger kan være døråbnere for dem, der ikke er i job og foreninger. 5) Oplys familierne om projektets brug af offentlige medier og presse. Spørg ind til deltagernes forhold til at skulle udtale sig til pressen, og bed dem om at orientere jer, hvis de har nogle gode historier, som I kan formidle til pressen. Vær opmærksom på at nogle personer fx voldsramte kvinder skal have mulighed for at bevare deres anonymitet i forbindelse med pressefremstød.

15 Gode råd vedr. fælles events: Fælles arrangementet bør som tidligere nævnt højst vare i 3 timer, og de kan med fordel lægges på formiddage eller eftermiddage i weekender. Det er vigtigt, at eventen er lang nok til, at familierne når at bryde genertheden og tale sammen. På den anden side kan et for langstrakt arrangement skræmme familierne fra at deltage. Sørg i øvrigt for en lang tilmeldingsfrist til arrangementerne og ring i god tid ud til de familier, som er lang tid om at svare på invitationen til eventen. Vi skønner, at man kan få mindst dobbelt så mange eventdeltagere ved at lave en rundringning og en peptalk op til eventen. Det er en god idé at indbygge et fælles måltid i eventen. Det kan fx være kaffe og kage eller en international buffet. Det er ikke maden i sig selv, der er vigtig, men snarere det, at familierne får lejlighed til at tale sammen med nye mennesker. Vi har gode erfaringer med at lade deltagerne medbringe en ret eller en kage til forløbet. Det er en billig og let løsning for projektledelsen og det sikrer at måltidet bliver mere eksotisk og varieret. Sørg for at der er sjove aktiviteter for børnene. Ellers vil de være tilbøjelige til at tage al forældrenes opmærksomhed, hvilket medfører, at hverken børn eller forældre får talt med de øvrige familier. Aktiviteten må meget gerne være noget, som børnene kan gå og komme til, når det passer dem. Det er derfor en fordel, at aktiviteten ikke er en lang film, som børnene skal se fra i starten, men at den fx i stedet er en lang serie af lege og øvelser af 5-10 minutters varighed. Sørg for at have et overblik over børnenes aldre, så de tilbudte aktiviteter er alderssvarende. Det er sandsynligvis nødvendigt at lave flere forskellige aktiviteter samtidig, så de både appellerer til helt små 2-5-årige børn og større børn på 5-10 og år. Hold jer hele tiden for øje, at hvis børnene ikke synes, at eventen er sjov, så er det meget sandsynligt, at hverken de pågældende børn eller deres forældre deltager i næste event. Vi havde succes med at tilbyde de helt små børn at deltage i et kreativt værksted, som blev anført af en ansat fra Statens Museum for Kunst. De mellemstore og store børn havde vi fx succes med at underholde ved at samle dem på en brandstation, hvor de kunne være med til at slukke ildebrande. DGI s legepatrulje var også gode til at inkludere alle aldersgrupper med forskellige sjove idrætslege. De store børn var især glade for, at vi lod dem synge hiphop, danse mavedans og dyrke kampsport under instruktion fra lokale foreninger. En event bør også indeholde aktiviteter, som både børn og voksne kan deltage i samtidig. Vi havde overraskende meget held med at stille en Wii Fit konsol op i et lokale, hvor børn og voksne skulle dyste om at svinge en fiktiv hulahopring om maven. Mavedans var sjovt for både børn og voksne og det var især kvinderne der deltog. DGI s legepatrulje i København var også overraskende gode til at få børn og voksne til at more sig over diverse lege på halgulvet. Det gik også godt, da vi lod Århus borgmesteren Nicolai Wammen modtage gode råd til integrationstiltag fra børn og voksne, mens Indvandrer TV transmitterede. De fleste familier er glade for, at vi viser dem, at der bliver sat pris på det, de gør, og at de er med til skabe en positiv forandring for samfundet. Enhver event kan med fordel startes og sluttes med at rose de mange familier for, at de deltager. Denne ros kan I selv give. Alternativ kan I forsøge at få en borgmester eller anerkendt politiker eller lignende person ud og give en peptalk.

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere