Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier"

Transkript

1 Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier Metodebeskrivelse - Trin for trin Udarbejdet for: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration September 2010

2 Indholdsfortegnelse Fakta om projektet Forord Trin 1: Målgruppe og formål Trin 2: Organisering og finansiering Trin 3: Kontakt til målgruppen Trin 4: Aktiviteter i indsatsen Trin 5: Formidling og forankring Projektets resultater Kontakt og henvisninger Fotogalleri

3 Fakta om projektet Fakta om projektet Projektets titel: Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier Projektet er udført af: Foreningen Nydansker, projektleder Lars Trap Olsen Projektperiode: 1. juni oktober 2010 Hvor er projektet gennemført: København, Århus, Odense Projektets primære målgruppe: Udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk fra indvandrertætte boligområder Familier fra virksomheder og foreninger

4 Forord Case fra projektet Familien Skals fra Danske Bank havde aldrig før prøvet at ringe til en helt fremmed. Slet ikke en fremmed familie fra Aserbadjan. De kendte kun den anden families navne, nationalitet og alder. Men samtalen gik godt, og her flere måneder senere har parret kun godt at sige om venskabsfamilieprojektet. Først mødte familierne hinanden til tre middage og nogle events. Efterhånden udviklede de en venskabelig relation, hvor de talte åbent om det meste, og hvor de hjalp hinanden med netværk til arbejdsmarkedet, foreningsliv, økonomistyring og meget mere. I en travl tid er det let at sige, at politikerne skal ordne integrationsproblemerne men de klarer den ikke alene. Integration sker i mødet mellem mennesker, og derfor er det nødvendigt, at vi alle deltager. Citat: Familiemedlem fra Danske Bank. Projektets formål og aktiviteter Vi udviklede og gennemførte et venskabsfamiliekoncept, hvor familier med tilknytning til foreninger og virksomheder skulle vise isolationstruede nydanske familier vejen til foreningslivet og arbejdsmarkedet. Familierne mødtes til middage og fælles events, og familierne besøgte foreninger og virksomheder. Via konceptet gjorde vi det muligt for virksomheders og foreningernes ansatte og øvrige frivillige at yde et vigtigt bidrag til integrationen med brug af cirka to timer om måneden i seks måneder. Metodernes anvendelsesmuligheder Vi mener, at venskabsfamiliekonceptet kan gennemføres i alle kommuner landet over. Det er et enkelt koncept, som er let at kopiere, og som kan gennemføres af mange forskellige typer organisationer for relativt få ressourcer. Metoden kan bruges overfor både stærke og svage grupper af nydanskere og gammeldanskere. Størstedelen af indsatsen kan gennemføres med frivillig arbejdskraft, hvorved forløbets udgifter kan holdes på et minimum. De væsentligste kritiske succesfaktorer er, om projektledelsen er i stand til at rekruttere et tilstrækkeligt antal frivillige medarrangører og frivillige familier. Hertil kommer udfordringen med at skaffe et minimumsbeløb til afholdelse af aktiviteter. På de følgende sider beskriver vi erfaringer og metoder fra projektet trin for trin. Vi håber, at metodebeskrivelsen sætter personer og organisationer i Danmark i stand til at gennemføre lignende aktiviteter. Metodebeskrivelsen er delt op i fem trin. Ved hvert trin giver vi gode råd og beskriver de værktøjer, vi har brugt i projektet. God læselyst.

5 Trin 1: Målgruppe og formål Målgruppen Projektet havde to primære målgrupper: Isolationstruede nydanske familier Den ene målgruppe bestod af isolationstruede nydanske familier fra indvandrertætte boligområder i København, Odense og Århus. Herunder 25 pct. voldsramte kvinder og deres børn. Derudover familier med kriminalitet og langtidsledighed tæt inde på livet. Familier fra virksomheder og foreninger Den anden målgruppe bestod af ressourcestærke gammeldanske familier, som vi rekrutterede blandt medarbejdere fra over 40 virksomheder og foreninger i København, Odense og Århus. Sekundære målgrupper: Vi anså virksomheder, foreninger og andre aktører for at være sekundære målgrupper, idet vi forventede, at familiernes erfaringer på sigt ville smitte af på deres virksomheders, foreningers, skolers og boligområders praksis i forhold til integration i samfundet. Det vi ville forandre for målgruppen Vi havde to overordnede formål med indsatsen: Inklusion af nydanske familier Vi ville sørge for, at de nydanske familier fik en venskabsfamilie, som kunne åbne døre for dem i forhold til hverdagslivet, fritidslivet og arbejdslivet. Vi sigtede mod, at familierne knyttede varige venskaber, som med tiden kunne skabe grobund for, at de hjalp hinanden stadig mere. Samtidig gik vi efter at give de nydanske familier spændende oplevelser med gammeldanske familier, hvor de kunne udveksle viden og erfaringer fra hver deres verdner i Danmark. Udvikling af familievenligt frivilligkoncept Vi ville udvikle og afprøve et venskabsfamiliekoncept, som gjorde det let og attraktivt for travle gammeldanske familier at bidrage til integrationen i Danmark. Først og fremmest skulle det være muligt for de gammeldanske familier at gøre en positiv forskel for de nydanske familier. Derudover tilstræbte vi, at de gammeldanske familier lærte om andre kulturer i Danmark og fik sat nuancer på deres forståelse af integrationsproblematikken og vigtigheden af, at alle tager medansvar for integrationen. Vi tilstræbte, at familierne tog deres positive oplevelser og nuancerede indsigt i nydanskeres hverdag med ud i deres hverdagsliv, arbejdsliv og foreningsliv. Herunder at de voksne familiemedlemmer på sigt fik deres arbejdspladser og foreninger til at åbne sig for at etablere aktiviteter, praktikpladser og jobs, som egner sig til udsatte nydanskere. Gode råd til læseren Det skal være let for danskerne at bidrage: Vi tror på, at genvejen til rekruttering af frivillige er at gøre det let, sjovt og spændende for danskerne at bidrage. Når danskerne har snuset til de lette indsatser, vil mange af dem efterfølgende melde sig til flere og mere krævende integrationsindsatser. Her er et kæmpe frivilligt potentiale, som venter på at blive aktiveret. Det skal være for hele familien: Travle danske familier har få timer til overs, som de kan vælge at bruge på frivillige indsatser. Det er mere sandsynligt, at fremtidige frivillige indsatser kan få familier og forældre på banen, hvis indsatsen inkluderer hele

6 familien og ikke blot enkeltmedlemmer af familien. Det er en fordel, hvis vi kan gøre familiernes indsats til familiernes fælles kvalitetstid. Det skal skabe nære og gensidigt forpligtende relationer: Det er en god idé at gøre integrationsindsatsen til et direkte møde mellem mennesker frem for kun at gøre den til et møde mellem repræsentanter for mennesker. Vi er sikre på, at de nære sociale relationer mellem familier, forældre og børn indirekte bidrager til at gøre en afgørende forskel for integrationen i samfundet herunder virksomheders, foreningers og skolers integrationsindsats. Familierne og børnene er jo trods alt dem, der sidder eller kommer til at sidde på vigtige poster i virksomheder, foreninger og bestyrelser, hvorfra beslutninger om inklusion eller eksklusion af nydanskere og gammeldanskere tages.

7 Trin 2: Organisering og finansiering Koordination og udvikling af projektet Konceptudvikling og projektgennemførelse: Foreningen Nydansker tog det overordnede ansvar for at udvikle, etablere, gennemføre og formidle venskabsfamiliekonceptet. Vi var gennem hele forløbet det faste bindeled mellem de enkelte familier og projektet. Vi opbyggede et tillidsforhold til familierne, så vi kunne vejlede og hjælpe dem til at få en god og lærerig oplevelse med deres udfordrende venskabsfamilier. Styregruppe, sparringsgruppe/vidensgruppe: En gruppe med repræsentanter fra Danske Bank, DGI, Dansk Flygtningehjælp, Projektrådgivningen, Københavns Kommune, Idrætsdaghøjskolen IDA og Nyt Netværk deltog i løbende dialog og samarbejde omkring aktiviteter i projektet. Vi sammensatte styregruppen med henblik på at styrke rekrutteringen, vidensdelingen og forankringen af projektet, samt med henblik på at udvikle nogle spændende aktiviteter for familierne. Samarbejdspartnere omkring projektet Projektets samarbejdspartnere bidrog med lokaler og/eller aktiviteter i forbindelse med events for familier i København, Odense og Århus. Hertil kommer medier, nyheds- og filmproducenter, som bidrog til formidling af projektet. Samarbejdspartnerne var med til at sikre, at vi kunne tilbyde familierne sjove og lærerige oplevelser for både børn og voksne. Foreningerne lod familierne prøve kræfter med aktiviteter, som familierne siden kunne tilmelde sig. Hermed kunne foreningernes bidrag til projektet fremme en langsigtet effekt af projektet i form af øget integration i foreningslivet. DGI: DGI Storkøbenhavn, Odense og Østjylland, DGI s legepatrulje i København, DGI s Østjyllands sportsprojekt, DGI foreninger: fx basket klub, taekwondo klub, She Zone Dans og klatreklub. Virksomheder: fx center for robotteknologi, Statens Museum for Kunst, Århus Brandvæsen, Ressource Centret på Ydre Nørrebro, kommuner og haller. Andre organisationer og personer: Københavns Kommune, Århus Kommune, Odense Kommune, Projektrådgivningen i København, Foreningsguiderne i København, Foreningernes Hus og Idrætsdaghøjskolen IDA, rappere fra København, DIBA dansetrup fra Århus, Maria Arianfar, lokale medier, nyheds- og filmproducenter som fx Indvandrer TV, TV2 Østjylland, TV2 Fyn, Nørrebro Lokalavis.

8 Timeforbrug i projektet Vi har indsat vores timeforbrug i nedenstående skema. Vær opmærksom på, at vi ud over de timer, der nævnes i skemaet, har gjort brug af en del frivilligtimer i projektet. Vi skønner, at projektets ca. 250 familiemedlemmer har brugt i alt 5000 timer på at deltage i forløbet, hvilket svarer til 3-4 timer per familiemedlem om måneden. Vi skønner derudover, at virksomheder, samarbejdspartnere og enkeltpersoner har leveret omkring 300 frivillige timer. Aktivitet (1. år) Jan Feb Ma Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No Dec I alt Rekruttere familier Rekruttere virksomheder Rekruttere foreninger Etablering af samarbejde Matchning af familier 37 Opstarts-arrangementer Familiemiddage 57 Events 15 Virksomheds- og 22 foreningsbesøg Sparrings- og styregruppemøder Spørgeskemaer 10 5 Telefoninterviews Metodebeskrivelse til Integrationsmin. Afrapportering til 15 Integrationsmin. Formidling til kommuner og presse Timer i alt Aktivitet (2. år) Jan Feb Ma Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No Dec I alt Rekruttere familier Rekruttere virksomheder Rekruttere foreninger Etablering af samarbejde Matchning af familier Opstarts-arrangementer Familiemiddage Events Virksomheds- og foreningsbesøg Sparrings- og styregruppemøder Spørgeskemaer Telefoninterviews 80 Metodebeskrivelse til Integrationsmin. Afrapportering til Integrationsmin. Formidling til kommuner og presse Timer i alt

9 Udgifter til projektets aktiviteter Aktivitet Beløb i kroner inkl. moms Opstartsarrangementer Netværksarrangementer Møder Ekstern bistand Lokaleleje Transport, forplejning, overnatninger Revisor Udgifter i alt eksklusiv lønudgifter Finansiering af projektet Puljemidler: Integrationsministeriet Egenfinansiering af udgifter og timer: kr. Medfinansiering: 5300 frivilligtimer fra familier og samarbejdspartnere, lån af lokaler og materialer. Gode råd til læseren Lad forløbet vare seks måneder: Mindre end seks måneder er for lidt til, at familierne kan nå at opbygge en relation til hinanden, og mere end seks måneder overstiger det, familier vil forpligte sig til. Opstil aktivitetsplan: Det er en god idé at opstille en aktivitetsplan med timebudget i starten af projektforløbet. Herved er det lettere at få overblik over og prioritere de begrænsede timer, I har til rådighed. Her er vores forslag til, hvordan frivillige og eller lønnede timer kan fordeles på opgaver i et 6 måneders venskabsfamilieforløb for 50 familier: Inddrag frivillige i opgaverne: Foretag en vurdering af, hvor mange af timerne, der kan dækkes af frivillig ulønnet arbejdskraft, og hvor mange timer I skal betale for. Det er efter vores opfattelse realistisk, at hver lønnede time kan afstedkomme 5-10 frivillige timer. Undersøg muligheder for gratisydelser fra foreninger og virksomheder:

10 Undersøg hvorvidt I har mulighed for at skaffe gratis ydelser i form af arbejdstimer, lån af lokaler og dækning af udgifter via kommunen, lokale foreninger og virksomheder. Mange virksomheder og foreninger er parate til at gøre en stor frivillig indsats i det omfang de har sympati for projektet, og i det omfang de kan øjne gevinster ved at deltage. Virksomheder og foreninger er fx ofte glade for, at de bliver omtalt i forbindelse med et lokalt og socialt ansvarligt projekt i lokale og landsdækkende medier. Hertil kommer, at foreninger måske kan skaffe nye medlemmer ved at deltage i en event. Det er efter vores opfattelse realistisk, at et arrangement for 100 familiemedlemmer kan afvikles for kr., hvis I har 4-5 frivillige medarbejdere til rådighed til det pågældende arrangement, og hvis I låner lokaler gratis. Søg økonomisk støtte hos kommunen og andre steder: Det Lokale Beskæftigelsesråd, fonde, ministerier med flere kan være oplagte steder at søge støtte. Hvis I etablerer en forening, som har til formål at lave venskabsfamilieforløb, er det realistisk at forvente, at kommunen vil udlåne lokaler og tildele jer et mindre tilskud. Find på sjove aktiviteter, der er billige at gennemføre: Vær opmærksom på, at der langt fra behøver at være en sammenhæng mellem en aktivitets pris i kroner og øre, og den tilfredshed, som deltagerne udtrykker. Hvis I finder på nogle sjove aktiviteter, som både voksne og børn kan være med til samtidig, og hvis I sørger for borde, hvor deltagerne kan opstille medbragt mad og kage i en fælles buffet, så er I kommet langt uden at det behøver at have kostet jer særlig meget Sæt mange timer af til rekruttering af familier: Husk at sætte mange timer af til rekruttering og matchning af familier. Rekrutteringen og matchningen af familier viste sig at tage meget længere tid, end vi havde ventet. Vi omprioriterede derfor mange ekstra timer til rekrutteringsindsatsen. Det gjorde vi ud fra en overbevisning om, at en vellykket rekrutteringsproces er en forudsætning for, at resten af venskabsfamilieforløbet bliver en succes. Sæt ekstra timer af til aktiviteter for børn: Husk at give forældrene et frirum fra børnene, så de kan tale sammen og opbygge netværk i forbindelse med events. Ellers ryger meget af fidusen ved at lave netværks events. Vi fandt ud af, at det krævede flere lokaler og spændende aktiviteter for børnene - og dermed et større timeforbrug fra vores side, hvis forældrene skulle have mulighed for at tale uforstyrret sammen.

11 Trin 3: Kontakt til målgruppen Kontakt til målgruppen Vi tog kontakt til tre forskellige målgrupper i København, Odense og Århus: 1) Gammeldanske familier fra virksomheder. 2) Gammeldanske familier fra foreninger og foreningsbestyrelser. 3) Nydanske familier fra indvandrertætte boligområder. Vores rekrutteringsstrategi varierede i forhold til de tre grupper: Ad. 1) virksomhedsfamilier: Vi kontaktede virksomhedernes HR-afdelinger, som videresendte eller opslog invitationer og opslag fra os vedr. projektet. I invitationerne satte vi fokus på corporate volunteering og mulighederne for at få en oplevelse for livet for hele familien. Vi kontaktede i alt 37 virksomheder, butikskæder og handelsforeninger. I visse tilfælde besøgte vi virksomhederne og holdt korte oplæg om forløbet med efterfølgende mulighed for, at de ansatte kunne tilmelde sig. Ad. 2) foreningsfamilier: Vi kontaktede DGI s landskoordinator, som anbefalede DGI s regionale koordinatorer i København, Århus og Odense at samarbejde med os. Derefter etablerede vi samarbejde med de lokale DGI-koordinatorer, som hjalp os til at komme i kontakt med over 100 foreninger. Vi sendte invitationer til foreningsbestyrelserne, som videresendte invitationerne til foreningernes medlemmer. I invitationerne fremhævede vi blandt andet, at projektet kunne være en vej til at rekruttere flere foreningsmedlemmer. Ad. 3) nydanske familier: Vi kontaktede de nydanske familier via krisecentre, omsorgscentre, beboercentre, beskæftigelsescentre, sprogskoler, biblioteker, daghøjskole osv. Her fandt vi en række ansatte, som syntes godt om vores projekt, og som gerne ville tale personligt med deres borgere og klienter med en opfordring om deltagelse i projektet. I flere tilfælde tog vi ud på sprogcentre, biblioteker og beskæftigelsescentre og holdt møder med grupper af potentielle deltagere til forløbet. Når vi inviterede familierne, lagde vi vægt på, at de kunne opnå et venskab med en anden dansk familie, og at de gennem venskabsfamilieforløbet kunne give danskerne en anden og mere positiv version om nydanskere, end den som kommer frem i medierne. Vi tog personlig kontakt til de fleste familier: Vi tog personlig kontakt til alle familier, der viste interesse for projektet. Det resulterede som regel i nogle forløb på 1-4 uger, hvor vi løbende ringede og fulgte op på, hvorvidt familierne havde besluttet sig for at deltage. Fastholdelse af målgruppen Allerede i forbindelse med rekrutteringen af familier satte vi ind med en indsats for at fastholde familier. Det skyldtes, at rekrutteringsprocessen løb over mange uger, og at flere familier var ved at blive utålmodige. Vi orienterede løbende alle familierne om, at vi snart forventede at matche deres familie med en anden familie. Da familierne sidenhen var blevet matchet med en anden familie, fulgte en intensiv opfølgningsperiode, hvor vi ringede til hver af familierne og opmuntrede dem til at lave aftaler med deres venskabsfamilie. I forbindelse med opfølgningen kom vi med forslag til, hvor familierne kunne mødes, og hvad de kunne gøre sammen. Undervejs var flere familier lige ved at melde sig ud af forløbet, fordi deres venskabsfamilie ikke gav lyd fra sig. I visse tilfælde måtte vi hjælpe familierne til at komme i kontakt med deres venskabsfamilier. Events med sjove aktiviteter for hele familien var med til at fastholde mange familier i forløbet. Her kunne familierne se frem til en spændende oplevelse, hvor de fik lov til at tale med forskellige familier og måske endda trykke borgmesteren eller en anden politiker i hånden. Nogle familier valgte at deltage i events, selvom deres familier havde meldt sig ud af forløbet - eller selvom de ikke var blevet matchet med en venskabsfamilie.

12 Gode råd til læseren Personlige opringninger eller kontakt til nydanskere og gammeldanskere virker bedst, når I skal rekruttere og fastholde familier. s og opslag på intranettet og tavler kan kun bruges som supplementer. Send en invitation med uddybende beskrivelse af venskabsfamilieforløbet til familierne, når I har talt med dem. Invitationerne bør stille skarpt på de argumenter, som kan overbevise hhv. ny- og gammeldanskere om at deltage. Vi anbefaler, at I udarbejder to forskellige invitationer til de to målgrupper. De gammeldanske familier i vores projekt tilmeldte sig primært for at bygge bro mellem nydanskere og gammeldanskere. De nydanske familier tilmeldte sig primært for at få flere danske venner og for at lære noget nyt om danskerne. Skaf oplysninger om de tilmeldte familier med henblik på at skabe stærke match, når I sammensætter familierne i par. Send eventuelt et lille spørgeskema ud til familierne, når de har tilmeldt sig. Kontaktoplysninger, børns alder, bopælsadresse, stillingsbetegnelse, dispositionsperiode og motivation for deltagelse i projektet er relevante oplysninger. Man skal ikke forvente at familierne alene tilmelder sig forløbet via invitationer per s og opslag. Vi brugte for meget tid på langvarige opfølgningsforløb og telefonsamtaler med forenings- og virksomhedsledelser, som skulle videreformidle vores s og opslag. Vi skulle i højere grad have lagt vores energi i det direkte møde med potentielle familiemedlemmer. Vi skulle måske i højere grad have brugt vores personlige netværk til at rekruttere familier. Venskabsfamilieforløbet opfattes som meget grænseoverskridende og tidskrævende af mange familier, og derfor er tæt personlig kontakt til potentielle familier en forudsætning for at få familier til at melde sig til forløbet.

13 Trin 4: Aktiviteter i indsatsen Oversigt over aktiviteter Projektetablering Rekruttering og matchning af familier Opstartsarrangementer for familier Middage mellem matchede familier Events for familier Virksomheds- og foreningsbesøgsordning Spørgeskemaundersøgelse til alle familier Formidling og forankring Beskrivelse af aktiviteter Projektetablering: Vi etablerede en styregruppe af repræsentanter fra virksomheder, foreninger, kommuner og familier, som skulle bidrage til at udvikle, etablere, gennemføre og formidle venskabsfamiliekonceptet. Rekruttering og matchning af familier: Vi rekrutterede ny- og gammeldanske familier til forløbet. Familierne udfyldte et oplysningsskema, når de tilmeldte sig, hvor de blandt andet angav deres kontaktoplysninger, antal børn, børns alder, interesser og motivation for at deltage. Dette med henblik at sikre de rette match af familier, sådan vi kunne øge sandsynligheden for nogle gode og varige venskabsforløb. Opstartsarrangementer/workshops: Vi gennemførte et opstartsarrangement som en workshop i København. I Århus og Odense holdt vi kombinerede events/opstartsarrangementer, som blev fulgt med en halv til en times individuel introduktion til alle familier per telefon. Vi introducerede familierne til forløbet og gav dem vejledning til, hvordan de kunne få mest muligt ud af mødet med deres venskabsfamilier. Vi inspirerede dem fx i forhold til samtaleemner og aktiviteter, og vi forberedte dem på særlige behov hos visse familier herunder behov hos voldsramte kvinder og deres børn. Middage mellem de matchede familier: Familierne gennemførte i snit over fire familiemiddage. Hertil skal lægges en række øvrige møder, som familierne havde mellem hinanden. Middagene skulle sikre den nære og tillidsskabende kontakt mellem familierne, som er befordrende for, at familierne åbner sig op for hinanden og hjælper hinanden. Fælles events for alle familier: Vi gennemførte seks events med en række aktiviteter fx brandslukning på en brandstation, leg med robotter på et robotcenter, skattejagt i Zoo, motion med DGI s legepatrulje, Taekwondo, Basket, mavedans og fællesspisning og meget mere. De fælles events skulle bidrage til at børn og voksne fik sjove oplevelser på tværs af familier, og at familierne knyttede nye kontakter. Derudover skulle de fælles events inspirere familierne til at blive mere aktive i det lokale foreningsliv. Virksomheds- og foreningsbesøgsordning: Familierne mødte virksomheder og foreninger i forbindelse med fælles events. Derudover besøgte familierne foreninger og virksomheder på individuel basis via en kontaktliste, som vi udarbejdede til forløbet. Formålet med besøgsordningen var at få familierne til at bruge venskaberne til at hjælpe hinanden ud på arbejdsmarkedet og ind i foreningslivet. Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af forløbet: Vi sendte spørgeskemaer ud til alle familier ved projektets afslutning. 64 pct. af familierne besvarede skemaet med en repræsentativ fordeling på nydanskere og gammeldanskere. Formålet var at måle resultater af projektet og få feedback for at højne kvaliteten i fremtidige venskabsfamilieforløb.

14 Formidling og forankring: Vi tog jævnligt kontakt til lokale og landsdækkende medier med henblik på at få dækket gode cases fra projektet. Derudover gjorde vi en stor indsats for at få politikere til at møde op til vores arrangementer. Projektets styregruppe dannede grundlag for drøftelser om muligheder for forankring. Vi havde strategisk sammensat styregruppen sådan, at forankringsmuligheder blev optimeret. Gode råd til læseren Vi anbefaler, at I ringer til alle venskabsfamilier mindst én gang om måneden. Det er med til at holde familierne motiverede for at mødes, og ofte er det en forudsætning for at familierne overhovedet kommer i gang med at mødes. Familierne vil som regel gerne mødes, men der er ofte alt for mange ting, de også gerne vil. Derfor kan I hjælpe dem til at prioritere venskabsfamilieforløbet. Vi anbefaler, at I sender sms er ud til alle deltagere få timer før eller dagen før ethvert fællesarrangement. Så er der større sikkerhed for, at mange familier møder op. Vi anbefaler jer, at I allierer jer med folk, der kan kontakte familierne på forskellige sprog. Dette er især vigtigt, hvis I inddrager de allermest ressource- og sprogsvage nydanskere i projektet. Det kan fx være relevant, når I udsender invitationer til projektet, opstartsarrangementer og events. Man bør ikke afholde en event på en adresse, der er svært at finde for familierne. I ét tilfælde kom vi til at afholde en event ude i et nybygget område, hvor hverken GPS er eller Krakkort slog til. Det resulterede i, at størstedelen af familierne kom minutter for sent. Man bør ikke lægge for mange aktiviteter på samme event. Vi lavede en event, hvor familierne ikke havde tilstrækkelig tid til at tale sammen, fordi der var for mange aktiviteter på dagsordnen. I bør ikke opstarte forløbet lige før sommerferien, juleferien eller fasteperioder. Forløbet bør heller ikke starte op midt i virksomhedernes og foreningernes travleste perioder. Gode råd vedr. opstartsarrangementer: Sørg for at give alle deltagende familier en grundig introduktion til forløbet, inden familierne møder deres venskabsfamilie for første gang. Introduktionen sikrer en gensidig forventningsafstemning, og den forebygger, at familierne falder fra. Frem for alt bidrager den til et højere aktivitetsniveau mellem familierne. Find ud af, om forløbet skal starte med alle familierne som ét hold eller om I løbende vil matche familierne én til én. Introduktionen kan foregå som fælles introduktion af alle familier på en gang eller som fælles introduktion af nydanskere og gammeldanskere hver for sig. Den kan også foregå individuelt per telefon eller face to face. Som regel vil nogle familier uanset hvad have brug for individuel introduktion, da der sandsynligvis er nogle familier, der ikke kan komme til den fælles introduktion. Fælles introduktion og øvrige fælles arrangementer bør have en maksimal varighed på tre timer. Arrangementet kan lægges som et sent fyraftensmøde eller i weekender. Hvis I ønsker at give en dybdegående introduktion er det bedst, at I sikrer anden underholdning til børnene, mens fællesintroduktionen foregår. Ellers tager børnene for meget opmærksomhed fra forældrene. Husk derfor at tænke børn og børnepasning ind i programmet. Det kan fx gøres ved kun at indkalde én repræsentant per familie ved introarrangementet. Under den fælles introduktion kan det være relevant at komme ind på følgende emner: 1) Introduktion til projektets formål, målgrupper, succeskriterier, projektets forventninger til familierne og familiernes forventninger til projektet. 2) Introduktion til familiekonceptet med idéer til samtaleemner, spil og øvrige aktiviteter. 3) Introduktion til idéer og tanker bag de fælles events inkl. en forespørgsel til deltagerne om, hvad de kunne tænke sig at lave til de fælles events. Måske vil nogle af familierne selv bidrage til at gennemføre events. 4) Fortæl om virksomhedsbesøgsordningen og bed familiemedlemmer skrive sig op på lister med angivelse af kontaktoplysninger og angivelse af deres foreninger og arbejdspladser. Det er målet, at familiemedlemmer i job og foreninger kan være døråbnere for dem, der ikke er i job og foreninger. 5) Oplys familierne om projektets brug af offentlige medier og presse. Spørg ind til deltagernes forhold til at skulle udtale sig til pressen, og bed dem om at orientere jer, hvis de har nogle gode historier, som I kan formidle til pressen. Vær opmærksom på at nogle personer fx voldsramte kvinder skal have mulighed for at bevare deres anonymitet i forbindelse med pressefremstød.

15 Gode råd vedr. fælles events: Fælles arrangementet bør som tidligere nævnt højst vare i 3 timer, og de kan med fordel lægges på formiddage eller eftermiddage i weekender. Det er vigtigt, at eventen er lang nok til, at familierne når at bryde genertheden og tale sammen. På den anden side kan et for langstrakt arrangement skræmme familierne fra at deltage. Sørg i øvrigt for en lang tilmeldingsfrist til arrangementerne og ring i god tid ud til de familier, som er lang tid om at svare på invitationen til eventen. Vi skønner, at man kan få mindst dobbelt så mange eventdeltagere ved at lave en rundringning og en peptalk op til eventen. Det er en god idé at indbygge et fælles måltid i eventen. Det kan fx være kaffe og kage eller en international buffet. Det er ikke maden i sig selv, der er vigtig, men snarere det, at familierne får lejlighed til at tale sammen med nye mennesker. Vi har gode erfaringer med at lade deltagerne medbringe en ret eller en kage til forløbet. Det er en billig og let løsning for projektledelsen og det sikrer at måltidet bliver mere eksotisk og varieret. Sørg for at der er sjove aktiviteter for børnene. Ellers vil de være tilbøjelige til at tage al forældrenes opmærksomhed, hvilket medfører, at hverken børn eller forældre får talt med de øvrige familier. Aktiviteten må meget gerne være noget, som børnene kan gå og komme til, når det passer dem. Det er derfor en fordel, at aktiviteten ikke er en lang film, som børnene skal se fra i starten, men at den fx i stedet er en lang serie af lege og øvelser af 5-10 minutters varighed. Sørg for at have et overblik over børnenes aldre, så de tilbudte aktiviteter er alderssvarende. Det er sandsynligvis nødvendigt at lave flere forskellige aktiviteter samtidig, så de både appellerer til helt små 2-5-årige børn og større børn på 5-10 og år. Hold jer hele tiden for øje, at hvis børnene ikke synes, at eventen er sjov, så er det meget sandsynligt, at hverken de pågældende børn eller deres forældre deltager i næste event. Vi havde succes med at tilbyde de helt små børn at deltage i et kreativt værksted, som blev anført af en ansat fra Statens Museum for Kunst. De mellemstore og store børn havde vi fx succes med at underholde ved at samle dem på en brandstation, hvor de kunne være med til at slukke ildebrande. DGI s legepatrulje var også gode til at inkludere alle aldersgrupper med forskellige sjove idrætslege. De store børn var især glade for, at vi lod dem synge hiphop, danse mavedans og dyrke kampsport under instruktion fra lokale foreninger. En event bør også indeholde aktiviteter, som både børn og voksne kan deltage i samtidig. Vi havde overraskende meget held med at stille en Wii Fit konsol op i et lokale, hvor børn og voksne skulle dyste om at svinge en fiktiv hulahopring om maven. Mavedans var sjovt for både børn og voksne og det var især kvinderne der deltog. DGI s legepatrulje i København var også overraskende gode til at få børn og voksne til at more sig over diverse lege på halgulvet. Det gik også godt, da vi lod Århus borgmesteren Nicolai Wammen modtage gode råd til integrationstiltag fra børn og voksne, mens Indvandrer TV transmitterede. De fleste familier er glade for, at vi viser dem, at der bliver sat pris på det, de gør, og at de er med til skabe en positiv forandring for samfundet. Enhver event kan med fordel startes og sluttes med at rose de mange familier for, at de deltager. Denne ros kan I selv give. Alternativ kan I forsøge at få en borgmester eller anerkendt politiker eller lignende person ud og give en peptalk.

16 Trin 5: Formidling og forankring Formidling af budskaber fra projektet Formidling via virksomheder: I forbindelse med rekruttering af familier til forløbet informerede vi 37 virksomheder fra Odense, Århus og København om forløbet. Det gjorde vi via telefonopkald til HR-chefer og andre relevante personer i virksomhederne. Vi mødte op på virksomhederne og fremsende s med indgående information om projektet og muligheder for at deltage. På baggrund af vores materiale og opfølgende samtaler valgte flere virksomheder at udbrede invitationerne internt i den form, vi havde skrevet den og/eller i form af artikler, de selv skrev. Danske Bank, Brandts, Københavns Kommune, Århus Kommune og Odense Kommune bragte invitationer og artikler på intranet og herved nåede budskabet om projektet ud til mange tusinde ansatte. Formidling via foreninger: I forbindelse med rekruttering af familier og søgen efter samarbejdspartnere til projektet formidlede vi projektet ud til over hundrede foreninger. Det gjorde vi via telefonopkald og s, og i visse tilfælde med opfølgende møder hos foreningen. Formidling via presse og TV: Vi formidlede projektet via en række medier. Den største del af formidlingen skete i forbindelse med events og middage hjemme hos udvalgte familier, mens nogle få artikler blev bragt som optakt til rekruttering af familier til projektet. Lokale aviser som Lokalavisen.dk, Skræppebladet i Århus og Nørrebro Nordvest Bladet bragte en eller flere historier fra projektet. Vi formidlede også projektet via en artikel i Differens, som når ud til ca. 120 virksomheder. Derudover fik vi TV2 Fyn til at dække en event med et 7 minutters indslag og TV2 Østjylland dækkede en venskabsfamiliemiddag. Indvandrer TV fra Århus dækkede en event med ca. 30 minutters indslag. Formidling til og via politikere: Vi gjorde en del ud af at få politikere til at se fidusen ved venskabsfamilieforløbet. Det gjorde vi ved at invitere dem ud til at holde en peptalk for familierne i forbindelse med events. I forbindelse med kontakten til kommunerne havde vi tæt kontakt med deres PR afdelinger. Århus Kommunes borgmester Nicolai Wammen, Københavns Overborgmester Frank Jensen og Det Radikale Venstres formand Margrethe Vestager besøgte os. Alle tre politikere sagde efterfølgende, at de meget gerne vil støtte videreførelse af venskabsfamilieforløbene. Frank Jensen valgte at skrive en historie om sit møde med familierne på sin Face Book profil. Forankring af projektet Foreningen Nydansker arbejder på at etablere et partnerskab med Dansk Flygtningehjælp og DGI om at videreføre venskabsfamiliekonceptet. I den forbindelse undersøger vi muligheder for finansiering af indsatsen via Københavns, Odense og Århus Kommuner samt via Integrationsministeriet. Forankring i virksomheder og foreninger: Den vigtigste del af forankringen af projektet bliver båret af de deltagende familier. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse blandt projektets venskabsfamilier, vil 83 og 61 pct. af familierne fremover gøre en ekstra indsats for at inkludere udsatte nydanskere på deres arbejdspladser og i deres foreninger. Gode råd til læseren Når I formidler et budskab til pressen, virksomheders kommunikationsafdelinger og politikere, kan I med fordel gøre jer følgende overvejelser: Beskriv en god case, hvor en nydansk familie møder en gammeldansk familie. Medierne er mere interesseret i det personlige møde mellem mennesker, som sidder hjemme i deres stuer, end i projektets formål og samfundsmæssige perspektiver. Formuler casen i en kort pressemeddelelse.

17 Forsøg at formidle budskaberne via lokale medier, intranet og andre medier, som er gratis og lettilgængelige for så mange læsere og/eller seere som muligt. Betragt jer selv som et serviceorgan for medierne. Fortæl dem, at I har en god historie, som I tror, deres læsere eller seere kan være interesserede i. Tilbyd at gøre en masse benarbejde i forhold til at skrive artiklen eller skabe kontakt til case familier. Vær altid tilgængelig, når medierne har brug for jer. De kan finde på at ringe til jer om aftenen eller meget tidligt om morgenen i en weekend. Hvis I vil forankre venskabsfamilieforløbet lokalt, foreslår vi, at I slår jer op som en forening og søger om foreningsstøtte hos kommunen. Foreningen kan være omdrejningspunkt for mange fremtidige venskabsfamilieforløb. Man bør ikke give Danmarks Radio en case med en kontaktperson, som har svært ved at formulere sig på dansk, og som er genert ved at udtale sig per telefon. En DR-journalist undlod at formidle vores projekt, fordi vi havde givet ham kontaktinfo til en familie, som svarede, at han kun ville tale med journalisten, hvis de kunne sidde over for hinanden og tale. Familiemedlemmet var bange for, at han ikke kunne tilstrækkelig dansk til at udtale sig. DR havde ikke tid til et personligt møde med manden, selvom manden boede mindre end én kilometer fra DR-Huset.

18 Projektets resultater Projektets resultater og virkninger Her beskriver vi, hvad projektets målgruppe(r) fik ud af at deltage i projektet. Vi har sat tal på resultaterne i det omfang, det er muligt (højst 30 linjer): Flere deltagende familier end ventet: Vores mål var at rekruttere 50 familier til forløbet. Flere familier end ventet tilmeldte sig, og derfor gennemførte vi forløbet med 70 familier. Familierne mødtes oftere end ventet: Vi lagde op til, at familierne skulle mødes til 3 middage og 2 events i løbet af et halvt år. Resultatet blev, at familierne gennemsnitligt deltog i 50 pct. flere middage og events, end vi lagde op til. Familierne opnåede varige venskaber: 83 pct. af de gammeldanske og 88 pct. af de nydanske familier svarer, at de fortsat vil mødes efter endt projektforløb. Resten svarer, at de måske vil mødes fremover. Nydanskere mødte foreninger og virksomheder: Målet var, at 50 pct. benyttede sig af projektets forenings- og virksomhedsbesøgsordning. Resultat: Alle besøgte foreninger og/eller virksomheder i forbindelse med events. 15 pct. har på individuel basis inviteret deres venskabsfamilier ud til foreninger og/eller virksomheder og yderligere 30 pct. påtænker at invitere deres venskabsfamilier ud. Undervejs lærte familierne om støtteordninger i forhold til foreningskontingenter, praktikforløb, løntilskudsforløb mv. Gammeldanske familier bliver til agenter for integration af nydanskere: Ved projektets afslutning sagde langt de fleste familier, at projektet har motiveret dem til at gøre en ekstraordinær indsats for at bidrage til integration af nydanskere i foreningslivet, på arbejdsmarkedet og i andre samfundsmæssige sammenhænge. 89 pct. af de gammeldanske familier svarer, at de via venskabsfamilieforløbet er blevet motiveret til at deltage i flere frivillige integrations-fremmende aktiviteter i fremtiden. 61 pct. svarer, at de er blevet motiveret for at gøre en indsats for, at deres arbejdspladser bliver mere åbne i fremtiden. 83 pct. svarer, at de er blevet motiveret for at gøre en indsats for, at deres foreninger bliver mere åbne for nydanskere i fremtiden. 78 pct. svarer, at de er blevet motiveret for at gøre en indsats for, at deres børns skoler, institutioner og fritidstilbud bliver mere åbne for nydanskere i fremtiden.

19 Kontakt og henvisninger Henvisning til hjemmesider, publikationer og organisationer Hjemmesider: Erfaringsdatabasen og Viden der Virker på Integrationsministeriets hjemmeside. Information om kontaktfamilier på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Information om familieforløb på Dansk Røde Kors hjemmeside. Information om mentorfamilie- og venskabsfamilieforløb: Publikationer: Læs kataloget Trin for trin guide til kontakt- og venskabsfamilier, Integrationsministeriet Læs step by step guide til mentorfamilier i virksomheder, Foreningen Nydansker, 2008, link: Organisationer: Integrationsministeriet har givet støtte til en række mentorfamilie- og venskabsfamilieforløb i perioden Ring til ministeriet og hør nærmere. Socialministeriet har støttet en række venskabsfamilieforløb over hele landet i perioden Ring til ministeriet og hør nærmere. Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors har faste indsatser for flygtningefamilier. Foreningen Nydansker har gennemført en række venskabsfamilie og mentorfamilieforløb i perioden i byerne Høje-Taastrup, Sønderborg, Vejle, Århus, Odense, København, Stevns og Rønne med flere. Kontaktoplysninger til projektet Hvordan kan andre komme i kontakt med projektet? Organisation: Foreningen Nydansker Webadresse: Telefon: Projektleder, Lars Trap Olsen: Telefon:

20 Fotogalleri

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Rapport >> Mentorfamilier på Arbejdspladsen

Rapport >> Mentorfamilier på Arbejdspladsen Rapport >> Mentorfamilier på Arbejdspladsen Indhold: 00. Intro til rapporten 01. Projektets formål 02. Projektets organisering 03. Målgrupper 04. Beskrivelse af projektet 05. Erfaringer fra projektet 06.

Læs mere