L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love."

Transkript

1 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: Mail: L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.). Af Økonomi- og erhvervsministeren Brian Mikkelsen (KF) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Forhandlinger Møde nr. 56. tirsdag Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.). 0 Det næste punkt på dagsordenen er: 14) 1. behandling af lovforslag nr. L 139: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse ). 1 Kl.16:48 Forhandling Forhandlingen er åbnet. Den første ordfører er hr. Torsten Schack Pedersen, Venstre. 2 Torsten Schack Pedersen (V) Kl.16:48

2 (Ordfører) Torsten Schack Pedersen (V): Nem og billig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige vil lette administrative byrder, et perspektiv, som vi i Venstre lægger stor vægt på. Målsætningen er jo, at alt relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og myndigheder i år 2012 skal kunne foregå digitalt, og ved at gøre mange millioner årlige transaktioner mellem det offentlige og virksomhederne digitale opnår vi ikke alene store økonomiske besparelser, men også besparelser i tid, begge faktorer, der er afgørende i forhold til at opnå vækst og fremgang i den digitaliserede tidsalder. Mulighederne for at indberette digitalt til flere myndigheder på en gang eksisterer i dag allerede inden for flere områder, men med dette lovforslag breder vi mulighederne endnu mere ud. Undersøgelser i dansk erhvervsliv viser, at langt størsteparten af virksomhederne allerede i dag i større eller mindre omfang anvender digital kommunikation mellem det offentlige og sig selv, så de betragter det som værende naturligt, at de er i stand til at opfylde målsætningen om, at digital kommunikation i 2012 gennemføres, så vi finder det jo naturligt i Venstre, at vi lægger os i selen for at få det gjort til virkelighed, og at vi fjerner praktiske forhindringer. Overgangen til digital kommunikation mellem det offentlige og private virksomheder skal ske gradvis, for at vi undgår børnesygdomme og imødekommer eventuelle problemer ved at lave skiftet. Selv om den digitale kommunikation på mange måder allerede er udbredt, vil der jo uvægerlig opstå et behov for teknisk hjælp. Den hjælp og support skal de ansvarlige myndigheder naturligvis kunne stille til rådighed, så forsøget på at lette den administrative byrde ikke bare bliver et forsøg, men også en realitet, og vi sikrer den ønskede effekt. Lovforslaget, vi står med, betyder helt konkret, at økonomi- og erhvervsministeren, fødevareministeren og miljøministeren gives bemyndigelse til at stille krav om en obligatorisk digital indberetning på en række navngivne områder. Ved at give det som en bemyndigelse i stedet for at skrive det direkte ind i loven her og nu, så sikres det jo også, at vi får taget de digitale løsninger i anvendelse og stiller krav om, at ting skal foregå digitalt, når vi har sikkerhed for, at systemerne fungerer. Vi skal jo selvfølgelig ikke sætte noget i søen, før vi har sikkerhed for, at tingene også kan gennemføres. Vi opfatter det i Venstre som meget positivt, at erhvervsorganisationerne vil hjælpe virksomhederne i overgangsfasen som et supplement til den pulje på 5 mio. kr., der er afsat til øget support til virksomhederne i en overgangsperiode for at sikre, at alle kommer med. Alt i alt betragter vi i Venstre lovforslaget om digital kommunikation mellem det private erhvervsliv og myndighederne som et skridt i en rigtig retning, og vi hilser det velkomment som en vej til mindre administrativt besvær for så vel de private virksomheder som de offentlige aktører. Vi får en bedre udnyttelse af offentlige ressourcer, og vi fremmer et mere digitalt Danmark. Den anden del af lovforslaget omhandler en skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning. Garantiordningen er til for at reducere købers risiko ved køb af førstegenerationsprodukter på velfærdsområdet, klimaområdet og det grønne område. Det beskedne provenutab, vi taler om 2,5 mio. kr. over 2 år står jo så rigeligt mål med den administrative byrde, som virksomhederne og myndighederne oplever ved de gældende regler, så vi synes jo, at det er naturligt, at vi sikrer os, at vi får gennemført de resultater, og sikrer os, at Fornyelsesfondens arbejde fører til, at vi får fremmet nye produkter, nye markeder, og får sat ting i søen, og så skal skattereglerne jo ikke modvirke dette formål. Derfor skal vi have lavet ordningen, så hele ordningen, også de skattemæssige aspekter, er med til at fremme en positiv udvikling og ikke i sig selv giver anledning til bøvl og besvær for virksomhederne. Så vi fra Venstre støtter forslaget fra økonomi- og erhvervsministeren, og da den konservative ordfører ikke har mulighed for at være til stede under forhandlingerne i dag, har jeg lovet at sige, at også Det Konservative Folkeparti støtter lovforslaget. 3 Kl.16:53 Tak til ordføreren. Så er det hr. Jens Christian Lund fra Socialdemokratiet. 4 Jens Christian Lund (S) Kl.16:53 (Ordfører) Jens Christian Lund (S): Jeg vil lige starte med at sige til formanden, at jeg både taler på De Radikales og Socialdemokraternes vegne. Jeg vil ikke gennemgå det, som Venstres ordfører har sagt, men jeg vil komme med nogle enkelte kommentarer. Ideen med digital kommunikation er jo helt genial, og i den tid, jeg har været i Folketinget, har vi arbejdet på at få det gennemført, og nogle gange har det været som at slå i en dyne. Derfor er jeg meget begejstret for, at det sker nu, og at vi også får det lavet således, at det på sigt bliver obligatorisk. Vi er også enige i, at det er godt med en gradvis gennemførelse. Men jeg vil sige til ministeren, at vi jo husker, dengang vi gennemførte den digitale tinglysning. Der var jo nogle enkelte ting, der ikke var helt i orden, og det, man selvfølgelig kan frygte her, er, at der, når vi går over til den digitale transmission, er nogle ting, som ikke er i orden. Hvis vi læser høringssvarene, er der jo også nogle, der i de svar giver udtryk for den frygt.

3 Nu vil jeg sige til ministeren, at det selvfølgelig altid er utrolig vigtigt, at tingene er i orden, når man gennemfører noget, men at det måske i denne sag er endnu mere vigtigt. Jeg er nemlig hundrede procent sikker på, at det ikke er ministeren, der er minister, når det her bliver gennemført, og derfor skal vi jo være sikre på, at den minister, der er der på det tidspunkt, har fået overdraget noget, der virker. Så derfor beder jeg ministeren garantere, at det her kan virke. Jeg vil ikke undlade også at sige til ministeren, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, som vil få problemer med det her, og det er specielt de virksomheder, som vi ministeren, undertegnede og andre tidligere har talt om at det ville være en god idé at få lavet nogle erklæringsstandarder for, altså at der blev indført nogle andre former for lettere revision for de mindre virksomheder. Hvis vi havde gennemført det, havde det også været lettere at få gennemført digitaliseringen. Så derfor beder jeg også ministeren love mig, at vi får gjort noget ved det. Så vil jeg med hensyn til skattefritagelsen sige, at jeg er enig med Venstres ordfører i, at det er en god idé. Jeg synes, at det ville have været en fornøjelse, hvis ministeren havde sendt det her ud til høring, for så vidt jeg kan se, er der ingen, der er blevet hørt i denne sag. Jeg synes umiddelbart, at den måde, man har skrevet det på, gør det lidt besværligt at læse, men jeg mener, at jeg har fundet ud af, hvad det betyder, men det havde været rarere for os alle sammen, hvis det havde været ude i høring hos erhvervsorganisationerne, og at vi på den måde havde sikret os, at tingene virkede. Men både De Radikale og Socialdemokraterne skal nok støtte ministeren, hvis ministeren støtter os i, at de her ting kommer til at virke i det virkelige liv. 5 Kl.16:57 Tak til ordføreren. Der er ingen kommentarer. Den næste ordfører er fru Colette L. Brix, Dansk Folkeparti. 6 Colette L. Brix (DF) Kl.16:57 (Ordfører) Colette L. Brix (DF): Digitaliseringen af den offentlige sektor er jo i fuld gang, og vi har også for godt et år siden behandlet et lovforslag om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige. Umiddelbart ser det fornuftigt ud at digitalisere de nævnte områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet og Miljøministeriet, men der er ofte slanger i paradiset, som ikke nævnes. Dette lovforslag og lovforslaget for godt et år siden ligner hinanden på den måde, at de fremhæver alle fordelene. Ikke sådan at forstå, at vi er imod digitalisering og en mere smart måde at arbejde på i både den offentlige sektor og i de private virksomheder, men det går jo ikke altid, som præsten prædiker. Vi behøver jo bare at tænke på digitaliseringen af tinglysningen, som en kollega fra Socialdemokratiet lige nævnte, som startede med rent kaos. Vi har haft eindkomst, hvor der blev udsendt forkerte skattekort til medarbejderne og virksomhederne fik bøder, selv om de havde indberettet. Eller hvad med, da virksomhederne skulle sende regninger til offentlige myndigheder elektronisk? Myndighederne kunne ikke finde de regninger, som blev sendt ind elektronisk, og virksomhederne fik jo ikke deres betaling. Der gik 2-3 år, før systemet kom til at virke, og selv om det nu snart er 5 år siden, er der stadig problemer med, at regninger forsvinder ud i det blå. Jeg har nu været i Folketinget i snart 10 år, og hver gang får vi den samme sang: Der er ingen problemer, alle digitaliseringsforslagene er lutter lagkage. Men det ender desværre ofte lidt anderledes. Virksomhederne får udgifterne og alle problemerne, mens Finansministeriet fryder sig over alle besparelserne. Vi skal derfor have belyst, om virksomhederne f.eks. får øgede omkostninger til itudstyr, nyt software og økonomisystemer. Det fremgår f.eks. af lovforslagets almindelige bemærkninger, at myndighederne kan stille krav om, at virksomheden skal anvende bestemte it-systemer og særlige digitale formater, men der står ikke et kuk i de økonomiske konsekvensvurderinger om, hvad det kommer til at koste for virksomhederne. Det skal vi have belyst under udvalgsbehandlingen, medmindre ministeren selvfølgelig kan svare på det. Vi vil også have en årlig redegørelse for, hvilke problemer der har været i de forgangne år. Det er ikke nok, som det foreslås i lovforslaget, at vi skal vente til 2015 med at få evalueret den tvangsudskrevne digitale indberetning til offentlige myndigheder. Til den tid kan virksomheder have mødt så mange problemer, at de enten har drejet nøglen om eller simpelt hen har mistet mælet. Vi skal derfor løbende følge op og f.eks. kunne tilbyde andre løsninger. Det leder mig hen til de næstsidste bemærkninger. Da vi for godt et år siden vedtog det første lovforslag på dette område, blev der afsat 5 mio. kr. til it-hjælp til mindre virksomheder. Jeg vil godt spørge, hvad der er sket her. Hvilke initiativer er der kommet på det her område? Det nytter jo ikke noget, at man opretter en masse domænebestyrelser og så drikker kaffe med erhvervsorganisationerne. Det kommer der er ikke meget hjælp til de små virksomheder ud af. Det er jo ikke nok til at hjælpe de her små virksomheder. Det kan godt være, at det kun er 5-10 pct. af virksomhederne med under ti ansatte, som har problemer, men det er jo netop de virksomheder, som skal hjælpes. Indtil videre er der vist kun oprettet en telefonlinje, hvor svaret er, at virksomhederne må købe sig til i it-udstyr og den fornødne hjælp. Hvis der er brugt 5 mio. kr. til dette, er det godt nok et dyrt teleselskab, som staten benytter. Til sidst vil jeg gerne nævne, som jeg også gjorde det i november måned 2009, at regeringen bør arbejde for, at alle myndigheder, og her tænker jeg mest på kommunerne, tvinges til at koble sig til Virk.dk, så alle indberetninger til offentlige myndigheder kan ske via

4 Virk.dk. Denne styrkelse af Virk.dk er ikke sket, og her kunne vi også godt tænke os at spørge: Hvorfor er der ikke sket noget på det her område? Med de her bemærkninger skal jeg meddele, at Dansk Folkeparti som udgangspunkt selvfølgelig støtter forslaget. 7 Kl.17:01 Tak til ordføreren. Den næste ordfører er hr. Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti. 8 Karsten Hønge (SF) Kl.17:01 (Ordfører) Karsten Hønge (SF): Det er en stor, men nødvendige proces, som mange virksomheder står over for. I dag er der ca virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B, og som sender årsregnskabet digitalt, og fremover vil det dreje sig om cirka virksomheder. Vi må jo forvente, som også Foreningen af Registrerede Revisorer skriver i sit høringssvar: På et overordnet samfundsmæssigt niveau vil digitaliseringen af virksomhedsinformation åbne meget store besparelses- og udviklingsmuligheder. Og foreningen konstatere: Gevinsterne vil være at finde på regnskabsforbrugerside. Så langt, så godt. Men vi må vel svagt underdrevet konstatere, at det ikke går lige godt, hver gang forskellige processer skal digitaliseres. Med gru kan vi f.eks. tænke på tinglysningen eller tilvænningsprocesserne til voksen- og efteruddannelsessystemet. Det er altså helt nødvendigt, at processen gribes ordentligt an fra starten, at alle parter involveres, og at der gives den fornødne tid til at føre beslutningen ud i livet og endelig at processen løbende evalueres. De digitale løsninger skal udarbejdes i et tæt samarbejde med de virksomheder, som bagefter skal bruge værktøjet i hverdagen. Forventningerne skal afstemmes, og løsningen skal testes grundigt, før den sendes ud til de mange tusinde virksomheder. For at sikre en succesfuld gennemførelse af loven skal virksomhederne have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres egne systemer til den nye digitale løsning, og indførelse af digitale indberetninger skal ske ved gennemprøvede løsninger, som virksomhederne er trygge ved at benytte. Organisationen Dansk Erhverv har en række relevante forslag i sit høringssvar, og de anfører bl.a., at der skal være en fornuftig overgangsperiode, for der er flere vigtige parter, som skal have tid og mulighed for at omstille sig til de nye digitale processer, herunder virksomhederne, revisorerne samt leverandørerne af systemerne. Og alle, der bliver berørt af den digitale indberetning, bør få en god og brugbar vejledning og information både før, under og efter implementeringen. Det drejer sig især om de mange små og mellemstore virksomheder. De foreslår også, at virksomhederne gives mulighed for at få telefonisk hjælp af myndighederne. Man kan sådan set sige, at Håndværksrådet er inde på lidt af det samme med forslaget om, at der etableres en fast hotlinefunktion. Der skal på forskellige måder tages hånd om de virksomheder, som ikke umiddelbart har de kompetencemæssige forudsætninger for at indberette digitalt. Dansk Erhverv anfører også, at når et så stort, storstilet projekt søsættes, er det vigtigt at tænke alle forskellige både mulige og umulige scenarier ind i udformningen af bestemmelserne. Jeg synes, at det her så absolut er gode råd fra Dansk Erhverv. Og jeg tror også, at det vil være en god idé at følge rådet fra Advokatsamfundet om at øremærke en del af informationsindsatsen til opfølgning over for de erhvervsdrivende, der ikke i første omgang overholder de nye regler. Som de skriver: Det vil være ganske indgribende over for den erhvervsdrivende, hvis der ikke fra myndighedernes side gøres opmærksom på, at de indsendte oplysninger ikke anses for modtagne som følge af kommunikationsformen. Jeg vil også hæfte mig ved høringssvaret fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, hvor de skriver, at den korte implementeringsfrist indebærer en risiko for, at kommunikation til virksomhederne ikke lykkes, og at det kan blive svært at løse de tekniske problemer i implementeringsperioden. På den baggrund synes jeg, at vi skal være positive over for deres forslag om at indfase digitaliseringen over en længere periode i stedet for i et bigbang, som revisorerne måske egentlig nok lidt bekymrede vælger at beskrive det. Og således med udsigten til et bigbang i horisonten støtter SF forslaget. 9 Kl.17:05 Tak til ordføreren. Så er det økonomi- og erhvervsministeren.

5 10 Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Kl.17:05 Ministertale Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen): Tak for de mange konstruktive bemærkninger. Det er jo forslag, som positivt set vil fremme den digitale kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige, og vi tager altså et godt skridt mod fuld digitalisering i 2012 mellem virksomheder og det offentlige. Regeringen har en klar målsætning om, at digital kommunikation mellem det offentlige og virksomheder skal udbredes til alle relevante områder, og at al relevant skriftlig kommunikation skal foregå digitalt senest i Den målsætning har vi, fordi øget digitalisering, som flere ordførere har været inde på her, er en stor gevinst for samfundet. Hvis virksomhederne og det offentlige bruger digitale redskaber, sparer man jo både tid og penge. Øget digitalisering skaber hurtigere sagsbehandling og mindre administrativt besvær, og det reducerer virksomhedernes administrative byrder og medvirker til at fastholde og udvikle et effektivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Ved at bruge avancerede digitale løsninger kan virksomhederne f.eks. indberette til flere myndigheder på en gang, og myndighederne kan på nogle områder udvikle digitale løsninger, der automatisk afsender en såkaldt straksafgørelse, når helt objektive data er indtastet for virksomhederne. Det sker allerede i forbindelse med virksomhedsregistrering i dag, hvor vi i Danmark er kendt for at have en meget effektiv og brugervenlig digital løsning til brug for opstart af virksomheder. Med lovforslaget fortsættes en trinvis overgang til en fuldt digitaliseret kommunikation mellem det offentlige og erhvervsliv. Ved at gennemføre obligatorisk digitalisering i etaper kan vi håndtere vanskeligheder løbende og gøre overgangen så smidig som overhovedet muligt. Med lovforslaget gør vi knap 3,5 millioner potentielle årlige transaktioner mellem virksomhederne og det offentlige obligatorisk digitale. Der er altså tale om et væsentligt skridt mod at gøre Danmark førende som digitalt informations- og kommunikationssamfund. Der er tre ting, som regeringen lægger vægt på, når vi tager det næste skridt mod digitalisering: For det første gør vi ikke noget obligatorisk digitalt, før de nødvendige digitale løsninger er på plads. De digitale løsninger og det er også et svar til hr. Jens Christian Lund, som spurgte, om vi var godt forberedte skal være velfungerende, før vi med rimelighed kan pålægge virksomhederne at bruge dem. Det har regeringen meget stort fokus på, og derfor har vi valgt at starte med de ordninger, hvor vi allerede i dag har digitale løsninger, som er velafprøvet og velfungerende, eller som vil være gennemprøvet på det tidspunkt, hvor det bliver obligatorisk at bruge dem. Et godt eksempel er indberetninger til fødevare- og landbrugsmyndighederne via fællesskemaet. Fællesskemaet findes i dag i en velfungerende og fuldt elektronisk udgave på Fødevareministeriets internetportal, og 90 pct. af alle ansøgere benyttede den digitale løsning i For det andet bakker erhvervsorganisationerne generelt op om at indføre obligatorisk digital indberetning. Et af de hensyn, de i den forbindelse betinger sig, er, at der bliver taget hånd om de mindre it-stærke virksomheder, og det er en forudsætning, som regeringen er meget enig i. De virksomheder, som ikke er vant til at bruge f.eks. computer i hverdagen, må ikke blive hægtet af, når papirblanketterne forsvinder og de digitale løsninger tager over. Det er derfor regeringens målsætning at øge digitaliseringen uden at forhindre virksomhederne i at opnå de muligheder og indfri de pligter, der ligger i dansk lovgivning. Den seneste undersøgelse af danske virksomheders it-færdigheder viser, at næsten alle virksomheder i dag helt eller delvist indberetter digitalt til det offentlige, enten selv eller via deres advokat, revisor eller lignende. Samme undersøgelse viser, at stort set alle danske virksomheder vurderer, at de ikke vil få problemer med at efterleve regeringens målsætning i For at lette virksomhedernes overgang til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige, giver lovforslaget mulighed for at indføre overgangsordninger og dispensationsmuligheder for de enkelte ordninger. Samtidig er der afsat 5 mio. kr. til øget brugersupport og vejledning til de mindre it-parate virksomheder i perioden op til og med 2012 og derefter. Pengene skal gå til en særlig indsats rettet mod de mindre it-parate virksomheder, så også de mindre virksomheder oplever en så let overgang til digital kommunikation som muligt. For det tredje vil jeg gerne understrege, at obligatorisk digital kommunikation ikke bliver indført, uden at virksomhederne er velinformeret om den fremtidige digitale løsning. Den enkelte myndighed vil således iværksætte målrettede informationskampagner i forhold til de enkelte ordninger og deres målgruppe og brugere. Hidtil har erhvervsorganisationerne tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe med at informere virksomhederne om de nye løsninger på deres områder. Det synes jeg er meget positivt, og det er et tilbud, som vi bestemt gerne vil benytte os af. Når den forudgående information og oplysning er gennemført, løsningerne er taget i brug, vil der være et naturligt behov hos virksomhederne for at få support. Det er et behov, som de ansvarlige myndigheder naturligvis er forpligtet til at tage sig af og dermed yde en tilstrækkelig support i forbindelse med virksomhedernes obligatoriske brug af de digitale løsninger. Med de ord vil jeg slutte min præsentation af lovforslaget. Jeg ser frem til en generelt konstruktiv drøftelse i udvalget efter de mange positive ord i debatten i dag. 11 Kl.17:11 Tak til ministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så forhandlingen er sluttet. Nej, det er først hr. Jens Christian Lund. Det er det der med at få trykket på knappen i tide, men vi når det nok alligevel. 12 Jens Christian Lund (S) Kl.17:12

6 Jens Christian Lund (S): Jeg beklager selvfølgelig, formand, at jeg ikke har trykket godt nok. Jeg vil gerne starte med at rose ministeren, for jeg skal love for, at ministeren fik lovet, at det her kommer til at virke. Det vil vi selvfølgelig huske ministeren på, for jeg husker i forbindelse med tinglysning osv., at der også var nogle, der lovede, at det virkede, og det virkede ikke. Men jeg tror på ministeren, så jeg er glad for ministerens tilsagn. Og jeg er også glad for, at ministeren sagde, at en række af de mindre og små virksomheder vil indberette via deres revisor. Jeg stillede ministeren et spørgsmål, da jeg var oppe, om, hvordan det går med erklæringsstandarder. Vi har jo haft diskussionen om, hvor vigtigt det er, at de små virksomheder kan få lavet en revision, der ikke er ligesom A.P. Møllers, men at der kan laves en fornuftig revision. Er ministeren enig med den socialdemokratiske ordfører i, at det vil være en god idé at få det indført hurtigst muligt? 13 Ministeren. 14 Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Ministertale Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen): Vi kigger altid løbende på, hvad der kan gøres nemmere for virksomheder. Den her regering har jo gjort det fremragende, når vi taler om administrative byrder. Vi kom til i november 2001 og sagde, at vi ville fjerne de administrative byrder sådan gradvis. Vi er nu nået op på næsten 25 pct., samtidig med at det, så vidt jeg husker, svarer til 6-7 mia. kr. i administrative lettelser, som vi altså har sparet virksomhederne for. Hvis der er noget, der kan gøres nemmere på forskellige områder, så kigger vi selvfølgelig på det. Det skal være et samspil i de her tilfælde er det jo f.eks. revisorer og andre, man skal snakke med. Og der er vi jo hele tiden i dialog med forskellige branchefolk for at se på, hvordan vi kan gøre det lettere at være en lille virksomhed i Danmark. For regeringen har som målsætning, at der skal være så lidt administrativt bøvl som overhovedet muligt, og det gør vi sådan set rigtig godt. 15 Hr. Jens Christian Lund. 16 Jens Christian Lund (S) Jens Christian Lund (S): Jeg er glad for, at ministeren fik lejlighed til at rose regeringen, og det er jo fint nok, men vi har egentlig været med til det meste. Men det, jeg stadig væk har svært ved at forstå, er, at vi nu skal i gang med noget digitalisering her, hvor vi ved at der er nogle virksomheder der får problemer, uanset hvad ministeren har lovet. Ville det så ikke være hensigtsmæssigt, at vi snarest fik gennemført noget, der var en administrativ lettelse for de små og mellemstore virksomheder, nemlig en anden form for revision end den revision, som EU kræver, og som er målrettet mod de store virksomheder? Det ville da gøre tingene lettere, det ville også gøre digitaliseringen lettere, og det ville være en administrativ lettelse for en række af de små og mellemstore virksomheder. Det ville da være noget, hvor jeg ville bakke ministeren op og sige: Så har ministeren gjort noget, der virkelig har virket, i stedet for nogle af de papirpenge, der engang imellem bliver pralet af. 17 Kl.17:14 Ministeren.

7 Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Kl.17:14 Ministertale Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen): Jamen det er såmænd ikke kun os selv, der praler hvis det bare var det men sådan er det, hvis man følger alle undersøgelser. Så sent som i dag kan man i avisen se, at vi er et af verdens bedste iværksætterlande, når man måler ud fra forskellige parametre. Og et af parametrene er, at det er nemt at starte virksomhed. Det kan man gøre fra den ene dag til anden, det er ikke så administrativt bøvlet som i andre lande. Så jeg vil ikke sige, at vi har skabt paradis på jord i Danmark, men med hensyn til etablering af nye virksomheder, administrativt bøvl og erhvervsklima har vi det rigtig godt i Danmark. Det har regeringen gjort en kæmpe indsats for siden 2001, og det fortsætter vi med. Så ud fra alle de sådan objektive parametre, man kan måle på, er Danmark i et af de lande, hvor det er nemmest at starte egen virksomhed, hvor det er nemmest at være virksomhed, hvor der er færrest byrder, og hvor det er nemmest at være iværksætter. Og det fortsætter vi med. Gode ideer er altid velkomne, og så gør vi det nemmere at være iværksætter og selvstændig i Danmark. 19 Kl.17:15 Tak til ministeren. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Erhvervsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Velfærdsministeriet Børneenheden J.nr. 2008-2802 mbn 7. maj 2008 Talepunkter til samråd om SOU Z og Æ tirsdag den 13. maj Samrådsspørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over

2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over 2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 108 Offentligt ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade 1 1780 København V Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 91 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. december 2013 Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 149 Bilag 2 Offentligt Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg 16. marts 2010 Vedrørende L 149 Skatteministeren har fremsat lovforslag om digital kommunikation, køretøjsregistrering,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 2008/1 BTL 5 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 27. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder Kommunaludvalget 2014-15 (1. samling) L 140 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 140 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven.

L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Page 1 of 21 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Side 1 af 7 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål om multimediebeskatningen i Folketingets Uddannelsesudvalg tirsdag den

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 15. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere