L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love."

Transkript

1 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: Mail: L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.). Af Økonomi- og erhvervsministeren Brian Mikkelsen (KF) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Forhandlinger Møde nr. 56. tirsdag Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.). 0 Det næste punkt på dagsordenen er: 14) 1. behandling af lovforslag nr. L 139: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse ). 1 Kl.16:48 Forhandling Forhandlingen er åbnet. Den første ordfører er hr. Torsten Schack Pedersen, Venstre. 2 Torsten Schack Pedersen (V) Kl.16:48

2 (Ordfører) Torsten Schack Pedersen (V): Nem og billig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige vil lette administrative byrder, et perspektiv, som vi i Venstre lægger stor vægt på. Målsætningen er jo, at alt relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og myndigheder i år 2012 skal kunne foregå digitalt, og ved at gøre mange millioner årlige transaktioner mellem det offentlige og virksomhederne digitale opnår vi ikke alene store økonomiske besparelser, men også besparelser i tid, begge faktorer, der er afgørende i forhold til at opnå vækst og fremgang i den digitaliserede tidsalder. Mulighederne for at indberette digitalt til flere myndigheder på en gang eksisterer i dag allerede inden for flere områder, men med dette lovforslag breder vi mulighederne endnu mere ud. Undersøgelser i dansk erhvervsliv viser, at langt størsteparten af virksomhederne allerede i dag i større eller mindre omfang anvender digital kommunikation mellem det offentlige og sig selv, så de betragter det som værende naturligt, at de er i stand til at opfylde målsætningen om, at digital kommunikation i 2012 gennemføres, så vi finder det jo naturligt i Venstre, at vi lægger os i selen for at få det gjort til virkelighed, og at vi fjerner praktiske forhindringer. Overgangen til digital kommunikation mellem det offentlige og private virksomheder skal ske gradvis, for at vi undgår børnesygdomme og imødekommer eventuelle problemer ved at lave skiftet. Selv om den digitale kommunikation på mange måder allerede er udbredt, vil der jo uvægerlig opstå et behov for teknisk hjælp. Den hjælp og support skal de ansvarlige myndigheder naturligvis kunne stille til rådighed, så forsøget på at lette den administrative byrde ikke bare bliver et forsøg, men også en realitet, og vi sikrer den ønskede effekt. Lovforslaget, vi står med, betyder helt konkret, at økonomi- og erhvervsministeren, fødevareministeren og miljøministeren gives bemyndigelse til at stille krav om en obligatorisk digital indberetning på en række navngivne områder. Ved at give det som en bemyndigelse i stedet for at skrive det direkte ind i loven her og nu, så sikres det jo også, at vi får taget de digitale løsninger i anvendelse og stiller krav om, at ting skal foregå digitalt, når vi har sikkerhed for, at systemerne fungerer. Vi skal jo selvfølgelig ikke sætte noget i søen, før vi har sikkerhed for, at tingene også kan gennemføres. Vi opfatter det i Venstre som meget positivt, at erhvervsorganisationerne vil hjælpe virksomhederne i overgangsfasen som et supplement til den pulje på 5 mio. kr., der er afsat til øget support til virksomhederne i en overgangsperiode for at sikre, at alle kommer med. Alt i alt betragter vi i Venstre lovforslaget om digital kommunikation mellem det private erhvervsliv og myndighederne som et skridt i en rigtig retning, og vi hilser det velkomment som en vej til mindre administrativt besvær for så vel de private virksomheder som de offentlige aktører. Vi får en bedre udnyttelse af offentlige ressourcer, og vi fremmer et mere digitalt Danmark. Den anden del af lovforslaget omhandler en skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning. Garantiordningen er til for at reducere købers risiko ved køb af førstegenerationsprodukter på velfærdsområdet, klimaområdet og det grønne område. Det beskedne provenutab, vi taler om 2,5 mio. kr. over 2 år står jo så rigeligt mål med den administrative byrde, som virksomhederne og myndighederne oplever ved de gældende regler, så vi synes jo, at det er naturligt, at vi sikrer os, at vi får gennemført de resultater, og sikrer os, at Fornyelsesfondens arbejde fører til, at vi får fremmet nye produkter, nye markeder, og får sat ting i søen, og så skal skattereglerne jo ikke modvirke dette formål. Derfor skal vi have lavet ordningen, så hele ordningen, også de skattemæssige aspekter, er med til at fremme en positiv udvikling og ikke i sig selv giver anledning til bøvl og besvær for virksomhederne. Så vi fra Venstre støtter forslaget fra økonomi- og erhvervsministeren, og da den konservative ordfører ikke har mulighed for at være til stede under forhandlingerne i dag, har jeg lovet at sige, at også Det Konservative Folkeparti støtter lovforslaget. 3 Kl.16:53 Tak til ordføreren. Så er det hr. Jens Christian Lund fra Socialdemokratiet. 4 Jens Christian Lund (S) Kl.16:53 (Ordfører) Jens Christian Lund (S): Jeg vil lige starte med at sige til formanden, at jeg både taler på De Radikales og Socialdemokraternes vegne. Jeg vil ikke gennemgå det, som Venstres ordfører har sagt, men jeg vil komme med nogle enkelte kommentarer. Ideen med digital kommunikation er jo helt genial, og i den tid, jeg har været i Folketinget, har vi arbejdet på at få det gennemført, og nogle gange har det været som at slå i en dyne. Derfor er jeg meget begejstret for, at det sker nu, og at vi også får det lavet således, at det på sigt bliver obligatorisk. Vi er også enige i, at det er godt med en gradvis gennemførelse. Men jeg vil sige til ministeren, at vi jo husker, dengang vi gennemførte den digitale tinglysning. Der var jo nogle enkelte ting, der ikke var helt i orden, og det, man selvfølgelig kan frygte her, er, at der, når vi går over til den digitale transmission, er nogle ting, som ikke er i orden. Hvis vi læser høringssvarene, er der jo også nogle, der i de svar giver udtryk for den frygt.

3 Nu vil jeg sige til ministeren, at det selvfølgelig altid er utrolig vigtigt, at tingene er i orden, når man gennemfører noget, men at det måske i denne sag er endnu mere vigtigt. Jeg er nemlig hundrede procent sikker på, at det ikke er ministeren, der er minister, når det her bliver gennemført, og derfor skal vi jo være sikre på, at den minister, der er der på det tidspunkt, har fået overdraget noget, der virker. Så derfor beder jeg ministeren garantere, at det her kan virke. Jeg vil ikke undlade også at sige til ministeren, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, som vil få problemer med det her, og det er specielt de virksomheder, som vi ministeren, undertegnede og andre tidligere har talt om at det ville være en god idé at få lavet nogle erklæringsstandarder for, altså at der blev indført nogle andre former for lettere revision for de mindre virksomheder. Hvis vi havde gennemført det, havde det også været lettere at få gennemført digitaliseringen. Så derfor beder jeg også ministeren love mig, at vi får gjort noget ved det. Så vil jeg med hensyn til skattefritagelsen sige, at jeg er enig med Venstres ordfører i, at det er en god idé. Jeg synes, at det ville have været en fornøjelse, hvis ministeren havde sendt det her ud til høring, for så vidt jeg kan se, er der ingen, der er blevet hørt i denne sag. Jeg synes umiddelbart, at den måde, man har skrevet det på, gør det lidt besværligt at læse, men jeg mener, at jeg har fundet ud af, hvad det betyder, men det havde været rarere for os alle sammen, hvis det havde været ude i høring hos erhvervsorganisationerne, og at vi på den måde havde sikret os, at tingene virkede. Men både De Radikale og Socialdemokraterne skal nok støtte ministeren, hvis ministeren støtter os i, at de her ting kommer til at virke i det virkelige liv. 5 Kl.16:57 Tak til ordføreren. Der er ingen kommentarer. Den næste ordfører er fru Colette L. Brix, Dansk Folkeparti. 6 Colette L. Brix (DF) Kl.16:57 (Ordfører) Colette L. Brix (DF): Digitaliseringen af den offentlige sektor er jo i fuld gang, og vi har også for godt et år siden behandlet et lovforslag om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige. Umiddelbart ser det fornuftigt ud at digitalisere de nævnte områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet og Miljøministeriet, men der er ofte slanger i paradiset, som ikke nævnes. Dette lovforslag og lovforslaget for godt et år siden ligner hinanden på den måde, at de fremhæver alle fordelene. Ikke sådan at forstå, at vi er imod digitalisering og en mere smart måde at arbejde på i både den offentlige sektor og i de private virksomheder, men det går jo ikke altid, som præsten prædiker. Vi behøver jo bare at tænke på digitaliseringen af tinglysningen, som en kollega fra Socialdemokratiet lige nævnte, som startede med rent kaos. Vi har haft eindkomst, hvor der blev udsendt forkerte skattekort til medarbejderne og virksomhederne fik bøder, selv om de havde indberettet. Eller hvad med, da virksomhederne skulle sende regninger til offentlige myndigheder elektronisk? Myndighederne kunne ikke finde de regninger, som blev sendt ind elektronisk, og virksomhederne fik jo ikke deres betaling. Der gik 2-3 år, før systemet kom til at virke, og selv om det nu snart er 5 år siden, er der stadig problemer med, at regninger forsvinder ud i det blå. Jeg har nu været i Folketinget i snart 10 år, og hver gang får vi den samme sang: Der er ingen problemer, alle digitaliseringsforslagene er lutter lagkage. Men det ender desværre ofte lidt anderledes. Virksomhederne får udgifterne og alle problemerne, mens Finansministeriet fryder sig over alle besparelserne. Vi skal derfor have belyst, om virksomhederne f.eks. får øgede omkostninger til itudstyr, nyt software og økonomisystemer. Det fremgår f.eks. af lovforslagets almindelige bemærkninger, at myndighederne kan stille krav om, at virksomheden skal anvende bestemte it-systemer og særlige digitale formater, men der står ikke et kuk i de økonomiske konsekvensvurderinger om, hvad det kommer til at koste for virksomhederne. Det skal vi have belyst under udvalgsbehandlingen, medmindre ministeren selvfølgelig kan svare på det. Vi vil også have en årlig redegørelse for, hvilke problemer der har været i de forgangne år. Det er ikke nok, som det foreslås i lovforslaget, at vi skal vente til 2015 med at få evalueret den tvangsudskrevne digitale indberetning til offentlige myndigheder. Til den tid kan virksomheder have mødt så mange problemer, at de enten har drejet nøglen om eller simpelt hen har mistet mælet. Vi skal derfor løbende følge op og f.eks. kunne tilbyde andre løsninger. Det leder mig hen til de næstsidste bemærkninger. Da vi for godt et år siden vedtog det første lovforslag på dette område, blev der afsat 5 mio. kr. til it-hjælp til mindre virksomheder. Jeg vil godt spørge, hvad der er sket her. Hvilke initiativer er der kommet på det her område? Det nytter jo ikke noget, at man opretter en masse domænebestyrelser og så drikker kaffe med erhvervsorganisationerne. Det kommer der er ikke meget hjælp til de små virksomheder ud af. Det er jo ikke nok til at hjælpe de her små virksomheder. Det kan godt være, at det kun er 5-10 pct. af virksomhederne med under ti ansatte, som har problemer, men det er jo netop de virksomheder, som skal hjælpes. Indtil videre er der vist kun oprettet en telefonlinje, hvor svaret er, at virksomhederne må købe sig til i it-udstyr og den fornødne hjælp. Hvis der er brugt 5 mio. kr. til dette, er det godt nok et dyrt teleselskab, som staten benytter. Til sidst vil jeg gerne nævne, som jeg også gjorde det i november måned 2009, at regeringen bør arbejde for, at alle myndigheder, og her tænker jeg mest på kommunerne, tvinges til at koble sig til Virk.dk, så alle indberetninger til offentlige myndigheder kan ske via

4 Virk.dk. Denne styrkelse af Virk.dk er ikke sket, og her kunne vi også godt tænke os at spørge: Hvorfor er der ikke sket noget på det her område? Med de her bemærkninger skal jeg meddele, at Dansk Folkeparti som udgangspunkt selvfølgelig støtter forslaget. 7 Kl.17:01 Tak til ordføreren. Den næste ordfører er hr. Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti. 8 Karsten Hønge (SF) Kl.17:01 (Ordfører) Karsten Hønge (SF): Det er en stor, men nødvendige proces, som mange virksomheder står over for. I dag er der ca virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B, og som sender årsregnskabet digitalt, og fremover vil det dreje sig om cirka virksomheder. Vi må jo forvente, som også Foreningen af Registrerede Revisorer skriver i sit høringssvar: På et overordnet samfundsmæssigt niveau vil digitaliseringen af virksomhedsinformation åbne meget store besparelses- og udviklingsmuligheder. Og foreningen konstatere: Gevinsterne vil være at finde på regnskabsforbrugerside. Så langt, så godt. Men vi må vel svagt underdrevet konstatere, at det ikke går lige godt, hver gang forskellige processer skal digitaliseres. Med gru kan vi f.eks. tænke på tinglysningen eller tilvænningsprocesserne til voksen- og efteruddannelsessystemet. Det er altså helt nødvendigt, at processen gribes ordentligt an fra starten, at alle parter involveres, og at der gives den fornødne tid til at føre beslutningen ud i livet og endelig at processen løbende evalueres. De digitale løsninger skal udarbejdes i et tæt samarbejde med de virksomheder, som bagefter skal bruge værktøjet i hverdagen. Forventningerne skal afstemmes, og løsningen skal testes grundigt, før den sendes ud til de mange tusinde virksomheder. For at sikre en succesfuld gennemførelse af loven skal virksomhederne have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres egne systemer til den nye digitale løsning, og indførelse af digitale indberetninger skal ske ved gennemprøvede løsninger, som virksomhederne er trygge ved at benytte. Organisationen Dansk Erhverv har en række relevante forslag i sit høringssvar, og de anfører bl.a., at der skal være en fornuftig overgangsperiode, for der er flere vigtige parter, som skal have tid og mulighed for at omstille sig til de nye digitale processer, herunder virksomhederne, revisorerne samt leverandørerne af systemerne. Og alle, der bliver berørt af den digitale indberetning, bør få en god og brugbar vejledning og information både før, under og efter implementeringen. Det drejer sig især om de mange små og mellemstore virksomheder. De foreslår også, at virksomhederne gives mulighed for at få telefonisk hjælp af myndighederne. Man kan sådan set sige, at Håndværksrådet er inde på lidt af det samme med forslaget om, at der etableres en fast hotlinefunktion. Der skal på forskellige måder tages hånd om de virksomheder, som ikke umiddelbart har de kompetencemæssige forudsætninger for at indberette digitalt. Dansk Erhverv anfører også, at når et så stort, storstilet projekt søsættes, er det vigtigt at tænke alle forskellige både mulige og umulige scenarier ind i udformningen af bestemmelserne. Jeg synes, at det her så absolut er gode råd fra Dansk Erhverv. Og jeg tror også, at det vil være en god idé at følge rådet fra Advokatsamfundet om at øremærke en del af informationsindsatsen til opfølgning over for de erhvervsdrivende, der ikke i første omgang overholder de nye regler. Som de skriver: Det vil være ganske indgribende over for den erhvervsdrivende, hvis der ikke fra myndighedernes side gøres opmærksom på, at de indsendte oplysninger ikke anses for modtagne som følge af kommunikationsformen. Jeg vil også hæfte mig ved høringssvaret fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, hvor de skriver, at den korte implementeringsfrist indebærer en risiko for, at kommunikation til virksomhederne ikke lykkes, og at det kan blive svært at løse de tekniske problemer i implementeringsperioden. På den baggrund synes jeg, at vi skal være positive over for deres forslag om at indfase digitaliseringen over en længere periode i stedet for i et bigbang, som revisorerne måske egentlig nok lidt bekymrede vælger at beskrive det. Og således med udsigten til et bigbang i horisonten støtter SF forslaget. 9 Kl.17:05 Tak til ordføreren. Så er det økonomi- og erhvervsministeren.

5 10 Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Kl.17:05 Ministertale Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen): Tak for de mange konstruktive bemærkninger. Det er jo forslag, som positivt set vil fremme den digitale kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige, og vi tager altså et godt skridt mod fuld digitalisering i 2012 mellem virksomheder og det offentlige. Regeringen har en klar målsætning om, at digital kommunikation mellem det offentlige og virksomheder skal udbredes til alle relevante områder, og at al relevant skriftlig kommunikation skal foregå digitalt senest i Den målsætning har vi, fordi øget digitalisering, som flere ordførere har været inde på her, er en stor gevinst for samfundet. Hvis virksomhederne og det offentlige bruger digitale redskaber, sparer man jo både tid og penge. Øget digitalisering skaber hurtigere sagsbehandling og mindre administrativt besvær, og det reducerer virksomhedernes administrative byrder og medvirker til at fastholde og udvikle et effektivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Ved at bruge avancerede digitale løsninger kan virksomhederne f.eks. indberette til flere myndigheder på en gang, og myndighederne kan på nogle områder udvikle digitale løsninger, der automatisk afsender en såkaldt straksafgørelse, når helt objektive data er indtastet for virksomhederne. Det sker allerede i forbindelse med virksomhedsregistrering i dag, hvor vi i Danmark er kendt for at have en meget effektiv og brugervenlig digital løsning til brug for opstart af virksomheder. Med lovforslaget fortsættes en trinvis overgang til en fuldt digitaliseret kommunikation mellem det offentlige og erhvervsliv. Ved at gennemføre obligatorisk digitalisering i etaper kan vi håndtere vanskeligheder løbende og gøre overgangen så smidig som overhovedet muligt. Med lovforslaget gør vi knap 3,5 millioner potentielle årlige transaktioner mellem virksomhederne og det offentlige obligatorisk digitale. Der er altså tale om et væsentligt skridt mod at gøre Danmark førende som digitalt informations- og kommunikationssamfund. Der er tre ting, som regeringen lægger vægt på, når vi tager det næste skridt mod digitalisering: For det første gør vi ikke noget obligatorisk digitalt, før de nødvendige digitale løsninger er på plads. De digitale løsninger og det er også et svar til hr. Jens Christian Lund, som spurgte, om vi var godt forberedte skal være velfungerende, før vi med rimelighed kan pålægge virksomhederne at bruge dem. Det har regeringen meget stort fokus på, og derfor har vi valgt at starte med de ordninger, hvor vi allerede i dag har digitale løsninger, som er velafprøvet og velfungerende, eller som vil være gennemprøvet på det tidspunkt, hvor det bliver obligatorisk at bruge dem. Et godt eksempel er indberetninger til fødevare- og landbrugsmyndighederne via fællesskemaet. Fællesskemaet findes i dag i en velfungerende og fuldt elektronisk udgave på Fødevareministeriets internetportal, og 90 pct. af alle ansøgere benyttede den digitale løsning i For det andet bakker erhvervsorganisationerne generelt op om at indføre obligatorisk digital indberetning. Et af de hensyn, de i den forbindelse betinger sig, er, at der bliver taget hånd om de mindre it-stærke virksomheder, og det er en forudsætning, som regeringen er meget enig i. De virksomheder, som ikke er vant til at bruge f.eks. computer i hverdagen, må ikke blive hægtet af, når papirblanketterne forsvinder og de digitale løsninger tager over. Det er derfor regeringens målsætning at øge digitaliseringen uden at forhindre virksomhederne i at opnå de muligheder og indfri de pligter, der ligger i dansk lovgivning. Den seneste undersøgelse af danske virksomheders it-færdigheder viser, at næsten alle virksomheder i dag helt eller delvist indberetter digitalt til det offentlige, enten selv eller via deres advokat, revisor eller lignende. Samme undersøgelse viser, at stort set alle danske virksomheder vurderer, at de ikke vil få problemer med at efterleve regeringens målsætning i For at lette virksomhedernes overgang til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige, giver lovforslaget mulighed for at indføre overgangsordninger og dispensationsmuligheder for de enkelte ordninger. Samtidig er der afsat 5 mio. kr. til øget brugersupport og vejledning til de mindre it-parate virksomheder i perioden op til og med 2012 og derefter. Pengene skal gå til en særlig indsats rettet mod de mindre it-parate virksomheder, så også de mindre virksomheder oplever en så let overgang til digital kommunikation som muligt. For det tredje vil jeg gerne understrege, at obligatorisk digital kommunikation ikke bliver indført, uden at virksomhederne er velinformeret om den fremtidige digitale løsning. Den enkelte myndighed vil således iværksætte målrettede informationskampagner i forhold til de enkelte ordninger og deres målgruppe og brugere. Hidtil har erhvervsorganisationerne tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe med at informere virksomhederne om de nye løsninger på deres områder. Det synes jeg er meget positivt, og det er et tilbud, som vi bestemt gerne vil benytte os af. Når den forudgående information og oplysning er gennemført, løsningerne er taget i brug, vil der være et naturligt behov hos virksomhederne for at få support. Det er et behov, som de ansvarlige myndigheder naturligvis er forpligtet til at tage sig af og dermed yde en tilstrækkelig support i forbindelse med virksomhedernes obligatoriske brug af de digitale løsninger. Med de ord vil jeg slutte min præsentation af lovforslaget. Jeg ser frem til en generelt konstruktiv drøftelse i udvalget efter de mange positive ord i debatten i dag. 11 Kl.17:11 Tak til ministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så forhandlingen er sluttet. Nej, det er først hr. Jens Christian Lund. Det er det der med at få trykket på knappen i tide, men vi når det nok alligevel. 12 Jens Christian Lund (S) Kl.17:12

6 Jens Christian Lund (S): Jeg beklager selvfølgelig, formand, at jeg ikke har trykket godt nok. Jeg vil gerne starte med at rose ministeren, for jeg skal love for, at ministeren fik lovet, at det her kommer til at virke. Det vil vi selvfølgelig huske ministeren på, for jeg husker i forbindelse med tinglysning osv., at der også var nogle, der lovede, at det virkede, og det virkede ikke. Men jeg tror på ministeren, så jeg er glad for ministerens tilsagn. Og jeg er også glad for, at ministeren sagde, at en række af de mindre og små virksomheder vil indberette via deres revisor. Jeg stillede ministeren et spørgsmål, da jeg var oppe, om, hvordan det går med erklæringsstandarder. Vi har jo haft diskussionen om, hvor vigtigt det er, at de små virksomheder kan få lavet en revision, der ikke er ligesom A.P. Møllers, men at der kan laves en fornuftig revision. Er ministeren enig med den socialdemokratiske ordfører i, at det vil være en god idé at få det indført hurtigst muligt? 13 Ministeren. 14 Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Ministertale Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen): Vi kigger altid løbende på, hvad der kan gøres nemmere for virksomheder. Den her regering har jo gjort det fremragende, når vi taler om administrative byrder. Vi kom til i november 2001 og sagde, at vi ville fjerne de administrative byrder sådan gradvis. Vi er nu nået op på næsten 25 pct., samtidig med at det, så vidt jeg husker, svarer til 6-7 mia. kr. i administrative lettelser, som vi altså har sparet virksomhederne for. Hvis der er noget, der kan gøres nemmere på forskellige områder, så kigger vi selvfølgelig på det. Det skal være et samspil i de her tilfælde er det jo f.eks. revisorer og andre, man skal snakke med. Og der er vi jo hele tiden i dialog med forskellige branchefolk for at se på, hvordan vi kan gøre det lettere at være en lille virksomhed i Danmark. For regeringen har som målsætning, at der skal være så lidt administrativt bøvl som overhovedet muligt, og det gør vi sådan set rigtig godt. 15 Hr. Jens Christian Lund. 16 Jens Christian Lund (S) Jens Christian Lund (S): Jeg er glad for, at ministeren fik lejlighed til at rose regeringen, og det er jo fint nok, men vi har egentlig været med til det meste. Men det, jeg stadig væk har svært ved at forstå, er, at vi nu skal i gang med noget digitalisering her, hvor vi ved at der er nogle virksomheder der får problemer, uanset hvad ministeren har lovet. Ville det så ikke være hensigtsmæssigt, at vi snarest fik gennemført noget, der var en administrativ lettelse for de små og mellemstore virksomheder, nemlig en anden form for revision end den revision, som EU kræver, og som er målrettet mod de store virksomheder? Det ville da gøre tingene lettere, det ville også gøre digitaliseringen lettere, og det ville være en administrativ lettelse for en række af de små og mellemstore virksomheder. Det ville da være noget, hvor jeg ville bakke ministeren op og sige: Så har ministeren gjort noget, der virkelig har virket, i stedet for nogle af de papirpenge, der engang imellem bliver pralet af. 17 Kl.17:14 Ministeren.

7 Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Kl.17:14 Ministertale Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen): Jamen det er såmænd ikke kun os selv, der praler hvis det bare var det men sådan er det, hvis man følger alle undersøgelser. Så sent som i dag kan man i avisen se, at vi er et af verdens bedste iværksætterlande, når man måler ud fra forskellige parametre. Og et af parametrene er, at det er nemt at starte virksomhed. Det kan man gøre fra den ene dag til anden, det er ikke så administrativt bøvlet som i andre lande. Så jeg vil ikke sige, at vi har skabt paradis på jord i Danmark, men med hensyn til etablering af nye virksomheder, administrativt bøvl og erhvervsklima har vi det rigtig godt i Danmark. Det har regeringen gjort en kæmpe indsats for siden 2001, og det fortsætter vi med. Så ud fra alle de sådan objektive parametre, man kan måle på, er Danmark i et af de lande, hvor det er nemmest at starte egen virksomhed, hvor det er nemmest at være virksomhed, hvor der er færrest byrder, og hvor det er nemmest at være iværksætter. Og det fortsætter vi med. Gode ideer er altid velkomne, og så gør vi det nemmere at være iværksætter og selvstændig i Danmark. 19 Kl.17:15 Tak til ministeren. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Erhvervsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere Beslutningsforslag nr. B 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Brian Mikkelsen (KF) og Mike Legarth (KF) Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love (Obligatorisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 55. møde Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

53. møde. Torsdag den 11. februar 2010 (D) 1

53. møde. Torsdag den 11. februar 2010 (D) 1 Torsdag den 11. februar 2010 (D) 1 53. møde Torsdag den 11. februar 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 17 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere