Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 HO.N 103 argan g (2008-)2009

2 REGENSIANE RS. \l\'ifi NDET ÅRGANG Inclllolclslortenelse Referat af generalforsamling nov Kloleleerberetning 2008 Hans Møllojerg: Forlatter og Regensianer Sommerudflugt til Holmen Lincletalen 2008 Talen vecl Regensens Lindefroleost Formandens beretning Frolzost på Carlsberg Tale vetl afsløring af portræt af tllv. regensprovst Eva Smitl'l En stor kanon., Bil/ejet er taget på Ho/men, eller var mä/et for årøfs.sommeruawugl

3 REGENSIANERSAMFUNDET ÅRGANG Reterat at generalforsamling i Regensianersamtunclet, 30. november Referent: Jesper Nørregaard 1. Valg af dirigent Rasmus Gutlzneclit valgtes og lzonstatermle at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2. Valg af referent Jesper Nørregaarct valgtes. 3. Formandens beretning Formancl Camilla Slølzs tremlagecle året alztiviteter og redegjorde lieruntler tor, at bestyrelsen liavtle udpeget en "at l'ioc" leasserer, Niels JOllS. Willumsen, idet den generallorsamlingsvalgte lzasserer, Morten Samuelsen, liavtle metlclelt bestyrelsen, at lian at personlige årsager tratråctte med øjetzlilelzelig virlening. Beretningen blev vedtaget. 4. Kassererens fremlæggelse at regnskabet Niels Iotxs. Willumsen tremlagde regnskabet for perioden 1. olztolaer 2006 til 30. september Revisorernes beretning Revisor Peter Bøggild og revisor Henrila Teide tremlagde (leres beretning tor forsamlingen mecl indstilling til goctlzenclelse at regnskabet. Herefter godkendte generaltorsamlingen regnskabet. 6. Valg af formand Camilla Slølz genvalgtes som Jrormantt med alelelamation. De afdøde varmer op til revyen

4 REGENSIÅ N IZRSÅMFUNI'ÆT ÅRGANG 7. Valg at lzasserer Niels Jolis. Willumsen valgtes som leasserer med alalalamation. 8. Valg at øvrige Lestyrelsesmecllemmer Mette Korsholm, Thomas Rørsig Thomsen, Karsten B. Knudsen og Hans Jørgen Steenbereg valgtes med alzlelamation. 9. Valg af 2 revisorer Peter Bøggild og Henrilz Teide genvalgtes som revisorer. 10. Eventuelt Til næste generalforsamling lovede Lestyrelsestormanáen at sende de tilmeldte mecllemrners navne til reterenten, som på (lette grundlag Jiremstiller selvklæbende navneslzilte i MAGNAPRINT, således at deltagerne lean identificere hinanden! Regensen er (stadig) ;lavet [for os. Det /I'gner en bølge. En enkelt afdød] er livet vældigt op.

5 REGENS]ÅNERSAIVIFLTNDET ÅRGANG Kloleleerberetning tor toråret 2 O 0 8 At Mads Møller Langtved 8 Jens Christian Jørgensen, Forårslelolzleere 2008 Som så otte Jrør var Generalforsamlingen i teljruar 2008 en nervepirrende attære. I lang tid havde et aspirerende lzlolaleerpar tra Slerap liængt veludtørte valgplaleater op, besnalzleet og loeluxet. Uden medleandidater syntes lelolzleervalget at være i llus. Sådan sleulle det ilelze gå. På Generaltorsamlingen er aftenens torløla som Lelzendt ganslze utorudsigeligt. Som en direlete tølge at Nettos portvin og gruppepres opstod der således i 11. time en alliance mellem de ærede toreninger PING og PIP. Uden J[aorudgående lzampagne var tiden lenap. Gårdens øvrige toreninger sleulle på leort tid overtales. Da tiden 120m, llvor regensianerne var samlet i Store Sal, og der slzulle stemmes, var udtaldet yderst usilzlzert. Det tegnede til at blive dødt løl), livis ilzlze J[lordelen lå l'los slerapianerne. Salen deltes i to, og optællingen gilz i gang. Tre omtællinger måtte der til, Jrør Mads og IC lzunne erlzlaeres Jror Regensens nye Klolzleere med en margin på to stemmer. Tiden var nu laommet, hvor de mange valgløtter slzulle tøres ud i livet. Og livad var det nu lige, vi havde lovet? Vist nolz noget med renovering at tægtelzælderen, billigere tester, mindre overslzud i lelolelzerlzassen (W), Jrilere slålnrolzs, og så en hel del andet, som tortaber sig i tågerne. Første egentlige alztion var som altid Indtlyttertesten. Det stod liurtigt lzlart, at der leun var ni indtiyttere til rådighed, så det blev et llesteartæjde. Alligevel lylzlzedes det at skabe en sand dionysislz Asterix-atten med gallere, romere, laarlnarer og Jrønileer, som alle gile til tadet med den gode vin, de gode oste og de gode pølser. Som semestret slered JErem, syntes den største diplomatiske lerise Provsti og alumner imellem at være "tlagdelaatten", som tornyet liv. På regensiel slzala er den vel at sammenligne med Muhammedtegningerne. Grundstenen til lzrisen blev lagt tor over et år tilbage, livor Regensens Flagmand tog tilløb til at indkøbe et FN-tlag med den hensigt at lade det vejre på de militære tlagdage 4 samt FN_dagen året igennem. Dette Her står alen ene [ala/ejeren Jens Christian [ørgensen med, blev vedtaget med snævert flertal På Regensens mest stjålne syméol: Kloleleen

6 REGENSIANERSAMHJNDET ÅRGANG Lille Regensrådsmøde i Jriorrige sommerferie, men faldt senere en det regensianere antørt at Provsten tor brystet. Heretter måtte den stalzlzels leloleteerprotolzoi lægge sider til alenlange indlæg tor og imod nationalisme, Symboler og internationalt samarbejde. Den slags er set tør på Regensen. Nyt var det dog, da FN-tlaget pludselig torsvandt eller rettere blev stjålet. I ægte gyser-tilm-stil havde tyvene skrevet en besked til den Jrorargede tlagmand ved hjælp at ugebladsudlzlip, i hvilken de torlangte tiejsningen at et sørøvertlag på Frie. Linds tødselsdag. Når dette ville tinde sted, skulle FN-tlaget komme tilbage. Heretter rasede debatten på ny tor og imod dette antiautoritære indslag. Fiagmanden strejkede i protest, og Provsten truede med at atmontere tlagemtoedet ved en spattning og lade Portneren Hage, så der i det mindste kunne J;tages med Dannebrog på Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag. Etter tortiandlinger på "topniveau" med Flagmand, Klotelzere og Provst i Provstetoligen blev kompromiset, at Flagmanden genoptog Dannebrogstlagningen, mod at tå lovning på et nyt i., Og ;ler er aiet alen analen klokker, Mads Mø//er Langå/Wea, med 50/ øjnene 6

7 FN-tlag, såtremt tlagtyvene skulle hryde deres løtte. Således blev en del tid altså tordrevet i den regensielle andedam. Tid til test vendte dog tilbage til Gården. Føromtalt tødselsdag tor Frk. Lind skulle jo [inde sted i torm at den årlige Lindetrokost. Vejrguderne var, på trods at den manglende J;lagnng med Dannebrog, med Regensen denne dag. Det skrækkeligt dårlige toto hlev taget, og Jirokosten Jiorløl) Så er ale" dømt fest På med 100 0/0 hjemmelavet pålæg, rugbrød og tarteletter. Som Regensen i kulmination på Hagdehatten blev Regensen tilmed hegunstiget med en sjælden provstesjotling til Flagmanden. Som eftermiddagen hlev til atten, blev vandkampen afløst at et incident, som skulle erstatte tlagdehatten i den kommende tid: Regensens dyrehare porcelæn hlev otter tor visse personers vanvidsudhrud, hvilket resulterede i et underskud på ca kr. Jror Porcelænsdirektricens semesterregnskah. Imellem testerne hlev det hla. til slåhroks om det amerikanske præsidentvalg ved USA-ekspert Mads Fuglede, kvinderettigheder i Tanzania ved Portnertruen og en vurdering at det politiske landskah ved chefredaktør Lisheth Knudsen. Endelig blev der plads til en hahyslåhrok med ølsmagning ved Mads Møller Langtved. Næste test på plakaten var Lindehallet. Gourmetmenuen hlev udført på mesterlig vis at den hårde kerne at heredvillige indflyttere, og ærtesuppen med kammuslinger, kalverouladen med hvidvinssaucen og vanilleisen med hrændte tigner satte nye standarder Jror Regensens Jiester. Midnatsgæsten var teatergruppen Sort Samvittighed, som hestod at seks stramme lektorinder, der transtormerede Lindehallet til et Linnet-hal med sekteriske ritualer, tællessang, LC. Hostrup, egern-voodoo og svirpende pegepinde. Som altid endte attenen om morgenen under Frk. Lind med Provstindens hjemmehag. Etter den stille periode i juli og august var vel overstået, vendte de regensielle aktiviteter tilhage. Regensens sommerfest blev atholdt tor andet år i træk og med Regensens korte kollektive hukommelse taget i hetragtning, er der allerede nu tale om en urokkelig tradition. Der skulle denne gang gøres noget ekstra for at tå de tre andre gamle kollegier inddraget. Vi startede dertor alle testlighederne på Valkendort, tor derefter at hesøge Borchs og til sidst det Kristelige Gøglerkollegium Elers. Aftenen kulminerede på Regensen med grillmad, jazz, folkemusik og et par testosteronpumpende DJ-sets. Blot én uge senere hlev Kasernens 100 års juhilæum tejret med manér. Dette skulle naturligvis toregå på Kasernens tire køkkener. Vi startede på Bunden og hevægede os herefter op igennem bygningen tor til sidst at ende på Admiralitetet. Forårssemestret endte med Generaltorsamlingen, hvor etterårets embedsmænd skulle vælges under de sædvanlige vanskelige akustiske og lidet ædruelige torhold. Det hele mindede vel egentlig meget om den foregående generalforsamling, hortset tra valget at et kvindeligt Klokkerpar. Alt er vel dermed (næsten) ved det gamle.

8 REGENSIANERSAMFUN DET ÅRGANG Hans Mølhjerg: Fortatter 0 g Af Niels Willumsen Engang tor mange mange år siden, mens jeg hoede på Regensen, det var i 1977, dehuterede jeg som digter i litteraturtidsskrittet 'Hvedekornl med et hidrag med titlen 1Nlen i Byen'. Det var mens den legendariske iortatter, digter, anmelder og kulturdehattør Poul Borum var tidsskrittets redaktør. Borum havde netop etahleret den sidenhen så herømmede institution Foriatterskolen, som jeg kortvarigt var (passivt) medlem at, og som hetød at jeg gennem nogen tid modtog originalhidrag tra en række at datidens unge håhetulde digtere, herihlandt navne som Michael Strunge, EP. Jac, Søren Ulrik Thomsen mil. Egentlig var det J[lor mig hlot en nysgerrig og pikant tlirt med poesien - i virkeligheden var jeg rodtæstet naturvidenskahsmand. Og udover et enkelt senere, at den litterære elite ligeledes ganske overset Hvedekorn-hidrag ('iire rejsedigte tra Latinamerika), Jiulgte jeg da heller aldrig op på min digterdehut. Muligvis uretfærdigt overtor den danske litteratur - men lad nu det ligge. Så tor nyligt, i septemher 2008, Jiandt jeg under oprydning tiltældigvis en ældre hog i hrunt papomslag med den ordknappe titel 'Regenseni Bogen, som jeg ikke erindrede at have erhvervet - endsige hørt om, er en roman skrevet at den at mig ukendte iortatter Hans Mølhjerg. Formodentlig har jeg køht den antikvarisk engang i hegyndelsen at 90'erne. Men læst den havde jeg i al fald aldrig. Det tog ikke lang tid at læse denne lille roman på 112 sider (Schultz, torlag, 1965), som er ioriatterens prosaværk nummer to etter en prishelønnet roman 'Gården tra 'Regensen' handler om to unge studenter, som etter en rygsækrejse til Frankrig (implicit henlagt til sommeren 1939) vender hjem til Danmark, til Nordjylland, tor kort etter at hegive sig videre til Køhenhavn, til deres studier på universitetet og deres holig på Regensen. Man tølger deres studie-, Regens- og kærlighedsliv i iragmentariske glimt, og tornemmer Tysklands krigsmaskine rumle i det Jgjerne. Kort etter faldt jeg en dag i Helligåndshusets Hollandske hogudsalg tiltældigvis - og til min store og glædelige overraskelse - over en raritet: Et eksemplar at netop 'mit gamle dehut-hvedekorn, nr. 2 tra Det var på udsalgets næstsidste dag, hvor prisen var faldet til sølle 10 kr. pr. 130g. jeg køhte naturligvis tidsskriftet uden tøven og glædede mig til at genlæse mit dehut-værk. Hjemme igen var min overraskelse stor da jeg opdagede, at hættets indledende hidrag var skrevet at ingen andre end - ja, gæt selv: tortatteren Hans Mølhjerg! Bidraget er henævnt 'Sorte ord - to digte: Men ikke nok med det - der er mere indhold relateret til Hans Mølhjerg: Mølhjergs egen anmeldelse at Ole Sarvigs 'I går - om lidt' (Gyldendal 1976), samt Poul Borums anmeldelse at Hans Mølhjergs værk 'Ide-åbninger gennem hilleder' (Gyldendal Disse tre bidrag har jeg ejendommeligt nok ikke hættet mig ved tilhage i Mølhjerg kunne ellers måske ligetrem have været kandidat til et slåhrok-arrangement under mit senere klokkerat'.7 Som det ses at litteraturlisten har Mølhjerg været ganske produktiv: ca. 20 digtsamlinger, 6 romaner og noveller samt omkring 15 iaghøger. Fra 1953 til 1985 var han ansat ved Lynghy Statsskole. En internet-søgning viser at han døde i min tid på Regensen har jeg aldrig hørt om ham og heller ikke senere - lige indtil den ovenior omtalte dag i septemher Findes der mon ældre medlemmer at Regensianersamtundet, der 8

9 REGIiNSIÅN IERSÅMFITNDET 102i HH ÅRGANG lean huslze Mølhjerg? Eller som har hatt lzollegiale Jtorhindelser med ham? Eller som har hatt ham som underviser på Lynghy Statssleole? Det kunne være interessant at høre. Regensen, uddrag' at ottende kapitel Udentor lå et hav at uhestemmelige lyde. Dæhlæt gyngede. Det lange rum var messen om bord. Man var på vej op mod øerne. Haldur Paturson nedslzyllede sin syvende snaps og laastede sin tallerlzen ud gennem vinduet. - Det er til hajerne. Alle accepterede. To timers trampen havde udsleittet alle forestillinger. Man åd og drale sig endnu nogle sømil Jtirem.. Det hanlzede hårdt på døren. En hetjent trådte ind med nogle slzår i hånden. Han hlev modtaget med et latterbrøl. - Det slzal De tå hetalt, vrissede betjenten. Det Ville pynte på rapporten, om han leunne slerive, at servicet var verificeret som tilhørende Regensen. - Slzriv tor tanden den rapport og lad os være i fred, sagde Djurhuus. Han havde aner i den højere emhedsstand og var hævet over dislzussion med en betjent. - De er lelar over at det bliver en meget alvorlig historie tor Dem. Det er et rent svineheld at ingen er lzommen til sleade. - Der lean De selv se, taldt Nolsø ind. Hvad råher De så op tor! Betjenten var rød i hovedet at torargelse. Han troede, det var dannede unge menneslzer, der hoede på Regensen. Han faldt helt igennem og tortrale med et tortrædeligt ansigt. Det var en Sherlock Holmes! Hånede Nolsø. Fantasiløs danslaerl Seleunderede Haldur. - Ned med alle danslee hetjentel Vaagø tørte an i en sleål. Man hældte ildvandet i sig tor at indhente de talote sømil. De holdt leursen. Snart var den lille episode laag dem. Slzæret var lzlaret. Betjenten gile ilelee til VP, men nøjedes med at indsende en rapport. Det tog man med sindsro. Der sad nolz en regensianer eller tæring et eller andet sted i administrationen. I værste fald ville der size en henvendelse til VP, der så ville hesleytte dem mod at blive inddraget i noget. (Regensen, p. 60) Det andet fodslag En sleilzlzelse trådte til, usynlig ved min side, og har min hyrde. Jeg fortsatte, uden at se dig, tavse, mørlee, hroderl Solen min slzæhnel Slayerne mine dages Hugt. (Hvedekorn nr , p.34<.) Kunsten som suhjelzt - Sarvigs lzunstsyn.

10 REGENSIÅNIERSÅ MFITNDET ÅRGANG Denne artikels forfatter, Nie/s Wi//umsen Berømt kasserer i regensianersamfundets bestyrelse. Det er Ole Sarvigs store tortjeneste at have henvist til kunsten som erkendelse, hevidsthed der er tormuleret, tastholdt og givet videre. Han praktiserer dette kunstsyn i sin store bog om Munchs gratik, og vi møder det igen i hans sidste hog I går - om lidt. Og det er ud tra denne indsigt han Jiormår at tegne sin tids hevidsthed. Det sker i en tid, hvor æstetikken generelt tornægtes. Kierkegaard har været med til at gøre den æstetiske dimension suspekt ved at trakende den ethos. Marx så kunsten som udtryk Jror ideologier, genspejlinger at klassetorhold, og den moderne semiologi går så vidt, at den sætter en sådan sociologisk opgørelse lig med hilledanalyse. Freud tandt i kunsten velegnede billeder på ubevidste torestillinger. - Fælles tor disse retninger er, at de tolker kunsten ud tra et synspunkt der er langt uden Jror værket selv: hvad der hekrætter et synspunkt tages op, andet hliver liggende. Kunstværket deles op, reduceres til ohiekt. (Hans Mølhjerg, Hvedekorn nr , p.62.) Lynildsmanden Dette nummer er en hel lille Mølhierg-testival: vi hringer to nye digte at Hans Mølhjerg, han anmelder Ole Sarvig, og her skal hans nye hog omtales. Hvem er Hans Nløhjerg'.7 Nå, ham med "Gården", siger kyndige ældre tolk. Ja, ham. Hans Mølhjerg, 1915, cand.mag , dr.phil på en afhandling om Diderots æstetik - debuterede i med digtsamlingen "Mod nye mål" og vandt 1949 en romankonkurrence med "Gården", som hlev en stor succes og kom i adskillige oplag. Deretter kom et par små prosahøger og endnu en digtsamling og, senest, i 1965 romanen "Regensen" - alle disse høger overset og tilsyneladende glemt. Men kun tor en tid, er jeg så optimistisk at tro. "Gården" hører til hlandt de hedste danske romaner 1rra etterkrigstiden og vil engang hlive placeret etter tortjeneste sammen med en anden overset roman, den tidligt atdøde psykiater Knud Mosegaards "Dagene er korte", som Reitzel udgav i Mølhjerg har siden 54«virket som gymnasielærer og har mest produceret lærehøger, men rigtignok meget usædvanlige lærebøger, som den der skal omtales her. Og videre: Mølhjerg sætter en græsk vase og nogen Homer-Citater sammen med et Kandinsky-hillede, man ser umiddelhart sammenhængen, derpå læser man hans tolkning og indser dens rigtighed/ anvendelighed. Og så slutter kapitlet med en lynsætning: "Den tørste atomspaltning var netop toretaget, og den registreredes i Kandinskijs kunst som en opkøsning at mennesket og en erohring at rummet." Burn! Livs-oplysning. Og sådan myldrer hogen med tankelyn. Se kapitlet der sammenstiller Flauhert, Corot, Kierkegaard, Edvard Munch og Baudelaire - det er ikke nemme "tværkunstneriske" paralleller, men en gennemtænkt og gennemført og dyht historiehevidst tolkning at enhedskulturen (som psykisk og artistisk tænomen). 10

11 REGENSIÅNERSAMFI TNDET ll)2 103 ÅRGANG Hans MøttJjergs litteraturliste Skønlitteratur Mca] nye Maat. Åttzenæum, 1946 (digte) Gáralen. Det Danske For/ag, 1949 (roman) Din t70g. Gy/ctenctal, 1950 (digte) Fatz/er. Gy/a'enrtat, 1950 (roman) Legenden om Lnøsen. Hasse/batch, 1952 (noveller) Regensen. Sctzu/tz, 1965 (roman) 20eme. Gyldendal, 1974 (Periodeserien) Mont-B/anc: suite imot Gy/atenctat, 1977 (digte og prosastylelzer) Skrevet 1' Dana'. Gy/ctenatat, 1978 (roman) Nordenfjorals. Gy/ctenrtat, 1979 (digte) Det sorte tysjorincte gforingel, (digte) en ancten nærmere/se. Gyldendal, 1980 (digte) Spej//sort Brøndum, 1981 (digte) Blå erkende/sejarinate (32]orfnget, 1982 (digte) Græsk alag. Centrum, 1982 (digte) Grøn gestus. Gy/Ltenctat, 1982 (digte) Bevægelsen indeni'. Gy/ctenatat, 1983 (digte) [td-li//ealenjorincte (Filarlinget, 1983 (digte) Sort solskin. Brønalum, 1983 (digte) Skyggernes sat. Gy/atenatat, (roman) Grøn bevidsttzect. [minde ëbringet, 1985 (digte) Gult - og - tzvictt. [orincte gjorl'nget, 1985 (digte) Hvialt lys.]0rinzte (gjorr'nget, 1985 (digte) Solens jçrteant. Gyldendal, 1985 (digte) Gnistrencte virtee/fgtzect. Gy/rtenctat, 1986 (noveller) De tømte ords tandsteat). Gy/rtenalat, 1987 (digte) Faglitteratur Dialerats æstetite. Købentzavn, 1956 (speciale til kandidatelesamen) Moderne franste poesi. Køtzentzavn, 1956 K/assis/e frans/e poesi. København, 1958 Aspects ale l'esttzetique ate Dialerot. H. Sctzu/tz, 1964 (doktordisputats) Facetter afalanste tyrile. Sctzu/tz, Bit/ea'e 0g oral. Sctzu/tz, Facetter afa/ansk og fremmed tyri/e. Scttu/tz, 1968 IaIe-âtming gennem tør/letter. Danmarks Steg/eraalio/ TV, Åbningens poesi: tæsninger den nyeste digtning. Gy/Ltenalat, 1981 Farvepaesien. Centrum, 1983 Et ftag for grøntzeatens ia'é: tæsninger af farvesymtjo/i'teken 1' dansk tyrile fra rømantile til ekspressionisme. Gyldendal, 1987 Europa ser på dig: tanker og bit/eder gennem 3000 år. Gy/(tenaiat, Ku/turernes gent/lite: tai/teatret som usterevet tantee fra stena/aleren tit 1' alag. Spektrum,

12 RIEGENSIÅ N ERSÅ MFIINDE'1' ÅRGANG Sommerudtlugt til Holmen Af Thomas Rørsig Lørdag formiddag den 20. september slog Søværnets Otticersslzole på Holmen portene op tor medlemmerne at Regensianersamtundet. Den tidligere regensianer Erilz Møller Mathiesen er nemlig leletor derude, og sammen med overarlzivar H.C. Bjerg viste han rundt på det smulzlae område, der gemmer på store dele at Danmarks historie som stolt søtartsnation. Således blev gæsterne præsenteret for adskillige store leanoner - herunder batteriet Sixtus, der i dag alene sleyder med løst lzrudt ved lzongelige begivenheder. Den stolte tregat, Peder Sleram, der midt i solerne blev laendt tor at nedlægge et sommerhus i Lumsås med et lzrydsermissil, ligger også til lzaj derude. Slzihet er i øvrigt gået på pension og ejes at en privat interessegruppe - heriblandt Bjerg. Skolen råder også over en imponerende masteleran, som Regensianersamtundets lzonditionsstærlae medlemslzreds lov at bestige. Fra toppen er der en helt tantastislz udsigt over Klaus Bondams København - inlzlusive Operaen og det nye slzuespilhus uden parlzeringslzaelder. Traditionen tro ljlev den spændende rundvisning afsluttet med en let Mums. Italiens/e [Duff/et. I'Iistori/cer H. C. Bjerg og /ektor Eri/c Nic/ler Mathiesen sørgede for, at med/rammerne af Regensianersamfundet en lær/ig formiddag 12

13 REGENSIANERSÅMFUNDET ll)2u103 ÅRGANG imastelranen Har ti] besigtigelse Den smukke sam/i'rzgssa/ - umidde/bart før frokost arbejclstrolzost, (ter denne lørdag blev leveret at Cibi e Vini. Af hensyn til medlemmer, cter ilziee var meet på turen, nævner vi tra menuen: Carpaccio med Lresaola. Lutttørret oksekød marineret med olivenolie og citron på rucosalat serveret med marinerecte artislzolelzer. Cannelloni med ricotta, kød og krydderurter i tomatsovs. For at undgå unødig misundelse standsas beskrivelsen tier... Et strålende arrangement, som bør tå endnu flere medlemmer på banen, når sommerudttugt løber at stabelen! Tilfredsheden C? mætheaien Lommer snigende. 13

14 REGENSIAN IERSA MFUNDET ÅRGANG Lindetalen 2008 At Nynne-Cecilie Kære regensianere, lzære provst og provstinde, leære portner og true. Kære Frøleen Lind, Tillylelee med de 223 år. Eller KAMMERATER....For det er vi vel. Det er os alle, som skaber Regensen. Det er os, som definerer de røde mure, som slzærmer og laeslzytter os tra virkelighedens slzræmmende verden. Min Regens, som har stået mig lai og last og tjrast, siden jeg satte mine tlyttelzasser ude i porten, og jeg tølte det tællesslzal), som jeg inderligt ønslzede at blive en del at. At finde min plads og mine ben herinde i en torunderlig parallelverden med et tællesslzat), som er andet og mere end det, vi linder udentor. Vi har vores eget sprog, og som med alle verdens andre sprog tager det tid at lære at dectlitrere det og torstå dets terminologi. Vi er en ilzlze bare en lille nation - men et ægte tællessleat), tordi vi kender hinanden og er Lotæller og kammerater. Dog er det som om, at vi undertiden glemmer dette vores lzammeratslzat). Og Vi glemmer det måslze især når vi tx har en sag vi brænder tor - noget vi går op i og lzæmper tor. Så lzommer vi måslze til at ligne det der ude lige vel meget på noget, som vi måske netop ilalae slzulle ligne det på, tordi vi i vores stræben etter at gennemføre det, vi hver især synes er det rigtige og vigtige, tilsidesætter kammeratskabet tor sagen og bliver sleingre i tonen. Vi glemmer måslze ligetrem, at Regensen ilelze handler om at gøre tingene på én, bestemt, regensiel måde, men at det er regensielt at være tolerant overfor alternativer. Vi glemmer måslze i farten, at det er regensielt at slaat>e plads til den tioldning eller handlemåde, som ilzlze lige en ens egen. At det rent taktisk er essentielt tor Regensen, at dens beboere liar divergerende meninger, og det netop er der, hvor meninger Lrydes at nye tanlaer opstår - at det er tier, den mentale grundtorslzning tår livgivende næring - det er her regens bliver til reagensl For mig er Regensen rummelighed. Og Regensen slzal blive ved med at være stedet, hvor de små bliver store og de oversete bliver sete. ja, taletisle, hvor alle ER store, tordi her er trygt og rart. Regensen er dér, hvor der er plads til at laomme liinanden ved - i bogstaveligste Jrorstand, hvor der er plads til at tyre den at på luttguitar, hvor der er plads til at overnatte i VPs eller cyleellzælderen, tordi man har svært ved at give slip på sit Regens, l'1vor udødelige venslzalaer opstår, og hvor to lavinder lean t live sportsdirektører ligegyldigt livillzet Hag, som vajer i vores tlagstang. (I parentes bemærket lean jeg oplyse, at jeg toretrælzlzer HOFtlaget - livis nogen sleulle være interesseret). På mange måder begynder Regensens kalenderår, når trølzen Lind itører sig sin konservative og tortørende, lysegrønne sommerkjole, og gør os alle torårslzulrede. Og loleleer os til at åbne vores vinduer og sleippe elzsamenslæsningen for at drilzlze øl i gården hele natten...ja. og minder os om, at laag de røde mure slzal intet torår torsømmes. 14

15 Der lyttes til Nynne- Cecilies lindeta/e Hun er både vores æiiiste og vores mest traditionstmncine beboer til trods tor, at hun både har sin egen sizie på Facebook og har inrigået cyperspaceregistreret partnerskab mert regenskiokken Jrior nyligt. Trartitionslouncien er hun torrii, hun altiti tager det samme tøj på til test og trigjort er kun i øvrigt torcti kun optræder nøgen hele vinteren. Vi lrejrer trøken Lind i dag, vi hylder torårets komme og katencterårets kegyncielse. Vi tejrer tiende, torcti trun står så tålmociigt og tzycter velkommen, når vi J;lytter imi. Hun venter oppe, når vi har vaeret utiengårcts en atten, kun tincler sig i at tative pisset på at Regensianere og urtengårcis gæster, kun venter på os, når vi har været på orlov eller lange udenlandsreiser, tiun står der stadig, når vi (tør og rejser kort. Hun kunne, tlvis kun ellers var i stand til at tale, berette om vores liv, vores op- og nedture, om berømte tænkere og kegavelser, matematiske og humanistiske atvigere, der boede her i tordums tict og hun vil engang - i en tjern tremtict på en at de lune attener i ctecemtner - huske tilbage på kommende tiåers Ørsted og Kierkegaard, på de virtuose tænkere, (ler endeligt løste gåtierne om krætt, HIV og sult - og på dem cter, som i Fagre Nye Verden H torberecter sig til at timie løsninger på globale problemer, vi endnu ikke - selv ikke her - blot kan torestine os det mindste om - så titit som man i 1965 kunne torestiiie sig mokilteletoner og PC'er. 15

16 REGENSIANERSAMFCNDEI' ÅRGANG Men hun vil også - som til alle tider - kunne herette om små og store op og nedture og regenskærestepar, som hånd i hånd går gennem gården i den lyse nat. Hun er smuk at kigge på, Lind, men hun rummer også (hvad de tærreste måske tænker på) en smuk symholik. Heks. kaldes linden Kærlighedens og Glædens træ. Dets spændstige ved bruges til at lave hast at - et at naturens stærkeste hindemidler, og dets mekaniske egenskaher tindes, værdsættes og bruges overalt i verden kla til at hygge musikinstrumenter, møbler og andre hrugsting at. Lindetræet er den stærkeste træsort, når der tages hensyn til massen og massetylden, og træet har sit rodnet i et hjertetormet system. Det kan hlive op til 30 meter højt, og omkring år gammelt, og man siger om det, at det vokser i 300 år, det står i 300 år og det torgår i 300 år. Lindetræets symbolske egenskaber kunne vi regensianere måske godt tillægge os lidt at. Bruge dem i en mere håndgribelig torm i en kold tid, hvor egoisme tit truer med at vinde over humanisme, og hvor den stærke oplever en eksklusiv ret til rydde svagere at vejen - noget der opleves som tilladt i stræhet mod Jriorkromede tælles mål otte styret at vrangtorestillinger om, at otte procents årlig økonomisk vækst er det eneste saliggørende på denne grønne jord. Den selvsamme grønne jord der i øvrigt truer med et snarligt skift til sveden hrun i en global, Vækstdikteret opvarmning, der til syvende og sidst også kan ende med at sønderrive Linds torårsgrønne haute couture og erstatte den med en knapt så tortørende hæ-lârun tra et varekatalog. Nu skal jeg ikke male en vis mand på væggen - og slet ikke på en testatten som denne, og vi er da heller ikke der - endnu. Men lad dog alligevel Lind dagligt minde os om - især i den skønne sommertid - disse nok så alvorlige sammenhænge, mens hun står trodig og grøn. Og lad hende med sit tavse biologiske sprog være tortaler tor sammenhold og kammeratskab og helt nære værdier. På den måde kan hun være med til at sikre smil, glæde, visdom og tremtid. Vi er Frøken Lind, og hun er 05, hvor klicheagtigt og corny symholikken end tager sig ud. For ligesom lindetræet med sine atstikkere i alle retninger, har vi roden tast torankret i jorden i Regensens gård og torhåhentlig i nogle brede, humanistiske værdier, der kan være med til at sikre denne skrøbelige verdens heståen i - hvad vi med vores universelt begrænsede evner - torstår som i al evighed. Dertor tejrer vi også os selv. Skål tor Regensen. For min Regens, tor jeres Regens og Jtor vores Regensl 16

17 REGENSI AN ERSAMFL'N DET 10,2-103 Å RGANC. Tale veå Regensens Lindetroleost Ved Erilz Slayum-Nielsen Rottløse regensianere! Atsporecle alumner! Fortrættelige trolzostspisere! Fire dage torsinlzet tejrer Regensens i (lag Lindens tøctselstiag. Hjerteligt tillylzlze, min leære Lincta, jeg er (la leetl at, at du slzal se os sådan, men jeg vect, at du har set (let, (ter var lige så slemt. Frolzosten i år giver anletining til at marlzere IOO-året tor indvielsen og ibrugtagningen at Kasernen og Buegangen Inoct Købmagergade. Disse to fornyelser 120m uncter min liøjtærecle torgænger Julius Lassen, cter var provst tra 1. april 1896 til 1. olztober 1918, og som i egenslzal) at protessor i jura liavcle gode torlñmielser til administrationen - rigets, byens og universitetets, hvilket tzåtle Gården og alumnerne nøct godt at. I lians titl ljlev tales. kommunitetsstipenáierne lelælaleeligt forhøjet, der blev lagt linoleum på samtlige værelser, Gårtten (let tårnur, cter stadig vælzlzer alle hver nat, man indlzølote et Hygel i stedet tor lelaveret, og der blev sunget, så det gjaldecle, og tægtet, så (let klang. Overskritten tor Lassens periozte kunne måslze lytte: Regensen for Regensianeme. Det var en titi, tivor Gården i liøj grad vendte sig intiacl, hvad der laeclst lean atlæses at Regensianersamtunctets stittelse, som igen ledte til indtørelsen at åen tler leæcte, som Lassen tilz, medens han var svælzlzet som tølge at et tærctselsutielcl på Købmagergade, llvol' provsten påleørtes at en cylzlist. Et godt eksempel på, hvor tarligt (iet lzan være at torlacte Regensen. 17

18 REGENSIAN ERSAMHZNIMFI' ÅRGANG Hvis oprettelsen at de gamle alumners torening - hvillzen vi talzlzer tor snapsen, slzål - er den ene hovedbegivenhed i Lassens provstetid, er den anden den store ombygning, der bl.a. betød en.,4 torvandling at Regensens ydre. De Lidt senere [lynerfroleosten sig Kan han tale?]a, mon [le/ere., snavset-røde selv Meal arme é? ben Jfattige, _ mure med deres næsten frastødende udseende, blev overrii'let med en murhammer, og de nye mure sleønhed og værdighed ved den samme behandling. Sandstensslzjoldene på vor facade Jiornyedes, den forgyldte "morgenstjerne" på toppen at leirlzetløjen vendte tilbage, der 120m teleølaleen og wc i hver etage, viceprovsten en solrig lejlighed mellem 1. og 2. gang, og sådan lzunne man blive ved. Men især jo altså Regensen en ny tilbygning, som indebar en laærlzommen lejlighed til at slerotte lzontubernalsystemet og i stedet tor lzun tilbyde eneværelser. I den oprindelige plan tor tilbygningen på grunden, hvor Trinitatis Kirlzes præstegård tørhen havde ligget, havde man regnet med plads til 38 alumner i todelte værelser; men da det ville betyde, at det samlede beboerantal ville ryge helt ned på 90, tegnede arlzitelet Borch i stedet den nye Høj med 48 fyldige eneværelser. Bygningen valzte den højeste beundring og regnedes længe at mange som en at hovedstadens værdituldeste arkitektoniske erhvervelser i det 20. århundrede, men jo siden hård lzonlzurrence at busterminalen på Rådhuspladsen. Og samtidig vi så Buegangen, der dengang var en arlzitelztonislz pryd, men i dag er ottentlig musilzstue, racerbane J(lor tartgale cyklister, oplagsplads Jtor våde pizzabalzlaer og øllzrus, svinesti tor grattitivandaler og pissepotte tor hundreder og atter hundreder at nådesløse natteravne. Vi har forsøgt at formå Kulturarvstyrelsen til at tillade en otiensiv og lereativ brug at Buegangen, men forgæves. Der blev ellers holdt et møde en morgen med Københavns Bymuseum og Kulturarvstyrelsen repræsenteret ved Mogens Morgen, men lige meget hjalp det, styrelsen fastholder, at byrummet mellem Regensen og Rundetårn udgør et umisteligt lzulturgode - og tænlzer her vel sagtens på de to kæmpemæssige containere, der gennem tlere år har prydet pladsen. Jeg aner ilzlze, hvad tormål de tjener, men tror, at det er der, lzirleegængere forventes at oplægge deres syndige tanker, inden de går til gudstjeneste. Omkring den ombygning og tilbygning, der afsluttedes just i disse dage tor hundrede år siden, har der dannet sig en myte: at byen København betalte gildet. Sandheden er, at Kommunitetet, dvs. Regensen selv, lagde ler. eller 34, mens de resterende , som var, hvad Buegangen beløb sig til, betaltes at laommunen. Og tale tor det, København. Knud Fabricius rejser i sin Regenshistorie det spørgsmål, hvillae tider der mon er de bedste tor Regensen. Er det de perioder, hvor "de almindelige interesser", som han lealder det, griber sindene 18

19 REGENSIÅN ERSA MFUNI'MET ÅRGANG lierinde, altså det omgivende samtunds politislae strømme (med liberalisme, skandinavisme og parlamentarisme), eller er det mon de tider, hvor gården lever sit eget liv, med sanglzor, Gfenlvøerne, tester, toreninger og lzlolzleerater? I det ene tiltælde bliver Regensen en alztuel atspejling at omgivelserne, måslze lzun en atglans. I det andet tiltælde, livor gården risilzerer at lulzlze sig om sig selv, volzser der mere Leslzedne blomster, men de er otte originale. Jeg vil overlade det til jer selv at drøtte, om Gården at i dag står midt i tidens storme, eller der som i Julius Lassens tid leves et sorgtrit og l'iarmløst Regensliv. Til støtte Jror det tørste synspunlzt lean man tremtøre, at det siden sidste lindetrolzost dels har været torsøgt at trelse hele verden tra en tlagstang, dels er lyleleedes jer at liolde velbesøgte politislee møder, ja, Gamle og SF sågar valgt en nylig atdød alumne til Folketinget. Til støtte tor det synspunkt, at I er tillaage ved modellen med Regensen tor Regensianerne, lean nævnes talrige eksempler på studentilzos adfærd, der aldrig, aldrig, aldrig, kunne Jriorelaomme uden tor disse mure. Nogle mener vistnolz, at den standende strid om tlag vidner om levende engagement i verdenspolitilzlzen; men lad mig herovertor antøre det mâslze mest vanvittige torsvar, jeg endnu har hørt, tor den nuværende tlagpolitilz. En alumne, hvis navn jeg ilelee slzal røbe, sagde, at jeg slzulle tage det helt roligt, det lzan være lige meget, hvad tor et flag der hænger deroppe, det lean jo alligevel leun ses l'ierinde tra gården. Med disse ord vil jeg ønslee jer god test og talzlze Gud og Christian IV og Københavns Kommune tor, at jeres mor og tar og naboerne og genlmerne ilzlze lean se, hvad I laver herinde. www, Mange blev grundigt sjof72t til årets /I'nalefroleost 19

20 REGENSI ANERSÅ MFLTNIHET ÅRGANG Formandens beretning V/Camilla Slølz Man sleal vare sit sprog. En at de mere dramatiske oplevelser som tormand tor Regensianersamtundet i valgåret var da jeg en mail i torloindelse med reminderen om kontingent-indbetaling. En dame slcrev til mig, at liun meddelte mig dette på vegne at en ældre veninde, som netop var blevet enlze, at denne tiavde tølt sig tortørnet over ordlyden i vores brev. Jeg tænlete, at godt nolz er det træls at laetale regninger, men tor det tørste er et medlemslealo at Regensianersamtundet vel ren tornøjelse, og tor det andet er der torslzel på at tænlee, at noget er træls og så ligetrem at slerive til den, der har sendt oplzraevningen på et toreningsmedlemslzat). Man leunne jo tx lolot melde sig ud, og så var det enden på den historie. Men det var det ilelae: Modtageren at oplzrævningen viste sig nemlig at have været gitt med en regensianer, som tor et års tid siden var atgået med døden i en høj alder. Enlzen var altså, med rette, blevet stødt over, at jeg i min henvendelse til Regensianersamtundets medlemmer liavde indledt med: "Kære døde regensianer". Enlzen troede ganslze enlzelt, at vi selv ind i det hinsides tortølger tolle tor at lzradse penge ind. På den baggrund lean jeg lean godt forstå, at den ældre lavinde syntes, at det var en mærleeligt sprogbrug. I det liele taget er der mange eksempler på det, at man lærer nye udtryle og sproglige vendinger, når man lzommer til Regenscn. For det tørste dette, at det siges, at "man dør", når man torlader Regensen. Det gjorde man i hvert tald, mens jeg looede der. Vi liavde også dødetest, og nogle at dem, der nlåtte torlade gården pga. noget så tåbeligt som tærdiggjort studie, lzunne tå sig en tur rundt i Indre By i leisten, ovenpå Regenslzærren. Dødeleisten var også i mange år et udtrylz tor leartotelzet over tidligere regensianere, altså en slags "de gule sider", t lot i leassetorm i postrummet. Her stod også den liøje pult med lzlolzlzertiogen, hvor det dengang, da jeg 20 Camilla S/øÅ gummistøvler: Def/ig kran. Den i baggrunden.

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere