Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016"

Transkript

1 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune

2

3 En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Derfor har vi i byrådet formuleret en ambitiøs erhvervspolitik, der skal styrke Randers Kommunes position som vækstkommune. Kommunen skal skabe de bedste rammebetingelser for erhvervslivet, støtte op om iværksættere og levere et højt serviceniveau. For byrådet er det afgørende, at erhvervspolitikken er blevet til i en åben og innovativ proces. Vi tror på, at de gode ideer og opbakningen til at løfte sammen opstår, når mennesker med forskellige udgangspunkter mødes og meninger brydes. Derfor er det også med stor glæde at opleve borgere, virksomhedsledere, detailhandlen, Region Midtjylland, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Væksthus Midtjylland, Turistforeningen for Randers og Omegn, Randers Handelsråd, repræsentanter for uddannelses- og kulturinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, foreninger m.fl. tage engageret del i drøftelserne af, hvad der skal til for at føre Randers mod nye højder. Erhvervspolitikken er skræddersyet. Den tager sit udgangspunkt i de styrkepositioner og udfordringer, vi har i Randers Kommune. Erhvervspolitikken er nytænkende. Ikke bare rummer den mange ambitiøse projekter. Den rummer projekter, som vi tror på skaber vækst. Fire elementer er helt centrale i erhvervspolitikken: vi skal have flere højtlønnede jobs vi skal have mere uddannelse vi skal have flere iværksættere med vækstpotentiale vi skal blive bedre til innovation, at tænke nyt og anderledes, herunder bruge IT. Derudover skal vi gøre en særlig indsats overfor oplevelsesøkonomi og turisme, detailhandel og erhverv på landet. Erhvervspolitikken sammentænker uddannelses- og erhvervspolitik og hænger tæt sammen med arbejdsmarkedspolitikken. Det sker i troen på, at synergien mellem netop de områder skaber vækst og udvikling. Foran os står nu arbejdet med at sætte erhvervspolitikkens mange initiativer i værk. Det er mit håb, at vi også i dette arbejde kan løfte i flok. Erhvervspolitikken og visionen for Randers 2016 bliver nemlig kun til virkelighed gennem samarbejde. Det skal både være en politik, der rager op og rager os!

4 Indhold Fundament for erhvervspolitikken... 5 Vækstkuren Menneskelige ressourcer Iværksætteri Innovation Detailhandel Erhverv på landet Oplevelsesøkonomi og turisme... 41

5 Fundament for erhvervspolitikken Partnerskab Randers Byrådets erhvervspolitiske vision for Randers i 2016 bliver kun til virkelighed, hvis kommune, region, erhvervsråd, væksthus, handelsråd, turistforening, uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesråd, virksomheder, foreninger, organisationer, LAG m.fl. understøtter en fortsat erhvervsudvikling. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn samt Randers Handelsråd har et særligt ansvar i implementeringen af erhvervspolitikken. De indgår samarbejdsaftaler med byrådet, der fastlægger de indsatser, der skal udføres. I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for erhvervsservice. Det betyder, at kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætte erhvervsudviklingsaktiviteter. Kommunerne kan vælge selv at drive erhvervsservice eller gennemføre aktiviteterne i regi af andre. Erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder har Randers Kommune valgt at gennemføre via Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland. Det Lokale Beskæftigelsesråd er også en vigtig partner i udmøntningen af erhvervspolitikken. Gennem samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter sikres en fortsat udvikling af arbejdsmarkedet, så der altid er de rigtige kvalifikationer til rådighed. Med strukturreformen er der kommet øget fokus på regional udvikling og politik. Det gør sig ikke mindst gældende indenfor erhvervs- og uddannelsesområdet. Både Væksthus Midtjylland og det midtjyske EU-kontor er gode eksempler på det. Sammen med de andre kommuner i Region Midtjylland er Randers Kommune medejer af Væksthus Midtjylland og et fælles EU-kontor i Bruxelles. Væksthus Midtjylland leverer i samarbejde med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd den specialiserede erhvervsfremmeindsats og er således en central erhvervspolitisk aktør for kommunen. EU-kontorets opgave er at sikre kom- 5

6 munens virksomheder og institutioner målrettet information om og hjælp til at søge finansiering og samarbejdspartnere i EU. Kommunerne opretter hjemmebaser som er EU-kontorets lokale kontaktflade. Randers Kommunes hjemmebase er et samarbejde mellem Randers Kommune ved Erhverv og udvikling, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn samt uddannelsesinstitutionerne. Når det handler om den erhvervspolitiske indsats, lægger byrådet afgørende vægt på det regionale perspektiv. Samarbejdet med Region Midtjylland, nabokommunerne og andre relevante parter skal fremmes mest muligt. Randers Kommune vil fortsat være kendt som en erhvervsvenlig kommune med et højt serviceniveau og professionalisme. Servicen skal tilpasses det behov og de ønsker, erhvervslivet har. Derfor er dialogen med erhervslivet helt afgørende. Eksisterende netværk i regi af fx. Randers Erhvervs- og udviklingsråd meget vigtige. Men byrådet lægger vægt på også at udvikle nye dialogformer som fx. klimamålinger, tilfredshedsmålinger, virksomhedspanel m.v. Byrådet lægger også vægt på at dokumentere, hvad der kommer ud af den erhvervspolitiske indsats. Randers Byråd vil skabe gode rammer for erhvervsservice. Samarbejdsaftaler med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland skal sikre effektive og målbare resultater. Der vil være en prioritering af den service der udbydes, og en systematisk måling af de opnåede resultater. Randers Byråd ønsker at gøre de services, kommunen stiller til rådighed over for iværksættere og virksomheder mere synlige. I dag har 7 ud af 10 virksomheder ikke kendskab til disse ydelser. Samtidig har godt halvdelen af de virksomheder, der kender ydelserne, modtaget et eller flere af servicetilbudene. Virksomhederne efterspørger mere oplysende erhvervsservice. De ønsker især tilbud som foredrag, seminarer, netværk og kurser. Byrådet vælger også internationalt udsyn. Det kommer bl.a. til udtryk i samarbejdet med venskabsbyerne, hvor der bliver et særligt fokus på det erhvervsmæssige. Dialog med erhvervslivet Erhvervslivet skal have let adgang til information om kommunens serviceydelser. En målrettet information skal sikre kendskab til og forståelse for kommunens service- og myndighedsopgaver. Kommunen vil udvikle og forbedre kommunikationen med erhvervslivet. Både i mødet mellem virksomheden og medarbejderne i kommunen og i den skriftlige kommunikation. Randers Kommune ønsker fortsat at fremme digitalisering af information og service, så virksomhederne hurtigt og let kan benytte sig af selvbetjening på kommunens hjemmeside. Samtidig vil kommunen se på de enkelte procedurer i sagsbehandlingen af virksomhedernes henvendelser. Målet er at optimere sagsbehandlingen til glæde for virksomhederne. 6

7 Byrådet fremmer erhvervslivets vilkår på flere fronter Byrådet har både direkte og indirekte indflydelse på erhvervslivets vilkår. Direkte, når den enkelte iværksætter eller virksomhed får service direkte fra kommunen eller via Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og/eller Væksthus Midtjylland eller når kommunen optræder som myndighed over for virksomheden, fx i forbindelse med miljø- og byggesagsbehandling. Den direkte erhvervsfremmeindsats kan også være rettet mod grupper af virksomheder, brancher eller det samlede erhvervsliv. Den indirekte indsats vedrører erhvervslivets øvrige rammevilkår, som i større eller mindre udstrækning påvirkes af kommunens politikker. Det viser sig i erhvervsklimaundersøgelsen, beskrevet i afsnittet om Vækstkuren, at der er områder, som ikke er direkte relateret til en erhvervspolitik, men som alligevel er meget vigtige for virksomhederne. Det er emner som børnepasning, infrastruktur, kultur- og fritidstilbud og bosætningsmuligheder. 7

8 Erhvervspolitikken vedrører primært de områder, hvor kommunen har direkte indflydelse på iværksætternes og virksomhedernes vilkår. Men byrådet vil i formulering af sine øvrige politikker arbejde for, at erhvervslivet i Randers Kommune sikres de bedst mulige rammebetingelser. Erhvervsjord Byrådet ønsker gennem salg af erhvervsjord at fremme en fortsat positiv erhvervsudvikling i hele kommunen. Kommunen vil som tommelfingerregel have erhvervsjord, der er klar til salg svarende til to års forventet salg. Kommunen opkøber samtidig råjord til brug for fremtidige erhvervsarealer. Der skal som minimum være ledig råjord svarende til 4-5 års forventet salg. Salget af erhvervsjord sker med udgangspunkt i følgende målsætninger: Randers Kommune tilbyder velegnede og velbeliggende erhvervsarealer til brug for alle typer af erhverv, der er forenelige med lovgivningens og byrådets miljøkrav. Randers Kommune skal altid have mindst et større erhvervsareal, der kan imødekomme også større virksomheders efterspørgsel på jord. Randers Kommune sikrer mulighed for at drive erhvervsliv både i og tæt ved Randers by samt i de mindre bysamfund Randers Kommune sælger erhvervsjord ud fra ønsket om at udvikle det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder. 8

9 Kortmateriale 9

10 Byrådet vil i sin planlægning af infrastruktur og kollektiv trafik tage hensyn til, at det skal være let at komme rundt i Randers (skiltning, parkering, offentlige toiletter, alternative transportmidler fx bycykler). Der skal være gode betingelser for at drive erhverv i Randers by såvel som på landet og let at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Randers. Økonomien Erhvervspolitikken udstikker byrådets erhvervspolitiske kurs frem til og med Politikken rummer en lang række indsatsområder og projekter, som byrådet ønsker iværksat i den kommende fireårige periode. Der er endnu ikke taget stilling til finansiering af de enkelte indsatser og projekter, men med vedtagelsen af erhvervspolitikken har byrådet foretaget en principgodkendelse. Infrastruktur og kollektiv trafik Infrastrukturen er en afgørende forudsætning for at styrke Randers muligheder for at fastholde sin status som en vigtig del af det østjyske bybånd. Både som erhvervsby og bosætningsby. Det handler både om kollektiv trafik til bl.a. Århus, hurtige togforbindelser til København og håndtering af trængselsproblemerne i og omkring Randers. Virksomhederne er afhængige af, at arbejdskraft og varer let kan komme til og fra virksomheden. Uddannelsesinstitutionerne er geografisk placeret forskellige steder i Randers. En række ungdomsuddannelser er placeret i henholdsvis syd og nord, og de videregående uddannelser er placeret spredt i bymidten. De studerende er derfor afhængige af at kunne komme til og fra uddannelsesinstitutionerne. Erhvervspolitikken finansieres med udgangspunkt i de bevillinger, byrådet allerede i dag giver til Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn og Randers Handelsråd. Randers Kommune medfinansierer desuden indtil 2010 indirekte Væksthus Midtjylland eftersom de statslige midler til erhvervsfremme er placeret her. Efter 2010 overføres midlerne til kommunerne som bloktilskud. Byrådet har desuden afsat en erhvervsudviklingspulje på 1,9 mio. kr. i 2008 og 3,4 mio. kr. årligt i 2009 til Puljen skal understøtte en aktiv erhvervs- og udviklingspolitik. Endelig har byrådet afsat 2. mio. kr. om året til medfinansiering af projekter i LAG Randers. Byrådet lægger vægt på at byrådets bevillinger indgår i samfinansiering med andre finansieringskilder som fx region, stat, EU, LAG, privat medfinansiering m.v. 10

11 Vækstkuren Erhvervslivets konkurrenceevne er især bestemt af præstationen indenfor områderne: menneskelige ressourcer, iværksætteri, innovation og informationsteknologi (IKT). Economics og består af 3 forskellige undersøgelser: Velstanden i Randers (et statusbillede), Erhvervslivets konkurrencekraft i Randers og Erhverv i Randers (styrkepositioner i erhvervslivet). Internationale og nationale analyser viser, at det er netop disse 4 såkaldte vækstdrivere, der forklarer forskelle i væksten i regioner og lande. De regioner og lande, der målrettet satser på vækstdriverne, klarer sig bedst. For, at få viden om erhvervslivets konkurrenceevne i Randers og et godt grundlag for at iværksætte de rigtige initiativer, har byrådet fået udarbejdet to analyser. Den anden analyse er foretaget af Epinion Capacent og er en erhvervsklimamåling foretaget blandt ca. 400 virksomhedsledere i Randers Kommune. Formålet er at få indsigt i virksomhedernes muligheder og begrænsninger for vækst, og få et grundlag for at udvikle de rigtige strategier på erhvervsområdet. Virksomhedslederne er også blevet spurgt om deres behov for og tilfredshed med erhvervsrelaterede serviceopgaver. Den første analyse er foretaget af Copenhagen Hovedkonklusionerne fra de to analyser er gengivet nedenfor. Analyserne er tilgængelige på >>> 11

12 I 2016 skal erhvervindkomsten pr. indbygger mindst svare til gennemsnittet i de danske bykommuner! Vi skal blive rigere vi skal have flere højtlønnede jobs I Randers tjener vi mindre end landsgennemsnittet. Velstanden i Randers Kommune, forstået som borgernes erhvervsindkomst, ligger ca. 8,5 % under landsgennemsnittet. Sammenlignet med de 9 største bykommuner ligger Randers i den lave ende. Borgerne i Horsens tjener i gennemsnit kr. mere om året, for Kolding er tallet kr. og i Århus kr. Hvis Randers var på niveau med landsgennemsnittet, ville hver beskæftiget tjene ca kr. mere om året. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. indbygger i de danske bykommuner var i kr. Figur 1.1 Velstandsniveauet i Randers og andre danske bykommuner Grunden til at vi ikke tjener mere, skal findes i erhvervssammensætningen: Flere i Randers end landsgennemsnittet arbejder i lokale erhverv som fx butikker, restauranter, håndværkere og offentlig service Lidt færre arbejder i de globale erhverv, dvs. de erhverv der orienterer sig ud af regionen i forhold til salg og indkøb. Både de beskæftigede i de lokale og de globale erhverv tjener mindre end landsgennemsnittet. 12

13 I 2016 skal andelen af de beskæftigede med en høj uddannelse mindst svare til gennemsnittet i de danske bykommuner! Vi skal have mere uddannelse Der er mange faglærte i Randers. Det er en styrke for erhvervslivet, som er vigtig at fastholde og udvikle. Uddannelsesniveauet i Randers er generelt for lavt. Det ses både blandt medarbejdere og ledere. Det er især andelen af medarbejdere med lang videregående uddannelse, der er lille. Knap halvdelen af virksomhederne har inden for det seneste år oplevet, at de ikke kunne besætte ledige stillinger med kompetente medarbejdere. Virksomhederne forventer samtidig, at denne udfordring forstærkes i de kommende år. I 2006 havde 21,5 % af de beskæftigede en høj uddannelse. Der er potentiale for at ændre dette billede i Randers. Østjylland er et område med rigtig mange uddannelsesinstitutioner både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Et simpelt gennemsnit af andelen af beskæftigede med høj uddannelse i de ti største bykommuner er 26,5%. Højtuddannede i Randers og andre danske bykommuner 13

14 I 2016 skal andelen af vækstiværksættere være i top 3 blandt de danske bykommuner! Vi skal have flere iværksættere med vækstpotentiale og flere skal overleve Mange starter virksomhed i Østjylland men alt for få udvikler sig til vækstiværksættere. Sammenlignet med de 10 største bykommuner lå Randers i den nederste tredjedel fra 2001 til 2003 målt på antallet af vækstiværksættere. Der er potentiale til at gøre det bedre! De seneste par år er der etableret rigtig mange nye virksomheder i Randers, og der er gode muligheder for at den udvikling kan fortsætte. Østjylland er det sted i landet, hvor kombinationen af muligheder for uddannelse, adgang til kapital og banklån er bedst tilstede. Vækstiværksættere i Randers og andre danske bykommuner 14

15 I 2016 skal 80% af alle virksomheder arbejde med innovation og udvikling! Vi skal tænke nyt og anderledes Virksomhederne i Østjylland har lav innovationsaktivitet. I Randers er det kun godt halvdelen af virksomhederne, der arbejder med innovation og udvikling. Virksomheder vil opleve mere vækst, hvis de bliver bedre til at arbejde i klynger og samarbejde om innovation. I Randers er det kun 42 % af virksomhederne, der indgår i et formaliseret samarbejde eller informationsudveksling med andre virksomheder. Kun knap 1/5 af virksomhederne samarbejder med videninstitutioner omkring fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Arbejder virksomheden med innovation og udvikling Indgår virksomheden i formaliseret samarbejde eller informationsudveksling med andre virksomheder (netværk, industriklynger e.l.)? Der er potentiale for innovation i virksomhederne i Randers. Virksomhederne tilkendegiver stor interesse for og ønske om samarbejde og netværksdannelse med andre virksomheder. Østjylland har en svag IKT infrastruktur, men samtidig gode muligheder for at området kan klare sig godt fremover. Den østjyske befolkning har en god basal viden om IT og virksomhederne har god adgang til medarbejdere. Der er et pænt udbud af IKT konsulentvirksomheder, og i Østjyllands videninstitutioner er der gode IKT kompetencer. Der er knapt 600 beskæftigede indenfor IKT i Randers. Det ses nedenfor i en sammenligning med de 5 brancher, der er Randers særlige styrkepositioner. Det er en branche af en vis størrelse, som det kan betale sig at styrke. 15

16 Vi skal bygge på vore styrker Randers Kommune har en specialisering og en særlig styrkeposition indenfor 5 områder. De 5 områder er de erhvervsbrancher, hvor der er mange beskæftigede, hvor medarbejderne har høje lønninger, samt hvor erhvervene har en større andel beskæftigede i Randers, end der er på landsplan. De 5 områder udgør 14 % af beskæftigelsen i kommunen i alt og 58 % af de beskæftigede i de globale erhverv. For byrådet er det derfor vigtigt at prioritere den erhvervspolitiske indsats i forhold til de globale erhverv. En vækst i de globale erhverv giver kommunen den største vækst. Hertil kommer, at denne vækst automatisk vil skabe vækst i de lokale erhverv. De globale erhverv består af virksomheder, der orienterer sig ud af området mht. salg af varer og indkøb af input til produktionen. Det er de erhverv, som ifølge Copenhagen Economics skal være med til at øge indkomstniveauet og trække væksten i Randers. Det betyder, at virksomheder som frisører, lokale håndværkere, burgerbarer mv. repræsenterer de lokale erhverv. For byrådet er både de lokale og de globale erhverv vigtige. Men byrådet vil gøre en særlig indsats for at understøtte de 5 brancher inden for de globale erhverv, hvor Randers har en særlig styrkeposition. Det betyder, at når Randers Kommune igangsætter initiativerne beskrevet under emnerne Menneskelige ressourcer, Iværksætteri og Innovation på de følgende sider, vil det være med henblik på at udnytte de styrkepositioner, kommunen har. Erhvervspolitikkens opbygning De efterfølgende sider rummer et katalog over de projekter og indsatser, som byrådet gerne ser iværksat over de kommende fire år. Kataloget er opdelt i afsnit, der svarer til de ovenfor nævnte vækstdrivere. Endvidere er der afsnit om erhverv på landet, detailhandel, oplevelsesøkonomi og turisme maskiner maskiner og og transportmidler transportmidler fødevarer fødevarer papir papir og pap og pap stål stål og jern og jern termo termo og vindenergi og vindenergi 16

17

18 18

19 Menneskelige ressourcer For det enkelte menneske, for virksomhederne og for samfundet er de menneskelige ressourcer helt afgørende. Uddannelse og viden er måske den vigtigste forudsætning for fortsat innovation, vækst og velstand. Randers har gode vilkår i forhold til uddannelse. Der findes i kommunen ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og en designhøjskole. Derudover ligger Randers godt placeret mellem to universiteter i Århus og Ålborg. Men uddannelsesniveauet i Randers er væsentlig lavere end landsgennemsnittet. Især mangler der personer med længere videregående uddannelser. Hvis de randrusianske lønmodtagere får et højere uddannelsesniveau, vil det betyde øget vækst for den enkelte såvel som for virksomheden og kommunen. Tilsvarende vil en tættere kontakt mellem virksomhederne og videninstitutioner give mere innovation. De menneskelige ressourcer spiller derfor en væsentlig rolle i byrådets erhvervspolitik: Befolkningens uddannelsesniveau skal hæves, Randers position som uddannelsesby skal styrkes og Randers centrale placering i det østjyske innovationsmiljø mellem universitetsbyerne i Ålborg og Århus skal udnyttes strategisk. Byrådet vil særligt fokusere på at støtte initiativer, der sigter på at opbygge videnmiljøer, uddannelser, kompetenceudvikling el.lign. Det skal ske i relation til de styrkepositioner Randers har inden for: Maskiner og transportmidler, fødevarer, papir og pap, stål og jern samt termo- og vindenergi. Det kunne være et initiativ som etableringen af en Katrinebjerg-satellit i Randers - jf. afsnittet om innovation. Byrådet vil på denne baggrund igangsætte følgende initiativer: Randers Kommune skal gå forrest Randers Kommune er med sine ca ansatte den største arbejdsplads i kommunen. Det giver kommunen et særligt ansvar. Byrådet ønsker, at kommunen går forrest i indsatsen for at styrke de menneskelige ressourcer. 19

20 Det skal ske ved: at arbejde systematisk med efter- og videreuddannelse til ledere og medarbejdere at etablere flere uddannelsesstillinger og praktikpladser i kommunen at indhente tilbud fra lokale uddannelsesinstitutioner, når fx ledere, medarbejdere, ledige m.fl. skal opkvalificeres og ved at udbygge sine relationer til uddannelses- og videninstitutioner for at udvikle de kommunale ydelser Randers som Vækstcenter For at styrke Randers Kommunes position som et vækstcenter og for at sikre, at virksomhederne på kort og langt sigt har den rette, velkvalificerede arbejdskraft til rådighed har byrådet i maj 2007 vedtaget strategioplægget Randers som vækstcenter fokus på industrien. Randers som Vækstcenter kombinerer uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatsen og sætter fokus på: de unge, uddannelse og erhvervstilknytning de ufaglærte, som skal have en faglært uddannelse og efteruddannelse af arbejdskraften i bredere forstand udvikling og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedstilknytning for borgere med funktionsnedsættelse attraktiv bosætning for arbejdskraften Aktiviteterne tager hånd om de aktuelle og fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet i form af: øgede krav om faglært arbejdskraft lav ledighed flaskehalstendenser indenfor en lang række brancheområder mange medarbejdere vil forlade arbejdsmarkedet på grund af alder vigende interesse blandt unge for at tage uddannelse indenfor en række specifikke fagområder og frafaldet blandt unge på ungdomsuddannelserne Som et led i budgetforliget for 2008 har byrådet besluttet, at næste fokusområde er Randers som Vækstcenter fokus på den offentlige sektor. Denne plan skal vedtages i foråret Indsatsen vil have fokus på rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor. Randers en venlig tilflytterby Randers Kommune ønsker at være forberedt på det kommende arbejdsmarked og ser en nødvendighed i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til byen. For at imødekomme de udfordringer, der kan opstå, når udenlandsk arbejdskraft kommer til landet, vil Randers Kommune arbejde for, at det sker under gode forhold og på en sådan måde, at Randers bliver et naturligt valg. Randers Kommune tager initiativ til et projektsamarbejde mellem virksomheder, fagforeningerne, jobcentret, sprogskole, uddannelsesinstitutioner, boligforeningerne m.fl. Ideen er at markedsføre kommunen overfor udvalgte faggrupper i fx Polen og efterfølgende tage hånd om job, job til ægtefælle, sprogundervisning, bolig etc. På den måde vil både det 20

21 arbejdsmæssige, det integrationsmæssige og det familiemæssige få de bedste betingelser. Udvikling af nye erhvervsuddannelser Byrådet vil understøtte uddannelsesinstitutionerne i deres fortsatte udvikling af nye erhvervsuddannelser, der på den ene side kan matche de nye krav på arbejdsmarkedet og på den anden side sikre at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Kompetencecenter Region Midtjyllands Vækstforum besluttede i december 2007, at ét af seks nye kompetencecentre skal oprettes i Randers. Kompetencecenteret får til opgave at opkvalificere arbejdsstyrken gennem kontakt til især små og mellemstore virksomheder. Kurser, rådgivning af virksomheder og opfølgning på indsatsen skal bidrage til at hæve uddannelsesniveauet for især voksne med en kortere uddannelse. Samtidig har Handelsskolen Minerva fået bevilget over fire mio. kr. fra Undervisningsministeriet til at skabe et voksenvejledningsnetværk, der dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Netværket skal sideløbende med kompetencecenteret sikre, at arbejdskraften i lokalområdet bliver bedre uddannet. Byrådet støtter den fortsatte udvikling af kompetencecentret. Uddannelsesgaranti Det er vigtigt for byrådet, at alle unge, der starter på en uddannelse, også gennemfører en uddannelse. Gennem et finmasket netværk og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Randers Kommune vil byrådet være med til at garantere de unge en uddannelse og sikre kvalificeret og professionel støtte til de studerende, der har behov for det. Mentorordninger og udbygget vejledning Byrådet ønsker gennem et målrettet samarbejde med uddannelsesinstitutionerne at udbygge erhvervsvejledningen, skabe brobygning og etablere mentorordninger. Især erhvervsvejledning ved udslusning fra folkeskolen er vigtig. På den måde bliver de studerende tidligst muligt bliver 21

22 opmærksomme på muligheder og konsekvenser ved deres forskellige uddannelsesvalg De unges kendskab til ungdomsuddannelserne, herunder især erhvervsuddannelserne og de muligheder, disse uddannelser giver, skal øges. Fx kan det lokale erhvervsliv deltage i forældreinformationsmøder i folkeskolen, ligesom netværk mellem lærere i udskolingen og lærere på ungdomsuddannelserne kan udbygges. Universitet på Randers Bibliotek For at styrke Randers rolle som uddannelsesby, give de herboende studerende bedre vilkår og udbygge relationerne til universitetsmiljøet, vil byrådet arbejde for at der oprettes et studiemiljø i tilknytning til Randers Bibliotek. Flere merituddannelser Det er afgørende, at flere både unge og ældre får en videregående uddannelse. Byrådet vil derfor støtte de videregående uddannelser i Randers i arbejdet med fx at skabe flere merituddannelser. Byrådet vil også bl.a. via uddannelsesportalen hjælpe til at synliggøre de videregående uddannelser i Randers. Synlige uddannelsesinstitutioner Flere skal uddanne sig i Randers. Byrådet vil derfor i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet fortælle den gode historie om Randers som uddannelsesby. Det kan ske gennem en samlet profilering af Randers som uddannelsesby. Herunder muligheder for billige boliger, mulighederne og miljøet omkring Randers Universitet på Biblioteket, musik og cafémiljø, faste studenterarrangementer mv. Uddannelsesportalen, som Randers Kommune driver sammen med uddannelsesinstitutionerne, skal fortsat udvikles. Formålet med portalen er at give nuværende og kommende studerende mulighed for at orientere sig om de muligheder, Randers rummer som uddannelsesby. Portalen retter sig også mod personer, som ønsker oplysninger om efter- og videreuddannelse. Portalen skal desuden skabe kontakt mellem erhvervslivet og uddannelsesmiljøet i byen. Det skal bl.a. ske via formidling af studiejobs, praktikpladser og erhvervsrelaterede projekter. Portalen er samtidig et uddannelsesvindue til omverdenen, som skal være med til at profilere Randers som uddannelsesby. 22

23 Iværksætteri Randers skal være kendt for sit omstillingsparate erhvervsliv, sin driftige iværksætterkultur og de tætte relationer til videnmiljøerne. Randers Byråd vil understøtte den positive udvikling med de gode resultater i målinger som Deloittes erhvervsklimamåling og Børsens Gazellekåringer. Randers Kommune ønsker som en god iværksætterby at udnytte alle de gode historier ved målrettet at fortælle om dem. Der skal samtidig aktivt arbejdes for at skabe nye succeshistorier. Randers Kommune vil udbygge sin position som vækstkommune og skabe de bedste betingelser for iværksætteri og innovation i både de offentlige og de private virksomheder. Iværksætterindsatsen skal ske inden for alle brancher. Men de 5 brancher, hvor Randers har en styrkeposition, skal have særlig fokus. Erhvervsudviklingen skal fortsat foregå i tæt samspil med erhvervslivet og være præget af alle aktørers mangfoldighed af initiativer. REG LAB gennemførte i 2007 en analyse for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den fortæller bl.a., at Danmark er god til den generelle erhvervsservice og rådgivning til de lokale erhverv (frisører, håndværksvirksomheder, restauranter mv.). Derimod er man stadig ikke god nok til at tilføre kompetencer og viden til de innovative iværksættere. Flere analyser viser, at vækstiværksætteriet kan fremmes ved at tilrettelægge en indsats med følgende elementer: idémodning inkubatormulighed (et fysisk sted med kontorfællesskab, rådgivning og videndeling) mentormulighed med erfarne erhvervsfolk strategisk udviklingsforløb netværksmuligheder og formidling af viden) Byrådet vil på denne baggrund igangsætte følgende initiativer: 23

24 Vækstvirksomheder Det er vigtigt, at ressourcerne til erhvervsfremme bruges mest hensigtsmæssigt og på en sådan måde, at størst mulig effekt nås. Kommunen prioriterer vækstvirksomheder, fordi de fungerer som lokomotiv for øvrige iværksættere. Vækstiværksættere skaber iværksætterkultur og fungerer som rollemodeller. I arbejdet udført af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland gøres en særlig indsats for at identificere virksomheder og iværksættere med vækstpotentiale. Den indsats støttes af Randers Kommune gennem den samarbejdsaftale, der indgås med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Iværksætterhus Randers Kommune igangsætter primo 2008 en forundersøgelse af mulighederne for at oprette et iværksætterhus i Randers. Forundersøgelsen foretages i samarbejde mellem Erhverv og Udvikling, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland. I undersøgelsen skal indgå erfaringer fra lignende projekter i ind- og udland. Ideen er skabt for at imødekomme de mange ønsker og behov mange iværksættere er kommet med. Der ønskes et samlingssted, et hus med en lang række faciliteter og muligheder for iværksættere. Det præcise indhold og rammerne for et iværksætterhus skal undersøges nærmere i forundersøgelsen, men de foreløbige tanker inkluderer følgende funktioner for huset: kontorfællesskab blandt iværksættere med vækstpotentiale fælles faciliteter som kantine, sekretariatsmuligheder mv. adgang til netværk og samarbejde konkrete projekter forankret på stedet (samarbejde, netværk, kurser, arrangementer) flydende arbejdspladser det vil sige at iværksættere for kortere perioder har adgang til at komme og arbejde i et åbent kontorfællesskab faglige kompetencer til stede i huset (advokater, revisorer mv.) service og rådgivning til stede også som arrangementer Iværksætterhuset skal synliggøre og styrke indsatsen overfor iværksættere i Randers Kommune. Det skal skabe bedre rammer for både at sikre god service overfor alle iværksættere og samtidig være med til at hæve antallet af vækstiværksættere i kommunen. Iværksætterhuset indeholder alle de ydelser, der tilsammen skaber vækstiværksætteri. Et hus med kombinationen af attraktive lejemål, rådgivning, videndeling mellem beboerne, og liv skabt ved arrangementer og fælles brug af faciliteter. Iværksætterhuset kan samtidig være med til at øge synligheden omkring Randers Kommunes styrkepositioner. Huset skal have særlige indsatsområder og/eller afdelinger med særlige kompetencer eller klynger. 24

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE AALBORG KOMMUNE 23 Indhold Forord... 3 Plan- & Bæredygtighedsstrategiens rolle... 4 Et stærkt og ansvarligt Aalborg... 5 Vækst og forandring i erhvervslivet... 12 Byen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 Inholdsfortegnelse Erhvervspolitikken for Ishøj Kommune... 3 Status for Ishøj Kommune....4 Fakta om erhvervskommunen Ishøj...

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere