Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016"

Transkript

1 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune

2

3 En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Derfor har vi i byrådet formuleret en ambitiøs erhvervspolitik, der skal styrke Randers Kommunes position som vækstkommune. Kommunen skal skabe de bedste rammebetingelser for erhvervslivet, støtte op om iværksættere og levere et højt serviceniveau. For byrådet er det afgørende, at erhvervspolitikken er blevet til i en åben og innovativ proces. Vi tror på, at de gode ideer og opbakningen til at løfte sammen opstår, når mennesker med forskellige udgangspunkter mødes og meninger brydes. Derfor er det også med stor glæde at opleve borgere, virksomhedsledere, detailhandlen, Region Midtjylland, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Væksthus Midtjylland, Turistforeningen for Randers og Omegn, Randers Handelsråd, repræsentanter for uddannelses- og kulturinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, foreninger m.fl. tage engageret del i drøftelserne af, hvad der skal til for at føre Randers mod nye højder. Erhvervspolitikken er skræddersyet. Den tager sit udgangspunkt i de styrkepositioner og udfordringer, vi har i Randers Kommune. Erhvervspolitikken er nytænkende. Ikke bare rummer den mange ambitiøse projekter. Den rummer projekter, som vi tror på skaber vækst. Fire elementer er helt centrale i erhvervspolitikken: vi skal have flere højtlønnede jobs vi skal have mere uddannelse vi skal have flere iværksættere med vækstpotentiale vi skal blive bedre til innovation, at tænke nyt og anderledes, herunder bruge IT. Derudover skal vi gøre en særlig indsats overfor oplevelsesøkonomi og turisme, detailhandel og erhverv på landet. Erhvervspolitikken sammentænker uddannelses- og erhvervspolitik og hænger tæt sammen med arbejdsmarkedspolitikken. Det sker i troen på, at synergien mellem netop de områder skaber vækst og udvikling. Foran os står nu arbejdet med at sætte erhvervspolitikkens mange initiativer i værk. Det er mit håb, at vi også i dette arbejde kan løfte i flok. Erhvervspolitikken og visionen for Randers 2016 bliver nemlig kun til virkelighed gennem samarbejde. Det skal både være en politik, der rager op og rager os!

4 Indhold Fundament for erhvervspolitikken... 5 Vækstkuren Menneskelige ressourcer Iværksætteri Innovation Detailhandel Erhverv på landet Oplevelsesøkonomi og turisme... 41

5 Fundament for erhvervspolitikken Partnerskab Randers Byrådets erhvervspolitiske vision for Randers i 2016 bliver kun til virkelighed, hvis kommune, region, erhvervsråd, væksthus, handelsråd, turistforening, uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesråd, virksomheder, foreninger, organisationer, LAG m.fl. understøtter en fortsat erhvervsudvikling. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn samt Randers Handelsråd har et særligt ansvar i implementeringen af erhvervspolitikken. De indgår samarbejdsaftaler med byrådet, der fastlægger de indsatser, der skal udføres. I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for erhvervsservice. Det betyder, at kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætte erhvervsudviklingsaktiviteter. Kommunerne kan vælge selv at drive erhvervsservice eller gennemføre aktiviteterne i regi af andre. Erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder har Randers Kommune valgt at gennemføre via Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland. Det Lokale Beskæftigelsesråd er også en vigtig partner i udmøntningen af erhvervspolitikken. Gennem samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter sikres en fortsat udvikling af arbejdsmarkedet, så der altid er de rigtige kvalifikationer til rådighed. Med strukturreformen er der kommet øget fokus på regional udvikling og politik. Det gør sig ikke mindst gældende indenfor erhvervs- og uddannelsesområdet. Både Væksthus Midtjylland og det midtjyske EU-kontor er gode eksempler på det. Sammen med de andre kommuner i Region Midtjylland er Randers Kommune medejer af Væksthus Midtjylland og et fælles EU-kontor i Bruxelles. Væksthus Midtjylland leverer i samarbejde med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd den specialiserede erhvervsfremmeindsats og er således en central erhvervspolitisk aktør for kommunen. EU-kontorets opgave er at sikre kom- 5

6 munens virksomheder og institutioner målrettet information om og hjælp til at søge finansiering og samarbejdspartnere i EU. Kommunerne opretter hjemmebaser som er EU-kontorets lokale kontaktflade. Randers Kommunes hjemmebase er et samarbejde mellem Randers Kommune ved Erhverv og udvikling, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn samt uddannelsesinstitutionerne. Når det handler om den erhvervspolitiske indsats, lægger byrådet afgørende vægt på det regionale perspektiv. Samarbejdet med Region Midtjylland, nabokommunerne og andre relevante parter skal fremmes mest muligt. Randers Kommune vil fortsat være kendt som en erhvervsvenlig kommune med et højt serviceniveau og professionalisme. Servicen skal tilpasses det behov og de ønsker, erhvervslivet har. Derfor er dialogen med erhervslivet helt afgørende. Eksisterende netværk i regi af fx. Randers Erhvervs- og udviklingsråd meget vigtige. Men byrådet lægger vægt på også at udvikle nye dialogformer som fx. klimamålinger, tilfredshedsmålinger, virksomhedspanel m.v. Byrådet lægger også vægt på at dokumentere, hvad der kommer ud af den erhvervspolitiske indsats. Randers Byråd vil skabe gode rammer for erhvervsservice. Samarbejdsaftaler med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland skal sikre effektive og målbare resultater. Der vil være en prioritering af den service der udbydes, og en systematisk måling af de opnåede resultater. Randers Byråd ønsker at gøre de services, kommunen stiller til rådighed over for iværksættere og virksomheder mere synlige. I dag har 7 ud af 10 virksomheder ikke kendskab til disse ydelser. Samtidig har godt halvdelen af de virksomheder, der kender ydelserne, modtaget et eller flere af servicetilbudene. Virksomhederne efterspørger mere oplysende erhvervsservice. De ønsker især tilbud som foredrag, seminarer, netværk og kurser. Byrådet vælger også internationalt udsyn. Det kommer bl.a. til udtryk i samarbejdet med venskabsbyerne, hvor der bliver et særligt fokus på det erhvervsmæssige. Dialog med erhvervslivet Erhvervslivet skal have let adgang til information om kommunens serviceydelser. En målrettet information skal sikre kendskab til og forståelse for kommunens service- og myndighedsopgaver. Kommunen vil udvikle og forbedre kommunikationen med erhvervslivet. Både i mødet mellem virksomheden og medarbejderne i kommunen og i den skriftlige kommunikation. Randers Kommune ønsker fortsat at fremme digitalisering af information og service, så virksomhederne hurtigt og let kan benytte sig af selvbetjening på kommunens hjemmeside. Samtidig vil kommunen se på de enkelte procedurer i sagsbehandlingen af virksomhedernes henvendelser. Målet er at optimere sagsbehandlingen til glæde for virksomhederne. 6

7 Byrådet fremmer erhvervslivets vilkår på flere fronter Byrådet har både direkte og indirekte indflydelse på erhvervslivets vilkår. Direkte, når den enkelte iværksætter eller virksomhed får service direkte fra kommunen eller via Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og/eller Væksthus Midtjylland eller når kommunen optræder som myndighed over for virksomheden, fx i forbindelse med miljø- og byggesagsbehandling. Den direkte erhvervsfremmeindsats kan også være rettet mod grupper af virksomheder, brancher eller det samlede erhvervsliv. Den indirekte indsats vedrører erhvervslivets øvrige rammevilkår, som i større eller mindre udstrækning påvirkes af kommunens politikker. Det viser sig i erhvervsklimaundersøgelsen, beskrevet i afsnittet om Vækstkuren, at der er områder, som ikke er direkte relateret til en erhvervspolitik, men som alligevel er meget vigtige for virksomhederne. Det er emner som børnepasning, infrastruktur, kultur- og fritidstilbud og bosætningsmuligheder. 7

8 Erhvervspolitikken vedrører primært de områder, hvor kommunen har direkte indflydelse på iværksætternes og virksomhedernes vilkår. Men byrådet vil i formulering af sine øvrige politikker arbejde for, at erhvervslivet i Randers Kommune sikres de bedst mulige rammebetingelser. Erhvervsjord Byrådet ønsker gennem salg af erhvervsjord at fremme en fortsat positiv erhvervsudvikling i hele kommunen. Kommunen vil som tommelfingerregel have erhvervsjord, der er klar til salg svarende til to års forventet salg. Kommunen opkøber samtidig råjord til brug for fremtidige erhvervsarealer. Der skal som minimum være ledig råjord svarende til 4-5 års forventet salg. Salget af erhvervsjord sker med udgangspunkt i følgende målsætninger: Randers Kommune tilbyder velegnede og velbeliggende erhvervsarealer til brug for alle typer af erhverv, der er forenelige med lovgivningens og byrådets miljøkrav. Randers Kommune skal altid have mindst et større erhvervsareal, der kan imødekomme også større virksomheders efterspørgsel på jord. Randers Kommune sikrer mulighed for at drive erhvervsliv både i og tæt ved Randers by samt i de mindre bysamfund Randers Kommune sælger erhvervsjord ud fra ønsket om at udvikle det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder. 8

9 Kortmateriale 9

10 Byrådet vil i sin planlægning af infrastruktur og kollektiv trafik tage hensyn til, at det skal være let at komme rundt i Randers (skiltning, parkering, offentlige toiletter, alternative transportmidler fx bycykler). Der skal være gode betingelser for at drive erhverv i Randers by såvel som på landet og let at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Randers. Økonomien Erhvervspolitikken udstikker byrådets erhvervspolitiske kurs frem til og med Politikken rummer en lang række indsatsområder og projekter, som byrådet ønsker iværksat i den kommende fireårige periode. Der er endnu ikke taget stilling til finansiering af de enkelte indsatser og projekter, men med vedtagelsen af erhvervspolitikken har byrådet foretaget en principgodkendelse. Infrastruktur og kollektiv trafik Infrastrukturen er en afgørende forudsætning for at styrke Randers muligheder for at fastholde sin status som en vigtig del af det østjyske bybånd. Både som erhvervsby og bosætningsby. Det handler både om kollektiv trafik til bl.a. Århus, hurtige togforbindelser til København og håndtering af trængselsproblemerne i og omkring Randers. Virksomhederne er afhængige af, at arbejdskraft og varer let kan komme til og fra virksomheden. Uddannelsesinstitutionerne er geografisk placeret forskellige steder i Randers. En række ungdomsuddannelser er placeret i henholdsvis syd og nord, og de videregående uddannelser er placeret spredt i bymidten. De studerende er derfor afhængige af at kunne komme til og fra uddannelsesinstitutionerne. Erhvervspolitikken finansieres med udgangspunkt i de bevillinger, byrådet allerede i dag giver til Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn og Randers Handelsråd. Randers Kommune medfinansierer desuden indtil 2010 indirekte Væksthus Midtjylland eftersom de statslige midler til erhvervsfremme er placeret her. Efter 2010 overføres midlerne til kommunerne som bloktilskud. Byrådet har desuden afsat en erhvervsudviklingspulje på 1,9 mio. kr. i 2008 og 3,4 mio. kr. årligt i 2009 til Puljen skal understøtte en aktiv erhvervs- og udviklingspolitik. Endelig har byrådet afsat 2. mio. kr. om året til medfinansiering af projekter i LAG Randers. Byrådet lægger vægt på at byrådets bevillinger indgår i samfinansiering med andre finansieringskilder som fx region, stat, EU, LAG, privat medfinansiering m.v. 10

11 Vækstkuren Erhvervslivets konkurrenceevne er især bestemt af præstationen indenfor områderne: menneskelige ressourcer, iværksætteri, innovation og informationsteknologi (IKT). Economics og består af 3 forskellige undersøgelser: Velstanden i Randers (et statusbillede), Erhvervslivets konkurrencekraft i Randers og Erhverv i Randers (styrkepositioner i erhvervslivet). Internationale og nationale analyser viser, at det er netop disse 4 såkaldte vækstdrivere, der forklarer forskelle i væksten i regioner og lande. De regioner og lande, der målrettet satser på vækstdriverne, klarer sig bedst. For, at få viden om erhvervslivets konkurrenceevne i Randers og et godt grundlag for at iværksætte de rigtige initiativer, har byrådet fået udarbejdet to analyser. Den anden analyse er foretaget af Epinion Capacent og er en erhvervsklimamåling foretaget blandt ca. 400 virksomhedsledere i Randers Kommune. Formålet er at få indsigt i virksomhedernes muligheder og begrænsninger for vækst, og få et grundlag for at udvikle de rigtige strategier på erhvervsområdet. Virksomhedslederne er også blevet spurgt om deres behov for og tilfredshed med erhvervsrelaterede serviceopgaver. Den første analyse er foretaget af Copenhagen Hovedkonklusionerne fra de to analyser er gengivet nedenfor. Analyserne er tilgængelige på >>> 11

12 I 2016 skal erhvervindkomsten pr. indbygger mindst svare til gennemsnittet i de danske bykommuner! Vi skal blive rigere vi skal have flere højtlønnede jobs I Randers tjener vi mindre end landsgennemsnittet. Velstanden i Randers Kommune, forstået som borgernes erhvervsindkomst, ligger ca. 8,5 % under landsgennemsnittet. Sammenlignet med de 9 største bykommuner ligger Randers i den lave ende. Borgerne i Horsens tjener i gennemsnit kr. mere om året, for Kolding er tallet kr. og i Århus kr. Hvis Randers var på niveau med landsgennemsnittet, ville hver beskæftiget tjene ca kr. mere om året. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. indbygger i de danske bykommuner var i kr. Figur 1.1 Velstandsniveauet i Randers og andre danske bykommuner Grunden til at vi ikke tjener mere, skal findes i erhvervssammensætningen: Flere i Randers end landsgennemsnittet arbejder i lokale erhverv som fx butikker, restauranter, håndværkere og offentlig service Lidt færre arbejder i de globale erhverv, dvs. de erhverv der orienterer sig ud af regionen i forhold til salg og indkøb. Både de beskæftigede i de lokale og de globale erhverv tjener mindre end landsgennemsnittet. 12

13 I 2016 skal andelen af de beskæftigede med en høj uddannelse mindst svare til gennemsnittet i de danske bykommuner! Vi skal have mere uddannelse Der er mange faglærte i Randers. Det er en styrke for erhvervslivet, som er vigtig at fastholde og udvikle. Uddannelsesniveauet i Randers er generelt for lavt. Det ses både blandt medarbejdere og ledere. Det er især andelen af medarbejdere med lang videregående uddannelse, der er lille. Knap halvdelen af virksomhederne har inden for det seneste år oplevet, at de ikke kunne besætte ledige stillinger med kompetente medarbejdere. Virksomhederne forventer samtidig, at denne udfordring forstærkes i de kommende år. I 2006 havde 21,5 % af de beskæftigede en høj uddannelse. Der er potentiale for at ændre dette billede i Randers. Østjylland er et område med rigtig mange uddannelsesinstitutioner både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Et simpelt gennemsnit af andelen af beskæftigede med høj uddannelse i de ti største bykommuner er 26,5%. Højtuddannede i Randers og andre danske bykommuner 13

14 I 2016 skal andelen af vækstiværksættere være i top 3 blandt de danske bykommuner! Vi skal have flere iværksættere med vækstpotentiale og flere skal overleve Mange starter virksomhed i Østjylland men alt for få udvikler sig til vækstiværksættere. Sammenlignet med de 10 største bykommuner lå Randers i den nederste tredjedel fra 2001 til 2003 målt på antallet af vækstiværksættere. Der er potentiale til at gøre det bedre! De seneste par år er der etableret rigtig mange nye virksomheder i Randers, og der er gode muligheder for at den udvikling kan fortsætte. Østjylland er det sted i landet, hvor kombinationen af muligheder for uddannelse, adgang til kapital og banklån er bedst tilstede. Vækstiværksættere i Randers og andre danske bykommuner 14

15 I 2016 skal 80% af alle virksomheder arbejde med innovation og udvikling! Vi skal tænke nyt og anderledes Virksomhederne i Østjylland har lav innovationsaktivitet. I Randers er det kun godt halvdelen af virksomhederne, der arbejder med innovation og udvikling. Virksomheder vil opleve mere vækst, hvis de bliver bedre til at arbejde i klynger og samarbejde om innovation. I Randers er det kun 42 % af virksomhederne, der indgår i et formaliseret samarbejde eller informationsudveksling med andre virksomheder. Kun knap 1/5 af virksomhederne samarbejder med videninstitutioner omkring fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Arbejder virksomheden med innovation og udvikling Indgår virksomheden i formaliseret samarbejde eller informationsudveksling med andre virksomheder (netværk, industriklynger e.l.)? Der er potentiale for innovation i virksomhederne i Randers. Virksomhederne tilkendegiver stor interesse for og ønske om samarbejde og netværksdannelse med andre virksomheder. Østjylland har en svag IKT infrastruktur, men samtidig gode muligheder for at området kan klare sig godt fremover. Den østjyske befolkning har en god basal viden om IT og virksomhederne har god adgang til medarbejdere. Der er et pænt udbud af IKT konsulentvirksomheder, og i Østjyllands videninstitutioner er der gode IKT kompetencer. Der er knapt 600 beskæftigede indenfor IKT i Randers. Det ses nedenfor i en sammenligning med de 5 brancher, der er Randers særlige styrkepositioner. Det er en branche af en vis størrelse, som det kan betale sig at styrke. 15

16 Vi skal bygge på vore styrker Randers Kommune har en specialisering og en særlig styrkeposition indenfor 5 områder. De 5 områder er de erhvervsbrancher, hvor der er mange beskæftigede, hvor medarbejderne har høje lønninger, samt hvor erhvervene har en større andel beskæftigede i Randers, end der er på landsplan. De 5 områder udgør 14 % af beskæftigelsen i kommunen i alt og 58 % af de beskæftigede i de globale erhverv. For byrådet er det derfor vigtigt at prioritere den erhvervspolitiske indsats i forhold til de globale erhverv. En vækst i de globale erhverv giver kommunen den største vækst. Hertil kommer, at denne vækst automatisk vil skabe vækst i de lokale erhverv. De globale erhverv består af virksomheder, der orienterer sig ud af området mht. salg af varer og indkøb af input til produktionen. Det er de erhverv, som ifølge Copenhagen Economics skal være med til at øge indkomstniveauet og trække væksten i Randers. Det betyder, at virksomheder som frisører, lokale håndværkere, burgerbarer mv. repræsenterer de lokale erhverv. For byrådet er både de lokale og de globale erhverv vigtige. Men byrådet vil gøre en særlig indsats for at understøtte de 5 brancher inden for de globale erhverv, hvor Randers har en særlig styrkeposition. Det betyder, at når Randers Kommune igangsætter initiativerne beskrevet under emnerne Menneskelige ressourcer, Iværksætteri og Innovation på de følgende sider, vil det være med henblik på at udnytte de styrkepositioner, kommunen har. Erhvervspolitikkens opbygning De efterfølgende sider rummer et katalog over de projekter og indsatser, som byrådet gerne ser iværksat over de kommende fire år. Kataloget er opdelt i afsnit, der svarer til de ovenfor nævnte vækstdrivere. Endvidere er der afsnit om erhverv på landet, detailhandel, oplevelsesøkonomi og turisme maskiner maskiner og og transportmidler transportmidler fødevarer fødevarer papir papir og pap og pap stål stål og jern og jern termo termo og vindenergi og vindenergi 16

17

18 18

19 Menneskelige ressourcer For det enkelte menneske, for virksomhederne og for samfundet er de menneskelige ressourcer helt afgørende. Uddannelse og viden er måske den vigtigste forudsætning for fortsat innovation, vækst og velstand. Randers har gode vilkår i forhold til uddannelse. Der findes i kommunen ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og en designhøjskole. Derudover ligger Randers godt placeret mellem to universiteter i Århus og Ålborg. Men uddannelsesniveauet i Randers er væsentlig lavere end landsgennemsnittet. Især mangler der personer med længere videregående uddannelser. Hvis de randrusianske lønmodtagere får et højere uddannelsesniveau, vil det betyde øget vækst for den enkelte såvel som for virksomheden og kommunen. Tilsvarende vil en tættere kontakt mellem virksomhederne og videninstitutioner give mere innovation. De menneskelige ressourcer spiller derfor en væsentlig rolle i byrådets erhvervspolitik: Befolkningens uddannelsesniveau skal hæves, Randers position som uddannelsesby skal styrkes og Randers centrale placering i det østjyske innovationsmiljø mellem universitetsbyerne i Ålborg og Århus skal udnyttes strategisk. Byrådet vil særligt fokusere på at støtte initiativer, der sigter på at opbygge videnmiljøer, uddannelser, kompetenceudvikling el.lign. Det skal ske i relation til de styrkepositioner Randers har inden for: Maskiner og transportmidler, fødevarer, papir og pap, stål og jern samt termo- og vindenergi. Det kunne være et initiativ som etableringen af en Katrinebjerg-satellit i Randers - jf. afsnittet om innovation. Byrådet vil på denne baggrund igangsætte følgende initiativer: Randers Kommune skal gå forrest Randers Kommune er med sine ca ansatte den største arbejdsplads i kommunen. Det giver kommunen et særligt ansvar. Byrådet ønsker, at kommunen går forrest i indsatsen for at styrke de menneskelige ressourcer. 19

20 Det skal ske ved: at arbejde systematisk med efter- og videreuddannelse til ledere og medarbejdere at etablere flere uddannelsesstillinger og praktikpladser i kommunen at indhente tilbud fra lokale uddannelsesinstitutioner, når fx ledere, medarbejdere, ledige m.fl. skal opkvalificeres og ved at udbygge sine relationer til uddannelses- og videninstitutioner for at udvikle de kommunale ydelser Randers som Vækstcenter For at styrke Randers Kommunes position som et vækstcenter og for at sikre, at virksomhederne på kort og langt sigt har den rette, velkvalificerede arbejdskraft til rådighed har byrådet i maj 2007 vedtaget strategioplægget Randers som vækstcenter fokus på industrien. Randers som Vækstcenter kombinerer uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatsen og sætter fokus på: de unge, uddannelse og erhvervstilknytning de ufaglærte, som skal have en faglært uddannelse og efteruddannelse af arbejdskraften i bredere forstand udvikling og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedstilknytning for borgere med funktionsnedsættelse attraktiv bosætning for arbejdskraften Aktiviteterne tager hånd om de aktuelle og fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet i form af: øgede krav om faglært arbejdskraft lav ledighed flaskehalstendenser indenfor en lang række brancheområder mange medarbejdere vil forlade arbejdsmarkedet på grund af alder vigende interesse blandt unge for at tage uddannelse indenfor en række specifikke fagområder og frafaldet blandt unge på ungdomsuddannelserne Som et led i budgetforliget for 2008 har byrådet besluttet, at næste fokusområde er Randers som Vækstcenter fokus på den offentlige sektor. Denne plan skal vedtages i foråret Indsatsen vil have fokus på rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor. Randers en venlig tilflytterby Randers Kommune ønsker at være forberedt på det kommende arbejdsmarked og ser en nødvendighed i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til byen. For at imødekomme de udfordringer, der kan opstå, når udenlandsk arbejdskraft kommer til landet, vil Randers Kommune arbejde for, at det sker under gode forhold og på en sådan måde, at Randers bliver et naturligt valg. Randers Kommune tager initiativ til et projektsamarbejde mellem virksomheder, fagforeningerne, jobcentret, sprogskole, uddannelsesinstitutioner, boligforeningerne m.fl. Ideen er at markedsføre kommunen overfor udvalgte faggrupper i fx Polen og efterfølgende tage hånd om job, job til ægtefælle, sprogundervisning, bolig etc. På den måde vil både det 20

21 arbejdsmæssige, det integrationsmæssige og det familiemæssige få de bedste betingelser. Udvikling af nye erhvervsuddannelser Byrådet vil understøtte uddannelsesinstitutionerne i deres fortsatte udvikling af nye erhvervsuddannelser, der på den ene side kan matche de nye krav på arbejdsmarkedet og på den anden side sikre at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Kompetencecenter Region Midtjyllands Vækstforum besluttede i december 2007, at ét af seks nye kompetencecentre skal oprettes i Randers. Kompetencecenteret får til opgave at opkvalificere arbejdsstyrken gennem kontakt til især små og mellemstore virksomheder. Kurser, rådgivning af virksomheder og opfølgning på indsatsen skal bidrage til at hæve uddannelsesniveauet for især voksne med en kortere uddannelse. Samtidig har Handelsskolen Minerva fået bevilget over fire mio. kr. fra Undervisningsministeriet til at skabe et voksenvejledningsnetværk, der dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Netværket skal sideløbende med kompetencecenteret sikre, at arbejdskraften i lokalområdet bliver bedre uddannet. Byrådet støtter den fortsatte udvikling af kompetencecentret. Uddannelsesgaranti Det er vigtigt for byrådet, at alle unge, der starter på en uddannelse, også gennemfører en uddannelse. Gennem et finmasket netværk og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Randers Kommune vil byrådet være med til at garantere de unge en uddannelse og sikre kvalificeret og professionel støtte til de studerende, der har behov for det. Mentorordninger og udbygget vejledning Byrådet ønsker gennem et målrettet samarbejde med uddannelsesinstitutionerne at udbygge erhvervsvejledningen, skabe brobygning og etablere mentorordninger. Især erhvervsvejledning ved udslusning fra folkeskolen er vigtig. På den måde bliver de studerende tidligst muligt bliver 21

22 opmærksomme på muligheder og konsekvenser ved deres forskellige uddannelsesvalg De unges kendskab til ungdomsuddannelserne, herunder især erhvervsuddannelserne og de muligheder, disse uddannelser giver, skal øges. Fx kan det lokale erhvervsliv deltage i forældreinformationsmøder i folkeskolen, ligesom netværk mellem lærere i udskolingen og lærere på ungdomsuddannelserne kan udbygges. Universitet på Randers Bibliotek For at styrke Randers rolle som uddannelsesby, give de herboende studerende bedre vilkår og udbygge relationerne til universitetsmiljøet, vil byrådet arbejde for at der oprettes et studiemiljø i tilknytning til Randers Bibliotek. Flere merituddannelser Det er afgørende, at flere både unge og ældre får en videregående uddannelse. Byrådet vil derfor støtte de videregående uddannelser i Randers i arbejdet med fx at skabe flere merituddannelser. Byrådet vil også bl.a. via uddannelsesportalen hjælpe til at synliggøre de videregående uddannelser i Randers. Synlige uddannelsesinstitutioner Flere skal uddanne sig i Randers. Byrådet vil derfor i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet fortælle den gode historie om Randers som uddannelsesby. Det kan ske gennem en samlet profilering af Randers som uddannelsesby. Herunder muligheder for billige boliger, mulighederne og miljøet omkring Randers Universitet på Biblioteket, musik og cafémiljø, faste studenterarrangementer mv. Uddannelsesportalen, som Randers Kommune driver sammen med uddannelsesinstitutionerne, skal fortsat udvikles. Formålet med portalen er at give nuværende og kommende studerende mulighed for at orientere sig om de muligheder, Randers rummer som uddannelsesby. Portalen retter sig også mod personer, som ønsker oplysninger om efter- og videreuddannelse. Portalen skal desuden skabe kontakt mellem erhvervslivet og uddannelsesmiljøet i byen. Det skal bl.a. ske via formidling af studiejobs, praktikpladser og erhvervsrelaterede projekter. Portalen er samtidig et uddannelsesvindue til omverdenen, som skal være med til at profilere Randers som uddannelsesby. 22

23 Iværksætteri Randers skal være kendt for sit omstillingsparate erhvervsliv, sin driftige iværksætterkultur og de tætte relationer til videnmiljøerne. Randers Byråd vil understøtte den positive udvikling med de gode resultater i målinger som Deloittes erhvervsklimamåling og Børsens Gazellekåringer. Randers Kommune ønsker som en god iværksætterby at udnytte alle de gode historier ved målrettet at fortælle om dem. Der skal samtidig aktivt arbejdes for at skabe nye succeshistorier. Randers Kommune vil udbygge sin position som vækstkommune og skabe de bedste betingelser for iværksætteri og innovation i både de offentlige og de private virksomheder. Iværksætterindsatsen skal ske inden for alle brancher. Men de 5 brancher, hvor Randers har en styrkeposition, skal have særlig fokus. Erhvervsudviklingen skal fortsat foregå i tæt samspil med erhvervslivet og være præget af alle aktørers mangfoldighed af initiativer. REG LAB gennemførte i 2007 en analyse for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den fortæller bl.a., at Danmark er god til den generelle erhvervsservice og rådgivning til de lokale erhverv (frisører, håndværksvirksomheder, restauranter mv.). Derimod er man stadig ikke god nok til at tilføre kompetencer og viden til de innovative iværksættere. Flere analyser viser, at vækstiværksætteriet kan fremmes ved at tilrettelægge en indsats med følgende elementer: idémodning inkubatormulighed (et fysisk sted med kontorfællesskab, rådgivning og videndeling) mentormulighed med erfarne erhvervsfolk strategisk udviklingsforløb netværksmuligheder og formidling af viden) Byrådet vil på denne baggrund igangsætte følgende initiativer: 23

24 Vækstvirksomheder Det er vigtigt, at ressourcerne til erhvervsfremme bruges mest hensigtsmæssigt og på en sådan måde, at størst mulig effekt nås. Kommunen prioriterer vækstvirksomheder, fordi de fungerer som lokomotiv for øvrige iværksættere. Vækstiværksættere skaber iværksætterkultur og fungerer som rollemodeller. I arbejdet udført af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland gøres en særlig indsats for at identificere virksomheder og iværksættere med vækstpotentiale. Den indsats støttes af Randers Kommune gennem den samarbejdsaftale, der indgås med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Iværksætterhus Randers Kommune igangsætter primo 2008 en forundersøgelse af mulighederne for at oprette et iværksætterhus i Randers. Forundersøgelsen foretages i samarbejde mellem Erhverv og Udvikling, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland. I undersøgelsen skal indgå erfaringer fra lignende projekter i ind- og udland. Ideen er skabt for at imødekomme de mange ønsker og behov mange iværksættere er kommet med. Der ønskes et samlingssted, et hus med en lang række faciliteter og muligheder for iværksættere. Det præcise indhold og rammerne for et iværksætterhus skal undersøges nærmere i forundersøgelsen, men de foreløbige tanker inkluderer følgende funktioner for huset: kontorfællesskab blandt iværksættere med vækstpotentiale fælles faciliteter som kantine, sekretariatsmuligheder mv. adgang til netværk og samarbejde konkrete projekter forankret på stedet (samarbejde, netværk, kurser, arrangementer) flydende arbejdspladser det vil sige at iværksættere for kortere perioder har adgang til at komme og arbejde i et åbent kontorfællesskab faglige kompetencer til stede i huset (advokater, revisorer mv.) service og rådgivning til stede også som arrangementer Iværksætterhuset skal synliggøre og styrke indsatsen overfor iværksættere i Randers Kommune. Det skal skabe bedre rammer for både at sikre god service overfor alle iværksættere og samtidig være med til at hæve antallet af vækstiværksættere i kommunen. Iværksætterhuset indeholder alle de ydelser, der tilsammen skaber vækstiværksætteri. Et hus med kombinationen af attraktive lejemål, rådgivning, videndeling mellem beboerne, og liv skabt ved arrangementer og fælles brug af faciliteter. Iværksætterhuset kan samtidig være med til at øge synligheden omkring Randers Kommunes styrkepositioner. Huset skal have særlige indsatsområder og/eller afdelinger med særlige kompetencer eller klynger. 24

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Aftalestyring erfaringer og refleksioner

Aftalestyring erfaringer og refleksioner Aftalestyring erfaringer og refleksioner Fra papirløst til ægteskabskontrakt Kim Kofod Hansen Randers Kommune Iværksætterpolitik... Herning 31. marts 2009-1 1 Arbejdsdelingen Bestillere Udførere Byråd

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere