Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016"

Transkript

1 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune

2

3 En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Derfor har vi i byrådet formuleret en ambitiøs erhvervspolitik, der skal styrke Randers Kommunes position som vækstkommune. Kommunen skal skabe de bedste rammebetingelser for erhvervslivet, støtte op om iværksættere og levere et højt serviceniveau. For byrådet er det afgørende, at erhvervspolitikken er blevet til i en åben og innovativ proces. Vi tror på, at de gode ideer og opbakningen til at løfte sammen opstår, når mennesker med forskellige udgangspunkter mødes og meninger brydes. Derfor er det også med stor glæde at opleve borgere, virksomhedsledere, detailhandlen, Region Midtjylland, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Væksthus Midtjylland, Turistforeningen for Randers og Omegn, Randers Handelsråd, repræsentanter for uddannelses- og kulturinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, foreninger m.fl. tage engageret del i drøftelserne af, hvad der skal til for at føre Randers mod nye højder. Erhvervspolitikken er skræddersyet. Den tager sit udgangspunkt i de styrkepositioner og udfordringer, vi har i Randers Kommune. Erhvervspolitikken er nytænkende. Ikke bare rummer den mange ambitiøse projekter. Den rummer projekter, som vi tror på skaber vækst. Fire elementer er helt centrale i erhvervspolitikken: vi skal have flere højtlønnede jobs vi skal have mere uddannelse vi skal have flere iværksættere med vækstpotentiale vi skal blive bedre til innovation, at tænke nyt og anderledes, herunder bruge IT. Derudover skal vi gøre en særlig indsats overfor oplevelsesøkonomi og turisme, detailhandel og erhverv på landet. Erhvervspolitikken sammentænker uddannelses- og erhvervspolitik og hænger tæt sammen med arbejdsmarkedspolitikken. Det sker i troen på, at synergien mellem netop de områder skaber vækst og udvikling. Foran os står nu arbejdet med at sætte erhvervspolitikkens mange initiativer i værk. Det er mit håb, at vi også i dette arbejde kan løfte i flok. Erhvervspolitikken og visionen for Randers 2016 bliver nemlig kun til virkelighed gennem samarbejde. Det skal både være en politik, der rager op og rager os!

4 Indhold Fundament for erhvervspolitikken... 5 Vækstkuren Menneskelige ressourcer Iværksætteri Innovation Detailhandel Erhverv på landet Oplevelsesøkonomi og turisme... 41

5 Fundament for erhvervspolitikken Partnerskab Randers Byrådets erhvervspolitiske vision for Randers i 2016 bliver kun til virkelighed, hvis kommune, region, erhvervsråd, væksthus, handelsråd, turistforening, uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesråd, virksomheder, foreninger, organisationer, LAG m.fl. understøtter en fortsat erhvervsudvikling. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn samt Randers Handelsråd har et særligt ansvar i implementeringen af erhvervspolitikken. De indgår samarbejdsaftaler med byrådet, der fastlægger de indsatser, der skal udføres. I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for erhvervsservice. Det betyder, at kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætte erhvervsudviklingsaktiviteter. Kommunerne kan vælge selv at drive erhvervsservice eller gennemføre aktiviteterne i regi af andre. Erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder har Randers Kommune valgt at gennemføre via Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland. Det Lokale Beskæftigelsesråd er også en vigtig partner i udmøntningen af erhvervspolitikken. Gennem samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter sikres en fortsat udvikling af arbejdsmarkedet, så der altid er de rigtige kvalifikationer til rådighed. Med strukturreformen er der kommet øget fokus på regional udvikling og politik. Det gør sig ikke mindst gældende indenfor erhvervs- og uddannelsesområdet. Både Væksthus Midtjylland og det midtjyske EU-kontor er gode eksempler på det. Sammen med de andre kommuner i Region Midtjylland er Randers Kommune medejer af Væksthus Midtjylland og et fælles EU-kontor i Bruxelles. Væksthus Midtjylland leverer i samarbejde med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd den specialiserede erhvervsfremmeindsats og er således en central erhvervspolitisk aktør for kommunen. EU-kontorets opgave er at sikre kom- 5

6 munens virksomheder og institutioner målrettet information om og hjælp til at søge finansiering og samarbejdspartnere i EU. Kommunerne opretter hjemmebaser som er EU-kontorets lokale kontaktflade. Randers Kommunes hjemmebase er et samarbejde mellem Randers Kommune ved Erhverv og udvikling, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn samt uddannelsesinstitutionerne. Når det handler om den erhvervspolitiske indsats, lægger byrådet afgørende vægt på det regionale perspektiv. Samarbejdet med Region Midtjylland, nabokommunerne og andre relevante parter skal fremmes mest muligt. Randers Kommune vil fortsat være kendt som en erhvervsvenlig kommune med et højt serviceniveau og professionalisme. Servicen skal tilpasses det behov og de ønsker, erhvervslivet har. Derfor er dialogen med erhervslivet helt afgørende. Eksisterende netværk i regi af fx. Randers Erhvervs- og udviklingsråd meget vigtige. Men byrådet lægger vægt på også at udvikle nye dialogformer som fx. klimamålinger, tilfredshedsmålinger, virksomhedspanel m.v. Byrådet lægger også vægt på at dokumentere, hvad der kommer ud af den erhvervspolitiske indsats. Randers Byråd vil skabe gode rammer for erhvervsservice. Samarbejdsaftaler med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland skal sikre effektive og målbare resultater. Der vil være en prioritering af den service der udbydes, og en systematisk måling af de opnåede resultater. Randers Byråd ønsker at gøre de services, kommunen stiller til rådighed over for iværksættere og virksomheder mere synlige. I dag har 7 ud af 10 virksomheder ikke kendskab til disse ydelser. Samtidig har godt halvdelen af de virksomheder, der kender ydelserne, modtaget et eller flere af servicetilbudene. Virksomhederne efterspørger mere oplysende erhvervsservice. De ønsker især tilbud som foredrag, seminarer, netværk og kurser. Byrådet vælger også internationalt udsyn. Det kommer bl.a. til udtryk i samarbejdet med venskabsbyerne, hvor der bliver et særligt fokus på det erhvervsmæssige. Dialog med erhvervslivet Erhvervslivet skal have let adgang til information om kommunens serviceydelser. En målrettet information skal sikre kendskab til og forståelse for kommunens service- og myndighedsopgaver. Kommunen vil udvikle og forbedre kommunikationen med erhvervslivet. Både i mødet mellem virksomheden og medarbejderne i kommunen og i den skriftlige kommunikation. Randers Kommune ønsker fortsat at fremme digitalisering af information og service, så virksomhederne hurtigt og let kan benytte sig af selvbetjening på kommunens hjemmeside. Samtidig vil kommunen se på de enkelte procedurer i sagsbehandlingen af virksomhedernes henvendelser. Målet er at optimere sagsbehandlingen til glæde for virksomhederne. 6

7 Byrådet fremmer erhvervslivets vilkår på flere fronter Byrådet har både direkte og indirekte indflydelse på erhvervslivets vilkår. Direkte, når den enkelte iværksætter eller virksomhed får service direkte fra kommunen eller via Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og/eller Væksthus Midtjylland eller når kommunen optræder som myndighed over for virksomheden, fx i forbindelse med miljø- og byggesagsbehandling. Den direkte erhvervsfremmeindsats kan også være rettet mod grupper af virksomheder, brancher eller det samlede erhvervsliv. Den indirekte indsats vedrører erhvervslivets øvrige rammevilkår, som i større eller mindre udstrækning påvirkes af kommunens politikker. Det viser sig i erhvervsklimaundersøgelsen, beskrevet i afsnittet om Vækstkuren, at der er områder, som ikke er direkte relateret til en erhvervspolitik, men som alligevel er meget vigtige for virksomhederne. Det er emner som børnepasning, infrastruktur, kultur- og fritidstilbud og bosætningsmuligheder. 7

8 Erhvervspolitikken vedrører primært de områder, hvor kommunen har direkte indflydelse på iværksætternes og virksomhedernes vilkår. Men byrådet vil i formulering af sine øvrige politikker arbejde for, at erhvervslivet i Randers Kommune sikres de bedst mulige rammebetingelser. Erhvervsjord Byrådet ønsker gennem salg af erhvervsjord at fremme en fortsat positiv erhvervsudvikling i hele kommunen. Kommunen vil som tommelfingerregel have erhvervsjord, der er klar til salg svarende til to års forventet salg. Kommunen opkøber samtidig råjord til brug for fremtidige erhvervsarealer. Der skal som minimum være ledig råjord svarende til 4-5 års forventet salg. Salget af erhvervsjord sker med udgangspunkt i følgende målsætninger: Randers Kommune tilbyder velegnede og velbeliggende erhvervsarealer til brug for alle typer af erhverv, der er forenelige med lovgivningens og byrådets miljøkrav. Randers Kommune skal altid have mindst et større erhvervsareal, der kan imødekomme også større virksomheders efterspørgsel på jord. Randers Kommune sikrer mulighed for at drive erhvervsliv både i og tæt ved Randers by samt i de mindre bysamfund Randers Kommune sælger erhvervsjord ud fra ønsket om at udvikle det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder. 8

9 Kortmateriale 9

10 Byrådet vil i sin planlægning af infrastruktur og kollektiv trafik tage hensyn til, at det skal være let at komme rundt i Randers (skiltning, parkering, offentlige toiletter, alternative transportmidler fx bycykler). Der skal være gode betingelser for at drive erhverv i Randers by såvel som på landet og let at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Randers. Økonomien Erhvervspolitikken udstikker byrådets erhvervspolitiske kurs frem til og med Politikken rummer en lang række indsatsområder og projekter, som byrådet ønsker iværksat i den kommende fireårige periode. Der er endnu ikke taget stilling til finansiering af de enkelte indsatser og projekter, men med vedtagelsen af erhvervspolitikken har byrådet foretaget en principgodkendelse. Infrastruktur og kollektiv trafik Infrastrukturen er en afgørende forudsætning for at styrke Randers muligheder for at fastholde sin status som en vigtig del af det østjyske bybånd. Både som erhvervsby og bosætningsby. Det handler både om kollektiv trafik til bl.a. Århus, hurtige togforbindelser til København og håndtering af trængselsproblemerne i og omkring Randers. Virksomhederne er afhængige af, at arbejdskraft og varer let kan komme til og fra virksomheden. Uddannelsesinstitutionerne er geografisk placeret forskellige steder i Randers. En række ungdomsuddannelser er placeret i henholdsvis syd og nord, og de videregående uddannelser er placeret spredt i bymidten. De studerende er derfor afhængige af at kunne komme til og fra uddannelsesinstitutionerne. Erhvervspolitikken finansieres med udgangspunkt i de bevillinger, byrådet allerede i dag giver til Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Turistforeningen for Randers og Omegn og Randers Handelsråd. Randers Kommune medfinansierer desuden indtil 2010 indirekte Væksthus Midtjylland eftersom de statslige midler til erhvervsfremme er placeret her. Efter 2010 overføres midlerne til kommunerne som bloktilskud. Byrådet har desuden afsat en erhvervsudviklingspulje på 1,9 mio. kr. i 2008 og 3,4 mio. kr. årligt i 2009 til Puljen skal understøtte en aktiv erhvervs- og udviklingspolitik. Endelig har byrådet afsat 2. mio. kr. om året til medfinansiering af projekter i LAG Randers. Byrådet lægger vægt på at byrådets bevillinger indgår i samfinansiering med andre finansieringskilder som fx region, stat, EU, LAG, privat medfinansiering m.v. 10

11 Vækstkuren Erhvervslivets konkurrenceevne er især bestemt af præstationen indenfor områderne: menneskelige ressourcer, iværksætteri, innovation og informationsteknologi (IKT). Economics og består af 3 forskellige undersøgelser: Velstanden i Randers (et statusbillede), Erhvervslivets konkurrencekraft i Randers og Erhverv i Randers (styrkepositioner i erhvervslivet). Internationale og nationale analyser viser, at det er netop disse 4 såkaldte vækstdrivere, der forklarer forskelle i væksten i regioner og lande. De regioner og lande, der målrettet satser på vækstdriverne, klarer sig bedst. For, at få viden om erhvervslivets konkurrenceevne i Randers og et godt grundlag for at iværksætte de rigtige initiativer, har byrådet fået udarbejdet to analyser. Den anden analyse er foretaget af Epinion Capacent og er en erhvervsklimamåling foretaget blandt ca. 400 virksomhedsledere i Randers Kommune. Formålet er at få indsigt i virksomhedernes muligheder og begrænsninger for vækst, og få et grundlag for at udvikle de rigtige strategier på erhvervsområdet. Virksomhedslederne er også blevet spurgt om deres behov for og tilfredshed med erhvervsrelaterede serviceopgaver. Den første analyse er foretaget af Copenhagen Hovedkonklusionerne fra de to analyser er gengivet nedenfor. Analyserne er tilgængelige på >>> 11

12 I 2016 skal erhvervindkomsten pr. indbygger mindst svare til gennemsnittet i de danske bykommuner! Vi skal blive rigere vi skal have flere højtlønnede jobs I Randers tjener vi mindre end landsgennemsnittet. Velstanden i Randers Kommune, forstået som borgernes erhvervsindkomst, ligger ca. 8,5 % under landsgennemsnittet. Sammenlignet med de 9 største bykommuner ligger Randers i den lave ende. Borgerne i Horsens tjener i gennemsnit kr. mere om året, for Kolding er tallet kr. og i Århus kr. Hvis Randers var på niveau med landsgennemsnittet, ville hver beskæftiget tjene ca kr. mere om året. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. indbygger i de danske bykommuner var i kr. Figur 1.1 Velstandsniveauet i Randers og andre danske bykommuner Grunden til at vi ikke tjener mere, skal findes i erhvervssammensætningen: Flere i Randers end landsgennemsnittet arbejder i lokale erhverv som fx butikker, restauranter, håndværkere og offentlig service Lidt færre arbejder i de globale erhverv, dvs. de erhverv der orienterer sig ud af regionen i forhold til salg og indkøb. Både de beskæftigede i de lokale og de globale erhverv tjener mindre end landsgennemsnittet. 12

13 I 2016 skal andelen af de beskæftigede med en høj uddannelse mindst svare til gennemsnittet i de danske bykommuner! Vi skal have mere uddannelse Der er mange faglærte i Randers. Det er en styrke for erhvervslivet, som er vigtig at fastholde og udvikle. Uddannelsesniveauet i Randers er generelt for lavt. Det ses både blandt medarbejdere og ledere. Det er især andelen af medarbejdere med lang videregående uddannelse, der er lille. Knap halvdelen af virksomhederne har inden for det seneste år oplevet, at de ikke kunne besætte ledige stillinger med kompetente medarbejdere. Virksomhederne forventer samtidig, at denne udfordring forstærkes i de kommende år. I 2006 havde 21,5 % af de beskæftigede en høj uddannelse. Der er potentiale for at ændre dette billede i Randers. Østjylland er et område med rigtig mange uddannelsesinstitutioner både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Et simpelt gennemsnit af andelen af beskæftigede med høj uddannelse i de ti største bykommuner er 26,5%. Højtuddannede i Randers og andre danske bykommuner 13

14 I 2016 skal andelen af vækstiværksættere være i top 3 blandt de danske bykommuner! Vi skal have flere iværksættere med vækstpotentiale og flere skal overleve Mange starter virksomhed i Østjylland men alt for få udvikler sig til vækstiværksættere. Sammenlignet med de 10 største bykommuner lå Randers i den nederste tredjedel fra 2001 til 2003 målt på antallet af vækstiværksættere. Der er potentiale til at gøre det bedre! De seneste par år er der etableret rigtig mange nye virksomheder i Randers, og der er gode muligheder for at den udvikling kan fortsætte. Østjylland er det sted i landet, hvor kombinationen af muligheder for uddannelse, adgang til kapital og banklån er bedst tilstede. Vækstiværksættere i Randers og andre danske bykommuner 14

15 I 2016 skal 80% af alle virksomheder arbejde med innovation og udvikling! Vi skal tænke nyt og anderledes Virksomhederne i Østjylland har lav innovationsaktivitet. I Randers er det kun godt halvdelen af virksomhederne, der arbejder med innovation og udvikling. Virksomheder vil opleve mere vækst, hvis de bliver bedre til at arbejde i klynger og samarbejde om innovation. I Randers er det kun 42 % af virksomhederne, der indgår i et formaliseret samarbejde eller informationsudveksling med andre virksomheder. Kun knap 1/5 af virksomhederne samarbejder med videninstitutioner omkring fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Arbejder virksomheden med innovation og udvikling Indgår virksomheden i formaliseret samarbejde eller informationsudveksling med andre virksomheder (netværk, industriklynger e.l.)? Der er potentiale for innovation i virksomhederne i Randers. Virksomhederne tilkendegiver stor interesse for og ønske om samarbejde og netværksdannelse med andre virksomheder. Østjylland har en svag IKT infrastruktur, men samtidig gode muligheder for at området kan klare sig godt fremover. Den østjyske befolkning har en god basal viden om IT og virksomhederne har god adgang til medarbejdere. Der er et pænt udbud af IKT konsulentvirksomheder, og i Østjyllands videninstitutioner er der gode IKT kompetencer. Der er knapt 600 beskæftigede indenfor IKT i Randers. Det ses nedenfor i en sammenligning med de 5 brancher, der er Randers særlige styrkepositioner. Det er en branche af en vis størrelse, som det kan betale sig at styrke. 15

16 Vi skal bygge på vore styrker Randers Kommune har en specialisering og en særlig styrkeposition indenfor 5 områder. De 5 områder er de erhvervsbrancher, hvor der er mange beskæftigede, hvor medarbejderne har høje lønninger, samt hvor erhvervene har en større andel beskæftigede i Randers, end der er på landsplan. De 5 områder udgør 14 % af beskæftigelsen i kommunen i alt og 58 % af de beskæftigede i de globale erhverv. For byrådet er det derfor vigtigt at prioritere den erhvervspolitiske indsats i forhold til de globale erhverv. En vækst i de globale erhverv giver kommunen den største vækst. Hertil kommer, at denne vækst automatisk vil skabe vækst i de lokale erhverv. De globale erhverv består af virksomheder, der orienterer sig ud af området mht. salg af varer og indkøb af input til produktionen. Det er de erhverv, som ifølge Copenhagen Economics skal være med til at øge indkomstniveauet og trække væksten i Randers. Det betyder, at virksomheder som frisører, lokale håndværkere, burgerbarer mv. repræsenterer de lokale erhverv. For byrådet er både de lokale og de globale erhverv vigtige. Men byrådet vil gøre en særlig indsats for at understøtte de 5 brancher inden for de globale erhverv, hvor Randers har en særlig styrkeposition. Det betyder, at når Randers Kommune igangsætter initiativerne beskrevet under emnerne Menneskelige ressourcer, Iværksætteri og Innovation på de følgende sider, vil det være med henblik på at udnytte de styrkepositioner, kommunen har. Erhvervspolitikkens opbygning De efterfølgende sider rummer et katalog over de projekter og indsatser, som byrådet gerne ser iværksat over de kommende fire år. Kataloget er opdelt i afsnit, der svarer til de ovenfor nævnte vækstdrivere. Endvidere er der afsnit om erhverv på landet, detailhandel, oplevelsesøkonomi og turisme maskiner maskiner og og transportmidler transportmidler fødevarer fødevarer papir papir og pap og pap stål stål og jern og jern termo termo og vindenergi og vindenergi 16

17

18 18

19 Menneskelige ressourcer For det enkelte menneske, for virksomhederne og for samfundet er de menneskelige ressourcer helt afgørende. Uddannelse og viden er måske den vigtigste forudsætning for fortsat innovation, vækst og velstand. Randers har gode vilkår i forhold til uddannelse. Der findes i kommunen ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og en designhøjskole. Derudover ligger Randers godt placeret mellem to universiteter i Århus og Ålborg. Men uddannelsesniveauet i Randers er væsentlig lavere end landsgennemsnittet. Især mangler der personer med længere videregående uddannelser. Hvis de randrusianske lønmodtagere får et højere uddannelsesniveau, vil det betyde øget vækst for den enkelte såvel som for virksomheden og kommunen. Tilsvarende vil en tættere kontakt mellem virksomhederne og videninstitutioner give mere innovation. De menneskelige ressourcer spiller derfor en væsentlig rolle i byrådets erhvervspolitik: Befolkningens uddannelsesniveau skal hæves, Randers position som uddannelsesby skal styrkes og Randers centrale placering i det østjyske innovationsmiljø mellem universitetsbyerne i Ålborg og Århus skal udnyttes strategisk. Byrådet vil særligt fokusere på at støtte initiativer, der sigter på at opbygge videnmiljøer, uddannelser, kompetenceudvikling el.lign. Det skal ske i relation til de styrkepositioner Randers har inden for: Maskiner og transportmidler, fødevarer, papir og pap, stål og jern samt termo- og vindenergi. Det kunne være et initiativ som etableringen af en Katrinebjerg-satellit i Randers - jf. afsnittet om innovation. Byrådet vil på denne baggrund igangsætte følgende initiativer: Randers Kommune skal gå forrest Randers Kommune er med sine ca ansatte den største arbejdsplads i kommunen. Det giver kommunen et særligt ansvar. Byrådet ønsker, at kommunen går forrest i indsatsen for at styrke de menneskelige ressourcer. 19

20 Det skal ske ved: at arbejde systematisk med efter- og videreuddannelse til ledere og medarbejdere at etablere flere uddannelsesstillinger og praktikpladser i kommunen at indhente tilbud fra lokale uddannelsesinstitutioner, når fx ledere, medarbejdere, ledige m.fl. skal opkvalificeres og ved at udbygge sine relationer til uddannelses- og videninstitutioner for at udvikle de kommunale ydelser Randers som Vækstcenter For at styrke Randers Kommunes position som et vækstcenter og for at sikre, at virksomhederne på kort og langt sigt har den rette, velkvalificerede arbejdskraft til rådighed har byrådet i maj 2007 vedtaget strategioplægget Randers som vækstcenter fokus på industrien. Randers som Vækstcenter kombinerer uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatsen og sætter fokus på: de unge, uddannelse og erhvervstilknytning de ufaglærte, som skal have en faglært uddannelse og efteruddannelse af arbejdskraften i bredere forstand udvikling og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedstilknytning for borgere med funktionsnedsættelse attraktiv bosætning for arbejdskraften Aktiviteterne tager hånd om de aktuelle og fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet i form af: øgede krav om faglært arbejdskraft lav ledighed flaskehalstendenser indenfor en lang række brancheområder mange medarbejdere vil forlade arbejdsmarkedet på grund af alder vigende interesse blandt unge for at tage uddannelse indenfor en række specifikke fagområder og frafaldet blandt unge på ungdomsuddannelserne Som et led i budgetforliget for 2008 har byrådet besluttet, at næste fokusområde er Randers som Vækstcenter fokus på den offentlige sektor. Denne plan skal vedtages i foråret Indsatsen vil have fokus på rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor. Randers en venlig tilflytterby Randers Kommune ønsker at være forberedt på det kommende arbejdsmarked og ser en nødvendighed i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til byen. For at imødekomme de udfordringer, der kan opstå, når udenlandsk arbejdskraft kommer til landet, vil Randers Kommune arbejde for, at det sker under gode forhold og på en sådan måde, at Randers bliver et naturligt valg. Randers Kommune tager initiativ til et projektsamarbejde mellem virksomheder, fagforeningerne, jobcentret, sprogskole, uddannelsesinstitutioner, boligforeningerne m.fl. Ideen er at markedsføre kommunen overfor udvalgte faggrupper i fx Polen og efterfølgende tage hånd om job, job til ægtefælle, sprogundervisning, bolig etc. På den måde vil både det 20

21 arbejdsmæssige, det integrationsmæssige og det familiemæssige få de bedste betingelser. Udvikling af nye erhvervsuddannelser Byrådet vil understøtte uddannelsesinstitutionerne i deres fortsatte udvikling af nye erhvervsuddannelser, der på den ene side kan matche de nye krav på arbejdsmarkedet og på den anden side sikre at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Kompetencecenter Region Midtjyllands Vækstforum besluttede i december 2007, at ét af seks nye kompetencecentre skal oprettes i Randers. Kompetencecenteret får til opgave at opkvalificere arbejdsstyrken gennem kontakt til især små og mellemstore virksomheder. Kurser, rådgivning af virksomheder og opfølgning på indsatsen skal bidrage til at hæve uddannelsesniveauet for især voksne med en kortere uddannelse. Samtidig har Handelsskolen Minerva fået bevilget over fire mio. kr. fra Undervisningsministeriet til at skabe et voksenvejledningsnetværk, der dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Netværket skal sideløbende med kompetencecenteret sikre, at arbejdskraften i lokalområdet bliver bedre uddannet. Byrådet støtter den fortsatte udvikling af kompetencecentret. Uddannelsesgaranti Det er vigtigt for byrådet, at alle unge, der starter på en uddannelse, også gennemfører en uddannelse. Gennem et finmasket netværk og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Randers Kommune vil byrådet være med til at garantere de unge en uddannelse og sikre kvalificeret og professionel støtte til de studerende, der har behov for det. Mentorordninger og udbygget vejledning Byrådet ønsker gennem et målrettet samarbejde med uddannelsesinstitutionerne at udbygge erhvervsvejledningen, skabe brobygning og etablere mentorordninger. Især erhvervsvejledning ved udslusning fra folkeskolen er vigtig. På den måde bliver de studerende tidligst muligt bliver 21

22 opmærksomme på muligheder og konsekvenser ved deres forskellige uddannelsesvalg De unges kendskab til ungdomsuddannelserne, herunder især erhvervsuddannelserne og de muligheder, disse uddannelser giver, skal øges. Fx kan det lokale erhvervsliv deltage i forældreinformationsmøder i folkeskolen, ligesom netværk mellem lærere i udskolingen og lærere på ungdomsuddannelserne kan udbygges. Universitet på Randers Bibliotek For at styrke Randers rolle som uddannelsesby, give de herboende studerende bedre vilkår og udbygge relationerne til universitetsmiljøet, vil byrådet arbejde for at der oprettes et studiemiljø i tilknytning til Randers Bibliotek. Flere merituddannelser Det er afgørende, at flere både unge og ældre får en videregående uddannelse. Byrådet vil derfor støtte de videregående uddannelser i Randers i arbejdet med fx at skabe flere merituddannelser. Byrådet vil også bl.a. via uddannelsesportalen hjælpe til at synliggøre de videregående uddannelser i Randers. Synlige uddannelsesinstitutioner Flere skal uddanne sig i Randers. Byrådet vil derfor i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet fortælle den gode historie om Randers som uddannelsesby. Det kan ske gennem en samlet profilering af Randers som uddannelsesby. Herunder muligheder for billige boliger, mulighederne og miljøet omkring Randers Universitet på Biblioteket, musik og cafémiljø, faste studenterarrangementer mv. Uddannelsesportalen, som Randers Kommune driver sammen med uddannelsesinstitutionerne, skal fortsat udvikles. Formålet med portalen er at give nuværende og kommende studerende mulighed for at orientere sig om de muligheder, Randers rummer som uddannelsesby. Portalen retter sig også mod personer, som ønsker oplysninger om efter- og videreuddannelse. Portalen skal desuden skabe kontakt mellem erhvervslivet og uddannelsesmiljøet i byen. Det skal bl.a. ske via formidling af studiejobs, praktikpladser og erhvervsrelaterede projekter. Portalen er samtidig et uddannelsesvindue til omverdenen, som skal være med til at profilere Randers som uddannelsesby. 22

23 Iværksætteri Randers skal være kendt for sit omstillingsparate erhvervsliv, sin driftige iværksætterkultur og de tætte relationer til videnmiljøerne. Randers Byråd vil understøtte den positive udvikling med de gode resultater i målinger som Deloittes erhvervsklimamåling og Børsens Gazellekåringer. Randers Kommune ønsker som en god iværksætterby at udnytte alle de gode historier ved målrettet at fortælle om dem. Der skal samtidig aktivt arbejdes for at skabe nye succeshistorier. Randers Kommune vil udbygge sin position som vækstkommune og skabe de bedste betingelser for iværksætteri og innovation i både de offentlige og de private virksomheder. Iværksætterindsatsen skal ske inden for alle brancher. Men de 5 brancher, hvor Randers har en styrkeposition, skal have særlig fokus. Erhvervsudviklingen skal fortsat foregå i tæt samspil med erhvervslivet og være præget af alle aktørers mangfoldighed af initiativer. REG LAB gennemførte i 2007 en analyse for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den fortæller bl.a., at Danmark er god til den generelle erhvervsservice og rådgivning til de lokale erhverv (frisører, håndværksvirksomheder, restauranter mv.). Derimod er man stadig ikke god nok til at tilføre kompetencer og viden til de innovative iværksættere. Flere analyser viser, at vækstiværksætteriet kan fremmes ved at tilrettelægge en indsats med følgende elementer: idémodning inkubatormulighed (et fysisk sted med kontorfællesskab, rådgivning og videndeling) mentormulighed med erfarne erhvervsfolk strategisk udviklingsforløb netværksmuligheder og formidling af viden) Byrådet vil på denne baggrund igangsætte følgende initiativer: 23

24 Vækstvirksomheder Det er vigtigt, at ressourcerne til erhvervsfremme bruges mest hensigtsmæssigt og på en sådan måde, at størst mulig effekt nås. Kommunen prioriterer vækstvirksomheder, fordi de fungerer som lokomotiv for øvrige iværksættere. Vækstiværksættere skaber iværksætterkultur og fungerer som rollemodeller. I arbejdet udført af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland gøres en særlig indsats for at identificere virksomheder og iværksættere med vækstpotentiale. Den indsats støttes af Randers Kommune gennem den samarbejdsaftale, der indgås med Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Iværksætterhus Randers Kommune igangsætter primo 2008 en forundersøgelse af mulighederne for at oprette et iværksætterhus i Randers. Forundersøgelsen foretages i samarbejde mellem Erhverv og Udvikling, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland. I undersøgelsen skal indgå erfaringer fra lignende projekter i ind- og udland. Ideen er skabt for at imødekomme de mange ønsker og behov mange iværksættere er kommet med. Der ønskes et samlingssted, et hus med en lang række faciliteter og muligheder for iværksættere. Det præcise indhold og rammerne for et iværksætterhus skal undersøges nærmere i forundersøgelsen, men de foreløbige tanker inkluderer følgende funktioner for huset: kontorfællesskab blandt iværksættere med vækstpotentiale fælles faciliteter som kantine, sekretariatsmuligheder mv. adgang til netværk og samarbejde konkrete projekter forankret på stedet (samarbejde, netværk, kurser, arrangementer) flydende arbejdspladser det vil sige at iværksættere for kortere perioder har adgang til at komme og arbejde i et åbent kontorfællesskab faglige kompetencer til stede i huset (advokater, revisorer mv.) service og rådgivning til stede også som arrangementer Iværksætterhuset skal synliggøre og styrke indsatsen overfor iværksættere i Randers Kommune. Det skal skabe bedre rammer for både at sikre god service overfor alle iværksættere og samtidig være med til at hæve antallet af vækstiværksættere i kommunen. Iværksætterhuset indeholder alle de ydelser, der tilsammen skaber vækstiværksætteri. Et hus med kombinationen af attraktive lejemål, rådgivning, videndeling mellem beboerne, og liv skabt ved arrangementer og fælles brug af faciliteter. Iværksætterhuset kan samtidig være med til at øge synligheden omkring Randers Kommunes styrkepositioner. Huset skal have særlige indsatsområder og/eller afdelinger med særlige kompetencer eller klynger. 24

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Bilag til It som innovativ drivkraft

Bilag til It som innovativ drivkraft Bilag til It som innovativ drivkraft Projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt. 5.3. Virksomhedernes konkurrencekraft skal styrkes ved at spredning og anvendelse af forskning og ny viden i stigende

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere