FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/ HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART."

Transkript

1 FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/ HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen sidste år, så det er min første formandsberetning. Jeg vil prøve på at få dækket de vigtigste ting i årets løb og prøve at redegøre for de største udfordringer og opgaver vi har nu - og i den kommende tid. Vi har en ny minister for fiskeri til stede. Det går lidt ofte på med de ministerskifter. Det er vel ikke sådan, at så snart ministeren for fiskeri begynder at forstå fiskeriets specielle forhold, så bliver han eller hun skiftet ud af statsministeren. Du skal under alle omstændigheder være hjertelig velkommen Henrik Høegh. Vi håber på et godt og tæt samarbejde med dig og dine embedsmænd, det har vort erhverv i allerhøjeste grad brug for. Danmarks Fiskeriforening er en gammel sag. Foreningen blev dannet som en landsforening af lokale fiskeriforeninger i

2 Det er stadig en landsforening, med de lokale fiskeriforeninger som medlemmer. Der sker hele tiden ændringer i sammensætningen af medlemmerne. Senest er Esbjerg og Hvide Sande lagt sammen til én fiskeriforening, hvilket i øvrigt har ført til forslaget på generalforsamlingen i dag om ændring af vore vedtægter, så kredsen kan gøre brug af alle sine pladser i hovedbestyrelsen. I hovedforeningen hverken kan eller vil vi blande os i, hvordan lokalforeningerne udvikler sig. Det er ikke vores opgave at lave lokale strukturer. Det er heller ikke vores opgave at organisere urafstemninger blandt fiskerne om det ene eller det andet, hvis man i en eller anden sammenhæng synes, at medlemmerne af hovedbestyrelsen ikke lige er i overensstemmelse med den holdning, man har personligt eller lokalt. Medlemmerne af hovedbestyrelsen udpeges af kredsene. Hvis ikke de duer, så må man fra kredsene skifte dem ud. I PO en er der en anden struktur, for her er det fartøjerne, der er medlemmer. Her er det Medlemsrådet, der vælger bestyrelsen. 2

3 På trods af de forskellige strukturer har vi en fælles administration, som fungerer godt det er jo også til syvende og sidst danske fiskeres interesser, vi skal varetage både i forening og i PO. Jeg vil gerne her nævne, at formanden for PO en, Kurt Madsen, og jeg i det daglige har et godt og tæt samarbejde. Det er også nødvendigt med den konstruktion, vi har lavet. For nogen år siden havde vi nedsat en kommission til at se på den overordnede organisering i dansk fiskeri. Dette arbejde er ikke glemt, men det har måske været lidt gemt af vejen, fordi så mange andre vigtige emner har taget tiden. I det kommende år vil vi forsøge at kigge nærmere på organiseringen igen, og vi vil også inddrage de andre organisationer, der er fiskerejede. Vi har et godt samarbejde med de 3 producentorganisationer, det skal naturligvis fortsætte og vi skal have kigget på, hvad vi vil med de fiskerejede forsikringsselskaber, både skibsforsikringerne og Ulykkesforsikringsforbundet. Hvad kommer det Danmarks Fiskeriforening ved?, vil nogen spørge.svaret på det er, at vi fiskere, som er valgt til at varetage interesserne for sektoren, er valgt til at skaffe bedst mulige forhold, både på indtægtssiden og på udgiftssiden, så fiskerne får mest muligt for pengene. Så tag dette som en åben udmelding og en opfordring til, at vi ikke skifter holdning fra mødested til mødested i Danmark. Det har vi ikke råd til. Og nu vi er ved pengene. Danmarks Fiskeriforenings regnskab bliver aflagt senere på generalforsamlingen. Vores drift har givet underskud. 3

4 Lad mig skynde mig at sige, at det ikke bliver tilfældet i Underskuddet i 2009 skyldes primært det negative forhold, at omsætningen i dansk fiskeri faldt katastrofalt i forhold til 2008 og dermed også promilleindtægterne til foreningen. Underskuddet skyldes også det - kan man vel sige - positive forhold, at vi har haft stigende tilgang af lærlinge i fiskeriet. Vi har i øjeblikket 84 lærlinge og dermed også 84 lærlinge ansat i foreningen, hvoraf de 79 er ude i praktik. Jo flere lærlinge, jo dyrere og dermed jo dyrere for foreningen - når der ikke er penge nok i Fiskeafgiftsfonden, til at sponsorere dem. Bag mig kan I se, hvor lærlingene kommer fra. Det er fra hele landet, det er dejligt, så virker vores rekrutteringsindsats. På det næste billede kan I se, hvor vi har lærlinge i praktik i øjeblikket. Det er ikke så jævnt fordelt. Jeg kan kun opfordre til at stille praktikpladser til rådighed i alle størrelser fartøjer. Det behøver ikke at være enkeltfartøjer, men kan for eksempel også være en lokal havn eller en pulje, hvor lærlingen har tilknytningen i en praktikperiode. 4

5 Nu jeg har været inde på lærlingene vil jeg godt nævne, at Fiskeriskolen i Thyborøn er ved at tage skikkelse i det tidligere rådhus. Der står en super moderne skole til ungdoms- og efteruddannelser klar efter sommerferien. I Skagen påbegyndes byggeriet af en ny skipperskole i løbet af kort tid, så vi også til skipperuddannelserne får de bedst tænkelige forhold. I Danmarks Fiskeriforening beskæftiger vi os i det daglige med alle de emner, der har betydning for danske fiskere eller næsten dem alle sammen. Det er ikke muligt at dække alt i alle detaljer. Vi er nødt til at foretage en prioritering og vi er naturligvis nødt til løbende at definere, hvad der naturligt er foreningsopgaver og hvad, der naturligt er POopgaver. Vi laver et arbejdsprogram for året, diskuterer det i bestyrelsen og håber så på, at der ikke kommer alt for mange nye emner til. Til varetagelse af opgaverne har vi vores ansatte, som efterhånden dækker mange specialer, og de bliver så suppleret af hovedbestyrelsens medlemmer. Jeg mener, at vi har et godt samspil mellem de ansatte og de valgte fiskere både i de nationale sammenhænge og i de internationale. Ud over det tætte samarbejde med PO en arbejder vi også sammen med de andre organisationer inden for vores sektor. Vi har en naturlig snak kørende, fordi vi i København har samme adresse. 5

6 I det arbejde, der handler om afsætningsfremme i den fælles organisation Fiskebranchen, altså bl.a. Minna og Gunnar reklamen, har vi direkte ansat de to sekretariatsmedarbejdere i Danmarks Fiskeriforening, og det er så i øvrigt formelt set med afsæt i PO en at aktiviteterne foregår. Der har for nylig været kørt en kampagne om torsk under navnet torskegilde og der vil om kort tid køre kampagne fokuseret på bl.a. rødspætter. I kan se sommerens opskrifter omdelt på bordene. Jeg skal også nævne, at vi har de øvrige organisationer siddende i bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden, hvor vi stadig har den forståelse, at alle pengene fortrinsvis skal anvendes til uddannelse i sektoren. Fiskeafgiftsfonden blev, som foreningen, ramt af omsætningstibagegangen i dansk fiskeri, så vi fik ikke det provenu, vi havde budgetteret med. Bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden har derfor set sig nødsaget til at bede ministeriet forhøje promilleindbetalingen fra 2 til 3 promille. Det trådte i kraft den 8. januar i år. Vi arbejder på hurtigst muligt at få sat promillen ned igen, når vi forhåbentlig 6

7 kan koble Fiskeafgiftsfondspengene med midler fra EU, hvilket tidligere har været gjort. For at effektivisere arbejdet i Danmarks Fiskeriforening nedsatte vi sidste år et forretningsudvalg i Hovedbestyrelsen. Det består af formanden, de to næstformænd, den kritiske revisor og formanden for PO en. Forretningsudvalget har ikke nogen selvstændig kompetence, men letter arbejdet i hovedbestyrelsen, fordi det forberedende arbejde foretages i udvalget. Vi gennemførte i september/oktober en møderække i kredsene, hvor vi med oplæg fra mig og fra administrationen diskuterede aktuelle emner. Nogen steder var tilslutningen stor, andre steder ikke imponerende. Vi fik mange interessante diskussioner og fik meget med hjem fra disse møder, så vi vil også i 2010 afholde sådan en møderække. Vi deltager også i generalforsamlinger i lokalforeninger og i kredse i det omfang, det er muligt. Jeg vil her gerne sige, at jeg som formand ikke kan dække dem alle sammen, bl.a. fordi I lægger dem på de overlappende datoer, men jeg og de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer forsøger at komme hele vejen rundt, så vi ved, hvad der rører sig og kan bringe det videre. Vi møder ofte det synspunkt: I er ikke nok i medierne. Til det vil jeg godt knytte et par kommentarer. For det første er det en gratis udtalelse, den kan altid fyres af og lyder godt i en forsamling af fiskere. For det andet er det at komme i medierne ikke noget, man selv bestemmer, de bestemmer hvilket stof, de vil bringe og fiskeri står måske ikke altid øverst på hitlisten i TV eller radio. For det tredje, og det er vigtigt at huske på, er det at komme i medierne ikke noget mål i sig selv, det skal have et formål. 7

8 Men selvfølgelig kan det gøres bedre og det bestræber vi os på. Vi bestræber os også på, at det er Fiskeri Tidende og vores hjemmeside, der er de centrale omdrejningspunkter for informationsformidling i og omkring fiskerisektoren i Danmark. Efter min opfattelse er det lykkedes og det er ikke for ingenting at Fiskeri Tidende har slogan et Så ved du det. I kan lægge trykket som I vil i den sætning. En stadig stigende del af vores arbejde i foreningen - og dermed også tidsforbrug og direkte omkostninger - foregår internationalt. Det hænger sammen med, at både fiskeripolitikken og alle andre forhold omkring fiskeriet og udnyttelsen af havterritoriet er internationale emner. Vi deltager i de forskellige internationale organisationer som de regionale rådgivende råd og Europakommissionens rådgivende komite, men vi deltager også mere og mere i specielle møder. Det kan være om vindmølleparker eller Natura 2000 områder, det kan være om sporbarhed, eller om arbejds- og hviletidsdirektivet for fiskeriet, eller, som tilfældet er i juni, hvor jeg sammen med Ole Lundberg Larsen deltager i en hel uges møde i Europakommissionens rådgivningsorgan STECF, hvor der skal ske en behandling af kw-dageordningen. Vi mener, at det er vigtigt at være med ved bordet. 8

9 Et andet sted, hvor det er vigtigt at være med, er ved Norgesforhandlingerne. De betyder utrolig meget for dansk fiskeri. Her omkring årsskiftet udviklede det sig til lidt af en endeløs føljeton så ministrene i Bruxelles stort set var koblet af og for de fælles bestande måtte fastsætte midlertidige kvoter på 65% af 2009 niveauet. Som en sidebemærkning kan jeg nævne, at denne beslutning fik de tyske medier til at skrive, at de fleste af fiskekvoterne var sat ned med 35% - og det fremmer jo ikke fiskeforbruget. Betydningen af Norgesaftalerne i politisk sammenhæng blev klart illustreret ved forhandlingerne omkring årsskiftet. Den kæmpe betydningen i det direkte fiskeri er for os også fuldstændig klar både i Nordsøen og i Skagerrak. Forhandlingerne med Norge startede med forsøget på at få en makrelaftale. Det lykkedes ikke umiddelbart og derfor blev makrel inddraget i de generelle forhandlinger om fælles bestande. Efter alle de seje forhandlinger endte vi med en 10-årig makrelaftale og i øvrigt med den sejr, at uopfisket kvote i 2009 kan fiskes i 2010 samtidig med, at der er lavet en år-til-år fleksibilitet. Vi kan håbe på, at denne fleksibilitet kan være murbrækker, så vi i de kommende år kan få indført år-til-år fleksibilitet på alle bestande. Det er nemlig Norge, der blokerer. 9

10 Inden jeg forlader emnet Norge vil jeg nævne, at Norge har opsagt den gamle aftale om Skagerrak fra Den skal så genforhandles inden for opsigelsesperioden på 3 år. Det er stærkt bekymrende, for hvem skal forhandle? Europakommissionen på Danmarks og Sveriges vegne og skal både Ministerrådet og Europaparlamentet give forhandlingsmandat. Hvor ender vi henne med de tekniske regler. Det allerbedste var om Norge trak opsigelsen tilbage, men tør de det? Slutningen af året er også tiden, hvor generalforsamlingssæsonen i lokalforeningerne for alvor går igang. Til generalforsamlingen i Thyborøn Fiskeriforening i december var oberst Lund, der er folketingsmedlem for Socialdemokraterne, til stede. De øvrige folketingsmedlemmer fra området havde ikke tid, de skulle lave klimaftale med præsident Obama i Bella Centret. Oberst Lund sagde, at han troede, at militæret var det sted, hvor man brugte flest forkortelser, men han var blevet klogere. Det er fiskeriet. Det føg i luften med TAC er og RAC er og også LAG er foruden IOK, FKA, FLA, MAF, ØF og FE eller EFF eller FAS I og FAS II. Jeg skal ikke gå ind i de enkelte forkortelser, her i lokalet kender vi dem alle sammen, men bruge dem som afsæt til en kort omtale af fiskeriet i Hvis vi lige et øjeblik skubber priserne og markedssituationen til side er det min opfattelse, at fiskeriet har fungeret godt, der hvor vi ikke har været udsat for specielle bespænd. Vi har været udsat for unødigt restriktive regler omkring havneanløb uden losning i Østersøområdet. Jeg tror, vi er ved at have lagt den problematik bag os. 10

11 Vi har et ulovligt lukket område i Kattegat. Det er i hvert fald konklusionen på en rapport i to omgange fra advokatfirmaet KromannReumert, uanset hvad Fødevareministeriet mener. Det er spændende, om Europakommissionen er enig med KromannReumert eller Fødevareministeriet om Danmark og Sverige selvstændigt kan lukke for danske fiskere i svensk område og svenske fiskere i dansk område. Lad mig sige det helt klart: Vi skal have den ulovlige lukning ophævet og så skal vi være enige om, at drastiske begrænsninger af fiskeriet i Kattegat betyder friholdelse for kw-havdagebegrænsninger. Hvis vi både skal have et permanent lukket område og kw-havdagebegrænsning er det kun benspænd for fiskeriet, ikke andet. Vi fanger i øvrigt kun ca. 1/3 af vores kvote af torsk i Kattegat. På det åbne samråd i Folketinget forleden kunne jeg forstå på ministeren, at man nu vil bruge det lukkede område til at købe kw-dage. Risikerer vi nu, at man med et begrænset tilbagekøb, som skaffer os lidt flere kw-havdage i realiteten skaber et permanent lukket område i Kattegat, som vi aldrig kan slippe af med, selv om det biologisk ingen betydning har og juridisk er ulovligt? Tobisfiskeriet og det øvrige industrifiskeri er også omfattet af benspænd eller næsten benspænd. Vi ved aldrig, hvor det ender. Heldigvis fik vi i 2009 en god sæson med et godt fiskeri, men det er med stor nervøsitet, at vi har taget hul på en ny sæson, for hvordan kører moniteringsfiskeriet? er formelen rigtig? Bortset fra disse og andre specielle problemer synes jeg vi skal slå fast, at den danske fiskerflåde nu er kommet ned på et niveau, hvor vi hvis vi altså ikke udsættes for andre, unødige benspænd kan fiske de danske kvoter på fornuftig 11

12 vis, og hvor vi kan gennemføre den tiltrængte flådefornyelse i takt med, at økonomien i fiskeriet giver mulighed for det. Når det så er sagt, så er vi jo netop afhængige af priserne og markedet for at få vores erhverv til at fungere økonomisk tilfredsstillende. Markedssituationen i 2009 har været præget af katastrofalt lave priser på de vigtigste arter i dansk fiskeri. Her bag mig ses udviklingen for torsk, rødspætter og jomfruhummer. Vi kan ikke i længere perioder holde til priser på dette niveau, så dør vi. Så enkelt er det. Totalt set faldt omsætningen i dansk fiskeri med 500 millioner kr. fra 2007 til 2009 fra 2,7 milliarder til 2,2 milliarder. På bordene er der omdelt nogen tal, som I kan studere nærmere. I kan også se, hvad torskefangsterne har udgjort af de totale fangster farvand for farvand. Lad mig påpege to ting i tallene: Betydningen af Skagerrak som fiskeområde og dermed betydningen af Skagerrakaftalen, som jeg var inde på tidligere. Og så det modsatte: Den manglende betydning af torsk i Kattegat. Torsk udgør 1,43% af omsætningen i Kattegat, men det er torsken, der skal regulere det hele. De lave priser skyldes forskellige forhold. Finanskrisen med tilbageholdenhed i forbruget. Et stort udbud af torsk fra Norge og fra Island, som skal skaffe valuta og et nærmest bortfald af markedet for rødspætter i Tyskland, bl.a. på grund af den enorme import af billige opdrætsprodukter som Pangasius. Vi kan kun håbe på, at markedet retter sig, og appellere til myndighederne om at gennemføre den samme kontrol for importerede varer, som den vi er underlagt inden for EU s grænser. 12

13 Fiskeriets resultat er sammensat både af en indtægts- og den udgiftsside. På udgiftssiden har vi ikke haft de samme voldsomme brændstofpriser, som i de tidligere år, men der lurer hele tiden en ny bølge af høje oliepriser. Vi har i Danmark, som et af de få lande i EU, gjort brug af den såkaldte brændstofpakke, som EU s fiskeriministre besluttede den 15. juli 2008 og hvor i øvrigt den danske minister stemte imod. Det er blevet udmøntet i en FAS I og en FAS II ordning. FAS betyder Fleet Adjustment Scheme, altså flåde tilpasnings ordning. FAS I omfatter gratis energisyn og tilskud til udskiftning af motorer, propeller osv. for at optimere brændstofeffektiviteten. FAS II omfatter udtagning af stærkt energiforbrugende fartøjer og udskiftning med mere energieffektive eller modernisering af eksisterende fartøjer. Både FAS I og FAS II har været meget efterspurgte, men tidsfristerne i ordningerne har været nærmest umuligt snævre og har efter min opfattelse betydet, at en række gode projekter simpelthen ikke har kunnet lade sig gøre. Man lægger jo ikke firmaer sammen, fjerner produktionskapaciteten og erstatter den med en nybygget eller nyimporteret fra den ene dag til den anden. 13

14 Som i alle andre erhverv er omkostningerne til løn naturligvis en stor part af de samlede omkostninger. Vi kan notere med tilfredshed, at vi fik indgået en ny overenskomst med 3F, som stort set blot er en fortsættelse af den gamle. Sammen med den nye regulering af fiskeriet fik vi muligheden for at danne puljer. Det er et af de vigtigste elementer i reguleringen, fordi det giver fleksible muligheder i fiskeriet og puljerne bidrager i øvrigt væsentligt til at minimere discard af fisk. Hvad der er årsagen til, at man i store dele af det pelagiske fiskeri er modstandere af puljer, forstår jeg ikke, for det er jo op til de enkelte fartøjer, hvad man ønsker og hvad man deltager i. Vi har, som i tidligere år, gennemført en lang række kvotebytter med andre lande. Nu er det både på individuelt niveau for IOK arterne og generelt for FKA arterne. Kvotebytterne er med til at give Danmark bedre fiskemuligheder, ellers ville vi jo ikke gå ind i dem, og det er i øvrigt et hurtigt og smidigt instrument, selv om f.eks. Europakommissionen ikke kan indse det. Vores specielle kystfiskerordning har nu fungeret i 3 år og der skal ske en afklaring omkring den næste periode. Tilmeldingerne til ordningen har været lidt færre denne gang, måske fordi der også har været sammenlægninger i kystfiskersegmentet. Ved udgangen af april udløber fristen for framelding, så vi efter 1. maj ved hvem, der er omfattet af ordningen de næste 3 år. I Danmarks 14

15 Fiskeriforening har vi hvis jeg må udtrykke det på den måde værtskabet for kystfiskerudvalget og vi har kystfiskerkonsulenten ansat i organisationen. Jeg og den øvrige hovedbestyrelse vil arbejde på, at vi får den stærkest mulige og direkte sammenhæng mellem kystfiskerudvalget og vores øvrige daglige arbejdsområder. Det samme gælder naturligvis for vores bundgarnsudvalg, vores hummerudvalg, vores industri- og pelagisk udvalg eller IP-udvalg og alle de andre specifikke interessefelter for vore medlemmer. Sammen med formanden for kystfiskerudvalget, Steen Jensen, rettede jeg henvendelse til ministeren for fiskeri, og Kim Kær Hansen, der er formand for Baltic Fishermen s Association, rettede henvendelse til Europakommissionen for at undgå aprilstoppet i vestlige Østersø, fordi fartøjerne havde været frosset inde i februar og marts og vel derigennem havde bidraget til fredning af torsken. Alle forstod problemerne, men ingen kunne gøre noget ved dem af bureaukratiske grunde, bl.a. som følge af den nye Lissabon traktat i EU. Den kommer jeg tilbage til. Jeg synes, at det er værd at referere hvad en kontorchef i Fødevareministeriet udtalte til Fiskeri Tidende i den anledning. Jeg citerer fra Fiskeri Tidende: Han nævner, at EU-Kommissionen allerede i dag har mulighed for at træffe hurtige beslutninger i force-majeure-situationer Men det er i tilfælde, hvor der er fare for en bestand. Jeg tror ikke man har forudset, at det kunne blive nødvendigt at gøre noget hurtigt af hensyn til fiskerne 15

16 Er det sært, at vi som fiskere af og til føler os som brikker i et politisk spil og ikke som en erhvervsgruppe, der er af værdi for samfundet? Vinteren har været hård for bundgarnsfiskerne. Denne del af erhvervet har store omkostninger til redskaber og meget arbejde med redskabernes vedligeholdelse. Forholdsmæssigt større omkostninger end andre, mobile dele af fiskeriet. Isvinteren betyder at mange nok vil overveje, om de skal fortsætte fiskeriet. Bundgarnsfiskerne er jo som alle andre også ramt af de dårlige priser, og vi må her endvidere huske på, at den gennemførte ålehandlingsplan, som er EU bestemt, lægger store begrænsninger på ålefiskeriet. Endelig er der naturligvis stadig skarven, som gør voldsomt indhug i fiskeriet. Vi har fået en ny skarvforvaltningsplan, men den er ikke restriktiv nok, og vi arbejder i Danmarks Fiskeriforening på den internationale front for, at man overordnet i EU tager fat i problemerne. 16

17 Sammen med PO en arbejder vi på at få gennemført MSC certificering af dansk fiskeri. Pelagisk PO har fået gennemført certificering for sild og makrel i Nordsøen og for Atlantoskandisk sild. I første række går vi efter sej og rødspætte i Nordsøen og torsk i den østlige Østersø og jeg forventer, at disse arter er på plads til september. Hvorfor netop disse arter i de områder? Fordi dem kan vi komme hurtigst igennem med, og så kan vi også lære systemet at kende i detaljer, så vi bagefter kan styre køreplanen for de øvrige arter og fiskerier. En del af muslingefiskeriet i Limfjorden er også certificeret og vi bokser med tyskerne og hollænderne omkring hesterejerne i Vadehavet. I de omdelte papirer kan I læse nærmere om status for MSC certificeringen. Der kan stilles mange spørgsmål ved certificering og ved MSC certificering. Vi må bare konstatere, at det er markedets krav lige nu. Vil vi være med eller vil vi ikke? Vi har valgt at være med for at have adgang til alle markeder med dansk fisk. En af de væsentligste forudsætninger for at kunne drive et bæredygtigt fiskeri er, at den biologiske rådgivning fungerer og at de tal, som hele vores system bygger på, er up to date. For at medvirke til det er Danmarks Fiskeriforening meget optaget af vores Fisker/Forsker samarbejde med DTU Aqua. Specielt de store projekter omkring torskebestandene, REX i Nordsøen og OSKAR i Skagerrak har været værdifulde. Når det gælder andre, enkeltstående projekter er vore erfaringer mere blandede: vi finder fiskere, som er friske til at deltage i forsøgene og så er det for tit, som om, vi aldrig når i hus med en afrapportering. Det er ikke tilfredsstillende for os og de medvirkende fiskere. De biologiske data fodres ind i det biologiske rådgivningssystem, ICES, som giver rådgivning til Europakommissionen og så bevæger jeg mig ind på de internationale emner. 17

18 Lad mig først tage fat i noget af det, der er sket. Der er vedtaget en ny kontrolforordning. Af den fremgår det nemlig, at fra 1. januar 2011 skal fangster fra videnskabelige forsøgsfiskerier, der er solgt, fratrækkes den nationale kvote, hvis de overstiger 2% heraf. Altså slut med REX og OSKAR og lignende forsøg, hvor afsætningen af forsøgsfangsterne har været med til at styrke forsøgene. Hvorfor nu det. Jo, for at undgå misbrug af forsøgsfiskeri i Spanien. Altså igen et forsøg på at løse et problem i et land ved at indføre restriktioner for alle. Kontrolforordningen blev hastet igennem af Kommissionen og det svenske formandskab i EU. Nogle regler er trådt i kraft, andre træder i kraft i 2011, 2012, 2013, og Der er for mig at se ingen vej uden om at få kontrolforordningen brudt op igen. Det er noget makværk. Hvis man skal have en forenkling af fiskeripolitikken, hvis man skal have incitamenter som f.eks. større muligheder ved kameraovervågning eller lignende hvis man skal have større fleksibilitet fra år til år, så er det nødvendigt med en ny kontrolforordning igen. Lige en enkelt kommentar yderligere. Tolerancemarginen er fastsat til 10% for alle arter. Det har været diskuteret over alt: 5%, 8%,20%. Hvad er det, der betyder noget for trækket på kvoten? Ikke tolerancemarginen, nej, det er mængden på salgsnotaen. Vi kan konstatere, at kontrolforordningen er en OM er. Vi kan også konstatere, at den nye OMEGA måler er en OM er. Ved alle de demonstrationer, vi har set, 18

19 har der været usikkerhed, både fra måling til måling og fra person til person. Jeg kan kun anbefale, at måleren bliver trukket tilbage, indtil den er sikker, og at den så introduceres med tilstrækkelig lang indkøringsperiode, f.eks. et år. Kontrolforordningen er en del af den fælles fiskeripolitik. Alle de andre dele er også i spil, men det er som om den fælles fiskeripolitik zoomer ind: 1. Først har vi alle EU-landene 2. Så kobler vi de sydlige og centraleuropæiske lande af og har Nordeuropa. 3. Når så vi har Nordeuropa, så fokuserer vi ensidigt på torskebestandene. I slutningen af 90 erne var det silden, der var i fokus bl.a. med en halvering af kvoten i Nordsøen i Lad os håbe på, at vi i den fremtidige fiskeripolitik kan komme bort fra denne enkeltartspanik og begynde at se arterne og fiskerierne i den rette sammenhæng. 19

20 Fiskeripolitikken skal reformeres eller revideres eller i hvert fald kigges efter, før 1.januar Derfor udsendte Europakommissionen en Grønbog, en slags idéoplæg, i april 2009 med 66 spørgsmål til diskussion. Man bad om input og fik ca høringssvar, hvoraf de 1300 var nogenlunde enslydende og vel nok havde deres udspring hos Greenpeace i Tyskland. Vi kom med input sammen med de øvrige organisationer i Danmark. I kan se vores hovedkrav til den fremtidige fiskeripolitik omdelt på bordene. Vi deltog i høringssvarene både i de europæiske organisationer, i Kommissionens rådgivende komité og i de regionale rådgivende råd. Der kom også høringssvar fra den danske regering. Det drejer sig i høj grad om mulighederne for fangstkvoter og incitamenter, altså ekstra fordele, ved indførelse af kameraovervågning i den fremtidige politik. Som nævnt er det tvivlsomt, om den nye kontrolforordning overhovedet giver mulighed for dette. Regeringen sætter i deres høringssvar spørgsmålstegn ved om muligheden for PO-udtag skal fortsættes i den fremtidige politik. Det forstår vi ikke, vi har virkelig haft brug for en bund i markedet i 2009 og her i

21 Også Folketinget i form af et fællesbrev fra Fødevareudvalget og Europaudvalget har givet input til grønbogen. Jeg ved ikke hvor gennemarbejdet brevet har været, men man kan umiddelbart få det indtryk, at et flertal i Folketinget går ind for en speciel kystfiskerordning og så internationalt individuelle omsættelige kvoter, ligesom Spanien ønsker det. Revisionen af den fælles fiskeripolitik bliver en stor mundfuld, hvor vi skal forsøge at være meget tæt med i processen. Jeg vil ikke her gå i detaljer, men blot skitsere omfanget. For det første skal der udarbejdes en ny grundforordning, altså den forordning hvor vi har bestemmelserne om den relative stabilitet og om 6-12 sømileordningen. For det andet skal der udarbejdes en ny forordning om den fælles markedsordning, altså det, der bl.a. er grundlaget for PO ernes virksomhed og arbejdsområde. For det tredje skal der udarbejdes en ny forordning om de tekniske regler. Svenskerne og Europakommissionen forsøgte at luske en ny teknisk forordning igennem i efteråret 2009, men forslaget blev taget af bordet i november måned, heldigvis. Forslaget vil, hvis det var blevet vedtaget, have ført til umulige tilstande i forskellige fiskerier, ikke mindst i industrifiskeriet. Der skete en udsættelse til 1. juli 2011, men det er nu klart, at det heller ikke kan nås, så det bliver 1. januar Og for det fjerde skal der udarbejdes en ny forordning om den fremtidige strukturfond for fiskeriet, det vi i daglig tale kalder EFF. Den skal først træde i kraft i 2014, men skal jo helst have sammenhæng med den øvrige fiskeripolitik. 21

22 Ingen ved på nuværende tidspunkt helt hvordan arbejdet med reformen kommer til at køre. Kommissionen fremlægger forslag i begyndelsen af 2011, men så skal både fiskeriministrene i ministerrådet og medlemmerne af Europaparlamentet træffe beslutninger i fællesskab. Det er et resultat af den nye Lissabon-traktat, som trådte i kraft pr. 1. december. Kun de årlige kvoter og de årlige priser kan ministerrådet selv fortsat træffe beslutning om alt andet skal også i Europaparlamentet. Vi håber, at de nye procedurer kan komme til at betyde, at de enkelte regler kan blive vedtaget i en eller anden form for regional organisering, hvor vi kan være med. Ud over de store politikområder skal vi ikke glemme, at torskegenopretningsplanerne skal evalueres og eventuelt revideres i Der er for os ingen tvivl om, at vi skal have fjernet havdagereguleringen i forbindelse revisionen af torskeplanerne. Det er det eneste fornuftige med de flådereduktioner, vi har været igennem både som følge af de mange ophugningsrunder i Danmark i årenes løb og som følge af det store udtag af kapacitet efter gennemførelse af vores nye regulering med IOK og FKA. Som det ses på billedet bag mig er Danmark det land, der suverænt har reduceret mest siden 1992, med 46%. Oven i købet, og det er lidt teknisk, lå vi væsentligt lavere end de andre i referenceårene til kw-havdagene, så vi er i færd med at blive ramt dobbelt hårdt, fordi vi har været foran med reduktion af flåden. 22

23 Jeg vil gerne her erindre om, hvad der står i aftalen om Ny regulering af dansk fiskeri fra 3. november 2005 Jeg citerer og I kan læse med på skærmen: Fødevareministeren vil endvidere arbejde for, at havdageordningen, der følger af EU s genopretningsplaner, afskaffes Vi har det samme flertal i folketinget og samme regeringskonstellation nu, som dengang, så man har vel ikke ændret opfattelse. I løbet af 2009 og igen her i 2010 har hovedbestyrelsen arbejdet utrolig meget med kw-havdagene. Vi troede, at vi havde en løsning i sigte i juni 2009, som danske fiskere kunne leve med. I løbet af efteråret kom så beskeden om fejl i beregningerne, som trak tæppet væk under denne løsning. Det er noget uacceptabelt rod. Derfor anbefalede en enig hovedbestyrelse i oktober at tage en time-out, således at dagene ikke blev uddelt til fartøjerne i Den tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen fulgte denne anbefaling. Med den beslutning forventer vi, at fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak kan foregå uden begrænsninger fra kwhavdage i

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling.

I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling. Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 mail@dkfisk.dk www.dkfisk.dk Jeg skal som formand aflægge den årlige beretning. Det burde i år være en positiv beretning efter et fornuftigt år,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel...

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel... 22. november 2010 10:00-00:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF, (NW, IKJ, LH,

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Bilag 1 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1. Organisationens navn og hjemsted 2. Organisationens formål 3. Organisationens foranstaltninger

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Endelig rapport Sunds, februar 2004

Endelig rapport Sunds, februar 2004 Endelig rapport Sunds, februar 2004 2 Iversen Kommissionen februar 2004 Endelig rapport Kommissionen Formand: Adm. direktør Kenneth Iversen, Unimerco Medlemmer: Formand Thorkild Førby, Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere