Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen Lundsgaard, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Jens Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lotte Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen, Niels Høite Hansen, Jesper Kiel, Erik Risager, Torben Frost Afbud: Pia Dam Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem Forretningsorden til fagudvalg Boligstrategi BaggårdTeatrets regnskab 2012/ Godkendelse af regnskab Borgerforeningen Regnskabsgennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning Svendborg Musikskoles vedtægter Lukket - Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel Lukket - Orientering...15

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var ingen spørgsmål. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant fra indkaldt Torben Frost (A). Byrådet godkendte dette. Dagsorden godkendt. 2. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen 13/30382 Beslutningstema: Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen. Sagsfremstilling: Kim Nguyen, Alpevej 30A, 5771 Stenstrup anmoder om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen p.g.a. travlhed i privatlivet og andet frivilligt arbejde. Suppleant er Otto Kromann, Skovvej 20, 5762 Vester Skerninge. Indstilling: Det indstilles, at anmodningen imødekommes. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 3. Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler 13/14831 Beslutningstema: Fastlæggelse af økonomiske rammer for de skoler, der ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet. Sagsfremstilling: 1

3 Byrådet s møde den I følge forlig om budget af skal Udvalget for Børn og Unge fastlægge de økonomiske rammer for skoler, der måtte ønske at fravige fra idrætsskolekonceptet. I henhold til udvalgets beslutning af vedrørende budget 2014 beregnes den del af den understøttende undervisning, som anvendes til idrætsskoletimer som fagopdelt undervisning svarende til 733 timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, foreslår administrationen, at hele tildelingen til understøttende undervisning beregnes på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Økonomiske konsekvenser: I forbindelse med beregning af udgifterne til folkeskolereformen i Svendborg Kommune er en del af reformens understøttende undervisning omlagt til fagopdelt undervisning for at kunne opfylde idrætsskolekonceptet. Ved fuldt udrullet idrætsskole er der omlagt i alt 750 årlige undervisningstimer i klasse (120 timer i klasse og 90 timer i klasse). Såfremt de skoler, der måtte ønske at fravige idrætsskolekonceptet, skal have de pågældende timer tildelt som understøttende undervisning i stedet for som fagopdelt undervisning, vil elevbeløbet i 0.-6.klasse fra og med 2015/16 blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år., idet det er forudsat i beregningerne, at en lærer kan undervise flere timer i den understøttende undervisning (1019 timer) end i den fagopdelte undervisning (733 timer). I skoleåret 2014/15, hvor idrætsskolerne endnu ikke er fuldt udrullet, vil tildelingen til idrætsskolerne fortsat skulle ske som en klassetildeling, jf. evaluering af resursetildelingen på møde i Udvalget for Børn og Unge Dette vil betyde en reduceret tildeling på ca kr. pr. klasse pr. år. Det skal bemærkes, at de endelige beløb, hvad angår elevtildeling og klassetildeling i resursetildelingen til skolerne i 2014/15 og frem, endnu ikke er fastlagt. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Indstilling: Det indstilles, at såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, beregnes hele tildelingen til understøttende undervisning på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Dette vil ved fuldt udrullet idrætsskoleprojekt betyde, at elevtildelingen i klasse for ikkeidrætsskoler vil blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år. 2

4 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt med tilføjelse af, at i fald en skole fravælger idrætsskolekonceptet, kan der på baggrund af konkret ansøgning ydes et økonomisk tilskud på op til det tilsvarende beløb til alternative tiltag inden for den understøttende undervisning. Henrik Nielsen (C) og Jesper Kiel (Ø) kunne ikke tilslutte sig beslutningen. Jesper Kiel begærede sagen til behandling i Byrådet med baggrund i, at skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Henrik Nielsen (C), Jesper Kiel (Ø) og Jens Munk (O) var imod. Jesper Kiel fordi skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 4. Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal /3654 Beslutningstema: Fælles tillægsbevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni 2013 Sagsfremstilling: På baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. september 2013 søges om en samlet tillægsbevilling vedr. anlæg, der er udgiftsneutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. forventede mindreforbrug på flere anlægsprojekter, som tilsammen finansierer en negativ anlægspulje opstået vedr. investering i Iværksætterhuset, og negativ anlægspulje vedr. nyt tag og renovering af serviceareal på plejecenter Ådalen, samt etablering af handicaptoilet og billetsalg ved busterminal. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Direktionen indstiller: at der gives en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Beslutning i Økonomiudvalget den : 3

5 Byrådet s møde den Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 5. Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab 13/28097 Beslutningstema: Godkendelse af skema C og anlægsregnskab Sagsfremstilling: På mødet den 27. marts 2012 godkendte Byrådet anlægsbudgettet for opførelse af 8 almene boliger på Trappebæksvej. Boligerne er nu opført inden for rammerne af Byrådets beslutning, med et lille mindreforbrug ift anskaffelsessummen og ift den kommunale udgift. Huslejen er uforandret på kr. Boligerne blev taget i brug 1. april Økonomiske konsekvenser: Det samlede budget giver et mindreforbrug på 0,179 mio. kr. for boligerne inkl. moms. Mindreforbruget for den kommunale udgift er på 0,049 mio. kr. eks.kl. moms. Anskaffelsessum Skema B Skema C Difference inkl. moms Samlet anskaffelse 8,955 8,746 0,209 Kommunal udgift 0,375 0,345 0,030 Anskaffelse boliger 8,580 8,401 0,179 Brutto leje pr mnd kr./mnd kr./mnd 0,000 Bruttohuslejen vil andrage 883 kr. pr kvadratmeter pr år. Lige som der ikke er væsentlige afvigelser i afskaffelsessummen er den kommunale økonomi stort set uforandret i forhold til skema B. Kommunal Skema B Skema C Difference økonomi Eks.kl. moms Grundkapital 1,201 1,176 0,025 Kommunal udgift 0,300 0,276 0,024 I alt kommunal udgift 1,501 1,452 0,049 I forbindelse med nedlæggelse af de tidligere boliger på Trappebæksvej er et resterende indestående i Grundejernes Investeringsfond blevet udbetalt. Beløbet på 0,353 kr. indgår herefter i projektet. 4

6 Byrådet s møde den Det samlede mindreforbrug på 0,402 mio. kr. foreslås overført til kassen. Endelig hjemtagning af lån i boligerne effektueres ved godkendelse af nærværende regnskab. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets, at Skema C med en anskaffelsessum på 8,401 mio. kr. godkendes Huslejen på 883 kr. pr kvadratmeter årligt godkendes Det samlede regnskab godkendes Mindreforbruget på 0,402 mio. kr. tilgår kassen Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, idet udvalget anbefaler, at mindreforbruget reserveres til medfinansiering på anlægsområdet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 6. Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem 13/27743 Beslutningstema: Godkendelse af låneoptagelse på 1,72 mio. kr. vedr. verserende rets- og voldgiftssag på Stenstrup Plejehjem. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en opgørelse over afholdte udgifter som kan henføres til den verserende rets- og voldgiftsag på Stenstrup Plejehjem. Der blev oprindelig afsat 20,59 mio. kr. og der er tidligere lånt henholdsvis 9,278 mio. kr. og 5,725 mio. kr. Den resterende budgetlagte låneoptagelse er på 5,59 mio. kr. 5

7 Byrådet s møde den Der kan på nuværende tidspunkt lånes 1,72 mio. kr., hvorefter der overføres en restlåneoptagelse på 3,87 mio. kr. til Økonomiske konsekvenser: Der optages et lån på 1,72 mio. kr. vedrørende Stenstrup Plejehjem hos KommuneKredit med en løbetid på 30 år. Låneydelsen er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indstilling: Administrationen indstiller at: Der låneoptages 1,72 mio. kr. med variabel rente og 30 års løbetid i KommuneKredit. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 7. Forretningsorden til fagudvalg 13/18386 Beslutningstema: Drøftelse af forretningsorden til de politiske udvalg og delegering af politiske sager. Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med den politiske struktur blev der truffet beslutning om, at der skal laves et serviceeftersyn af kompetencefordelingsplanerne med henblik på et mere strategisk fokus og få vigtige sager. Dette med henblik på, at få en præciseret bevidsthed om den politiske rollevaretagelse i udvalgsarbejdet samt præcisering af arbejdsdeling mellem administration og udvalg. Ligeledes er det et politisk ønske, at der politisk skal være rum til at netværke/arbejde med aktivt medborgerskab, hvilket en tilpasning i antallet af sager til politisk behandling vil kunne understøtte. Det er vurderingen, at skriftlige kompetencefordelingsplaner vil øge den administrative byrde og ikke vil ændre væsentligt ved antallet af sager til politisk behandling. Derfor er det valgt at koble kompetencefordeling og forretningsorden. I vedlagte udkast til forretningsorden til de nye fagudvalg er der indarbejdet forslag til emner, som kan delegeres. Konkret drejer det sig om følgende: 6

8 Byrådet s møde den Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget. Herudover foreslås det, at der sondres mellem politikker og strategier for Svendborg kommunens borgere m.v. og kommunens ansatte. Det vil betyde, at politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet. Behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser foregår pt i Byrådet. Det kan overvejes, at delegere dette. Det anbefales dog, at en evt. ændring afventer den nye folkeskolelov. Fordi det forventes, at der bliver åbnet for mulighed for, at kommunerne selv kan tilrettelægge egen praksis på området. Det skal bemærkes, at forretningsorden for udvalgene fastsættes af de respektive udvalg jævnfør styrelseslovens 20, stk. 3. Indstilling: Direktionen indstiller, at De forslag til emner, som politisk kan delegeres, oversendes til Byrådet. Økonomiudvalget sender udkast til selve forretningsordnen videre til de nye fagudvalgs 1. møde. Politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet. Ændring af politisk behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser afventer den nye folkeskolelov. Bilag: Åben - Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, for så vidt angår 1. pind. Godkendt, for så vidt angår pind. 7

9 Byrådet s møde den Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 8. Boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Godkendelse af Svendborg Kommunes boligstrategi Sagsfremstilling: Baggrund Boligmarkedet har gennem de senere år været præget af både lavkonjunktur og urbanisering. Såvel det private boligmarked som den almene boligsektor oplever stigende og komplekse udfordringer. Med afsæt i styringsreformen for den almene boligsektor er derfor udarbejdet et udkast til boligstrategi for Svendborg Kommune som en samlet strategisk platform, der er retningsvisende for konkrete handlinger og beslutninger vedrørende bosætning. Sagsfremstilling Administrationen har undervejs i arbejdet med at udforme udkast til boligstrategi været i tæt dialog med primært den almene boligsektor, men også med repræsentanter for den private boligsektor. Der er i alt afholdt to dialogmøder om boligstrategien med afsæt i de tre pointer. Det første i maj måned med den almene boligsektor og det andet i september med repræsentanter for den private boligsektor. Boligstrategien forholder sig overordnet til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for øget bosætning, som leder hen til tre overordnede opmærksomhedspunkter; 1) vækst og bosætning, 2) boligudbud og 3) bæredygtighed. Vækst og bosætning Svendborg Kommune skal fortsat være attraktiv for bosætning. Derfor skal Svendborg Kommune være parat til at imødekomme en stigende efterspørgsel, som følge af strategiske satsninger eller et generelt konjunkturomslag. Erhvervs- og vækststrategiens satsning på bymidte, havn og Tankefuld er generator for vækst også i lokalområderne. Boligudbud En konsekvens af urbaniseringen og den demografiske udvikling er flere ledige boliger, flere seniorer/ældre borgere og flere singler. Derfor rettes opmærksomhed mod det stigende boligudbud til en ændret boligefterspørgsel. Bæredygtighed Bæredygtighed er primært i fokus i styringsdialogen med den almene boligsektor. Bæredygtighed i bred forstand omfatter økonomiske, sociale og fysiske aspekter. I den almene sektor er fuld udlejning og konsolidering et mål. Det har samtidig den fordel at minimere kommunens risikoeksponering af såvel garantier som indskud. Den sociale bæredygtighed er i fokus 8

10 Byrådet s møde den gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Svendborg Kommune i styringsdialogen. Det overordnede mål er en styrket beboersammensætning navnlig i de udsatte boligområder. Den fysiske bæredygtighed er gode og sunde boliger i attraktive boligområder, således at alle borgere sikres en bolig til et godt liv uanset livssituation. Boligstrategien udpeger således en række opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde; Svendborg by Tankefuld Konsolidering Attraktive boligområder Bydele og lokalområder Sunde og gode boliger Udsatte boligområder Senior- og ældreboliger Administrationen udarbejder efterfølgende oplæg til handlingsplan. Indstilling: Direktionen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalget drøfter og godkender boligstrategien, bilag 1, og baggrundsnotat, bilag 2.. Bilag: Åben - Bilag 1 Dash board.pptx Åben - Bilag 2 Baggrundsnotat og anbefalinger.docx Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Liste V foreslog, at sagen blev udsat til behandling i det nye byråd. Liste Ø stillede følgende ændringsforslag: Alle steder hvor begrebet " Den Martime Byhavn" indgår erstattes det med Svendborg Havn og alle steder hvor der direkte beskrives boliger på havnen udgår dette. Man stemte først om procedureforslaget fra liste V. For stemte: 14 (V, C, Ø, I og Bjarne Hansen) Imod stemte: 14 (A, F, T, B og Erik Risager) Undlod: 1 (O). Forslaget bortfaldt derfor. 9

11 Byrådet s møde den Man stemte herefter om ændringsforslaget fra liste Ø. For stemte: 4 (Ø, O, C og I) Imod stemte: 14 (A, F, T, B og Erik Risager) Undlod: 11 (V og Bjarne Hansen). Forslaget bortfaldt derfor. Man stemte herefter om indstillingen fra Økonomiudvalget. For stemte: 26 (A, V, F, T, B, I Bjarne Hansen og Erik Risager) Imod: 0 Undlod: 3 (C, Ø og O) Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 9. BaggårdTeatrets regnskab 2012/13 12/21171 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni Sagsfremstilling: Den selvejende institution BaggårdTeatret fremsender regnskab til godkendelse i henhold til aftale om teatrets virke som egnsteater i Svendborg Kommune. Regnskabet er godkendt på bestyrelsens møde den 24. september Regnskabet udviser et overskud på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Resultatet betyder, at teatret på et år har vendt den negative egenkapital på kr. til en positiv egenkapital på kr. Administrationen noterer, at teatret i særlig grad har haft fokus på forestillings- og turnéomkostningerne. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er fra økonomiafdelingen ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen indstiller til fremsendelse til Byrådets godkendelse, at regnskabet godkendes. Bilag: Åben - Regnskab underskrevet.pdf Åben - Revisionsprotokollat underskrevet.pdf Åben - Tiltrædelsesprotokollat.pdf 10

12 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 10. Godkendelse af regnskab Borgerforeningen 13/25990 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab og årsrapport 2012 for Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg. Sagsfremstilling: Borgerforeningen,Kulturhus Svendborg, fremsender regnskab og årsrapport 2012 til godkendelse. Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling: Direktionen indstiller at Regnskab og årsrapport 2012 fremsendes til byrådets godkendelse Bilag: Åben - Svar på sp.mål fra Jens Otto økonomi Åben - Årsrapport 2012 Åben - Årsrapport 2012 ift. Samarbejdsaftalen Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 11

13 Byrådet s møde den Regnskabsgennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog 13/794 Beslutningstema: Gennemgang af regnskaber for boligorganisationer, der ikke er omfattet af lovpligtig styringsdialog med Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Regnskaber for A.P. Møller Kollegiet Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet den 17. december Gennemgangen omfatter alene de boligorganisationer, der ikke er omfattet af den lovpligtige årlige styringsdialog mellem almene boligorganisationer og Svendborg Kommune. Der er ved gennemgangen ikke fundet grundlag for, at kommunen som tilsynsmyndighed skal foretage yderligere opfølgning i nogen tilfælde. Uddybning af regnskabsgennemgangen fremgår af særskilt notat, der vedlægges dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, årsregnskabsloven og særlige bekendtgørelser vedr. ungdomsboliger og ældreboliger. Indstilling: Det indstilles At Byrådet tager regnskaberne for A.P. Møller Kollegiet, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej, BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab til efterretning. Bilag: Åben - Notat om regnskabsgennemgang for 2012 og 2011/

14 Byrådet s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 12. Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning 13/30995 Beslutningstema: Byrådet skal beslutte, hvorvidt man vil godkende de nye vedtægter for Sydfyns Elforsyning (SEF). Sagsfremstilling: Repræsentantskabet i SEF har den 12. november 2013 vedtaget et forslag til nye vedtægter for SEF. I henhold til de gældende vedtægter, skal vedtægtsændringer godkendes i Byrådet. SEF fremsender derfor det nye forslag til byrådets godkendelse. Det bemærkes, at forslaget harmonerer med den anbefaling, som Økonomiudvalget fremsendte til SEF, for så vidt angår 14 om at visse beslutninger skal træffes med 2/3 flertal i bestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Intet. Indstilling: Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget til nye vedtægter til byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Forslag til nye vedtægter Beslutning i Økonomiudvalget den : Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jesper Ullemose (V) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 13

15 Byrådet s møde den Svendborg Musikskoles vedtægter 13/30407 Beslutningstema: Ændring af musikskolens vedtægter. Sagsfremstilling: Pr. 1. januar 2014 træder ny bekendtgørelse om musikskoler i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår, at musikskoler ikke længere behøver at have en bestyrelse. Svendborg Musikskole ønsker fortsat, at skolen har en bestyrelse, hvorfor der skal ske ændring i vedtægterne pr. 1. januar Ændringer i vedtægterne fremgår af vedlagt bilag og er markeret med rødt. Lovgrundlag: Lov om musik 3a, stk. 4 ændret ved lov nr. 458 af 8. maj Indstilling: Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse, at der forsat skal være en bestyrelse for musikskolen og såfremt dette tiltrædes indstilles tillige, at ændringer til Svendborg Musikskoles vedtægter som fremgår af bilag markeret med rødt godkendes ændringer til musikskolens vedtægter fremover godkendes af fagudvalget. Bilag: Åben - Forslag til ændrede vedtægter pr. 1. jan 2014 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 14. Lukket - Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej 10 14

16 Byrådet s møde den Lukket - Ejendomshandel 16. Lukket - Ejendomshandel 17. Lukket - Orientering 15

17 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Curt Sørensen Hanne Klit Grete Schødts Flemming Madsen Bo Hansen Pia Dam Christian Kaastrup Bjarne Hansen Gert Rasmussen Jørgen Lundsgaard Henrik Nielsen Bruno Hansen Masoum Moradi Mogens Stampe Bente Bondebjerg Jens Munk Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Birger Jensen Lise-Lotte Tilsted Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Mette Kristensen Jeppe Ottosen Ulla Larsen Niels Høite Hansen Jesper Kiel Erik Risager 16

18 Bilag: 4.1. oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

19 C:\Users\okbjan\Documents\[CaseNo _# _v2_oversigt tillægsbevillinger til ØKbyråd.XLS]Ark1 Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport juli kvartal kr Udvalg Mer-/mindreudgift Tilllægsbev. Bemærkninger Anlæg 0 ØKU, Anlægspulje Iværksætterhus Mindreforbrug afsluttede anlæg: UKP, trafikterminal UMT, Cykelprojekt A.P.Møllersvej + Ø.Havnevej -334 SUNDH, tandklinik -646 ØKU anlægspulje Ådalen plejec, Toilet og billetsalg FynBus Mindreforbrug afsluttede anlæg: UMT, Adgangsvej til Fakta og posthus -900 UKP, hellikopterpandingsplads -100 UKP, forprojekter Iværksætterhus -400 UMT, rest byggemodning Tankefuld BU, mgl. Finansiering salg af Hjortøhus UMT, rest bygggemodning Tankefuld UMT, Sørup Sø -129 ØKU, rådighedspulje 129 ØKU, rådighedspulje 234 I alt #REF! 0 Modpost kassen + angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

20 Bilag: 7.1. Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

21 Forretningsorden til xx udvalg Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder...2 Pressekontakt og formidling af beslutninger...2 Dagsorden...3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse...3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...3 Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning...4 Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag...4 Beslutningsprotokol m.v....5 Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse...5 Ændringer i forretningsordenen...5

22 Politiske udvalgs møder 1. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden jf. Styrelseslovens 20, stk. 3 Stk. 2 Bestemmelser i forretningsordenen er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning. 2. Udvalgsmøder er lukkede møder. Stk. 2. Udvalgets ansvarsområde er beskrevet i Styrelsesvedtægten for Svendborg Byråd. 3. Som udgangspunkt beslutter udvalget politikker og strategier indenfor udvalgets ansvarsområder og træffer beslutning om sager af principiel karakter. Stk. 2. Orienteringssager sættes som udgangspunkt under punktet orientering. Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget. 4. Formanden er bemyndiget til på udvalgets vegne, at indgå aftale om foretræde for udvalget med personer, som ikke er medlem af udvalget. Stk. 2 Direktøren deltager under hele udvalgsmødet, som sekretær for dette. Herudover deltager afdelingschefer og sagsbehandlere efter behov. 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde gives formanden besked og der indkaldes en suppleant jævnfør 23, stk. 2 i styrelsesvedtægten for Svendborg Byråd. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende/tilsted. Pressekontakt og formidling af beslutninger 6. Udvalgsmøder er undergivet lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. Dette indebærer, at der f.eks. er tavshedspligt med hensyn til personfølsomme oplysninger, eller når det er nødvendigt for at beskytte det offentliges eller privates økonomiske interesser. Stk. 2. Formanden udtaler sig på vegne af udvalget til pressen om udvalgsmødet. Stk. 3. Mødedeltagerne kan referere om hvilke beslutninger der er truffet. Hvad der er sagt og stemt - alt med respekt for lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. Side 2 af 5

23 Stk. 4. Ved personsager og lukkede punkter informeres borgeren før pressen. Stk. 5. Udvalgsbehandlede sager besvares senest 3 arbejdsdage efter udvalgsmødet og underskrives af administrationen. Dagsorden 7. Der udarbejdes altid en dagsorden til udvalgsmøder. Dagsordenen følger kommunens koncept og opdeles i en åben og en lukket del. Stk. 2. Administrationen udarbejder i samarbejde med formanden et udkast til dagsorden, som godkendes af udvalget ved mødets start. Stk. 3. Dagsordenen redegør omhyggeligt og kortfattet for hovedindholdet i de enkelte sager evt. suppleret med bilag. Såfremt et udvalgsmedlem herudover ønsker nærmere orientering om en sags detaljerede indhold, vil der altid være adgang til at se samtlige sagsakter. Stk. 4. Sager sættes på udvalgets lukkede dagsorden, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed jf. Styrelsesloven 10. Sager som behandles på den lukkede dagsorden er som udgangspunkt sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, køb og salg af fast ejendom, overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Stk. 5. Udformning af dagsorden m.v. sker i henhold Svendborg Kommunes vejledning om dagsordenpunkter. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 8. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse (jf. Styrelseslovens 8, stk. 4), gives besked til hvert af udvalgets medlemmer om at dagsordenen er tilgængelig på politikerweb eller tilsvarende. Stk. 3. Den åbne dagsorden offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stk. 4. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når et flertal forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres. Stk. 5. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. Stk. 6. Dagsorden til ekstraordinært møde udsendes i videst muligt omfang senest 4 hverdage inden mødets afholdelse jf. Styrelseslovens 8, stk. 2. Stk. 7. Sager kan udsættes, hvis et fravær har betydning for flertallet og sagen ikke haster. Side 3 af 5

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere