Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen Lundsgaard, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Jens Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lotte Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen, Niels Høite Hansen, Jesper Kiel, Erik Risager, Torben Frost Afbud: Pia Dam Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem Forretningsorden til fagudvalg Boligstrategi BaggårdTeatrets regnskab 2012/ Godkendelse af regnskab Borgerforeningen Regnskabsgennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning Svendborg Musikskoles vedtægter Lukket - Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel Lukket - Orientering...15

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var ingen spørgsmål. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant fra indkaldt Torben Frost (A). Byrådet godkendte dette. Dagsorden godkendt. 2. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen 13/30382 Beslutningstema: Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen. Sagsfremstilling: Kim Nguyen, Alpevej 30A, 5771 Stenstrup anmoder om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen p.g.a. travlhed i privatlivet og andet frivilligt arbejde. Suppleant er Otto Kromann, Skovvej 20, 5762 Vester Skerninge. Indstilling: Det indstilles, at anmodningen imødekommes. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 3. Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler 13/14831 Beslutningstema: Fastlæggelse af økonomiske rammer for de skoler, der ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet. Sagsfremstilling: 1

3 Byrådet s møde den I følge forlig om budget af skal Udvalget for Børn og Unge fastlægge de økonomiske rammer for skoler, der måtte ønske at fravige fra idrætsskolekonceptet. I henhold til udvalgets beslutning af vedrørende budget 2014 beregnes den del af den understøttende undervisning, som anvendes til idrætsskoletimer som fagopdelt undervisning svarende til 733 timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, foreslår administrationen, at hele tildelingen til understøttende undervisning beregnes på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Økonomiske konsekvenser: I forbindelse med beregning af udgifterne til folkeskolereformen i Svendborg Kommune er en del af reformens understøttende undervisning omlagt til fagopdelt undervisning for at kunne opfylde idrætsskolekonceptet. Ved fuldt udrullet idrætsskole er der omlagt i alt 750 årlige undervisningstimer i klasse (120 timer i klasse og 90 timer i klasse). Såfremt de skoler, der måtte ønske at fravige idrætsskolekonceptet, skal have de pågældende timer tildelt som understøttende undervisning i stedet for som fagopdelt undervisning, vil elevbeløbet i 0.-6.klasse fra og med 2015/16 blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år., idet det er forudsat i beregningerne, at en lærer kan undervise flere timer i den understøttende undervisning (1019 timer) end i den fagopdelte undervisning (733 timer). I skoleåret 2014/15, hvor idrætsskolerne endnu ikke er fuldt udrullet, vil tildelingen til idrætsskolerne fortsat skulle ske som en klassetildeling, jf. evaluering af resursetildelingen på møde i Udvalget for Børn og Unge Dette vil betyde en reduceret tildeling på ca kr. pr. klasse pr. år. Det skal bemærkes, at de endelige beløb, hvad angår elevtildeling og klassetildeling i resursetildelingen til skolerne i 2014/15 og frem, endnu ikke er fastlagt. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Indstilling: Det indstilles, at såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, beregnes hele tildelingen til understøttende undervisning på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Dette vil ved fuldt udrullet idrætsskoleprojekt betyde, at elevtildelingen i klasse for ikkeidrætsskoler vil blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år. 2

4 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt med tilføjelse af, at i fald en skole fravælger idrætsskolekonceptet, kan der på baggrund af konkret ansøgning ydes et økonomisk tilskud på op til det tilsvarende beløb til alternative tiltag inden for den understøttende undervisning. Henrik Nielsen (C) og Jesper Kiel (Ø) kunne ikke tilslutte sig beslutningen. Jesper Kiel begærede sagen til behandling i Byrådet med baggrund i, at skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Henrik Nielsen (C), Jesper Kiel (Ø) og Jens Munk (O) var imod. Jesper Kiel fordi skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 4. Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal /3654 Beslutningstema: Fælles tillægsbevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni 2013 Sagsfremstilling: På baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. september 2013 søges om en samlet tillægsbevilling vedr. anlæg, der er udgiftsneutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. forventede mindreforbrug på flere anlægsprojekter, som tilsammen finansierer en negativ anlægspulje opstået vedr. investering i Iværksætterhuset, og negativ anlægspulje vedr. nyt tag og renovering af serviceareal på plejecenter Ådalen, samt etablering af handicaptoilet og billetsalg ved busterminal. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Direktionen indstiller: at der gives en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Beslutning i Økonomiudvalget den : 3

5 Byrådet s møde den Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 5. Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab 13/28097 Beslutningstema: Godkendelse af skema C og anlægsregnskab Sagsfremstilling: På mødet den 27. marts 2012 godkendte Byrådet anlægsbudgettet for opførelse af 8 almene boliger på Trappebæksvej. Boligerne er nu opført inden for rammerne af Byrådets beslutning, med et lille mindreforbrug ift anskaffelsessummen og ift den kommunale udgift. Huslejen er uforandret på kr. Boligerne blev taget i brug 1. april Økonomiske konsekvenser: Det samlede budget giver et mindreforbrug på 0,179 mio. kr. for boligerne inkl. moms. Mindreforbruget for den kommunale udgift er på 0,049 mio. kr. eks.kl. moms. Anskaffelsessum Skema B Skema C Difference inkl. moms Samlet anskaffelse 8,955 8,746 0,209 Kommunal udgift 0,375 0,345 0,030 Anskaffelse boliger 8,580 8,401 0,179 Brutto leje pr mnd kr./mnd kr./mnd 0,000 Bruttohuslejen vil andrage 883 kr. pr kvadratmeter pr år. Lige som der ikke er væsentlige afvigelser i afskaffelsessummen er den kommunale økonomi stort set uforandret i forhold til skema B. Kommunal Skema B Skema C Difference økonomi Eks.kl. moms Grundkapital 1,201 1,176 0,025 Kommunal udgift 0,300 0,276 0,024 I alt kommunal udgift 1,501 1,452 0,049 I forbindelse med nedlæggelse af de tidligere boliger på Trappebæksvej er et resterende indestående i Grundejernes Investeringsfond blevet udbetalt. Beløbet på 0,353 kr. indgår herefter i projektet. 4

6 Byrådet s møde den Det samlede mindreforbrug på 0,402 mio. kr. foreslås overført til kassen. Endelig hjemtagning af lån i boligerne effektueres ved godkendelse af nærværende regnskab. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets, at Skema C med en anskaffelsessum på 8,401 mio. kr. godkendes Huslejen på 883 kr. pr kvadratmeter årligt godkendes Det samlede regnskab godkendes Mindreforbruget på 0,402 mio. kr. tilgår kassen Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, idet udvalget anbefaler, at mindreforbruget reserveres til medfinansiering på anlægsområdet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 6. Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem 13/27743 Beslutningstema: Godkendelse af låneoptagelse på 1,72 mio. kr. vedr. verserende rets- og voldgiftssag på Stenstrup Plejehjem. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en opgørelse over afholdte udgifter som kan henføres til den verserende rets- og voldgiftsag på Stenstrup Plejehjem. Der blev oprindelig afsat 20,59 mio. kr. og der er tidligere lånt henholdsvis 9,278 mio. kr. og 5,725 mio. kr. Den resterende budgetlagte låneoptagelse er på 5,59 mio. kr. 5

7 Byrådet s møde den Der kan på nuværende tidspunkt lånes 1,72 mio. kr., hvorefter der overføres en restlåneoptagelse på 3,87 mio. kr. til Økonomiske konsekvenser: Der optages et lån på 1,72 mio. kr. vedrørende Stenstrup Plejehjem hos KommuneKredit med en løbetid på 30 år. Låneydelsen er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indstilling: Administrationen indstiller at: Der låneoptages 1,72 mio. kr. med variabel rente og 30 års løbetid i KommuneKredit. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 7. Forretningsorden til fagudvalg 13/18386 Beslutningstema: Drøftelse af forretningsorden til de politiske udvalg og delegering af politiske sager. Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med den politiske struktur blev der truffet beslutning om, at der skal laves et serviceeftersyn af kompetencefordelingsplanerne med henblik på et mere strategisk fokus og få vigtige sager. Dette med henblik på, at få en præciseret bevidsthed om den politiske rollevaretagelse i udvalgsarbejdet samt præcisering af arbejdsdeling mellem administration og udvalg. Ligeledes er det et politisk ønske, at der politisk skal være rum til at netværke/arbejde med aktivt medborgerskab, hvilket en tilpasning i antallet af sager til politisk behandling vil kunne understøtte. Det er vurderingen, at skriftlige kompetencefordelingsplaner vil øge den administrative byrde og ikke vil ændre væsentligt ved antallet af sager til politisk behandling. Derfor er det valgt at koble kompetencefordeling og forretningsorden. I vedlagte udkast til forretningsorden til de nye fagudvalg er der indarbejdet forslag til emner, som kan delegeres. Konkret drejer det sig om følgende: 6

8 Byrådet s møde den Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget. Herudover foreslås det, at der sondres mellem politikker og strategier for Svendborg kommunens borgere m.v. og kommunens ansatte. Det vil betyde, at politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet. Behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser foregår pt i Byrådet. Det kan overvejes, at delegere dette. Det anbefales dog, at en evt. ændring afventer den nye folkeskolelov. Fordi det forventes, at der bliver åbnet for mulighed for, at kommunerne selv kan tilrettelægge egen praksis på området. Det skal bemærkes, at forretningsorden for udvalgene fastsættes af de respektive udvalg jævnfør styrelseslovens 20, stk. 3. Indstilling: Direktionen indstiller, at De forslag til emner, som politisk kan delegeres, oversendes til Byrådet. Økonomiudvalget sender udkast til selve forretningsordnen videre til de nye fagudvalgs 1. møde. Politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet. Ændring af politisk behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser afventer den nye folkeskolelov. Bilag: Åben - Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, for så vidt angår 1. pind. Godkendt, for så vidt angår pind. 7

9 Byrådet s møde den Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 8. Boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Godkendelse af Svendborg Kommunes boligstrategi Sagsfremstilling: Baggrund Boligmarkedet har gennem de senere år været præget af både lavkonjunktur og urbanisering. Såvel det private boligmarked som den almene boligsektor oplever stigende og komplekse udfordringer. Med afsæt i styringsreformen for den almene boligsektor er derfor udarbejdet et udkast til boligstrategi for Svendborg Kommune som en samlet strategisk platform, der er retningsvisende for konkrete handlinger og beslutninger vedrørende bosætning. Sagsfremstilling Administrationen har undervejs i arbejdet med at udforme udkast til boligstrategi været i tæt dialog med primært den almene boligsektor, men også med repræsentanter for den private boligsektor. Der er i alt afholdt to dialogmøder om boligstrategien med afsæt i de tre pointer. Det første i maj måned med den almene boligsektor og det andet i september med repræsentanter for den private boligsektor. Boligstrategien forholder sig overordnet til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for øget bosætning, som leder hen til tre overordnede opmærksomhedspunkter; 1) vækst og bosætning, 2) boligudbud og 3) bæredygtighed. Vækst og bosætning Svendborg Kommune skal fortsat være attraktiv for bosætning. Derfor skal Svendborg Kommune være parat til at imødekomme en stigende efterspørgsel, som følge af strategiske satsninger eller et generelt konjunkturomslag. Erhvervs- og vækststrategiens satsning på bymidte, havn og Tankefuld er generator for vækst også i lokalområderne. Boligudbud En konsekvens af urbaniseringen og den demografiske udvikling er flere ledige boliger, flere seniorer/ældre borgere og flere singler. Derfor rettes opmærksomhed mod det stigende boligudbud til en ændret boligefterspørgsel. Bæredygtighed Bæredygtighed er primært i fokus i styringsdialogen med den almene boligsektor. Bæredygtighed i bred forstand omfatter økonomiske, sociale og fysiske aspekter. I den almene sektor er fuld udlejning og konsolidering et mål. Det har samtidig den fordel at minimere kommunens risikoeksponering af såvel garantier som indskud. Den sociale bæredygtighed er i fokus 8

10 Byrådet s møde den gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Svendborg Kommune i styringsdialogen. Det overordnede mål er en styrket beboersammensætning navnlig i de udsatte boligområder. Den fysiske bæredygtighed er gode og sunde boliger i attraktive boligområder, således at alle borgere sikres en bolig til et godt liv uanset livssituation. Boligstrategien udpeger således en række opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde; Svendborg by Tankefuld Konsolidering Attraktive boligområder Bydele og lokalområder Sunde og gode boliger Udsatte boligområder Senior- og ældreboliger Administrationen udarbejder efterfølgende oplæg til handlingsplan. Indstilling: Direktionen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalget drøfter og godkender boligstrategien, bilag 1, og baggrundsnotat, bilag 2.. Bilag: Åben - Bilag 1 Dash board.pptx Åben - Bilag 2 Baggrundsnotat og anbefalinger.docx Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Liste V foreslog, at sagen blev udsat til behandling i det nye byråd. Liste Ø stillede følgende ændringsforslag: Alle steder hvor begrebet " Den Martime Byhavn" indgår erstattes det med Svendborg Havn og alle steder hvor der direkte beskrives boliger på havnen udgår dette. Man stemte først om procedureforslaget fra liste V. For stemte: 14 (V, C, Ø, I og Bjarne Hansen) Imod stemte: 14 (A, F, T, B og Erik Risager) Undlod: 1 (O). Forslaget bortfaldt derfor. 9

11 Byrådet s møde den Man stemte herefter om ændringsforslaget fra liste Ø. For stemte: 4 (Ø, O, C og I) Imod stemte: 14 (A, F, T, B og Erik Risager) Undlod: 11 (V og Bjarne Hansen). Forslaget bortfaldt derfor. Man stemte herefter om indstillingen fra Økonomiudvalget. For stemte: 26 (A, V, F, T, B, I Bjarne Hansen og Erik Risager) Imod: 0 Undlod: 3 (C, Ø og O) Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 9. BaggårdTeatrets regnskab 2012/13 12/21171 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni Sagsfremstilling: Den selvejende institution BaggårdTeatret fremsender regnskab til godkendelse i henhold til aftale om teatrets virke som egnsteater i Svendborg Kommune. Regnskabet er godkendt på bestyrelsens møde den 24. september Regnskabet udviser et overskud på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Resultatet betyder, at teatret på et år har vendt den negative egenkapital på kr. til en positiv egenkapital på kr. Administrationen noterer, at teatret i særlig grad har haft fokus på forestillings- og turnéomkostningerne. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er fra økonomiafdelingen ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen indstiller til fremsendelse til Byrådets godkendelse, at regnskabet godkendes. Bilag: Åben - Regnskab underskrevet.pdf Åben - Revisionsprotokollat underskrevet.pdf Åben - Tiltrædelsesprotokollat.pdf 10

12 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 10. Godkendelse af regnskab Borgerforeningen 13/25990 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab og årsrapport 2012 for Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg. Sagsfremstilling: Borgerforeningen,Kulturhus Svendborg, fremsender regnskab og årsrapport 2012 til godkendelse. Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling: Direktionen indstiller at Regnskab og årsrapport 2012 fremsendes til byrådets godkendelse Bilag: Åben - Svar på sp.mål fra Jens Otto økonomi Åben - Årsrapport 2012 Åben - Årsrapport 2012 ift. Samarbejdsaftalen Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 11

13 Byrådet s møde den Regnskabsgennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog 13/794 Beslutningstema: Gennemgang af regnskaber for boligorganisationer, der ikke er omfattet af lovpligtig styringsdialog med Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Regnskaber for A.P. Møller Kollegiet Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet den 17. december Gennemgangen omfatter alene de boligorganisationer, der ikke er omfattet af den lovpligtige årlige styringsdialog mellem almene boligorganisationer og Svendborg Kommune. Der er ved gennemgangen ikke fundet grundlag for, at kommunen som tilsynsmyndighed skal foretage yderligere opfølgning i nogen tilfælde. Uddybning af regnskabsgennemgangen fremgår af særskilt notat, der vedlægges dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, årsregnskabsloven og særlige bekendtgørelser vedr. ungdomsboliger og ældreboliger. Indstilling: Det indstilles At Byrådet tager regnskaberne for A.P. Møller Kollegiet, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej, BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab til efterretning. Bilag: Åben - Notat om regnskabsgennemgang for 2012 og 2011/

14 Byrådet s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 12. Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning 13/30995 Beslutningstema: Byrådet skal beslutte, hvorvidt man vil godkende de nye vedtægter for Sydfyns Elforsyning (SEF). Sagsfremstilling: Repræsentantskabet i SEF har den 12. november 2013 vedtaget et forslag til nye vedtægter for SEF. I henhold til de gældende vedtægter, skal vedtægtsændringer godkendes i Byrådet. SEF fremsender derfor det nye forslag til byrådets godkendelse. Det bemærkes, at forslaget harmonerer med den anbefaling, som Økonomiudvalget fremsendte til SEF, for så vidt angår 14 om at visse beslutninger skal træffes med 2/3 flertal i bestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Intet. Indstilling: Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget til nye vedtægter til byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Forslag til nye vedtægter Beslutning i Økonomiudvalget den : Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jesper Ullemose (V) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 13

15 Byrådet s møde den Svendborg Musikskoles vedtægter 13/30407 Beslutningstema: Ændring af musikskolens vedtægter. Sagsfremstilling: Pr. 1. januar 2014 træder ny bekendtgørelse om musikskoler i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår, at musikskoler ikke længere behøver at have en bestyrelse. Svendborg Musikskole ønsker fortsat, at skolen har en bestyrelse, hvorfor der skal ske ændring i vedtægterne pr. 1. januar Ændringer i vedtægterne fremgår af vedlagt bilag og er markeret med rødt. Lovgrundlag: Lov om musik 3a, stk. 4 ændret ved lov nr. 458 af 8. maj Indstilling: Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse, at der forsat skal være en bestyrelse for musikskolen og såfremt dette tiltrædes indstilles tillige, at ændringer til Svendborg Musikskoles vedtægter som fremgår af bilag markeret med rødt godkendes ændringer til musikskolens vedtægter fremover godkendes af fagudvalget. Bilag: Åben - Forslag til ændrede vedtægter pr. 1. jan 2014 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 14. Lukket - Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej 10 14

16 Byrådet s møde den Lukket - Ejendomshandel 16. Lukket - Ejendomshandel 17. Lukket - Orientering 15

17 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Curt Sørensen Hanne Klit Grete Schødts Flemming Madsen Bo Hansen Pia Dam Christian Kaastrup Bjarne Hansen Gert Rasmussen Jørgen Lundsgaard Henrik Nielsen Bruno Hansen Masoum Moradi Mogens Stampe Bente Bondebjerg Jens Munk Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Birger Jensen Lise-Lotte Tilsted Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Mette Kristensen Jeppe Ottosen Ulla Larsen Niels Høite Hansen Jesper Kiel Erik Risager 16

18 Bilag: 4.1. oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

19 C:\Users\okbjan\Documents\[CaseNo _# _v2_oversigt tillægsbevillinger til ØKbyråd.XLS]Ark1 Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport juli kvartal kr Udvalg Mer-/mindreudgift Tilllægsbev. Bemærkninger Anlæg 0 ØKU, Anlægspulje Iværksætterhus Mindreforbrug afsluttede anlæg: UKP, trafikterminal UMT, Cykelprojekt A.P.Møllersvej + Ø.Havnevej -334 SUNDH, tandklinik -646 ØKU anlægspulje Ådalen plejec, Toilet og billetsalg FynBus Mindreforbrug afsluttede anlæg: UMT, Adgangsvej til Fakta og posthus -900 UKP, hellikopterpandingsplads -100 UKP, forprojekter Iværksætterhus -400 UMT, rest byggemodning Tankefuld BU, mgl. Finansiering salg af Hjortøhus UMT, rest bygggemodning Tankefuld UMT, Sørup Sø -129 ØKU, rådighedspulje 129 ØKU, rådighedspulje 234 I alt #REF! 0 Modpost kassen + angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

20 Bilag: 7.1. Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

21 Forretningsorden til xx udvalg Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder...2 Pressekontakt og formidling af beslutninger...2 Dagsorden...3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse...3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...3 Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning...4 Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag...4 Beslutningsprotokol m.v....5 Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse...5 Ændringer i forretningsordenen...5

22 Politiske udvalgs møder 1. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden jf. Styrelseslovens 20, stk. 3 Stk. 2 Bestemmelser i forretningsordenen er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning. 2. Udvalgsmøder er lukkede møder. Stk. 2. Udvalgets ansvarsområde er beskrevet i Styrelsesvedtægten for Svendborg Byråd. 3. Som udgangspunkt beslutter udvalget politikker og strategier indenfor udvalgets ansvarsområder og træffer beslutning om sager af principiel karakter. Stk. 2. Orienteringssager sættes som udgangspunkt under punktet orientering. Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget. 4. Formanden er bemyndiget til på udvalgets vegne, at indgå aftale om foretræde for udvalget med personer, som ikke er medlem af udvalget. Stk. 2 Direktøren deltager under hele udvalgsmødet, som sekretær for dette. Herudover deltager afdelingschefer og sagsbehandlere efter behov. 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde gives formanden besked og der indkaldes en suppleant jævnfør 23, stk. 2 i styrelsesvedtægten for Svendborg Byråd. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende/tilsted. Pressekontakt og formidling af beslutninger 6. Udvalgsmøder er undergivet lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. Dette indebærer, at der f.eks. er tavshedspligt med hensyn til personfølsomme oplysninger, eller når det er nødvendigt for at beskytte det offentliges eller privates økonomiske interesser. Stk. 2. Formanden udtaler sig på vegne af udvalget til pressen om udvalgsmødet. Stk. 3. Mødedeltagerne kan referere om hvilke beslutninger der er truffet. Hvad der er sagt og stemt - alt med respekt for lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. Side 2 af 5

23 Stk. 4. Ved personsager og lukkede punkter informeres borgeren før pressen. Stk. 5. Udvalgsbehandlede sager besvares senest 3 arbejdsdage efter udvalgsmødet og underskrives af administrationen. Dagsorden 7. Der udarbejdes altid en dagsorden til udvalgsmøder. Dagsordenen følger kommunens koncept og opdeles i en åben og en lukket del. Stk. 2. Administrationen udarbejder i samarbejde med formanden et udkast til dagsorden, som godkendes af udvalget ved mødets start. Stk. 3. Dagsordenen redegør omhyggeligt og kortfattet for hovedindholdet i de enkelte sager evt. suppleret med bilag. Såfremt et udvalgsmedlem herudover ønsker nærmere orientering om en sags detaljerede indhold, vil der altid være adgang til at se samtlige sagsakter. Stk. 4. Sager sættes på udvalgets lukkede dagsorden, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed jf. Styrelsesloven 10. Sager som behandles på den lukkede dagsorden er som udgangspunkt sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, køb og salg af fast ejendom, overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Stk. 5. Udformning af dagsorden m.v. sker i henhold Svendborg Kommunes vejledning om dagsordenpunkter. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 8. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse (jf. Styrelseslovens 8, stk. 4), gives besked til hvert af udvalgets medlemmer om at dagsordenen er tilgængelig på politikerweb eller tilsvarende. Stk. 3. Den åbne dagsorden offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stk. 4. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når et flertal forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres. Stk. 5. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. Stk. 6. Dagsorden til ekstraordinært møde udsendes i videst muligt omfang senest 4 hverdage inden mødets afholdelse jf. Styrelseslovens 8, stk. 2. Stk. 7. Sager kan udsættes, hvis et fravær har betydning for flertallet og sagen ikke haster. Side 3 af 5

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Notat Økonomi Økonomi og Udbud

Notat Økonomi Økonomi og Udbud Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 21. september 2015 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere