Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen Lundsgaard, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Jens Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lotte Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen, Niels Høite Hansen, Jesper Kiel, Erik Risager, Torben Frost Afbud: Pia Dam Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem Forretningsorden til fagudvalg Boligstrategi BaggårdTeatrets regnskab 2012/ Godkendelse af regnskab Borgerforeningen Regnskabsgennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning Svendborg Musikskoles vedtægter Lukket - Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel Lukket - Orientering...15

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var ingen spørgsmål. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant fra indkaldt Torben Frost (A). Byrådet godkendte dette. Dagsorden godkendt. 2. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen 13/30382 Beslutningstema: Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen. Sagsfremstilling: Kim Nguyen, Alpevej 30A, 5771 Stenstrup anmoder om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Vestermarkskolen p.g.a. travlhed i privatlivet og andet frivilligt arbejde. Suppleant er Otto Kromann, Skovvej 20, 5762 Vester Skerninge. Indstilling: Det indstilles, at anmodningen imødekommes. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 3. Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler 13/14831 Beslutningstema: Fastlæggelse af økonomiske rammer for de skoler, der ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet. Sagsfremstilling: 1

3 Byrådet s møde den I følge forlig om budget af skal Udvalget for Børn og Unge fastlægge de økonomiske rammer for skoler, der måtte ønske at fravige fra idrætsskolekonceptet. I henhold til udvalgets beslutning af vedrørende budget 2014 beregnes den del af den understøttende undervisning, som anvendes til idrætsskoletimer som fagopdelt undervisning svarende til 733 timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, foreslår administrationen, at hele tildelingen til understøttende undervisning beregnes på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Økonomiske konsekvenser: I forbindelse med beregning af udgifterne til folkeskolereformen i Svendborg Kommune er en del af reformens understøttende undervisning omlagt til fagopdelt undervisning for at kunne opfylde idrætsskolekonceptet. Ved fuldt udrullet idrætsskole er der omlagt i alt 750 årlige undervisningstimer i klasse (120 timer i klasse og 90 timer i klasse). Såfremt de skoler, der måtte ønske at fravige idrætsskolekonceptet, skal have de pågældende timer tildelt som understøttende undervisning i stedet for som fagopdelt undervisning, vil elevbeløbet i 0.-6.klasse fra og med 2015/16 blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år., idet det er forudsat i beregningerne, at en lærer kan undervise flere timer i den understøttende undervisning (1019 timer) end i den fagopdelte undervisning (733 timer). I skoleåret 2014/15, hvor idrætsskolerne endnu ikke er fuldt udrullet, vil tildelingen til idrætsskolerne fortsat skulle ske som en klassetildeling, jf. evaluering af resursetildelingen på møde i Udvalget for Børn og Unge Dette vil betyde en reduceret tildeling på ca kr. pr. klasse pr. år. Det skal bemærkes, at de endelige beløb, hvad angår elevtildeling og klassetildeling i resursetildelingen til skolerne i 2014/15 og frem, endnu ikke er fastlagt. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Indstilling: Det indstilles, at såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, beregnes hele tildelingen til understøttende undervisning på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Dette vil ved fuldt udrullet idrætsskoleprojekt betyde, at elevtildelingen i klasse for ikkeidrætsskoler vil blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år. 2

4 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt med tilføjelse af, at i fald en skole fravælger idrætsskolekonceptet, kan der på baggrund af konkret ansøgning ydes et økonomisk tilskud på op til det tilsvarende beløb til alternative tiltag inden for den understøttende undervisning. Henrik Nielsen (C) og Jesper Kiel (Ø) kunne ikke tilslutte sig beslutningen. Jesper Kiel begærede sagen til behandling i Byrådet med baggrund i, at skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Henrik Nielsen (C), Jesper Kiel (Ø) og Jens Munk (O) var imod. Jesper Kiel fordi skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 4. Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal /3654 Beslutningstema: Fælles tillægsbevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni 2013 Sagsfremstilling: På baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. september 2013 søges om en samlet tillægsbevilling vedr. anlæg, der er udgiftsneutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. forventede mindreforbrug på flere anlægsprojekter, som tilsammen finansierer en negativ anlægspulje opstået vedr. investering i Iværksætterhuset, og negativ anlægspulje vedr. nyt tag og renovering af serviceareal på plejecenter Ådalen, samt etablering af handicaptoilet og billetsalg ved busterminal. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Direktionen indstiller: at der gives en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Beslutning i Økonomiudvalget den : 3

5 Byrådet s møde den Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 5. Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab 13/28097 Beslutningstema: Godkendelse af skema C og anlægsregnskab Sagsfremstilling: På mødet den 27. marts 2012 godkendte Byrådet anlægsbudgettet for opførelse af 8 almene boliger på Trappebæksvej. Boligerne er nu opført inden for rammerne af Byrådets beslutning, med et lille mindreforbrug ift anskaffelsessummen og ift den kommunale udgift. Huslejen er uforandret på kr. Boligerne blev taget i brug 1. april Økonomiske konsekvenser: Det samlede budget giver et mindreforbrug på 0,179 mio. kr. for boligerne inkl. moms. Mindreforbruget for den kommunale udgift er på 0,049 mio. kr. eks.kl. moms. Anskaffelsessum Skema B Skema C Difference inkl. moms Samlet anskaffelse 8,955 8,746 0,209 Kommunal udgift 0,375 0,345 0,030 Anskaffelse boliger 8,580 8,401 0,179 Brutto leje pr mnd kr./mnd kr./mnd 0,000 Bruttohuslejen vil andrage 883 kr. pr kvadratmeter pr år. Lige som der ikke er væsentlige afvigelser i afskaffelsessummen er den kommunale økonomi stort set uforandret i forhold til skema B. Kommunal Skema B Skema C Difference økonomi Eks.kl. moms Grundkapital 1,201 1,176 0,025 Kommunal udgift 0,300 0,276 0,024 I alt kommunal udgift 1,501 1,452 0,049 I forbindelse med nedlæggelse af de tidligere boliger på Trappebæksvej er et resterende indestående i Grundejernes Investeringsfond blevet udbetalt. Beløbet på 0,353 kr. indgår herefter i projektet. 4

6 Byrådet s møde den Det samlede mindreforbrug på 0,402 mio. kr. foreslås overført til kassen. Endelig hjemtagning af lån i boligerne effektueres ved godkendelse af nærværende regnskab. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets, at Skema C med en anskaffelsessum på 8,401 mio. kr. godkendes Huslejen på 883 kr. pr kvadratmeter årligt godkendes Det samlede regnskab godkendes Mindreforbruget på 0,402 mio. kr. tilgår kassen Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, idet udvalget anbefaler, at mindreforbruget reserveres til medfinansiering på anlægsområdet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 6. Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem 13/27743 Beslutningstema: Godkendelse af låneoptagelse på 1,72 mio. kr. vedr. verserende rets- og voldgiftssag på Stenstrup Plejehjem. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en opgørelse over afholdte udgifter som kan henføres til den verserende rets- og voldgiftsag på Stenstrup Plejehjem. Der blev oprindelig afsat 20,59 mio. kr. og der er tidligere lånt henholdsvis 9,278 mio. kr. og 5,725 mio. kr. Den resterende budgetlagte låneoptagelse er på 5,59 mio. kr. 5

7 Byrådet s møde den Der kan på nuværende tidspunkt lånes 1,72 mio. kr., hvorefter der overføres en restlåneoptagelse på 3,87 mio. kr. til Økonomiske konsekvenser: Der optages et lån på 1,72 mio. kr. vedrørende Stenstrup Plejehjem hos KommuneKredit med en løbetid på 30 år. Låneydelsen er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indstilling: Administrationen indstiller at: Der låneoptages 1,72 mio. kr. med variabel rente og 30 års løbetid i KommuneKredit. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 7. Forretningsorden til fagudvalg 13/18386 Beslutningstema: Drøftelse af forretningsorden til de politiske udvalg og delegering af politiske sager. Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med den politiske struktur blev der truffet beslutning om, at der skal laves et serviceeftersyn af kompetencefordelingsplanerne med henblik på et mere strategisk fokus og få vigtige sager. Dette med henblik på, at få en præciseret bevidsthed om den politiske rollevaretagelse i udvalgsarbejdet samt præcisering af arbejdsdeling mellem administration og udvalg. Ligeledes er det et politisk ønske, at der politisk skal være rum til at netværke/arbejde med aktivt medborgerskab, hvilket en tilpasning i antallet af sager til politisk behandling vil kunne understøtte. Det er vurderingen, at skriftlige kompetencefordelingsplaner vil øge den administrative byrde og ikke vil ændre væsentligt ved antallet af sager til politisk behandling. Derfor er det valgt at koble kompetencefordeling og forretningsorden. I vedlagte udkast til forretningsorden til de nye fagudvalg er der indarbejdet forslag til emner, som kan delegeres. Konkret drejer det sig om følgende: 6

8 Byrådet s møde den Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget. Herudover foreslås det, at der sondres mellem politikker og strategier for Svendborg kommunens borgere m.v. og kommunens ansatte. Det vil betyde, at politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet. Behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser foregår pt i Byrådet. Det kan overvejes, at delegere dette. Det anbefales dog, at en evt. ændring afventer den nye folkeskolelov. Fordi det forventes, at der bliver åbnet for mulighed for, at kommunerne selv kan tilrettelægge egen praksis på området. Det skal bemærkes, at forretningsorden for udvalgene fastsættes af de respektive udvalg jævnfør styrelseslovens 20, stk. 3. Indstilling: Direktionen indstiller, at De forslag til emner, som politisk kan delegeres, oversendes til Byrådet. Økonomiudvalget sender udkast til selve forretningsordnen videre til de nye fagudvalgs 1. møde. Politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet. Ændring af politisk behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser afventer den nye folkeskolelov. Bilag: Åben - Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, for så vidt angår 1. pind. Godkendt, for så vidt angår pind. 7

9 Byrådet s møde den Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 8. Boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Godkendelse af Svendborg Kommunes boligstrategi Sagsfremstilling: Baggrund Boligmarkedet har gennem de senere år været præget af både lavkonjunktur og urbanisering. Såvel det private boligmarked som den almene boligsektor oplever stigende og komplekse udfordringer. Med afsæt i styringsreformen for den almene boligsektor er derfor udarbejdet et udkast til boligstrategi for Svendborg Kommune som en samlet strategisk platform, der er retningsvisende for konkrete handlinger og beslutninger vedrørende bosætning. Sagsfremstilling Administrationen har undervejs i arbejdet med at udforme udkast til boligstrategi været i tæt dialog med primært den almene boligsektor, men også med repræsentanter for den private boligsektor. Der er i alt afholdt to dialogmøder om boligstrategien med afsæt i de tre pointer. Det første i maj måned med den almene boligsektor og det andet i september med repræsentanter for den private boligsektor. Boligstrategien forholder sig overordnet til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for øget bosætning, som leder hen til tre overordnede opmærksomhedspunkter; 1) vækst og bosætning, 2) boligudbud og 3) bæredygtighed. Vækst og bosætning Svendborg Kommune skal fortsat være attraktiv for bosætning. Derfor skal Svendborg Kommune være parat til at imødekomme en stigende efterspørgsel, som følge af strategiske satsninger eller et generelt konjunkturomslag. Erhvervs- og vækststrategiens satsning på bymidte, havn og Tankefuld er generator for vækst også i lokalområderne. Boligudbud En konsekvens af urbaniseringen og den demografiske udvikling er flere ledige boliger, flere seniorer/ældre borgere og flere singler. Derfor rettes opmærksomhed mod det stigende boligudbud til en ændret boligefterspørgsel. Bæredygtighed Bæredygtighed er primært i fokus i styringsdialogen med den almene boligsektor. Bæredygtighed i bred forstand omfatter økonomiske, sociale og fysiske aspekter. I den almene sektor er fuld udlejning og konsolidering et mål. Det har samtidig den fordel at minimere kommunens risikoeksponering af såvel garantier som indskud. Den sociale bæredygtighed er i fokus 8

10 Byrådet s møde den gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Svendborg Kommune i styringsdialogen. Det overordnede mål er en styrket beboersammensætning navnlig i de udsatte boligområder. Den fysiske bæredygtighed er gode og sunde boliger i attraktive boligområder, således at alle borgere sikres en bolig til et godt liv uanset livssituation. Boligstrategien udpeger således en række opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde; Svendborg by Tankefuld Konsolidering Attraktive boligområder Bydele og lokalområder Sunde og gode boliger Udsatte boligområder Senior- og ældreboliger Administrationen udarbejder efterfølgende oplæg til handlingsplan. Indstilling: Direktionen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalget drøfter og godkender boligstrategien, bilag 1, og baggrundsnotat, bilag 2.. Bilag: Åben - Bilag 1 Dash board.pptx Åben - Bilag 2 Baggrundsnotat og anbefalinger.docx Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Liste V foreslog, at sagen blev udsat til behandling i det nye byråd. Liste Ø stillede følgende ændringsforslag: Alle steder hvor begrebet " Den Martime Byhavn" indgår erstattes det med Svendborg Havn og alle steder hvor der direkte beskrives boliger på havnen udgår dette. Man stemte først om procedureforslaget fra liste V. For stemte: 14 (V, C, Ø, I og Bjarne Hansen) Imod stemte: 14 (A, F, T, B og Erik Risager) Undlod: 1 (O). Forslaget bortfaldt derfor. 9

11 Byrådet s møde den Man stemte herefter om ændringsforslaget fra liste Ø. For stemte: 4 (Ø, O, C og I) Imod stemte: 14 (A, F, T, B og Erik Risager) Undlod: 11 (V og Bjarne Hansen). Forslaget bortfaldt derfor. Man stemte herefter om indstillingen fra Økonomiudvalget. For stemte: 26 (A, V, F, T, B, I Bjarne Hansen og Erik Risager) Imod: 0 Undlod: 3 (C, Ø og O) Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 9. BaggårdTeatrets regnskab 2012/13 12/21171 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni Sagsfremstilling: Den selvejende institution BaggårdTeatret fremsender regnskab til godkendelse i henhold til aftale om teatrets virke som egnsteater i Svendborg Kommune. Regnskabet er godkendt på bestyrelsens møde den 24. september Regnskabet udviser et overskud på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Resultatet betyder, at teatret på et år har vendt den negative egenkapital på kr. til en positiv egenkapital på kr. Administrationen noterer, at teatret i særlig grad har haft fokus på forestillings- og turnéomkostningerne. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er fra økonomiafdelingen ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen indstiller til fremsendelse til Byrådets godkendelse, at regnskabet godkendes. Bilag: Åben - Regnskab underskrevet.pdf Åben - Revisionsprotokollat underskrevet.pdf Åben - Tiltrædelsesprotokollat.pdf 10

12 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 10. Godkendelse af regnskab Borgerforeningen 13/25990 Beslutningstema: PL Godkendelse af regnskab og årsrapport 2012 for Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg. Sagsfremstilling: Borgerforeningen,Kulturhus Svendborg, fremsender regnskab og årsrapport 2012 til godkendelse. Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling: Direktionen indstiller at Regnskab og årsrapport 2012 fremsendes til byrådets godkendelse Bilag: Åben - Svar på sp.mål fra Jens Otto økonomi Åben - Årsrapport 2012 Åben - Årsrapport 2012 ift. Samarbejdsaftalen Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 11

13 Byrådet s møde den Regnskabsgennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog 13/794 Beslutningstema: Gennemgang af regnskaber for boligorganisationer, der ikke er omfattet af lovpligtig styringsdialog med Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Regnskaber for A.P. Møller Kollegiet Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet den 17. december Gennemgangen omfatter alene de boligorganisationer, der ikke er omfattet af den lovpligtige årlige styringsdialog mellem almene boligorganisationer og Svendborg Kommune. Der er ved gennemgangen ikke fundet grundlag for, at kommunen som tilsynsmyndighed skal foretage yderligere opfølgning i nogen tilfælde. Uddybning af regnskabsgennemgangen fremgår af særskilt notat, der vedlægges dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, årsregnskabsloven og særlige bekendtgørelser vedr. ungdomsboliger og ældreboliger. Indstilling: Det indstilles At Byrådet tager regnskaberne for A.P. Møller Kollegiet, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej, BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab til efterretning. Bilag: Åben - Notat om regnskabsgennemgang for 2012 og 2011/

14 Byrådet s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 12. Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning 13/30995 Beslutningstema: Byrådet skal beslutte, hvorvidt man vil godkende de nye vedtægter for Sydfyns Elforsyning (SEF). Sagsfremstilling: Repræsentantskabet i SEF har den 12. november 2013 vedtaget et forslag til nye vedtægter for SEF. I henhold til de gældende vedtægter, skal vedtægtsændringer godkendes i Byrådet. SEF fremsender derfor det nye forslag til byrådets godkendelse. Det bemærkes, at forslaget harmonerer med den anbefaling, som Økonomiudvalget fremsendte til SEF, for så vidt angår 14 om at visse beslutninger skal træffes med 2/3 flertal i bestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Intet. Indstilling: Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget til nye vedtægter til byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Forslag til nye vedtægter Beslutning i Økonomiudvalget den : Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jesper Ullemose (V) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 13

15 Byrådet s møde den Svendborg Musikskoles vedtægter 13/30407 Beslutningstema: Ændring af musikskolens vedtægter. Sagsfremstilling: Pr. 1. januar 2014 træder ny bekendtgørelse om musikskoler i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår, at musikskoler ikke længere behøver at have en bestyrelse. Svendborg Musikskole ønsker fortsat, at skolen har en bestyrelse, hvorfor der skal ske ændring i vedtægterne pr. 1. januar Ændringer i vedtægterne fremgår af vedlagt bilag og er markeret med rødt. Lovgrundlag: Lov om musik 3a, stk. 4 ændret ved lov nr. 458 af 8. maj Indstilling: Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse, at der forsat skal være en bestyrelse for musikskolen og såfremt dette tiltrædes indstilles tillige, at ændringer til Svendborg Musikskoles vedtægter som fremgår af bilag markeret med rødt godkendes ændringer til musikskolens vedtægter fremover godkendes af fagudvalget. Bilag: Åben - Forslag til ændrede vedtægter pr. 1. jan 2014 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). 14. Lukket - Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej 10 14

16 Byrådet s møde den Lukket - Ejendomshandel 16. Lukket - Ejendomshandel 17. Lukket - Orientering 15

17 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Curt Sørensen Hanne Klit Grete Schødts Flemming Madsen Bo Hansen Pia Dam Christian Kaastrup Bjarne Hansen Gert Rasmussen Jørgen Lundsgaard Henrik Nielsen Bruno Hansen Masoum Moradi Mogens Stampe Bente Bondebjerg Jens Munk Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Birger Jensen Lise-Lotte Tilsted Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Mette Kristensen Jeppe Ottosen Ulla Larsen Niels Høite Hansen Jesper Kiel Erik Risager 16

18 Bilag: 4.1. oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

19 C:\Users\okbjan\Documents\[CaseNo _# _v2_oversigt tillægsbevillinger til ØKbyråd.XLS]Ark1 Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport juli kvartal kr Udvalg Mer-/mindreudgift Tilllægsbev. Bemærkninger Anlæg 0 ØKU, Anlægspulje Iværksætterhus Mindreforbrug afsluttede anlæg: UKP, trafikterminal UMT, Cykelprojekt A.P.Møllersvej + Ø.Havnevej -334 SUNDH, tandklinik -646 ØKU anlægspulje Ådalen plejec, Toilet og billetsalg FynBus Mindreforbrug afsluttede anlæg: UMT, Adgangsvej til Fakta og posthus -900 UKP, hellikopterpandingsplads -100 UKP, forprojekter Iværksætterhus -400 UMT, rest byggemodning Tankefuld BU, mgl. Finansiering salg af Hjortøhus UMT, rest bygggemodning Tankefuld UMT, Sørup Sø -129 ØKU, rådighedspulje 129 ØKU, rådighedspulje 234 I alt #REF! 0 Modpost kassen + angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

20 Bilag: 7.1. Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg Udvalg: Byrådet Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

21 Forretningsorden til xx udvalg Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder...2 Pressekontakt og formidling af beslutninger...2 Dagsorden...3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse...3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...3 Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning...4 Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag...4 Beslutningsprotokol m.v....5 Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse...5 Ændringer i forretningsordenen...5

22 Politiske udvalgs møder 1. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden jf. Styrelseslovens 20, stk. 3 Stk. 2 Bestemmelser i forretningsordenen er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning. 2. Udvalgsmøder er lukkede møder. Stk. 2. Udvalgets ansvarsområde er beskrevet i Styrelsesvedtægten for Svendborg Byråd. 3. Som udgangspunkt beslutter udvalget politikker og strategier indenfor udvalgets ansvarsområder og træffer beslutning om sager af principiel karakter. Stk. 2. Orienteringssager sættes som udgangspunkt under punktet orientering. Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område. Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget. 4. Formanden er bemyndiget til på udvalgets vegne, at indgå aftale om foretræde for udvalget med personer, som ikke er medlem af udvalget. Stk. 2 Direktøren deltager under hele udvalgsmødet, som sekretær for dette. Herudover deltager afdelingschefer og sagsbehandlere efter behov. 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde gives formanden besked og der indkaldes en suppleant jævnfør 23, stk. 2 i styrelsesvedtægten for Svendborg Byråd. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende/tilsted. Pressekontakt og formidling af beslutninger 6. Udvalgsmøder er undergivet lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. Dette indebærer, at der f.eks. er tavshedspligt med hensyn til personfølsomme oplysninger, eller når det er nødvendigt for at beskytte det offentliges eller privates økonomiske interesser. Stk. 2. Formanden udtaler sig på vegne af udvalget til pressen om udvalgsmødet. Stk. 3. Mødedeltagerne kan referere om hvilke beslutninger der er truffet. Hvad der er sagt og stemt - alt med respekt for lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. Side 2 af 5

23 Stk. 4. Ved personsager og lukkede punkter informeres borgeren før pressen. Stk. 5. Udvalgsbehandlede sager besvares senest 3 arbejdsdage efter udvalgsmødet og underskrives af administrationen. Dagsorden 7. Der udarbejdes altid en dagsorden til udvalgsmøder. Dagsordenen følger kommunens koncept og opdeles i en åben og en lukket del. Stk. 2. Administrationen udarbejder i samarbejde med formanden et udkast til dagsorden, som godkendes af udvalget ved mødets start. Stk. 3. Dagsordenen redegør omhyggeligt og kortfattet for hovedindholdet i de enkelte sager evt. suppleret med bilag. Såfremt et udvalgsmedlem herudover ønsker nærmere orientering om en sags detaljerede indhold, vil der altid være adgang til at se samtlige sagsakter. Stk. 4. Sager sættes på udvalgets lukkede dagsorden, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed jf. Styrelsesloven 10. Sager som behandles på den lukkede dagsorden er som udgangspunkt sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, køb og salg af fast ejendom, overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Stk. 5. Udformning af dagsorden m.v. sker i henhold Svendborg Kommunes vejledning om dagsordenpunkter. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 8. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse (jf. Styrelseslovens 8, stk. 4), gives besked til hvert af udvalgets medlemmer om at dagsordenen er tilgængelig på politikerweb eller tilsvarende. Stk. 3. Den åbne dagsorden offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stk. 4. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når et flertal forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres. Stk. 5. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. Stk. 6. Dagsorden til ekstraordinært møde udsendes i videst muligt omfang senest 4 hverdage inden mødets afholdelse jf. Styrelseslovens 8, stk. 2. Stk. 7. Sager kan udsættes, hvis et fravær har betydning for flertallet og sagen ikke haster. Side 3 af 5

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere