Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i Godkendelse af udbudsforretning vedrørende renovering af Brovst skole i forbindelse med renoverings- og udviklingsplan Ny ressourcetildelingsmodel for SFO'erne i Principiel stillingtagen til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for en række tiltag og investeringer på uddannelsesområdet samt opfølgning på en række visioner i Helhedsplan Ansættelsesform - skoleledere Resultater af ungehøringen i Fjerritslev og Tranum Strand Budgetopfølgning Økonomiudvalget Budgetopfølgning alle udvalg Igangsættelse af budgetarbejdet for Principper for justeringer i udvalgsstrukturen og afledte konsekvenser for den administrative organisation Aftalestyring - stabsfunktionerne Erhvervsudvikling - indsatsområder Anvendelse af tilskud- og lånetilsagn i 2009 og Statustal for beskæftigelsesområdet Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Økonomiudvalget Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i / Lone Engberg Beslutningstema Godkendelse af kriterier for prioritering af midler til renovering af folkeskoler i 2009 Sagsbeskrivelse Der er i budget 2009 afsat et beløb på kr ,- til renovering/modernisering af folkeskoler. Heraf er kr ,- tiltænkt anvendt til efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet mv. samt cirka ,- til dækning af de resterende udgifter til rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af renoverings- og udviklingsplan for folkeskolerne i Jammerbugt Kommune. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om udgifter til efterkommelse af påbud vil kunne holdes indenfor rammen af kr ,-. I lighed med 2008 skal der vedtages kriterier for, hvorledes midlerne for indeværende år anvendes Forslag til kriterier for prioritering er: Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Opgaver, som er påbudt udført af Arbejdstilsynet Opgaver som er påbudt af brandmyndigheden Opgaver, som egen screening viser er nødvendige at udføre af hensyn til den umiddelbare sikkerhed for elever og ansatte Renovering af toiletter på baggrund af konkret vurdering af de enkelte projekter (kan medfinansieres via tilskud fra indenrigsministeriet, såfremt evt. ansøgning godkendes af ministeriet) Renovering af naturvidenskabelige faglokaler på baggrund af konkret vurdering af de enkelte projekter (kan medfinansieres via tilskud fra indenrigsministeriet). Etablering af procesudsug mm. i fysiklokaler (egen screening) Opgaver/projekter i henhold til renoverings- og udviklingsplan. Denne foreligger til godkendelse juni For prioritet 1 gælder, at efterkommelse af påbud, så vidt det er muligt, skal ske samtidigt med effektueringen af den renoverings- og udviklingsplan, som

4 Økonomiudvalget p.t. er under udarbejdelse. Dvs. at der søges de nødvendige dispensationer hos de respektive myndigheder, således at det tidsmæssigt er muligt at indarbejde efterkommelse af påbud i projekteringen af renoveringen i øvrigt på de enkelte skoler. Dette vil betyde, at skoler, som har et eller flere meget udgiftskrævende påbud fra Arbejdstilsynet vil blive prioriteret først, når renoverings- og udviklingsplanen skal effektueres. For prioritet 2 gælder, at renoveringer skal være i overensstemmelse med den renoverings- og udviklingsplan, som p.t. er under udarbejdelse. Brovst skole fik sidste år dispensation fra Arbejdstilsynet for påbud vedrørende sløjdlokale og indeklimaproblemer i klyngeskolen. Disse påbud skal efterkommes senest 15. december Der vil derfor senest på Kommunalbestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 skulle træffes beslutning om at udbyde opgaven i licitation. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til Børne- og Kulturudvalgsmøde d. 4. maj Børne- og Kulturforvaltningen er vidende om, at der kan forventes påbud fra Arbejdstilsynet på Moseby, Fjerritslev og Pandrup skoler, som vil skulle finansieres via den centrale pulje. Omfanget kendes ikke p.t. Såfremt ovenstående kriterier for prioritering af midlerne godkendes, vil der blive fremsendt sag med forslag til konkret prioritering af midlerne med angivelse af de særskilte projekter. Sagen forventes behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget i maj Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at det indstilles anbefalet i Kommunalbestyrelsen at at at de i sagsfremstillingen beskrevne kriterier til prioritering godkendes der i prioriteringen af midlerne sikres, at der henstår et uprioriteret beløb på kr ,- til evt. yderligere påbud fra Arbejdstilsynet eller øvrige påkrævede opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøproblemer i henhold til kriterierne for prioritering. det endelige forslag til prioritering af midlerne forelægges Børne- og kulturudvalget samt økonomiudvalget til godkendelse. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt.

5 Økonomiudvalget Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Børne- og Kulturforvaltningen d Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af kriterier for prioritering af midler foreslås midlerne for 2009 endeligt prioriteret som nedenstående. 1.1 Anlæg 2009 Klyngeskolen Brovst Indskolingsafsnit kr Anlæg 2009 Sløjd lokale kr Anlæg 2009 Pandrup Skole kr Anlæg 2009 Jetsmarks Centralskole Natur/teknik samt fysik/kemikr Anlæg 2009 Øvrige skoler interaktive tavler mv. kr Anlæg 2009 Øvrige anlægsudgifter diverse* kr Anlæg ekskl. moms i alt 2009 kr Tallene yderst til venstre refererer til vedlagte bilag, som nærmere præciserer de enkelte projekter. Tallene yderst til høje angiver, hvilken prioritet, der er tale om i henhold til de godkendte kriterier for prioritering af midlerne. Der er endvidere udarbejdet overslag over de forventede udgifter til renovering og udvikling af skolerne inkl. udgifter i forbindelse med efterkommelse af kendte påbud fra AT for Disse er ligeledes præciseret nærmere i vedlagte bilag. 1.2 Anlæg 2010 Klyngeskolen Brovst mellemtrin samt rest udskoling kr Anlæg 2010 Fjerritslev Skole tilbygning til specialklasser kr Anlæg Fløj kr Anlæg 2010 Fjerritslev skole Gl. hovedbygning kr Anlæg 2010 Gårdtoiletter Jetsmarks Centralskole kr Anlæg 2010 Gårdtoiletter Øland Skole kr Anlæg 2010 Øvrige anlægsudgifter inkl. Moseby skole - afsat kr Anlæg ekskl. moms i alt 2010 kr

6 Økonomiudvalget Bemærkninger til den foreslåede prioritering Ad 1.1, 1.2 og 1.3 Brovst skole modtog i 2008 AT påbud vedrørende klyngeskolen og sløjdlokalet til efterkommelse i Der blev indsendt ansøgning om fristudsættelse. Denne blev efterkommet af AT, således at påbuddene skal efterleves senest 15. december For sløjdlokalets vedkommende er en efterlevelse af AT påbud ikke tilstrækkelig til at efterleve bygningsfysiske krav, idet der er tale om et kælderlokale, hvor der ikke er adgang til det fri og hvor der ikke er tilstrækkelig loftshøjde. Det er derfor nødvendigt at flytte lokalet. Idet der er tale om en omfattende renovering for at efterleve kravene fra AT foreslås det, at Brovst skole renoveres i henhold til de bygningsfysiske krav, arbejdsmiljømæssige krav og pædagogiske krav og intentioner, som er foreslået i den renoverings- og udviklingsplan, som er under udarbejdelse og som foreligger til godkendelse i kommunalbestyrelsen i juni Der er fremsendt særskilt sag vedrørende frigivelse af anlægsmidler samt udbydelse af opgaven i licitation vedrørende Brovst skole. For indeværende budgetår foreslås den ene klyngeskole (indskolingsafsnittet) renoveret samt sløjdlokalet flyttet. Ved udløbet af fristen for efterlevelse af AT kravet vil eleverne i den resterende del af klyngeskolen (mellemtrinet og rest udskolingsafsnittet) blive flyttet til midlertidige lokaler, medens renoveringen pågår og der vil derfor ikke ske undervisning i de lokaler, som er omfattet af påbud fra AT. Udgiften til den sidste del af renoveringen udskydes dermed til budget Ad. 1.4, 1.8, 1.9 og 1.10 Der er i 2009 afgivet påbud fra AT på Moseby, Fjerritslev og Pandrup skoler. For Moseby skoles vedkommende er fristen for efterkommelse af påbud som vedrører denne pulje d. 1. maj 2010 og vil derfor først blive prioriteret i Mht. Fjerritslev skole er der afgivet påbud, der vedrører denne pulje med frister d. 15. august og 1. december Efterkommelse af påbuddene vil medføre væsentlige renoveringer på Fjerritslev skole og i henhold til bemærkningerne til prioritet 1 er der iværksat en dispensationsansøgning til AT om fristforlængelse til 2010, således at renoveringerne kan udføres i overensstemmelse med effektueringen af renoverings- og udviklingsplan. På Pandrup skole drejer påbuddet sig om træk og kulde fra vinduer og etablering af procesudsug på rundsav. Vinduerne foreslås renoveret, således at træk og kulde afhjælpes og der etableres procesudsug. Ad 1.5, 1.6, 1.11 og 1.12 Der er indsendt ansøgning til velfærdsministeriet om tilskud til renovering af naturfagslokaler på Jetsmark skole for I forbindelse med anvendelsen af størstedelen af de resterende midler fra staten, er valget faldet på dette

7 Økonomiudvalget projekt, idet det her er muligt at indtænke naturfagslokalerne i udviklingsplanen uden større indgriben i den eksisterende skole, der har en god standard set i en helhedsbetragtning. Projektet er tilpasset udviklingsplanens principper om sammenhæng og åbenhed samt lokaler, der kan anvendes multifunktionelt. Der foretages åbninger med foldevægge, etableres flugtveje således at gange kan inddrages i undervisningen, udendørs undervinsningsområder foruden at lokalerne renoveres, ombygges med akustik, ventilation, størrelse mv. samt tilpasses gruppeundervisning. Derudover er der indsendt ansøgning om tilskud fra naturpuljen til diverse mindre projekter, hvoraf nogle er affødt af AT påbud. For samtlige af disse gælder det, at de kan udføres i overensstemmelse med renoverings- og udviklingsplan. Tilskuddet fra puljen til renovering af naturfagslokaler skal anvendes i dette budgetår, ellers bortfalder muligheden. Der vedlægges tegningsmateriale vedrørende renoveringen af naturfagslokalerne på Jetsmark skole. Der er endvidere indsendt ansøgning til velfærdsministeriet om renovering af gårdtoiletter på Jetsmark og Øland skoler for 2010, idet disse renoveringer skal afvente beslutninger i forhold til renoverings- og udviklingsplanen. Det er endnu uvist, om Jammerbugt Kommune bliver tildelt midler fra puljen til renovering af gårdtoiletter, idet midlerne endnu ikke er fordelt af Velfærdsministeriet. Det er oplyst af Velfærdsministeriet, at det samlede ansøgte beløb fra kommunerne overstiger de afsatte midler til formålet. Såfremt der ikke modtages tilskud, skal renoveringen af toiletterne revurderes. Det kan drøftes, hvorvidt skolerne skal afholde en andel af udgifterne af eget budget. I prioriteringen af midlerne er det lagt ind som en forudsætning at de foreslåede projekter alle finansieres over den centrale pulje på kr. 16,5 mio. Ad 1.7 I 2008 var der oprindeligt budgetteret med kr ,- dels til efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet og brandmyndighederne og dels til renovering efter screening fra Teknik- og Miljøforvaltningen i de tilfælde, hvor der kunne være en umiddelbar risiko for medarbejdere og elever. Dette beløb blev senere nedsat til ,-. Heraf er der et uforbrugt beløb på budget 2008 på kr ,-. Det uforbrugte beløb skyldes, at AT gav dispensation til Brovst skole, således at sløjdlokalet først renoveres i Den på daværende tidspunkt forventede udgift var kr ,-. Udgiften til renoveringen af sløjdlokalet er medtaget i den udgift, som er anført under 1.3. at efterkommelse af brandkrav vedrørende Jetsmark skole først er

8 Økonomiudvalget iværksat primo Forventet udgift kr ,-. at efterkommelse af brandkrav på Tranum skole p.t. er under projektering. Forventet udgift kr ,- at Aabybro Bibliotek har fået fristforlængelse fra AT, således at påbuddene er imødekommet pr. april Den endelige udgift kendes ikke p.t., men den skønnes at være ca. kr ,-. Det foreslås, at de projekter, som blev bevilget midler i 2008 men ikke iværksat, finansieres af de 16,5 mio. kr. som er afsat på indeværende års budget. Status vedrørende AT s screeninger af skolerne er, at det nu kun er Hjortdal skole, som endnu ikke har haft besøg. Skolerne i den tidligere Aabybro skole blev screenet af AT umiddelbart inden kommunesammenlægningen og alle øvrige skoler undtagen Hjortdal er blevet screenet indenfor de seneste 2 år. På den baggrund foreslås de ,- kr. som tidligere er godkendt skal restere på budgettet, nedsat til kr ,-. Der er i regnskab 2008 betalt kr ,- til rådgivende arkitektfirma. Der resterer kr ,-, som skal betales i Økonomi Der er på budget 2009 afsat kr ,-. I forbindelse med budgetlægningen for 2009 har Jammerbugt Kommune ansøgt Velfærdsministeriet om lånedispensation fra den særlige lånepulje til skoleinvesteringer mv. i Jammerbugt Kommune har fået tilsagn om en lånedispensation på 3 mio. kr. under forudsætning af, at der i 2009 investeres 16,5 mio. kr. i renovering af folkeskoler. Jammerbugt Kommune har ligeledes ansøgt ministeriet om lånedispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfonden til investeringerne i kommunens folkeskoler. Jammerbugt Kommune har her fået en lånedispensation på 8,6 mio. kr. ved et investeringsniveau på 16,5 mio. kr. Lånedispensationen på de 8,6 mio. kr. er ikke indregnet i det vedtagne budget Der er et ikke forbrugt beløb på kr ,- for Indstilling Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse at at at at der frigives kr ,- til efterkommelse af AT påbud på Pandrup skole der frigives kr ,- til renovering af naturfagslokaler på Jetsmark Centralskole der frigives kr ,- til projekter vedrørende naturfagslokaler på øvrige skoler jævnfør bilag. der frigives kr ,- til efterkommelse af brandkrav på

9 Økonomiudvalget Jetsmark skole at at at at der frigives kr ,- til efterkommelse af brandkrav på Tranum skole der frigives kr ,- til efterkommelse af AT krav på Aabybro bibliotek der frigives kr ,- til honorar til rådgivende arkitekt. der henstår et beløb på kr ,- til sikkerhed for yderligere AT påbud mv. Der er fremsendt særskilt sag vedrørende frigivelse af midler til renoveringen af Brovst skole. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Der afsættes et beløb på kr. til renovering af lokaler og udearealer i forbindelse med etablering af specialklassetilbud på Aabybro Skole. Afbud Sonia Luther Nielsen (V) Bilag: Anlægsudgifter for skoleområdet Tegninger Jetsmark skole - naturfagslokaler Økonomiudvalget, den Indstillingen godkendt. Tilbage til toppen

10 Økonomiudvalget Godkendelse af udbudsforretning vedrørende renovering af Brovst skole i forbindelse med renoverings- og udviklingsplan / Lone Engberg Beslutningstema Godkendelse af udbudsforretning vedrørende renovering af Brovst skole i forbindelse med renoverings- og udviklingsplan Sagsbeskrivelse I 2008 igangsattes arbejde med udarbejdelse af renoverings- og udviklingsplan for folkeskolerne i Jammerbugt Kommune. Denne foreligger til politisk godkendelse i juni Brovst skole modtog i 2008 påbud fra Arbejdstilsynet (AT) vedrørende sløjdlokale og ventilation i klyngeskolen. Der blev søgt og givet fristforlængelse fra ATs side, således at påbuddet skal efterkommes senest 15. december Fristforlængelsen betød, at efterkommelse af påbuddene kan ske i sammenhæng med de vedtagne principper i den overordnede renoverings- og udviklingsplan for folkeskolerne i Jammerbugt Kommune. For at kunne overholde fristen er det dog nødvendigt at iværksætte udbudsforretning for opgaven på nuværende tidspunkt og udarbejdelse af renoverings- og udviklingsplanen for Brovst skole er derfor blevet fremrykket. Rådgivende arkitektfirma Christensen og Rottbøll har på baggrund af planen udarbejdet vedlagte projekt, som ligger til grund for udbudsforretningen. Klyngeskolen Projektet er opdelt i 2 etaper, hvor etape 1 indeholdende indskolingsafsnittet anbefales gennemført med byggestart op til sommerferien 2009 og afsluttes til jul 2009 hvor påbuddet udløber. Efterfølgende kan mellemtrin og delvist udskolingen ryddes til byggeriet af etape 2, hvorved AT påbuddet vil være opfyldt. Indskolingsafsnittet indbefatter en tilbygning til fællestorv / gruppearbejdspladser samt 2 klasselokaler, idet kravene til fleksible undervisningslokaler kræver mere plads end den tidligere undervisningsform. I afsnittet som helhed etableres nye akustiklofter svarende til kravene i dag, samtidig med at det installeres mekanisk ventilation med varmegenanvendelse og der foretages efterisolering af lofterne i forbindelse med udskiftningen. Yderligere foretages general vedligehold af bygningen, bygningen lysnes idet den i dag fremtræder mørk og dyster, der åbnes op iht.

11 Økonomiudvalget principperne for fleksible undervisningsmiljøer med foldevægge, ekstra døråbninger og glaspartier til fællesgangarealer, der inddrages til undervisnings formål. Udvendigt etableres opholdsarealer for udendørs undervisningsformål og legeområderne suppleres. Udgifterne til renoveringen fordeler sig således: Anlæg 2009 Brovst skole Klyngeskolen Indskolingsafsnit (AT påbud + udviklingsplan) Tilbygning til klyngeskolen 385 m² á kr Akustik i lofter inkl. el, efterisolering, belysning mv m² á kr Mekanisk ventilation m² á 800 kr Foldevægge inkl. huller 8 stk. á kr Nye brand og lyddøre inkl. huller 5 stk. á kr Brandvinduer mod gang 4 partier á kr Nye ovenlys kuber i eksisterede 1 stk. á kr General vedligehold, lysning, maling, gulve mv m² á kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Afsat til gardiner mv. sum kr Afsat til flexible møbler i fællesområder 1 områder á kr Indvendigt inventar i alt ekskl. moms kr Etablering af terrasser uden for klasselokaler 600 m² á 300 kr Supplering af lejeområder omkring klyngeskolen sum kr Tilslutningsafgifter til tilbygning afsat kr Udvendige arbejder i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt, totalrådgivning, tilsyn, byggeledelse, forsikring, indvielse, byggetilladelse, tryk, landinspektør, geotekniker mv. 13,5 % af

12 Økonomiudvalget kr Omkostninger i alt ekskl. moms kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr Sløjdlokalet I forbindelse med tidligere udsættelser af AT påbud om udsugning mv. i det eksisterende sløjdlokale, er undervisningen nedlagt / lokalet lukket fra jul I efteråret 2008 blev dette skoleårs undervisning afviklet og det vil være muligt at foretage undervisningen for næste skoleår i foråret 2010, således at ombygningen kan foregå fra sommerferien 2009 og frem til jul Iht. den samlede udviklingsplan er det valgt at nedlægge kælderetagen fra undervisningsformål, grundet flugtveje, adgang til terræn, dagslys og generel lovgivning om loftshøjder mv. som kælderen ikke opfylder. Det nuværende sløjdlokale er beliggende i denne kælder, som fremtidigt vil blive anvendt til teknik, depoter mv. I forslaget flyttes sløjd en etage op, lokalet renoveres med overflader, akustik, mekanisk ventilation mv. og lokalet ved siden af inddrages via åbning, trapper og lift. Undervisningsformen på sløjd ændres fra individuelle bænke til gruppearbejdspladser hvor der kan udføres træ, metal, smykkefremstilling mv. Anlæg 2009 Brovst Skole Sløjt lokale (AT påbud + udviklingsplan) Ombygning til sløjt, overflader, installationer, Akustik, gulve mv. 170 m² á kr Lavtliggende lokale do m² á kr Mekanisk ventilationsanlæg inkl. biologi sum kr Lift / trapper mv. sum kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Nyt / supplering af inventar kr Indvendigt inventar i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt, totalrådgivning, tilsyn, byggeledelse, forsikring, indvielse, byggetilladelse, tryk, landinspektør, geotekniker mv. 15,5 % af kr Omkostninger i alt ekskl. moms

13 Økonomiudvalget kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr Udgiften til efterkommelse af AT påbud og renovering/udvikling af Brovst Skoles bygninger er i alt projekteret til kr ,- for 2009 og for 2010 kr ,-. Der vedlægges tegningsmateriale. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der er på budget 2009 afsat 16,5 mio. kr. til renovering af folkeskoler. Nærmere beskrivelse kan ses i sag vedrørende prioritering af midler til renovering af folkeskolerne. Høring/borger- og brugerinvolvering Renoverings- og udviklingsplanen for Brovst skole er udarbejdet i samarbejde med brugerne af Brovst skole. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at at renoveringen af Brovst skole udbydes i licitation, således at renoveringen kan påbegyndes primo juli der frigives kr ,- til formålet. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Afbud Sonia Luther Nielsen (V) Bilag: Deltegning - sløjdlokale Brovst skole Deltegning gl. hovedbygning Brovst skole Tegningsmateriale vedrørende Brovst skole Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Økonomiudvalget Ny ressourcetildelingsmodel for SFO'erne i / Lars Pilgaard Beslutningstema I budget 2009 er ressourcetildelingen til SFO reduceret med ca. 1,4 mio. Som følge heraf skal der besluttes, hvorledes denne reduktion skal udmøntes. Sagsbeskrivelse I budget 2009 er ressourcetildelingen til SFO reduceret med ca. 1,4 mio. Som konsekvens heraf nedsættes normeringen fra 2,96 til 2,83 timer om ugen pr. fuldtidsbarn i SFO. Fordring: Struktur og åbningstider skal være uændrede. En nednormering fra 2,96 (gældende i 2008) timer til 2,83 (jævn fordeling af reduktionen på de 1,4 mio.) timer om ugen pr. barn lyder umiddelbart ikke voldsomt. Det vil naturligvis betyde, at der vil blive reduktioner og nedprioriteringer i de enkelte SFO er. For at sikre, at de små institutioner fortsat kan drives inden for gældende lovgivning og overenskomster, herunder sikre personale i hele åbningstiden, er der behov for en minimumnormering. Forvaltningen foreslår i samråd med SFO/LBO-lederne en minimumsnormering på 125 timer om ugen i de rene SFO. 75 timer om ugen i SFO-delen i landsbyordningerne. Disse minimumsnormeringer betyder, at normeringen for de mellemstore og store institutioner sænkes yderligere til 2,51 timer om ugen pr. barn i SFO. Denne reduktion vil medføre en serviceforringelse for 75 % af kommunens børn i SFO/LBO, nemlig børnene i de mellemstore og store institutioner. Konsekvenserne af reduktionen og minimumsnormeringen er beskrevet i bilagene: Notat - nye ressourcetildelingsmodeller til SFO'erne Konsekvensbeskrivelse ved reduktion - fremsendt af pædagogernes fællestillidsrepræsentant Børne- og Kulturudvalget skal derfor behandle udmøntningen af reduktionen i budget 2009 til SFO-området. Skolelederne bakker op om, at der er brug for en minimumsnormering for at sikre de mindste institutioners arbejdsvilkår.

15 Økonomiudvalget bakker ikke op om, at minimumsnormeringen skal finansieres af de mellemstore og store institutioner. Dette begrundes i, at arbejdsbetingelserne vil blive forringet markant, jævnfør konsekvensbeskrivelserne i de vedhæftede notater. foreslår således, at reduktionen på området findes ved en nedsættelse af normeringen fra 2,97 til 2,83 timer om ugen pr. barn. Finansieringen af den nødvendige minimumsnormering må findes uden for området. Forvaltningen kan oplyse, at minimumsnormeringen på 125 timer om ugen i de rene SFO, 75 timer om ugen i SFO-delen i landsbyordningerne koster kr. 2,5 millioner (svarende til differencen fra en normering på 2,83 til 2,51 timer om ugen pr. barn i SFO jævnfør budgetterede børnetal). Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Børne- og Kulturudvalgets beslutning skal til høring i skolebestyrelserne. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at reduktionen på de ca. 1,4 millioner findes ved at ændre normeringen fra 2,97 til 2,83 timer om ugen pr. barn i SFO. at der fastsættes minimumsnormeringer på o 125 timer om ugen i de rene SFO, o 75 timer om ugen i SFO-delen i landsbyordningerne at normeringen som en konsekvens af minimumnormeringen reduceres yderligere til 2,51 timer om ugen pr. barn i SFO at forslag til ny ressourcetildelingsmodel fremsendes i høring i perioden tirsdag d. 13. januar til tirsdag d. 10. februar 2009, hvorefter sagen behandles politisk på ny. Børne- og Kulturudvalget den I forbindelse med budgetvedtagelsen var Socialdemokraterne ikke enig i besparelsen på SFO-området. På baggrund heraf ønsker Jens Chr. Golding og Inge Pedersen ikke at forholde sig til udmøntningen af den nævnte besparelse på 1,4 mio. kr. Jens Chr. Golding og Inge Pedersen tilslutter sig i øvrigt skoleledernes anbefaling af en minimumnormering. Modellen sendes herefter i høring i perioden tirsdag d. 13. januar til tirsdag d. 10. februar 2009.

16 Økonomiudvalget Afbud Morten Klessen (A) Genoptagelse af sagsfremstilling Der er fremsendt høringssvar fra 16 skolebestyrelser samt faglig organisation. For overskuelighedens skyld er der udarbejdet nedenstående overordnede kategorisering af fremsendte svar. På baggrund af de fremsendte høringssvar fastholder Forvaltningen oprindelig indstilling om en minimumsnormering. Der er brug for en minimumsnormering, for at de små institutioner kan efterleve gældende krav om åbningstid og indhold.

17 Økonomiudvalget Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at reduktionen på de ca. 1,4 millioner findes ved at ændre normeringen fra 2,97 til 2,83 timer om ugen pr. barn i SFO. at udvalget drøfter ressourcetildelingsmodellen inklusiv minimumsnormering på baggrund af de indkomne høringssvar. Børne- og Kulturudvalget den Udsat til næste møde. Børne- og Kulturudvalget den For at udmønte budgetbesparelsen for 2009 på 1,4 mio. ændres normeringen fra 2,97 til 2,83. Da Socialdemokraterne i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 ikke støttede forslaget om besparelsen på 1,4 mio. kr. ønsker Socialdemokraterne ikke at forholde sig til udmøntningen af besparelsen. Socialdemokraterne tilslutter sig skoleledernes anbefaling om en minimumsnormering, og ønsker økonomien hertil behandlet i forbindelse med budget Forslag om minimumsnormering på henholdsvis 100 timer i SFO og 65 timer i LBO sendes i høring perioden frem til fredag d. 17. april, hvorefter sagen behandles påny i Børne- og Kulturudvalget d. 4. maj. Fraværende: Kurt Mølgaard (V)

18 Økonomiudvalget Genoptagelse af sagsfremstilling Der er fremsendt høringssvar fra 11 skolebestyrelser samt faglig organisation. For overskuelighedens skyld er der udarbejdet nedenstående overordnede kategorisering af fremsendte svar. Skolebestyrelser og faglig organisation B i e r s t e d S k o l e F j e r r i t s l e v S k o l e H a l v r i m m e n S k o l e H j o r t d a l S k o l e J e t s m a r k & M o s e b y ( S y d r i g e t ) N o r d r i g e t ( S a l t u m, V. H j e r m i t s l e v, I n g s t r u p ) N ø r h a l n e S k o l e P a n d r u p S k o l e S k o v s g å r d s k o l e n T r e k r o n e r s k o l e n A a b y b r o S k o l e B U P L F æ l l e s t i l l i d s r e p r æ s e n t a n t f o r p æ d a g o g e r n e Kategoriserede udsagn

19 Økonomiudvalget Minimumsnormering på 125 timer i ren SFO er minimum Minimumsnormering på 75 timer i SFO i LBO er minimum Foretrækker ny model med minimumsnormeringer på henholdsvis 100 og 65 timer om ugen. Henviser til første høringssvar Negative konsekvenser ved lavere normering Afpas budget med antal institutioner og kvalitetskrav Færre åbningssteder i skolefrie dage (vil spare ressourcer) Finansiering af minimumsnormering må findes uden for området Udarbejd langsigtede og holdbare løsninger for Jammerbugt kommunale skolevæsen Hvis der skal sikres sammenhæng mellem politikker og optimale forhold, skal der tilføres ressourcer til området. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x På baggrund af de fremsendte høringssvar fastholder Forvaltningen den oprindelige indstilling om en minimumsnormering på henholdsvis 125 timer om ugen i en ren SFO samt på 75 timer til SFO i en LBO. Der henvises endvidere til vedhæftede bilag: Minimumsnormeringer, notat til BKU, Minimumsnormeringen koster kr. 2,4 millioner. Forudsættes en finansiering inden for rammen, kan den findes ved at nedsætte normeringen fra 2,83 (jf. beslutning i Børne- og Kulturudvalget d ) til 2,51 timer om ugen pr. barn i SFO ved budgetterede børnetal. Dette vil dog medføre en kraftig

20 Økonomiudvalget servicenedsættelse ved de større SFO er. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at der med virkning pr. 1. september 2009 fastsættes minimumsnormeringer på o 125 timer om ugen i de rene SFO er, o 75 timer om ugen i SFO-delen i landsbyordningerne at normeringen som en konsekvens af minimumnormeringen reduceres yderligere til 2,51 timer om ugen pr. barn i SFO med virkning. pr. 1. september Børne- og Kulturudvalget den Socialdemokraterne anbefaler Forvaltningens indstilling, men ønsker at de 2,4 mio. kr. til finansiering af minimumsnormeringen prioriteres i forbindelse med budget Kim Bennike og Torben Sørensen anbefaler en normering på hhv. 100 timer som minimumsnormering i SFO og 65 timer som minimumsnormering til SFO i LBO. Fraværende: Kurt Mølgaard (V) Afbud Sonia Luther Nielsen (V) Bilag: Forældrerådet på Nørhalne Skoles SFO - høringssvar AABYBRO SKOLE - høringssvar Biersted Skole - høringssvar BUPL - høringssvar Fjerritslev Skole - høringssvar Fællestillidsrepræsentant for pædagogerne - høringssvar Halvrimmen Skole - høringssvar Hjortdal Skole - høringssvar Høringssvar fra Nørhalne Minimumsnormeringer - Notat til BKU, Nordriget - nyt høringssvar Notat - nye ressourcetildelingsmodeller til SFO'erne Pandrup Skole - høringssvar Skovsgårdskolen - høringssvar Sydriget - nyt høringssvar Trekronerskolen - nyt høringssvar Økonomiudvalget, den Økonomiudvalgets flertal (V og O) indstiller en minimumsnormering på hhv. 100 timer som minimumsnormering i SFO og 65 timer som

21 Økonomiudvalget minimumsnormering til SFO i LBO til godkendelse med en tildelingsfaktor 2,7. A og F anbefaler forvaltningens indstilling, men ønsker at de 2,4 mio. kr. til finansiering ved minimumsnormering prioriteres i forbindelse med budget Tilbage til toppen

22 Økonomiudvalget Principiel stillingtagen til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for en række tiltag og investeringer på uddannelsesområdet samt opfølgning på en række visioner i Helhedsplan 09 Beslutningstema Der er behov for principiel stillingtagen til en række tiltag og investeringer på skole- og uddannelsesområdet samt en strategi (masterplan) og forventet rækkefølgeplan for disse i tilknytning til kommunens overordnede visioner på folkeskoleområdet og visionerne i helhedsplanen, herunder fortsat sikring af bosætningen i kommunen, fokus på kompetenceudvikling m.v. Formålet med indstillingen er at få truffet en række principielle beslutninger, samt sikre et samlet overblik og sammenhæng med henblik på efterfølgende at udarbejde beslutningsgrundlag for de enkelte delelementer. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har sat en række emner på dagsordenen omkring nogle betydelige investeringer på uddannelsesområdet, m.m. (10. klassecenter, skoleudviklingsplan, bosætning). Derudover har en række andre interessenter deltaget i idéprojekter på tilsvarende eller tilknyttede områder. På baggrund heraf er den nu behov for, at sikre et overblik og helhedsbetragtninger som kan indgå i en samlet strategi tilvejebringe et beslutningsgrundlag også for de enkelte delelementer give en melding til de forskellige interessenter, der har bidraget med projekter Følgende elementer og bidrag skal indgå og afklares i en samlet strategi (eller sendes til ringhjørnet ): 10. klassecenter og fysik placering Samlet skoleudviklings- og renoveringsplan Oplæg fra kompetenceløftsgruppen om fælles uddannelsescenter i Aabybro Initiativ fra Aabybro om attraktiv bosætning, skole, og idrætsfaciliteter Realisering af Helhedsplanen Nedenfor gives en kort status på de nævnte emner: Vedr. 10. klassecenter

23 Økonomiudvalget Idegrundlag og baggrund for fremtidigt 10. klassecenter har været drøftet i kommunalbestyrelsen på temamøde, og der ligger oplæg fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne. Hovedsignalet fra kommunalbestyrelsens medlemmer har været, at der bør satses på etablering af ét 10. klassecenter med et tilstrækkeligt kvalificeret og attraktivt tilbud til de unge. Der er behov for at få dette signal bekræftet, og det vil være et oplagt valg at 10. klassecentret etableres sammen med eller i tilknytning til øvrige uddannelsestilbud jf. senere forslag i denne sagsbeskrivelse. Der mangler at blive truffet endelig beslutning om placering og etablering. Vedr. bidrag fra kompetenceløftsgruppen I forbindelse med vedtagelsen af kommunens planstrategi blev der nedsat en kompetenceløftgruppe, som har arbejdet med elementer der kan sikre målsætningen om en stigende andel af unge med en ungdomsuddannelse. Gruppen består primært af en række skolefolk fra VUC, AMU, VUK, Nord-Bo, Ungdomsskole, Musikskole, folkeskoler m.v. Gruppens intentioner er, at målet bl.a. kan nås ved at etablere et attraktivt tilbud, hvor skoleformerne holder til i samme hus/kompleks, hvor den unge kan skifte mellem de forskellige tilbud. Den synergi, som samarbejdet giver, er et ungemiljø som tiltrækker flere fra målgruppen. Gruppen har på temamøde i januar 2009 præsenteret et skitseforslag ( Vingen ) for kommunalbestyrelsen. Materiale fra gruppen blev udleveret på mødet. Gruppen mangler en tilbagemelding på kommunens vurdering af forslag, og det eventuelle videre arbejde. Vedr. initiativ fra Aabybro Borgerforening/borgermøde På baggrund af en ide fra Aabybro Borgerforening samt et afholdt borgermøde i 2008 om den fremtidige udvikling i Aabybro-området har der været afholdt et par møder mellem borgerforeningen, borgmester, forvaltningen, skolelederen, VUC samt Kuben under arbejdstitlen Aabybro som fortsat bosætningsområde ny uddannelsescampus. Gruppen har drøftet forskellige placeringsmuligheder for en fremtidig uddannelsescampus, og har haft fokus på hvorledes denne kan passes ind i den fremtidige arealdisponering i Aabybro med det fokus at området skal fastholdes og udvikles som en bosætningsmagnet i forhold til tiltrækning af borgere og den nære placering til Aalborg. Der er i øvrigt god sammenhæng til bidraget og ideerne fra kompetenceløftgruppen. Der foreligger elementer til 1. del af analysefasen, herunder mulige placeringer. Der mangler fortsat tilbagemelding til borgerforeningen om det videre arbejde. Vedr. skoleudviklings- og renoveringsplan Kommunalbestyrelsen har igangsat en analyse med henblik på at skaffe

24 Økonomiudvalget overblik over og beslutningsgrundlag for de kommende års investeringer på skoleområdet. Planen omfatter samtlige 21 skoler i kommunen, og skal give et billede af den aktuelle vedligeholdelsesstand, renoverings- og moderniseringsbehov, samt bygningsmæssige udviklingsmuligheder. Der lægges vægt på de fremtidige pædagogiske miljøer, energi- og vedligeholdelsesrationaler, samt arbejdsmiljøforhold. Den samlede udviklingsplan for folkeskolerne skal foreligge i juni måned 2009, som grundlag for prioritering af midlerne i de kommende år, hvor det forventes at en væsentlig del af kommunens anlægsmidler skal bruges på skoleområdet. Der vil være mulighed for at lånefinansiere en del af udgifterne. Elementer i en strategi og rækkefølgeplan Som nævnt indledningsvist er der behov for at få skabt en strategi for det videre arbejde, herunder hvad der skal arbejdes videre med på nuværende tidspunkt, og hvilke elementer som eventuelt skal afvente andre afklaringer. Eksempelvis vil det også kunne afhænge af hvornår, der kan tages stilling til eventuelle ændringer i skolestrukturen (herunder fælles ledelse). Med hensyn til skolestrukturen vil fastlæggelse af placeringen af det fremtidige 10. klassecenter dog kunne træffes som en isoleret beslutning (uden en omfattende strukturdebat), hvilket vil være hensigtsmæssig for den samlede afklaring og igangsætning af den samlede plan. Udgangspunktet for nedenstående strategi er visionerne og de overordnede målsætninger i planstrategien og Helhedsplan09, hvoraf det bl.a. fremgår at kommunen offensivt skal have fokus på såvel fortsat bosætning som kompetenceudvikling. Der er tale om en strategi, som skal realiseres over nogle år, men det er nu den skal principgodkendes. Det indstilles, at følgende strategi principgodkendes, som grundlag for det videre arbejde med henblik på at lave et samlet overordnet beslutningsgrundlag (Masterplan): Aabybro som fortsat bosætningsområde ny uddannelsescampus Med udgangspunkt i planstrategien og ønsket om at fastholde/og udvikle bosætningen i Aabybro-området m.fl. skal der fokuseres på sammenhængen mellem et godt boligmiljø (med gode pendlingsmuligheder til Aalborg), offentlig service med skoletilbud, idræts- og fritidsfaciliteter, kollektiv trafik m.v., og dette taler for at prioritere et samlet uddannelsescenter/-campus i Aabybro inkl. ideoplægget fra kompetenceløftsgruppen. Overskriften for dette projekt er: Aabybro som fortsat bosætningsområde ny uddannelsescampus Beslutning om placering af 10. klassecenter i Aabybro Skoleudviklingsplanen vil blive forelagt i juni 2009 (overordnet plan med beskrivelse af de enkelte skolers aktuelle stand,

25 Økonomiudvalget renoveringsbehov, udviklings- og udbygningsmuligheder i relation til kapacitet og elevtalsprognose). Afrapporteringen kan også anvendes til illustration af hvilke muligheder der er for at placere et kommende 10. klassecenter. For at skabe en synergieffekt samt et godt og udviklende ungemiljø og fagligt/pædagogisk miljø foreslås, at der nu træffes principbeslutning om placering af 10. klassecenter i tilknytning/nærhed til kommende uddannelsescenter, dvs. en placering i Aabybro Igangsætning af overordnet beslutningsgrundlag (masterplan) Med udgangspunkt i ovenstående principielle tilgang og strategi foreslås det, at administrationen påbegynder udarbejdelse af et overordnet beslutningsgrundlag og prioriterer indsatsen for etablering af 10. klassecenter, uddannelsescampus, indholdsbeskrivelser, herunder samspil med andre uddannelsesudbydere. Heri skal også indgå en nærmere vurdering af bæredygtigheden og konkurrencegrundlaget i forhold til andre tilbud til ungdomsuddannelser i kommunen/nabo-kommunerne. Desuden skal der udarbejdes kvalificerede økonomioverslag og finansieringsmuligheder som grundlag for den videre politiske behandling. Arealreservation i Helhedsplan09 I helhedsplanen er arealet ved Teknologiparken i Aabybro fortsat udlagt til erhvervsområde. I forbindelse med temamøde i kommunalbestyrelsen er det aftalt, at der indtil videre ikke sælges eller disponeres arealer i området før der er truffet endelig beslutning om arealets anvendelse og ændret status til offentligt formål. Det indstilles, at der træffes formel principbeslutning herom. Denne samlede sag foreslås behandlet på udvalgsmøder i maj 2009 (Børneog kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget). Formålet er at få politiske signaler og principiel tilslutning, således at det der foreligger et grundlag for forvaltningens videre arbejde med et samlet og overordnet beslutningsgrundlag. Retsgrundlag Økonomi og finansiering I forbindelse med Økonomiaftalen for 2009 og Kvalitetsreformen har KL aftalt med regeringen, at KL til den kommende aftale for 2010 opgør de kommende års investeringsbehov på det kommunale område. Der er allerede en række lånemuligheder på skoleområdet, men det må forventes at udviklingsplanen vil synliggøre endog meget store investeringsbehov for de kommende år. Finansieringsmuligheder skal indgå i beslutningsgrundlaget for de enkelte projekter, herunder medfinansiering fra de eksterne skoler (VUC, NordBo, etc.), samt eventuelle driftsbesparelser. Endvidere skal mulighederne i OPP (Offentligt Privat Partnerskab) afdækkes samt lånemuligheder, deponering

26 Økonomiudvalget m.v. Høring/borger- og brugerinvolvering Flere af elementerne indgår i den overordnede Helhedsplan09, som er i høring fra 9. maj 14. juli Efterfølgende vil beslutningsgrundlagene for de enkelte elementer komme i høring i relevante organer, ligesom egentlige planforslag skal i offentlig høring. De allerede involverede interessenter vil blive orienteret om strategien i nærværende oplæg, og vil blive involveret i relevant omfang i det kommende beslutningsgrundlag blandt andet også med det formål at kvalificere beslutningsgrundlaget inden endelig politisk behandling. Indstilling Kommunaldirektøren/direktionen indstiller til kommunalbestyrelsen at den beskrevne strategi principgodkendes, herunder at der arbejdes videre med projektet: Aabybro som fortsat bosætningsområde ny uddannelsescampus at placeringen af et 10. klassecentret i Aabybro indgår i det kommende beslutningsgrundlag at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af et samlet overordnet beslutningsgrundlag (Masterplan), herunder økonomi og finansiering samt aftale med samarbejdspartnere (uddannelsesudbydere m.v.) at der i forbindelse med endelig godkendelse af Helhedsplan09 foretages ændringer i arealudlæggene (Teknologiparken m.v.), således at disse er i overensstemmelse med denne strategi Børne- og Kulturudvalget den Anbefales principgodkendt. Fraværende: Kurt Mølgaard (V) Afbud Sonia Luther Nielsen (V) Beskæftigelsesudvalget, den Anbefales godkendt som indstillet, idet man ønsker, at der arbejdes videre med planerne. Udvalget ønsker, at man i den forbindelse også inddrager ansvarlige i forhold til STU og Produktionsskolen. Det bør tilgodeses, at der etableres et højt niveau for tilbudene til de årige. Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Otto Kjær Larsen ønsker at følge visionen om at gøre Fjerritslev til uddannelsesby, og kan derfor ikke gå ind for principbeslutning om placering af 10. klassecenter i Aabybro. Per Halsboe Larsen tager forbehold for endelig beslutning om placering af 10.

27 Økonomiudvalget klassecenter. Tilbage til toppen

28 Økonomiudvalget Ansættelsesform - skoleledere / Mogens Fransen Beslutningstema Fastlæggelse af princip for valg af ansættelsesform for skoleledere i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Med virkning fra 1. april 2009 er der sket ændring i muligheden for ansættelsesform for skoleledere. Indtil da var der 2 muligheder: tjenestemandsansættelse overenskomstansættelse Udgangspunktet var tjenestemandsansættelse, mens der var en teoretisk mulighed for at aftale med den forhandlingsberettigede organisation, at ansættelsen skete på overenskomstmæssige vilkår. I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2008 blev det aftalt, at skoleledere fra 1. april 2009 kan ansættes på følgende måde efter kommunalbestyrelsens beslutning: 1. tjenestemandsansættelse jf. tjenestemandsregulativet 2. kontraktansættelse jf. rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer 3. åremålsansættelse jf. rammeaftalen om åremålsansættelse ad 1 Alle lærere/ledere i den lukkede gruppe har ret til at forblive tjenestemandsansat ved overgang til en anden stilling. Nyansatte skoleledere kan ansættes som tjenestemand med de heraf følgende ansættelses- og pensionsvilkår. Hvis en tjenestemand afskediges diskretionært (uden at der er tale om ulovlige forhold) kan det ske med 3 måneders varsel, hvorefter den afskedigede tilkendes aktuel tjenestemandspension (beregnet på grundlag af optjent pensionsalder xx/37) med virkning fra fratrædelsestidspunktet. ad 2 Skoleledere kan ansættes på tidsubegrænset kontrakt på overenskomstmæssige vilkår. Kontrakten aftales mellem kommunalbestyrelsen og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønning sker efter gældende aftale om aflønning af chefer + 15 %. Der indbetales pensionsbidrag af den fulde løn. Ved uansøgt afskedigelse uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse ydes fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års løn. Funktionærlovens bestemmelser om opsigelse er gældende, dog kan der aftales op til 6 måneders varsel fra arbejdsgivers side. ad 3 Rammeaftalen om åremålsansættelse indeholder 3 afsnit:

29 Økonomiudvalget a) b) c) åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår åremålsansættelse af tjenestemænd i den lukkede gruppe åremålsansættelse af ikke-tjenestemænd ad a Kommunalbestyrelsen beslutter efter forhandling med organisationen, om en stilling skal besættes på åremål og fastsætter åremålets længde (mellem 3 og 6 år). Åremålstillægget aftales med den forhandlingsberettigede organisation (maks. 20 %, hvis der gives tilbagegangsret (ret til at indtræde i en anden stilling på et lønniveau maks. 2 løntrin under åremålsstillingen) og maks. 30%, hvis der ikke er tilbagegangsret. Der kan ske forlængelse af åremålsansættelsen til maks. 9 år. Ved fratrædelse ved åremålets udløb udbetales et fratrædelsesbeløb på 3 måneders løn + 1 måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse. Åremålsansættelsen ophører uden varsel ved periodens udløb. Uansøgt afskedigelse kan ske på grund af sygdom, strafbare forhold eller tjenesteforseelse. Der kan ske afskedigelse af andre årsager inden for 1 år efter tiltrædelsen. Ved pensionering beregnes pensionen på grundlag af det løntrin, der aflønnes på ved pensioneringstidspunktet. ad b For denne gruppe gælder specielt i forhold til det under a anførte: Ved aftale om tilbagegang aftales i forbindelse med indgåelse af åremålsaftale - stillingskategori og grundløn for tilbagegangsstillingen. Herudover er enkelte specialbestemmelser af mindre betydning. ad c For denne gruppe gælder specielt i forhold til det under a anførte: Åremålsansættelse skal ske efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Efter det første år kan en åremålsansat kun opsiges, hvis der indgås aftale med den forhandlingsberettigede organisation om vilkårene. Disse kan aftales indenfor en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maks. 3 års løn. Overvejelser: Af ovennævnte fremgår, at et ukompliceret ansættelsesforløb på tjenestemandsvilkår vil være det økonomisk mest fordelagtige for kommunen. Hvorimod et ansættelsesforløb, der ender i en diskretionær afskedigelse, kan være forholdsvis dyr, idet der skal udbetales tjenestemandspension fra fratrædelsestidspunktet. På den anden side vil en åremålsansættelse være dyrere, men give mulighed for med passende mellemrum at vurdere om stillingsindehaveren passer til stillingen. Dette er gældende uanset hvilken af de 3 åremålsansættelsesformer, der vælges.

30 Økonomiudvalget Kontraktansættelse er umiddelbart også dyrere end ordinær tjenestemandsansættelse, men giver ikke de samme økonomiske konsekvenser i forbindelse med afskedigelse. Ud over disse betragtninger kan der også være rekrutteringsmæssige forskelle på de forskellige ansættelsesformer. Retsgrundlag Tjenestemandsregulativet, Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009, Rammeaftale om åremålsansættelse, Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. Økonomi og finansiering Valg af ansættelsesform kan have umiddelbar betydning for udgiften til lederløn for skolevæsenet. Lederlønnen er budgetteret centralt og altså ikke på den enkelte skole. Der er budgetteret med udgangspunkt i tjenestemandsansættelse. Hvis der vælges anden ansættelsesform, bør der tages stilling til finansieringen af den løbende merudgift. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er ikke foretaget høring. Det kunne være relevant at sende spørgsmålet til høring hos skolebestyrelserne før endelig beslutning. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget tilkendegiver, hvilken primær ansættelsesform, Jammerbugt Kommune ønsker for skoleledere, og i øvrigt overlader det til den ansættelsesbemyndigede (skolechefen) i samspil med skolebestyrelsen at fravige denne tilkendegivelse i konkrete tilfælde. I tilfælde af, at man vælger kontrakt- eller åremålsansættelse, bør der tages stilling til finansiering af den løbende merudgift. Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget peger på kontraktansættelse som primær ansættelsesform fremadrettet, idet der vil være mulighed for at fravige dette i konkrete tilfælde. Tilbage til toppen

31 Økonomiudvalget Resultater af ungehøringen i Fjerritslev og Tranum Strand / Pia Bøgelund Beslutningstema Som opfølgning på de to ungdomshøringer indstilles det at Økonomiudvalget tager stilling til hvilke af de ideer, der kom frem under høringerne, der skal nyde fremme. Sagsbeskrivelse I forbindelse med processen omkring Helhedsplan 09 er der afholdt 2 ungdomshøringer: Superdøgnet på Fjerritslev Gymnasium og Ideudvikling for unge på Tranum Strand. 80 hhv. 40 unge har deltaget i de to ungdomshøringer for at give kommunen input til væsentlige ungdomsspørgsmål. Resultaterne af disse 2 høringer er opsummeret i de to vedlagte bilag. (Det fulde slideshow fra Superdøgnet er tidligere udsendt til alle. Det fulde referat fra Tranum Strand er vedlagt her). Slående ved begge høringer var et udpræget fokus på: Integration, Fællesskab, Aktiviteter og nye bånd på tværs af kommunen. Der var også meget stor fokus på transportmulighederne i kommunen samt kvaliteten af den undervisning, som skolerne kunne levere. Udviklingsafdelingen har sammmenskrevet nogle af de ideer som umiddelbart er til at arbejde videre med og/eller realisere. De fremgår af det følgende: Understøtte fællesskabet på tværs af de ældste folkeskoleklasser i kommunen. Af mere konkrete tiltag kan nævnes: oat samles omkring en fælles idrætsdag for 7-10 på tværs af skolerne oat samles på tværs af musiske fag i de ældste klasser Indsamlingsdage og skraldeordninger med deltagelse af unge og mere miljøundervisning i skolen i forhold til at få unge mere aktivt ind i miljørelaterede spørgsmål. (Miljødebatten kan også foregå i regi af ungeråd og hjemmeside se nedenfor) Inddragelse af unge i den lokalpolitiske udvikling i Jammerbugt Kommune. To former blev foreslået: oetablering af et ungeråd. Punktet er allerede blevet behandlet i kommunalbestyrelsen. Ungerådet skal tænkes ind i sammenhæng med udarbejdelsen af en ungdomspolitik. oen lokalpolitisk projektuge, hvor de unge i en uge følger lokalpolitikken, deltager i udvalgsmøder osv. for på den måde at få et bedre indblik i, hvad lokalpolitik handler om, og hvordan det

32 Økonomiudvalget fungerer Flere arrangementer for unge i Jammerbugt Kommune med det formål at bidrage til et bedre hverdagsliv og et mere blomstrende kulturliv for unge. Flere forslag var i spil: o Etablering af et mobilt samlingssted, der går på tur rundt i kommunen centreret omkring fællesskab, musik, stand up mv. oflere mødesteder/aktiviteter for unge (+15) om aftenen i de enkelte byer et forslag der også er tænkt som imødegåelse af kriminalitet oflere aktiviteter i sommerferien. Disse aktiviteter kan også have appel til unge på ferie i Jammerbugt Kommune. Etablering af en hjemmeside med en ungedel eksempelvis på facebook. Der er allerede igangsat et arbejde omkring dette i forbindelse med etablering af en profil på Facebook for hele kommunen. Etablering af en uddannelsescampus i Jammerbugt kommune for at sikre flere uddannelsesmuligheder lokalt. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der er pt. ikke økonomi forbundet med forslaget Høring/borger- og brugerinvolvering Forslaget omhandler resultaterne af to ungdomshøringer. Indstilling Udviklingschefen indstiller at de ovennævnte forslag indgår i arbejdet med at etablere en ungdomspolitik og et ungeråd at folkeskolerne med overbygning overvejer om der kan etableres en fælles idrætsdag for de ældste klasser at ungdomsskolen undersøger om der kan etableres nogle arrangementer for de unge allerede i sommerferien at ideen om en uddannelsescampus indgår i arbejdet med investeringer på uddannelsesområdet, jf. andet punkt på dagsordenen at problematikken omkring buskørsel for de unge tages med i de næste forhandlinger med NT Bilag: Superdøgn - sammenskrivning Tranum strand ungdomshøring Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt.

33 Økonomiudvalget Tilbage til toppen

34 Økonomiudvalget Budgetopfølgning Økonomiudvalget / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning for 1. kvartal 2009 på Økonomiudvalgets politikområder, samt drøftelse af hvilke tiltag budgetopfølgningen giver anledning til. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Budgetopfølgningen er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Idet der er tale om en opfølgning efter kun tre måneders drift i 2009, er opfølgningen forbundet med nogen usikkerhed. I budgetopfølgning 2 og 3 vil det være muligt at give et bedre indblik i årets endelig forbrug. For Økonomiudvalget er der en afvigelse på -22,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører politikområde 16, Tværgående aktiviteter. Et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. omhandler de puljer, der er afsat til at imødegå stigninger i udgifterne på ældre- og handicapområdet samt beskæftigelsesområdet, som ikke er frigivet. Det resterende mindreforbrug på 9,6 mio. kr. vedrører selvforsikring på arbejdsskader, som ikke forventes forbrug, men reelt skal opspares til at imødegå eventuelle kommende arbejdsskadeerstatninger. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Budgetopfølgningen for alle udvalg behandles i Økonomiudvalget den 13. maj 2009 og i Kommunalbestyrelsen den 28. maj Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi og finansiering Budgetopfølgning viser, at der på nuværende tidspunkt er en forventning om et mindreforbrug på -22,2 mio. kr. ved udgangen af 2009 på Økonomiudvalgets områder. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget drøfter

35 Økonomiudvalget budgetopfølgningen samt hvilke tiltag, budgetopfølgningen giver anledning til. Bilag: Budgetopfølgning Økonomiudvalget Økonomiudvalget, den Godkendt, idet området indgår i den samlede budgetopfølgning. Tilbage til toppen

36 Økonomiudvalget Budgetopfølgning alle udvalg / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning for 1. kvartal 2009 for driftsområderne, samt drøftelse af hvilke tiltag budgetopfølgningen giver anledning til på de forskellige områder. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Budgetopfølgningen er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og er blevet afrapporteret på udvalgsniveau. Idet der er tale om en opfølgning efter kun tre måneders drift i 2009, er opfølgningen forbundet med nogen usikkerhed. I budgetopfølgning 2 og 3 vil det være muligt at give et bedre indblik i årets endelig forbrug. De samlede skattefinansierede driftsudgifter skønnes at vise et merforbrug på 63,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er et udtryk for merudgifter på ca. 47,5 mio. kr. på serviceområderne og merudgifter ca. 16,0 mio. kr. på overførselsområderne i forhold til det korrigerede budget. Den samlede driftsafvigelse på 63,5 mio. kr. på det skattefinansierede driftsområde fordeler sig således på de forskellige udvalgsområder: Børne- og kulturområdet har en skønnet afvigelse på 40,1 mio. kr. Beskæftigelsesområdet har en skønnet afvigelse på 16,0 mio. kr. Socialområdet har en skønnet afvigelse på 29,1 mio. kr. Teknik- og miljøområdet har en skønnet afvigelse på 0,5 mio. kr. Økonomiudvalgets områder har en skønnet afvigelse på -22,2 mio. kr. Tema- og udviklingsområdet har en skønnet afvigelse på 0 kr. Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet fortsat stigning i væksten på børn- og ungeområdet, voksen- og handicapområdet samt specialundervisningsområdet. Stigningen svarer til 12,3 mio. kr. af den samlede overskridelse på 63,5 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen anbefaler administrationen, at der gennemføres følgende tekniske budgetomplaceringer mellem politikområderne: Et budget på 2,7 mio. kr. på funktion 4.90 (begravelseshjælp, befordring og fodbehandling) omplaceres fra politikområde 6 til politikområde 8 Et budget på kr. på funktion 0.11 (kommunale boliger vedr.

37 Økonomiudvalget flygtninge) omplaceres fra politikområde 5 til politikområde 15 Et budget på kr. på funktion 6.51 (IT-udgifter vedr. Familiecentret) på politikområde 13 omplaceres til funktion 5.21 på politikområde 3. Budgetopfølgningen er drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. maj Børne- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Tema- og Udviklingsudvalgets har drøftet budgetopfølgningen på deres møder i uge 19. Nedenfor fremgår det, hvad der er blevet protokolleret i de forskellige udvalg: Teknik- og Miljøudvalget den Budgetopfølgningen blev drøftet. Afvigelsen på politikområde 10 vedrører beredskabsområdet og behandles af Beredskabskommissonen. Afvigelsen på politikområde 9 vurderes i relation til den samlede budgetopfølgning indenfor udvalgets område senere på året. Børne- og Kulturudvalget den Budgetopfølgningen blev drøftet. Budgetudviklingen i forhold til befordring samt børnetal/lønbudget i dagplejen analyseres nærmere. Til Økonomiudvalgets behandling vil udmøntningen af de 4,4 mio. kr. på undervisningsområdet blive indregnet. Social- og Sundhedsudvalget den I budgetopfølgningen indgår tillige politikområde 6. Opfølgningen er drøftet. Der ønskes på møder i juni opfølgning og administrative oplæg i forhold til styringsinitiativer m.h.p. budgetoverholdelse og mulighed for politisk ageren. Udvalget indstiller, at puljer i relation til området frigives. Beskæftigelsesudvalget samt Tema- og Udviklingsudvalget har drøftet budgetopfølgningen den 6. og 7. maj. Protokollaterne for disse møder vil foreligge til Økonomiudvalgsmødet. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Budgetopfølgningen for alle udvalg behandles i kommunalbestyrelsen den 28. maj Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi og finansiering Budgetopfølgning viser, at der på nuværende tidspunkt er en

38 Økonomiudvalget forventning om et merforbrug på 63,5 mio. kr. ved udgangen af Selv om der er tale om et tidligt og usikker skøn, giver størrelsesordenen anledning til, at der i størst muligt omfang skal bremses op i merforbruget samt vurderes hvilke tiltag, der kan medvirke til at imødegå merforbruget. Høring/borger- og brugerinvolvering Budgetopfølgningen drøftes i fagudvalgene før Økonomiudvalgets møde. Indstilling Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen for driftsområderne drøftes, ligesom det drøftes, hvilke tiltag budgetopfølgningen giver anledning til. at puljer på politikområde 16 afsat til ældre- og handicapområdet (9,5 mio. kr.) samt arbejdsmarkedsområdet (3,1 mio. kr.) frigives til politikområde 5 og 7, at der gennemføres tekniske budgetomplacering mellem politikområderne jævnfør sagsbeskrivelsen. Bilag: Budgetopfølgning politikområde 1-4 Budgetopfølgning politikområde Budgetopfølgning politikområde 5 Budgetopfølgning politikområde 6 Budgetopfølgning politikområde 7-8 Budgetopfølgning politikområde 9-11 Budgetopfølgning samleskema Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget ønsker administrative tiltag samt oplæg, der kan bremse udgiftsudviklingen i den resterende del af året og fremadrettet. De to sidste "at`er" i indstillingen anbefales godkendt. Tilbage til toppen

39 Økonomiudvalget Igangsættelse af budgetarbejdet for / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Igangsættelse af arbejdet med budget 2010 på Økonomiudvalgets område. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget har den 16. marts godkendt tidsplanen for budgetlægningen for Den 22. april godkendte Økonomiudvalget selve proceduren for budgetlægningen. Tidsplanen og budgetproceduren blev gennemgået på temamødet den 30. april. Budgetproceduren lægger blandt andet op til, at der ligesom tidligere år udarbejdes en omstillingspulje i forbindelse med budgetlægningen. For at Kommunalbestyrelsen har en reel handlemulighed vedrørende prioritering af serviceniveauet på kommunens mange driftsområder og som et led i en offensiv økonomistyringsstrategi, skabes der i forbindelse med budgetlægningen en omstillingspulje. Arbejdet med at skabe en omstillingspulje foregår i år i Kommunalbestyrelsen. Tidligere har dette arbejde foregået i udvalgene. Hensigten med at ændre proceduren er, at hele Kommunalbestyrelsen i højere grad end tidligere skal involveres i arbejdet vedrørende omstillingspuljen. Det er chefgrupperne og direktørerne i fagforvaltningerne, der har ansvaret for udarbejdelsen af de konkrete forslag til omstillingspuljen. Dette sker på baggrund af drøftelser af emner i fagudvalgene. Disse konkrete forslag til omstillingspuljen præsenteres på Kommunalbestyrelsens temamøde den 28. maj. På temamødet drøfter Kommunalbestyrelsen forslagene, og på baggrund af denne drøftelse arbejder fagforvaltningerne videre med forslagene. I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2009 blev de overordnede visioner, målsætninger og servicemål på de enkelte politikområder gennemgået. Senest er visionerne, målsætningerne og servicemålene blevet gennemgået af direktionen og udvalgene i forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplan Udvalgene skal således ikke i så høj grad fokusere på målsætningsdelen i forbindelse med udarbejdelse af budget Derimod skal udvalgene løbende i budgetperioden forholde sig til, om der på baggrund af visionerne, målsætningerne og servicemålene er behov for at ændre i budgettet for 2010-

40 Økonomiudvalget Udvalgenes rolle bliver således, at fremkomme med og drøfte forskellige emner til omstillingspuljen. Ligeledes har udvalgene til opgave at diskutere forskellige nye forslag til budgettet og finansieringen af disse forslag. Herudover har udvalgene til opgave løbende at forholde sig til, om der er behov for at ændre på budgettet set i forhold til de visioner, målsætninger og servicemål, der gælder for de forskellige politikområder. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi og finansiering Som oplæg til drøftelse af prioriteringsmuligheder i B på Økonomiudvalgets område vil der bliver forelagt en række emner og forslag med henblik på afklaring af emner, der skal arbejdes videre med. Høring/borger- og brugerinvolvering Budgetmaterialet vil komme i høring i august jævnfør den godkendte tidsplan. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tilvejebringer og drøfter emner til omstillingspuljen, at Økonomiudvalget drøfter eventuelle nye forslag til budget 2010 og finansieringen af disse, og at Økonomiudvalget løbende overvejer, om der er behov for at ændre på budgettet i lyset af de visioner, målsætninger og servicemål, der gælder på politikområder. Økonomiudvalget, den Der arbejdes videre med oplæg til B2010. Tilbage til toppen

41 Økonomiudvalget Principper for justeringer i udvalgsstrukturen og afledte konsekvenser for den administrative organisation / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Der er behov for en politisk afklaring af, hvilke områder der flyttes fra Børneog kulturudvalget til Tema- og Udviklingsudvalget med virkning fra med henblik på en endelig fastlæggelse af den administrative organisering af kultur og fritid og igangsætningen af processen med besættelse af stillingen som kultur- og fritidschef. Sagsbeskrivelse I forlængelse af evalueringen af den politiske og administrative struktur blev det i december 2008 aftalt, at gruppeformændene skal drøfte eventuelle forslag til ændringer i udvalgsstrukturen og opgavefordelingen mellem udvalgene med virkning fra den kommende nye valgperiode fra 1. januar På grundlag af drøftelserne blandt gruppeformændene, erfaringerne fra første valgperiode samt evalueringsrapporten fra Mercuri Urval er der konkluderet følgende: 1. Udvalgsstrukturen: Økonomiudvalget samt 5 stående udvalg 2. Beskæftigelsesudvalg beskrives med mere tyngde og politisk indhold 3. Tema- og udviklingsudvalget tilføres opgaver fra kultur- og fritidsområdet 4. Ønske om fremover at arbejde mere tværgående (eksempelvis i lighed med processen med udarbejdelse af sundhedspolitikken) 5. Eventuelle konsekvenser for den administrative organisering ved ændringer af politisk opgavefordeling skal synliggøres På grundlag af denne konklusion har forvaltningen udarbejdet nedenstående opsummering af forslag til justeringer i styrelsesvedtægten, samt tilknyttede justeringer i den administrative organisation. Udkast til endeligt oplæg til forslag til styrelsesvedtægt udarbejdes til nyt møde mellem gruppeformændene den 19. maj 2009 med henblik på 1. behandling i kommunalbestyrelsen i juni ) Forslag til justering i f. t. Beskæftigelsesudvalget: Der er ønske om at følgende justeringer indarbejdes i ny styrelsesvedtægt: Indarbejdelse af mere strategiske opgaver: o Beskæftigelsesplanen, samt tværgående og strategiske

42 Økonomiudvalget o o o sammenhænge til eks. erhvervspolitik, uddannelsespolitik, sundhedspolitik og personalepolitik Kompetenceudvikling og uddannelse Fokus på udbud af arbejdskraft mobilisering af ungdomsårgange efteruddannelse og mindske sygefravær Definere projekter, der sikrer arbejdskraft og fastholdelse Da der ikke forventes at kunne få dispensation til at tillægge udvalget andre nye opgaver jf. lovgivningens begrænsninger, er der i stedet foretaget en præcisering af hvilke sundhedsopgaver (målgrupper), der naturligt er knyttet til beskæftigelsesudvalgets område, dvs. tiltag og projekter i forbindelse med genoptræning, behandlingstilbud, og nedbringelse af sygefravær i arbejdsstyrken STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er præciseret henlagt til udvalget. Hele opgaven er placeret i forhold til Beskæftigelsesudvalget (delmængde årige kunne alternativt være i BKU). Formanden som formand for LBR (alternativet er borgmesteren) 2) Flytning af opgaver fra Børne- og kulturudvalg til Tema- og udviklingsudvalget Der er ønske om at følgende justeringer indarbejdes i ny styrelsesvedtægt: Overførsel af kultur- og fritidsopgaver til Tema- og udviklingsudvalget, idet der skal tages stilling til hvilke af nedenstående opgaver (jf. gældende styrelsesvedtægt), der skal flyttes henholdsvis forblive under udvalget: o o o o o o o Folkeoplysende virksomhed Teater- og biografforhold Øvrige kulturelle opgaver Biblioteksvæsen Ungdomsskole Naturskole, natur- og kulturformidling Musikskole Umiddelbart har gruppeformændene foreslået at de 4 førstnævnte opgaveområder overflyttes, men det har i ledelsen og i MED-regi været drøftet, hvorledes der kan sikres den bedst mulige sammenhæng mellem forvaltningsområder, den politiske tilknytning og mest fordelagtige snitflader. Som det fremgår af efterfølgende afsnit om administrativ tilpasning, foreslås at også Musikskolen overføres til

43 Økonomiudvalget det nye udvalg. Udvalgsnavnet: Tema- og udviklingsudvalget ændrer navn til Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget (arbejdstitel), således at navnet afspejler de nye opgaver samt de opgaver udvalget hidtil fortrinsvis har beskæftiget sig med: landdistriktsudvikling, borgerinddragelse, bosætning, og diverse udviklingsprojekter. Børne- og kulturudvalget ændres til: Børne- og familieudvalget 3) Forslag til tilpasninger i administrativ organisation I tilknytning til overvejelserne i den politiske organisering foreslås gennemført en række tilpasninger i den administrative organisation. Til forskel for ikrafttrædelsestidspunktet for den politiske organisation ( ) foreslås hovedparten af de administrative tilpasninger gennemført hurtigst muligt medio Dette skal ses i sammenhæng med nybesættelse af stillingerne som Børne- og familiedirektør samt Kultur- og fritidschef. A: Administrative tilpasninger i jobcentret Der er reelt ikke konsekvenser på det administrative område af justeringerne i beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde. Som konsekvens af kommunernes overtagelse af AF s opgaver for de forsikrede ledige vil der med virkning fra ske en tilpasning af jobcentrets organisering. B: Administrativ tilpasning i ft. Kultur- og fritidsområdet Der foreslås følgende administrative tilpasninger, som konsekvens af opgaveflytningen i styrelsesvedtægten: 1) Kultur- og fritidsafdelingen i Børne- og kulturforvaltningen nedlægges, og navnet på forvaltningen ændres til Børne- og familieforvaltningen. Titlen på direktørstillingen ændres til Børne- og familiedirektør i forbindelse med nyopslag af stillingen. 2) 3) Kultur- og fritidsområdet overføres (delvist) til vicekommunaldirektøren i tilknytning til udviklingsafdelingen. Den vakante stilling som kultur- og fritidschef bevares og opslås snarest med reference til udviklingschefen. Følgende fagområder og administrative ledelsesmæssige referencer overføres til det nye kultur- og fritidssekretariat : - Folkeoplysningsområdet - Biblioteket - Øvrige kulturelle opgaver - Kommunale haller - Musikskolen I oplægget til drøftelserne blandt gruppeformændene var musikskolen ikke med i forslaget om ændret politisk/administrativ tilknytning. Det må erkendes, at der kan argumenteres for flere mulige snit og samarbejdsrelationer, herunder fordele og ulemper ved disse.

44 Økonomiudvalget Nærværende forslag er baseret på kommunaldirektørens vurdering af hvilke opgaver, der på denne ene side profileringsmæssigt og ledelsesmæssigt harmonerer mest med ønsket om øget fokus på kultur, fritid, turisme, oplevelsesøkonomi og landdistriktsudvikling og på den anden side opgaver der mest naturligt passer med den faglige profil og ledelsesopgaverne i en fremtidig Børne- og familieforvaltning. 4) 5) 6) Som konsekvens heraf foreslås det, at de øvrige opgaver og institutioner, dvs. ungdomsskolen og naturskolerne forbliver i Børne- og familieforvaltningen. De kan organiseres administrativt i tilknytning til skoleafdelingen eller forebyggelsesområdet. Direktionen udarbejder forslag til den endelige organisering. Det bemærkes, at sekretariatsbetjeningen af henholdsvis Børne- og kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget i de resterende måneder af denne valgperiode fortsat skal ske med udgangspunkt i den gældende styrelsesvedtægt. Dvs. at politisk behandling af sager inden for kultur- og fritidsområdet fortsat skal på dagsordenen i Børne- og kulturudvalget, og at der skal sikres en koordinering af sagsforberedelsen og sekretariatsbetjeningen af udvalgene. Person- og stillingsprofilen for kultur- og fritidschefen skal tage højde for 1) ønskerne om at profilere og styrke kulturområdet i kommunen, 2) godt samspil til foreningslivet samt 3) ønsket om at opnå synergieffekter via samarbejdsflader mellem turisme, oplevelsesøkonomi, erhverv, udvikling og kultur- og fritidsområdet. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Jf. gældende styrelsesvedtægt skal ændringer i styrelsesvedtægten behandles 2 gange i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Økonomi og finansiering Udgifter til udvalg og administration er indeholdt i eksisterende budgetter Høring/borger- og brugerinvolvering Chefgruppen og de eksterne ledere på kultur- og fritidsområdet har været involveret og orienteret om overvejelserne om ændret politisk og administrativ tilknytning. Der har endvidere været afholdt MED-udvalgsmøder i følgende regi:

45 Økonomiudvalget Fag MED kultur- og fritid 2.4 Vigtigt at det kommende politiske udvalg får et navn der er dækkende for området det omhandler. Dermed at kultur og fritid indgår i navnet på udvalget. Vigtigt at den kommende kultur- og fritidschef får nok at lave, dermed at der bliver volumen og tyngde i ansvarsområdet. ForvaltningsMED- Adm. 2.4 Kan tilslutte sig forslaget om overførsel af Ungdomsskolens MED Musikskolen MED ForvaltningsMED- BKF opgaver til Udviklingsafdelingen Anbefaler at Ungdomsskolens fremtidige placering bliver i den nye Kultur- og Fritidsforvaltning under Tema- og Udviklingsudvalget. Orientering om baggrunden for ledelsens anbefalinger om at indgå i det nye Kultur, fritids og landistriktsområde. Medarbejderne er enige i anbefalingerne - og pointerer vigtigheden af et tæt samarbejde med folkeskoleområdet. Referat forelå ikke ved udarbejdelse af dagsorden Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget tilslutter sig principperne i de opgavejusteringer i den politiske udvalgsstruktur, som gruppeformændene har tilkendegivet, og at disse danner grundlag for det videre arbejde med revision af styrelsesvedtægten, at gruppeformændene i løbet af maj måned færdiggør forslag til revideret styrelsesvedtægt med henblik på 1. behandling i kommunalbestyrelsen før sommerferien 2009, og at økonomiudvalget formelt godkender de foreslåede ændringer i den administrative organisering således at kultur- og fritidschefen med et kulturog fritidssekretariatet, biblioteket, kommunale haller samt musikskolen med virkning fra medio 2009 administrativt tilknyttes vicekommunaldirektøren/udviklingschefen. Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Økonomiudvalget, den Spørgsmålet om musikskolens tilknytning genbehandlet. Spørgsmålet drøftes mellem gruppeformændene den 19. maj 2009.

46 Økonomiudvalget Tilbage til toppen

47 Økonomiudvalget Aftalestyring - stabsfunktionerne Beslutningstema Godkendelse af aftaler for institutioner/afdelinger omfattet af aftalestyring i Jammerbugt Kommune i Sagsbeskrivelse Den 12. december 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Der blev indledningsvis truffet beslutning om, at styringen i Jammerbugt Kommune i første omgang skulle baseres på mål- og rammestyring, men at den efterfølgende skulle bevæge sig over i mod aftalestyring. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i 2007 at iværksætte et pilotprojekt om aftalestyring i Jammerbugt Kommune med det formål at høste erfaringer og forberede udbredelsen af aftalestyring i hovedparten af kommunens institutioner og afdelinger fra januar Økonomiudvalget godkendte d. 10. september 2008 koncept, aftaleskabelon, tids- og handleplan samt oversigt over aftaleparter, opgaver, ansvar og dialogformer og besluttede dermed at iværksætte aftalestyring i hovedparten af kommunens afdelinger og institutioner fra 2009, henholdsvis Aftalestyring Aftalestyring er i kort form kommunens styring af egne enheder (institutioner, stabe og afdelinger) ved hjælp af en aftale, der specificerer, hvilke ydelser og service enheden skal levere til gengæld for en given økonomisk ramme. Der er grundlæggende to parter, en bestiller og en udfører. Aftalerne er ikke juridisk bindende, men skal godkendes i fagudvalget. Tids- og handleplan Oktober/december 2008 Der udarbejdes aftaler for de enkelte institutioner og afdelinger gældende for Implementering af aftalernes indhold 1. kvartal 2009 Behandling på fagudvalgsmøder Maj 2009 Juni 2009 Oktober 2009 Oktober/december 2009 Midtvejsopfølgning fra fagchefer Evt. justeringer af visioner, mål og servicemål Budget for 2010 vedtages og beslutninger her indarbejdes i visioner, mål og servicemål og synliggøres for institutionerne Der udarbejdes aftaler for de enkelte institutioner

48 Økonomiudvalget og afdelinger gældende for 2010 December 2009 Aftaler for 2010 udarbejdes 2010 Implementering af aftaler For stabsfunktionerne er der udarbejdet aftaler for: IT-afdelingen Borgerservice Retsgrundlag Kommunalbestyrelsens beslutning om aftalestyring. Økonomi og finansiering Ingen Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at aftalerne godkendes, og at målfastsættelsen senere ombrydes til det nye skema. Bilag: Aftale Jammerbugt IT skema til aftalestyring for borgerservice 2009 Økonomiudvalget, den Indstillingen godkendt. Tilbage til toppen

49 Økonomiudvalget Erhvervsudvikling - indsatsområder / Mogens Fransen Beslutningstema Erhvervsrådets indsatsområder Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har tillagt Erhvervsrådet kompetence til på grundlag af den af kommunalbestyrelsen godkendte erhvervspolitik - at fastlægge og følge op på indsatsområder. Erhvervsrådet har fremsendt beskrivelse af rådets indsatsområder for til kommunalbestyrelsens orientering. Retsgrundlag Kommunalbestyrelsens godkendelse af erhvervsrådets opgaver og kompetence. Økonomi og finansiering Ingen Høring/borger- og brugerinvolvering Udarbejdet af Erhvervsrådet, der primært består af erhvervsrepræsentanter og repræsentanter fra de faglige organisationer. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Bilag Økonomiudvalget, den Taget til efterretning. Tilbage til toppen

50 Økonomiudvalget Anvendelse af tilskud- og lånetilsagn i 2009 og / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Stillingtagen til anvendelse af tilskud- og lånetilsagn i 2009 og Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har i foråret 2009 ansøgt Indenrings- og Socialministeriet om dispensation fra lånerammen for 2009 fra den lånepulje til fremrykning af anlægsinvesteringer, som indgår i den aftale om kommunale analægsinvesteringer, som regeringen indgik med KL den 16. marts Nærmere bestemt omhandlede ansøgningen låneadgang til ombygning af kommunens produktionskøkken. Herudover har Jammerbugt Kommune ansøgt om tilskud fra to ansøgningspuljer til understøttelse af kommunale investeringer på de borgernære områder, som blev afsat på finansloven for Den ene ansøgningspulje er målrettet kommuner med særligt vanskelige økonomiske forhold. Jammerbugt Kommune har ansøgt om tilskud fra denne pulje til ombygning af produktionskøkkenet og gennemførelse af udviklingsplanen for folkeskolerne. Den anden ansøgningspulje vedrører renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler. Jammerbugt Kommune har ansøgt om tilskud fra denne pulje til renovering af toiletforholdene på Jetsmark Centralskole og Øland Skole. Den 30. marts 2009 modtog Jammerbugt Kommune låne- og tilskudstilsagn fra Indenrigs- og Socialministeriet. Nedenstående oversigt illusterer, hvilke beløb der er ansøgt om, og hvor store tilsagnene er. Låneansøgning til produktionskøkkenet Ansøgt 15,3 mio. kr. Bevilget dispensation 13,6 mio. kr. Tilskudsansøgning til produktionskøkkenet/udviklingsplanen Ansøgt produktionskøkken 15,3 mio. kr. Ansøgt udviklingsplan 8,0 mio. kr. Ansøgt i alt 23,8 mio. kr. Beviget tilskud i alt 7,8 mio. kr. Tilskudsansøgning til renovering af toiletforhold Ansøgt 2,8 mio. kr.

51 Økonomiudvalget Bevilget tilskud 2,8 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet har oplyst Jammerbugt Kommune om, at kommunen selv bestemmer, hvordan tilskuddet på de 7,8 mio. kr. fordeles på henholdsvis produktionskøkkenet og udviklingsplanen for folkeskolerne. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der er ansøgt om lånedispensation og tilskud på i alt 41,9 mio. kr. Indenrigsog Socialministeriet har givet tilsagn om lånedispensation og tilskud på 24,2 mio. kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Kommunalbestyrelsen blev på temamødet den 30. april 2009 orienteret om låne- og tilskudstilsagnene. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til anvendelsen af den bevilgede lånedispensation og de bevilgede tilskud i 2009 og Økonomiudvalget, den Tilskuddene anvendes i 2009 til skoleudviklingsplanen (tilskud 7,8 mio. kr.) samt renovering af skoletoiletter (2,8 mio. kr.). Det indmeldes til Indenrigsministeriet at der i 2010 reserveres en lånemulighed på 13,6 mio. kr. til produktionskøkkenet. Der er enighed om at køkkenet finansieres, når der er truffet endelig beslutning om etablering. Søren P. Mortensen ser med bekymring på øget lånoptagelse/gældsætning. Tilbage til toppen

52 Økonomiudvalget Statustal for beskæftigelsesområdet / Jesper Brogaard Beslutningstema Statustallene for beskæftigelsesområdet pr Sagsbeskrivelse Da KMD Opera blev implementeret i Jobcenteret i juni måned 2008 er der i nedenstående refereret til tal primo juli måned 2008 For hver enkelt opgørelse gælder, at tallene er udtryk for det eksakte antal borgere som modtager pågældende ydelse på opgørelsestidspunktet. Opgørelsestidspunktet er altid ultimo måneden. Desuden er der i sagsfremstillingen nævnt det eksakte antal på datoen for dagsordenpunktets oprettelse i Edoc. Der er endvidere tilknyttet bilag som viser det løbende gennemsnit af sygedagpengesager med varighed over og under 52 uger. Bemærk at der på grund af forsinkelse i registreringer i KMD systemerne kan forekomme mindre udsving fra måned til måned. Sygedagpenge Sager under 52 uger (over 4 uger til 52 uger) Der været relativt store udsving i antallet af sager uge for uge i 2008 Derimod har det løbende gennemsnit i antal sager været for nedadgående igennem hele 2008, og endte således på gennemsnitligt 465 sager i : Der har også været relativt store udsving i antal sager frem til uge 17 i Det eksakte antal er dog faldet fra 517 i uge 1 til 458 i uge 17 Frem til uge 18 i 2009 er det løbende gennemsnit på 473 sager. Sager over 52 uger: Udsvingene har ikke været så udtalte for sager over 52 uger i Frem til uge 34 har der været et mindre fald i faktiske antal sager, og fra uge 35 og frem til udgangen af 2008 har der været en svag stigning i antallet af sager. Igennem 2008 har der været et fald, i det løbende gennemsnit af antal sager. Det løbende gennemsnit var således 171 sager i :

53 Økonomiudvalget Igennem 2009 har antallet af sager været stabilt faldende, fra 166 i uge 1 til 150 i uge 17 Frem til uge 18 i 2009, er det løbende gennemsnit på 158 sager. Status d Der er i alt 150 sager med en varighed på over 52 uger Der er i alt 470 sager med en varighed på under 52 uger Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes gennemsnitligt at være henholdsvis (maksimalt) 120 sager med en varighed over 52 uger og 485 sager med en varighed under 52 uger. Budgetopfølgning pr Sygedagpenge med varighed på over 52 uger, hvoraf kommunen fuldt ud afholder udgiften uden statsrefusion. Det gennemsnitlige ugentlige antal sager for året 2009 forventes p.t. at blive 133. Sygedagpenge med varighed på 4-52 uger, hvoraf kommunen med 50% statsrefusion afholder 50% af udgiften. Det gennemsnitlige ugentlige antal sager for året 2009 forventes p.t. at blive 459,02 Som det fremgår af ovenstående har der været en rimeligt positiv udvikling i antallet af sygedagpengesager. Der er dog fortsat en udfordring i, at få nedbragt antallet af sygedagpengesager, især antallet af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger. Således er der fokus på sygedagpengeområdet som helhed, og den positive udvikling forventes at fortsætte i Kontanthjælp Matchgruppe 1-3 Der har været en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp fra 95 borgere ultimo juli måned 2008 til 115 borgere ultimo december måned 2009: Stigningen er fortsat i 2009 og i perioden primo januar 2009 til ultimo marts 2009 har stigningen været på 41 borgere fra 115 til 156 svarende til en stigning tæt på 36% i første kvartal af 2009 De unge under 30 år Stigningen har været fra 53 unge ultimo juli 2008 til 61 unge ultimo december : Stigningen er fortsat i 2009 fra 62 unge ultimo januar 2009 til 87 unge ultimo marts måned 2009 svarende til en stigning på 40% i første kvartal af 2009 Matchgruppe 4-5 I matchgruppe 4-5 har her der også været en stigning i antal borgere som modtager ydelser, fra 209 ultimo juli måned til 232 ultimo december.

54 Økonomiudvalget : Stigningen er fortsat i 2009, fra 240 borgere ved udgangen af januar 2009 til 252 borgere ved udgangen af marts måned svarende til en stigning på 10.5% De unge under 30 år Stigningen har været fra 95 unge ultimo juli 2008 til 117 ultimo december : Stigningen er fortsat i 2009 fra 122 unge ultimo januar til 133 ultimo marts måned svarende til en stigning på 9% Status d Der er i alt 153 borgere i matchgruppe 1-3, heraf 90 unge under 30 år Der er i alt 256 borgere i matchgruppe 4-5, heraf 133 unge under 30 år Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 128 match 1-3 kontanthjælpsmodtagere og 238 match 4-5 kontanthjælpsmodtagere. Budgetopfølgning pr Der forventes p.t. samlet at være 456 helårspersoner i 2009 mod budgetteret 366 helårspersoner. På grund af konjunkturerne, er det meget svært at forudse hvordan udviklingen vil blive i resten af Som det fremgår, er der i Jammerbugt Kommune en stor udfordring i forhold til antallet af unge som har kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. Der er fokus på udfordringen, set i forhold til såvel antallet af unge, og set i forhold til, at de unge er et af ministerens indsatsområder for Forsikrede ledige: Pr. 29. april 2009 var der forsikrede ledige i Jammerbugt Kommune. Heraf var 157 unge under 30 år. Ledighedsydelse Antallet af borgere som har ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag har været svagt stigende i 2009, fra 124 primo januar til 135 ved udgangen af marts måned. Status d borgere har ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag Fleksjob Antallet af personer som har fleksjob som forsørgelsesgrundlag har været meget stabilt i I januar var der 437 borgere som var i fleksjob. Antallet steg svagt frem til starten af marts, og faldt igen til 437 ved udgangen af april måned

55 Økonomiudvalget Status d borgere har fleksjob som forsørgelsesgrundlag. Borgere i fleksjob og borgere med ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag udgør samlet set 573 borgere Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes ultimo 2008 at være bevilget 520 fleksjob. Heraf forventes antallet af ledighedsydelsessager at udgøre maksimalt 90. Antallet af sager forventes gennemsnitligt at stige med maksimalt 3 sager pr. måned i 2009 Budgetopfølgning pr Der forventes p.t. samlet at være bevilget 579 fleksjob i Heraf forventes antallet af helårspersoner på ledighedsydelse at kunne fastholdes til de budgetterede 90 helårspersoner. Denne forudsætning er specielt begrundet i den kommende fleksjobbank. Førtidspension Primo januar var der 631 borgere som havde førtidspension som forsørgelsesgrundlag. Ved udgangen af marts måned var der 662 borgere som havde førtidspension som forsørgelsesgrundlag. En stigning på 40 borgere i første kvartal af 2009 Status d Det endelige antal kan endnu ikke opgøres, men der er i marts måned tilkendt 12 førtidspensioner. I april måned er der tilkendt 13 førtidspensioner med virkning fra 1. maj Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes ultimo 2008 at være tilkendt 590 førtidspensionsbevillinger. Antallet af bevillinger forudsættes maksimalt at stige med 3 sager pr. måned i Budgetopfølgning pr I budget 2009 var der pr. 1. Januar 2009 forudsat at være tilkendt 595 førtidspensioner. Pr. 1. januar 2009 var der tilkendt 631 førtidspensioner. Med udgangspunkt i de tilkendte førtidspensioner i 2009 samt en forventet tilgang på 3 sager pr. måned, forventes der ultimo 2009 at være tilkendt 680 førtidspensioner. Revalidering Antallet af borgere med revalideringsydelse som forsørgelse har i 2009 været stabilt fra 89 ultimo januar måned, til 88 ultimo februar, og til 89 ultimo marts måned. Status d Der er 90 borgere som har revalideringsydelse som forsørgelsesgrundlag. Beskæftigelsesplan 2009:

56 Økonomiudvalget Der forventes, at være behov for igangsætning af minimum 100 revalideringsbevillinger. Budgetopfølgning pr Der forventes ikke væsentlige ændringer i forhold til beskæftigelsesplan Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering Der henvises til budgetopfølgning 1 for politikområde 5 pr Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning og oversender det til orientering i Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget den Udvalget drøftede mulighederne for igangsætning af aktiviteter i forhold til stignigen på kontanthjælp. Udredningen i forhold til ungegruppen afventes i forhold til evt. muligheder. Der ønskes en tydeliggørelse af bevægelserne på førtidspension. Tages derefter til efterretning Bilag: Sygedagpenge gennemsnit 2009 uge 18 Økonomiudvalget, den Taget til efterretning. Tilbage til toppen

57 Økonomiudvalget Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Finn Kornum (V) Kim Bennike (O) Mogens Gade (V) Niels Chr. Hem (V) Otto Kjær Larsen (V) Per Halsboe-Larsen (A) Søren P. Mortensen (A)

58 Christensen & Rottbøll a/s Arkitekter maa Byggeøkonomer mdb Kim Fihl mdb Kim Jensen maa Preben Rottbøll maa Konto nr Cvr nr Sag: Jammerbugt Kommune Anlæg på skoleområdet 2009 / 2010 Dato: KF/ms 1. Anlæg 2009 / Anlæg 2009 Brovst skole Klyngeskolen Indskolingsafsnit (AT påbud + udviklingsplan) Tilbygning til klyngeskolen 385 m² á kr Akustik i lofter inkl. el, efterisolering, belysning mv m² á kr Mekanisk ventilation m² á 800 kr Foldevægge inkl. huller 8 stk. á kr Nye brand og lyddøre inkl. huller 5 stk. á kr Brandvinduer mod gang 4 partier á kr Nye ovenlys kuber i eksisterede 1 stk. á kr General vedligehold, lysning, maling, gulve mv m² á kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Afsat til gardiner mv. sum kr Afsat til flexible møbler i fællesområder 1 områder á kr Indvendigt inventar i alt ekskl. moms kr Etablering af terrasser uden for klasselokaler 600 m² á 300 kr Supplering af lejeområder omkring klyngeskolen sum kr Tilslutningsafgifter til tilbygning afsat kr Udvendige arbejder i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt, totalrådgivning, tilsyn, byggeledelse, forsikring, indvielse, byggetilladelse, tryk, landinspektør, geotekniker mv. 13,5 % af kr Omkostninger i alt ekskl. moms kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr Aalborg - hovedkontor Jammerbugt lokalkontor Rebild - lokalkontor Bispensgade 16, postboks 1649 Kattedamsvej 18 Præstegårdsheden Aalborg 9440 Aabybro 9520 Skørping tlf tlf tlf mail: mail: mail:

59 Side 2 af Anlæg 2010 Brovst Skole Klyngeskolen mellemtrin samt rest udskoling (AT påbud + udviklingsplan) Tilbygning til klyngeskolen 125 m² á kr Akustik i lofter inkl. el, efterisolering, belysning mv m² á kr Mekanisk ventilation m² á 800 kr Foldevægge inkl. huller 4 stk. á kr Nye brand og lyddøre inkl. huller 25 stk. á kr Brandvinduer mod gang 5 partier á kr Nye ovenlys kuber i eksisterede 3 stk. á kr General vedligehold, lysning, maling, gulve mv m² á kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Afsat til gardiner mv. sum kr Afsat til flexible møbler i fællesområder 2 områder á kr Indvendigt inventar i alt ekskl. moms kr Etablering af terrasser uden for klasselokaler 900 m² á 300 kr Supplering af lejeområder omkring klyngeskolen sum kr Tilslutningsafgifter til tilbygning afsat kr Udvendige arbejder i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt, totalrådgivning, tilsyn, byggeledelse, forsikring, indvielse, byggetilladelse, tryk, landinspektør, geotekniker mv. 13,5 % af kr Omkostninger i alt ekskl. moms kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr Forudsætning, Brovst Skole - Klyngeskolen Da vinduer mv. har en restlevetid på ca. 15 år, har vi valgt ikke at foretage general udskiftning for alene at opnå energikravene anno 2010, hvilket yderligere vil medføre udvendig efterisolering af ydermure. Efterisolering er medtaget i lofter hvor i forvejen arbejder med forbedring af akustik samtidig med at der installeres energivenlig belysning og mekanisk ventilation med varmegenvinding.

60 Side 3 af 9 Såfremt den eksisterende bygningen skal op på energikravet fra 2010 vil det medføre yderligere anlægsbehov på ca ekskl. moms, hvilket ikke er medtaget.

61 Side 4 af Anlæg 2009 Brovst Skole Sløjt lokale (AT påbud + udviklingsplan) Ombygning til sløjt, overflader, installationer, Akustik, gulve mv. 170 m² á kr Lavtliggende lokale do m² á kr Mekanisk ventilationsanlæg inkl. biologi sum kr Lift / trapper mv. sum kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Nyt / supplering af inventar kr Indvendigt inventar i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt, totalrådgivning, tilsyn, byggeledelse, forsikring, indvielse, byggetilladelse, tryk, landinspektør, geotekniker mv. 15,5 % af kr Omkostninger i alt ekskl. moms kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr Anlæg 2009 Pandrup Skole (AT påbud afhjælpning) Proces udsug på rundsav sum kr Beslag og lister på vinduer sum kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr Forudsætning, Pandrup Skole Vinduer mv. er udtjente, men da der er sikkerhedsmæssige problemer i forhold til fasthold og træk, er det valgt at foretage en midlertidig udbedring, således at en endelig udformning af skolen er fastlagt, specielt da flere af partierne formentligt skal suppleres med nedbrydning af brystninger for etablering af flugtveje i forhold til fleksibel indretning jf. udviklingsplanen.

62 Side 5 af Anlæg 2009 Jetsmarks Centralskole Natur/teknik samt fysik/kemi (med finansieres med 50%) Ændring vægge mv. natur / teknik tilpasning sum kr Ændring vægge mv. fysik / kemi tilpasning sum kr Mobilvæg til lokale 2 stk. á kr Lofter ca. 240 m² á 400 kr Gulve ca. 240 m² á 400 kr VVS, gas og punktudsugning mv. sum kr Ændring af el installation sum kr Etablering af vådområde, opskæring i gulve mv. sum kr Maling sum kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Inventar faglokaler, naglefast mv. sum jf. ansøgning kr Omkostninger, projekt og byggetilladelse 15 % af kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr % statstilskud fra naturpuljen kr Byggeudgift i alt ekskl. moms anlægsbudget kr Anlæg 2009 øvrige skoler interaktive tavler mv. (med finansieres med 50 %) Fjerritslev skole Nye bordplader, kemi (AT påbud) kr stk. interaktive tavler kr Halvrimmen skole Kemiskabe med udsug (AT anbefaling) kr stk. interaktiv tavler kr V. Hjermitslev skole Interaktiv tavle kr Tranum skole 4 stk. interaktive tavler kr Ørebroskolen Interaktive tavler kr Byggeudgift i alt ekskl. moms kr % statstilskud fra naturpuljen kr Byggeudgift i alt ekskl. moms anlægsbudget (hvis ikke skoler selv betaler?) kr

63 Side 6 af Anlæg 2009 Øvrige anlægsudgifter diverse (AT krav + udviklingsplan) Ekstern bistand til udviklingsplan kr Jetsmarks Skole Brandkrav fra 2008 kr Tranum Skole Brandkrav fra 2008 kr Åbybro Bibliotek AT påbud 2008 kr Afsat til sikkerhed for yderligere AT krav mv. (rest) kr Byggeudgift i alt ekskl. moms kr Anlæg 2010 Fjerritslev Skole - tilbygning til specialklassen samt SSFO (AT påbud) Tilbygning til indskoling 340 m² á kr Afsat til inventar sum kr Afsat til etablering af skærmet udeareal sum kr Afsat til tilslutningsafgifter sum kr Håndværker, inventar og udearealer i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt ekskl. moms 13,5 % af kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr Anlæg 2010 Fjerritslev Skole fløj (AT påbud + udviklingsplan) Akustik i lofter inkl. el, efterisolering, belysning mv. 935 m² á kr Mekanisk ventilation 935 m² á kr Nye brand og lyddøre 11 stk. á kr Brandvinduer mod gang 6 partier á kr Partier i facade med døre 6 partier á kr Toiletkerne sum kr Ombyg klasse sum kr General vedligehold, lysning, maling, gulve mv. 935 m² á kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Afsat til gardiner mv. sum kr Indvendigt inventar i alt ekskl. moms kr

64 Side 7 af 9 Etablering af terrasser uden for klasselokaler 600 m² á 300 kr Supplering af opholds omkring 1967 fløj sum kr Udvendige arbejder i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt, totalrådgivning, tilsyn, byggeledelse, forsikring, indvielse, byggetilladelse, tryk, landinspektør, geotekniker mv. 13,5 % af kr Omkostninger i alt ekskl. moms kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr Anlæg 2010 Fjerritslev Skole - Gl. hovedbygning (AT påbud + udviklingsplan) General ombygning af hovedbygning, inkl. Vedligehold, isolering, akustik, ventilation mv. 835 m² á kr Tilbygning af elevatortårn inkl. elevator sum kr Ekstra brandtrappe sum kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Afsat til gardiner mv. sum kr Indvendigt inventar i alt ekskl. moms kr Adgang og terræn til elevator sum kr Supplering af opholds omkring gl. hovedbygning sum kr Udvendige arbejder i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt, totalrådgivning, tilsyn, byggeledelse, forsikring, indvielse, byggetilladelse, tryk, landinspektør, geotekniker mv. 13,5 % af kr Omkostninger i alt ekskl. moms kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr

65 Side 8 af 9 Bemærkninger til gl. hovedbygning Bygningen indrettes jf. helhedsplanen til administration, men vil indtil samlet udviklingsplan gennemføres være godkendt og blive anvendt til 4 undervisningslokaler Anlæg 2010 Jetsmarks Centralskole Gårdtoiletter (med finansieres med 50 %) Toiletter område 1 Nedbrydning af eksisterende wc areal sum kr Inkl. vægge og terrændæk Nye indvendige porebetonvægge 15 m² á kr Nye indvendige døre 4 stk. á kr Etablering af toiletter klinker, puds, lofter ventilation, afløb, sanitet mv. 4 stk. á kr Terrændæk 15 m² á kr Etablering af vindues hul i teglstensfacade inkl. teglstensoverlægger 1 stk. á kr Nye belysningsarmaturer 4 stk. á kr Malerarbejde samlet sum kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Gårdtoiletter område 2 Nedbrydning af eksisterende wc areal sum kr Inkl. vægge og terrændæk Nye indvendige porebetonvægge 67 m² á kr Nye indvendige døre 9 stk. á kr Etablering af toiletter klinker, puds, lofter ventilation, afløb, sanitet mv. 9 stk. á kr Linoleum i gang 30 m² á 500 kr Gipsakustik lofter i gang 30 m² á 500 kr Terrændæk 56 m² á kr Nyt vindue i gang sum kr Nyt indgangsparti sum kr Lukning/tilmuring af dør- og vindueshuller i teglstensfacade 5 stk. á kr Etablering af vindues hul i teglstensfacade inkl. teglstensoverlægger 1 stk. á kr Nye belysningsarmaturer 14 stk. á kr Malerarbejde samlet sum kr

66 Side 9 af 9 Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Gårdtoiletter område 3 Nedbrydning som område 2 kr Nyt toilet område som område 2 kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr

67 Side 10 af 9 Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt ekskl. moms ~ 16 % af kr Byggeudgift i alt ekskl. moms kr % statstilskud fra puljen til renovering af toiletter kr Byggeudgift i alt ekskl. moms anlægsbudget kr Anlæg 2010 Øland Skole Gårdtoiletter (med finansieres med 50 %) Nedbrydning for nye toiletter sum kr Nye indvendige porebetonvægge sum kr Nye indvendige døre 4 stk. á kr Etablering af toiletter klinker, puds, lofter ventilation, afløb, sanitet mv. 4 stk. á kr Terrændæk sum kr Nye belysningsarmaturer 4 stk. á kr Malerarbejde samlet sum kr Afsat til UF sum kr Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Omkostninger i alt ekskl. moms ~ 16 % af kr Byggeudgifter i alt ekskl. moms kr % statstilskud fra puljen til renovering af toiletter kr Byggeudgift i alt ekskl. moms anlægsbudget kr

68 Side 11 af 9 1. Rekapitulation anlæg 2009 Prioritet 1.1 Anlæg 2009 Klyngeskolen Brovst Indskolingsafsnit kr Anlæg 2009 Sløjd lokale kr Anlæg 2009 Pandrup Skole kr Anlæg 2009 Jetsmarks Centralskole Natur/teknik samt fysik/kemi kr Anlæg 2009 Øvrige skoler interaktive tavler mv. kr Anlæg 2009 Øvrige anlægsudgifter diverse* kr Anlæg ekskl. moms i alt 2009 kr * iht. tidligere beslutninger, er det disponible beløb ændret fra 2,0 til 1,6 mio. grundet status på AT besøgene Bevilget men ej anvendt beløb for 2008 for i alt 1,085 mio. er indeholdt i anlæg Rekapitulation anlæg 2010 Prioritet 1.2 Anlæg 2010 Klyngeskolen Brovst mellemtrin samt rest udskoling kr Anlæg 2010 Fjerritslev Skole tilbygning til specialklasser kr Anlæg Fløj kr Anlæg 2010 Fjerritslev skole Gl. hovedbygning kr Anlæg 2010 Gårdtoiletter Jetsmarks Centralskole kr Anlæg 2010 Gårdtoiletter Øland Skole kr Anlæg 2010 Øvrige anlægsudgifter inkl. Moseby skole - afsat kr Anlæg ekskl. moms i alt 2010 kr Generelt I ovennævnte er der hensat midler til at den centrale pulje afholder udgifterne i forbindelse med natur- og toiletpuljerne. Med venlig hilsen Christensen & Rottbøll A/S

69 Kim Fihl Byggeøkonom MDB Mobil Side 12 af 9

70

71

72

73 Høringssvar fra forældrerådet på Nørhalne Skoles SFO i samarbejde med Nørhalne skoles bestyrelse Så oplever vi det endnu engang! Jammerbugt Kommune agter at skære i SFO ernes normering, således at vi i Nørhalne endnu engang skal reducere i personalegruppen. For vores vedkommende skyldes det ikke færre børn i SFO en (tvært imod), men derimod kommunens dårlige økonomi, som endnu engang skal projekteres over på børnene. I praksis betyder den forringede normering for SFO en i Nørhalne, at vi skal spare næsten en fuldtidsstilling væk. Det kan ikke lade sig gøre uden at det mærkes kraftigt blandt både børn og voksne. Mindre personale i SFO en vil blandt andet betyde: Mindre voksentid pr. barn. Mindre lærer/pædagog-samarbejde for de børn, der har brug for ekstra hjælp. Mindre mulighed for videre- og efteruddannelse af personale. Færre kreative aktiviteter som f.eks. overnatninger, H alloween, talentshow, fællesspisninger. Forringet mulighed for at opfylde kommunens børnepolitik. Til gengæld får vi: Mere stress med tilhørende sygemeldinger - blandt personalet. Flere urolige tidspunkter, da børnene oftere vil være uden opsyn i f.eks. skolegården. Mere utryghed blandt børnene, der f.eks. må undvære kontaktpædagogdage. Mere opbevaring / pasning end UDVIKLING. Det er ikke hvad forældrene i Nørhalne forbinder med SFO! Derfor har forældrene på opfordring fra SFO ens forældreråd - taget initiativ til en underskriftindsamling for at klarlægge deres holdning til nedskæringsforslaget. Og de vedlagte 66 underskrifter (ud af SFO ens 92 tilmeldte børn) taler sit tydelige sprog: Rør ikke ved SFO en normering! Vi kan ikke bære flere nedskæringer! SFO en i Nørhalne har tidligere indsendt et kreativt udformet høringssvar mod nedskæringen, og med dette ekstrasvar med fuld opbakning fra forældrene i byen, håber vi på lydhørhed fra politikerne i Jammerbugt kommune.

74 Venlig hilsen Henriette Christensen Formand for SFO ens forældreråd Jesper Clausen Formand Skolebestyrelsen

75 AABYBRO SKOLE JAMMERBUGT KOMMUNE Aabybro, den april 2009 Høringssvar vedr. ændret ressourcetildeling i SFO erne i 2009 Skolebestyrelsen på Aabybro Skole har været samlet den 17/3-09, hvor forslaget til en ændret ressourcetildeling i SFO erne i 2009 er blevet drøftet. I forhold til det første forslag til en ressourcetildelingsmodel indeholder det ændrede forslag en reduktion af det ugentlige timetal fra 2,97 til 2,7 i stedet for tidligere 2,97 til 2,51. Det gælder stadig, at det er for at tilgodese de mindre SFO er/lbo er, dog nu med en minimumnormering på henholdsvis 100 timer i en SFO og 65 timer i en LBO i stedet for 125 timer og 75 timer, som var udgangspunktet i det første forslag. For os at se vil ændringerne stadig betyde, at personalet på de mindre SFO er får tåleligere arbejdsvilkår, men samtidig betyde omkostninger for de store SFO er, hvor der vil blive færre ansatte og dermed mere pressede arbejdsvilkår til flere børn. Forældrebetalingen til en SFO-plads i Jammerbugt Kommune er den samme uanset SFO-størrelse. Med det ændrede forslag vil det stadig gælde, at produktet ikke kommer til at svare til betalingen. Forældre til børn i store SFO er får et dårligere tilbud end på de mindre. Vi fraråder derfor, at tildelingsmodellen vedtages. Som forældre i en by med en stor skole og en stor SFO er det uforståeligt, at den eneste løsning man kan komme frem til for at skaffe rimelige arbejdsbetingelser på de mindre skoler/mindre SFO er er ved at tage midler fra de større. Oven i købet kommer forslaget midt i finansåret. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ændre på normeringerne, vil det for os at se skulle ske i forbindelse med behandlingen af det kommende års budget, hvor det også er naturligt at drøfte hvilken skolestruktur man ønsker. Det koster at have et skolevæsen med 21 skoler og tilhørende SFO er/lbo er. Kortsigtede hovsa-løsninger i forsøget på at skabe bedre vilkår for de mindste ved at tage fra de store kan aldrig blive visionære. Vi mangler svar på, om kommunalbestyrelsen er interesseret i at arbejde med langsigtede og holdbare løsninger for Jammerbugt Kommunes skolevæsen. Skolebestyrelsen på Aabybro Skole er parate til at medvirke i sådan et arbejde. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Aabybro Skole Aabybro Skole Kattedamsvej Aabybro Tlf Fax Mail.

76 Biersted Skole Jammerbugt Kommune Den 15. april Høringssvar vedrørende minimumsnormering på 100 timer/faktor 2,7 i SFO Med henvisning til materiale, sagsfremstillet på kulturudvalgsmødet den : En minimumstildeling på 125 timer pr uge til SFO udgør et minimum for at kunne efterleve gældende krav om kvalitet, åbningstid og tjenestetidsregler. Konsekvensen af en minimumstildeling på 100 timer/faktor 2,7 time pr barn pr uge, vil for Biersted SFO være et pasningstilbud, hvor det bliver vanskeligt at leve op til Jammerbugt Kommunes målsætning om en sammenhængende børnepolitik. Et pasningstilbud, hvor det bliver vanskeligt at leve op til kulturen i Biersted SFO, som kendetegnes ved at yde individuel støtte og service. For Biersted SFO gør særlige forhold sig gældende, idet SFO en er beliggende på 2 matrikler, med mere en 1 km. afstand. Den fysisk lange afstand kræver: personaledækning til lukketid i begge huse hver dag personale der pendler mellem skole og SFO Fristedet, for at opfylde opsynsforpligtelsen personale der pendler mellem SFO Fristedet, idrætshal og skole, for at følge børn til og fra idræts og musikskoleaktiviteter. Det kan blive problematisk at fastholde engageret og fagligt dygtigt personale. Ligesom det kan blive vanskeligt at bevare et godt arbejdsmiljø med rimelige arbejdstider. Det bliver problematisk at leve op til lovkravet om at tilbyde/bevare attraktive stillinger, så nær fuld tid som muligt. Det kan blive problematisk at bevare arbejdsglæde og arbejdsmoral. Biersted SFO kan blive nødsaget til at samles i ét hus, Bissen, som er beliggende i umiddelbar nærhed af skolen. Et hus som ikke er bygget til formålet. Et hus med: dårlig akustik mangelfulde udfoldelsesmuligheder dårligt indeklima p.g.a. dårligt fungerende ventilationsanlæg med indblæsning af kold luft Biersted Skole Idrætsvej 11 Biersted 9440 Aabybro FAX

77 mangelfulde personalefaciliteter. Med venlig hilsen Gitte Robenhagen Skolebestyrelsesformand Birgitte Johansen Skoleleder

78

79 Fjerritslev Skole Skolebestyrelsen 15. april 2009 Børne- og kulturudvalget Jammerbugt Kommune Ressourcetildeling i SFO erne i 2009 ny høring på baggrund af forslag om reduceret grundtildeling. Skolebestyrelsen på Fjerritslev Skole har på sit møde 31/ forholdt sig det udsendte, justerede høringsmateriale vedrørende Ressourcetildeling i SFO. Vi henviser til vores høringssvar af 10/ Vi anlægger som udgangspunkt de samme synspunkter, som er beskrevet i dette svar. Det er problematisk at forældrene skal betale mere for en ringere service. Det er problematisk at de store institutioner med en i forvejen begrænset ressource skal bøde for opretholdelsen af mange små institutioner til overpris! Det er problematisk at Fjerritslev Skoles SFO skal beskæres med mellem 9 og 15%. Det er problematisk at de pædagogiske handlemuligheder begrænses yderligere. Det er problematisk at mulighederne for at udmønte skolepolitikkens hensigt om at skole og fritid skal anskues som et hele vanskeliggøres! Det nye forslag vil naturligvis være lettere at leve med for Fjerritslev Skole end det tidligere udsendte, men vi anser ovenstående problematiseringer for fortsat at gælde. Skolebestyrelsen skal endnu engang at gøre opmærksom på det nødvendige i at afpasse budgetterne til det skolevæsen, man ønsker. En skolestruktur med mange små skoler er en dyr løsning! Det er ikke i orden når børn og unge på store skoler vedholdende må betale regningen! Venlig hilsen Finn Ebdrup Skolebestyrelsesformand Elo Nielsen Skoleinspektør

80 D.15.april 2009 Høringssvar til 2' udspil om ressource tildelingen i SFO og LBO er i Jammerbugt kommune. Jeg vil som fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i SFO'erne og LBO erne komme med følgende svar i forhold til det nye udspil, der blev sendt i høring d 9 marts Børn og Kultur udvalget foreslår at man, ved at nedsætte normeringen til 2,70 time pr barn i fritidsdelen i SFO'erne og LBO er, kan frigive timer så der kan komme en minimumsnormering til de små LBO er og SFO er. Dette mener jeg er kritisabelt, da normeringen allerede er nedsat til 2,83 og der allerede er sket en væsentlig forringelse af det pædagogiske tilbud som Jammerbugt kommune tilbyder de mindste skolebørn. Der er i mange af de tidligere høringssvar, gjort opmærksom på at det ikke er muligt at opfylde de fra regeringen og de af jer vedtagne politikker, hvis der røres mere på normeringen. Derudover er det minimumstimetal I foreslår for rene SF0'er på 100 timer, alt for lidt til at de bl.a. kan holde den åbningstid som alle forældre betaler for. Der blev fra arbejdsgruppen til det første forslag på 125 timer gjort opmærksom på at dette var et meget skrabet og absolut minimum. Der er i det nye forslag også skåret på timetildelingen til LBO erne her er det fra 75 timer skåret til 65 timer. Som jeg gjorde opmærksom på i sidste høringssvar, vil det være forskellige behov i de forskellige små LBO. Så så længe I ikke vil definere hvilke opgaver og hvilke ca. tidsforbrug de enkelte opgaver tager at løse, vil det være svært at udtale sig om 65 timer vil være acceptabelt. En ting er helt sikkert. Det er dybt kritisabelt at Børne og Kultur udvalget ikke er villige til at ville investerer i jeres egne små borgere, at I ikke vil prioritere de pædagogiske pasningstilbud, når vi alle kan se at udgifterne til bl.a. børn med særlige behov hele tiden stiger. At forebyggelse og den tidlige indsats nedprioriteres, når økonomien for at lave en minimumsnormering skal finansieres ved at de store og mellem store SFO og LBO er skal betale for at Jammerbugt kommune kan tilbyde en pasning på alle kommunens skoler. Jeg har i mit tidligere høringssvar, tilbudt at prøve at se hvordan ressourcerne eventuelt kan bruges bedst muligt, dette tilbud står stadig ved magt. Det her forslag er ikke godt nok til en kommune som Jammerbugt. Med Venlig Hilsen Dorthe Jønsson

81 Fællestillidsrepræsentant for pædagogerne.

82 Halvrimmen d Til Børne- & kulturudvalget Jammerbugt Kommune Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Halvrimmen Skole vedr. Konsekvens af nedsat minimumsnormering i ressourcetildelingen til SFO erne i 2009 Skolebestyrelsen ved Halvrimmen Skole finder den foreslåede nedsættelse af minimumsnormeringen absolut uacceptabel. Vi finder at den sagsfremstillede minimumsnormering kun lige giver mulighed for at drive en SFO på forsvarlig vis for at gældende krav kan overholdes, og vi stiller os yderst uforstående overfor at politikerne fuldstændigt tilsidesætter den grundige analyse af området forvaltningen har foretaget. Hvis Jammerbugt kommune ønsker at give et pædagogisk tilbud hvor der sker en pædagogisk udvikling, samt at der lægges vægt på at der både sker læring og dannelse i de tilbud man som borger kan vælge, kan vi som skolebestyrelse ved Halvrimmen skole ikke se at der på forsvarlig vis kan fraviges fra den sagsfremstillede minimumsnormering idet der implicit i ordet minimumsnormering ligger at det er et minimum. Vi burde bruge endnu flere ressourcer på vores børn i Jammerbugt kommune, så de ikke hele vejen igennem skolesystemet kun oplever en kvalitet i tilbuddene der svarer til det minimum der skal til for at overholde lovens rammer. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Halvrimmen Skole

83 Hjortdal, d. 14. april 2009 Høringssvar fra Hjortdal skole og LBO på forslag til Ressourcetildelig i SFOerne i 2009 ny model. Skolebestyrelsen ved Hjortdal skole lægger vægt på, at politikerne med den foreslåede ressource tildelingsmodel, sikrer det pædagogiske tilbud i de små LBO-er og SFO-er. Skolebestyrelsen finder det kritisabelt, at det skal finansieres ved besparelser i større og store LBO-er og SFO-er. På vegne af skolebestyrelsen ved Hjortdal skole Bettina Brøndum Andersen Formand for skolebestyrelsen Hjortdal skole Side 1 af 1 Ressourcetildelig i SFO-erne i 2009 ny model

84

85

86

87

88 Notat: Minimumsnormeringer i SFO Forvaltningens vurdering af minimum: 125 timer om ugen til SFO i ren SFO 75 timer om ugen til SFO i LBO Ny høring: 100 timer om ugen til SFO i ren SFO 65 timer om ugen til SFO i LBO Notat udarbejdet til BKU den 4. maj BKU s forslag i ny høring er et bud på en minimumsnormering der koster 1 million kroner ved budgetterede børnetal. 24. april 2009, LPI, Undervisning & Fritid

89 Personalenormering SFO i ren SFO Konsekvensberegninger - ny timetildeling til SFO i en ren SFO Timer om ugen pr. fuldtidsbarn i SFO Faktor 2,97 2,83 2,51 2,7 Antal børn gl. faktor budget 2009 minimum 125 timer svarende til 50 børn minimum 100 timer svarende til 37 børn Omregnet til antal stillinger Faktor 2,97 2,83 2,51 2,7 Antal børn 10 0,8 0,8 3,4 2,7 20 1,6 1,5 3,4 2,7 30 2,4 2,3 3,4 2,7 37 3,0 2,8 3,4 2,7 40 3,2 3,1 3,4 2,9 50 4,0 3,8 3,4 3,6 60 4,8 4,6 4,1 4,4 70 5,6 5,4 4,7 5,1 80 6,4 6,1 5,4 5,8 90 7,2 6,9 6,1 6, ,0 7,6 6,8 7, ,8 8,4 7,5 8, ,6 9,2 8,1 8, ,4 9,9 8,8 9, ,2 10,7 9,5 10, ,0 11,5 10,2 10, ,8 12,2 10,9 11, ,6 13,0 11,5 12, ,4 13,8 12,2 13, ,3 14,5 12,9 13, ,1 15,3 13,6 14,6 Grafisk fremstilling: 2

90 3

91 Personalenormering SFO i en LBO Konsekvensberegninger - ny timetildeling til SFO i en LBO Timer om ugen pr. fuldtidsbarn i SFO Faktor 2,97 2,83 2,51 2,7 Antal børn gl. faktor budget 2009 minimum 75 minimum 65 timer svarende til 30 børn timer svarende til 24 børn 10 29,70 28,30 75,30 64, ,40 56,60 75,30 64, ,28 67,92 75,30 64, ,10 84,90 75,30 81, ,80 113,20 100,40 108, ,50 141,50 125,50 135, ,20 169,80 150,60 162, ,90 198,10 175,70 189, ,60 226,40 200,80 216, ,30 254,70 225,90 243, ,00 283,00 251,00 270, ,70 311,30 276,10 297, ,40 339,60 301,20 324, ,10 367,90 326,30 351, ,80 396,20 351,40 378, ,50 424,50 376,50 405, ,20 452,80 401,60 432, ,90 481,10 426,70 459, ,60 509,40 451,80 486, ,30 537,70 476,90 513, ,00 566,00 502,00 540,00 37 Omregnet til antal stillinger Faktor 2,97 2,83 2,51 2,7 Antal børn 10 0,80 0,76 2,04 1, ,61 1,53 2,04 1, ,93 1,84 2,04 1, ,41 2,29 2,04 2, ,21 3,06 2,71 2, ,01 3,82 3,39 3, ,82 4,59 4,07 4, ,62 5,35 4,75 5, ,42 6,12 5,43 5, ,22 6,88 6,11 6, ,03 7,65 6,78 7, ,83 8,41 7,46 8, ,63 9,18 8,14 8, ,44 9,94 8,82 9, ,24 10,71 9,50 10, ,04 11,47 10,18 10, ,84 12,24 10,85 11, ,65 13,00 11,53 12, ,45 13,77 12,21 13, ,25 14,53 12,89 13, ,05 15,30 13,57 14,59 Grafisk fremstilling: 4

92 5

93 Forvaltningen fastholder anbefaling af de sagsfremstillede faktorer med fastsættelse af minimumstildeling på henholdsvis 125 timer til SFO i ren SFO og 75 timer til SFO-børn i en LBO. Denne minimumsnormering koster 2,4 millioner ved budgetterede børnetal. Forudsættes en finansiering inden for rammen, kan den findes ved at nedsætte normeringen fra 2,83 til 2,51 timer om ugen pr. barn i SFO ved budgetterede børnetal. Dette vil dog medføre en kraftig servicenedsættelse ved de større SFO er. Forvaltningen gør opmærksom på, at den nedsatte arbejdsgruppe som har analyseret forholdene vurderer, at disse minimumsnormeringer udgøre minimum for at kunne efterleve gældende krav om åbningstid, tjenestetidsregler samt kvalitet. BKU s forespørger om konsekvenser ved at fastsætte en minimumstildeling på henholdsvis 100 timer til SFO i ren SFO og 65 timer til SFO-børn i en LBO. Denne minimumsnormering der koster 1 million ved budgetterede børnetal. Forudsættes en finansiering inden for rammen, kan den findes ved at nedsætte normeringen fra 2,83 til 2,7 timer om ugen pr. barn i SFO ved budgetterede børnetal. Dette vil dog medføre en servicenedsættelse ved de større SFO er. Og forvaltningen vurderer, Institution at følgende SFO er i ren SFO vil være sårbare ifht. at få hverdagen til at hænge sammen ved en minimumsnormering under 125 timer om ugen: Budgetterede fuldtidsbørn Tildeling ved minimum på 125 timer om ugen ved børnetal under 50 børn. Det svarer til 3,4 stilling inkl. leder. Halvrimmen SFO Øland/Langeslund SFO Ulveskov SFO ,6 Saltum SFO Tildeling ved minimum på 100 timer om ugen ved børnetal under 37 børn. Det svarer til 2,7 stilling inkl. leder. : at følgende SFO er i LBO vil være sårbare ifht. at få hverdagen til at hænge sammen ved en minimumsnormering under 75 timer om ugen: Institution Budgetterede fuldtidsbørn Tildeling ved minimum på 75 timer om ugen ved børnetal under 30 børn. Det svarer til 2,0 stilling inkl. leder. Hjortdal LBO Ingstrup LBO Moseby LBO Tranum LBO ,9 Tildeling ved minimum på 65 timer om ugen ved børnetal under 24 børn. Det svarer til 1,8 stilling inkl. leder. 6

94 Vester Hjermitslev LBO Info: En pædagog kan anvende 1417/1924 = 74 % af sin tid svarende til 27 timer om ugen ved en fuldtidsstilling til at være sammen med børnene. Der er krav om en ugentlig åbningstid på 52 ¾ timer om ugen. Ledelsestiden skal findes inden for grundtildelingen. Forvaltningen fastholder således, de sagsfremstillede faktorer med fastsættelse af minimumstildeling på henholdsvis 125 timer om ugen til SFO i ren SFO og 75 timer om ugen til SFO i en LBO er at betragte som et minimum. På næste side fremgår forventede børnetal i

95 Budgetterede børnetal for 2009 i institutionerne LBO: Klim - LBO Ørebro - LBO Hjortdal - LBO Trekrone r - LBO Tranum - LBO Moseby - LBO Ingstrup - LBO V. Hjermitsl ev - LBO TOTAL Børnenormering: Børnehave 27,00 43,00 15,00 60,00 38,00 21,00 28,00 24,00 256,00 SFO 30,00 40,00 13,00 57,00 27,00 20,00 16,00 16,00 219,00 I alt 57,00 83,00 28,00 117,00 65,00 41,00 44,00 40,00 475,00 SFO: Fjerritsle v Brovst Skovsgå rd Halvrim men Øland- Langeslu nd Aabybro Gjøl Ulvesko v Biersted 1 Biersted 2 Nørhalne Pandrup Kaas Saltum Total Børnenormering: SFO 94,00 65,00 56,00 25,00 32,00 192,00 50,00 38,00 40,00 41,00 59,00 126,00 60,00 33,00 911,00

96 Ingstrup, Saltum og Vester Hjermitslev Skoler Nolsvej 1, 9493 Saltum Tlf april 2009 Børne- og kulturudvalget Høringssvar vedr. resursetildeling til SFO erne i 2009 Ny model Emnet har været behandlet igen på skolebestyrelsesmøde 17. marts Skolebestyrelsen kan som i tidligere høringssvar anbefale de nævnte minimumnormeringer på 75 og 125 timer i modellen. Skolebestyrelsen tilslutter sig arbejdsgruppens vurdering, som går på at disse minimumsvurderinger udgør minimum for at kunne efterleve gældende krav om åbningstid, tjenestetidsregler og kvalitet i tilbuddene. Derfor kan det ikke anbefales at nedsætte minimumsnormeringerne til 65 og 100 timer. Som begrundet i tidligere høringssvar, forholder skolebestyrelsen sig stadig meget kritisk til, at der sammen med indførelsen af en minimumsnormering udmøntes en besparelse på kr. 1,4 millioner. Skolebestyrelsen Nordriget Skolebestyrelsesformand Sven Aksel Svenningsen

97 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe med deltagelse af: o Dorthe Koldkjær Godiksen, Trekroner o Dorthe Jønsson, FTR, BUPL o Peter Sørensen, Vester Hjermitslev o Birgitte Glyø, Pandrup o Jonna Pedersen, Biersted o Kim Eriksen, Tranum o Mie Jensen, Langeslund o Bente Bech, Trekroner o Laila Wael Hansen, Brovst o Ruben Nielsen, Økonomi o Lars Pilgaard, Undervisning & Fritid Indeks: Om opgaven... 2 Grafisk fremstilling af ændringer i normering på baggrund af den forslåede ressourcetildelingsmodel... 3 SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer... 3 SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer... 4 Argumentation for hvorfor 125 timer om ugen er minimum i rene SFO... 5 Argumentation for hvorfor 75 timer om ugen er minimum i SFO-delen i LBO... 7 Øvrige argumenter for minimumsnormering til fritidsdelen i såvel rene SFO som LBO... 8 Konsekvenser af reduktionen og minimumsnormeringen... 9 Ny opgave? Undervisning & Fritid LPI

98 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Om opgaven I budget 2009 er ressourcetildelingen til SFO reduceret med ca. 1,4 mio. Som konsekvens heraf nedsættes normeringen fra 2,96 til 2,83. Struktur og åbningstider skal være uændrede. En nednormering fra 2,96 (gældende i 2008) timer til 2,83 (jævn fordeling af reduktionen på de 1,4 mio.) timer om ugen pr. barn lyder umiddelbart ikke voldsomt. Det vil naturligvis betyde, at der vil blive reduktioner og nedprioriteringer i de enkelte SFO er. Men for at sikre, at de små institutioner forsat kan drives inden for gældende lovgivning og overenskomster, forslår SFO/LBO-lederne en minimumsnormering på 125 timer om ugen i de rene SFO. 75 timer om ugen i SFO-delen i landsbyordningerne. Disse minimumsnormeringer betyder imidlertid, at normeringen for de mellemstore og store institutioner sænkes yderligere til 2,51 timer om ugen pr. barn i SFO, og denne reduktion vil medføre en serviceforringelse for 75 % af kommunens børn i SFO/LBO. Der er således på baggrund af budgetreduktionen behov for at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel. Ovenstående foldes ud i dette notat. Sagens kerne: På baggrund af reduktionen i budget 2009 på SFO-området har SFO/LBO-lederne belyst hvilken timetildeling, der er nødvendig for at kunne drive de mindste institutioner. Der er enighed om, at der er brug for de beskrevne minimumstildelinger, 125 om ugen i rene SFO er 75 timer om ugen til fritidsdelen i LBO erne. Der er imidlertid lige så stor enighed om, at det resterende budget ikke harmonerer med gældende krav til de mellemstore og store institutioner. SFO/LBO-lederne mener således, at ovenstående må sagsfremstilles til politisk behandling i Børneog Kulturudvalget. Side 2

99 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Grafisk fremstilling af ændringer i normering på baggrund af den forslåede ressourcetildelingsmodel SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer Faktor 2,51 muliggør en minimumsnormering på 125 timer (svarende til 50 børn) til SFO-børnene i en ren SFO. SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 Antal stillinger 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Faktor 2,97 Faktor 2,83 Faktor 2, Antal børn Side 3

100 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer Faktor 2,51 muliggør en minimumsnormering på 75 timer (svarende til 30 børn) til SFO-børnene i en LBO. SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 Antal stillinger 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Faktor 2,97 Faktor 2,83 Faktor 2, Antal børn Side 4

101 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Argumentation for hvorfor 125 timer om ugen er minimum i rene SFO 125 timer ugentligt er minimum for at dække 52 ¾ åbningstimer om ugen med op til 50 fuldtidsbørn. Følgende institutioner tildeles minimumsnormering: - Halvrimmen SFO: (25 fuldtids børn) - Øland/Langeslund SFO: (32 fuldtids børn) - Ulveskov SFO: (38 fuldtidsbørn) - Saltum SFO: (33 fuldtidsbørn) 125 timer ugentlig, - svarende til: 1 leder 37 timer 1 souschef 37 timer 1 pædagog 13 timer 1 pædagogmedhjælper 37 timer Pædagoger er ansat efter skolepædagogoverenskomst. Egentlige tilsynsopgaver med børnene Ferie og søgnehelligdage Øvrige opgaver I alt timer 289 timer 218 timer timer I denne mødeplan er der indlagt 2 timers personalemøde torsdag formiddag, - dvs. 2 timer til øvrigt arbejde er skemalagt. Der er i denne plan ikke taget højde for omsorgsdage, feriedage og sygdom. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Leder Souschef Pæd. 13 t Pmf. 37 t Side 5

102 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Side 6

103 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Argumentation for hvorfor 75 timer om ugen er minimum i SFOdelen i LBO Der er en synergieffekt ved at have SFO i en LBO. Der er derfor ikke behov for en minimumsnormering i SFO på 125 timer om ugen. Men SFO/LBO-lederne anbefaler efter at have konsekvensberegnet på tallene en minimumsnormering på 75 timer til SFO-delen i LBO. 75 timer ugentligt er minimum for at dække 52 ¾ åbningstimer om ugen. Der skal passe op til 30 fuldtidsbørn efter denne normering. Følgende institutioner vil med nuværende børnetal få hjælp af minimumsnormering til SFO i LBO: Hjortdal LBO Ingstrup LBO Moseby LBO Tranum LBO Vester Hjermitslev LBO Side 7

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 28. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning 01.11.38-G00-4-13/ Boe Pickering Beslutningstema Indstilling

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker.

På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker. Dagsordenpunkt Krav til de fysiske rammer for hestehold Beslutning Pia Skou og Lone Yalcinkaya, stillede følgende forslag: At der bevares et af de tre eksisterende hestehold i en skoleklub i Gladsaxe.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Puljen til tilskud til naturfagsrenovering I dette notat beskrives proces

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere