Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter fagområde (Både Xform og PDF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter fagområde (Både Xform og PDF)"

Transkript

1 Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter fagområde (Både Xform og PDF) Affald og genanvendelse -Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald (AG001) Aktiv beskæftigelsesindsats -Anmodning om udbetaling af løntilskud - %-sats af lønnen (Fleksjob) (AB245) -Anmodning om udbetaling af løntilskud (fast timesats) (AB250) -Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion (AB405) -Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling (AB505) -Ansættelsesbrev (løntilskud, privat arbejdsgiver, ydelsesmodtagere) (AB815) -Ansøgning om befordringsgodtgørelse (AB421) -Ansøgning om mentorfunktion (AB401) -Ansøgning om tilskud til voksenlærling (AB501) -Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud (AB201) -Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik (AB131) -Dokumentation for arbejdsgiverudgifter ifm. udbetaling af tilskud til fleksjob (AB246) -Erklæring om antal af ansatte og høring af de ansatte ifm. virksomhedspraktik (AB136) -Erklæring om merbeskæftigelse mv. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud (AB206) -Indgåelse af aftale om særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere eller ledige over 55 år (AB203) -Meddelelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode (AB241) Andre Myndigheder - Navneændring på bryllupsdagen (PER035_000) Begravelseshjælp -Ansøgning om begravelseshjælp (BH405) Beholderkontrol -Anmodning om beholderkontrol (BE305) -Erklæring om at beholder tages ud af drift (BE310) Boligstøtte -Ansøgning om boligstøtte (boligsikring/boligydelse) efter lov om individuel boligstøtte (BS340) -Ansøgning om boligstøtte ifm. offentlig byfornyelse (BS348) -Ansøgning om boligstøtte til kollektivt bofællesskab (BS349) -Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud (BS345) -Garantiansøgning/-erklæring (boligstøtte - 70) (BS195) -Gældserklæring om boligydelse i form af lån (BS362) -Oplysningsskema om formue ang. sag om boligstøtte (BS342) -Oplysningsskema om ændring af indkomstforhold ang. sag om boligstøtte (BS341) 1

2 -Supplerende oplysninger til brug for ansøgning om boligstøtte (BS347) -Supplerende oplysninger til brug for ansøgning om særlig boligstøtte (BS358) Botilbud for ældre - Ansøgning om midlertidigt/varigt ophold i plejebolig/ældrebolig (BO010_000) Byggesager -Anmeldelse om påbegyndelse (BY165) -Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde (for kommuner der foretager tilsyn) (BY175M) -Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde (for kommuner der ikke foretager tilsyn) (BY175U) -Anmeldelse om påbegyndt sanitetsarbejde - VVS (for kommuner der foretager tilsyn) (BY170M) -Anmeldelse om påbegyndt sanitetsarbejde - VVS (for kommuner der ikke foretager tilsyn) (BY170U) -BBR-oplysninger om byggearbejde (BY210) -BBR-oplysninger om byggearbejde (enfamiliehuse) (BY215) -BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder (BY220) -BBR-oplysninger om hel nedrivning (BY 250) -BBR-oplysninger om småbygninger (fx garager, carporte og udhuse) (BY240) -BBR-oplysninger om teknisk anlæg (en blanket pr. anlæg) (BY230) -BBR-oplysninger om vand og afløb (BY235) -Bygningsreglement (BR08), (Ansøgning om byggetilladelse, Anmeldelse af byggearbejde) (BY101_BR08) -Dispensationsansøgning (BY110) -Færdigmelding (BY180) -Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester (BY181_000) Børn og unge -Anmeldelse af fravær (PA102) -Ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 (BU920) -Ansøgning om merudgiftsydelse efter serviceloven 41 (BU900) -Ansøgning om plejetilladelse: familiepleje, netværkspleje, privat døgnpleje og aflastning (BU701) -Erklæring om oplysningspligt (merudgiftsydelse lov om social service 41) (BU907_000) -Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) lov om social service 41 (BU907_000) Dagpenge - graviditet, barsel og adoption -Anmeldelse af afhentning af barn i udlandet (PA115) -Anmeldelse af graviditet/adoption (PA110) Dagpenge sygdom -DP 206A - Arbejdsgivers erklæring om sygedagpenge ved sygdom (DP206A) -DP 207A - Lønmodtagers erklæring om sygedagpenge (DP207A) -DP Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager (DP211) 2

3 Dagtilbud til børn -Ansøgning om friplads (Dagtilbud, fritidshjem, klub og SFO) (DT231) -Ansøgning om optagelse i dagtilbud (DT201) -Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn (DT401) -Ansøgning om tilskud til privat børnepasning (DT301) -Udmeldelse af dagtilbud/sfo (DT251) - Oplysningsskema til brug ved ansættelse af dagplejer (DT510_000) Delpension -Ansøgning om delpension til lønmodtagere (DE010) -Ansøgning om delpension til selvstændige erhvervsdrivende (DE015) -Arbejdsgivererklæring til ansøgning om delpension (DE020) Ejendomsbeskatning -Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. (EB001) Ejendomsoplysninger -Forespørgsel om ejendomsoplysninger (EO501) Familieydelser -Ansøgning om adoptionstilskud (FY110) -Ansøgning om fortsat udbetaling/afkrævning af underholdsbidrag (FY503) -Ansøgning om særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (FY115) -Ansøgning om udbetaling/afkrævning af underholdsbidrag (FY501) -Ansøgning/meddelelse om ordinært og ekstra børnetilskud (Kan kun søges af reelt enlig forsørger) (FY105) -Erklæring til brug ved ordinært og ekstra børnetilskud (FY502E) Fleksydelse -Ansøgning om fleksydelse (inkl. følgebrev) (FL201) -Egen- og revisorerklæring for modtagere af fleksydelse, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (FL250) -Fleksydelse - meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted (FL225) -Tilmelding til fleksydelsesordning gentilmelding/personer visiteret til fleksjob før 1. juli 2001 (FL101) -Udmeldelse af fleksydelsesordningen og/eller anmodning om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag (FL135) Folkeoplysning -Afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven (FO036) -Afregning vedrørende tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (FO034) -Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler/anlæg (FO401) -Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (FO014) 3

4 -Ansøgning om tilskud fra Start- og udviklingspuljen (FO013) -Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (FO011) -Ansøgning om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (FO012) -Deltager fra anden kommune (FO032) - Erklæring om indhentelse af børneattest (FO005) -Godkendelse af en folkeoplysende forening (FO001) -Indskrivning til folkeoplysende voksenundervisning (FO031) -Udgifter til aflønning i forbindelse med undervisning m.v. (FO037) Folkeregistrering -Anmeldelse af indrejse (FR050) -Anmeldelse af udrejse (FR045) -Anmeldelse og afmelding af fritagelse for: Optagelse i lokal vejviser, Henvendelse om videnskabelig undersøgelse. Henvendelse mhp. Markedsføring (FR005) -Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet (FR910_000) -Anmodning om registerindsigt (FR071) -Ansøgning om navne- og adressebeskyttelse (FR115) -Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet (FR144) -Europa-Parlamentsvalg (Anmodning om sletning af valglisten) (EP015) -Flytteanmeldelse til folkeregistret (FR001) Hjælpemidler -Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning (HM001) -Ansøgning om ledsagelse (HM301) -Ansøgning om støtte til bil (HM010) -Arbejdsgivererklæring (HM011) -Partshøring i bilsag (HM920_000) Inkasso -Aftaleblanket (IK080) Integration -Anmodning om udbetaling af tilskud til opkvalificering af ansat udlænding (IN625) -Ansøgning om tilskud til opkvalificering af ansat udlænding (IN621) Jord og grundvand (beskyttelse af) -Anmeldelse af jordflytning (JG005) Kontanthjælp -Ansøgning om enkeltydelser (KO536) -Ansøgning om hjælp til forsørgelse (KO534) -Frigørelsesattest (KO100) Kørekort 4

5 Ledighedsydelse -Oplysningsskema (sygemeldt modtager af ledighedsydelse) (LY300) -Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse (LY905_000) Ledningsarbejde -Ansøgning om tilladelse til udførelse af ledningsarbejde (LE001) Merudgiftydelse 100 -Ansøgning om merudgiftsydelse efter Servicelovens 100 (MY340) Miljø - Kapitel V Miljø - Støtte -Landbrugsbyggeri - Forhåndsvurdering/Forhåndsanmeldelse/Byggeanmeldelse (MS001) NemKonto -Oplysning om NemKonto (FR200) -Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen (FR205) Pas -Ansøgning om fællespas (PS025) -Erklæring om anvendelse af pas (PS055) -Erklæring om bortkommet pas (PS103) Pasning af nærtstående -Ansøgning om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens 118 (PN151) -Ansøgning om plejevederlag efter servicelovens 119 (PN251) Postlevering -Ansøgning om post til døren (PT001) Social Generel -Anmodning om ansættelsesoplysninger (SG135) -Anmodning om pensionsoplysninger (SG125) Sociale Pensioner -Ansøgning om efterlevelseshjælp (SP410) -Ansøgning om folkepension (SP111) -Ansøgning om helbredstillæg (SP241_2012) -Ansøgning om udvidet helbredstillæg (SP242_2012) -Ansøgning om varmetillæg (SP251) -Ansøgning om personligt tillæg (SP501) -Arbejdsgivererklæring - opsat folkepension (SP630) -Egenerklæring - opsat folkepension (SP635) 5

6 -Erklæring om samlivsforhold (SP201) -Flyttemeddelelse (efter pensionsloven eller førtidspensionsloven) (SP231) -Gældserklæring til efterlevelseshjælp som lån (SP415) -Oplysning om indkomstforhold m.v. - opsat folkepension (SP676) -Oplysninger til brug for opstart af førtidspension (SP216_2011) -Samtykke til videregivelse af oplysninger om tilkendelse eller forhøjelse af førtidspension (SP030) -Specificeret overslag fra optiker/øjenlæge (SP246) -Vurdering af fodplejebehov til brug for helbredstillæg (SP247) -Supplerende oplysninger til ansøgning om folkepension (statsborgerskab i andet land og/eller bopæl og arbejde i udlandet) (SP121) -Til- og framelding til den Supplerende Arbejdsmarkedspension (SP081) -Ændret indkomstgrundlag m.v. (SP211) -Erklæring fra tandtekniker/tandlæge (SP245_000) -Erklæring fra optiker (SP246_000) -Erklæring fra fodplejer (SP247_000) Socialkiropraktisk samarbejde -Journaloplysninger fra kiropraktor (KIR115) -Statusattest fra kiropraktor (KIR125) Støtte til tandbehandling - Overslag vedrørende tandprotetisk behandling hvortil der søges økonomisk bistand (VT751) Sundhedskort og lægevalg -Anmodning om gruppeskift/lægeskift (SL111_2012) -Anmodning om nyt sundhedskort (SL121) -Lægevalg ud over 15 km afstand (SL102) -Tilmelding til læge med lukket patienttilgang (SL104) -Valg af læge m.v. (SL101) -Valg af tandlæge (BT405) Taxi- og buskørsel samt sygetransport -Ansøgning om førerkort (TK014) -Ansøgning om tilladelse til sygetransport/godkendelse som ansvarlig leder (TK003) -Ansøgning om tilladelse til taxikørsel/limousinekørsel (TK001) -Årsbudget og Finansieringsplan (TK010) Tilskud til politisk arbejde -Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven (PO001_2012) Vielse -Ansøgning om tilladelse til at indgå registreret partnerskab - Personer under 18 år (VI281) -Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab - Personer under 18 år (VI081) -Eheerklärung (VI006) 6

7 -Erklæring om skifte ved død (VI011) -Notice of marriage (VI005) -Notice of partnership (VI202) -Partnerschaftserklärung (VI203) -Partnerskabserklæring (VI201) -Samtykke til ægteskab/registreret partnerskab (VI085) -Ægteskabserklæring (VI001) Zoneinddeling -Ansøgning om landzonetilladelse (ZI001) 7

Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter blanketnummer KL-blanketter

Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter blanketnummer KL-blanketter Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter blanketnummer KL-blanketter Blanketnr. AB131 AB136 AB201 AB203 AB206 AB241 AB245_2012 AB246 AB250 _2012 AB401 AB405 AB421 AB501 AB505 AB815

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret

Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Arbejdstid Arbejdsløshed Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende

NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende Til denne gang har du læst: Kapitel 7: Krav til pc en for at kunne anvende NemID på siderne 53-58.

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 September 2014 2 ndholdsfortegnelse Forord... 1 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 2 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings-

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere