Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem"

Transkript

1 Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K med underliggende institutioner (herefter benævnt Ordregiver ) og [NAVN/VIRKSOMHED] [Adresse] [Postnummer] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren") Side 1 af 21

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER AFTALENS FORMÅL OG PARTER AFTALENS GENSTAND OG OMFANG Krav til sortiment Købsomfang BESTILLING OG LEVERINGSBETINGELSER PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Betaling og fakturering RAPPORTERING OG ORDREGIVERS INSPEKTION Rapportering LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER TREDJEMANDS RETTIGHEDER FORSINKELSE MANGLER ERSTATNING OG FORSIKRING MISLIGHOLDELSE Leverandørens afværge- og underretningspligt Kundens hæveadgang som følge af misligholdelse Leverandørens hæveadgang som følge af misligholdelse OPHÆVELSE AF AFTALEN FORCE MAJEURE PRISREGULERING TAVSHEDSPLIGT MEDDELELSER ÆNDRINGER OVERDRAGELSE VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDNYTTELSE AF OPTIONER TVISTIGHEDER UNDERSKRIFT Side 2 af 21

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1 CSR Bilag 2a Kravspecifikation Bilag 2b Fødevareministeriets adresser Bilag 3 Kravspecifikation og Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Bilag 4 Tro og love erklæring om tavshedspligt Side 3 af 21

4 1. Definitioner Aftalen: Nærværende rammeaftaleaftale med bilag. Arbejdsdag: Mandag til og med fredag eksklusive danske helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Delleverance: En afgrænset del af en leverance, som er inddelt i flere mængder. Ordregiver: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) DEP er Fødevareministeriets departement NAER er NaturErhvervstyrelsen FVST er Fødevarestyrelsen Indkøbsordren: Ordregivers bestilling af varer til Leverandøren. Leverancen: De varer som Leverandøren skal jf. indkøbsordren skal levere til Ordregiver. Leverandøren: (Her indsættes navnet på den virksomhed der indgås kontrakt med) Part: Ordregiver og Leverandør, tilsammen Parterne Sortimentet: Varer og ydelser, beskrevet i bilag 2a og 3. Underleverandør: Leverandører, som Leverandøren benytter til opfyldelse af aftalen Side 4 af 21

5 2. Aftalens formål og parter Aftalen vedrører køb og levering af kaffe, te og relaterede produkter. Aftalen er indgået mellem Parterne efter afholdelse af udbud i henhold til reglerne i Udbudsdirektivet 1. Aftalen omfatter de varer og ydelser, der er beskrevet i bilag 2a og 3. Hvor der i aftalen er anført "Ordregiver", betyder det, at det alene er de 3 myndigheder, der er berettiget til at håndhæve den pågældende bestemmelse i aftalen. 3. Aftalens genstand og omfang 3.1 Krav til sortiment Leverandøren er under aftalen forpligtet til at drage omsorg for, at sortimentet kan leveres under opfyldelse af 2a og 3. Sortimentet skal opfylde alle relevante love og regler, herunder alle myndighedskrav som er gældende i Danmark på tidspunktet for levering af Leverancen. Dette omfatter også krav til sortimentets lovlighed og sikkerhed. Leverancen skal med hensyn til mængde og betegnelse svare til de krav og beskrivelser, der fremgår af bilag 2a og 3 samt de i indkøbsordren anførte krav. Leverandøren skal i forbindelse med aftalen respektere de krav og beskrivelser om Corporate Social Responsibility (CSR), som er indeholdt i bilag 1, samt på ordregivers opfordring rapportere herom i overensstemmelse med kravene i samme bilag. Med CSR menes de krav, som Leverandøren i forhold til varerne eller ydelserne skal efterleve eksempelvis i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 1 (2004/18/EF) BEK. Nr. 712 af 15/ Side 5 af 21

6 3.2 Købsomfang Som hovedregel forpligter Ordregiver sig til at benytte denne aftale til alle ordrer over 1000 kr. Som undtagelse herfra kan ordregiver købe produkterne omfattet af aftalen hos en anden leverandør, hvis Leverandøren oplyser, at denne ikke vil kunne levere inden for den aftalte leveringstid. 4. Bestilling og leveringsbetingelser Når Ordregiver ønsker at afgive bestilling, sker dette ved afgivelse af en Indkøbsordre på leverandørens indkøbsportal, via mail til leverandøren eller via Moderniseringsstyrelsens fakturerings- og indkøbssystem (IndFak eller lign.) Levering skal ske DDP (INCOTERMS 2010). Leverandøren afholder samtlige omkostninger forbundet med aflæsning. Leverancen skal leveres inden for den anførte leveringstid til adresserne jf. bilag 2b, medmindre Parterne aftaler andet. Såfremt levering ikke sker inden for leveringstiden, er Ordregiver kun forpligtet til at modtage Leverancen, såfremt: a) Leverandøren har givet meddelelse om det nye leveringstidspunkt, og b) Ordregiver har godkendt det nye leveringstidspunkt, og c) levering sker under hensyn til de punkter, som er fastsat ovenfor i dette afsnit. Medmindre Ordregiver anfører andet, skal Leverancen omfatte alle varer omfattet af Indkøbsordren. Leverancen skal være ledsaget af en følgeseddel, hvoraf som minimum følgende oplysninger skal fremgå: a) afsender, b) dato for afsendelse, Side 6 af 21

7 c) modtager, d) kort beskrivelse af de leverede varer, e) vare nr. på de leverede varer, Ved modtagelsen er det Leverandørens ansvar at sikre Ordregivers kvittering for levering. Bekræftelsen indebærer ikke, at Ordregiver har godkendt, at Leverancen er kontraktmæssig. 5. Priser og betalingsbetingelser Leverandøren har krav på den i bilag 3 angivne pris for de varer, som er omfattet af Leverancen. I priserne er inkluderet samtlige omkostninger forbundet med pakning, transport, administration, forsikringer, dokumentation m.v. For ordre under 500 kan leverandøren opkræve leveringsgebyr. Leverandøren har herudover ikke krav på godtgørelse, kompensation m.v. Priser er angivet i danske kroner (DKK), eksklusive moms. Ordregiver er efter påkrav berettiget til at foretage modregning i et hvert af Leverandørens tilgodehavender, uanset om de udspringer af denne aftale. 5.1 Betaling og fakturering Såfremt Leverandøren har hjemsted i Danmark, skal fakturering ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver. Elektronisk faktura skal fremsendes i det til enhver tid af Moderniseringsstyrelsen foreskrevne format. Oplysninger om EAN nummeret for hver styrelse fremgår af bilag 2b. Side 7 af 21

8 Fyldestgørende fakturaer skal, for at kunne anvises til betaling, indeholde følgende: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nr., eller for udenlandske leverandører tilsvarende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Ordregivers navn og adresse. 3. Leveringsadresse 4. EAN-lokations nummer som angivet i indkøbsordren. 5. Reference hos Ordregiver 6. Fakturadato (udstedelsesdato). 7. Fakturanummer. 8. Betalingsdato. 9. Betalingsoplysninger, bankkonto. 10. Pris eksklusive moms på de enkelte varer. 11. Fakturabeløb total. 12. Mængden af leverede varer eller ydelser pr. varelinje. Såfremt oplysningerne på fakturaen, i henhold til ovenstående, er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Fakturering kan tidligst ske på leveringstidspunktet og forudsætter at der er sket mangelfri levering. Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Bevirker forhold hos Leverandøren, at Ordregiver ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Ordregiver ikke gøres ansvarlig for manglende betaling. Side 8 af 21

9 6. Rapportering og Ordregivers inspektion 6.1 Rapportering På Ordregivers anmodning skal Leverandøren fremsende en samlet opgørelse over Ordregivers indkøb gennem aftalen det foregående kalenderår. Af opgørelsen skal det fremgå, hvilke varer Ordregiver har købt samt oplysning om mængde fordelt på hver vare. Endvidere skal det for hver vare og ydelse fremgå, hvilken pris Ordregiver har betalt pr. enhed samt den samlede værdi af købene. Opdelingen skal ske på varenummer. Oplysningerne skal afgives i et gængs format (f.eks. Excel eller pdf). 7. Leverandørens organisation og underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte Underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren skal sikre sig, at Underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig over for Ordregiver. Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændigt virkende tredjemænd, indebærer ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar. Leverandøren hæfter således for Underleverandørens varer og ydelser og forhold på ganske samme måde som for sine egne forhold, og Ordregiver kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at sikre Ordregiver samme adgang til Underleverandører, som Ordregiver har til Leverandøren. Side 9 af 21

10 8. Tredjemands rettigheder Leverandøren garanterer, at Ordregivers erhvervelse, import, anvendelse og mulige efterfølgende eksport af Leverancen ikke krænker tredjemands rettigheder af nogen art, uanset om disse er baseret på patentrettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, markedsføringsloven m.v., og at ingen tredjemand kan kræve licensbetalinger, licensafgifter eller noget andet vederlag eller kompensation fra Ordregiver, som følge af Ordregivers ejerskab, erhvervelse eller anvendelse af Leverancen. Ordregiver skal give meddelelse til Leverandøren, hvis Ordregiver bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af Ordregivers ejerskab, erhvervelse eller anvendelse af Leverancen. Ordregiver kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation eller på anden måde over for Ordregiver redegør for oprindelsen af Leverancen. Dokumentationen skal foreligge senest 10 Arbejdsdage efter, at krav herom er fremsat. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren pligtig til for egen regning at skaffe Ordregiver retten til fortsat at anvende Leverancen, eller at bringe krænkelsen til ophør, således at Leverandøren opfylder kravene efter aftalen. Såfremt dette ikke er muligt, skal Leverandøren vederlagsfrit levere erstatningsvarer og ydelser til Ordregiver, som opfylder kravene i aftalen. Hvis tredjemand retter erstatningskrav mod Ordregiver som følge af, at Ordregivers erhvervelse eller anvendelse af Leverancen krænker tredjemands ret, skal Leverandøren friholde Ordregiver for ethvert beløb, Ordregiver måtte være forpligtet til at betale til tredjemand. Endvidere skal Leverandøren afholde Ordregivers omkostninger til advokatbistand samt nødvendig sagkyndig bistand. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at kræve, at Leverandøren overtager en eventuel retssag anlagt af tredjemand, eller vederlagsfrit bistår Ordregiver i nødvendigt omfang i forbindelse med retssagens førelse. Side 10 af 21

11 9. Forsinkelse Såfremt Leverandøren - og dette ikke skyldes Ordregivers forhold - ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder uanset, om det er hele Leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf (delvis forsinkelse/restordre). Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne. Leverandøren skal ligeledes straks skriftligt meddele Ordregiver, at forsinkelsen er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. I tilfælde af forsinkelse med Leverancen, betaler Leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. kalenderdag af prisen for de varer og ydelser omfattet af Leverancen, der er forsinkede. Boden udgør 0,25 % pr. kalenderdag. Boden for hver forsinkelse kan ikke overstige 50 % af de forsinkede varers og ydelsers pris Har Leverandøren ikke senest 12 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav fra Ordregiver om betaling af bod, eller har Ordregiver ikke inden for samme frist foretaget modregning af boden i Leverandørens tilgodehavende, bortfalder retten til den påløbne bod. Ordregivers krav på bod bortfalder ikke, selv om Ordregiver har gjort brug af sine øvrige misligholdelsesbeføjelser. Krav på bod afskærer ikke Ordregiver fra at gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende. Side 11 af 21

12 10. Mangler Købelovens regler om mangler og mangelafhjælpning finder anvendelse, medmindre disse er fraveget i Aftalen. Såfremt Ordregiver konstaterer mangler ved Leverancen ved levering, giver Ordregiver meddelelse herom til Leverandøren inden for rimelig tid fra Ordregiver har opdaget manglen. Afhentning af mangelfulde varer sker for Leverandørens regning og risiko. Såfremt Ordregiver mener, der foreligger en mangel, og Leverandøren ikke er enig heri, og det ikke er muligt for Parterne at opnå enighed herom, er Leverandøren forpligtet til at foretage afhjælpning uden beregning. Ved eventuel returnering af varer i forbindelse med afhjælpning eller om levering sker det ved Leverandørens vederlagsfri afhentning hos Ordregiver, alternativt at Leverandøren bekoster transporten. I tilfælde af mangler ved ydelser er Leverandøren forpligtet til at foretage om levering. 11. Erstatning og forsikring Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Hver Parts samlede erstatningsansvar under aftalen, kan maksimalt udgøre den forbrugte beløbsramme på tidspunktet for ophør af aftalen, dog minimum 10 % af beløbsrammen. Foranstående beløbsmæssige begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. Side 12 af 21

13 De i nærværende punkt anførte erstatningsbegrænsninger gælder ikke i relation til Leverandørens ansvar ved krænkelse af tredjemands rettigheder. Leverandøren skal opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar. Leverandøren skal på Kundens anmodning dokumentere, at kravet om erhvervs- og produktansvarsforsikring er opfyldt. 12. Misligholdelse 12.1 Leverandørens afværge- og underretningspligt Når misligholdelse af Leveringsaftalen indtræder eller må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde misligholdelsen eller - hvis dette ikke er muligt - at begrænse denne. Leverandøren skal ligeledes straks skriftligt meddele Kunden, at misligholdelse er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede karakter af misligholdelsen. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse misligholdelsen Kundens hæveadgang som følge af misligholdelse Kunden er berettiget til at ophæve Leveringsaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser under Leveringsaftalen. Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse: 1. Såfremt Leverandøren i mere end 2 tilfælde vægrer sig mod at acceptere en bestilling. 2. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse Side 13 af 21

14 fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Leveringsaftaleaftalen. 3. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. 4. Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leveringsaftaleaftalens rette opfyldelse i fare. 5. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Leveringsaftaleaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leveringsaftaleaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. 6. Såfremt Leverandøren ikke tilbyder et Sortiment som anført i bilag 2A og 3. Ophævelsen har ikke virkning for bestillinger, som Kunden på tidspunktet for ophævelsen har afgivet til Leverandøren, og som denne har modtaget. I tilfælde af Ordregivers ophævelse af aftalen kan Ordregiver dog tilbagelevere varer, som Ordregiver vurderer uanvendelige som følge af ophævelsen. Såfremt varerne indgår i en samlet Indkøbsordre, hvoraf Ordregiver kun har modtaget en delmængde, når Aftalen ophæves, er Ordregiver berettiget til at tilbagelevere sådanne varer. For varer som Ordregiver tilbageleverer, skal Leverandøren tilbagebetale den fulde salgspris uden fradrag Leverandørens hæveadgang som følge af misligholdelse Leverandøren kan med et varsel på 30 kalenderdage ophæve aftalen helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af aftalen fra Ordregivers side, medmindre Ordregiver har bragt misligholdelsen til ophør inden da. Som misligholdelse fra ordregivers side kan nævnes: Side 14 af 21

15 1. Såfremt Ordregiver gentagende gange undlader at betale rettidigt for konkrete Leverancer, anses dette (men ikke begrænset hertil) for en væsentlig misligholdelse af aftalen. Leverandøren er ikke berettiget til at ophæve aftalen som følge af Ordregivers manglende betaling, såfremt Ordregiver har meddelt Leverandøren, at der er mangler ved en Leverance og/eller en faktura, eller Ordregiver har fremsat påkrav om modregning, eller Ordregiver i øvrigt i henhold til Aftalen er berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller delvist. Ordregiver er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde beløb, der overstiger det af Ordregiver opgjorte krav. 13. Ophævelse af aftalen Begge parter kan opsige aftalen med et varsel på seks måneder. Opsigelse skal ske skriftligt. 14. Force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den Part der påberåber sig force majeure meddeler dette til den anden Part, så snart force majeure indtræffer, og med behørig beskrivelse af den pågældende force majeure begivenhed, herunder dens art og omfang. Force majeure defineres som en begivenhed, der er: 1. uden for Parternes kontrol og af en nærmere beskrevet art (krig, fjendtligheder, oprør, atomudslip eller naturkatastrofer osv.), 2. uforudsigelig eller som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning i forbindelse med udbuddet, og som ikke let er overvundet, hverken ved rimelige investeringer af ressourcer eller penge osv. Forhold hos en Underleverandør kan kun anses som force majeure, såfremt der for Underleverandøren foreligger force majeure, og Leverandøren ikke burde have overvundet eller undgået forholdet, eksempelvis ved at anvende andre underleverandører. Side 15 af 21

16 Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner ikke anses som force majeure. Hvis der inden for en periode på 90 kalenderdage foreligger force majeure i mere end sammenlagt - men ikke nødvendigvis sammenhængende 60 kalenderdage, er Parterne berettigede til at opsige Aftalen. Såfremt Aftalen opsiges som følge af force majeure, er Leverandøren berettiget til at modtage betaling for Leverancer, som er leveret, indtil force majeure indtraf, og Ordregiver er kun pligtig at betale et beløb, der svarer til modtagne og godkendte Leverancer eller Leverancer i produktion i henhold til Aftalen (mod levering af sådanne Leverancer eller endnu ikke færdigproducerede Leverancer). Hvis force majeure kun omfatter en del af Leverancen, men andre dele kan leveres, har Ordregiver dog ret - men ikke pligt - til at kræve den del af Leverancen, som ikke er omfattet af force majeure, leveret i henhold til betingelserne i Aftalen. Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af force majeure. 15. Prisregulering Prisregulering for te sker på baggrund af Danmarks statistik nettoprisindeks juni Ved prisregulering angives indeks samt den procentvise regulering, der er foretaget på baggrund heraf. Leverandøren skal beregne nye priser på baggrund af indeksprisreguleringen og indberette disse til Ordregiver, samt indsende dokumentation for hvordan disse er beregnet. Regulering efter prisindeks: z w x( ) y w= reguleret beløb x= beløb der skal reguleres juni y= samlet nettoprisindeks for 2015 z= samlet nettopridsindeks for reguleringstidspunktet Side 16 af 21

17 Regulering af pris sker en gang årligt pr. 1. juni Prisregulering for kaffe skal ske kvartalsvis på baggrund af ICO indicator prices Annual and monthly averages Other Mild Arabicas market USA Robustas Market Europa Kaffepriser kan reguleres 4 gange årligt med virkning for 1. september, 1. december, 1. marts, 1. juni, Juni reguleres med den gennemsnitlige udvikling fra marts til og med maj, for de i ovenstående anførte kurser. September reguleres med den gennemsnitlige udvikling fra juni til og med august, for de i ovenstående anførte kurser. December reguleres med den gennemsnitlige udvikling fra september til og med november. Marts reguleres med den gennemsnitlige udvikling fra december til og med februar, for de i ovenstående anførte kurser. Første regulering sker pr. 1. september med den gennemsnitlige udvikling fra 1. juni til og med 31. august til og med oktober. Priserne kan kun reguleres, såfremt ændringen overstiger +/- 0,50 kr. pr. kg. Er der ikke foretaget regulering i et eller flere foregående kvartal(er) reguleres priserne med udgangspunkt i den gennemsnitlige udvikling for disse kvartaler. Leverandøren skal ved fremsendelse af prisregulering medsende regneark hvoraf det tydeligt fremgår hvordan reguleringen er beregnet. Der skal ligeledes medsendes dokumentation for at beregningen er foretaget på baggrund af de i punkt 16 oplistede kurser. Der kan ikke inddrages andre parametre i prisreguleringen. Leverandøren skal anvende samme prisreguleringsmodel i hele kontraktperioden. Det tillades at leverandøren i sin prisreguleringsmodel indregner ristesvind med op til 15 %. Den fastsatte % kan ikke ændres i kontraktperioden. Eksempel på prisregulering på kaffe: Side 17 af 21

18 De regulerede priser er gældende 14 arbejdsdage fra tidspunktet for Ordregivers modtagelse af nye prisdata, medmindre Ordregiver forinden har fremsat indsigelse mod reguleringen. 16. Tavshedspligt Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde bruge Ordregiver som reference. Nærværende bestemmelse gælder også efter aftalens ophør. 17. Meddelelser Medmindre andet fremgår af aftalen, skal meddelelser mellem Parterne vedrørende aftalen ske skriftligt på . Side 18 af 21

19 18. Ændringer Aftalen kan alene ændres ved skriftlig aftaleaftale mellem Leverandøren og Ordregiver Sådanne ændringer skal fremgå af en ændringsaftaleaftale, der er underskrevet af Leverandøren og Ordregiver og som herefter indgår som en del af aftalen. 19. Overdragelse Overdragelse af Leveringsaftaleaftalen til en ny Leverandør kræver Kundens forudgående skriftlige samtykke, som ikke må nægtes medmindre saglige grunde taler herfor. Det anses bl.a. for saglig grund, såfremt der er en risiko for, at en overdragelse vil stride mod præceptive retsregler, herunder udbudsretlige regler. Det anses således som en saglig grund, såfremt der ikke foreligger endelig retspraksis, hvorefter det kan fastslås, at en overdragelse er lovlig. Kunden kan gøre sit samtykke betinget, f.eks. af at Leverandøren fortsat skal hæfte for Leveringsaftaleaftalens korrekte opfyldelse. Med henblik på at få klarlagt om en overdragelse kan stride mod præceptive regler, herunder udbudsretlige regler, kan Kunden på Leverandørens regning antage en advokat, som foretager en vurdering heraf. Hvis advokaten vurderer, at der foreligger en risiko for, at overdragelsen kan stride mod de nævnte regler uanset størrelsen af denne risiko foreligger der en saglig grund for at nægte samtykke til overdragelsen. 20. Varighed, forlængelse Og udnyttelse af optioner. Aftalens varighed er fra den 15. juni 2015 til 14.juni 2017 med mulighed for forlængelse yderligere 2 x1 år. Udnyttelse af optioner sker ved at ordregiver senest seks måneder før aftalens udløb skriftligt orienterer Leverandøren. Såfremt Ordregiver ønsker at opsige aftalen, skal Ordregiver give meddelelse herom til Leverandøren. Ordregivers opsigelse kan ske med 1 måneders varsel til den 1. i en måned. Derudover er Leveringsaftaleaftalen indtil ophør opsigelig for Leverandøren med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned. Side 19 af 21

20 Såfremt der indtræder ændringer i Ordregivers organisatoriske forhold eller andre begivenheder, som er uden for Ordregiveres indflydelse, kan Ordregiver dog opsige aftalen med en måneds varsel. Leverandøren skal ved aftalens ophør - uanset ophørsgrunden - tilstille Ordregiver systematiserede oplysninger om alle Leverancer under aftalen. Oplysningerne skal afgives i et gængs format (f.eks. Excel) og indeholde de oplysninger, der fremgår af punkt 6.1. Enhver bestemmelse i aftalen som udtrykkeligt eller underforstået skal have gyldighed efter aftalens ophør, og ethvert krav som opstår i forbindelse med aftalens ophør, skal have gyldighed mellem Parterne efter aftalens ophør. 21. Tvistigheder Uoverensstemmelser mellem parterne om kontrakten, dens opfyldelse eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem parterne. Kan parterne ikke opnå enighed, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol efter retsplejelovens regler og på baggrund af den til enhver tid gældende danske købelov. 22. Underskrift Aftalen udarbejdes i to originale kopier, der begge underskrives af Leverandøren og Ordregiver. For Ordregiver: For Leverandøren: Dato: Dato: Side 20 af 21

21 Underskrift Underskrift Navn Navn Side 21 af 21

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere