Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem"

Transkript

1 Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K med underliggende institutioner (herefter benævnt Ordregiver ) og [NAVN/VIRKSOMHED] [Adresse] [Postnummer] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren") Side 1 af 21

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER AFTALENS FORMÅL OG PARTER AFTALENS GENSTAND OG OMFANG Krav til sortiment Købsomfang BESTILLING OG LEVERINGSBETINGELSER PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Betaling og fakturering RAPPORTERING OG ORDREGIVERS INSPEKTION Rapportering LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER TREDJEMANDS RETTIGHEDER FORSINKELSE MANGLER ERSTATNING OG FORSIKRING MISLIGHOLDELSE Leverandørens afværge- og underretningspligt Kundens hæveadgang som følge af misligholdelse Leverandørens hæveadgang som følge af misligholdelse OPHÆVELSE AF AFTALEN FORCE MAJEURE PRISREGULERING TAVSHEDSPLIGT MEDDELELSER ÆNDRINGER OVERDRAGELSE VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDNYTTELSE AF OPTIONER TVISTIGHEDER UNDERSKRIFT Side 2 af 21

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1 CSR Bilag 2a Kravspecifikation Bilag 2b Fødevareministeriets adresser Bilag 3 Kravspecifikation og Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Bilag 4 Tro og love erklæring om tavshedspligt Side 3 af 21

4 1. Definitioner Aftalen: Nærværende rammeaftaleaftale med bilag. Arbejdsdag: Mandag til og med fredag eksklusive danske helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Delleverance: En afgrænset del af en leverance, som er inddelt i flere mængder. Ordregiver: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) DEP er Fødevareministeriets departement NAER er NaturErhvervstyrelsen FVST er Fødevarestyrelsen Indkøbsordren: Ordregivers bestilling af varer til Leverandøren. Leverancen: De varer som Leverandøren skal jf. indkøbsordren skal levere til Ordregiver. Leverandøren: (Her indsættes navnet på den virksomhed der indgås kontrakt med) Part: Ordregiver og Leverandør, tilsammen Parterne Sortimentet: Varer og ydelser, beskrevet i bilag 2a og 3. Underleverandør: Leverandører, som Leverandøren benytter til opfyldelse af aftalen Side 4 af 21

5 2. Aftalens formål og parter Aftalen vedrører køb og levering af kaffe, te og relaterede produkter. Aftalen er indgået mellem Parterne efter afholdelse af udbud i henhold til reglerne i Udbudsdirektivet 1. Aftalen omfatter de varer og ydelser, der er beskrevet i bilag 2a og 3. Hvor der i aftalen er anført "Ordregiver", betyder det, at det alene er de 3 myndigheder, der er berettiget til at håndhæve den pågældende bestemmelse i aftalen. 3. Aftalens genstand og omfang 3.1 Krav til sortiment Leverandøren er under aftalen forpligtet til at drage omsorg for, at sortimentet kan leveres under opfyldelse af 2a og 3. Sortimentet skal opfylde alle relevante love og regler, herunder alle myndighedskrav som er gældende i Danmark på tidspunktet for levering af Leverancen. Dette omfatter også krav til sortimentets lovlighed og sikkerhed. Leverancen skal med hensyn til mængde og betegnelse svare til de krav og beskrivelser, der fremgår af bilag 2a og 3 samt de i indkøbsordren anførte krav. Leverandøren skal i forbindelse med aftalen respektere de krav og beskrivelser om Corporate Social Responsibility (CSR), som er indeholdt i bilag 1, samt på ordregivers opfordring rapportere herom i overensstemmelse med kravene i samme bilag. Med CSR menes de krav, som Leverandøren i forhold til varerne eller ydelserne skal efterleve eksempelvis i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 1 (2004/18/EF) BEK. Nr. 712 af 15/ Side 5 af 21

6 3.2 Købsomfang Som hovedregel forpligter Ordregiver sig til at benytte denne aftale til alle ordrer over 1000 kr. Som undtagelse herfra kan ordregiver købe produkterne omfattet af aftalen hos en anden leverandør, hvis Leverandøren oplyser, at denne ikke vil kunne levere inden for den aftalte leveringstid. 4. Bestilling og leveringsbetingelser Når Ordregiver ønsker at afgive bestilling, sker dette ved afgivelse af en Indkøbsordre på leverandørens indkøbsportal, via mail til leverandøren eller via Moderniseringsstyrelsens fakturerings- og indkøbssystem (IndFak eller lign.) Levering skal ske DDP (INCOTERMS 2010). Leverandøren afholder samtlige omkostninger forbundet med aflæsning. Leverancen skal leveres inden for den anførte leveringstid til adresserne jf. bilag 2b, medmindre Parterne aftaler andet. Såfremt levering ikke sker inden for leveringstiden, er Ordregiver kun forpligtet til at modtage Leverancen, såfremt: a) Leverandøren har givet meddelelse om det nye leveringstidspunkt, og b) Ordregiver har godkendt det nye leveringstidspunkt, og c) levering sker under hensyn til de punkter, som er fastsat ovenfor i dette afsnit. Medmindre Ordregiver anfører andet, skal Leverancen omfatte alle varer omfattet af Indkøbsordren. Leverancen skal være ledsaget af en følgeseddel, hvoraf som minimum følgende oplysninger skal fremgå: a) afsender, b) dato for afsendelse, Side 6 af 21

7 c) modtager, d) kort beskrivelse af de leverede varer, e) vare nr. på de leverede varer, Ved modtagelsen er det Leverandørens ansvar at sikre Ordregivers kvittering for levering. Bekræftelsen indebærer ikke, at Ordregiver har godkendt, at Leverancen er kontraktmæssig. 5. Priser og betalingsbetingelser Leverandøren har krav på den i bilag 3 angivne pris for de varer, som er omfattet af Leverancen. I priserne er inkluderet samtlige omkostninger forbundet med pakning, transport, administration, forsikringer, dokumentation m.v. For ordre under 500 kan leverandøren opkræve leveringsgebyr. Leverandøren har herudover ikke krav på godtgørelse, kompensation m.v. Priser er angivet i danske kroner (DKK), eksklusive moms. Ordregiver er efter påkrav berettiget til at foretage modregning i et hvert af Leverandørens tilgodehavender, uanset om de udspringer af denne aftale. 5.1 Betaling og fakturering Såfremt Leverandøren har hjemsted i Danmark, skal fakturering ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver. Elektronisk faktura skal fremsendes i det til enhver tid af Moderniseringsstyrelsen foreskrevne format. Oplysninger om EAN nummeret for hver styrelse fremgår af bilag 2b. Side 7 af 21

8 Fyldestgørende fakturaer skal, for at kunne anvises til betaling, indeholde følgende: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nr., eller for udenlandske leverandører tilsvarende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Ordregivers navn og adresse. 3. Leveringsadresse 4. EAN-lokations nummer som angivet i indkøbsordren. 5. Reference hos Ordregiver 6. Fakturadato (udstedelsesdato). 7. Fakturanummer. 8. Betalingsdato. 9. Betalingsoplysninger, bankkonto. 10. Pris eksklusive moms på de enkelte varer. 11. Fakturabeløb total. 12. Mængden af leverede varer eller ydelser pr. varelinje. Såfremt oplysningerne på fakturaen, i henhold til ovenstående, er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Fakturering kan tidligst ske på leveringstidspunktet og forudsætter at der er sket mangelfri levering. Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Bevirker forhold hos Leverandøren, at Ordregiver ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Ordregiver ikke gøres ansvarlig for manglende betaling. Side 8 af 21

9 6. Rapportering og Ordregivers inspektion 6.1 Rapportering På Ordregivers anmodning skal Leverandøren fremsende en samlet opgørelse over Ordregivers indkøb gennem aftalen det foregående kalenderår. Af opgørelsen skal det fremgå, hvilke varer Ordregiver har købt samt oplysning om mængde fordelt på hver vare. Endvidere skal det for hver vare og ydelse fremgå, hvilken pris Ordregiver har betalt pr. enhed samt den samlede værdi af købene. Opdelingen skal ske på varenummer. Oplysningerne skal afgives i et gængs format (f.eks. Excel eller pdf). 7. Leverandørens organisation og underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte Underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren skal sikre sig, at Underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig over for Ordregiver. Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændigt virkende tredjemænd, indebærer ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar. Leverandøren hæfter således for Underleverandørens varer og ydelser og forhold på ganske samme måde som for sine egne forhold, og Ordregiver kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at sikre Ordregiver samme adgang til Underleverandører, som Ordregiver har til Leverandøren. Side 9 af 21

10 8. Tredjemands rettigheder Leverandøren garanterer, at Ordregivers erhvervelse, import, anvendelse og mulige efterfølgende eksport af Leverancen ikke krænker tredjemands rettigheder af nogen art, uanset om disse er baseret på patentrettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, markedsføringsloven m.v., og at ingen tredjemand kan kræve licensbetalinger, licensafgifter eller noget andet vederlag eller kompensation fra Ordregiver, som følge af Ordregivers ejerskab, erhvervelse eller anvendelse af Leverancen. Ordregiver skal give meddelelse til Leverandøren, hvis Ordregiver bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af Ordregivers ejerskab, erhvervelse eller anvendelse af Leverancen. Ordregiver kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation eller på anden måde over for Ordregiver redegør for oprindelsen af Leverancen. Dokumentationen skal foreligge senest 10 Arbejdsdage efter, at krav herom er fremsat. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren pligtig til for egen regning at skaffe Ordregiver retten til fortsat at anvende Leverancen, eller at bringe krænkelsen til ophør, således at Leverandøren opfylder kravene efter aftalen. Såfremt dette ikke er muligt, skal Leverandøren vederlagsfrit levere erstatningsvarer og ydelser til Ordregiver, som opfylder kravene i aftalen. Hvis tredjemand retter erstatningskrav mod Ordregiver som følge af, at Ordregivers erhvervelse eller anvendelse af Leverancen krænker tredjemands ret, skal Leverandøren friholde Ordregiver for ethvert beløb, Ordregiver måtte være forpligtet til at betale til tredjemand. Endvidere skal Leverandøren afholde Ordregivers omkostninger til advokatbistand samt nødvendig sagkyndig bistand. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at kræve, at Leverandøren overtager en eventuel retssag anlagt af tredjemand, eller vederlagsfrit bistår Ordregiver i nødvendigt omfang i forbindelse med retssagens førelse. Side 10 af 21

11 9. Forsinkelse Såfremt Leverandøren - og dette ikke skyldes Ordregivers forhold - ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder uanset, om det er hele Leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf (delvis forsinkelse/restordre). Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne. Leverandøren skal ligeledes straks skriftligt meddele Ordregiver, at forsinkelsen er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. I tilfælde af forsinkelse med Leverancen, betaler Leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. kalenderdag af prisen for de varer og ydelser omfattet af Leverancen, der er forsinkede. Boden udgør 0,25 % pr. kalenderdag. Boden for hver forsinkelse kan ikke overstige 50 % af de forsinkede varers og ydelsers pris Har Leverandøren ikke senest 12 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav fra Ordregiver om betaling af bod, eller har Ordregiver ikke inden for samme frist foretaget modregning af boden i Leverandørens tilgodehavende, bortfalder retten til den påløbne bod. Ordregivers krav på bod bortfalder ikke, selv om Ordregiver har gjort brug af sine øvrige misligholdelsesbeføjelser. Krav på bod afskærer ikke Ordregiver fra at gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende. Side 11 af 21

12 10. Mangler Købelovens regler om mangler og mangelafhjælpning finder anvendelse, medmindre disse er fraveget i Aftalen. Såfremt Ordregiver konstaterer mangler ved Leverancen ved levering, giver Ordregiver meddelelse herom til Leverandøren inden for rimelig tid fra Ordregiver har opdaget manglen. Afhentning af mangelfulde varer sker for Leverandørens regning og risiko. Såfremt Ordregiver mener, der foreligger en mangel, og Leverandøren ikke er enig heri, og det ikke er muligt for Parterne at opnå enighed herom, er Leverandøren forpligtet til at foretage afhjælpning uden beregning. Ved eventuel returnering af varer i forbindelse med afhjælpning eller om levering sker det ved Leverandørens vederlagsfri afhentning hos Ordregiver, alternativt at Leverandøren bekoster transporten. I tilfælde af mangler ved ydelser er Leverandøren forpligtet til at foretage om levering. 11. Erstatning og forsikring Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Hver Parts samlede erstatningsansvar under aftalen, kan maksimalt udgøre den forbrugte beløbsramme på tidspunktet for ophør af aftalen, dog minimum 10 % af beløbsrammen. Foranstående beløbsmæssige begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. Side 12 af 21

13 De i nærværende punkt anførte erstatningsbegrænsninger gælder ikke i relation til Leverandørens ansvar ved krænkelse af tredjemands rettigheder. Leverandøren skal opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar. Leverandøren skal på Kundens anmodning dokumentere, at kravet om erhvervs- og produktansvarsforsikring er opfyldt. 12. Misligholdelse 12.1 Leverandørens afværge- og underretningspligt Når misligholdelse af Leveringsaftalen indtræder eller må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde misligholdelsen eller - hvis dette ikke er muligt - at begrænse denne. Leverandøren skal ligeledes straks skriftligt meddele Kunden, at misligholdelse er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede karakter af misligholdelsen. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse misligholdelsen Kundens hæveadgang som følge af misligholdelse Kunden er berettiget til at ophæve Leveringsaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser under Leveringsaftalen. Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse: 1. Såfremt Leverandøren i mere end 2 tilfælde vægrer sig mod at acceptere en bestilling. 2. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse Side 13 af 21

14 fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Leveringsaftaleaftalen. 3. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. 4. Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leveringsaftaleaftalens rette opfyldelse i fare. 5. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Leveringsaftaleaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leveringsaftaleaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. 6. Såfremt Leverandøren ikke tilbyder et Sortiment som anført i bilag 2A og 3. Ophævelsen har ikke virkning for bestillinger, som Kunden på tidspunktet for ophævelsen har afgivet til Leverandøren, og som denne har modtaget. I tilfælde af Ordregivers ophævelse af aftalen kan Ordregiver dog tilbagelevere varer, som Ordregiver vurderer uanvendelige som følge af ophævelsen. Såfremt varerne indgår i en samlet Indkøbsordre, hvoraf Ordregiver kun har modtaget en delmængde, når Aftalen ophæves, er Ordregiver berettiget til at tilbagelevere sådanne varer. For varer som Ordregiver tilbageleverer, skal Leverandøren tilbagebetale den fulde salgspris uden fradrag Leverandørens hæveadgang som følge af misligholdelse Leverandøren kan med et varsel på 30 kalenderdage ophæve aftalen helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af aftalen fra Ordregivers side, medmindre Ordregiver har bragt misligholdelsen til ophør inden da. Som misligholdelse fra ordregivers side kan nævnes: Side 14 af 21

15 1. Såfremt Ordregiver gentagende gange undlader at betale rettidigt for konkrete Leverancer, anses dette (men ikke begrænset hertil) for en væsentlig misligholdelse af aftalen. Leverandøren er ikke berettiget til at ophæve aftalen som følge af Ordregivers manglende betaling, såfremt Ordregiver har meddelt Leverandøren, at der er mangler ved en Leverance og/eller en faktura, eller Ordregiver har fremsat påkrav om modregning, eller Ordregiver i øvrigt i henhold til Aftalen er berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller delvist. Ordregiver er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde beløb, der overstiger det af Ordregiver opgjorte krav. 13. Ophævelse af aftalen Begge parter kan opsige aftalen med et varsel på seks måneder. Opsigelse skal ske skriftligt. 14. Force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den Part der påberåber sig force majeure meddeler dette til den anden Part, så snart force majeure indtræffer, og med behørig beskrivelse af den pågældende force majeure begivenhed, herunder dens art og omfang. Force majeure defineres som en begivenhed, der er: 1. uden for Parternes kontrol og af en nærmere beskrevet art (krig, fjendtligheder, oprør, atomudslip eller naturkatastrofer osv.), 2. uforudsigelig eller som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning i forbindelse med udbuddet, og som ikke let er overvundet, hverken ved rimelige investeringer af ressourcer eller penge osv. Forhold hos en Underleverandør kan kun anses som force majeure, såfremt der for Underleverandøren foreligger force majeure, og Leverandøren ikke burde have overvundet eller undgået forholdet, eksempelvis ved at anvende andre underleverandører. Side 15 af 21

16 Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner ikke anses som force majeure. Hvis der inden for en periode på 90 kalenderdage foreligger force majeure i mere end sammenlagt - men ikke nødvendigvis sammenhængende 60 kalenderdage, er Parterne berettigede til at opsige Aftalen. Såfremt Aftalen opsiges som følge af force majeure, er Leverandøren berettiget til at modtage betaling for Leverancer, som er leveret, indtil force majeure indtraf, og Ordregiver er kun pligtig at betale et beløb, der svarer til modtagne og godkendte Leverancer eller Leverancer i produktion i henhold til Aftalen (mod levering af sådanne Leverancer eller endnu ikke færdigproducerede Leverancer). Hvis force majeure kun omfatter en del af Leverancen, men andre dele kan leveres, har Ordregiver dog ret - men ikke pligt - til at kræve den del af Leverancen, som ikke er omfattet af force majeure, leveret i henhold til betingelserne i Aftalen. Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af force majeure. 15. Prisregulering Prisregulering for te sker på baggrund af Danmarks statistik nettoprisindeks juni Ved prisregulering angives indeks samt den procentvise regulering, der er foretaget på baggrund heraf. Leverandøren skal beregne nye priser på baggrund af indeksprisreguleringen og indberette disse til Ordregiver, samt indsende dokumentation for hvordan disse er beregnet. Regulering efter prisindeks: z w x( ) y w= reguleret beløb x= beløb der skal reguleres juni y= samlet nettoprisindeks for 2015 z= samlet nettopridsindeks for reguleringstidspunktet Side 16 af 21

17 Regulering af pris sker en gang årligt pr. 1. juni Prisregulering for kaffe skal ske kvartalsvis på baggrund af ICO indicator prices Annual and monthly averages Other Mild Arabicas market USA Robustas Market Europa Kaffepriser kan reguleres 4 gange årligt med virkning for 1. september, 1. december, 1. marts, 1. juni, Juni reguleres med den gennemsnitlige udvikling fra marts til og med maj, for de i ovenstående anførte kurser. September reguleres med den gennemsnitlige udvikling fra juni til og med august, for de i ovenstående anførte kurser. December reguleres med den gennemsnitlige udvikling fra september til og med november. Marts reguleres med den gennemsnitlige udvikling fra december til og med februar, for de i ovenstående anførte kurser. Første regulering sker pr. 1. september med den gennemsnitlige udvikling fra 1. juni til og med 31. august til og med oktober. Priserne kan kun reguleres, såfremt ændringen overstiger +/- 0,50 kr. pr. kg. Er der ikke foretaget regulering i et eller flere foregående kvartal(er) reguleres priserne med udgangspunkt i den gennemsnitlige udvikling for disse kvartaler. Leverandøren skal ved fremsendelse af prisregulering medsende regneark hvoraf det tydeligt fremgår hvordan reguleringen er beregnet. Der skal ligeledes medsendes dokumentation for at beregningen er foretaget på baggrund af de i punkt 16 oplistede kurser. Der kan ikke inddrages andre parametre i prisreguleringen. Leverandøren skal anvende samme prisreguleringsmodel i hele kontraktperioden. Det tillades at leverandøren i sin prisreguleringsmodel indregner ristesvind med op til 15 %. Den fastsatte % kan ikke ændres i kontraktperioden. Eksempel på prisregulering på kaffe: Side 17 af 21

18 De regulerede priser er gældende 14 arbejdsdage fra tidspunktet for Ordregivers modtagelse af nye prisdata, medmindre Ordregiver forinden har fremsat indsigelse mod reguleringen. 16. Tavshedspligt Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde bruge Ordregiver som reference. Nærværende bestemmelse gælder også efter aftalens ophør. 17. Meddelelser Medmindre andet fremgår af aftalen, skal meddelelser mellem Parterne vedrørende aftalen ske skriftligt på . Side 18 af 21

19 18. Ændringer Aftalen kan alene ændres ved skriftlig aftaleaftale mellem Leverandøren og Ordregiver Sådanne ændringer skal fremgå af en ændringsaftaleaftale, der er underskrevet af Leverandøren og Ordregiver og som herefter indgår som en del af aftalen. 19. Overdragelse Overdragelse af Leveringsaftaleaftalen til en ny Leverandør kræver Kundens forudgående skriftlige samtykke, som ikke må nægtes medmindre saglige grunde taler herfor. Det anses bl.a. for saglig grund, såfremt der er en risiko for, at en overdragelse vil stride mod præceptive retsregler, herunder udbudsretlige regler. Det anses således som en saglig grund, såfremt der ikke foreligger endelig retspraksis, hvorefter det kan fastslås, at en overdragelse er lovlig. Kunden kan gøre sit samtykke betinget, f.eks. af at Leverandøren fortsat skal hæfte for Leveringsaftaleaftalens korrekte opfyldelse. Med henblik på at få klarlagt om en overdragelse kan stride mod præceptive regler, herunder udbudsretlige regler, kan Kunden på Leverandørens regning antage en advokat, som foretager en vurdering heraf. Hvis advokaten vurderer, at der foreligger en risiko for, at overdragelsen kan stride mod de nævnte regler uanset størrelsen af denne risiko foreligger der en saglig grund for at nægte samtykke til overdragelsen. 20. Varighed, forlængelse Og udnyttelse af optioner. Aftalens varighed er fra den 15. juni 2015 til 14.juni 2017 med mulighed for forlængelse yderligere 2 x1 år. Udnyttelse af optioner sker ved at ordregiver senest seks måneder før aftalens udløb skriftligt orienterer Leverandøren. Såfremt Ordregiver ønsker at opsige aftalen, skal Ordregiver give meddelelse herom til Leverandøren. Ordregivers opsigelse kan ske med 1 måneders varsel til den 1. i en måned. Derudover er Leveringsaftaleaftalen indtil ophør opsigelig for Leverandøren med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned. Side 19 af 21

20 Såfremt der indtræder ændringer i Ordregivers organisatoriske forhold eller andre begivenheder, som er uden for Ordregiveres indflydelse, kan Ordregiver dog opsige aftalen med en måneds varsel. Leverandøren skal ved aftalens ophør - uanset ophørsgrunden - tilstille Ordregiver systematiserede oplysninger om alle Leverancer under aftalen. Oplysningerne skal afgives i et gængs format (f.eks. Excel) og indeholde de oplysninger, der fremgår af punkt 6.1. Enhver bestemmelse i aftalen som udtrykkeligt eller underforstået skal have gyldighed efter aftalens ophør, og ethvert krav som opstår i forbindelse med aftalens ophør, skal have gyldighed mellem Parterne efter aftalens ophør. 21. Tvistigheder Uoverensstemmelser mellem parterne om kontrakten, dens opfyldelse eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem parterne. Kan parterne ikke opnå enighed, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol efter retsplejelovens regler og på baggrund af den til enhver tid gældende danske købelov. 22. Underskrift Aftalen udarbejdes i to originale kopier, der begge underskrives af Leverandøren og Ordregiver. For Ordregiver: For Leverandøren: Dato: Dato: Side 20 af 21

21 Underskrift Underskrift Navn Navn Side 21 af 21

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

UDKAST RAMMEAFTALE NR. 460000XXXX

UDKAST RAMMEAFTALE NR. 460000XXXX UDKAST RAMMEAFTALE NR. 460000XXXX indgået mellem Arsenalvej 55 9800 Hjørring Telefon: 72 67 11 11 Faxnr.: 72 67 11 19 E-mail: fes@mil.dk Kontaktperson: Telefon direkte: E-mail: og Leverandør XX XX XX Telefon:

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere