Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården"

Transkript

1 Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudgettet til godkendelse. 5. Forslag til vedtægtsændring, bilag vedlagt. Øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Valg: Formand for 2 år, Kurt Brovil modtager genvalg. for 2 år, Anne-Marie Kristensen modtager genvalg. Suppleant for 1 år. 7. Valg af revisor. 8. Havedag. 8. Eventuelt. Kurt 54B, Majbrit og Hermann 54C, Kirsten 54F, Inga 54G, John 54M, Søren og Anne-Marie 54N, Else 54M, Lene 54 H. 1. Valg af referent Formanden bød velkommen til Elmegårdens 9. generalforsamling. Kurt foreslog John Frederiksen valgt som dirigent. Dette blev vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dags varsel. 2. Bestyrelsens beretning Denne måned er det 10 år siden, der blev holdt stiftende generalforsamling i Elmegården. Af de 12 første andelshavere, er der 4 tilbage; Lene, Kirsten, Kurt og John. I perioden på 10 år, har der boet 50 mennesker i foreningen. Der er i 2013 udskiftet vand- og varmemålere med radioaflæsning. Så for fremtiden undgår vi personlig aflæsning fra ISTA. Bestyrelsen har erfaret, at der er usikkerhed om hvad vedligeholdelse indebærer. Hovedreglen er, er alt udendørs vedligeholdelse påhviler foreningen og alt indendørs vedligeholdelse påhviler andelshaveren. Med de undtagelser, at foreningen har en Glas- og kummeforsikring, som dækker uheld/skader for alle andelshaverne, samt rensning af kloakafløb, hvor det ikke er muligt selv at afhjælpe det. Som aftalt på sidste års generalforsamling, har vi købt for kr obligationer. Foreningens likvide beholdning kan i et vist omfang udjævne en større rentestigning og giver indtil da en renteindtægt.. I anledning af jubilæet inviterer bestyrelsen til julefrokost, når den tid kommer. Lene spurgte: hvem der dækker reparation af emhætte/udsugning og andre lignende skader, som foreninger tidligere har dækket. Svaret er, at de fortsat bliver dækket. 3. Forelæggelse af årsregnskab mv. Der blev udleveret nyt regnskab, pga. en fejl i det udsendte eksemplar. Kirsten gennemgik regnskabet. Første sider påpeger revisorens opgave og hvordan han udfører den jf. regnskabslovgivningen. Elmegården Anne-Marie Kristensen 9 1 af 5

2 Resultatopgørelsen s.7: Viser hvad vi har brugt og hvad det er i forhold til budgettet og Øvrige indtægter på kr. er foreningens gebyr for papirarbejde i forbindelse med salg af andelsbolig. Det er normal praksis i andelsforeninger at opkræve et gebyr. Vores gebyr er i den lave ende, så det kan overvejes at justere det. Sælger betaler gebyret. Renholdelse (bl.a. snerydning). Revisoren skiller det ud i en selvstændig post i regnskabet, men i budgettet er renholdelse indholdt i posten drift. Den aktuelle aftale med snerydderen er væsentlig billigere end tidligere. Bestyrelsen er i gang med at undersøge om moms er inkluderet. Han skal have sit eget cvr-registrerede firma, for at vi kan bruge ham. Løbende vedligeholdelse: det er fx teknik- rum, der skal eftertjekkes, udbedringer på mur- og træværk. Administrationsomkostninger: Opkrævning af boligafgift, revisor og anden administration. Øvrige foreningsomkostninger: ABF Kontingent og Generalforsamling. Finansielle indtægter: Renteindtægter. Finansielle omkostninger: Betaling af lån adskiller sig fra regnskabsåret 2013, idet vi nu betaler afdrag på begge lån. Balance pr. 31. december s. 8 Tilgodehavende: Mht. Varmeregnskab er der en forskydning i opgørelsen mellem budgettering og faktisk betaling, idet fjernvarmeværket har et regnskabsår, der løber fra 1. maj til 30. april. Lene spurgte, hvorfor anlægsaktiver, er steget. Kirsten svarede, det skyldes, at det er en sammenlægning med værdipapirerne, som er steget. (s.9) Reserveret til vedligeholdelse: Posten indgår i driftsregnskabet. Gældsforpligtelser: påbegyndt afdrag på lån fra i år med knap ½ mill. Kr. F1 og F4 rigtig god forretning for os, idet de lave renter giver os muligheden for at spare op uden at det påvirker boligafgiften. Boligafgiften har været den samme siden 2011, og hvis/når renten stiger, er der således plads i budgettet til at udflade en stigning i boligafgiften. Else spørger, om det er de lån bankerne, anbefaler man omlægger til fast forrentning Hermann svarer: Ja, det er disse lån, vi har, men vi betaler afdrag på begge lån.men denne løsning har altid været en god forretning for os, og der er aktuelt ingen grund til at omlægge dem. Kirsten supplerede med, at der er vedtaget en ny lov, der skal sikre, af denne type lån kan forlænges i 30 år og fastforrentes, hvis renten stiger meget. Så skal banken/kreditforeningen tilbyde et fast rente lån i 30 år, så man ikke går konkurs, men selvfølgelig vil sådan et lån være dyrere, idet renterne vil være højere. Øvrig gæld: Udgift til revisor. Noter til årsrapporten, s.11. Varmeregnskab pkt.2. Udgift på skyldes målerfejl. Den oplagte fejl er dækket af foreningen som en almindelig driftudgift. Fejlen medførte som bekendt en målerudskiftning, der er en stor post i driftsomkostningerne. Nøgletalsoplysninger, s. 18 Fra side 18 og frem er nyt. Det skyldes en ny lov fra boligministeriet, for at alle andelshavere skal være klar over foreningens værdier og gæld, hvad den er Elmegården Anne-Marie Kristensen 9 2 af 5

3 værd og gennemsigtighed i økonomien i almindelighed. Det skema vil være her fremover. Revisor har udfyldt det. Karen: Efterspørger en vejledning til at læse tallene, så man bedre kan forstå betydningen af tallene. Kurt har som aftalt, efter generalforsamlingen spurgt revisoren, hvordan posten Reserver i procent af ejendomsværdi på 0,56 pct. på s. 19 skal forstås Revisoren har svaret, at reserverne er foreningens henlæggelse til vedligeholdelse. Vi har hensat kr. Beløbet tages i pct. af ejendomsværdien divideret med ganget med 100 = 0,56 pct. Jo højere tallet er, jo mere har man garderet sig mod større vedligeholdelser og reparationer, men det forudsætter at pengene også er på bankkontoen eller som værdipapirer, der hurtigt kan blive til likvider, hvis det er nødvendigt. Bilag 1 til årsrapporten udleveret: I regnskabet er andelsværdien beregnet med udgangspunkt i anskaffelsessummen. Denne metode har foreningen brugt fra starten. Bilaget viser hvordan det ser ud, hvis beregningen tager udgangspunkt i den offentlige vurdering. Fremover skal der beregnes andelsværdi på begge måder. Begge beregninger er lige gode, men vi bibeholder at tage udgangspunkt i anskaffelsessummen, som vi altid har gjort. Kirsten vurderer, at vi har en fornuftig økonomi. Regnskabet blev godkendt. 4. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget Kirsten gennemgik budgettet. Indtægter: Boligafgift foreslås uændret. Renteindtægter: reelt forventes beløbet at blive lidt større end budgettallet Fælles el: Udendørs belysning Renholdelse: kr. er sat som ca. beløb, idet snerydning som bekendt er ustyrlig. Diverse: Beløbet udgør ca. gennemsnittet af tidligere års forbrug. De fleste beløb er nogenlunde faste. Driftsudgifter: I 2013 har beløbet været højere pga. udskiftning af målere, men vi forventer ikke, at en tilsvarende begivenhed indtræffer i DLR lån 60: F4 lånet, som nu afdrages. Lån 61: F1 lånet, som er afdraget fra lånets optagelse. Bestyrelsen indstillede, at årets resultat investeres i værdipapirer. Om 1,5 år kan vi overveje, om det kan betale sig at omlægge lånene til et fastforrentet. Det kan evt. spare lidt på administrationsgebyr m.v. men giver samtidig en højere renteudgift. John spurgte: Vedligeholdelsesposten, om der måske skal hensættes mere. Kirsten svarede: Hvis der kommer udgifter for mere, bliver årets resultat bare det tilsvarende beløb mindre. Vi foreslår dette niveau, fordi vi ikke forventer større poster, men der er rigeligt råd til at afholde evt. større udgifter inden for det samlede budget. Karen spurgte: Planen for tidligere idé med overdækning af terrasserne. Bestyrelsen svarede: Ikke et opgivet projekt, men det skal undersøges og projekteres grundigt, når der skal hæftes noget på de bærende elementer på altanerne. Bestyrelsen har pt ikke sat undersøgelser i gang. Lene orienterede: Foreningen bør fortsat være opmærksom på, at vandet stadig bliver modtages og sendt med samme temperatur hos Lene. Foreningen har fået undersøgt problemet flere gangen, men ingen fagfolk har hidtil kunnet løse problemet. Budgettet blev godkendt. Elmegården Anne-Marie Kristensen 9 3 af 5

4 5. Forslag Forslag 1: Ændring af standardvedtægter. Kirsten orienterede: Vi bruger ABF-standardvedtægten. Denne vedtægt bliver opdateret løbende, og det er den opdaterede, der til enhver tid gælder, men der er visse punkter, der er rettet til i forhold til vores forening specifikt. 7.2 siger, at en andel ikke må benyttes til erhverv, men kun beboelse. Det er i dag mere almindeligt, at man har virksomhed over nettet. Bestyrelsen synes derfor, det er relevant at definere, hvad vi forstår ved erhverv. Det er drøftet tidligere. Hvis der etableres en egentlig erhvervsvirksomhed inden for foreningens område, risikerer vi en forhøjelse af ejendomsværdien (og ejendomsskatten). Rent faktisk ved vi, at kommunen betragter grunden som hørende til centerområdet. Forslaget 7.3 er tænkt som en uddybning af 7.2. Ingen enighed om forslaget kunne vedtages. Rent praktisk betyder 7.2, at et firmanavn ikke må være tilknyttet Elmegårdens adresse på Krak m.v., ligesom det ikke må stå på postkassen. Forslag 2: Husordenen blev ændret sådan, at der på foreningens område ikke må værekrybdyr og hunde, der er eller bliver trænet som kamphunde. 6. Valg Formand for 2 år, Kurt. Kurt blev genvalgt. for 2 år, Anne-Marie. Anne-Marie blev genvalgt. Suppleant for 1 år, John stiller op. John blev valgt. 7. Valg af revisor 8. Havedage Valg af revisor. Per Kristiansen blev genvalgt. Dato fastsat til lørdag 30. august Der bliver hængt liste op, som man kan skrive sig på. Kan man ikke komme på dagen, må man udføre en opgave på et andet tidspunkt. Der bliver klippet hæk i juli. Beplantning ved lille bed ved cykelstativ er ikke ukrudt. Det er plantet af Hermann. 9. Eventuelt Lene spurgte: Skal der ikke være ulige antal personer i bestyrelsen. Kurt svarede: I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Dette er en almindelig foreningsregel.. Lene spurgte: Hun fik i sommer tilbud fra firma på skraldespandsrensning og vil høre, hvad status er. Kurt svarede: Klorin kan hældes ned. Bestyrelsen indhenter et egentligt tilbud inden sommer. Det blev foreslået, at vi evt. kan slå os sammen med nogen andre i nærområdet. Kirsten har til orientering udleveret beskrivelse af en reguleringsklausul, som mange foreninger har i deres vedtægt. Det kan engang i fremtiden blive aktuelt, når priserne på andelsboliger igen stiger. En reguleringsklausul skal vedtages på en generalforsamling. Lene spurgte: Om det kun er gældende ved salg til fuld værdi. Kirsten svarede: Ja, det er korrekt og det er op til den enkelte andel om man vil benytte den i et salg, men det kan kun lade sig gøre, hvis foreningen generelt har klausulen skrevet ind i vedtægten. Elmegården Anne-Marie Kristensen 9 4 af 5

5 Kurt Brovil Formand Herman Hansen Kirsten Johansen Anne-Marie Kristensen John Frederiksen Dirigent Elmegården Anne-Marie Kristensen 9 5 af 5

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: År 2012 den 27. marts, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Uvelse Have Andelsboligforening

Uvelse Have Andelsboligforening Årstal rettet den 19-05-2014 af Jonas, bolig 1 Uvelse Have Andelsboligforening Generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl. 19.00 1: Valgt til dirigent: Thorkild, bolig 8 - Valgt til referent: Carl-Otto,

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen Januar 2006 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet

Læs mere