Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet"

Transkript

1 VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel, Technovation, 2012). Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv på vf.dk. Her samler vi resuméer af relevante analyser af det finansielle marked særligt med fokus på finansiering af små og mellemstore virksomheder. Resuméerne giver et overblik over analysernes vigtigste konklusioner. I nogle tilfælde vil vi tilføje et perspektiveringsafsnit, hvis det er relevant at perspektivere analysernes resultater i forhold til udviklingen i Danmark.

2 RESUMÉ Hvorfor er lånegarantiordninger så udbredt en form for politik verden over, og hvad er det økonomiske rationale for denne udbredelse? De spørgsmål stiller Cowling og Siepel i deres artikel om offentlig intervention på lånemarkedet. I deres litteraturgennemgang bemærker de, at forskning har vist, at små virksomheder på den ene side spiller en vigtig rolle i forhold til vækst og jobskabelse i økonomien og at de på den anden side har sværere ved at opnå finansiering, end større virksomheder har. Forskelle i finansieringsomkostninger betyder, at virksomheder foretrækker lån frem for egenkapital. Og tal for USA viser også, at kun 0,625 pct. af en årgang af virksomheder modtager venturekapital, mens 55 pct. af årgangen vil få adgang til lånekapital. Der er således en særdeles stor efterspørgsel efter lån. Men på grund af kreditrationering er det ikke alle, der kan få et lån. Kreditrationeringen betyder kort fortalt at selv gode projekter ikke kan opnå finansiering, fordi bankerne ikke i tilstrækkelig høj grad er i stand til at skelne mellem gode og dårlige projekter. Når bankerne skal kreditvurdere en virksomhed, sker det på baggrund af variable, som de kan observere og verificere. Virksomhedernes størrelse og alder er som regel gode proxyer for risikoen, selvom de ikke til fulde afspejler virksomhedernes kreditværdighed. Små virksomheder opfattes traditionelt som mere risikofyldte end store virksomheder og derfor vil specielt små virksomheder blive udsat for kreditrationering. Cowling og Siepel pointerer, at netop kreditrationeringen er det væsentligste rationale for at have en offentlig lånegarantiordning, der kan sikre, at små lønsomme virksomheder kan få adgang til kapital. Det faktum, at der eksisterer kreditrationering, er imidlertid ikke en tilstrækkelig betingelse for offentlig intervention. Cowling og Siepel bemærker, at der kun er et rationale for intervention så længe, at de positive økonomiske effekter overstiger omkostningerne ved intervention. I sidste ende kan således kun en egentlig costbenefit-analyse svare på spørgsmålet, om en offentlig indsats kan retfærdiggøres. Med det udgangspunkt foretager Cowling og Siepel en evaluering af den britiske lånegarantiordning UK Small Firms Loan Guarantee Scheme (SFLG). Med SFLGordningen garanterer den britiske stat for 75 pct. af et banklån, og virksomhederne skal til gengæld betale en garantipræmie på 2 pct. Ordningen er målrettet virksomheder, som bankerne vurderer som lønsomme, men som de ikke vil finansiere på almindelig vis på grund af manglende sikkerheder og/eller for begrænset track record. Side 1 af 4 / VÆKSTFONDEN INDSIGT

3 Cowling og Siepel baserer evalueringen af SFLG på to spørgsmål: 1) Vokser SFLGvirksomheder mere end andre sammenlignelige virksomheder? Og 2) Givet tabsprocenterne og SFLG-virksomhedernes performance skaber SFLG værdi eller er det spild af penge? For at belyse det første spørgsmål udvælger de en kontrolgruppe, der matcher gruppen af SFLG-virksomheder på parametrene alder, størrelse og sektor. Herefter gennemfører de en analyse af, hvorvidt vækst blandt SFLG-virksomhederne og kontrolgruppens virksomheder kan forklares ud fra følgende variable; 1) virksomhedens karakteristika (juridisk form, alder, sektor, størrelse og region), 2) entreprenørens karakteristika (tidligere arbejdsmarkedsstatus, erhvervserfaring, ledelseserfaring, iværksættererfaring, finansielle kvalifikationer, køn og etnicitet), 3) ledelsesstruktur (størrelse på bestyrelse samt antal af menige bestyrelsesmedlemmer) samt 4) hvorvidt virksomheden har fået en SFLG-lånegaranti. Resultatet af analysen er, at det har betydning for virksomhedernes performance, at de har fået adgang til et lån med SFLG-ordningen. Denne effekt er størst på virksomhedernes beskæftigelsesvækst. Cowling og Siepel konkluderer på den baggrund, at SFLG er lykkedes med at fjerne kreditbegrænsningen for målgruppens virksomheder, og det har givet dem mulighed for at konkurrere på lige vilkår og vokse mindst lige så meget som de ikke-begrænsede virksomheder (kontrolgruppen). For at undersøge spørgsmålet om hvorvidt SFLG samlet set skaber værdi og hvorvidt ordningen således kan retfærdiggøres tager Cowling og Siepel udgangspunkt i årgangen 2006, hvor der blev givet lånegarantier til virksomheder. I opgørelsen af de positive effekter fraregnes de virksomheder, som efterfølgende er gået konkurs. Derudover fraregnes virksomheder, der har indikeret, at de havde mulighed for at opnå anden finansiering. På den måde sikres det, at man kun beregner de positive effekter for virksomheder, for hvem ordningen har skabt additionalitet og ikke blot erstattet andre private finansieringsmuligheder. Og til sidst fraregnes virksomheder, hvis salg kan erstattes af en anden britisk virksomhed inden for et år. Hvis andre virksomheder let kan overtage og udfylde den SFLG-finansierede virksomheds plads, så er der ingen grund til at bruge offentlige midler til at understøtte denne virksomhed og derfor skal dens vækst heller ikke tælles med i opgørelsen over ordningens positive effekter. Det giver en samlet population på virksomheder. Hele deres vækst kan imidlertid ikke tilskrives SFLG-ordningen. Via en spørgeskemaundersøgelse har Cowling og Siepel fundet frem til, at pct. af virksomhedernes jobvækst kan tilskrives SFLG, mens kun pct. af omsætningsvæksten kan tilskrives SFLG. Side 2 af 4 / VÆKSTFONDEN INDSIGT

4 Med konservative antagelser og uden af tage højde for de langsigtede effekter og positive eksternaliteter finder Cowling og Siepel frem til, at SFLG-ordningen har haft en samlet positiv effekt på økonomien. Den britiske regering bruger årligt ca. GBP 35 mio. på ordningen, som skaber omsætning for GBP 112 mio. og værditilvækst på 37 mio. Den direkte jobskabelseseffekt opgøres til jobs svarende til en omkostning på ca. GBP pr. job. Dertil kommer yderligere skatteindtægter på 12 mio. kr., som betyder, at ordningen samlet set bliver en overskudsforretning for den britiske økonomi. De bemærker, at ordningen er succesfuld, fordi den netop er målrettet små virksomheder, som generelt har lønsomme forretningsplaner, men som ikke har kunnet få et almindeligt banklån på grund af for få sikkerheder og mangel på track record. Cowling og Siepel konkluderer således, at lånegarantiordninger hvis de er designet rigtigt kan have betydelig positiv effekt på virksomheders vækst og på den samlede økonomi. Og afslutningsvist peger de på, at lånegarantiordninger bør indrettes efter det mål, man ønsker at opnå. Man kan begrænse tab på ordningen ved at målrette lånegarantierne til virksomheder, som investerer i materielle, produktive aktiver. De har de laveste tabsprocenter, og samtidig er det også denne gruppe af virksomheder, som har det største potentiale til at generere langsigtede produktivitetsstigninger både direkte gennem egen produktion og indirekte gennem underleverandører. Vil man sikre mere jobskabelse, så er det de små virksomheder, som lånegarantierne skal rettes mod, mens større virksomheder som målgruppe giver anledning til mere vækst og eksport. PERSPEKTIVERING Vækstkautioner udstedt af Vækstfonden er den danske pendant til den britiske SFLGordning, og CEBR Centre for Economic and Business Research har i 2012 på samme vis som Cowling og Siepel foretaget en analyse af de samfundsøkonomiske effekter af Vækstkautionerne. CEBR ser på Vækstkautioner, som er udstedt i 2011, og som har betydet, at virksomheder, der ellers ikke ville kunne få finansiering, har opnået en samlet finansiering på mio. kr. til at foretage investeringer for. CEBR konkluderer, at Vækstkautionerne netop har givet anledning til privat finansiering af erhvervsaktivitet, som ellers ikke ville opstå. Og på baggrund af beregninger i ADAM-modellen konkluderer de, at disse investeringer har skabt 872 arbejdspladser årligt i en treårig periode det svarer til 5 arbejdspladser per virksomhed hvert år. Derudover har Vækstkautionerne haft en årlig effekt på BNP på 4 mio. kr. per virksomhed over en treårig periode. Side 3 af 4 / VÆKSTFONDEN INDSIGT

5 Omkostningen for staten er 95 mio. kr., og CEBR bemærker, at beskæftigelseseffekten per udgiftskrone således er 15 gange større end effekten af udgifter til offentlige investeringer. Og samlet set har Vækstkautionerne haft en positiv effekt på statens saldo også efter at der er taget højde for udgifterne til dækning af tab. CEBR konkluderer, at statens saldo forbedres med i gennemsnit 290 mio. kr. om året, hvilket svarer til 1,6 mio. kr. per virksomhed. Læs hele rapporten fra CEBR her Side 4 af 4 / VÆKSTFONDEN INDSIGT

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Regeringen har bebudet et nyt vækstudspil i løbet af foråret. Håndværksrådet vil derfor benytte lejligheden til at spille vores væsentligste vækstdagsorden ind i

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Rasmus Højbjerg Jacobsen December 2010 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens investeringer 6. december 2010 Forfattere: Rasmus Højbjerg Jacobsen, Seniorrådgiver, ph.d., CEBR Martin

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere