Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26"

Transkript

1 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU

2 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW /LIH 1RUGHDNRQFHUQHQKDUQ VWHQPLRNXQGHURJ ILOLDOHU1RUGHDNRQFHUQHQHUEODQGWYHUGHQVI UHQGHLQGHQ IRUHEDQNLQJPHGPLRHNXQGHU1RUGHDHUQRWHUHWSn IRQGVE UVHUQHL6WRFNKROP+HOVLQNLRJ. EHQKDYQ,QGKROG Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger

3 cuhwvuhvxowdwplrnu 8GOnQVVWLJQLQJPLDNUL 1RUGHD.UHGLWQXVW UVWHUHDONUHGLWVHOVNDEL'DQPDUN )RUYHQWHWIRUWVDWVWRUQHWWRXGOnQVY NVWKHUXQGHUSnHUKYHUYVRPUnGHW Nordea Kredit Realkreditaktieselskab opnåede i 2003 et resultat på 585 mio. kr. mod 389 mio. kr. i Den betydelige konverteringsaktivitet, specielt i begyndelsen af året, medførte øgede gebyrindtægter, ligesom den markante udlånsvækst har betydet øgede bidragsindtægter. Ligeledes er den garantiprovisionssats, der betales til Nordea Bank Danmark, nedsat pr. 1. januar Afkastet af kapitalplaceringer i 2003 blev på 230 mio. kr. i 2003 mod 251 mio. kr. i Faldet skyldes den lavere placeringsrente, da Nordea Kredit alene påtager sig minimale renterisici. Omkostninger er stort set holdt uændret trods den betydeligt forøgede aktivitet. De samlede tab og nedskrivninger udgjorde 6,4 mio. kr. i 2003 mod 1,8 mio. kr. i Nordea Kredit har i årets løb overtaget 16 ejendomme på tvangsauktion og videresolgt 15. Ved årets udgang var beholdningen af overtagne ejendomme 9, bogført til 3,8 mio. kr. Solvensprocenten inklusive årets resultat blev 10,0 pct. ved udgangen af 2003 mod lovens krav om minimum 8 pct. Der er i 2003 gennemført en kapitaltilførsel på 1,125 mia. kr. Ved udgangen af 2002 var solvensprocenten 9,4. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, der har væsentlig indflydelse på den økonomiske stilling. 2. halvårs aktivitetsomfang og resultat har levet op til de forventninger, som blev oplyst i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 1. halvår. 1RUGHD.UHGLWKRYHGWDO HVXOWDWRSJ UHOVH (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Resultat af finansielle poster Andre ordinære indtægter Omkostninger og afskrivninger Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat %DODQFH31. december(mio. kr.) Samlede aktiver Realkreditudlån Obligationer Udstedte obligationer Egenkapital JOHWDO Solvensprocent inkl. årets resultat 10,8 10,8 10,5 9,4 10,0 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 6,3 6,6 7,6 6,9 8,8 Indtjening pr. omkostningskrone 3,61 3,70 3,83 3,65 4,82 Årets nedskrivningsprocent Årets udlånsvækst (pct.) 15,4 8,7 14,8 16,2 19,9 Antal medarbejdere omregnet til heltid (gns.)

4 8GOnQ Udlånet er i 2003 vokset med 23,1 mia. kr. eller 19,9 pct. til i alt 139,2 mia. kr. den højeste nominelle udlånsvækst i Nordea Kredits historie. En betydelig tilgang af nye kunder i forbindelse med konvertering af lån fra andre realkreditselskaber har bidraget pænt til udlånsvæksten. Det samme har de mange eksisterende kunders optagelse af tillægslån. Ved årets udgang var udlånet til ejerboliger og fritidshuse på 112,4 mia. kr., en stigning på 17,2 mia. kr. i forhold til Udlånet til erhverv udgjorde 26,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 5,9 mia. kr. fra Udlånet til landbrug var 16,3 mia. kr. ved udgangen af 2003 mod 12,9 mia. kr. i Udlån i euro var ved årets udgang på et beløb svarende til 4,5 mia. kr. )RUYHQWQLQJHUWLO Der forventes fortsat vækst i udlånet til samtlige kundegrupper. Resultatet for 2004 forventes på samme niveau som )RUVODJWLOJHQHUDOIRUVDPOLQJHQ Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der holdes den 26. februar 2004 i København, at årets resultat på 585 mio. kr. overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte for Halvårsresultatet for 1. halvår 2004 ventes offentliggjort den 18. august Nordea Kredits andel af det samlede realkreditudlån i Danmark var ved årets afslutning 9,8 pct., hvilket er en stigning på 1 procentpoint i forhold til andelen ved udgangen af Nordea Kredit er nu det 3. største realkreditselskab i Danmark målt på udlånet. Nordea Kredits andel af nye ejerskiftelån til ejerboliger og fritidshuse er steget til 18,8 pct. fra 18,5 pct. i $IGUDJVIULOnQ Nordea Kredit introducerede pr. 1. oktober afdragsfrie lån med fast og variabel rente. Efterspørgslen efter de nye lån har oversteget forventningerne, idet ca. 39% af samtlige afgivne lånetilbud i 4. kvartal var med afdragsfrihed. Andelen af afdragsfrie lånetilbud har været stigende siden introduktionen. På trods af, at Nordea Kredits nuværende andel af rentetilpasningslån er mindre end sektorens, er der ultimo 2003 udbetalt 3,9 mia. kr. i form af afdragsfrie lån. 5HQWHWLOSDVQLQJVOnQ Refinansieringen af rentetilpasningslån blev gennemført i december ved en 5 dages auktion f.s.v. angår de 1-årige rentetilpasningslån i kroner. Renten gældende for et 30- årigt lån blev fastsat til 2,63 pct. for 2004 mod 3,14 pct. i Øvrige rentetilpasningslån blev refinansieret ved auktion over 1 dag. YULJHEHJLYHQKHGHU Nordea Kredit opnåede den 1. august rating Aaa hos kreditvurderingsbureauet Moody s Investors Service det er den højest opnåelige rating, og den gælder for samtlige obligationsserier. Ved årets udgang udtrådte professor, dr. oecon. Ole Øhlenschlæger Madsen af bestyrelsen, idet lov om finansiel virksomhed fra og med 1. januar 2004 ikke længere kræver en offentligt udpeget repræsentant i bestyrelsen. 4

5 $QYHQGWUHJQVNDEVSUDNVLV Med virkning fra 1. januar 2003 er regnskabsreglerne for unoterede værdipapirer og immaterielle aktiver ændret. Unoterede værdipapirer indregnes til anslået dagsværdi. Tidligere blev unoterede værdipapirer værdiansat til købspris eller forsigtigt skønnet markedsværdi, hvis denne var lavere. Øvrige betydende kapitalandele blev værdiansat til indre værdi. Immaterielle aktiver erhvervet efter den 1. januar 2003 indregnes til købsprisen og afskrives over den forventede brugstid. Brugstiden kan dog ikke overstige 20 år. Forbedringer af lejede lokaler foretaget efter 1. januar 2003 indregnes til købsprisen under Materielle aktiver og afskrives over den forventede brugstid. Tidligere blev immaterielle aktiver herunder forbedringer af lejede lokaler udgiftsført i anskaffelsesåret, bortset fra erhvervet goodwill, der blev fratrukket direkte i egenkapitalen. Ændringerne har medført, at egenkapitalen pr. 1. januar 2003 er forøget med 0,2 mio. kr. Der er ikke foretaget ændringer i sammenligningstal, da den beløbsmæssige effekt ikke er væsentlig. Ændringernes effekt på årets resultat udgør en forringelse af resultatet på 0,8 mio. kr. vedr. unoterede værdipapirer. Med undtagelse af ovenstående er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten *UXQGODJHWIRUUHJQVNDEHW /RYJLYQLQJ Regnskabet for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er udarbejdet i overensstemmelse med realkreditloven og regnskabsbekendtgørelsen for realkreditinstitutter. 5HJQVNDEVYHMOHGQLQJHUPY Regnskabet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier samt god regnskabsskik. 9 VHQWOLJH UHJQVNDEV RJ Y UGLDQV WWHOVHVSULQFLSSHU *HQHUHOW Indtægter og udgifter periodiseres med undtagelse af en række gebyrer, som resultatføres ved forfald. 5HDONUHGLWXGOnQ Realkreditudlån, inklusive amortisationskonti og tilknyttede udstedte realkreditobligationer, optages i balancen til nominelle værdier. Realkreditudlån er løbende underkastet en kritisk vurdering af risikoen for tab, og de nødvendige beløb til dækning af tab afskrives eller nedskrives. Regnskabsposten reduceres med nedskrivningerne. 9 UGLSDSLUHU Værdipapirer værdiansættes til dagsværdi. )UHPPHGYDOXWD Aktiver og passiver i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter Danmarks Nationalbanks offentliggjorte kurser ved udgangen af regnskabsperioden. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter kursen på bogføringstidspunktet. Alle reguleringer føres over resultatopgørelsen. $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU Afledte finansielle instrumenter omfatter uafviklede spotog terminsforretninger. Afledte finansielle instrumenter værdiansættes til dagsværdi. 5HSRRJUHYHUVHIRUUHWQLQJHU Solgte værdipapirer, der samtidig med salget er købt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (repo-forretninger), forbliver i balancen. Modtagne beløb opføres som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne værdireguleres, som var værdipapirerne stadig i behold. Købte værdipapirer, der samtidig med købet er solgt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (reverse-forretninger), optages ikke i balancen som beholdninger af værdipapirer, og afkastet heraf indgår ikke i resultatopgørelsen. De ved købet udbetalte beløb opføres som tilgodehavende hos modparter og forrentes som aftalt..dslwdodqghoh L DVVRFLHUHGH YLUNVRPKHGHU RJ YULJHEHW\GHQGHNDSLWDODQGHOH Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes til indre værdi. Øvrige betydende kapitalandele værdiansættes til dagsværdi.,ppdwhulhoohrjpdwhulhoohdnwlyhu Immaterielle aktiver erhvervet efter den 1. januar 2003 indregnes til købsprisen fratrukket af- og nedskrivninger. Maskiner og inventar værdiansættes til købspris med fradrag af af- og nedskrivninger. Afskrivning sker ud fra en forsigtig vurdering af aktivets brugstid og eventuelle scrapværdi. Hvis værdien af aktiverne er lavere, og værdiforringelsen ikke kan anses for forbigående, bliver aktiverne nedskrevet til den lavere værdi. 5

6 Immaterielle aktiver afskrives lineært over maksimalt 20 år. Maskiner og inventar afskrives systematisk over maksimalt 5 år. Aktiver på under kr. afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret bortset fra aktiver, der er købt som en del af et samlet projekt. I midlertidigt overtagne ejendomme indgår egne udlån og foranstående prioriteter til andre panthavere samt øvrige kontante udlæg mv. overført fra posten Realkreditudlån vedrørende de midlertidigt overtagne ejendomme. Posten reduceres med nedskrivninger til tab på disse ejendomme. 3HQVLRQVIRUSOLJWHOVHU Pensionsforpligtelser afdækkes enten i en selvstændig pensionskasse eller i et forsikringsselskab. Der er ingen pensionsforpligtelser i forhold til medarbejderne. 6NDW Nordea Kredit er sambeskattet med Nordea Bank Danmark A/S. Den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst og årets forskydning i hensættelse til udskudt skat resultatføres i Nordea Bank Danmark A/S. Den akkumulerede udskudte skat, der følger af forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og passiver, hensættes ligeledes i Nordea Bank Danmark A/S. En eventuel udskudt skat, der måtte påhvile selskabet ved udtræden af sambeskatningen, oplyses i en note. Der er i Nordea Kredit udgiftsført afgift af nedskrivninger på udlån. 3HQJHVWU PVRSJ UHOVHQ Pengestrømmene vises indirekte med udgangspunkt i årets resultat, der reguleres for ikke-likvide poster. Årets ændring i likvider er summen af det regulerede resultat og forskydningen fra primo til ultimo af aktiver og passiver. Likvider omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. 1 JOHWDO I noterne oplyses nøgletallene opgjort iht. bilaget til regnskabsbekendtgørelsen for realkreditinstitutter. 6

7 5HVXOWDWRSJ UHOVH Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter HWWRUHQWHLQGW JWHU Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter HWWRUHQWHRJJHE\ULQGW JWHU Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder UGLQ UWUHVXOWDWI UVNDW Skat cuhwvuhvxowdw YHUVNXGVIRUGHOLQJ Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt

8 %DODQFHSUGHFHPEHU Mio. kr. Note $NWLYHU Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 7, 17, 26, Udlån 5, 6, 7, 18 Realkreditudlån Andre udlån Obligationer 19, 21, Aktier mv. 20, Kapitalandele i associerede virksomheder mv Materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter $NWLYHULDOW DVVLYHU Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 7, 24, 26, Udstedte obligationer 7, Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Reserver Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt 1, DVVLYHULDOW ,NNHEDODQFHI UWHSRVWHU Garantier mv ,NNHEDODQFHI UWHSRVWHULDOW

9 3HQJHVWU PVRSJ UHOVH 'ULIWVDNWLYLWHW Årets resultat Regulering af beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tab og nedskrivninger på fordringer Kursreguleringer af kapitalinteresser Periodeafgrænsningsposter (netto) 'ULIWVNDSLWDOHQ Udlån Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Andre passiver I alt fra driftsaktivitet ,QYHVWHULQJVDNWLYLWHW Obligationer Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Materielle aktiver I alt fra investeringsaktivitet )LQDQVLHULQJVDNWLYLWHW Provenu fra aktieemission I alt fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likvider primo /LNYLGHUXOWLPR Beholdningsforskydning i værdipapirer indeholder urealiserede kursavancer. 9

10 U (JHQNDSLWDORJVROYHQVRSJ UHOVH (JHQNDSLWDO Kapitalbevægelser $NWLHNDSLWDOSULPR Kapitaludvidelse Aktiekapital, ultimo YHUNXUVYHGHPLVVLRQSULPR Kapitaludvidelse Overkurs ved emission, ultimo HVHUYHIRUQHWWRRSVNULYQLQJHIWHULQGUHY UGLVPHWRGHSULPR Henlagt af det til disposition værende beløb Overført til overført resultat Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo YHUI UWUHVXOWDWSULPR Henlagt af det til disposition værende beløb Overført fra nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat, ultimo (JHQNDSLWDOLDOWSULPR Kapitaludvidelse Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Henlagt af det til disposition værende beløb Egenkapital i alt, ultimo Selskabets aktiekapital består af stk. aktier á nominelt 100 kr. Nordea Bank Danmark A/S, Postboks 850, 0900 København C ejer alle aktier i selskabet. 6ROYHQVRSJ UHOVH Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter af 6. december 2002.DSLWDOVDPPHQV WQLQJVDPWY JWHGHSRVWHUPLRNU Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster i alt Solvensprocent inkl. årets resultat ifølge realkreditlovens 53 stk. 1 10,5 9,4 10,0 Kernekapitalprocent 10,5 9,4 10,0 10

11 )LQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHURSGHOWHIWHUUHVWO EHWLG Mio. kr. Op til 3 mdr. 3 mdr. til 1 år 1 til 5 år Over 5 år I alt 2003 I alt RPLQHOY UGL 9DOXWDNRQWUDNWHU Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg HQWHNRQWUDNWHU Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg HWWRPDUNHGVY UGL 9DOXWDNRQWUDNWHU Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg HQWHNRQWUDNWHU Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg HWWRPDUNHGVY UGL $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUPDUNHGVY UGL Markedsværdi af Markedsværdi Gennemsnitlig markedsværdi ikke-garanterede kontrakter Mio. kr. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. 8OWLPR 9DOXWDNRQWUDNWHU Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg HQWHNRQWUDNWHU Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg I alt I alt efter netting OWLPR 9DOXWDNRQWUDNWHU Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg HQWHNRQWUDNWHU Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg I alt I alt efter netting Gennemsnitlig markedsværdi er beregnet på baggrund af månedlige opgørelser. 11

12 $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUPDUNHGVY UGLIRUWVDW 8DIYLNOHGHVSRWIRUUHWQLQJHUXOWLPR Markedsværdi Netto- Mio. kr. Nominel værdi Pos. Neg. Markedsværdi 9DOXWDIRUUHWQLQJHU Køb Salg HQWHIRUUHWQLQJHU Køb Salg I alt DIYLNOHGHVSRWIRUUHWQLQJHUXOWLPR 9DOXWDIRUUHWQLQJHU Køb Salg HQWHIRUUHWQLQJHU Køb Salg I alt

13 .UHGLWULVLFL 5HDONUHGLWXGOnQIRUGHOWSnHMHQGRPVNDWHJRULHUDQGHOHLSFW Ejerboliger Fritidshuse Støttet byggeri til beboelse Private beboelsesejendomme til udlejning Industri- og håndværksejendomme Kontor- og forretningsejendomme Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Andre ejendomme I alt $NNXPXOHUHGHQHGVNULYQLQJHU Mio. kr. Nedskrivninger ultimo på udlån og garantier Nedskrivninger ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter samt andre poster, der kan indebære en kreditrisiko Nedskrivninger ultimo på fordringer i alt Nedskrivninger ultimo på udlån og garantier i procent af udlån og garantier ultimo året samt nedskrivninger på udlån og garantier ultimo året Restancer udgjorde medio januar efterfølgende år

14 6SHFLILNDWLRQHU / EHWLGVIRUGHOLQJHIWHUUHVWO EHWLG 7LOJRGHKDYHQGHUKRVNUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt GOnQ På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt * OGWLONUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt GVWHGWHREOLJDWLRQHU Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt

15 5HQWHLQGW JWHU Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Bidrag Obligationer i alt Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker HQWHXGJLIWHU Kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under Gæld til kreditinstitutter og centralbanker *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUPY Lånesagsgebyrer mv Kurtage fra kunder Øvrige gebyrer I alt $IJLYQHJHE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU Garantiprovision mv. betalt til Nordea Bank Danmark A/S Kurtage betalt til Nordea Bank Danmark A/S Øvrige afgivne gebyrer og provisionsudgifter I alt

16 .XUVUHJXOHULQJHU Obligationer i alt Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter Rentekontrakter I alt GJLIWHUWLOSHUVRQDOHRJDGPLQLVWUDWLRQ Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Direktion Bestyrelse I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration 'LUHNWLRQRJEHVW\UHOVH Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier stiftet for medlemmerne af Nordea Kredits Direktion Bestyrelse HYLVLRQVKRQRUDU Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf vedrørende andre ydelser end revision $QWDOEHVN IWLJHGH Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 'LUHNWLRQHQV YULJHKYHUYJRGNHQGWDIEHVW\UHOVHQ Palle O. Nielsen, administrerende direktør, medlem af bestyrelsen for Realkreditnettet A/S, København 16

17 5HVXOWDWDINDSLWDODQGHOHLDVVRFLHUHGHRJWLONQ\WWHGHYLUNVRPKHGHU Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt 0 0-6NDW Nordea Kredit er sambeskattet med Nordea Bank Danmark A/S. Som følge af sambeskatningen hæfter selskabet solidarisk for det samlede skattetilsvar under sambeskatningen. Der påhviler ikke selskabet udskudt skat opgjort ud fra selskabets eget regnskab og egne skattemæssige forhold. I posten indgår afgift af nedskrivninger på udlån. 7LOJRGHKDYHQGHUKRVNUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt GOnQ Realkreditudlån Andre udlån Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme I alt Realkreditudlån Saldo primo Nye lån (bruttonyudlån) Valutakursregulering Indfrielser og ekstraordinære afdrag Nettonyudlån Ordinære afdrag Saldo ultimo Lån udgået ved midlertidig overtagelse af ejendomme Nedskrivninger på udlån I alt Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Restancer * Udlæg Nedskrivninger på tilgodehavender på udlån I alt ** *)Restancer udgjorde medio januar efterfølgende år **)Teknisk anderledes opgjort. 17

18 2EOLJDWLRQHU Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer I alt Heraf udtrukne obligationer $NWLHU Andre aktier Øvrige kapitalandele I alt )LQDQVLHOOHRPV WQLQJVDNWLYHU a) Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi b) Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under a b) og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet c) Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat c) til markedsværdi d) Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under c d) og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Mio. kr. )LQDQVLHOOHDQO JVDNWLYHU Associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele Øvrige kapitalandele Samlet anskaffelsespris primo - 9 Tilgang 2 1 Afgang - 10 Samlet anskaffelsespris ultimo 2 - Op- og nedskrivninger primo - -6 Tilbageførte op- og nedskrivninger - 6 Årets op- og nedskrivninger - - Op- og nedskrivninger ultimo - - Bogført værdi ultimo 2 - Bogført værdi primo

19 0DWHULHOOHDNWLYHU Midlertidigt overtagne ejendomme Driftsmidler I alt Midlertidigt overtagne ejendomme Driftsmidler I alt Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 0-0 Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Seneste offentlige ejendomsvurdering 4 4 Årets straksafskrivning på driftsmidler 1 1 * OGWLONUHGLWLQVWLWXWWHURJFHQWUDOEDQNHU Gæld til kreditinstitutter I alt GVWHGWHREOLJDWLRQHU Realkreditobligationer udstedt mod pant i fast ejendom Saldo primo Tilgang Valutakursregulering Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Heraf præemitteret Udtrukket til førstkommende kreditortermin

20 JWHVDOJVRJWLOEDJHN EVIRUUHWQLQJHUVDPW JWHN EVRJWLOEDJHVDOJVIRUUHWQLQJHU Af nedenstående aktivposter udgør ægte købsog tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Af nedenstående passivposter udgør ægte salgsog tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: Aktivpost Obligationer Uafviklede ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Uafviklede ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger HOOHPY UHQGHUPHGWLONQ\WWHGHRJDVVRFLHUHGHYLUNVRPKHGHUPY Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder samt virksomheder, hvori instituttet har øvrige betydende kapitalandele Aktivpost Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Andre aktiver I alt Passivpost Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Andre passiver I alt $QGUHDNWLYHU Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende renter vedr. realkreditudlån mv. indenfor balanceprincippet Tilgodehavende renter vedr. obligationer mv Øvrige aktiver I alt

21 $QGUHSDVVLYHU Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Skyldige renter vedr. udstedte obligationer mv. indenfor balanceprincippet Skyldigt vurderingshonorar Skyldige edb-omkostninger Skyldig garantiprovision Skyldig feriepengeforpligtelse Øvrige passiver I alt RQFHUQLQWHUQHWUDQVDNWLRQHU Koncerninterne transaktioner er gennemført på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Alle væsentlige koncerninterne transaktioner og koncerninterne transaktioner, hvis værdi overstiger kr., udgør: Renteindtægter mv. Rente af tilgodehavende hos kreditinstitutter Terminspræmie på finansielle instrumenter Renteudgifter mv. Rente til kreditinstitutter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Garantiprovision mv Kurtage Kursregulering af værdipapirer og valuta mv. Kursregulering af finansielle instrumenter Udgifter til personale og administration mv. Edb-omkostninger Fællesudgifter Øvrige administrationsudgifter Andre driftsudgifter Edb-udviklingsomkostninger Husleje Intern revision Fællesudgifter

22 .RQFHUQLQWHUQHWUDQVDNWLRQHUIRUWVDW Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter Værdi af finansielle instrumenter Tilgodehavende renter Passiver Gæld til kreditinstitutter Værdi af finansielle instrumenter Skyldig rente Skyldig garantiprovision mv Skyldige edb-omkostninger Garantier Nordea Kredits moderselskab Nordea Bank Danmark A/S stiller løbende 5- og 10-årige garantier for de yderste 25% af hovedstolen på udbetalte realkreditudlån Herudover har Nordea Bank Danmark A/S afgivet tinglysningsgarantier, forhåndslånsgarantier samt øvrige lovpligtige garantier. En væsentlig del af selskabets realkreditudlån udbetales gennem Nordea Bank Danmark A/S. Der har i årets løb været handler med værdipapirer og finansielle instrumenter formidlet af Nordea Bank Danmark A/S. Alle lønninger og pensioner mv. administreres af Nordea Bank Danmark A/S..XUVUHJXOHULQJIDVWIRUUHQWHGHPHOOHPY UHQGHU Fastforentede aktiver, hvor værdiregulering er udeladt, da renterisikoen er afdækket af et fastforrentet passiv. Dækkede fastforrentede aktiver (ekskl. realkreditudlån): Obligationer Bogført værdi Købspris herfor Markedsværdi Nominel værdi Dækkende fastforrentede passiver: Udstedte obligationer Bogført værdi Markedsværdi Nominel værdi

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2005 er realkredit Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Indholdsfortegnelse Hovedtal. 3 Ledelsens.beretning. 4 Udlånsaktiviteten.i.2005. 4 Risikoforhold................................

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere