Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet"

Transkript

1 Haarum i sl Haarum 11/ Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/ Bruns Nr 11/1 2015

2 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund Laget Navn g hjemsted Anlægget Bidragspligtige arealer Drift g vedligehld Tilsyn Ordinær generalfrsamling Ekstrardinær generalfrsamling Midlertidig bestyrelse Digelagets øknmi Lagets phævelse Tinglysning m. m Ikrafttræden... 7

3 1. Baggrund Baggrunden fr prettelsen af et nyt strt digelag er behvet fr at sikre, at de arealer, sm er mfattet af digelaget, fremver kan benyttes til de frmål, sm de bruges til i dag g til de frmål, sm kmmuneplanen g lkalplaner evt. muliggør. Digelagets areal udgør ca ha. g er en blanding af landbrug, bysamfund, fritidsbliger, uudnyttede naturarealer g rekreative mråder. Fælles fr de frskellige arealanvendelser er afhængigheden af, at arealerne beskyttes md vand fra Limfjrden. Anlægget består af diger g sluser. Det nye digelag erstatter Plet Enge Landvindingslags administratin af fjrddiget langs Plet Enge, Harbøre Nrdre Digelag g Harbøre Søndre Digelag. Disse lags vedtægter erstattes dermed af det nye lags vedtægt. Plet Enge Landvindingslag skal have ny vedtægt, da dette lag frtsætter sm afvandingslag, men uden ansvar fr fjrddige g sluser. 2. Laget Navn g hjemsted 1 Lagets navn er "XXXX yyy-lag", herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kmmune. Stk. 2. Laget er prettet i henhld til Lemvig Kmmunalbestyrelses beslutning af den 26. nvember 2014 i henhld til Kystbeskyttelseslven. Stk. 3. Lagets frmål er at beskytte de arealer, sm fremgår af krtet i bilag 1, md indtrængning af vand fra Limfjrden. 3. Anlægget 2 Det tekniske anlæg består af et digefrløb g 2 sluser. Digernes beliggenhed g slusernes placering er vist på krtbilag 2 g er fastlagt ved UTM-krdinater. Krtbilaget findes gså i digitaliseret frm g afgør i tvivlstilfælde digefrløb g slusernes placering. Det digitaliserede frløb skal vedligehldes, så det pdateres i takt med den teknlgiske udvikling i GIS-systemer eller på anden entydig tidssvarende vis. Anlæggenes tekniske detaljer g drift fremgår af dkumenter, sm pbevares af lagets bestyrelse g i kpi af kmmunalbestyrelsen. Stk. 2. Ændring af lagets anlæg kan kun ske efter kmmunens bestemmelse jf. kystbeskyttelseslvens 11 g med tilladelse fra Kystdirektratet, jf. samme lvs Bidragspligtige arealer 3 Alle selvstændigt vurderede ejendmme med de i stk. 3 nævnte undtagelser, sm har arealer beliggende inden fr afgrænsningen iht. bilag 1, repræsenterer 1 part. 1 part medfører pligt til at b etale et drifts-g anlægsbidrag herefter benævnt bidrag til laget. 1 part giver 1 stemme. Stk. 2. Bilag 1 findes gså i digitaliseret frm. Det digitaliserede krt lægges til grund, hvis der er tvivl m, hvrvidt et areal hører under laget, g m ejendmmen dermed skal betale bidrag. Det digitaliserede frløb skal vedligehldes, så det pdateres i takt med den teknlgiske udvikling i GIS-systemer eller på anden entydig tidssvarende vis. Stk. 3. Selvstændigt matrikulerede private fællesveje g udskilte ffentlige vejarealer inden fr afgrænsningen iht. bilag 1 skal ikke betale bidrag. Ejendmme, sm er vurderet til 0 kr., skal ikke betale bidrag. Stk. 4. Fr ejendmme inden fr afgrænsningen iht. bilag 1, der er pdelt i ejerlejligheder, betales et bidrag fr hver ejerlejlighed.

4 4 Ved udstykning/arealverførsel fra ejendmme inden fr de i 3 anførte mråder skal der betales bidrag fr hver nyprettet ejendm jf. bestemmelserne i Drift g vedligehld 5 Bestyrelsen er ansvarlig fr drift g vedligehldelse af lagets anlæg. Stk. 2. Bestyrelsen udnævner driftsansvarlige eller indgår kntrakt m driften af anlægget. Stk. 3. Bestyrelsen g Lemvig Kmmune sm myndighed, eller den, bestyrelsen eller Lemvig Kmmune har bemyndiget hertil, er berettiget til nødvendig færdsel på alle berørte arealer i frbindelse med kntrl g vedligehld af anlægget. Stk. 4. Det er bestyrelsens pligt at sørge fr, at evt. nedbrud g skader udbedres snarest muligt g uden unødigt phld. Stk. 5. Sluser skal vedligehldes på en sådan måde, at de pfylder deres frmål, sm er at lukke fr indtrængende vand fra Limfjrden g lukke phbet vand ud, når vandstanden i Limfjrden gør dette muligt. Ved en pludselig skade på sluseprte, sm ikke umiddelbart kan udbedres, isættes anden spærring til frhindring af indtrængen af vand fra Limfjrden. Stk. 6. Diget skal vedligehldes med de højder g dimensiner, sm til enhver tid er fastsat. Diget skal i øvrigt hldes i en sådan stand, at det kan mdstå påvirkninger fra Limfjrden. Beskadiges eller gennembrydes diget, påhviler det bestyrelsen hurtigst muligt at træffe de nødvendige frhldsregler fr at udbedre skaden eller indskrænke de ved digebruddet fremkaldte versvømmelser mest muligt. I tilfælde af digebrud eller fare herfr har bestyrelsen ret til at tage jrdfyld på de under laget hørende parceller md erstatning fr herved frvldt skade. Mindst hver 10. år fretages kntrlpmåling af anlæggets dimensiner. Resultaterne frelægges kmmunalbestyrelsen. Græsvæksten på diget skal plejes g vedligehldes på frsvarlig vis. Dyr g planter, der gør skade på digerne, er bestyrelsen frpligtet til at lade bekæmpe med hensigtsmæssige midler. 6. Skader sm følge af almindelig kørsel g færdsel til fds langs diget i frbindelse med digelagets almindelige vedligehldelse kan ikke kræves erstattet. Såfremt der i øvrigt under vedligehldelsesarbejder påføres ejere eller brugere skade eller gener, har ejeren eller brugeren ret til erstatning efter lvgivningens almindelige regler, jfr. kystbeskyttelseslvens 14. Stk. 2. Beskadiges lagets dige eller sluser eller fretages der franstaltninger i strid med vedtægten, kan bestyrelsen give skadevlderen påbud m at genprette den tidligere tilstand. Stk. 3. Efterkmmes et påbud ikke inden udløbet af den fastsatte frist, kan bestyrelsen fretage det frnødne på den frpligtedes regning. Udgifterne hertil kan pkræves på samme måde sm rdinært bidrag til digelaget. Stk. 4. Klage ver bestyrelsen afgørelse kan indbringes fr Lemvig Kmmune. Stk. 5. Påtaleret tilkmmer bestyrelsen g Lemvig Kmmune. Stk. 6. Bestyrelsen udfærdiger rdensregler fr færdsel på digerne. 6. Tilsyn 7. Laget er underlagt Lemvig Kmmunes øknmiske g tekniske tilsyn. Stk. 2. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligehldelses- g sikringsarbejder. Såfremt et sådan pålæg ikke efterkmmes, kan tilsynet lade arbejdet udføre fr digelagets regning, jfr. kystbeskyttelseslvens 12 stk. 2. Stk. 3. Udgifter ved tilsyn g de nødvendige kntrlarbejder udredes nrmalt af digelaget. Ved knkret henvendelse fra et eller flere medlemmer af digelaget til Lemvig Kmmune m mangler eller

5 manglende vedligehldelse af diget, fretager Lemvig Kmmune et tilsyn med henblik på at vurdere, m frhldet skal rettes ved pålæg til bestyrelsen. 7. Ordinær generalfrsamling 8 Generalfrsamlingen mfatter samtlige ejere af ejendmme med bidragspligt til laget. Hver ejer har 1 stemme fr hver part (se 3). En ejendm med flere ejere har 1 stemme. Ejerne af bidragspligtige ejendmme benævnes sm "medlemmer". Stk. 2. Ordinær generalfrsamling afhldes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 3. Dagsrdenen til rdinær generalfrsamling skal sm minimum mfatte: Valg af dirigent Valg af referent Frmandens beretning g afstemning m samme Aflæggelse af regnskab g afstemning m samme Drøftelse af freløbigt budgetfrslag fr det kmmende år Indkmne frslag Valg af bestyrelsesmedlemmer g suppleanter Valg af revisr g revisrsuppleant Eventuelt Stk. 4. Generalfrsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ver fr hvert medlem på en måde, sm på rimelig g tidssvarende vis sikrer, at alle medlemmer bliver infrmeret. Stk. 5. Frslag, sm ønskes behandlet på generalfrsamlingen, skal være frmanden i hænde senest 14 dage før afhldelsen. 9 Beslutninger på rdinære generalfrsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret udøves ved persnlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget eller anden myndig persn. Ingen stemmeberettiget kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Stk. 2. Beslutning m ændringer i vedtægten eller lagets pløsning kræver dg, at mindst 2/3 af samtlige stemmer skal være repræsenteret, g at mindst 2/3 heraf er fr frslaget. 8. Ekstrardinær generalfrsamling 10 Ekstrardinær generalfrsamling skal indvarsles med mindst 14 dages varsel på en måde, sm sikrer, at alle medlemmer bliver infrmeret. Indvarslingen skal indehlde en dagsrden. Stk. 2. Ekstrardinær generalfrsamling kan indkaldes af bestyrelsen g skal indkaldes, hvis 1/3 af medlemmerne målt sm stemmer kræver det. Stk. 3. Den ekstrardinære generalfrsamling er beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentatin. Vedtagelser af ændringer i vedtægten eller lagets pløsning kræver dg, at 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede medlemmer målt efter stemmer stemmer fr. 9. Bestyrelsen 11 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges fr 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter, der gså vælges fr 2 år ad gangen, samt en revisr g en revisrsuppleant, der vælges fr et år ad gangen. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes på følgende måde: Ejerne af ejendmme, sm er pålagt landbrugspligt, g sm har bidragspligtige arealer beliggende inden fr afgrænsningen iht. bilag l, vælger af deres midte 1 bestyrelsesmedlem g 1 suppleant -herefter benævnt medlemmer fra landmrådet. Ejerne af ejendmme, sm ikke er pålagt landbrugspligt, g sm har bidragspligtige arealer

6 beliggende inden fr afgrænsningen iht. bilag l, vælger af deres midte 3 bestyrelsesmedlemmer g 1 suppleant -herefter benævnt medlemmer fra øvrige mråder. Stk. 3. Den kmmunale myndighed lader sig repræsentere i bestyrelsen med et medlem. Stk. 4. Ved peridens udløb skal bestyrelsen stille frslag m valg af nye medlemmer. Stk. 5. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer fra øvrige mråder g i ulige år afgår 1 bestyrelsesmedlem fra samme. Se stk. 2. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan mdtage genvalg. 12 Bestyrelsen vælger selv sin frmand g frdeler arbejdet blandt sine medlemmer. Stk. 2. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Stk. 3. Bestyrelsen fører prtkl ver frhandlingerne på bestyrelsesmøderne g generalfrsamlingerne. Stk. 4. På frlangende har ethvert medlem adgang til at besigtige referater, prtkller, g regnskab samt dkumenter g plysninger mtalt i 2 g 6. Ønskes kpi, kan bestyrelsen frlange et vederlag, sm dækker mkstningen ved kpiering g frsendelse. 13 Generalfrsamlingen vedtager en frretningsrden fr bestyrelsen, hvri der fastsættes regler fr bestyrelsens arbejde, rettigheder g pligter. Stk. 2. Generalfrsamlingen vedtager ligeledes regler fr bestyrelsens aflønning. 14 Alle lagets bidragspligtige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Myndige medlemmer af ejers husstand kan vælges til bestyrelsen i stedet fr ejer. Der kan kun pstilles g vælges en repræsentant fr hver bidragspligtig ejendm til bestyrelsen. Bidragspligtige medlemmer har pligt til at mdtage valg medmindre sygdm, brtrejse eller anden af bestyrelsen gdkendt grund frhindrer varetagelse af hvervet. Stk. 2. Man kan i et år undslå sig fr genvalg efter udløbet af hver tjenesteperide. Stk. 3. Ved varigt frfald fr et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten. 10. Midlertidig bestyrelse 15 Ved uenighed mellem bestyrelsen g generalfrsamlingen har bestyrelsen g disses suppleanter ret til at nedlægge deres hverv. De skal dg virke i tiden frem til en ny bestyrelse er valgt. Stk. 2. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, har kmmunalbestyrelsen ret til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af laget. Kmmunalbestyrelsen udnævner den midlertidige frmand g bestemmer, hvrledes den midlertidige bestyrelse skal aflønnes af laget. 11. Digelagets øknmi 16 Lagets regnskabsår følger kalenderåret. Senest 1. marts skal bestyrelsen fremsende afsluttet regnskab med statuspgørelse til revisin. Stk. 2. Revisr tilbagesender regnskabet med påtegning senest 31. marts samme år. Inden 1. august sender bestyrelsen regnskab g udgiftsbudget fr det kmmende år samt status g beretning fra den rdinære generalfrsamling til den kmmunale myndighed til endelig gdkendelse. Stk. 3. Af budgettet skal fremgå: 1. Alle væsentlige indtægter 2. Alle væsentlige driftsudgifter 3. Henlæggelsesbidrag

7 4. Andre udgifter 5. Frslag til det kmmende års bidrag eksklusiv mms 17 Efter indstilling fra bestyrelsen træffer den kmmunale myndighed på grundlag af udgiftsbudgettet fr det kmmende år g regnskabet fr det afsluttende år beslutning m, hvr strt et bidrag der skal pkræves hs de bidragspligtige medlemmer fr det kmmende regnskabsår. Stk. 2. Den kmmunale myndighed frestår pkrævning af medlemmernes bidrag via ejendmsskattepkrævningen. De pkrævede bidrag udbetales til laget hhv. den 1. april g den 1. ktber. Stk. 3. Den kmmunale myndigheds udgifter vedrørende laget i det frløbne halvår refunderes af laget efter regning, herunder udgiften til digitalisering af versigtskrt g den årlige pgørelse af bidragspligtige arealer. Stk. 4. Opkrævning af medlemmernes bidrag til laget har samme frtrinsret sm kmmunale skatter på fast ejendm, jf. bestemmelse i gældende lv. 18 Lån kan kun ptages med den kmmunale myndigheds gdkendelse. 12. Lagets phævelse 19 Generalfrsamlingen eller en midlertidig bestyrelse valgt af den kmmunale myndighed kan træffe beslutning m lagets phævelse. Stk. 2 En af generalfrsamlingen truffet beslutning m ændring af denne vedtægt eller m lagets phævelse er først gyldig, når den er gdkendt af Kmmunalbestyrelsen g kræver gdkendelse af Kystdirektratet, jf. gældende lv. Stk. 4. Bestyrelsen gennemfører likvidatinen. Medlemmerne hæfter i frhld til deres partsantal fr alle lagets frpligtelser. Stk. 5. Nedlæggelse sker efter kmmunalbestyrelsens bestemmelse jf. kystbeskyttelseslven g kræver tilladelse fra Kystdirektratet gså jf. kystbeskyttelseslven. Stk. 6. Den kmmunale myndigheds afgørelser kan påklages til relevant myndighed efter reglerne i gældende lv. 13. Tinglysning m. m. 20 Den kmmunale myndighed sørger fr, at denne vedtægt tinglyses sm servitut på alle ejendmme inden fr det i 1 stk. 3 anførte mråde. Stk. 2. Udgiften til tinglysning afhldes af laget. Stk. 3. Lagets bestyrelse g den kmmunale myndighed er påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder. Stk. 4. I tilfælde af lagets phævelse skal nteringen i tingbgen slettes på begæring af den kmmunale myndighed. Stk. 5. Den kmmunale myndighed g lagets bestyrelse pbevarer den til enhver tid gældende vedtægt sammen med gældende bilag. Stk. 6. Ethvert bidragspligtigt medlem har ret til at få frevist den gældende vedtægt g bilag. 14. Ikrafttræden Denne vedtægt er udarbejdet i henhld til lv m kystbeskyttelse.

8 Vedtægten er besluttet gdkendt på den stiftende generalfrsamling på Harbøre Centeret d. 29. august 2015 g ændret ved beslutning på den rdinære generalfrsamling d. g derefter endeligt vedtaget på den ekstrardinære generalfrsamling d. -', jf. vedtægtens 9. Vedtægten er i henhld til vedtægtens 19 stk. 2 endeligt gdkendt af Lemvig Kmmunalbestyrelse på møde d. XXXX, med henblik på tinglysning jf. vedtægtens 20 g træder hermed i kraft fra g med dat fr dens endelige vedtagelse.

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts

Læs mere