Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: Ref.: ESJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit Bolgann, formand, Fiskeridirektoratet Stig Prüssing, Fiskeridirektoratet Maria Krohn, Fiskeridirektoratet Esben Sverdrup Jensen, Fiskeridirektoratet (ref.) Ole Lundberg Larsen, Danmarks Fiskeriforening Benny Andersen, Danmarks Fiskeriforening Peter Willadsen, Danmarks Fiskeindustri og Eksportforening Søren Mattesen, Danmarks Fiskeindustri og Eksportforening Per Dolmer, Danmarks Fiskeriundersøgelser Eskild Kierkegaard, DTU-Aqua Britt Vernegren-Kærn, Limfjordskompagniet Arne Bækgaard, Foreningen Dansk Skaldyropdræt Kaj-Lykke Larsen, Dansk Linemusling A/S Jørgen Jørgensen, Miljøcenter Ringkøbing Kjeld F. Jørgensen, By- og Landskabsstyrelsen Henning Karup, By- og Landskabsstyrelsen Jens Kjerulf Petersen, Danmarks Miljøundersøgelser (Dansk Skaldyrcenter) Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening Charlotte Røgild Knudsen, Fødevarestyrelsen Thyra Bjerreskov, Fødevarestyrelsen Ditte B. Tørring, Dansk Skaldyrcenter Knud Flensted, DOF 1

2 Birgit Bolgann bød velkommen, gennemgik dagsordenen, introducerede dagens tema og opfordrede til en kort præsentationsrunde, som blev gennemført. 1) Siden sidst orientering fra Fiskeridirektoratet om særlige områder eller sager. - Status på ansøgninger/tilladelser om opdræt i vandsøjlen. Stig Prüssing orienterede om status på antallet af muslingeopdrætsanlæg: Der er givet i alt 65 tilladelser, heraf 58 på Limfjorden. Herudover er der givet 4 forhåndstilladelser, hvor der endnu ikke er modtaget den krævede bankgaranti, og der er indkommet 4 nye ansøgninger til behandling. - Status på ansøgninger om depot-/lagerområder Der er givet i alt 7 tilladelser til depotområder, alle i Limfjorden. Der er ikke modtaget nye ansøgninger. - Ny Regulering af muslinge- og østersfiskeriet Birgit Bolgann orienterede om arbejdet med forslaget fra Danmarks Fiskeriforening om en licensordning lig FKA for muslingefiskeriet i Limfjorden. Der udarbejdes udkast til et regelsæt, hvor eksisterende tilladelsesindehavere også gives fremtidige tilladelser på baggrund af et historisk fiskeri. Tilladelserne vil være overdragelige, dog med undtagelse af de tilladelser, der udstedes til østersfartøjer, der hidtil har haft et begrænset fiskeri. Reglerne vil ikke ændre ved de rammer, der i øvrigt gælder for muslinge- og østersfiskeri. Disse vil blive fastsat løbende under hensyn til bestandene og det givne miljø. Hovedsigtet med bekendtgørelsen er at give en fleksibel ramme for, at fiskerne selv kan beslutte ejerskifter og sammenlægninger. Der er således mulighed for strukturtilpasning. Det er ikke hensigten, at fartøjsandelene skal kunne spredes, så der kommer flere fartøjer med tilladelse i de enkelte fiskerier, end der er nu. Ole Lundberg Larsen udtrykte fiskeriets begejstring for udviklingen mht. overdragelige tilladelser. (FD har d. 30. januar 2009 sendt udkast til Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers i høring. ) 2

3 2) TEMA: Natura 2000, miljøkonsekvensvurderinger og muslingefiskeriet Maria Krohn redegjorde for de nye regler vedrørende bevaring og beskyttelse af naturtyper og arter mv. til implementering af EU s habitatdirektiv, der blev indført i forbindelse med en ændring af fiskeriloven i juni Centralt for lovændringen er kravet om gennemførsel af miljøkonsekvensvurderinger i eller i nærheden af de habitat- og fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), hvor der er ansøgt om tilladelse til en fiskerirelateret aktivitet omfattet af fiskeriloven. På baggrund af konsekvensvurderingen træffes der afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til det pågældende projekt, som på fiskeri- og fiskeopdrætsområdet er at forstå som enhver aktivitet, hvortil der skal ansøges om tilladelse fra Fødevareministeriet/Fiskeridirektoratet. Der må ikke meddeles tilladelse, hvis konsekvensvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes, at påvirkningen i forhold til bevaringsmålsætningerne for det pågældende område ved udførelsen af den fiskerirelaterede aktivitet er negativ. Desuden følger det af EF-Domstolens afgørelse i sag 127/02 (Waddenzee-sagen eller Muslingedommen) at habitatdirektivets krav om at gennemføre miljøkonsekvensvurderinger, udover eksisterende aktiviteter, som udgangspunkt også omfatter aktiviteter, som har været udøvet igennem en årrække, men som der hvert år gives fornyet tilladelse til. Kravet har i første omgang haft betydning i forhold til muslinge- og østersfiskeri, hvortil der udstedes tilladelser for ét år af gangen. Disse fiskeriaktiviteter vil således, hvis de samtidigt planlægges udøvet enten i eller i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder, være omfattet af konsekvensvurderingskravet. Birgit Bolgann supplerede, at det er enten Fødevareministeriet eller ansøger, der foranlediger udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderinger. Ministeriet har efter fiskeriloven mulighed for at afvise at gennemføre en vurdering, hvis det på forhånd vurderes, at den ansøgte aktivitet vil være uforenelig med bevaringsmålsætningerne for området, eller hvis omfanget af det ansøgte projekt vurderes at være uproportionalt i forhold til omkostningerne ved en miljøkonsekvensvurdering. Hvis vurderingen ikke foretages af Fødevareministeriet, vil en eventuel vurdering, som måtte blive tilvejebragt af ansøgeren dog indgå i grundlaget for direktoratets beslutning om, hvorvidt der kan gives tilladelse til den ansøgte aktivitet. Knud Flensted bemærkede, at Fiskeriloven giver mulighed for at udsende konsekvensvurderingerne i en offentlig høring og at en høringsproces ville være med til at sikre, at eventuelle fejl findes. 3

4 Birgit Bolgann bemærkede, at afgørelserne altid skulle træffes på et fagligt velfunderet og belyst grundlag og at man i den forbindelse i nødvendigt omfang ville benytte sig af muligheden for en høring. Eskild Kierkegaard understregede, at alle DTU-Aqua s rapporter offentliggøres, og at instituttet i den forbindelse altid er åbne for kommentarer, dialog og kritik. Arne Bækgaard påpegede, at tilladelser til opdræt gives for 10 år og at eventuelle konsekvensvurderinger for opdrætsanlæg bør tilpasses det forhold. Han understregede endvidere, at opdrætsaktiviteter bør prioriteres i det fremtidige arbejde med at udvikle muslingeproduktionen i Limfjorden. Miljøkonsekvensvurderinger i Limfjorden Per Dolmer introducerede DTU-Aqua s arbejde med de gennemførte konsekvensvurderinger i Limfjorden. (se vedhæftede PowerPoint præsentation) Knud Flensted påpegede, at man i udpegningsgrundlaget har forbyttet referenceværdier for hvinand og krikand. Birgit Bolgann redegjorde for den klage Danmarks Naturfredningsforening har sendt til Kommissionen vedr. Fiskeridirektoratets tilladelser til muslingefiskeri i habitatområder i Limfjorden. Kommissionen (Generaldirektoratet for Miljø) har i den anledning stillet en række supplerende spørgsmål til den danske regering. Fødevareministeriet har via Udenrigsministeriet den 13. januar 2009 afgivet sit svar på spørgsmålene til Kommissionen. Birgit Bolgann understregede, at Kommissionens tilbagemelding vil have stor betydning for den fremtidige praksis for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet. 3) Revision af bekendtgørelse om muslinger m.m. v/fødevarestyrelsen Per Dolmer foreslog, at man tilrettelægger produktionsområders afgrænsning i henhold til habitatområdernes afgrænsning. Søren Mattesen påpegede, at erhvervet ikke ønsker at blive pålagt yderligere forpligtigelser mht. mikrobiologiske prøvetagninger. 4

5 Birgit Bolgann understregede, at Fiskeridirektoratet vil iværksætte drøftelser med henblik på forenkling af regler vedr. prøvetagning og produktionsområder. 4) Orientering om igangværende projekter og evalueringer vedr. fødevaresikkerhed og procedurer for egenkontrol i forbindelse med opdræt af blåmuslinger v/jens Kjerulf Kristensen, Dansk Skaldyrcenter. (Se vedhæftede PowerPoint præsentation). Birgit Bolgann understregede, at Fiskeridirektoratet vil iværksætte drøftelser med henblik på forenkling af regler vedr. prøvetagning for opdrætsanlæg. 5) Beretning fra erhvervene. Arne Bækgaard fortalte, at der er 58 aktive opdrætsanlæg. Produktionen i 2008 var ca tons pakkede muslinger. (ca. 15 mio. kr.) I 2009 forventes en produktion på ca tons. Markedet har i 2008 oplevet en del turbulens, særligt eksporten til beneluxlandene har svigtet. Foreningen opfordrede Fiskeridirektoratet til at kontrollere udnyttelsen af eksisterende tilladelser. Tilsyneladende udnyttes en del eksisterende tilladelser kun i meget begrænset omfang. Foreningen ønsker en revision af bekendtgørelsen vedr. opdræt. Særligt forhold vedr. antallet af tilladelser pr. ejer ønskes lempet. Søren Mattesen understregede vigtigheden af en lempelse af reglerne omkring ejerforhold og størrelsen af anlæg. Reglerne må ændres, hvis man ønsker, at industrien skal foretage væsentlige investeringer på opdrætsområdet. Birgit Bolgann foreslog, at emnet inddrages i de foreslåede drøftelser med erhvervet. 6) Eventuelt, samt dato for næste møde. Birgit Bolgann berettede, at Fødevareerhverv endnu ikke har afsluttet behandlingen af ansøgninger om støtte fra EFF. Udvalget besluttede, at næste møde skulle lægges ca. 6 måneder frem. Fiskeridirektoratet indkalder. 5

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 27. juni 2014 Sagsnr.: 14-60013-000003 TINRAV Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324 Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 16. november 2007 Tilstedeliste vedlagt. 1. Velkommen Jens Andresen bød velkommen til udvalgets medlemmer.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere