Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010"

Transkript

1 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G

2 indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER ( 3-8) 3 AFSNIT 3 FORENINGENS STRUKTUR OG LEDELSE ( 9-17) 5 AFSNIT 4 SÆRLIGE BESTEMMELSER ( 18-21) 8 AFSNIT 5 FORENINGENS REGNSKAB OG REVISION ( 22-24) 8 AFSNIT 6 FORENINGENS OPHØR ( 25) 9 AFSNIT 7 LOVÆNDRINGER, IKRAFTTRÆDELSE ( 26-27) 9 2

3 AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 - Foreningens navn Foreningens navn er Danmarks Fiskeriforening. 2 - Formål og hjemsted Foreningens formål er at virke til fiskeriets fremme. Foreningens hjemsted er Taulov. AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER 3 - Medlemskab af foreningen Foreningens medlemmer er: 1. Lokale fiskeriforeninger eller, hvor sådanne eksisterer, kredsforeninger, hvis optagelse godkendes af Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse. 2. Æresmedlemmer, der udnævnes af Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse. Fiskeriforeningerne tilhører kredse, der består af alle foreninger indenfor de områder, de enkelte kredse dækker, jfr. 9. En lokal fiskeriforening skal være medlem af en kredsforening, hvis en sådan er oprettet for den kreds, i hvilken foreningen er beliggende. 4 - Medlemsrettigheder Lokal-/kredsforeninger skal have udleveret et eksemplar af foreningens til enhver tid gældende love. På generalforsamlingen stemmer kun de af fiskeriforeningerne/kredsforeningerne valgte stemmeberettigede repræsentanter. Lokal-/kredsforeningernes stemmer tæller på generalforsamlingen i det forhold, der er anvist i 5, stk. 1. Lokalforeninger/kredsforeninger udpeger bestyrelsesmedlemmerne i de respektive kredse i henhold til 15. stk Medlemspligter Lokal-/kredsforeningerne skal senest 5. januar meddele Danmarks Fiskeriforenings administration antallet af aktive medlemmer pr. 1. januar. Hver lokal-/kredsforening skal senest 1. marts - dog mindst 1 måned inden generalforsamlingen meddele Danmarks Fiskeriforenings administrations navn, postadresse og telefonnummer for lokal/kredsforeningens formand samt postadresse, telefon- og faxnummer for lokal/kredsforeningen og skal omgående give meddelelse om eventuelle ændringer i løbet af året. Hver lokal-/kredsforening skal senest 14 dage inden generalforsamlingen meddele Danmarks Fiskeriforenings administration navn på den for lokal-/ kredsforening stemmeberettigede repræsentant til generalforsamlingen. Lokal-/kredsforeningerne skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamling og senest 14 dage inden en ekstraordinær generalforsamling meddele Danmarks Fiskeriforenings administration eventuelle forslag til generalforsamlingens dagsorden, herunder kandidater ved formandsvalg. 3

4 6 - Medlemskontingent Hovedbestyrelsen fastsætter senest den 1. december kontingentet for aktive medlemmer for det kommende regnskabsår. Lokal/kredsforeningerne afregner det faste kontingent med Danmarks Fiskeriforening. Kontingentet afregnes pr. antal aktive medlemmer kvartalsvis i regnskabsåret med en fjerdedel af kontingentet, og betaling skal ske inden kvartalets start. Dog mindst med antal medlemmer pr. 1. januar. Som supplement til det faste kontingen kan opkræves et omsætningsbaseret kontingent. Det omsætningesbaserede kontingent opkræves som en andel af de fartøjers bruttoomsætning, hvis ejere/redere er medlem af en lokalforening. Indbetaling sker på månedsbasis. For udenlandske landinger sker opkrævning for hvert år. Det omsætningsbaserede kontingent opkræves enten af lokal/ kredsforeninger eller direkte af Danmarks Fiskeriforening. Opkrævning sker på baggrund af fartøjslister, som lokalforeningerne sender til Danmarks Fiskeriforening. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 8 - Eksklusion Hovedbestyrelsen kan ekskludere en lokal-/kredsforening, når denne modarbejder foreningen, eller på anden måde gør sig uværdig til fortsat medlemsskab. Hovedbestyrelsen kan pålægge lokal-/kredsforeningerne eksklusion af enkeltmedlemmer. Nægtelse heraf kan medføre eksklusion af lokal-/kredsforeningen. Hovedbestyrelsen er berettiget til, uden varsel, at slette en lokal-/kredsforening, såfremt kontingent, trods påkrav, ikke er betalt. Hovedbestyrelsens afgørelser i henhold til denne paragraf kan indankes for en generalforsamling, hvori den ekskluderede har ret til at deltage og få sin sag hørt. Stk. 5 Et ekskluderet medlem har intet krav på foreningen eller dens ejendele. 7 - Udmeldelse Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens hovedbestyrelse. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 6 måneders varsel til den 31. december. En lokal-/kredsforening, der melder sig ud, har intet krav på foreningen eller dens ejendele. 4

5 AFSNIT 3 FORENINGENS STRUKTUR OG LEDELSE 9 - Kredsinddeling Foreningen er opdelt i 3 kredse: Vest: fra grænsen til Limfjorden (inkl. Agger og Lemvig). Nord: nord for Limfjorden (Limfjorden inkl.)+ Læsø. Sydøst: Anholt og Jyllands østkyst - fra og med Egense til grænsen, Fyn, Ærø, Langeland Sjælland, Samsø, Lolland, Falster, Møn, Bornholm, Christiansø Generalforsamling Foreningens generalforsamling er øverste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger er bindende, og skal udføres af hovedbestyrelsen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når lokal-/kredsforeninger repræsenterende mindst 1/4 af samtlige aktive medlemmer skriftligt forlanger dette Generalforsamlingens dagsorden Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent(er) til at lede mødet. 2. Valg af 3 stemmetællere. 3. Formandens beretning om foreningens virke. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. 5. Rettidigt indkomne forslag til dagsordenen. 6. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jfr Meddelelse om kredsindstilling af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisor. Endelig dagsorden samt rettidigt indkomne forslag til en generalforsamling skal udsendes til lokal-/kredsforeninger senest 3 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling og senest en uge før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Generalforsamlingens indvarsling Ordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 6 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel. Indvarsling af generalforsamling sker ved udsendelse af brev til de enkelte lokal-/kredsforeningers formænd med angivelse af tid, sted samt foreløbig dagsorden. 5

6 13 - Generalforsamlingens forløb Kredsindstillinger af hovedbestyrelsesmedlemmer skal være Danmarks Fiskeriforenings administration i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af lokal-/kredsforeningerne adgang, dog kan kun aktive medlemmer deltage i forhandlingerne, jfr. 5, stk. 1. Hovedbestyrelsen kan meddele gæster ret til deltagelse i forhandlingerne. Ved generalforsamlinger skal den, der ønsker ordet, meddele dirigenten, hvilken lokal/kredsforening han tilhører, hvilket meddeles forsamlingen, inden taleren får ordet. Kun de af de lokale foreninger/kredsforeninger valgte repræsentanter har stemmeret, jfr. 4, stk. 3. Stk. 5 Når bortses fra vedtagelser i medfør af 25, stk. 2 og 26, stk. 3. finder generalforsamlingens vedtagelser sted ved simpelt flertal. Forslag, der ikke opnår halvdelen af de afgivne stemmer, bortfalder. Stk. 6 Stemmeafgivning finder sted ved skriftlig afstemning, såfremt mindst én af de stemmeberettigede kræver dette. Stk. 7 Der kan afgives stemmer ved fuldmagt. Stk. 8 Stemmeoptælling foretages af de af generalforsamlingen valgte stemmetæller under tavshedspligt Formandsvalg Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Formanden vælges for en 3-årig periode Hovedbestyrelse Foreningens hovedbestyrelse består af formanden og 11 medlemmer udpeget i kredsene. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, jfr. 14. For de 11 hovedbestyrelsesmedlemmer, der udpeges i kredsene, fastlægger kredsene selv valgprocedure, dog kan hovedbestyrelsen i tilfælde af uenighed udstede retningslinier. Fordelingen af antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer på kredse er følgende: Vest: 4 Nord: 4 Sydøst: 3 Stk. 5 Hovedbestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Stk. 6 (Ophævet) Stk. 7 Der udpeges af kredsene personlige 1. og 2. suppleanter for hvert hovedbestyrelsesmedlem. Stk. 8 Hovedbestyrelsen afholder konstituerende møde efter generalforsamlingen. På dette møde udpeges en 1. næstformand, en 2. næstformand og en kritisk revisor. Stk. 9 I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformændene i dennes sted i den rækkefølge, de er valgt. 0 Udtræder et medlem af hovedbestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder den af kredsen udpegede suppleant i hans sted. 1 Afgørelser, der måtte komme til afstemning i hovedbestyrelsen, træffes ved simpel majoritet, idet hvert medlem har 1 stemme, jfr. dog stk. 13. Er der stemmelighed, bortfalder et forslag. 6

7 2 I forbindelse med afstemninger om indstillinger i fiskerireguleringsspørgsmål følges afstemningssreglerne i Til en gyldig beslutning i bestyrelsen fordres, at mindst 8 medlemmer af bestyrelsen har været samlet, hvoraf det ene medlem er formanden eller en af næstformændene. 4 Formanden modtager en aflønning, som af hovedbestyrelsen lægges fast i forhold til en lønramme i det offentlige lønsystem. 5 Næstformændene og hovedbestyrelsens medlemmer modtager honorarer, som fastsættes af hovedbestyrelsen (Ophævet) 17 - Foreningens ledelse og administration Foreningens virksomhed ledes af hovedbestyrelsen. Foreningen tegnes af formanden. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøder og på hovedbestyrelsens vegne til generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder. Hovedbestyrelsen afholder møder ca. 10 gange pr. år. Stk. 5 Foreningen ledes af den direktør, som er ansat af hovedbestyrelsen. Efter samråd med hovedbestyrelsen ansættes det fornødne personale til at bestride foreningens arbejdsområder. Stk. 6 Hovedbestyrelsesmedlemmer og/eller medarbejdere kan bemyndiges til at handle på foreningens vegne. Stk. 7 Foreningens administrationskontorer er beliggende i København og Taulov. Stk. 8 Foreningens arbejdsopgaver varetages der, hvor de af geografiske, personalemæssige og administrative grunde bedst kan udføres. 7

8 AFSNIT 4 SÆRLIGE BESTEMMELSER 18 - Hovedbestyrelsens afstemninger i reguleringsspørgsmål Farvandsområde Kreds/ formand A område B område 22 C Kattegat D Skagerrak E Nordsøen Vest Nord Sydøst Formanden I alt Såfremt der i hovedbestyrelsen rejses krav om afstemning vedrørende reguleringsspørgsmål, anvendes ovenstående stemmetal. Det fastslås som foreningens overordnede politik i reguleringsspørgsmål, at alle danske fiskere har lige ret i alle farvande Erhvervsøkonomiske aktiviteter Foreningen kan engagere sig i erhvervsmæssige aktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens formål. I alt AFSNIT 5 FORENINGENS REGNSKAB OG REVISION 22 - Foreningens regnskab Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Når regnskabsåret er udløbet, skal der udfærdiges regnskab, som revideres og forelægges hovedbestyrelsen, hvorefter regnskabet, inden generalforsamlingen, udsendes til lokal-/kredsforeningerne Foreningens revision Foreningens revisor skal være et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma Foreningens formue Foreningens formue anbringes i bank, sparekasse, værdipapirer eller fast ejendom efter hovedbestyrelsens anvisning. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser Medlemsblad Foreningen udgiver et medlemsblad. (ophævet) (ophævet) Medlemsbladet distribueres til alle aktive medlemmer i lokal-/kredsforeninger Repræsentation i Danske Fiskeres Producent Organisation og i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri Hovedbestyrelsen udpeger de repræsentanter, der skal have sæde i Danske Fiskeres Producent Organisations medlemsråd og i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeris delegerede forsamling. 8

9 AFSNIT 6 FORENINGENS OPHØR 25 - Foreningens ophør Opløsning af foreningen kan kun vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. På den første af disse generalforsamlinger skal et stemmetal, svarende til mindst 3/4 af de totale stemmer, jfr. 4, stk. 3, stemme for opløsning. Hvis foreningen herefter opløses, tager den sidst afholdte generalforsamling stilling til fordelingen af foreningens formue, der skal anvendes til støtte for fiskeriet. AFSNIT 7 LOVÆNDRINGER, IKRAFTTRÆDELSE 26 - Lovændringer Foreningens love kan kun ændres, når der i tilslutning til dagsordenen er optaget den fulde ordlyd af ændringsforslaget. Eventuelle ændringer som følge af forhandlingerne kan kun ske indenfor rammerne af de fremsatte ændringsforslag. Ændringsforslag vedtages med 3/4 flertal af de afgivne stemmer. Følgende paragraffer er senest ændret på Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling den 30. marts 1996: 5 stk stk. 2 - Gammel 15 stk. 8 (ophævet) - 16 stk stk. 9 (ophævet) - 22 stk. 2 Følgende paragraffer er senest ændret på Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling den 21. april 2001: 15 stk stk stk stk stk. 13 generalforsamling den 20. april 2002: 6 stk. 2 generalforsamling den 24. april 2004: 16 (ophævet) generalforsamling den 27. november 2004: 6 stk stk stk stk stk stk. 4 generalforsamling den 21. maj 2005: 2 stk stk stk stk generalforsamling den 17. april 2010: 15, stk. 6 - ophævet Ikrafttrædelse Nærværende love er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i København, den 9 juli 1994 og træder i kraft den 9. juli

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere