Ansøgningsskema til små projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Franalyser, sm understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med reginalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstfrum d. Deltagelse i idécirkelinitiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje fr lkale aktinsgrupper (Fiskeri LAG Nrd g Midt Nrd). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på ver kr. Ansøgerkredsen skal være ffentlige (eller ffentlig lignende) ikkekmmercielle erhvervsudviklingsrganisatiner. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksmheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler g kriterier der gælder fr de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål m ansøgning kan rettes til:

2 PROJEKTIDENTIFIKATION Prjektnavn Frprjekt til Havørred Limfjrden Ansøger Aalbrg Kmmune Prjektets tidsplan Start 1. ktber 2012 Slut 1. april 2013 Indsatsmråde Stærke erhvervssamarbejder Fkusmråde Netværk (Stærke erhvervssamarbejder) Søges der m midler fra den særlige LAGpulje? Nej NB. Ansøgningen skal frinden være gdkendt af bestyrelsen fr Fiskeri LAG Nrd eller Fiskeri LAG MidtNrd. Side 2 af 11 PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist sm muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens mråder. Beskrivelse af prjektet Havørred Limfjrden" har til hensigt er at frbedre g synliggøre lystfiskerprduktet i Limfjrden, fr at tiltrække flere danske g udenlandske lystfiskere g naturelskere til Limfjrden. Havørredfiskeri fra kysten er en af det danske lystfiskeprdukts styrkepsitiner både i frm af tilgængelighed g fiskeriets kvalitet. Derfr rummer en udvikling af Limfjrdens havørredfiskeri et spændende g betragteligt ptentiale i frhld til at tiltrække natinale g internatinale lystfiskere. Prjektet skal ses sm en cyklisk prces, hvr investeringer i miljøet g i havørredens levesteder gennem blandt andet fjernelse af vandløbsspærringer g øget vandløbsrestaurering, skal bane vejen fr et øget antal besøgende lystfiskerturister i Limfjrden g dermed en øget msætning i bl.a. vernatningssektren i frårs g efterårsperiden. Lystfiskeriet i Limfjrden anslås at have et strt uudnyttet ptentiale med gde udviklingsperspektiver fr henhldsvis turisterhvervet g fr friluftslivet generelt. Samarbejde er essentielt fr prjektets succes Ingen fisk ingen lystfiskere, så enkelt kan det siges! Et fkus på bæredygtigt fiskeri kræver et tæt samarbejde mellem g på tværs af nrdjyske lystfiskerfreninger, kmmuner, ldsejere, turistfreninger, sprtsfiskerfrbund, erhvervsliv mm. Samarbejde g krdinatin er essentielt fr at prjektet Havørred Limfjrden kan eksistere. Heldigvis er Limfjrden et naturgivet fiskeparadis fr lystfiskere. Limfjrden har talrige havørredførende åer, hvr ørrederne året rundt trækker frbi kysterne i fjrden på deres vej ind g ud af åsystemerne. Med fkus på genpretning af åerne, g en deraf afledt vækst i antallet af fisk, vil der være basis fr at skabe et bæredygtigt fiskeri der på sigt vil medfører et øget antal gæster i det sm benævnes skuldersæsnen. Prjektet har derfr følgende t verrdnede indsatser: 1. Frbedre natur g miljøgrundlaget i de havørredførende åer i Limfjrden (Herunder fjerne spærringer, etablere gyde g pvækstfrhld, således bestanden på sigt bliver selvreprducerende) 2. Gennem målrettet indsats verfr lystfiskersegmentet, bidrage til at øge antallet af gæster i g mkring Limfjrden i skuldersæsnen g derved understøtte turistaktørernes indtjening. Krt prjektresumé til ffentliggørelse Udfærdiges til slut Prjektets baggrund I ktber 2010 blev prjektet gennem rienteringsmøder rundt i Limfjrdslandet, præsenteret fr kmmuner, lystfiskerfreninger, turistrganisatiner g andre interessenter, hvr prjektets samfundsøknmiske g natur g turistmæssige ptentiale blev præsenteret. Disse rienteringsrunder var baseret på viden fra t repprter. Henhldsvis rapprten Lystfiskeri i Danmark (bilag 1), der er udgivet af Fødevareministeriet i marts 2010 g rapprten Havørred Fyn, strategi (bilag 2) rapprt fra Disse rapprter er stærkt medvirkende til at ideen m Havørred Limfjrden pstd. Samtidig har der i frbindelse med rienteringsmøderne været psitiv tilkendegivelse ift. prjektets ideer. Prjektet blev på baggrund af rienteringsmøderne frankret i Netværk Limfjrden i august På pfrdring af turistrganisatinerne fra henhldsvis Vesthimmerland, Jammerbugt, Thy, Mrs, Lemvig, Skive, Struer g Hlstebr, blev der taget initiativ til en egentlig prces med henblik på at udfærdige en desideret prjektbeskrivelse. VisitNrdjylland g Aalbrg sm turistdestinatin har ligeledes udvist psitiv interesse fr prjektet g er senere blevet invlveret i prjektet. I løbet af vinteren 2012 er Havørred Limfjrdens rganisatin blevet etableret gennem inddragelse af Limfjrdsrådet g dermed er den nødvendige sammenhæng mellem prjektets turist g miljødel sikret.

3 Side 3 af 11 Hvad siger undersøgelserne? I følge rapprten Lystfiskeri i Danmark, der er udgivet af Fødevareministeriet i marts 2010, bidrager lystfiskerne med gdt 2,1 milliarder krner m året til den samlede samfundsøknmi g jbs sm en direkte knsekvens. Heraf skyldes de 0,4 mia. kr. g 500 jbs de udenlandske lystfiskerturister der besøger Danmark. Den aktivitetsskabende del af msætningen er vurderet til knap til 1,1 milliard krner, det vil sige det frbrug, der skaber arbejdspladser g msætning. Det anslås i rapprten, at der er mkring danske lystfiskere. Sammenlagt tjener staten 568 milliner krner m året på skatter g afgifter fra virksmheder g ansatte i de erhverv, der sælger eller frmidler prdukter g plevelser til lystfiskerne. I dag tilfalder størstedelen af de mange penge Syddanmark g i mindre grad Midt g Nrdjylland, sm illustreret nedenfr: Andel af ttalbeflkningen der br i reginen Andel lystfiskere bsat i reginen Andel fiskeri der fregår i reginen Regin Hvedstad 31% 25% 13% Regin Sjælland 15% 19% 22% Regin Syddanmark 21% 24% 27% Regin Midtjylland 23% 23% 25% Regin Nrdjylland 10% 9% 14% Gennem en frøget lystfiskerinteresse fr det midt g nrdjyske vil Havørred Limfjrd øge den samlede lystfiskerrelaterede msætning i Danmark generelt g i særlig grad i det midt g nrdjyske. Aktiviteterne vil være knyttede til reginens naturmråder g vil i den sammenhæng i vid udstrækning fregå i ydermråder g øge msætning g indtjeningsgrundlag her. Havørred Limfjrden vil sikre en sammenhængende g krdineret indsats fr udvikling af lystfiskeriet i hele Limfjrdsreginen. Andre tilsvarende prjekter på blandt andet Fyn har igennem en årrække vist stre indtægtsmuligheder gennem en øget prfilering af lystfiskermulighederne (se bilag 2) Organisatin Prjektet skal rganiseres i prjektgrupper med en styregruppe, hvr alle partnere er repræsenteret. De t prjektgrupper består henhldsvis af en prjektgruppe, der arbejder med prjektets miljømæssige del g en prjektgruppe, der arbejder med prjektets turistmæssige del. De t prjektgruppers arbejde krdineres af en prjektleder der refererer direkte til styregruppen. Turistmæssig baggrund Lystfiskeri er en af de temaplevelser, der både udøves af hardcre lystfiskere g af meget brede målgrupper, der benytter aktiviteten sm et element blandt andre rekreative aktiviteter. Der pereres i Lystfiskeri i Danmark med 5 frskellige lystfiskertyper, sm har hver deres krav til prduktet g markedsføringsindsatsen: Lystfiskertype Andel af alle lystfiskere Lystfisker i naturen 30 % Ud fr at fange fisk 24 % Hyggefiskeri med venner g familie 24 % På fisketur når slen skinner 13 % Det aktive lystfiskerliv 9 % Både priritering af udvikling af lystfiskeriets kvalitet g lystfisketurismen, herunder pakketering, markedsføring g salg, må baseres på hvilke af disse målgrupper, der er relevante ift. den enkelte destinatin, fremme af beflkningens friluftsliv g de frretningsmæssige ptentialer. Derfr er det en del af dette frprjekts frmål at udpege et antal piltprjektmråder langs Limfjrden. Prjekter der giver mulighed fr at analysere de miljømæssige ptentialer g barrierer, udpege de turistmæssige udviklingsptentialer samt belyse hvilke muligheder et løft af kvaliteten i lystfiskerprdukterne rummer. Miljømæssig baggrund Kmmunerne har gennem mange år udført en str indsats mkring Limfjrden fr at frbedre fiskenes levevilkår. Der er dg langt endnu, inden Limfjrdsvandløbene lever p til de plitisk vedtagne miljømålsætninger m gd øklgisk tilstand. I de statslige vandplaner er der derfr udarbejdet et indsatsprgram fr vandmråderne i Limfjrdens pland med henblik på at pnå målpfyldelse. Indsatsprgrammet er specifikt adresseret på blandt andet 158 søer g ca km vandløb med en årlig budgetramme på 25,4 mi.

4 Side 4 af 11 Der skal altså fregå en str indsats til frbedring af vandmiljøet g de fiskemæssige vilkår mkring Limfjrden. Det er et af Havørred Limfjrdsprjektets frnemmeste pgaver at sikre den størst mulige fiskemæssige effekt af vandplanerne. Prjektets frmål Hvis der er tale m en frundersøgelse angives gså frmål fr det fremtidige prjekt. Frprjekt Frmålet med frprjektet er at skabe klarhed ver hvedprjektets ptentiale ved at, etablere af netværk g idécirkler. indhente viden fra tilsvarende prjekter bl.a. (Havørred Fyn) gennemføre markedsanalyse vedr. lystfiskerturisters frbrugsmønster g efterspørgsel ud fra såvel eksisterende undersøgelser samt ny mrådespecifik undersøgelse på udvalgte nedslagspunkter i Limfjrden. indsamle eksisterende viden m miljøet i udvalgte åer, der løber ud i Limfjrden samt på et antal kyststrækninger i Limfjrden. indsamle viden vedr. eksisterende faciliteter g udbud etableret fr lystfiskere. Udarbejde analyse på baggrund af datagrundlaget, hvrpå det anbefales hvilke faciliteter g hvilke tiltag sm efterfølgende skal etableres eller styrkes. Det er frprjektets mål at indsamle den frnødne viden m udvalgte åer g kystvandes ptentiale i samarbejde med kmmuner g lystfiskerfreninger fr blandt andet at få klarlagt mfanget af de restaureringer, der er nødvendige fr at sikre en bæredygtig bestand af havørreder g dermed grundlaget fr lystfiskerturismen. Den viden der pnås, er en del af udgangspunktet fr identificering af relevante turist nedslagspunkter sm selve hvedprjektet, kan tage udgangspunkt i. Der skal endvidere indsamles viden m det turistmæssige/salgbare aspekt i frprjektet. Frprjektet har således gså til frmål, at belyse hvrdan knkrete miljømæssige tiltag i hvedprjektet kan msættes til plevelser fr henhldsvis natinale g internatinale lystfiskerturister. Dette skal gøres gennem markedsundersøgelser g indsamling af eksisterende viden m lystfiskerturisme natinalt g internatinalt. Erfaringerne fra bl.a. prjekt Havørred Fyn sm har en årlig msætning på milliner krner årligt g et gennemsnit på vernatninger pr. år. (se vedlagte materiale) inddrages. Endeligt har frprjektet til frmål at sikre netværksdannelse, etablering af idecirkler samt prcedure fr vidensdeling i såvel turist g plevelsessektren sm i frhld til miljømæssige ffentlige g private netværk. Hvedprjekt Det vil være naturligt at prjektet deles i t mråder miljø g turisme sm selvstændigt hører under samme styregruppe. Der skal i frprjektet ske en krdinering i de t grupper samt sikre en egentlig rganisering i underliggende arbejdsgrupper, der frtsætter når frprjektet er færdigt. En del af frprjektets pgave er at fastlægge ptentialet fr at prjektet kan frtsætte, hvrfr hvedprjektets frm g indhld vil være baseret på frprjektets rapprt. Hvedprjektet skal blandt andet munde ud i et frslag til knkret frankring g fremadrettet samarbejde mellem de invlverede parter. Prjektet skal derpå frankres i eksisterende rganisatiner. Havørred Limfjrden bliver således et samarbejde mellem alle kmmunerne i Limfjrdens pland m at frøge turisterhvervets indtægtsmuligheder g frbedre frhldene fr havørreden. Prjektet bygger på de stre naturværdier, sm allerede findes rundt m Limfjrden g integrerer miljøindsatsen i reginen med arbejdet fr at frbedre de turistmæssige g rekreative interesser med udgangspunkt i havørreden sm repræsentant fr det rene g attraktive vandmiljø. Hvedprjektet har til frmål at frbedre vilkårene fr lystfiskerturismen i Limfjrdens pland g frøge turisterhvervets indtægtsmuligheder i skuldersæsnen, en pgave sm kun er mulig hvis grundlaget fr et gdt fiskeri efter havørred er til stede (havørredens levevilkår). Grundlaget fr fiskeriet Prjektet skal sikre en krdineret miljøindsats, sm kan bruges sm afsæt fr øgede rekreative aktiviteter g frbedrede vilkår fr turismen g hvr miljøindsatsen sker i sammenhæng med rekreative g turistmæssige interesser. Der etableres samarbejde mellem kmmuner, lyst/sprtsfiskere, fritidsfiskere, erhvervsfiskere g turismeerhvervet med henblik på at krdinere allerede planlagte aktiviteter g sikre fiskemæssige perspektiver samt sætte yderligere aktiviteter i gang. Herunder:

5 Side 5 af 11 Krdinere g udvikle prjekter i samarbejde med den ansvarlige kmmune så fiskemæssige aspekter sikres. Have en krdinerende rlle i frhld til indsats i vandløb. Limfjrdsrådets kmmuner aftaler en fælles mdel, hvr prjektlederen i samarbejde med de respektive kmmuner igangsætter tiltag i vandløb i sammenhæng med g ud ver de i vandplanen fastlagte tiltag. Varetage sekretærfunktin ift. styre, vandløbs g netværksgrupper. Tage initiativ til ansøgninger m vandløbs g fiskerelaterede tiltag i Limfjrdsplandet. Krdinere g igangsætte initiativer i netværksgrupper. Ansvar fr udarbejdelse af miljøhandlingsplan. Deltage i krdinering af miljø g turistindsats. Gennemføre fælles turist g miljøinitiativer. Invlvere fiskeinteressenter i kmmunale prjekter Fruden det turistmæssige fkus vil prjektet således gså bidrage til at Limfjrdberne kan få en væsentlig frbedring af vandløbene med henblik på et gdt fiskeri. Den miljømæssige indsats vil i øvrigt centreres mkring: Gyde g pvækstfrhldene skal frbedres Krtlægning af behv fr vandløbsfrbedringer Spærringerne i vandløbene skal fjernes eller alternativt gøres passable fr havørreden. Omkstningseffektive tiltag i vandløbene til pnåelse af bedste vandløbskvalitet Effektundersøgelser Markedsføring af frbedringstiltag Inddragelse af lkalmrådet i vandløbsfrbedringer Fundraising til frbedringsprjekter Prjektets indhld Frprjekt Frprjektet skal belyse ptentialet, definere arbejdspgaver, pstarte netværk, lave strategi g handlingsplan samt budget g finansieringsplan fr de efterfølgende faser i hvedprjektet. Frprjektet er inddelt i tre hvedaktiviteter/indsatsfelter: 1. Netværkssamarbejde 2. Turisme g markedsføring tæt samarbejde med turistrganisatiner 3. Identificering af lystfiskermæssigt interessante nedslagspunkter, sm har til frmål at skabe rammerne g undersøge ptentialet fr at igangsætte det egentlige hvedprjektprjekt Havørred Limfjrd. De tre hvedaktiviteter er her præsenteret i krnlgisk rækkefølge: 1. Netværkssamarbejde. Etableringen af netværkssamarbejder på tværs af følgende mråder: Kmmuner vandløbsgruppe, vandløbs (fiske)ansvarlige kmmunale medarbejdere, prcedure fr vidensdeling således at: at Havørred Limfjrden s tiltag indarbejdes i de kmmunale frvaltninger at fiskemæssige aspekter bliver inddraget i kmmunernes miljøprjekter fiskeinteresser inddrages i de kmmunale handle g indsatsplaner Øvrige natur g miljørganisatiner indledende dialg Infrmatin g synergi til andre natur g miljøprjekter, mv. Lystfiskerifreninger der skal etableres kntakt til samtlige lystfiskerfreninger der har tilknytning til Limfjrden Turistrganisatiner: Turistfreninger, Midtjysk Turisme, VisitNrdjylland, Netværk Limfjrden. Grejbutikker/ øvrige erhvervsvirksmheder prjektet skal sælges til Limfjrdslandets erhvervsvirksmheder Videns institutiner (DTU Aqua g andre uddannelsesinstitutiner) prjektet skal samarbejde med vidensinstitutiner mhp. at gøre prjektet attraktivt fr frskning/udvikling. Ldsejere der skal samarbejde med ldsejere i frbindelse med adgangen til fiskevandet.

6 Side 6 af 11 Havørred Fyn prjektet g andre lignende turistprjekter vidensdeling/samarbejde 2. Turisme g markedsføring i tæt samarbejde med turistrganisatinerne gennemføre en analyse af det lystfiskerturismemæssige ptentiale samt udarbejde en markedsføringsstrategi g handlingsplan fr fiskeriet på Limfjrdens kyster. Her skal der: Udarbejdes en markedsanalyse gennem indsamling af eksisterende viden m lystfiskerturister, samt indsamling af viden fra 10 udvalgte destinatiner der i dag besøges af lystfiskere Frberedelse g udvikling af markedsføringsmetder/digital kmmunikatinsplatfrm herunder idegenerering til udvikling af apps til mbiltelefner, hjemmeside, infrmatinsfldere g udarbejdelse af viral markedsføring til sciale medier Udvikling g implementering af ambassadørrdning, sm øger mundtilørereklamen fr fiskeriet i Limfjrden, fx gennem lystfiskerfreningernes venskabsklubber i DK g udlandet Analyse af eksisterende faciliteter g udbud, sm i frvejen er etableret fr lystfiskerturismen. 3. Identificering af lystfiskermæssigt interessante nedslagspunkter i tæt samarbejde med kmmuner g turistrganisatinerne. Indledende arbejde til beskrivelse af vandløbsmæssig state f the art fr hele Limfjrdsplandet. Opsamling g præsentatin af eksisterende viden m fiskemæssige g rekreative muligheder i frhld til lystfiskeri i Limfjrdsplandet med primær fkus på havørred. Frmålet er at få et samlet verblik ver status fr vandløbstilstand, fiskerimæssig status, planlagte tiltag g frslag til fremtidig indsats g priritering af denne. Lystfiskermæssigt interessante mråder frventes dermed identificeret med henblik på udpegning af nedslagspunkter sm hvedprjektet kan tage udgangspunkt i. Denne del af rapprten vil indehlde følgende elementer: Status i de udvalgte vandløbssystemer beskrivelse af fiskebestande gennemførte restaureringer effekt af disse udsætninger igangværende videnspbygning planer fr frbedringer vandløbsrestaurering udsætningsplaner Desuden vil indledende arbejder mkring en beskrivelse af tilstand g udvikling i selve Limfjrden blive fretaget. I hvedprjektet skal nedenstående emner blandt andet behandles: Status i Limfjrden Havørredbestanden i fjrden Erhvervs g lystfiskeri Øvrige udfrdringer Limfjrdens betydning fr p g nedtræk Tiltag til frbedring af pgang Rekreative muligheder Adgangsmuligheder Kystnære faciliteter Overnatningsmuligheder med fkus på lystfiskeri. Kendte fiskepladser Status g frslag til frbedringer Fremtidig indsats i Limfjrdens pland frslag, plæg til prjekter Vandplaner Handleplaner øvrige aktiviteter Efterfølgende vil rapprten g den viden, der er indsamlet i venstående punkter, ligge til grund g være skabeln fr den videre prces g aktivitetsplan i det egentlige hvedprjekt Havørred Limfjrden med henblik på at krdinere g sikre et fiskerimæssigt indhld i den samlede miljøindsats i hele plandet fr derigennem at skabe ptimale vilkår fr maksimal udvikling af lystfiskerptentialet.

7 Side 7 af 11 Prjektets samarbejdspartnere g disses rlle/bidrag VisitNrdjylland Deltager sm vidensdelingspartner, herunder bidragyder vedrørende den turistmæssige efterspørgsel samt relevante markedsførings g salgskanaler. Krdinerende indsats ift. til temaets samspil med udviklingsprjekter under indsatsen Stærke plevelseskncepter mkring Limfjrden. Midtjysk Turisme Deltager sm vidensdelingspartner, herunder bidragyder vedrørende den turistmæssige efterspørgsel samt relevante markedsførings g salgskanaler. Krdinerende indsats ift. til temaets samspil med udviklingsprjekter under Prjekt mersalg i g mkring Limfjrden. Netværk Limfjrden Netværk Limfjrden spiller sm fælles turisme netværksrganisatin fr 8 destinatiner rundt m Limfjrden en vigtig rlle ift. den fælles indsats der fremadrettet skal ydes i udviklingen af lystfiskerprduktet. Da Limfjrden sm turismeprdukt g plevelsesrum er mdrejningspunktet fr destinatinerne rundt fjrden er det plagt at Netværk Limfjrden bidrager i det krdinerende arbejde.. De 18 Limfjrdskmmuner repræsenteret gennem Limfjrdsrådet Kmmunerne har gennemført en str indsats fr at frbedre natur g miljøfrhldene I vandmiljøet. I de kmmende år vil kmmunerne være den udførende part fr yderligere miljøfrbedringer fastsat i de statslige vandplaner fr ca. 25 mill. Om året. Prjektet skal sikre størst mulig fiskemæssig gevinst af denne indsats blandt andet gennem etablering af arbejdsgrupper med natur g vandløbsmedarbejdere fra hver kmmune. DTU aqua Havørred Limfjrd prjektet skal bygge på såvel eksisterende sm ny viden g frmidling heraf. DTUaqua er det førende natinale center fr videnspbygning g kapacitet vedr. fisk g dermed en central samarbejdspartner. Danmarks Sprtsfiskerfrbund Danmarks Sprtsfiskerfrbund har en str erfaring i etablering af lystfiskerprjekter g har et udbygget lkalt netværk. Frbundet vil aktivt indgå i prjektet såvel gennem lkale repræsentanter i reginen, men gså fra centralt hld. Lkale lystfiskerfreninger Limfjrdslandets lkale lyst g sprtsfiskerfreninger er en væsentlig samarbejdspartner i frhld til at indsamle viden m lkalefrhls, i arbejdet med restaureringen (arbejdskraft) g i frhld til at knytte prjektet til lkal ildsjæle. Overnatningssektren i Nrdjylland Overnatningssektren skal være med til at markedsføre prjektet g byde lystfiskerturisterne velkmne til Limfjrden, samt stille de frhld til rådighed fr lystfiskerturisterne sm disse frventer når de er på ferie. Fiskegrejsfrhandlere Her ligger der en str mængde viden m brug af fiskegrej, fiskepladser mm. Fiskegrejsfrhandlerene får gavn af et øget antalt fiskere der kmmer g køber grej, men vil gså fungere sm ambasadør fr prjektet g firksriet sm helhed. Andre interesenter Der kan være andre virksmheder eller NGO ere, sm kan have intreesse i prjektet både turistmæssigt eller miljømessigt. Hvilke hvedresultater frventes der sm en direkte følge af prjektet. Angiv et skøn fr prjekter hvr dette er åbenbart relevant/muligt. VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved prjektets afslutning Antal skabte jbs Mermsætning (1000 kr.) Sæsnfrlængelse (1) Et år efter prjektets afslutning 28, måneder Flere vernatninger (1) (1) Udfyldes kun ved turistprjekter Nter (Bruges til at frklare frudsætning/prblem med angivelse af kvantitativ effekt):

8 Tallene i rubrikken Vurdering af effekt, er baseret på tal fra Havørrd Fyn, Strategi 2009 til 2015 bilag 2, side 21. Analysen er frtaget i 2007 g er baseret på VistiDenmarks LINEmdel samt ved indsamling af vernatningstalt hs 90 vernatningsvirksmheder på Fyn. Prjektets målgruppe Den væsentligste målgruppe fr Havørred Limfjrden Prjektets består af udenlandske g danske lystfiskere, der bruger lystfiskeriet sm deres primære aktivitet når de hlder ferie eller skal nyde deres favrithbby. Dertil vil der være sekundærer målgrupper såsm: Familier der kan lide at fiske sammen. Fire ud af fem lystfiskere ville gerne fiske mere, end de gør. De største barrierer fr mere lystfiskeri er hensynet til familie g arbejdsliv. Med en målrettet indsat på familiens muligheder fr at fiske g nyde naturen sammen, kan prjektet ramme et andet segment end de hardcre lystfiskere. Lkale lystfiskere, der i frvejen fisker i Limfjrden. Disse fiskere kan virke sm ambassadører fr prjektet, fx gennem arbejdet i lkale lystfiskerfreninger, sm anses fr at være en bærende gruppe af samarbejdspartnere i prjektet. Unge, der gerne vil begynde at fiske. Skler g fritidscentre. Side 8 af 11 Andre der kan lide at fiske. Branchemråde Turisme Beskriv prjektets effekt kvalitativt (umiddelbart g året efter prjektets afslutning) Væksten af lystfiskerturister i Limfjrdslandet vil stimulere g skabe mere vækst i mrådet primært i vernatningssektren, der i kraft af et øget antal af turister, vil mærke en stigning af vernatninger i skuldersæsnen. Hertil kmmer de afledte effekter fr eksempelvis detailhandel, tankstatiner, grejbutikker mv. Et mere langsigtet resultat af prjektet kan være øget bsætning, erhvervsudvikling g tiltrækning af arbejdskraft til limfjrdsreginen PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål sm skal pnås indenfr prjektets gennemførelsestid, altså fra prjektstart til prjektafslutning 1. etablering af turist g miljønetværk 2. markedsanalyse g analyse af udbud i piltmråder 3. baggrundsrapprt fr udvalgte åer g kyststrækninger Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle. 1. Nvember Marts Marts 2013 TILLADELSER (udfyldes kun hvr relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kpi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Znetilladelse Miljøgdkendelse Andre, angiv hvilke Bemærkninger: PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer nget nyt, indhldsmæssigt g/eller metdemæssigt? Er der tale m en frundersøgelse angives den frventet nyhedsværdi Havørred Fyn har gennem en årrække frøget den turistbaserede msætning på Fyn. Havørred Limfjrd bygger på de erfaringer sm er pnået i dette prjekt men tager prjektet videre g sikrer igennem en slid rganisatin med såvel turist sm miljømæssig baggrund synergi i indsatsen g et målrettet arbejde fr at miljøindvesteringerne i det midt g nrdjyske vil have et turistmæssigt afkast. Det er første gang så mange rganisatiner indgår i et tværfagligt samarbejde m et egentligt, frpligtende udviklingsg markedsføringssamarbejde dækkende hele Limfjrden, g sm gennemføres med en fælles prces, der tager udgangspunkt i miljøet i den fællesejede Limfjrd g de åsystemer, der hører dertil. Uden et prjekt af denne karakter vil det ikke være øknmisk g praktisk muligt at gennemføre disse aktiviteter på et tilfredsstillende niveau g dermed

9 heller ikke muligt at gennemføre en målrettet satsning på restaurering af vandløb, der kan øge turismemsætningen g skabe flere jbs i kmmunerne. Ansøgningens bidrag til udvikling i ydermråder Hvr mange prcent af det samlede prjekt kmmer hver kmmune til gavn (skøn)? Frederikshavn 0 % Hjørring 0 % Læsø 0 % Brønderslev 0 % Jammerbugt 10 % Aalbrg 10 % Vesthimmerland 10 % Mariagerfjrd 0 % Mrsø 10 % Thisted 10 % Rebild 0 % Udenfr reginen 50 % I alt 100 % Ydermrådefrdeling 60 % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Side 9 af 11 Interne persnaleudgifter Løn til medarbejdere direkte tilknyttet prjektet Ekstern bistand Knsulentbistand Anden ekstern prjektassistance Revisin af prjektregnskab Materiale g udstyr Andet (seminarer, rapprter, infrmatinsmateriale m.v.) Ikke refunderbar mms (1) Omkstninger i alt (1) Mms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institutin eller ffentlige myndighed ikke får refunderet mmsen fra Skat eller kmmunale udligningsrdninger. Mmsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden fr hvrfr mmsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det mmsbelagte beløb.

10 Side 10 af 11 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal mfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i mkstningsbudgettet. Natinal EUfinansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstfrum Anden ffentlig støtte frdelt på kilde (f.eks kmmunal eller natinal støtte) Ansøgers egenfinansiering Kntant Timer Andet (angiv) Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden ffentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn g adresse Prjektets adresse (hvis frskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Kntaktpersn Ansøgers juridiske status Ansøgers revisr STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Telefn Navn Adresse Kntaktpersn Telefn Ansøgningen sendes elektrnisk til: NB: Er der ikke mdtaget kvitteringsskrivelse indenfr fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kntakt da sekretariatet pr telefn på:

11 Side 11 af 11 Ydermråder De nrdjyske ydermråder er: NB! Ydermråderne er defineret både i frhld til den nuværende kmmunestruktur g i frhld til den tidligere kmmuneinddeling. Det betyder, at et gegrafisk mråde sm tidligere udgjrde en kmmune gdt kan være defineret sm et ydermråde, selv m den nye større kmmune, sm mrådet nu er en del af, ikke er det. Ydermråder (Kmmuner) (Efter den nuværende kmmunestruktur) Hjørring kmmune Frederikshavn kmmune Brønderslev kmmune Mrsø kmmune Vesthimmerland kmmune Læsø kmmune Ydermråder (Efter den tidligere kmmuneinddeling) Tidligere Nørager kmmune Tidligere Arden kmmune Tidligere Hbr kmmune Tidligere Brvst kmmune Tidligere Fjerritslev kmmune Tidligere Pandrup kmmune Tidligere Sydthy kmmune

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere