Ansøgningsskema til små projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Franalyser, sm understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med reginalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstfrum d. Deltagelse i idécirkelinitiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje fr lkale aktinsgrupper (Fiskeri LAG Nrd g Midt Nrd). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på ver kr. Ansøgerkredsen skal være ffentlige (eller ffentlig lignende) ikkekmmercielle erhvervsudviklingsrganisatiner. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksmheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler g kriterier der gælder fr de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål m ansøgning kan rettes til:

2 PROJEKTIDENTIFIKATION Prjektnavn Frprjekt til Havørred Limfjrden Ansøger Aalbrg Kmmune Prjektets tidsplan Start 1. ktber 2012 Slut 1. april 2013 Indsatsmråde Stærke erhvervssamarbejder Fkusmråde Netværk (Stærke erhvervssamarbejder) Søges der m midler fra den særlige LAGpulje? Nej NB. Ansøgningen skal frinden være gdkendt af bestyrelsen fr Fiskeri LAG Nrd eller Fiskeri LAG MidtNrd. Side 2 af 11 PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist sm muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens mråder. Beskrivelse af prjektet Havørred Limfjrden" har til hensigt er at frbedre g synliggøre lystfiskerprduktet i Limfjrden, fr at tiltrække flere danske g udenlandske lystfiskere g naturelskere til Limfjrden. Havørredfiskeri fra kysten er en af det danske lystfiskeprdukts styrkepsitiner både i frm af tilgængelighed g fiskeriets kvalitet. Derfr rummer en udvikling af Limfjrdens havørredfiskeri et spændende g betragteligt ptentiale i frhld til at tiltrække natinale g internatinale lystfiskere. Prjektet skal ses sm en cyklisk prces, hvr investeringer i miljøet g i havørredens levesteder gennem blandt andet fjernelse af vandløbsspærringer g øget vandløbsrestaurering, skal bane vejen fr et øget antal besøgende lystfiskerturister i Limfjrden g dermed en øget msætning i bl.a. vernatningssektren i frårs g efterårsperiden. Lystfiskeriet i Limfjrden anslås at have et strt uudnyttet ptentiale med gde udviklingsperspektiver fr henhldsvis turisterhvervet g fr friluftslivet generelt. Samarbejde er essentielt fr prjektets succes Ingen fisk ingen lystfiskere, så enkelt kan det siges! Et fkus på bæredygtigt fiskeri kræver et tæt samarbejde mellem g på tværs af nrdjyske lystfiskerfreninger, kmmuner, ldsejere, turistfreninger, sprtsfiskerfrbund, erhvervsliv mm. Samarbejde g krdinatin er essentielt fr at prjektet Havørred Limfjrden kan eksistere. Heldigvis er Limfjrden et naturgivet fiskeparadis fr lystfiskere. Limfjrden har talrige havørredførende åer, hvr ørrederne året rundt trækker frbi kysterne i fjrden på deres vej ind g ud af åsystemerne. Med fkus på genpretning af åerne, g en deraf afledt vækst i antallet af fisk, vil der være basis fr at skabe et bæredygtigt fiskeri der på sigt vil medfører et øget antal gæster i det sm benævnes skuldersæsnen. Prjektet har derfr følgende t verrdnede indsatser: 1. Frbedre natur g miljøgrundlaget i de havørredførende åer i Limfjrden (Herunder fjerne spærringer, etablere gyde g pvækstfrhld, således bestanden på sigt bliver selvreprducerende) 2. Gennem målrettet indsats verfr lystfiskersegmentet, bidrage til at øge antallet af gæster i g mkring Limfjrden i skuldersæsnen g derved understøtte turistaktørernes indtjening. Krt prjektresumé til ffentliggørelse Udfærdiges til slut Prjektets baggrund I ktber 2010 blev prjektet gennem rienteringsmøder rundt i Limfjrdslandet, præsenteret fr kmmuner, lystfiskerfreninger, turistrganisatiner g andre interessenter, hvr prjektets samfundsøknmiske g natur g turistmæssige ptentiale blev præsenteret. Disse rienteringsrunder var baseret på viden fra t repprter. Henhldsvis rapprten Lystfiskeri i Danmark (bilag 1), der er udgivet af Fødevareministeriet i marts 2010 g rapprten Havørred Fyn, strategi (bilag 2) rapprt fra Disse rapprter er stærkt medvirkende til at ideen m Havørred Limfjrden pstd. Samtidig har der i frbindelse med rienteringsmøderne været psitiv tilkendegivelse ift. prjektets ideer. Prjektet blev på baggrund af rienteringsmøderne frankret i Netværk Limfjrden i august På pfrdring af turistrganisatinerne fra henhldsvis Vesthimmerland, Jammerbugt, Thy, Mrs, Lemvig, Skive, Struer g Hlstebr, blev der taget initiativ til en egentlig prces med henblik på at udfærdige en desideret prjektbeskrivelse. VisitNrdjylland g Aalbrg sm turistdestinatin har ligeledes udvist psitiv interesse fr prjektet g er senere blevet invlveret i prjektet. I løbet af vinteren 2012 er Havørred Limfjrdens rganisatin blevet etableret gennem inddragelse af Limfjrdsrådet g dermed er den nødvendige sammenhæng mellem prjektets turist g miljødel sikret.

3 Side 3 af 11 Hvad siger undersøgelserne? I følge rapprten Lystfiskeri i Danmark, der er udgivet af Fødevareministeriet i marts 2010, bidrager lystfiskerne med gdt 2,1 milliarder krner m året til den samlede samfundsøknmi g jbs sm en direkte knsekvens. Heraf skyldes de 0,4 mia. kr. g 500 jbs de udenlandske lystfiskerturister der besøger Danmark. Den aktivitetsskabende del af msætningen er vurderet til knap til 1,1 milliard krner, det vil sige det frbrug, der skaber arbejdspladser g msætning. Det anslås i rapprten, at der er mkring danske lystfiskere. Sammenlagt tjener staten 568 milliner krner m året på skatter g afgifter fra virksmheder g ansatte i de erhverv, der sælger eller frmidler prdukter g plevelser til lystfiskerne. I dag tilfalder størstedelen af de mange penge Syddanmark g i mindre grad Midt g Nrdjylland, sm illustreret nedenfr: Andel af ttalbeflkningen der br i reginen Andel lystfiskere bsat i reginen Andel fiskeri der fregår i reginen Regin Hvedstad 31% 25% 13% Regin Sjælland 15% 19% 22% Regin Syddanmark 21% 24% 27% Regin Midtjylland 23% 23% 25% Regin Nrdjylland 10% 9% 14% Gennem en frøget lystfiskerinteresse fr det midt g nrdjyske vil Havørred Limfjrd øge den samlede lystfiskerrelaterede msætning i Danmark generelt g i særlig grad i det midt g nrdjyske. Aktiviteterne vil være knyttede til reginens naturmråder g vil i den sammenhæng i vid udstrækning fregå i ydermråder g øge msætning g indtjeningsgrundlag her. Havørred Limfjrden vil sikre en sammenhængende g krdineret indsats fr udvikling af lystfiskeriet i hele Limfjrdsreginen. Andre tilsvarende prjekter på blandt andet Fyn har igennem en årrække vist stre indtægtsmuligheder gennem en øget prfilering af lystfiskermulighederne (se bilag 2) Organisatin Prjektet skal rganiseres i prjektgrupper med en styregruppe, hvr alle partnere er repræsenteret. De t prjektgrupper består henhldsvis af en prjektgruppe, der arbejder med prjektets miljømæssige del g en prjektgruppe, der arbejder med prjektets turistmæssige del. De t prjektgruppers arbejde krdineres af en prjektleder der refererer direkte til styregruppen. Turistmæssig baggrund Lystfiskeri er en af de temaplevelser, der både udøves af hardcre lystfiskere g af meget brede målgrupper, der benytter aktiviteten sm et element blandt andre rekreative aktiviteter. Der pereres i Lystfiskeri i Danmark med 5 frskellige lystfiskertyper, sm har hver deres krav til prduktet g markedsføringsindsatsen: Lystfiskertype Andel af alle lystfiskere Lystfisker i naturen 30 % Ud fr at fange fisk 24 % Hyggefiskeri med venner g familie 24 % På fisketur når slen skinner 13 % Det aktive lystfiskerliv 9 % Både priritering af udvikling af lystfiskeriets kvalitet g lystfisketurismen, herunder pakketering, markedsføring g salg, må baseres på hvilke af disse målgrupper, der er relevante ift. den enkelte destinatin, fremme af beflkningens friluftsliv g de frretningsmæssige ptentialer. Derfr er det en del af dette frprjekts frmål at udpege et antal piltprjektmråder langs Limfjrden. Prjekter der giver mulighed fr at analysere de miljømæssige ptentialer g barrierer, udpege de turistmæssige udviklingsptentialer samt belyse hvilke muligheder et løft af kvaliteten i lystfiskerprdukterne rummer. Miljømæssig baggrund Kmmunerne har gennem mange år udført en str indsats mkring Limfjrden fr at frbedre fiskenes levevilkår. Der er dg langt endnu, inden Limfjrdsvandløbene lever p til de plitisk vedtagne miljømålsætninger m gd øklgisk tilstand. I de statslige vandplaner er der derfr udarbejdet et indsatsprgram fr vandmråderne i Limfjrdens pland med henblik på at pnå målpfyldelse. Indsatsprgrammet er specifikt adresseret på blandt andet 158 søer g ca km vandløb med en årlig budgetramme på 25,4 mi.

4 Side 4 af 11 Der skal altså fregå en str indsats til frbedring af vandmiljøet g de fiskemæssige vilkår mkring Limfjrden. Det er et af Havørred Limfjrdsprjektets frnemmeste pgaver at sikre den størst mulige fiskemæssige effekt af vandplanerne. Prjektets frmål Hvis der er tale m en frundersøgelse angives gså frmål fr det fremtidige prjekt. Frprjekt Frmålet med frprjektet er at skabe klarhed ver hvedprjektets ptentiale ved at, etablere af netværk g idécirkler. indhente viden fra tilsvarende prjekter bl.a. (Havørred Fyn) gennemføre markedsanalyse vedr. lystfiskerturisters frbrugsmønster g efterspørgsel ud fra såvel eksisterende undersøgelser samt ny mrådespecifik undersøgelse på udvalgte nedslagspunkter i Limfjrden. indsamle eksisterende viden m miljøet i udvalgte åer, der løber ud i Limfjrden samt på et antal kyststrækninger i Limfjrden. indsamle viden vedr. eksisterende faciliteter g udbud etableret fr lystfiskere. Udarbejde analyse på baggrund af datagrundlaget, hvrpå det anbefales hvilke faciliteter g hvilke tiltag sm efterfølgende skal etableres eller styrkes. Det er frprjektets mål at indsamle den frnødne viden m udvalgte åer g kystvandes ptentiale i samarbejde med kmmuner g lystfiskerfreninger fr blandt andet at få klarlagt mfanget af de restaureringer, der er nødvendige fr at sikre en bæredygtig bestand af havørreder g dermed grundlaget fr lystfiskerturismen. Den viden der pnås, er en del af udgangspunktet fr identificering af relevante turist nedslagspunkter sm selve hvedprjektet, kan tage udgangspunkt i. Der skal endvidere indsamles viden m det turistmæssige/salgbare aspekt i frprjektet. Frprjektet har således gså til frmål, at belyse hvrdan knkrete miljømæssige tiltag i hvedprjektet kan msættes til plevelser fr henhldsvis natinale g internatinale lystfiskerturister. Dette skal gøres gennem markedsundersøgelser g indsamling af eksisterende viden m lystfiskerturisme natinalt g internatinalt. Erfaringerne fra bl.a. prjekt Havørred Fyn sm har en årlig msætning på milliner krner årligt g et gennemsnit på vernatninger pr. år. (se vedlagte materiale) inddrages. Endeligt har frprjektet til frmål at sikre netværksdannelse, etablering af idecirkler samt prcedure fr vidensdeling i såvel turist g plevelsessektren sm i frhld til miljømæssige ffentlige g private netværk. Hvedprjekt Det vil være naturligt at prjektet deles i t mråder miljø g turisme sm selvstændigt hører under samme styregruppe. Der skal i frprjektet ske en krdinering i de t grupper samt sikre en egentlig rganisering i underliggende arbejdsgrupper, der frtsætter når frprjektet er færdigt. En del af frprjektets pgave er at fastlægge ptentialet fr at prjektet kan frtsætte, hvrfr hvedprjektets frm g indhld vil være baseret på frprjektets rapprt. Hvedprjektet skal blandt andet munde ud i et frslag til knkret frankring g fremadrettet samarbejde mellem de invlverede parter. Prjektet skal derpå frankres i eksisterende rganisatiner. Havørred Limfjrden bliver således et samarbejde mellem alle kmmunerne i Limfjrdens pland m at frøge turisterhvervets indtægtsmuligheder g frbedre frhldene fr havørreden. Prjektet bygger på de stre naturværdier, sm allerede findes rundt m Limfjrden g integrerer miljøindsatsen i reginen med arbejdet fr at frbedre de turistmæssige g rekreative interesser med udgangspunkt i havørreden sm repræsentant fr det rene g attraktive vandmiljø. Hvedprjektet har til frmål at frbedre vilkårene fr lystfiskerturismen i Limfjrdens pland g frøge turisterhvervets indtægtsmuligheder i skuldersæsnen, en pgave sm kun er mulig hvis grundlaget fr et gdt fiskeri efter havørred er til stede (havørredens levevilkår). Grundlaget fr fiskeriet Prjektet skal sikre en krdineret miljøindsats, sm kan bruges sm afsæt fr øgede rekreative aktiviteter g frbedrede vilkår fr turismen g hvr miljøindsatsen sker i sammenhæng med rekreative g turistmæssige interesser. Der etableres samarbejde mellem kmmuner, lyst/sprtsfiskere, fritidsfiskere, erhvervsfiskere g turismeerhvervet med henblik på at krdinere allerede planlagte aktiviteter g sikre fiskemæssige perspektiver samt sætte yderligere aktiviteter i gang. Herunder:

5 Side 5 af 11 Krdinere g udvikle prjekter i samarbejde med den ansvarlige kmmune så fiskemæssige aspekter sikres. Have en krdinerende rlle i frhld til indsats i vandløb. Limfjrdsrådets kmmuner aftaler en fælles mdel, hvr prjektlederen i samarbejde med de respektive kmmuner igangsætter tiltag i vandløb i sammenhæng med g ud ver de i vandplanen fastlagte tiltag. Varetage sekretærfunktin ift. styre, vandløbs g netværksgrupper. Tage initiativ til ansøgninger m vandløbs g fiskerelaterede tiltag i Limfjrdsplandet. Krdinere g igangsætte initiativer i netværksgrupper. Ansvar fr udarbejdelse af miljøhandlingsplan. Deltage i krdinering af miljø g turistindsats. Gennemføre fælles turist g miljøinitiativer. Invlvere fiskeinteressenter i kmmunale prjekter Fruden det turistmæssige fkus vil prjektet således gså bidrage til at Limfjrdberne kan få en væsentlig frbedring af vandløbene med henblik på et gdt fiskeri. Den miljømæssige indsats vil i øvrigt centreres mkring: Gyde g pvækstfrhldene skal frbedres Krtlægning af behv fr vandløbsfrbedringer Spærringerne i vandløbene skal fjernes eller alternativt gøres passable fr havørreden. Omkstningseffektive tiltag i vandløbene til pnåelse af bedste vandløbskvalitet Effektundersøgelser Markedsføring af frbedringstiltag Inddragelse af lkalmrådet i vandløbsfrbedringer Fundraising til frbedringsprjekter Prjektets indhld Frprjekt Frprjektet skal belyse ptentialet, definere arbejdspgaver, pstarte netværk, lave strategi g handlingsplan samt budget g finansieringsplan fr de efterfølgende faser i hvedprjektet. Frprjektet er inddelt i tre hvedaktiviteter/indsatsfelter: 1. Netværkssamarbejde 2. Turisme g markedsføring tæt samarbejde med turistrganisatiner 3. Identificering af lystfiskermæssigt interessante nedslagspunkter, sm har til frmål at skabe rammerne g undersøge ptentialet fr at igangsætte det egentlige hvedprjektprjekt Havørred Limfjrd. De tre hvedaktiviteter er her præsenteret i krnlgisk rækkefølge: 1. Netværkssamarbejde. Etableringen af netværkssamarbejder på tværs af følgende mråder: Kmmuner vandløbsgruppe, vandløbs (fiske)ansvarlige kmmunale medarbejdere, prcedure fr vidensdeling således at: at Havørred Limfjrden s tiltag indarbejdes i de kmmunale frvaltninger at fiskemæssige aspekter bliver inddraget i kmmunernes miljøprjekter fiskeinteresser inddrages i de kmmunale handle g indsatsplaner Øvrige natur g miljørganisatiner indledende dialg Infrmatin g synergi til andre natur g miljøprjekter, mv. Lystfiskerifreninger der skal etableres kntakt til samtlige lystfiskerfreninger der har tilknytning til Limfjrden Turistrganisatiner: Turistfreninger, Midtjysk Turisme, VisitNrdjylland, Netværk Limfjrden. Grejbutikker/ øvrige erhvervsvirksmheder prjektet skal sælges til Limfjrdslandets erhvervsvirksmheder Videns institutiner (DTU Aqua g andre uddannelsesinstitutiner) prjektet skal samarbejde med vidensinstitutiner mhp. at gøre prjektet attraktivt fr frskning/udvikling. Ldsejere der skal samarbejde med ldsejere i frbindelse med adgangen til fiskevandet.

6 Side 6 af 11 Havørred Fyn prjektet g andre lignende turistprjekter vidensdeling/samarbejde 2. Turisme g markedsføring i tæt samarbejde med turistrganisatinerne gennemføre en analyse af det lystfiskerturismemæssige ptentiale samt udarbejde en markedsføringsstrategi g handlingsplan fr fiskeriet på Limfjrdens kyster. Her skal der: Udarbejdes en markedsanalyse gennem indsamling af eksisterende viden m lystfiskerturister, samt indsamling af viden fra 10 udvalgte destinatiner der i dag besøges af lystfiskere Frberedelse g udvikling af markedsføringsmetder/digital kmmunikatinsplatfrm herunder idegenerering til udvikling af apps til mbiltelefner, hjemmeside, infrmatinsfldere g udarbejdelse af viral markedsføring til sciale medier Udvikling g implementering af ambassadørrdning, sm øger mundtilørereklamen fr fiskeriet i Limfjrden, fx gennem lystfiskerfreningernes venskabsklubber i DK g udlandet Analyse af eksisterende faciliteter g udbud, sm i frvejen er etableret fr lystfiskerturismen. 3. Identificering af lystfiskermæssigt interessante nedslagspunkter i tæt samarbejde med kmmuner g turistrganisatinerne. Indledende arbejde til beskrivelse af vandløbsmæssig state f the art fr hele Limfjrdsplandet. Opsamling g præsentatin af eksisterende viden m fiskemæssige g rekreative muligheder i frhld til lystfiskeri i Limfjrdsplandet med primær fkus på havørred. Frmålet er at få et samlet verblik ver status fr vandløbstilstand, fiskerimæssig status, planlagte tiltag g frslag til fremtidig indsats g priritering af denne. Lystfiskermæssigt interessante mråder frventes dermed identificeret med henblik på udpegning af nedslagspunkter sm hvedprjektet kan tage udgangspunkt i. Denne del af rapprten vil indehlde følgende elementer: Status i de udvalgte vandløbssystemer beskrivelse af fiskebestande gennemførte restaureringer effekt af disse udsætninger igangværende videnspbygning planer fr frbedringer vandløbsrestaurering udsætningsplaner Desuden vil indledende arbejder mkring en beskrivelse af tilstand g udvikling i selve Limfjrden blive fretaget. I hvedprjektet skal nedenstående emner blandt andet behandles: Status i Limfjrden Havørredbestanden i fjrden Erhvervs g lystfiskeri Øvrige udfrdringer Limfjrdens betydning fr p g nedtræk Tiltag til frbedring af pgang Rekreative muligheder Adgangsmuligheder Kystnære faciliteter Overnatningsmuligheder med fkus på lystfiskeri. Kendte fiskepladser Status g frslag til frbedringer Fremtidig indsats i Limfjrdens pland frslag, plæg til prjekter Vandplaner Handleplaner øvrige aktiviteter Efterfølgende vil rapprten g den viden, der er indsamlet i venstående punkter, ligge til grund g være skabeln fr den videre prces g aktivitetsplan i det egentlige hvedprjekt Havørred Limfjrden med henblik på at krdinere g sikre et fiskerimæssigt indhld i den samlede miljøindsats i hele plandet fr derigennem at skabe ptimale vilkår fr maksimal udvikling af lystfiskerptentialet.

7 Side 7 af 11 Prjektets samarbejdspartnere g disses rlle/bidrag VisitNrdjylland Deltager sm vidensdelingspartner, herunder bidragyder vedrørende den turistmæssige efterspørgsel samt relevante markedsførings g salgskanaler. Krdinerende indsats ift. til temaets samspil med udviklingsprjekter under indsatsen Stærke plevelseskncepter mkring Limfjrden. Midtjysk Turisme Deltager sm vidensdelingspartner, herunder bidragyder vedrørende den turistmæssige efterspørgsel samt relevante markedsførings g salgskanaler. Krdinerende indsats ift. til temaets samspil med udviklingsprjekter under Prjekt mersalg i g mkring Limfjrden. Netværk Limfjrden Netværk Limfjrden spiller sm fælles turisme netværksrganisatin fr 8 destinatiner rundt m Limfjrden en vigtig rlle ift. den fælles indsats der fremadrettet skal ydes i udviklingen af lystfiskerprduktet. Da Limfjrden sm turismeprdukt g plevelsesrum er mdrejningspunktet fr destinatinerne rundt fjrden er det plagt at Netværk Limfjrden bidrager i det krdinerende arbejde.. De 18 Limfjrdskmmuner repræsenteret gennem Limfjrdsrådet Kmmunerne har gennemført en str indsats fr at frbedre natur g miljøfrhldene I vandmiljøet. I de kmmende år vil kmmunerne være den udførende part fr yderligere miljøfrbedringer fastsat i de statslige vandplaner fr ca. 25 mill. Om året. Prjektet skal sikre størst mulig fiskemæssig gevinst af denne indsats blandt andet gennem etablering af arbejdsgrupper med natur g vandløbsmedarbejdere fra hver kmmune. DTU aqua Havørred Limfjrd prjektet skal bygge på såvel eksisterende sm ny viden g frmidling heraf. DTUaqua er det førende natinale center fr videnspbygning g kapacitet vedr. fisk g dermed en central samarbejdspartner. Danmarks Sprtsfiskerfrbund Danmarks Sprtsfiskerfrbund har en str erfaring i etablering af lystfiskerprjekter g har et udbygget lkalt netværk. Frbundet vil aktivt indgå i prjektet såvel gennem lkale repræsentanter i reginen, men gså fra centralt hld. Lkale lystfiskerfreninger Limfjrdslandets lkale lyst g sprtsfiskerfreninger er en væsentlig samarbejdspartner i frhld til at indsamle viden m lkalefrhls, i arbejdet med restaureringen (arbejdskraft) g i frhld til at knytte prjektet til lkal ildsjæle. Overnatningssektren i Nrdjylland Overnatningssektren skal være med til at markedsføre prjektet g byde lystfiskerturisterne velkmne til Limfjrden, samt stille de frhld til rådighed fr lystfiskerturisterne sm disse frventer når de er på ferie. Fiskegrejsfrhandlere Her ligger der en str mængde viden m brug af fiskegrej, fiskepladser mm. Fiskegrejsfrhandlerene får gavn af et øget antalt fiskere der kmmer g køber grej, men vil gså fungere sm ambasadør fr prjektet g firksriet sm helhed. Andre interesenter Der kan være andre virksmheder eller NGO ere, sm kan have intreesse i prjektet både turistmæssigt eller miljømessigt. Hvilke hvedresultater frventes der sm en direkte følge af prjektet. Angiv et skøn fr prjekter hvr dette er åbenbart relevant/muligt. VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved prjektets afslutning Antal skabte jbs Mermsætning (1000 kr.) Sæsnfrlængelse (1) Et år efter prjektets afslutning 28, måneder Flere vernatninger (1) (1) Udfyldes kun ved turistprjekter Nter (Bruges til at frklare frudsætning/prblem med angivelse af kvantitativ effekt):

8 Tallene i rubrikken Vurdering af effekt, er baseret på tal fra Havørrd Fyn, Strategi 2009 til 2015 bilag 2, side 21. Analysen er frtaget i 2007 g er baseret på VistiDenmarks LINEmdel samt ved indsamling af vernatningstalt hs 90 vernatningsvirksmheder på Fyn. Prjektets målgruppe Den væsentligste målgruppe fr Havørred Limfjrden Prjektets består af udenlandske g danske lystfiskere, der bruger lystfiskeriet sm deres primære aktivitet når de hlder ferie eller skal nyde deres favrithbby. Dertil vil der være sekundærer målgrupper såsm: Familier der kan lide at fiske sammen. Fire ud af fem lystfiskere ville gerne fiske mere, end de gør. De største barrierer fr mere lystfiskeri er hensynet til familie g arbejdsliv. Med en målrettet indsat på familiens muligheder fr at fiske g nyde naturen sammen, kan prjektet ramme et andet segment end de hardcre lystfiskere. Lkale lystfiskere, der i frvejen fisker i Limfjrden. Disse fiskere kan virke sm ambassadører fr prjektet, fx gennem arbejdet i lkale lystfiskerfreninger, sm anses fr at være en bærende gruppe af samarbejdspartnere i prjektet. Unge, der gerne vil begynde at fiske. Skler g fritidscentre. Side 8 af 11 Andre der kan lide at fiske. Branchemråde Turisme Beskriv prjektets effekt kvalitativt (umiddelbart g året efter prjektets afslutning) Væksten af lystfiskerturister i Limfjrdslandet vil stimulere g skabe mere vækst i mrådet primært i vernatningssektren, der i kraft af et øget antal af turister, vil mærke en stigning af vernatninger i skuldersæsnen. Hertil kmmer de afledte effekter fr eksempelvis detailhandel, tankstatiner, grejbutikker mv. Et mere langsigtet resultat af prjektet kan være øget bsætning, erhvervsudvikling g tiltrækning af arbejdskraft til limfjrdsreginen PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål sm skal pnås indenfr prjektets gennemførelsestid, altså fra prjektstart til prjektafslutning 1. etablering af turist g miljønetværk 2. markedsanalyse g analyse af udbud i piltmråder 3. baggrundsrapprt fr udvalgte åer g kyststrækninger Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle. 1. Nvember Marts Marts 2013 TILLADELSER (udfyldes kun hvr relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kpi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Znetilladelse Miljøgdkendelse Andre, angiv hvilke Bemærkninger: PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer nget nyt, indhldsmæssigt g/eller metdemæssigt? Er der tale m en frundersøgelse angives den frventet nyhedsværdi Havørred Fyn har gennem en årrække frøget den turistbaserede msætning på Fyn. Havørred Limfjrd bygger på de erfaringer sm er pnået i dette prjekt men tager prjektet videre g sikrer igennem en slid rganisatin med såvel turist sm miljømæssig baggrund synergi i indsatsen g et målrettet arbejde fr at miljøindvesteringerne i det midt g nrdjyske vil have et turistmæssigt afkast. Det er første gang så mange rganisatiner indgår i et tværfagligt samarbejde m et egentligt, frpligtende udviklingsg markedsføringssamarbejde dækkende hele Limfjrden, g sm gennemføres med en fælles prces, der tager udgangspunkt i miljøet i den fællesejede Limfjrd g de åsystemer, der hører dertil. Uden et prjekt af denne karakter vil det ikke være øknmisk g praktisk muligt at gennemføre disse aktiviteter på et tilfredsstillende niveau g dermed

9 heller ikke muligt at gennemføre en målrettet satsning på restaurering af vandløb, der kan øge turismemsætningen g skabe flere jbs i kmmunerne. Ansøgningens bidrag til udvikling i ydermråder Hvr mange prcent af det samlede prjekt kmmer hver kmmune til gavn (skøn)? Frederikshavn 0 % Hjørring 0 % Læsø 0 % Brønderslev 0 % Jammerbugt 10 % Aalbrg 10 % Vesthimmerland 10 % Mariagerfjrd 0 % Mrsø 10 % Thisted 10 % Rebild 0 % Udenfr reginen 50 % I alt 100 % Ydermrådefrdeling 60 % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Side 9 af 11 Interne persnaleudgifter Løn til medarbejdere direkte tilknyttet prjektet Ekstern bistand Knsulentbistand Anden ekstern prjektassistance Revisin af prjektregnskab Materiale g udstyr Andet (seminarer, rapprter, infrmatinsmateriale m.v.) Ikke refunderbar mms (1) Omkstninger i alt (1) Mms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institutin eller ffentlige myndighed ikke får refunderet mmsen fra Skat eller kmmunale udligningsrdninger. Mmsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden fr hvrfr mmsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det mmsbelagte beløb.

10 Side 10 af 11 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal mfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i mkstningsbudgettet. Natinal EUfinansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstfrum Anden ffentlig støtte frdelt på kilde (f.eks kmmunal eller natinal støtte) Ansøgers egenfinansiering Kntant Timer Andet (angiv) Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden ffentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn g adresse Prjektets adresse (hvis frskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Kntaktpersn Ansøgers juridiske status Ansøgers revisr STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Telefn Navn Adresse Kntaktpersn Telefn Ansøgningen sendes elektrnisk til: NB: Er der ikke mdtaget kvitteringsskrivelse indenfr fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kntakt da sekretariatet pr telefn på:

11 Side 11 af 11 Ydermråder De nrdjyske ydermråder er: NB! Ydermråderne er defineret både i frhld til den nuværende kmmunestruktur g i frhld til den tidligere kmmuneinddeling. Det betyder, at et gegrafisk mråde sm tidligere udgjrde en kmmune gdt kan være defineret sm et ydermråde, selv m den nye større kmmune, sm mrådet nu er en del af, ikke er det. Ydermråder (Kmmuner) (Efter den nuværende kmmunestruktur) Hjørring kmmune Frederikshavn kmmune Brønderslev kmmune Mrsø kmmune Vesthimmerland kmmune Læsø kmmune Ydermråder (Efter den tidligere kmmuneinddeling) Tidligere Nørager kmmune Tidligere Arden kmmune Tidligere Hbr kmmune Tidligere Brvst kmmune Tidligere Fjerritslev kmmune Tidligere Pandrup kmmune Tidligere Sydthy kmmune

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere