Ansøgningsskema til små projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Franalyser, sm understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med reginalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstfrum d. Deltagelse i idécirkelinitiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje fr lkale aktinsgrupper (Fiskeri LAG Nrd g Midt Nrd). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på ver kr. Ansøgerkredsen skal være ffentlige (eller ffentlig lignende) ikkekmmercielle erhvervsudviklingsrganisatiner. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksmheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler g kriterier der gælder fr de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål m ansøgning kan rettes til:

2 PROJEKTIDENTIFIKATION Prjektnavn Frprjekt til Havørred Limfjrden Ansøger Aalbrg Kmmune Prjektets tidsplan Start 1. ktber 2012 Slut 1. april 2013 Indsatsmråde Stærke erhvervssamarbejder Fkusmråde Netværk (Stærke erhvervssamarbejder) Søges der m midler fra den særlige LAGpulje? Nej NB. Ansøgningen skal frinden være gdkendt af bestyrelsen fr Fiskeri LAG Nrd eller Fiskeri LAG MidtNrd. Side 2 af 11 PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist sm muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens mråder. Beskrivelse af prjektet Havørred Limfjrden" har til hensigt er at frbedre g synliggøre lystfiskerprduktet i Limfjrden, fr at tiltrække flere danske g udenlandske lystfiskere g naturelskere til Limfjrden. Havørredfiskeri fra kysten er en af det danske lystfiskeprdukts styrkepsitiner både i frm af tilgængelighed g fiskeriets kvalitet. Derfr rummer en udvikling af Limfjrdens havørredfiskeri et spændende g betragteligt ptentiale i frhld til at tiltrække natinale g internatinale lystfiskere. Prjektet skal ses sm en cyklisk prces, hvr investeringer i miljøet g i havørredens levesteder gennem blandt andet fjernelse af vandløbsspærringer g øget vandløbsrestaurering, skal bane vejen fr et øget antal besøgende lystfiskerturister i Limfjrden g dermed en øget msætning i bl.a. vernatningssektren i frårs g efterårsperiden. Lystfiskeriet i Limfjrden anslås at have et strt uudnyttet ptentiale med gde udviklingsperspektiver fr henhldsvis turisterhvervet g fr friluftslivet generelt. Samarbejde er essentielt fr prjektets succes Ingen fisk ingen lystfiskere, så enkelt kan det siges! Et fkus på bæredygtigt fiskeri kræver et tæt samarbejde mellem g på tværs af nrdjyske lystfiskerfreninger, kmmuner, ldsejere, turistfreninger, sprtsfiskerfrbund, erhvervsliv mm. Samarbejde g krdinatin er essentielt fr at prjektet Havørred Limfjrden kan eksistere. Heldigvis er Limfjrden et naturgivet fiskeparadis fr lystfiskere. Limfjrden har talrige havørredførende åer, hvr ørrederne året rundt trækker frbi kysterne i fjrden på deres vej ind g ud af åsystemerne. Med fkus på genpretning af åerne, g en deraf afledt vækst i antallet af fisk, vil der være basis fr at skabe et bæredygtigt fiskeri der på sigt vil medfører et øget antal gæster i det sm benævnes skuldersæsnen. Prjektet har derfr følgende t verrdnede indsatser: 1. Frbedre natur g miljøgrundlaget i de havørredførende åer i Limfjrden (Herunder fjerne spærringer, etablere gyde g pvækstfrhld, således bestanden på sigt bliver selvreprducerende) 2. Gennem målrettet indsats verfr lystfiskersegmentet, bidrage til at øge antallet af gæster i g mkring Limfjrden i skuldersæsnen g derved understøtte turistaktørernes indtjening. Krt prjektresumé til ffentliggørelse Udfærdiges til slut Prjektets baggrund I ktber 2010 blev prjektet gennem rienteringsmøder rundt i Limfjrdslandet, præsenteret fr kmmuner, lystfiskerfreninger, turistrganisatiner g andre interessenter, hvr prjektets samfundsøknmiske g natur g turistmæssige ptentiale blev præsenteret. Disse rienteringsrunder var baseret på viden fra t repprter. Henhldsvis rapprten Lystfiskeri i Danmark (bilag 1), der er udgivet af Fødevareministeriet i marts 2010 g rapprten Havørred Fyn, strategi (bilag 2) rapprt fra Disse rapprter er stærkt medvirkende til at ideen m Havørred Limfjrden pstd. Samtidig har der i frbindelse med rienteringsmøderne været psitiv tilkendegivelse ift. prjektets ideer. Prjektet blev på baggrund af rienteringsmøderne frankret i Netværk Limfjrden i august På pfrdring af turistrganisatinerne fra henhldsvis Vesthimmerland, Jammerbugt, Thy, Mrs, Lemvig, Skive, Struer g Hlstebr, blev der taget initiativ til en egentlig prces med henblik på at udfærdige en desideret prjektbeskrivelse. VisitNrdjylland g Aalbrg sm turistdestinatin har ligeledes udvist psitiv interesse fr prjektet g er senere blevet invlveret i prjektet. I løbet af vinteren 2012 er Havørred Limfjrdens rganisatin blevet etableret gennem inddragelse af Limfjrdsrådet g dermed er den nødvendige sammenhæng mellem prjektets turist g miljødel sikret.

3 Side 3 af 11 Hvad siger undersøgelserne? I følge rapprten Lystfiskeri i Danmark, der er udgivet af Fødevareministeriet i marts 2010, bidrager lystfiskerne med gdt 2,1 milliarder krner m året til den samlede samfundsøknmi g jbs sm en direkte knsekvens. Heraf skyldes de 0,4 mia. kr. g 500 jbs de udenlandske lystfiskerturister der besøger Danmark. Den aktivitetsskabende del af msætningen er vurderet til knap til 1,1 milliard krner, det vil sige det frbrug, der skaber arbejdspladser g msætning. Det anslås i rapprten, at der er mkring danske lystfiskere. Sammenlagt tjener staten 568 milliner krner m året på skatter g afgifter fra virksmheder g ansatte i de erhverv, der sælger eller frmidler prdukter g plevelser til lystfiskerne. I dag tilfalder størstedelen af de mange penge Syddanmark g i mindre grad Midt g Nrdjylland, sm illustreret nedenfr: Andel af ttalbeflkningen der br i reginen Andel lystfiskere bsat i reginen Andel fiskeri der fregår i reginen Regin Hvedstad 31% 25% 13% Regin Sjælland 15% 19% 22% Regin Syddanmark 21% 24% 27% Regin Midtjylland 23% 23% 25% Regin Nrdjylland 10% 9% 14% Gennem en frøget lystfiskerinteresse fr det midt g nrdjyske vil Havørred Limfjrd øge den samlede lystfiskerrelaterede msætning i Danmark generelt g i særlig grad i det midt g nrdjyske. Aktiviteterne vil være knyttede til reginens naturmråder g vil i den sammenhæng i vid udstrækning fregå i ydermråder g øge msætning g indtjeningsgrundlag her. Havørred Limfjrden vil sikre en sammenhængende g krdineret indsats fr udvikling af lystfiskeriet i hele Limfjrdsreginen. Andre tilsvarende prjekter på blandt andet Fyn har igennem en årrække vist stre indtægtsmuligheder gennem en øget prfilering af lystfiskermulighederne (se bilag 2) Organisatin Prjektet skal rganiseres i prjektgrupper med en styregruppe, hvr alle partnere er repræsenteret. De t prjektgrupper består henhldsvis af en prjektgruppe, der arbejder med prjektets miljømæssige del g en prjektgruppe, der arbejder med prjektets turistmæssige del. De t prjektgruppers arbejde krdineres af en prjektleder der refererer direkte til styregruppen. Turistmæssig baggrund Lystfiskeri er en af de temaplevelser, der både udøves af hardcre lystfiskere g af meget brede målgrupper, der benytter aktiviteten sm et element blandt andre rekreative aktiviteter. Der pereres i Lystfiskeri i Danmark med 5 frskellige lystfiskertyper, sm har hver deres krav til prduktet g markedsføringsindsatsen: Lystfiskertype Andel af alle lystfiskere Lystfisker i naturen 30 % Ud fr at fange fisk 24 % Hyggefiskeri med venner g familie 24 % På fisketur når slen skinner 13 % Det aktive lystfiskerliv 9 % Både priritering af udvikling af lystfiskeriets kvalitet g lystfisketurismen, herunder pakketering, markedsføring g salg, må baseres på hvilke af disse målgrupper, der er relevante ift. den enkelte destinatin, fremme af beflkningens friluftsliv g de frretningsmæssige ptentialer. Derfr er det en del af dette frprjekts frmål at udpege et antal piltprjektmråder langs Limfjrden. Prjekter der giver mulighed fr at analysere de miljømæssige ptentialer g barrierer, udpege de turistmæssige udviklingsptentialer samt belyse hvilke muligheder et løft af kvaliteten i lystfiskerprdukterne rummer. Miljømæssig baggrund Kmmunerne har gennem mange år udført en str indsats mkring Limfjrden fr at frbedre fiskenes levevilkår. Der er dg langt endnu, inden Limfjrdsvandløbene lever p til de plitisk vedtagne miljømålsætninger m gd øklgisk tilstand. I de statslige vandplaner er der derfr udarbejdet et indsatsprgram fr vandmråderne i Limfjrdens pland med henblik på at pnå målpfyldelse. Indsatsprgrammet er specifikt adresseret på blandt andet 158 søer g ca km vandløb med en årlig budgetramme på 25,4 mi.

4 Side 4 af 11 Der skal altså fregå en str indsats til frbedring af vandmiljøet g de fiskemæssige vilkår mkring Limfjrden. Det er et af Havørred Limfjrdsprjektets frnemmeste pgaver at sikre den størst mulige fiskemæssige effekt af vandplanerne. Prjektets frmål Hvis der er tale m en frundersøgelse angives gså frmål fr det fremtidige prjekt. Frprjekt Frmålet med frprjektet er at skabe klarhed ver hvedprjektets ptentiale ved at, etablere af netværk g idécirkler. indhente viden fra tilsvarende prjekter bl.a. (Havørred Fyn) gennemføre markedsanalyse vedr. lystfiskerturisters frbrugsmønster g efterspørgsel ud fra såvel eksisterende undersøgelser samt ny mrådespecifik undersøgelse på udvalgte nedslagspunkter i Limfjrden. indsamle eksisterende viden m miljøet i udvalgte åer, der løber ud i Limfjrden samt på et antal kyststrækninger i Limfjrden. indsamle viden vedr. eksisterende faciliteter g udbud etableret fr lystfiskere. Udarbejde analyse på baggrund af datagrundlaget, hvrpå det anbefales hvilke faciliteter g hvilke tiltag sm efterfølgende skal etableres eller styrkes. Det er frprjektets mål at indsamle den frnødne viden m udvalgte åer g kystvandes ptentiale i samarbejde med kmmuner g lystfiskerfreninger fr blandt andet at få klarlagt mfanget af de restaureringer, der er nødvendige fr at sikre en bæredygtig bestand af havørreder g dermed grundlaget fr lystfiskerturismen. Den viden der pnås, er en del af udgangspunktet fr identificering af relevante turist nedslagspunkter sm selve hvedprjektet, kan tage udgangspunkt i. Der skal endvidere indsamles viden m det turistmæssige/salgbare aspekt i frprjektet. Frprjektet har således gså til frmål, at belyse hvrdan knkrete miljømæssige tiltag i hvedprjektet kan msættes til plevelser fr henhldsvis natinale g internatinale lystfiskerturister. Dette skal gøres gennem markedsundersøgelser g indsamling af eksisterende viden m lystfiskerturisme natinalt g internatinalt. Erfaringerne fra bl.a. prjekt Havørred Fyn sm har en årlig msætning på milliner krner årligt g et gennemsnit på vernatninger pr. år. (se vedlagte materiale) inddrages. Endeligt har frprjektet til frmål at sikre netværksdannelse, etablering af idecirkler samt prcedure fr vidensdeling i såvel turist g plevelsessektren sm i frhld til miljømæssige ffentlige g private netværk. Hvedprjekt Det vil være naturligt at prjektet deles i t mråder miljø g turisme sm selvstændigt hører under samme styregruppe. Der skal i frprjektet ske en krdinering i de t grupper samt sikre en egentlig rganisering i underliggende arbejdsgrupper, der frtsætter når frprjektet er færdigt. En del af frprjektets pgave er at fastlægge ptentialet fr at prjektet kan frtsætte, hvrfr hvedprjektets frm g indhld vil være baseret på frprjektets rapprt. Hvedprjektet skal blandt andet munde ud i et frslag til knkret frankring g fremadrettet samarbejde mellem de invlverede parter. Prjektet skal derpå frankres i eksisterende rganisatiner. Havørred Limfjrden bliver således et samarbejde mellem alle kmmunerne i Limfjrdens pland m at frøge turisterhvervets indtægtsmuligheder g frbedre frhldene fr havørreden. Prjektet bygger på de stre naturværdier, sm allerede findes rundt m Limfjrden g integrerer miljøindsatsen i reginen med arbejdet fr at frbedre de turistmæssige g rekreative interesser med udgangspunkt i havørreden sm repræsentant fr det rene g attraktive vandmiljø. Hvedprjektet har til frmål at frbedre vilkårene fr lystfiskerturismen i Limfjrdens pland g frøge turisterhvervets indtægtsmuligheder i skuldersæsnen, en pgave sm kun er mulig hvis grundlaget fr et gdt fiskeri efter havørred er til stede (havørredens levevilkår). Grundlaget fr fiskeriet Prjektet skal sikre en krdineret miljøindsats, sm kan bruges sm afsæt fr øgede rekreative aktiviteter g frbedrede vilkår fr turismen g hvr miljøindsatsen sker i sammenhæng med rekreative g turistmæssige interesser. Der etableres samarbejde mellem kmmuner, lyst/sprtsfiskere, fritidsfiskere, erhvervsfiskere g turismeerhvervet med henblik på at krdinere allerede planlagte aktiviteter g sikre fiskemæssige perspektiver samt sætte yderligere aktiviteter i gang. Herunder:

5 Side 5 af 11 Krdinere g udvikle prjekter i samarbejde med den ansvarlige kmmune så fiskemæssige aspekter sikres. Have en krdinerende rlle i frhld til indsats i vandløb. Limfjrdsrådets kmmuner aftaler en fælles mdel, hvr prjektlederen i samarbejde med de respektive kmmuner igangsætter tiltag i vandløb i sammenhæng med g ud ver de i vandplanen fastlagte tiltag. Varetage sekretærfunktin ift. styre, vandløbs g netværksgrupper. Tage initiativ til ansøgninger m vandløbs g fiskerelaterede tiltag i Limfjrdsplandet. Krdinere g igangsætte initiativer i netværksgrupper. Ansvar fr udarbejdelse af miljøhandlingsplan. Deltage i krdinering af miljø g turistindsats. Gennemføre fælles turist g miljøinitiativer. Invlvere fiskeinteressenter i kmmunale prjekter Fruden det turistmæssige fkus vil prjektet således gså bidrage til at Limfjrdberne kan få en væsentlig frbedring af vandløbene med henblik på et gdt fiskeri. Den miljømæssige indsats vil i øvrigt centreres mkring: Gyde g pvækstfrhldene skal frbedres Krtlægning af behv fr vandløbsfrbedringer Spærringerne i vandløbene skal fjernes eller alternativt gøres passable fr havørreden. Omkstningseffektive tiltag i vandløbene til pnåelse af bedste vandløbskvalitet Effektundersøgelser Markedsføring af frbedringstiltag Inddragelse af lkalmrådet i vandløbsfrbedringer Fundraising til frbedringsprjekter Prjektets indhld Frprjekt Frprjektet skal belyse ptentialet, definere arbejdspgaver, pstarte netværk, lave strategi g handlingsplan samt budget g finansieringsplan fr de efterfølgende faser i hvedprjektet. Frprjektet er inddelt i tre hvedaktiviteter/indsatsfelter: 1. Netværkssamarbejde 2. Turisme g markedsføring tæt samarbejde med turistrganisatiner 3. Identificering af lystfiskermæssigt interessante nedslagspunkter, sm har til frmål at skabe rammerne g undersøge ptentialet fr at igangsætte det egentlige hvedprjektprjekt Havørred Limfjrd. De tre hvedaktiviteter er her præsenteret i krnlgisk rækkefølge: 1. Netværkssamarbejde. Etableringen af netværkssamarbejder på tværs af følgende mråder: Kmmuner vandløbsgruppe, vandløbs (fiske)ansvarlige kmmunale medarbejdere, prcedure fr vidensdeling således at: at Havørred Limfjrden s tiltag indarbejdes i de kmmunale frvaltninger at fiskemæssige aspekter bliver inddraget i kmmunernes miljøprjekter fiskeinteresser inddrages i de kmmunale handle g indsatsplaner Øvrige natur g miljørganisatiner indledende dialg Infrmatin g synergi til andre natur g miljøprjekter, mv. Lystfiskerifreninger der skal etableres kntakt til samtlige lystfiskerfreninger der har tilknytning til Limfjrden Turistrganisatiner: Turistfreninger, Midtjysk Turisme, VisitNrdjylland, Netværk Limfjrden. Grejbutikker/ øvrige erhvervsvirksmheder prjektet skal sælges til Limfjrdslandets erhvervsvirksmheder Videns institutiner (DTU Aqua g andre uddannelsesinstitutiner) prjektet skal samarbejde med vidensinstitutiner mhp. at gøre prjektet attraktivt fr frskning/udvikling. Ldsejere der skal samarbejde med ldsejere i frbindelse med adgangen til fiskevandet.

6 Side 6 af 11 Havørred Fyn prjektet g andre lignende turistprjekter vidensdeling/samarbejde 2. Turisme g markedsføring i tæt samarbejde med turistrganisatinerne gennemføre en analyse af det lystfiskerturismemæssige ptentiale samt udarbejde en markedsføringsstrategi g handlingsplan fr fiskeriet på Limfjrdens kyster. Her skal der: Udarbejdes en markedsanalyse gennem indsamling af eksisterende viden m lystfiskerturister, samt indsamling af viden fra 10 udvalgte destinatiner der i dag besøges af lystfiskere Frberedelse g udvikling af markedsføringsmetder/digital kmmunikatinsplatfrm herunder idegenerering til udvikling af apps til mbiltelefner, hjemmeside, infrmatinsfldere g udarbejdelse af viral markedsføring til sciale medier Udvikling g implementering af ambassadørrdning, sm øger mundtilørereklamen fr fiskeriet i Limfjrden, fx gennem lystfiskerfreningernes venskabsklubber i DK g udlandet Analyse af eksisterende faciliteter g udbud, sm i frvejen er etableret fr lystfiskerturismen. 3. Identificering af lystfiskermæssigt interessante nedslagspunkter i tæt samarbejde med kmmuner g turistrganisatinerne. Indledende arbejde til beskrivelse af vandløbsmæssig state f the art fr hele Limfjrdsplandet. Opsamling g præsentatin af eksisterende viden m fiskemæssige g rekreative muligheder i frhld til lystfiskeri i Limfjrdsplandet med primær fkus på havørred. Frmålet er at få et samlet verblik ver status fr vandløbstilstand, fiskerimæssig status, planlagte tiltag g frslag til fremtidig indsats g priritering af denne. Lystfiskermæssigt interessante mråder frventes dermed identificeret med henblik på udpegning af nedslagspunkter sm hvedprjektet kan tage udgangspunkt i. Denne del af rapprten vil indehlde følgende elementer: Status i de udvalgte vandløbssystemer beskrivelse af fiskebestande gennemførte restaureringer effekt af disse udsætninger igangværende videnspbygning planer fr frbedringer vandløbsrestaurering udsætningsplaner Desuden vil indledende arbejder mkring en beskrivelse af tilstand g udvikling i selve Limfjrden blive fretaget. I hvedprjektet skal nedenstående emner blandt andet behandles: Status i Limfjrden Havørredbestanden i fjrden Erhvervs g lystfiskeri Øvrige udfrdringer Limfjrdens betydning fr p g nedtræk Tiltag til frbedring af pgang Rekreative muligheder Adgangsmuligheder Kystnære faciliteter Overnatningsmuligheder med fkus på lystfiskeri. Kendte fiskepladser Status g frslag til frbedringer Fremtidig indsats i Limfjrdens pland frslag, plæg til prjekter Vandplaner Handleplaner øvrige aktiviteter Efterfølgende vil rapprten g den viden, der er indsamlet i venstående punkter, ligge til grund g være skabeln fr den videre prces g aktivitetsplan i det egentlige hvedprjekt Havørred Limfjrden med henblik på at krdinere g sikre et fiskerimæssigt indhld i den samlede miljøindsats i hele plandet fr derigennem at skabe ptimale vilkår fr maksimal udvikling af lystfiskerptentialet.

7 Side 7 af 11 Prjektets samarbejdspartnere g disses rlle/bidrag VisitNrdjylland Deltager sm vidensdelingspartner, herunder bidragyder vedrørende den turistmæssige efterspørgsel samt relevante markedsførings g salgskanaler. Krdinerende indsats ift. til temaets samspil med udviklingsprjekter under indsatsen Stærke plevelseskncepter mkring Limfjrden. Midtjysk Turisme Deltager sm vidensdelingspartner, herunder bidragyder vedrørende den turistmæssige efterspørgsel samt relevante markedsførings g salgskanaler. Krdinerende indsats ift. til temaets samspil med udviklingsprjekter under Prjekt mersalg i g mkring Limfjrden. Netværk Limfjrden Netværk Limfjrden spiller sm fælles turisme netværksrganisatin fr 8 destinatiner rundt m Limfjrden en vigtig rlle ift. den fælles indsats der fremadrettet skal ydes i udviklingen af lystfiskerprduktet. Da Limfjrden sm turismeprdukt g plevelsesrum er mdrejningspunktet fr destinatinerne rundt fjrden er det plagt at Netværk Limfjrden bidrager i det krdinerende arbejde.. De 18 Limfjrdskmmuner repræsenteret gennem Limfjrdsrådet Kmmunerne har gennemført en str indsats fr at frbedre natur g miljøfrhldene I vandmiljøet. I de kmmende år vil kmmunerne være den udførende part fr yderligere miljøfrbedringer fastsat i de statslige vandplaner fr ca. 25 mill. Om året. Prjektet skal sikre størst mulig fiskemæssig gevinst af denne indsats blandt andet gennem etablering af arbejdsgrupper med natur g vandløbsmedarbejdere fra hver kmmune. DTU aqua Havørred Limfjrd prjektet skal bygge på såvel eksisterende sm ny viden g frmidling heraf. DTUaqua er det førende natinale center fr videnspbygning g kapacitet vedr. fisk g dermed en central samarbejdspartner. Danmarks Sprtsfiskerfrbund Danmarks Sprtsfiskerfrbund har en str erfaring i etablering af lystfiskerprjekter g har et udbygget lkalt netværk. Frbundet vil aktivt indgå i prjektet såvel gennem lkale repræsentanter i reginen, men gså fra centralt hld. Lkale lystfiskerfreninger Limfjrdslandets lkale lyst g sprtsfiskerfreninger er en væsentlig samarbejdspartner i frhld til at indsamle viden m lkalefrhls, i arbejdet med restaureringen (arbejdskraft) g i frhld til at knytte prjektet til lkal ildsjæle. Overnatningssektren i Nrdjylland Overnatningssektren skal være med til at markedsføre prjektet g byde lystfiskerturisterne velkmne til Limfjrden, samt stille de frhld til rådighed fr lystfiskerturisterne sm disse frventer når de er på ferie. Fiskegrejsfrhandlere Her ligger der en str mængde viden m brug af fiskegrej, fiskepladser mm. Fiskegrejsfrhandlerene får gavn af et øget antalt fiskere der kmmer g køber grej, men vil gså fungere sm ambasadør fr prjektet g firksriet sm helhed. Andre interesenter Der kan være andre virksmheder eller NGO ere, sm kan have intreesse i prjektet både turistmæssigt eller miljømessigt. Hvilke hvedresultater frventes der sm en direkte følge af prjektet. Angiv et skøn fr prjekter hvr dette er åbenbart relevant/muligt. VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved prjektets afslutning Antal skabte jbs Mermsætning (1000 kr.) Sæsnfrlængelse (1) Et år efter prjektets afslutning 28, måneder Flere vernatninger (1) (1) Udfyldes kun ved turistprjekter Nter (Bruges til at frklare frudsætning/prblem med angivelse af kvantitativ effekt):

8 Tallene i rubrikken Vurdering af effekt, er baseret på tal fra Havørrd Fyn, Strategi 2009 til 2015 bilag 2, side 21. Analysen er frtaget i 2007 g er baseret på VistiDenmarks LINEmdel samt ved indsamling af vernatningstalt hs 90 vernatningsvirksmheder på Fyn. Prjektets målgruppe Den væsentligste målgruppe fr Havørred Limfjrden Prjektets består af udenlandske g danske lystfiskere, der bruger lystfiskeriet sm deres primære aktivitet når de hlder ferie eller skal nyde deres favrithbby. Dertil vil der være sekundærer målgrupper såsm: Familier der kan lide at fiske sammen. Fire ud af fem lystfiskere ville gerne fiske mere, end de gør. De største barrierer fr mere lystfiskeri er hensynet til familie g arbejdsliv. Med en målrettet indsat på familiens muligheder fr at fiske g nyde naturen sammen, kan prjektet ramme et andet segment end de hardcre lystfiskere. Lkale lystfiskere, der i frvejen fisker i Limfjrden. Disse fiskere kan virke sm ambassadører fr prjektet, fx gennem arbejdet i lkale lystfiskerfreninger, sm anses fr at være en bærende gruppe af samarbejdspartnere i prjektet. Unge, der gerne vil begynde at fiske. Skler g fritidscentre. Side 8 af 11 Andre der kan lide at fiske. Branchemråde Turisme Beskriv prjektets effekt kvalitativt (umiddelbart g året efter prjektets afslutning) Væksten af lystfiskerturister i Limfjrdslandet vil stimulere g skabe mere vækst i mrådet primært i vernatningssektren, der i kraft af et øget antal af turister, vil mærke en stigning af vernatninger i skuldersæsnen. Hertil kmmer de afledte effekter fr eksempelvis detailhandel, tankstatiner, grejbutikker mv. Et mere langsigtet resultat af prjektet kan være øget bsætning, erhvervsudvikling g tiltrækning af arbejdskraft til limfjrdsreginen PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål sm skal pnås indenfr prjektets gennemførelsestid, altså fra prjektstart til prjektafslutning 1. etablering af turist g miljønetværk 2. markedsanalyse g analyse af udbud i piltmråder 3. baggrundsrapprt fr udvalgte åer g kyststrækninger Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle. 1. Nvember Marts Marts 2013 TILLADELSER (udfyldes kun hvr relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kpi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Znetilladelse Miljøgdkendelse Andre, angiv hvilke Bemærkninger: PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer nget nyt, indhldsmæssigt g/eller metdemæssigt? Er der tale m en frundersøgelse angives den frventet nyhedsværdi Havørred Fyn har gennem en årrække frøget den turistbaserede msætning på Fyn. Havørred Limfjrd bygger på de erfaringer sm er pnået i dette prjekt men tager prjektet videre g sikrer igennem en slid rganisatin med såvel turist sm miljømæssig baggrund synergi i indsatsen g et målrettet arbejde fr at miljøindvesteringerne i det midt g nrdjyske vil have et turistmæssigt afkast. Det er første gang så mange rganisatiner indgår i et tværfagligt samarbejde m et egentligt, frpligtende udviklingsg markedsføringssamarbejde dækkende hele Limfjrden, g sm gennemføres med en fælles prces, der tager udgangspunkt i miljøet i den fællesejede Limfjrd g de åsystemer, der hører dertil. Uden et prjekt af denne karakter vil det ikke være øknmisk g praktisk muligt at gennemføre disse aktiviteter på et tilfredsstillende niveau g dermed

9 heller ikke muligt at gennemføre en målrettet satsning på restaurering af vandløb, der kan øge turismemsætningen g skabe flere jbs i kmmunerne. Ansøgningens bidrag til udvikling i ydermråder Hvr mange prcent af det samlede prjekt kmmer hver kmmune til gavn (skøn)? Frederikshavn 0 % Hjørring 0 % Læsø 0 % Brønderslev 0 % Jammerbugt 10 % Aalbrg 10 % Vesthimmerland 10 % Mariagerfjrd 0 % Mrsø 10 % Thisted 10 % Rebild 0 % Udenfr reginen 50 % I alt 100 % Ydermrådefrdeling 60 % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Side 9 af 11 Interne persnaleudgifter Løn til medarbejdere direkte tilknyttet prjektet Ekstern bistand Knsulentbistand Anden ekstern prjektassistance Revisin af prjektregnskab Materiale g udstyr Andet (seminarer, rapprter, infrmatinsmateriale m.v.) Ikke refunderbar mms (1) Omkstninger i alt (1) Mms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institutin eller ffentlige myndighed ikke får refunderet mmsen fra Skat eller kmmunale udligningsrdninger. Mmsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden fr hvrfr mmsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det mmsbelagte beløb.

10 Side 10 af 11 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal mfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i mkstningsbudgettet. Natinal EUfinansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstfrum Anden ffentlig støtte frdelt på kilde (f.eks kmmunal eller natinal støtte) Ansøgers egenfinansiering Kntant Timer Andet (angiv) Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden ffentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn g adresse Prjektets adresse (hvis frskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Kntaktpersn Ansøgers juridiske status Ansøgers revisr STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Telefn Navn Adresse Kntaktpersn Telefn Ansøgningen sendes elektrnisk til: NB: Er der ikke mdtaget kvitteringsskrivelse indenfr fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kntakt da sekretariatet pr telefn på:

11 Side 11 af 11 Ydermråder De nrdjyske ydermråder er: NB! Ydermråderne er defineret både i frhld til den nuværende kmmunestruktur g i frhld til den tidligere kmmuneinddeling. Det betyder, at et gegrafisk mråde sm tidligere udgjrde en kmmune gdt kan være defineret sm et ydermråde, selv m den nye større kmmune, sm mrådet nu er en del af, ikke er det. Ydermråder (Kmmuner) (Efter den nuværende kmmunestruktur) Hjørring kmmune Frederikshavn kmmune Brønderslev kmmune Mrsø kmmune Vesthimmerland kmmune Læsø kmmune Ydermråder (Efter den tidligere kmmuneinddeling) Tidligere Nørager kmmune Tidligere Arden kmmune Tidligere Hbr kmmune Tidligere Brvst kmmune Tidligere Fjerritslev kmmune Tidligere Pandrup kmmune Tidligere Sydthy kmmune

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Pakketilbud for friluftsaktiviteter

Pakketilbud for friluftsaktiviteter Pakketilbud fr friluftsaktiviteter Oplæg m pakketilbud af friluftsaktiviteter fr øget vækst i turismen Baggrund Danmark har en plevelsesrig natur g mange attraktive naturaktiviteter, sm der er str efterspørgsel

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 17 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 17 i Naturturisme I/S Dagsrden Bestyrelsesmøde nr. 17 i Naturturisme I/S Dat: Onsdag den 11. januar 2012 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frkst) Abildvej 5A, Svendbrg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Ott Jørgensen

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi Kmmissrium fr Ekstern analyse af ARS øknmi Juni 2009 Indhld Indhld... 2 1. Prjektets baggrund g prblemstilling... 3 2. Prjektets frmål, mål g resultater... 3 3. Frudsætninger, afgrænsninger g pmærksmhedsmråder...

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- g Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Frum fr Patientbehandling Dat: 6. ktber 2015 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelkale 0.0.9 stueetagen Deltager: Vicedirektør Peter Treufeldt (frmand)

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004 Freningsgrundlag fr Freningen Favrskv Erhvervsråd Revideret 27. nvember 2004 Baggrund I løbet af 2006 har der været afhldt en række møder med de fem erhvervs-freninger i henhldsvis Hammel, Hadsten, Hvrslev,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere