Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for STARRIDERS DENMARK"

Transkript

1 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse for STAR-motorcykler. Stk. 2. Medlemskab af foreningen kan kun opnås af personer, som ejer en Yamaha STARmotorcykel, som fremgår af godkendte modeloversigt. Oversigten revideres af bestyrelsen årligt. Stk. 3. Optagelse sker ved henvendelse til kasseren for STARRIDERS DENMARK. Stk. 5. Det er udelukkende medlemmer, samt passive medlemmer, af STARRIDERS DENMARK, som kan købe og bære foreningens broderede klubmærker med tilhørende underbanner samt bjælker og foreningstøj. Salg af små klubmærker til medlemmer af STARRIDERS i andre lande tillades. Det er helt frivillig om et medlem ønsker at bære klubbens mærker og bjælker samt underbuer, men det er selvfølgelig velanset at såfremt det haves, det også bæres ved STARRIDERS DENMARK arrangementer. Stk. 6. Såfremt et medlem sælger sin STAR-motorcykel, kan medlemmet forblive passivt medlem på ubegrænset tid. Ved generhvervelse af godkendt STAR-motorcykel, får man sit gamle medlemsnummer tilbage. Købes der en anden cykel, har medlemmet automatisk udmeldt sig selv. Dog bevares medlemskabet kontingentperioden ud. 3. Opbygning Stk. 1. Generalforsamlingen. Stk. 2. Foreningens daglige ledelse. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i lige årstal vælges 2, og der i ulige årstal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutning. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling, eller at bestyrelsen skønner en ændring af poster er bedst for foreningen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af diverse opgaver. 1

2 Formanden - og i hans fravær kasseren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Suppleanter vælges ligeledes af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der årligt er en suppleant på valg. Stk. 3. Kun medlemmer der er til stede ved generalforsamlingen eller forinden har afgivet skriftligt tilsagn til bestyrelsen, kan vælges til bestyrelsen. Stk. 4. STARRIDERS DENMARK er overordnet opdelt i 6 lokalafdelinger: NORDLAND ØSTKYSTEN VESTKYSTEN SØNDERJYLLAND FYNSLAND SJÆLLAND NORDLAND: Dækker Nordjylland fra Limfjorden og op. ØSTKYSTEN: Dækker Østkysten fra Esbjergmotorvejen og op til Limfjorden. VESTKYSTEN: Dækker Vestkysten fra Esbjergmotorvejen og op til Limfjorden. SØNDERJYLLAND: Dækker fra grænsen og op til Esbjergmotorvejen. FYNSLAND: Dækker Fyn og de omliggende øer. SJÆLLAND: Dækker Sjælland og de omliggende øer. 4. Indkaldelse af generalforsamling Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september - oktober måned. På GF vedtages det hvilken afdeling der afholder næste års GF, så det går på skift mellem afdelingerne. Der indkaldes skriftligt, eller på mail med mindst 4 ugers varsel til medlemmerne. Nye medlemmer efter den 1. februar kan også få adgang til generalforsamlingen og har stemmeret, såfremt der er betalt kontingent og foto er indsendt. Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til Formand/Bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen sender forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skriftligt eller pr. mail til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter: a) bestyrelsens beslutning eller b) krav fra 2/3 af medlemmerne. Kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal følges af en motiveret dagsorden. 2

3 Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest en måned efter kravet fremsættelse. Dato for en ekstraordinær generalforsamling skal meddeles til medlemmerne senest 2 uger før afholdelsen, medmindre særlige forhold nødvendiggør en kortere frist. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden før mødet samt oplæg fra initiativtagerne. Stk. 5. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, som er optaget på dagsordenen. 5. Dagsorden for generalforsamling 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Beretning fra bestyrelsen/udvalg. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskaber. 5) Behandling af og afstemning om indkomne forslag. 6) Fastlæggelse af budget og kontingent. 7) Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer. 8) Valg af suppleant, 1 medlem 9) Valg af revisorer og revisorsuppleant. 10) Eventuelt. Den valgte referent udarbejder en protokol over generalforsamlingens indlæg, debatemner og beslutninger. Denne beretning indsendes til Formand for STARRIDERS DENMARK til endelig godkendelse inden udsendelse til medlemmerne. 6. Generelle afstemningsregler Stk.1. Medlemmer, der har betalt kontingent med hovedforfald 1. januar og med sidste frist 31. januar, samt nye medlemmer efter denne dato, som har betalt kontingent kan deltage i Generalforsamlingen og har stemmeret. Stk. 2. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt. Stk. 3. Afstemning kan ske ved skriftlig personlig fuldmagt, som skal godkendes af dirigenten. Fuldmagten skal være dateret og adresseret den person, der skal gøre brug af den. Det skal angives - så nøjagtigt som muligt - hvad den person, som pågældende medlem giver en særlig fuldmagt til, har ret til at foretage sig med samme virkning, som var det foretaget af medlemmet personligt selv personligt. Stk. 4. Et medlem må på generalforsamlingen maksimalt repræsentere én fuldmagt. 3

4 7. Kasse- og regnskabsvæsen Stk. 1. STARRIDERS DENMARK s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Kontingent har hovedforfald d. 1. januar og sidste rettidige indbetaling d. 31. januar. Ved indmeldelse betales fuldt årskontingent, dog ved indmeldelse efter d. 1. oktober i et regnskabsår nedsættes beløbet til ½ årskontingent. Bestyrelsen foretager de økonomiske dispositioner og fastsætte regler i samråd med den valgte revisor. Stk. 3. Snarest efter regnskabsårets udløb, udarbejder kassereren årsregnskab. Regnskab med bilag afgives til revisoren. Stk. 4. Det påhviler den af generalforsamlingen valgte revisor at gennemgå regnskaberne og overbevise sig om kassebeholdningens tilstedeværelse. NOTE: Der er oprette 3 konti tilhørende STARRIDERS DENMARK i Jyske Bank, Viby Afdeling Viby J. Kontiene skal bruges til indbetaling af kontingent og andre ind - og udbetalinger, som er almindelig forekommende i en forening som STARRIDERS DENMARK Det vil være Formand og kassereren, som kan disponere på bankkonto og kassebeholdning hver for sig. 8. Udmeldelse af STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Udmeldelse af STARRIDERS DENMARK kan ske til 31. december, eller efter ønske med omgående virkning. Stk. 2. Et udmeldt medlem har ikke krav på nogen del af erlagt kontingent eller på STARRIDERS DENMARK s øvrige midler. Stk. 3. Ved kontingentrestance er bestyrelsen bemyndiget til at afgøre, om medlemmet skal betragtes som udmeldt, eller beslutte anden aktivitet til at bringe forholdet i orden. Stk. 4. Ved åbenbar modarbejdelse af STARRIDERS DENMARK s beslutninger og bestræbelser, kan Generalforsamlingen udelukke et medlem. Stk. 5. Medlemmet skal på generalforsamlingen have adgang til at udtale sig. Stk. 6. Til generalforsamlingens beslutning om udelukkelse af et medlem kræves, at mindst 2/3 af de på vedkommende møde stemmeberettigede stemmer for. Stk. 7. Underretning om udelukkelse meddeles omgående pågældende medlem pr. anbefalet brev, med angivelse af tidspunkt for, og grunden til udelukkelse. Stk. 8. Et udelukket enkeltmedlem har ikke krav på STARRIDERS DENMARK s midler i øvrigt. Stk. 9. En ENIG Bestyrelsen i Starriders Denmark har mandat til at ekskludere et medlem. 4

5 9. Vedtægtsændringer. Stk. 1. Ved afstemning, skal der enten stemmes for eller imod. Ændringerne vil kunne vedtages ved almindeligt flertal. 10. Opløsning Stk. 1. Foreningens opløsning er betinget af, at vedtagelse herom sker på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Stk. 2. Den generalforsamling, som endeligt vedtager opløsning, skal samtidig træffe beslutning om fordeling af STARRIDERS DENMARK s midler. Vedtaget på den stiftende Generalforsamling Sabro Kro, lørdag d. 8. oktober Ændret ved Generalforsamlingen d. 14. oktober 2006 i Randers Ændret ved Generalforsamlingen d. 28. april 2007 i Fredericia Ændret ved Generalforsamlingen d. 26. april 2008 i Rødekro Ændret ved Generalforsamlingen d. 10. april 2010 i Viborg. Ændret ved Generalforsamlingen d. 9. april i 2012 i Aalbæk. Ændret ved Generalforsamlingen d. 26. april 2014 i Middelfart. 5

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere