Beredskabsplan for Havpattedyr. UDKAST Offentlig høring juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Havpattedyr. UDKAST Offentlig høring juli 2011"

Transkript

1 Beredskabsplan for Havpattedyr UDKAST Offentlig høring juli 2011 Naturstyrelsen, xxx 2011

2 Beredskabsplan for havpattedyr 2011 Miljøministeriet, Naturstyrelsen J.nr. NST Redaktør: Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen Forfattere: Trine Hammer Jensen, DTU Veterinærinstituttet; Lasse Fast Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet; Jonas Teilmann, Institut for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet; Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen Planen kan fås ved henvendelse til: Miljøministeriets Informationscenter Strandgade 29, 1401 København K Tlf Planen kan læses på: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Indledning Operationel plan Målsætning for beredskabet Den nationale målsætning Internationale forpligtelser EU ASCOBANS Det trilaterale vadehavssamarbejde, sælaftalen International Konvention for Regulering af Hvalfangst (ICRW) HELCOM Beredskabets struktur og ansvarsfordeling Struktur Decentral struktur Ansvarsfordeling Håndtering af nødstedte dyr Beredskab Havpattedyr tages ikke i pleje Aflivning af havpattedyr Overvågning af bestandenes sundhed Indberetning af døde havpattedyr Lokalitet Art Køn Længdemål Undersøgelser og prøveudtagning Sæler Marsvin Flere dyr Andre arter Bortskaffelse af døde dyr Overdragelse og transport Handel Ejerforhold Bortskaffelse Nedgravning eller destruktion Økonomi Sammenfatning 2. Indledning Havpattedyr er på grund af deres størrelse, højtudviklede adfærd og skjulte liv i havet omgæret med stor interesse. En strandet hval eller sæl skaber stor opmærksomhed og ofte også bekymring blandt mennesker, der færdes på strandene. Side 3

4 Mulighederne for at forebygge menneskeskabt dødelighed i bestandene af havpattedyr afhænger i høj grad af vores viden om arternes biologi og levevis. En viden, der i mange år næsten udelukkende har været baseret på de oplysninger, man kunne få via dødfundne dyr. Ny teknologi, som muliggør anvendelse af blandt andet satellitsporing, gør os i stand til at benytte andre veje til at få denne viden. Strandede dyr er imidlertid stadig en vigtig kilde til informationer om køns- og alderssammensætning, sygdomme og dødsårsag. De myndigheder, der har til opgave at varetage forvaltningen af pattedyr og fugle, og de miljøorganisationer, der er engageret i artsbeskyttelse, er meget opmærksomme på situationer, hvor der opstår unaturlig stor dødelighed blandt havpattedyr. En forudsætning for, at man er i stand til at håndtere massedød blandt havpattedyr og sikre en hurtig og effektiv aflivning af nødlidende dyr er, at der foreligger retningslinjer for indsatsen - et beredskab. Den første beredskabsplan der omfattede strandede havpattedyr og olieramte havfugle blev udsendt i 1993 og er siden revideret i Denne plan er i første række et arbejdsredskab for de institutioner, der er en del af beredskabet, ikke mindst Naturstyrelsen lokale enheder. Herudover kan planen også tjene til orientering af kommuner, Falck og andre, der håndterer strandede havpattedyr eller modtager henvendelser herom. Strandgæster og andre, der gerne vil vide, hvordan de skal forholde sig, hvis de finder et havpattedyr henvises til information herom på de hjemmesider, der henvises til bagest i dette dokument. Revision Beredskabsplanen for Havpattedyr har til formål at beskrive hvorledes strandede havpattedyr, levende såvel som døde, håndteres i Danmark. Beredskabet angår stranding af enkelte dyr og massedødsfald blandt sæler og hvaler. Formålet er at medvirke til overvågning af sæler og hvalers sundhed samt sikre en hurtig aflivning af syge og nødlidende havpattedyr. Denne beredskabsplan erstatter den reviderede plan af Beredskabet har siden 1997 indsamlet yderligere viden og erfaring i forbindelse med registrering og håndtering af strandede havpattedyr. Naturstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen) har derfor besluttet, at igangsætte en revision af den del af beredskabsplanen, som vedrører havpattedyr. Målet med revisionen er udover en generel modernisering af planen, at give mere præcise retningslinjer for håndtering af de strandede døde dyr, såvel levende som døde. Beredskabsplanen er nu opdelt således, at havpattedyr og oliefugle behandles hver for sig. I maj 2009 indgik Naturstyrelsen en samarbejdsaftale med DTU Veterinærinstituttet og AU Danmarks Miljøundersøgelser om etablering af "Center for Vildtsundhed". I projektbeskrivelsen for Center for Vildtsundhed (CVS) indgår revision af Beredskabsplaner. Til at bistå Center for Vildtsundhed og Naturstyrelsen med at Side 4

5 revidere planen, er nedsat en arbejdsgruppe som er suppleret med repræsentanter fra Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. Beredskabsplanen er forelagt Vildtforvaltningsrådet på møde den Offentlig høring Beredskabsplanen for strandede havpattedyr omfatter følgende hovedelementer: Operationel plan Målsætning for beredskabet Beredskabets struktur og ansvarsfordeling Aflivning af nødstedte dyr Overvågning af bestandenes sundhed Bortskaffelse af døde dyr Side 5

6 3. Operationel plan

7 Side 7

8 4. Målsætning for beredskabet 4.1. Den nationale målsætning Målsætningerne for det danske beredskab vedrørende havpattedyr er at sikre en hurtig aflivning af syge og nødlidende dyr at medvirke til overvågningen af sæler og hvalers sundhed og populationsstatus gennem registrering, obduktion og udtagning af prøver fra strandede dyr at sikre indsamling af sjældne arter (dvs. andre arter end spættet sæl og marsvin) at håndtere massedødsfald og, at håndtere stranding af sjældne arter herunder store hvaler 4.2. Internationale forpligtelser Danmark har tilsluttet sig internationale aftaler vedrørende havpattedyr. Målsætningen for det danske beredskab skal medvirke til at sikre, at Danmark lever op til ordlyden og hensigten med disse aftaler EU Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj) forpligter medlemslandene til at opretholde eller forbedre hvaler og sælers bevaringsstatus. Direktivet indeholder herudover en forpligtelse til at overvåge arternes bevaringsstatus og til at rapportere de vigtigste resultater heraf til Kommissionen. Rådsforordning nr. 338/97 af 9. december 1996 regulerer handel med truede vilde dyr og planter, herunder hvaler. Rådsforordning nr. 812/2004 af 26. april 2004 med efterfølgende ændringer pålægger medlemslandene foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri ASCOBANS Danmark har den 17. marts 1992 indgået en aftale om beskyttelse af småhvaler (mindre end vågehvaler) i Østersøen, Nordsøen og østlige Atlanterhav (ASCOBANS) jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. oktober Aftalen er indgået indenfor rammerne af Bonn-konventionen under FN (UNEP) om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr. Aftalen forpligter blandt andet parterne til at etablere et effektivt system til indsamling og rapportering af oplysninger om bifangede og strandede hvaler. For at afdække mulige dødsårsager mv. skal Danmark endvidere samarbejde med andre medlemslande om at indsamle vævsprøver til videre undersøgelser. De indsamlede informationer skal gøres tilgængelige i en international database Det trilaterale vadehavssamarbejde, sælaftalen I Vadehavet er der under det trilaterale regeringssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland om Vadehavets beskyttelse og forvaltning vedtaget en sælaftale af 1. oktober Aftalen er noteret under Bonn Konventionen som en regional overenskomst. Aftalen er fulgt op med en beskyttelses- og forvaltningsplan for Vadehavets sæler.

9 Forvaltningsplanen, som primært tager sigte på at beskytte bestande af spættet sæl og gråsæl, omfatter forholdsregler til sikring af sælernes levesteder, forskning og overvågning. Danmark forpligter sig med planen til at indsamle informationer om bifangst og druknede sæler i fiskerier i Vadehavet og tilstødende områder gennem det eksisterende strandingsnetværk. Samt at overvåge niveauer af udvalgte fremmede stoffer i væv fra sæler International Konvention for Regulering af Hvalfangst (ICRW) Den Internationale Hvalfangst Konvention trådte i kraft i 1946 og har til formål at regulere kommerciel hvalfangst på store hvaler samt at fastsætte fangstkvoter. Det administrative ansvar for konventionens arbejde varetages af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC). Denne aftale omfatter primært storhvaler, som defineres som vågehvaler og større hvaler. Udenrigsministeriet varetager Danmarks medlemskab af IWC. Naturstyrelsen, Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Landsting er repræsenteret i den danske delegation. Naturstyrelsen koordinerer indsendelsen af en årlig rapport til IWC. Oplysninger om strandede hvaler indgår i rapporten HELCOM Landene omkring Østersøen har med Helsingfors-aftalen blandt andet forpligtet sig til at bevare den biologiske mangfoldighed i havområdet. Landene skal årligt rapportere til kommissionen om hvilke tiltag, der er gjort for at implementere aftalen. Landene skal udveksle relevante oplysninger og samarbejde videnskabeligt og teknologisk for at fremme konventionens mål. Medlemslandene har etableret en Sælekspertgruppe, som blandt andet har til opgave at udvikle og koordinere overvågningsprogrammer og vurdere populationsstatus og sundhed for sæler og marsvin i Østersøen. Oplysninger om strandede sæler og marsvin indgår i de data, der sammenstilles og vurderes af gruppen. 5. Beredskabets struktur og ansvarsfordeling 5.1. Struktur Naturstyrelsens beredskabsplan er baseret på et samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum; DTU Veterinærinstituttet og Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet samt en decentral struktur, der koordineres af Naturstyrelsen Blåvandshuk. De ovennævnte institutioner bidrager blandt andet med - hjælp til artsbestemmelse, - rådgivning vedrørende beslutning om strandede dyrs videre behandling, - håndtering af strandede havpattedyr (bjærgning, skelettering og opmagasinering), samt Side 9

10 - sikring af dyrene og indsamling af videnskabeligt materiale Institutionerne kan desuden indgå som faglige rådgivere ved iværksættelse af undersøgelser, faglig registrering og formidling Decentral struktur Naturstyrelsens enheder udpeger en kontaktperson og en stedfortræder, der har ansvaret for det lokale beredskab. Enheden kan, med baggrund i beredskabsplanen, etablere et netværk af personer (enhedens egne medarbejdere, reservattilsynsførende, strandfogeder og medlemmer af lokale jagtforeninger osv.), således at et effektivt beredskab kan sikres. Samarbejde med kommunerne, Fiskerikontrollen, Falck samt lokale interesseorganisationer bør prioriteres. Marine centre og institutioner, der beskæftiger sig med havpattedyr, kan inddrages i det decentrale samarbejde og eventuelt bistå Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Inst. for Bioscience (DMU), AU og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum med håndtering af strandede havpattedyr. Kontakt til pressen i forbindelse med hvalstrandinger mv. varetages som udgangspunkt af Naturstyrelsens lokale enheder. Spørgsmål om CITES-reglerne eller hvalernes biologi m.v. kan henvises til Naturstyrelsen København eller Naturstyrelsen Blåvandshuk. I særlige tilfælde, for eksempel hvis en eller flere store hvaler strander, bør der gennem Naturstyrelsen Blåvandshuk aftales en informationsstrategi herunder pressekontakt med Naturstyrelsen København. Det decentrale beredskab skal kunne gå i aktion på de lokale enheders initiativ, således at enhederne iværksætter de fornødne foranstaltninger. De lokale enheder vurderer desuden behovet for kontakt til politiet, når der iværksættes aflivning af nødstedte pattedyr Ansvarsfordeling Naturstyrelsen Blåvandshuk Ansvarlig for beredskabsplanen og koordineringen af enhedernes indsats. Beredskabet for Havpattedyr Miljøministeriet Naturstyrelsens lokale enheder Sikrer indsamling af informationer om arterne. Varetager den landsdækkende kontakt til Veterinærinstituttet, Aarhus Universitet, museerne og pressen ved større sygdomsudbrud, massestrandinger og stranding af store hvaler efter behov. Varetager det decentrale beredskab: Sikrer en hurtig aflivning af syge og nødlidende dyr. Indsamler og indberetter oplysninger om dødfundne eller aflivede havpattedyr. Kontakter beredskabet i tilfælde af - Sygdomsudbrud/massedødsfald Side 10

11 - Fund af sjældnere arter Indsamler efter aftale prøver af strandede dyr. Håndterer bortskaffelse af strandede dyr på Naturstyrelsens arealer. Varetager den lokale pressekontakt. Fiskeri- og Søfartsmuseet, og Statens Naturhistoriske Museum Udarbejder en årlig rapport over indberettede havpattedyr. Vedligeholder, formidler og opdaterer databasen for strandede hvaler. Vejleder enhederne i spørgsmål om havpattedyr. Forskningsinstitutioner Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet DTU Veterinærinstituttet Koordinerer adgangen til indsamlede prøver fra havpattedyr f.eks. i forbindelse med en massestranding eller en epidemi. Forestår opskæring og skelettering af større bevaringsværdige hvaler. Bistår ved revision af beredskabsplanen. Sender resultatet af obduktioner til beredskabet og indsenderen af de døde dyr. Udfører forskningsprojekter i relation til bl.a. forureningsemner, populationsstruktur, fødevalg og sygdomme ved brug af prøver fra strandede og bifangne dyr. Vedligeholder database og opbevarer frosne vævsprøver. Koordinerer forskning i forbindelse med massestrandinger og epidemier. Sender resultatet af obduktioner til beredskabet og indsenderen af de døde dyr. Ved forøget dødelighed i bestande af havpattedyr foretages obduktioner og diagnostisk udredning. Foretager obduktioner af indtil 25 sæler og 25 marsvin årligt, der bringes til Veterinærinstituttet. Sender resultatet af obduktioner til beredskabet og indsenderen af de døde dyr. Side 11

12 6. Håndtering af nødstedte dyr 6.1. Beredskab Naturstyrelsens hjemmeside giver generel information om, hvordan publikum skal forholde sig til sælunger og andre havpattedyr på stranden. Henvendelser om døde havpattedyr henvises til enhedernes adresser. Naturstyrelsens enheder etablerer lokale beredskaber, der sikrer at enhederne kan modtage opkald om nødstedte havpattedyr både i og uden for normal arbejdstid. Naturstyrelsens telefonomstilling henviser henvendelser om nødstedte dyr til Falck (Dyrenes ). Blåvandshuk sikrer i samarbejde med de lokale enheder, at Falck og politi har de relevante kontaktoplysninger Havpattedyr tages ikke i pleje I Danmark tages sæler og andre nødstedte havpattedyr som hovedregel ikke i pleje med henblik på genudsætning. Beslutningen er taget af Naturstyrelsen under Miljøministeriet på baggrund af rådgivning fra sæleksperter fra blandt andet Fiskeriog Søfartsmuseet. Sæler er ikke blandt de arter, der umiddelbart kan tages i pleje med henblik på genudsætning og skal, hvis ikke de vurderes at kunne overleve jf. 6.3, omgående aflives. Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, BEK nr 901 af 11/07/ , 20, 21 og 23. Baggrunden er, at den danske sælbestand er sund og i fremgang og derfor ikke har behov for forøgelse ved udsætning af plejede dyr. Endvidere kan: - der være en risiko for, at genudsatte dyr kan smitte den vilde bestand med fremmede sygdomme, som de kunne være blevet påført i fangenskab. - pleje af forladte sælunger i et miljø, der ikke er naturligt og med tæt kontakt til mennesker, indebære en risiko for at sælungerne præges på mennesker. - den naturlige frasortering af svage individer blive sat ud af spil. I naturen frasorteres de svageste dyr, så bestanden forbliver sund og robust Aflivning af havpattedyr Dyreværnsloven, LBK nr 1343 af 04/12/ Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted. En beslutning om hvorvidt et strandet havpattedyr bør aflives afhænger af en lang række faktorer herunder dyreart, størrelse, tilstand og strandingssted. Det er derfor vanskeligt at opliste detaljerede kriterier og procedurer, der gælder for alle tilfælde. I det følgende gives nogle vejledende retningslinjer for aflivning af nødstedte Side 12

13 havpattedyr. Retningslinjerne er primært baseret på erfaringer med strandede sæler i Danmark, strandingsplanen for amerikanske havpattedyr - Marine Mammals Ashore a field guide for strandings og den International Whale Commissions (IWC) anbefalinger om aflivning. Generelt har hvaler og sæler, der strander som enkeltindivider og ikke selv kan komme væk fra strandingsstedet, ikke gode chancer for at overleve. Synlige omfattende skader eller alvorlig sygdom bør også føre til overvejelser om aflivning. Aflivning skal kunne udføres hurtigt og effektivt, således at dyret ikke tilføres unødig lidelse i forbindelse med aflivningen. Aflivningen skal desuden kunne foregå uden risiko for personskade. Beslutning, samt udførelse af aflivningen bør kun udføres af erfarent personale med de nødvendige tilladelser og udstyr. I Danmark er syge sæler blevet aflivet ved skud siden man i begyndelsen af 90érne ophørte med at behandle sælerne med genudsætning som formål. Denne aflivningsmetode er effektiv, og der er opbygget en betydelig erfaring hermed. For mindre hvaler gælder principielt samme forhold underbygget af udenlandske erfaringer. Der er begrænsede danske erfaringer med store hvaler, hvorfor Beredskabsplanen inddrager udenlandske anbefalinger og erfaringer. Følgende retningslinjer anbefales for aflivning af nødstedte havpattedyr: 1) Sæler, marsvin og små tandhvaler, længde < 2,5 m aflives ved skud 2) Hvaler, længde 2,5-8 m aflives ved skud med særligt kraftig riffel (NST-BLH) 3) Hvaler, længde > 8 m overlades til en naturlig død uden menneskelig indblanding DTU Veterinærinstituttet har udarbejdet et mere omfattende notat om emnet (link). 7. Overvågning af bestandenes sundhed 7.1. Indberetning af døde havpattedyr Indsamling af biologiske data fra strandede eller aflivede havpattedyr bidrager til viden om bl.a. køns- og alderssammensætning, sygdomme og dødelighed. Der indsamles så mange af de følgende oplysninger som muligt: lokalitet, art, køn og mål. Se registreringskema, bilag 2. Alle dyr, der kommer til styrelsens kendskab, bør registreres. En indberetning med få oplysninger er bedre end ingen indberetning Lokalitet Lokaliteten angives så vidt muligt ved hjælp af GPS-koordinater Art Til hjælp ved artsbestemmelse kan med fordel benyttes illustrerede håndbøger som Havpattedyr i Nordatlanten af Carl Chr. Kinze eller Hvaler og delfiner i farver af Mark Carwardine. Særligt unge individer af spættet sæl og gråsæl kan forveksles. Her er snudeprofil, næsebor og tænder velegnede kendetegn. Ligeledes kan der opstå tvivl ved artsbestemmelse af henfaldne hvaler. Indsendelse af fotodokumentation til Naturstyrelsen eller Fiskeri- og Søfartsmuseet anbefales i tvivlstilfælde. Side 13

14 Køn Ved kønsbestemmelse hos sæler kendes hunnen på de to dievorter umiddelbart neden for navlen. Hannen har derimod en rund åbning til penis et stykke neden for navlen. Samtidigt har hannen, mellem baglufferne, kun én åbning (anus). Hunnen har to åbninger (anus og skede). For hvalernes vedkommende kan der skelnes mellem kønnene ved hjælp af kønsslidsens (aflang åbning) placering. Hos hunnen er kønsslidsen placeret ved anus. Hos hannen sidder den betydeligt længere fremme under rygfinnen, mens anus ses som en rund åbning tættere ved halen. Hunnen har desuden dievorter placeret på hver side af kønsslidsen. De nævnte kendetegn er nyttige ved kønsbestemmelse af alle tandhvaler. I alle tilfælde kan kønnet bestemmes med sikkerhed ved en nærmere undersøgelse af enten dievorter eller penis. Side 14

15 Længdemål Som minimum registreres standardiseret totallængde. Måltagningen foretages med dyret fuldt udstrakt liggende på bugen. Standardmål for sæler er totallængden fra snudespids til spidsen af baglufferne. Dette mål tages som stangmål, dvs. ved en ret linje langs jorden ved siden af dyret. Længden af hvaler måles fra snudespids til hakket i halen. Også dette mål tages som stangmål. Side 15

16 7.2. Undersøgelser og prøveudtagning Ved enkeltdyrs strandinger kan DTU Veterinærinstituttet obducere dyret på lige fod med andet dansk faldvildt dvs. dyret skal bringes til instituttet. I særlige tilfælde kan instituttet obducere dyret på strandingsstedet f.eks. ved stranding af store dyr eller massestrandinger af sæler. Veterinærinstituttet har dog ikke noget stående beredskab og muligheden vil afhænge af situationen. Obduktionerne er målrettet identifikation af dødsårsagen, men der udtages tillige standardprøver som arkiveres på hhv. Center for Vildtsundhed, Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet. Disse standardprøver omfatter: lunge, blod, lever, milt, nyre, krøslymfeknude, spæk, muskel, kønsorganer, underkæbe, mave og kranie Sæler Aktivt indsamles af Skov og Naturstyrelsen indtil 25 spættede sæler om året fordelt på 8-10 fra Vadehavet, 8-10 fra Limfjorden og 8-10 fra de indre danske farvande til overvågning for sygdomme, sundhedstilstand og generel biologi. Der indsamles endvidere indtil 5 gråsæler årligt. Dyrene skal være friske (se boks) til undersøgelse. Alle sæler, der er skudt efter en tilladelse til regulering, skal indleveres til undersøgelse. Helt unge dyr (fra samme år) indsamles ikke. Sælerne bringes til og obduceres på DTU Tegn på at havpattedyret ikke er frisk nok til undersøgelse: Hud og hår er begyndt at falde af Der er synlige skeletdele dvs. hud og muskler mangler Side 16

17 Veterinærinstituttet Marsvin Aktivt indsamles af Naturstyrelsen indtil 25 marsvin om året fordelt på 8-10 fra Vadehavet, 8-10 fra Limfjorden og 8-10 fra de indre danske farvande til overvågning for sygdomme, sundhedstilstand og generel biologi. Dyrene skal være friske (se boks) til undersøgelse. Dyrene bringes til og obduceres på DTU Veterinærinstituttet Flere dyr DTU Veterinærinstituttet, Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet og Naturstyrelsen Blåvandshuk kontaktes ved større strandinger (>5 sæler eller marsvin indenfor mindre område) med henblik på at obducere dyrene og finde dødsårsagen Andre arter Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kontaktes ved fund af andre arter end spættet sæl, gråsæl og marsvin. 8. Bortskaffelse af døde dyr Overdragelse og transport Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, BEK nr 901 af 11/07/ Vildtlevende dyr, som er nævnt i bilag 1 og 2, og som er taget fra naturen i strid med bestemmelsen i 2, stk. 1 og 2, eller stammer fra sådanne (dyr, der er slået ihjel), må ikke handles, overdrages, opbevares, konserveres, transporteres, forsendes eller udstilles. Hvaler (Cetacea) alle arter, herunder marsvin (Phocoena phocoena) er nævnt på bilag 1. Strandede havpattedyr, der ikke viser tegn på at være ombragt, kan således håndteres på stedet og efterfølgende forsendes eller transporteres. 15. Vildt, der er nedlagt eller på anden måde ombragt, og dele heraf må ikke handles, forsendes eller transporteres. 16. Forbuddet i 15, stk. 1, gælder ikke for handel og forsendelse til Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum i Århus, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Naturama, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet eller Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet eller til konservatorer, der er autoriseret efter bekendtgørelsen om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter. Side 17

18 Naturstyrelsen fortolker reglerne således, at transport og forsendelse af bifangede havpattedyr (bortset fra transport og forsendelse til de nævnte institutioner) kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen. Sæler, der er nedlagt efter tilladelse i henhold til bekendtgørelse om vildtskader kan således uden tilladelse forsendes eller transporteres til de ovenfor nævnte institutioner Handel Rådsforordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES), BEK nr 84 af 23/01/2002. Formålet med konventionen er at beskytte udryddelsestruede dyre- og plantearter ved at kontrollere den internationale handel med enheder af disse arter. Efter reglerne i bekendtgørelsen sammenholdt med Rådsforordningen kræver kommercielle transaktioner med hvaler, herunder marsvin, f.eks. salg, udbud til salg, transport med henblik på salg, opbevaring med henblik på salg og udstilling mod entré, dispensation fra Naturstyrelsen. Også eksport af hvaler kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen Ejerforhold I henhold til lov om jagt og vildtforvaltning er hvaler og sæler at betragte som vildt, der i levende tilstand ikke er underkastet privat ejendomsret. Ejendomsretten til lovligt nedlagt vildt tilkommer den person, der ejer det areal, hvor vildtet falder. Dette antages også at gælde for selvdødt vildt. Uanset om en hval eller sæl strander på privat eller offentlig ejendom, tilhører den ejendommens ejer. Såfremt stranding sker på fiskeriterritoriet (afgrænset mod land af højeste, daglige vandstandslinje), vil et strandet havpattedyr tilhøre staten Bortskaffelse Døde strandede havpattedyr kan enten ligge til naturligt henfald eller fjernes til nedgravning eller destruktion. Spættet sæl, gråsæl og marsvin kan bortskaffes/destrueres af ejer. Som et minimum bør oplysninger om findested, art og længde (se registreringsskema, bilag 2) videregives til Naturstyrelsen jf. formålet med denne plan. Før andre arter end spættet sæl, gråsæl og marsvin bortskaffes eller destrueres skal Fiskeri- og Søfartsmuseet kontaktes for at sikre at dele af eller hele dyret kan undersøges nærmere. Side 18

19 Nedgravning eller destruktion Der findes ikke særlige regler for håndtering af kadavere af vilde dyr. Håndtering af døde husdyr er omfattet af "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum". Med skelen til disse regler, kan der opstilles følgende vejledende retningslinjer for håndtering af strandede havpattedyr: Enkelte sæler og mindre hvaler kan nedgraves på stranden eller på arealer, der er egnede hertil. Større hvaler eller flere individer (eksempelvis i forbindelse med massedødsfald) bør håndteres af en destruktionsanstalt. Hvaler skal, af hensyn til CITES-reglerne, afbrændes direkte. Sælkadavere kan anvendes til fremstilling af gødning eller energi. Transport og forsendelse af ombragte dyr til destruktion forudsætter jf. 15 i artsfredningsbekendtgørelsen en tilladelse fra Naturstyrelsen. 9. Økonomi Naturstyrelsen har en samarbejdsaftale med Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum om assistance i forbindelse med beredskabsplanen. DTU Veterinærinstituttets udgifter til dyrlægefaglig bistand og obduktioner af havpattedyr er indeholdt i aftale om Center for Vildtsundhed. Det forudsættes i beredskabsplanen at disse aftaler videreføres. Oparbejdning af videnskabelige data og opbevaring af frosne vævsprøver foretages af Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet i forbindelse med Center for Vildsundhed, løbende opgaver ift. vidensopbygning og rådgivning af Miljøministeriet. Håndtering af større epidemier vil kræve en ekstra bevilling. Herudover har Naturstyrelsen årlige udgifter til håndtering og registrering af havpattedyr. Den skønsmæssige størrelse af disse udgifter er angivet nedenfor. I forhold til den eksisterende plan sikres det, at der årligt kan obduceres 25 marsvin på Veterinærinstituttet. Det vil påføre Naturstyrelsen ekstra omkostninger til forsendelse eller transport. At Naturstyrelsen ikke længere forpligter sig til at bortskaffe døde eksemplarer af de almindelige arter (sæler og marsvin) vil reducere omkostningerne ved planen. Samlet set vurderes planen ikke at påføre Naturstyrelsen væsentligt forøgede udgifter. Håndtering af massedødsfald, samt strandinger af store hvaler, vil som under den gældende plan kunne pålægge Naturstyrelsen ekstraordinære udgifter. Disse udgifter kan imidlertid ikke budgetlægges. Emne Periode Samlet omkostning Udgift for NST Samarbejdsaftale med Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum Årligt ( ) Kr kr Side 19

20 Naturstyrelsen håndtering og registrering (skøn) Naturstyrelsen administration og koordinering (skøn) Center for Vildtsundhed* Årligt Kr Kr Årligt Kr Kr Årligt ( ) Kr CVS-aftale * Center for Vildtsundhed har et samlet budget for projektet i perioden ( ) på kr Det angivne beløb er et skøn over beredskabsplanens andel af projektet. *** Bilag: 1. Kontaktliste 2. Registreringsskema havpattedyr Yderligere information: Link til hjemmesider: - Naturstyrelsen - Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet - Center for Vildtsundhed - Fiskeri- og Søfartsmuseet - Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum Side 20

21 Bilag 1 Kontaktliste Beredskabsplan for havpattedyr Naturstyrelsens lokale enheder Tlf Lokalt/ Fiskeri- og Søfartsmuseet Tlf Tarphagevej Esbjerg V Lasse Fast Jensen tlf. kontor: Mobil: Ragnhild Skov tlf. kontor: Mobil: Charlotte Bie Thøstesen tlf. kontor: Mobil: Aarhus Universitet Institut for Bioscience (DMU) Jonas Teilmann, Anders Galatius Frederiksborgvej Roskilde Telefon: Statens Naturhistoriske Museum Zoologisk Museum Hans Baagøe Universitetsparken København Ø tlf. universitet: tlf. direkte: Naturstyrelsen Henrik Lykke Sørensen Ålholtvej Oksbøl Tlf Mobil: DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr Trine Hammer Jensen Danmarks Tekniske Universitet Hangøvej Århus N Telefon Side 21

Beredskabsplan for Havpattedyr. Strandingsberedskabet

Beredskabsplan for Havpattedyr. Strandingsberedskabet Beredskabsplan for Havpattedyr Strandingsberedskabet Beredskabsplan for havpattedyr Naturstyrelsen, februar 2012 Beredskabsplan for havpattedyr 2012 Miljøministeriet, Naturstyrelsen J.nr. NST-369-00002

Læs mere

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 Fiskeri- og Søfartsmuseet Zoologisk Museum Skov- og Esbjerg København Naturstyrelsen 24 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 I henhold til Beredskabsplanen vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2012 Beredskabet vedrørende Havpattedyr

Strandede havpattedyr i Danmark 2012 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Strandede havpattedyr i Danmark 212 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Strandede havpattedyr i Danmark 212 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Udarbejdet af: Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 671

Læs mere

Biodiversitet og arter J.nr. NST Ref. hls/migre Den 26. marts 2014

Biodiversitet og arter J.nr. NST Ref. hls/migre Den 26. marts 2014 Notat Biodiversitet og arter J.nr. NST-303-00130 Ref. hls/migre Den 26. marts 2014 Forslag om midlertidig ordning til regulering af gråsæl Forvaltningsplanen for spættet sæl og gråsæl i Danmark fra 2005

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2008. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle

Strandede havpattedyr i Danmark 2008. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 28 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 28 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Udarbejdet af: Fiskeri- og Søfartsmuseet,

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2009. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle

Strandede havpattedyr i Danmark 2009. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 2009 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 2009 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Udarbejdet af: Fiskeri- og Søfartsmuseet,

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2011 Beredskabet vedrørende Havpattedyr

Strandede havpattedyr i Danmark 2011 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Strandede havpattedyr i Danmark 211 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Strandede havpattedyr i Danmark 211 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Udarbejdet af: Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 671

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle

Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Bidrag til spørgsmål til Miljøudvalget og Samråd AC i FLF om sæler og fiskeri

Bidrag til spørgsmål til Miljøudvalget og Samråd AC i FLF om sæler og fiskeri Bidrag til spørgsmål 361-365 til Miljøudvalget og Samråd AC i FLF om sæler og fiskeri Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. maj 2014 Jonas Teilmann & Anders Galatius Institut for

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Principper for fastsættelse af jagttider

Principper for fastsættelse af jagttider Principper for fastsættelse af jagttider Til Vildtforvaltningsrådets behandling den 15. december 2015 Baggrund Bekendtgørelsen om jagttider revideres hvert 4. år. Ændringer foretages dels på grundlag af

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Jagt Efter jagtlovens generelle bestemmelser:

Jagt Efter jagtlovens generelle bestemmelser: Lovgrundlaget Lov om jagt og vildtforvaltning Bekendtgørelse om jagttider Bekendtgørelse om vildtskader Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition Artsfredningsbekendtgørelsen Ordensbekendtgørelsen Dyreværnsloven

Læs mere

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende:

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Projektoversigt (opdateret april 2014)

Projektoversigt (opdateret april 2014) Bilag 4 Projektoversigt (opdateret april 2014) Igangværende initiativer Titel: Udvikling af moniteringsmetoder til at vurdere omfanget af utilsigtet bifangst af marsvin i indre danske farvande Projektejer:

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v.

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v. B 60 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v. Fremsat den 6. april 2005 af Kristen Touborg (SF) og Frode Sørensen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 30.3.2015 2015/0028(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø. 16. januar Generelt:

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø. 16. januar Generelt: Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. 16. januar 2009 Vedr.: Høring over udkast til ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere.

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Videnblad nr. 1 11. maj 2011 Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Peter Sunde 1, Ole Roland Therkildsen 1, Anne Sofie Hammer

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

K O M M I S S O R I U M

K O M M I S S O R I U M K O M M I S S O R I U M K O M M I S S O R I U M Introduktion Arbejdsgruppen skal udarbejde et fagligt bidrag til brug for udformning af en fremtidig organisering af det diagnostiske område på Statens Serum

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros. I medfør 5, stk. 1-3, 7, 8 stk. 2 og 12, stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.s. kontor j.nr. 2003-1340-5 D. 12. november 2004. Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri September 2012. Plan for forskningsprojektertil. beskyttelse af marsvin i danske farvande

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri September 2012. Plan for forskningsprojektertil. beskyttelse af marsvin i danske farvande Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri September 2012 Plan for forskningsprojektertil beskyttelse af marsvin i danske farvande 1 Kolofon Plan for forskningsprojekter til beskyttelse af marsvin

Læs mere

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. maj 2016 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord I medfør af 16, stk. 1, 39, stk. 5 og stk. 6, 46, 60, stk. 2 og stk. 4 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, 78, stk. 5, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden København, april 2011 Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden Baggrund Den seneste opgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i havet Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Havpattedyr Indledning...2 Havpattedyr...3 Spættet sæl...6 Andre sæler...8 Almindelige sæler og hvaler...10-11

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

STRANDEDE HAVPATTEDYR I DANMARK 2014 Beredskabet vedrørende Havpattedyr

STRANDEDE HAVPATTEDYR I DANMARK 2014 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Beredskabet vedrørende Havpattedyr Beredskabet vedrørende Havpattedyr UDARBEJDET AF: Fiskeri og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 67 Esbjerg V TEKST: Lasse Fast Jensen LAYOUT: Charlotte Bie Thøstesen REDAKTION:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2009 KOM(2009) 368 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Utilsigtet fangst af hvaler ved fiskeri:

Læs mere

S Offentligt J.nr.: /BRB/CHSTKO

S Offentligt J.nr.: /BRB/CHSTKO S 2147 - Offentligt NOTAT KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED 25.01.2007 J.nr.: 2007-20-26-01376/BRB/CHSTKO Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere