Beredskabsplan for Havpattedyr. UDKAST Offentlig høring juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Havpattedyr. UDKAST Offentlig høring juli 2011"

Transkript

1 Beredskabsplan for Havpattedyr UDKAST Offentlig høring juli 2011 Naturstyrelsen, xxx 2011

2 Beredskabsplan for havpattedyr 2011 Miljøministeriet, Naturstyrelsen J.nr. NST Redaktør: Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen Forfattere: Trine Hammer Jensen, DTU Veterinærinstituttet; Lasse Fast Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet; Jonas Teilmann, Institut for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet; Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen Planen kan fås ved henvendelse til: Miljøministeriets Informationscenter Strandgade 29, 1401 København K Tlf Planen kan læses på: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Indledning Operationel plan Målsætning for beredskabet Den nationale målsætning Internationale forpligtelser EU ASCOBANS Det trilaterale vadehavssamarbejde, sælaftalen International Konvention for Regulering af Hvalfangst (ICRW) HELCOM Beredskabets struktur og ansvarsfordeling Struktur Decentral struktur Ansvarsfordeling Håndtering af nødstedte dyr Beredskab Havpattedyr tages ikke i pleje Aflivning af havpattedyr Overvågning af bestandenes sundhed Indberetning af døde havpattedyr Lokalitet Art Køn Længdemål Undersøgelser og prøveudtagning Sæler Marsvin Flere dyr Andre arter Bortskaffelse af døde dyr Overdragelse og transport Handel Ejerforhold Bortskaffelse Nedgravning eller destruktion Økonomi Sammenfatning 2. Indledning Havpattedyr er på grund af deres størrelse, højtudviklede adfærd og skjulte liv i havet omgæret med stor interesse. En strandet hval eller sæl skaber stor opmærksomhed og ofte også bekymring blandt mennesker, der færdes på strandene. Side 3

4 Mulighederne for at forebygge menneskeskabt dødelighed i bestandene af havpattedyr afhænger i høj grad af vores viden om arternes biologi og levevis. En viden, der i mange år næsten udelukkende har været baseret på de oplysninger, man kunne få via dødfundne dyr. Ny teknologi, som muliggør anvendelse af blandt andet satellitsporing, gør os i stand til at benytte andre veje til at få denne viden. Strandede dyr er imidlertid stadig en vigtig kilde til informationer om køns- og alderssammensætning, sygdomme og dødsårsag. De myndigheder, der har til opgave at varetage forvaltningen af pattedyr og fugle, og de miljøorganisationer, der er engageret i artsbeskyttelse, er meget opmærksomme på situationer, hvor der opstår unaturlig stor dødelighed blandt havpattedyr. En forudsætning for, at man er i stand til at håndtere massedød blandt havpattedyr og sikre en hurtig og effektiv aflivning af nødlidende dyr er, at der foreligger retningslinjer for indsatsen - et beredskab. Den første beredskabsplan der omfattede strandede havpattedyr og olieramte havfugle blev udsendt i 1993 og er siden revideret i Denne plan er i første række et arbejdsredskab for de institutioner, der er en del af beredskabet, ikke mindst Naturstyrelsen lokale enheder. Herudover kan planen også tjene til orientering af kommuner, Falck og andre, der håndterer strandede havpattedyr eller modtager henvendelser herom. Strandgæster og andre, der gerne vil vide, hvordan de skal forholde sig, hvis de finder et havpattedyr henvises til information herom på de hjemmesider, der henvises til bagest i dette dokument. Revision Beredskabsplanen for Havpattedyr har til formål at beskrive hvorledes strandede havpattedyr, levende såvel som døde, håndteres i Danmark. Beredskabet angår stranding af enkelte dyr og massedødsfald blandt sæler og hvaler. Formålet er at medvirke til overvågning af sæler og hvalers sundhed samt sikre en hurtig aflivning af syge og nødlidende havpattedyr. Denne beredskabsplan erstatter den reviderede plan af Beredskabet har siden 1997 indsamlet yderligere viden og erfaring i forbindelse med registrering og håndtering af strandede havpattedyr. Naturstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen) har derfor besluttet, at igangsætte en revision af den del af beredskabsplanen, som vedrører havpattedyr. Målet med revisionen er udover en generel modernisering af planen, at give mere præcise retningslinjer for håndtering af de strandede døde dyr, såvel levende som døde. Beredskabsplanen er nu opdelt således, at havpattedyr og oliefugle behandles hver for sig. I maj 2009 indgik Naturstyrelsen en samarbejdsaftale med DTU Veterinærinstituttet og AU Danmarks Miljøundersøgelser om etablering af "Center for Vildtsundhed". I projektbeskrivelsen for Center for Vildtsundhed (CVS) indgår revision af Beredskabsplaner. Til at bistå Center for Vildtsundhed og Naturstyrelsen med at Side 4

5 revidere planen, er nedsat en arbejdsgruppe som er suppleret med repræsentanter fra Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. Beredskabsplanen er forelagt Vildtforvaltningsrådet på møde den Offentlig høring Beredskabsplanen for strandede havpattedyr omfatter følgende hovedelementer: Operationel plan Målsætning for beredskabet Beredskabets struktur og ansvarsfordeling Aflivning af nødstedte dyr Overvågning af bestandenes sundhed Bortskaffelse af døde dyr Side 5

6 3. Operationel plan

7 Side 7

8 4. Målsætning for beredskabet 4.1. Den nationale målsætning Målsætningerne for det danske beredskab vedrørende havpattedyr er at sikre en hurtig aflivning af syge og nødlidende dyr at medvirke til overvågningen af sæler og hvalers sundhed og populationsstatus gennem registrering, obduktion og udtagning af prøver fra strandede dyr at sikre indsamling af sjældne arter (dvs. andre arter end spættet sæl og marsvin) at håndtere massedødsfald og, at håndtere stranding af sjældne arter herunder store hvaler 4.2. Internationale forpligtelser Danmark har tilsluttet sig internationale aftaler vedrørende havpattedyr. Målsætningen for det danske beredskab skal medvirke til at sikre, at Danmark lever op til ordlyden og hensigten med disse aftaler EU Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj) forpligter medlemslandene til at opretholde eller forbedre hvaler og sælers bevaringsstatus. Direktivet indeholder herudover en forpligtelse til at overvåge arternes bevaringsstatus og til at rapportere de vigtigste resultater heraf til Kommissionen. Rådsforordning nr. 338/97 af 9. december 1996 regulerer handel med truede vilde dyr og planter, herunder hvaler. Rådsforordning nr. 812/2004 af 26. april 2004 med efterfølgende ændringer pålægger medlemslandene foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri ASCOBANS Danmark har den 17. marts 1992 indgået en aftale om beskyttelse af småhvaler (mindre end vågehvaler) i Østersøen, Nordsøen og østlige Atlanterhav (ASCOBANS) jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. oktober Aftalen er indgået indenfor rammerne af Bonn-konventionen under FN (UNEP) om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr. Aftalen forpligter blandt andet parterne til at etablere et effektivt system til indsamling og rapportering af oplysninger om bifangede og strandede hvaler. For at afdække mulige dødsårsager mv. skal Danmark endvidere samarbejde med andre medlemslande om at indsamle vævsprøver til videre undersøgelser. De indsamlede informationer skal gøres tilgængelige i en international database Det trilaterale vadehavssamarbejde, sælaftalen I Vadehavet er der under det trilaterale regeringssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland om Vadehavets beskyttelse og forvaltning vedtaget en sælaftale af 1. oktober Aftalen er noteret under Bonn Konventionen som en regional overenskomst. Aftalen er fulgt op med en beskyttelses- og forvaltningsplan for Vadehavets sæler.

9 Forvaltningsplanen, som primært tager sigte på at beskytte bestande af spættet sæl og gråsæl, omfatter forholdsregler til sikring af sælernes levesteder, forskning og overvågning. Danmark forpligter sig med planen til at indsamle informationer om bifangst og druknede sæler i fiskerier i Vadehavet og tilstødende områder gennem det eksisterende strandingsnetværk. Samt at overvåge niveauer af udvalgte fremmede stoffer i væv fra sæler International Konvention for Regulering af Hvalfangst (ICRW) Den Internationale Hvalfangst Konvention trådte i kraft i 1946 og har til formål at regulere kommerciel hvalfangst på store hvaler samt at fastsætte fangstkvoter. Det administrative ansvar for konventionens arbejde varetages af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC). Denne aftale omfatter primært storhvaler, som defineres som vågehvaler og større hvaler. Udenrigsministeriet varetager Danmarks medlemskab af IWC. Naturstyrelsen, Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Landsting er repræsenteret i den danske delegation. Naturstyrelsen koordinerer indsendelsen af en årlig rapport til IWC. Oplysninger om strandede hvaler indgår i rapporten HELCOM Landene omkring Østersøen har med Helsingfors-aftalen blandt andet forpligtet sig til at bevare den biologiske mangfoldighed i havområdet. Landene skal årligt rapportere til kommissionen om hvilke tiltag, der er gjort for at implementere aftalen. Landene skal udveksle relevante oplysninger og samarbejde videnskabeligt og teknologisk for at fremme konventionens mål. Medlemslandene har etableret en Sælekspertgruppe, som blandt andet har til opgave at udvikle og koordinere overvågningsprogrammer og vurdere populationsstatus og sundhed for sæler og marsvin i Østersøen. Oplysninger om strandede sæler og marsvin indgår i de data, der sammenstilles og vurderes af gruppen. 5. Beredskabets struktur og ansvarsfordeling 5.1. Struktur Naturstyrelsens beredskabsplan er baseret på et samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum; DTU Veterinærinstituttet og Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet samt en decentral struktur, der koordineres af Naturstyrelsen Blåvandshuk. De ovennævnte institutioner bidrager blandt andet med - hjælp til artsbestemmelse, - rådgivning vedrørende beslutning om strandede dyrs videre behandling, - håndtering af strandede havpattedyr (bjærgning, skelettering og opmagasinering), samt Side 9

10 - sikring af dyrene og indsamling af videnskabeligt materiale Institutionerne kan desuden indgå som faglige rådgivere ved iværksættelse af undersøgelser, faglig registrering og formidling Decentral struktur Naturstyrelsens enheder udpeger en kontaktperson og en stedfortræder, der har ansvaret for det lokale beredskab. Enheden kan, med baggrund i beredskabsplanen, etablere et netværk af personer (enhedens egne medarbejdere, reservattilsynsførende, strandfogeder og medlemmer af lokale jagtforeninger osv.), således at et effektivt beredskab kan sikres. Samarbejde med kommunerne, Fiskerikontrollen, Falck samt lokale interesseorganisationer bør prioriteres. Marine centre og institutioner, der beskæftiger sig med havpattedyr, kan inddrages i det decentrale samarbejde og eventuelt bistå Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Inst. for Bioscience (DMU), AU og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum med håndtering af strandede havpattedyr. Kontakt til pressen i forbindelse med hvalstrandinger mv. varetages som udgangspunkt af Naturstyrelsens lokale enheder. Spørgsmål om CITES-reglerne eller hvalernes biologi m.v. kan henvises til Naturstyrelsen København eller Naturstyrelsen Blåvandshuk. I særlige tilfælde, for eksempel hvis en eller flere store hvaler strander, bør der gennem Naturstyrelsen Blåvandshuk aftales en informationsstrategi herunder pressekontakt med Naturstyrelsen København. Det decentrale beredskab skal kunne gå i aktion på de lokale enheders initiativ, således at enhederne iværksætter de fornødne foranstaltninger. De lokale enheder vurderer desuden behovet for kontakt til politiet, når der iværksættes aflivning af nødstedte pattedyr Ansvarsfordeling Naturstyrelsen Blåvandshuk Ansvarlig for beredskabsplanen og koordineringen af enhedernes indsats. Beredskabet for Havpattedyr Miljøministeriet Naturstyrelsens lokale enheder Sikrer indsamling af informationer om arterne. Varetager den landsdækkende kontakt til Veterinærinstituttet, Aarhus Universitet, museerne og pressen ved større sygdomsudbrud, massestrandinger og stranding af store hvaler efter behov. Varetager det decentrale beredskab: Sikrer en hurtig aflivning af syge og nødlidende dyr. Indsamler og indberetter oplysninger om dødfundne eller aflivede havpattedyr. Kontakter beredskabet i tilfælde af - Sygdomsudbrud/massedødsfald Side 10

11 - Fund af sjældnere arter Indsamler efter aftale prøver af strandede dyr. Håndterer bortskaffelse af strandede dyr på Naturstyrelsens arealer. Varetager den lokale pressekontakt. Fiskeri- og Søfartsmuseet, og Statens Naturhistoriske Museum Udarbejder en årlig rapport over indberettede havpattedyr. Vedligeholder, formidler og opdaterer databasen for strandede hvaler. Vejleder enhederne i spørgsmål om havpattedyr. Forskningsinstitutioner Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet DTU Veterinærinstituttet Koordinerer adgangen til indsamlede prøver fra havpattedyr f.eks. i forbindelse med en massestranding eller en epidemi. Forestår opskæring og skelettering af større bevaringsværdige hvaler. Bistår ved revision af beredskabsplanen. Sender resultatet af obduktioner til beredskabet og indsenderen af de døde dyr. Udfører forskningsprojekter i relation til bl.a. forureningsemner, populationsstruktur, fødevalg og sygdomme ved brug af prøver fra strandede og bifangne dyr. Vedligeholder database og opbevarer frosne vævsprøver. Koordinerer forskning i forbindelse med massestrandinger og epidemier. Sender resultatet af obduktioner til beredskabet og indsenderen af de døde dyr. Ved forøget dødelighed i bestande af havpattedyr foretages obduktioner og diagnostisk udredning. Foretager obduktioner af indtil 25 sæler og 25 marsvin årligt, der bringes til Veterinærinstituttet. Sender resultatet af obduktioner til beredskabet og indsenderen af de døde dyr. Side 11

12 6. Håndtering af nødstedte dyr 6.1. Beredskab Naturstyrelsens hjemmeside giver generel information om, hvordan publikum skal forholde sig til sælunger og andre havpattedyr på stranden. Henvendelser om døde havpattedyr henvises til enhedernes adresser. Naturstyrelsens enheder etablerer lokale beredskaber, der sikrer at enhederne kan modtage opkald om nødstedte havpattedyr både i og uden for normal arbejdstid. Naturstyrelsens telefonomstilling henviser henvendelser om nødstedte dyr til Falck (Dyrenes ). Blåvandshuk sikrer i samarbejde med de lokale enheder, at Falck og politi har de relevante kontaktoplysninger Havpattedyr tages ikke i pleje I Danmark tages sæler og andre nødstedte havpattedyr som hovedregel ikke i pleje med henblik på genudsætning. Beslutningen er taget af Naturstyrelsen under Miljøministeriet på baggrund af rådgivning fra sæleksperter fra blandt andet Fiskeriog Søfartsmuseet. Sæler er ikke blandt de arter, der umiddelbart kan tages i pleje med henblik på genudsætning og skal, hvis ikke de vurderes at kunne overleve jf. 6.3, omgående aflives. Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, BEK nr 901 af 11/07/ , 20, 21 og 23. Baggrunden er, at den danske sælbestand er sund og i fremgang og derfor ikke har behov for forøgelse ved udsætning af plejede dyr. Endvidere kan: - der være en risiko for, at genudsatte dyr kan smitte den vilde bestand med fremmede sygdomme, som de kunne være blevet påført i fangenskab. - pleje af forladte sælunger i et miljø, der ikke er naturligt og med tæt kontakt til mennesker, indebære en risiko for at sælungerne præges på mennesker. - den naturlige frasortering af svage individer blive sat ud af spil. I naturen frasorteres de svageste dyr, så bestanden forbliver sund og robust Aflivning af havpattedyr Dyreværnsloven, LBK nr 1343 af 04/12/ Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted. En beslutning om hvorvidt et strandet havpattedyr bør aflives afhænger af en lang række faktorer herunder dyreart, størrelse, tilstand og strandingssted. Det er derfor vanskeligt at opliste detaljerede kriterier og procedurer, der gælder for alle tilfælde. I det følgende gives nogle vejledende retningslinjer for aflivning af nødstedte Side 12

13 havpattedyr. Retningslinjerne er primært baseret på erfaringer med strandede sæler i Danmark, strandingsplanen for amerikanske havpattedyr - Marine Mammals Ashore a field guide for strandings og den International Whale Commissions (IWC) anbefalinger om aflivning. Generelt har hvaler og sæler, der strander som enkeltindivider og ikke selv kan komme væk fra strandingsstedet, ikke gode chancer for at overleve. Synlige omfattende skader eller alvorlig sygdom bør også føre til overvejelser om aflivning. Aflivning skal kunne udføres hurtigt og effektivt, således at dyret ikke tilføres unødig lidelse i forbindelse med aflivningen. Aflivningen skal desuden kunne foregå uden risiko for personskade. Beslutning, samt udførelse af aflivningen bør kun udføres af erfarent personale med de nødvendige tilladelser og udstyr. I Danmark er syge sæler blevet aflivet ved skud siden man i begyndelsen af 90érne ophørte med at behandle sælerne med genudsætning som formål. Denne aflivningsmetode er effektiv, og der er opbygget en betydelig erfaring hermed. For mindre hvaler gælder principielt samme forhold underbygget af udenlandske erfaringer. Der er begrænsede danske erfaringer med store hvaler, hvorfor Beredskabsplanen inddrager udenlandske anbefalinger og erfaringer. Følgende retningslinjer anbefales for aflivning af nødstedte havpattedyr: 1) Sæler, marsvin og små tandhvaler, længde < 2,5 m aflives ved skud 2) Hvaler, længde 2,5-8 m aflives ved skud med særligt kraftig riffel (NST-BLH) 3) Hvaler, længde > 8 m overlades til en naturlig død uden menneskelig indblanding DTU Veterinærinstituttet har udarbejdet et mere omfattende notat om emnet (link). 7. Overvågning af bestandenes sundhed 7.1. Indberetning af døde havpattedyr Indsamling af biologiske data fra strandede eller aflivede havpattedyr bidrager til viden om bl.a. køns- og alderssammensætning, sygdomme og dødelighed. Der indsamles så mange af de følgende oplysninger som muligt: lokalitet, art, køn og mål. Se registreringskema, bilag 2. Alle dyr, der kommer til styrelsens kendskab, bør registreres. En indberetning med få oplysninger er bedre end ingen indberetning Lokalitet Lokaliteten angives så vidt muligt ved hjælp af GPS-koordinater Art Til hjælp ved artsbestemmelse kan med fordel benyttes illustrerede håndbøger som Havpattedyr i Nordatlanten af Carl Chr. Kinze eller Hvaler og delfiner i farver af Mark Carwardine. Særligt unge individer af spættet sæl og gråsæl kan forveksles. Her er snudeprofil, næsebor og tænder velegnede kendetegn. Ligeledes kan der opstå tvivl ved artsbestemmelse af henfaldne hvaler. Indsendelse af fotodokumentation til Naturstyrelsen eller Fiskeri- og Søfartsmuseet anbefales i tvivlstilfælde. Side 13

14 Køn Ved kønsbestemmelse hos sæler kendes hunnen på de to dievorter umiddelbart neden for navlen. Hannen har derimod en rund åbning til penis et stykke neden for navlen. Samtidigt har hannen, mellem baglufferne, kun én åbning (anus). Hunnen har to åbninger (anus og skede). For hvalernes vedkommende kan der skelnes mellem kønnene ved hjælp af kønsslidsens (aflang åbning) placering. Hos hunnen er kønsslidsen placeret ved anus. Hos hannen sidder den betydeligt længere fremme under rygfinnen, mens anus ses som en rund åbning tættere ved halen. Hunnen har desuden dievorter placeret på hver side af kønsslidsen. De nævnte kendetegn er nyttige ved kønsbestemmelse af alle tandhvaler. I alle tilfælde kan kønnet bestemmes med sikkerhed ved en nærmere undersøgelse af enten dievorter eller penis. Side 14

15 Længdemål Som minimum registreres standardiseret totallængde. Måltagningen foretages med dyret fuldt udstrakt liggende på bugen. Standardmål for sæler er totallængden fra snudespids til spidsen af baglufferne. Dette mål tages som stangmål, dvs. ved en ret linje langs jorden ved siden af dyret. Længden af hvaler måles fra snudespids til hakket i halen. Også dette mål tages som stangmål. Side 15

16 7.2. Undersøgelser og prøveudtagning Ved enkeltdyrs strandinger kan DTU Veterinærinstituttet obducere dyret på lige fod med andet dansk faldvildt dvs. dyret skal bringes til instituttet. I særlige tilfælde kan instituttet obducere dyret på strandingsstedet f.eks. ved stranding af store dyr eller massestrandinger af sæler. Veterinærinstituttet har dog ikke noget stående beredskab og muligheden vil afhænge af situationen. Obduktionerne er målrettet identifikation af dødsårsagen, men der udtages tillige standardprøver som arkiveres på hhv. Center for Vildtsundhed, Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet. Disse standardprøver omfatter: lunge, blod, lever, milt, nyre, krøslymfeknude, spæk, muskel, kønsorganer, underkæbe, mave og kranie Sæler Aktivt indsamles af Skov og Naturstyrelsen indtil 25 spættede sæler om året fordelt på 8-10 fra Vadehavet, 8-10 fra Limfjorden og 8-10 fra de indre danske farvande til overvågning for sygdomme, sundhedstilstand og generel biologi. Der indsamles endvidere indtil 5 gråsæler årligt. Dyrene skal være friske (se boks) til undersøgelse. Alle sæler, der er skudt efter en tilladelse til regulering, skal indleveres til undersøgelse. Helt unge dyr (fra samme år) indsamles ikke. Sælerne bringes til og obduceres på DTU Tegn på at havpattedyret ikke er frisk nok til undersøgelse: Hud og hår er begyndt at falde af Der er synlige skeletdele dvs. hud og muskler mangler Side 16

17 Veterinærinstituttet Marsvin Aktivt indsamles af Naturstyrelsen indtil 25 marsvin om året fordelt på 8-10 fra Vadehavet, 8-10 fra Limfjorden og 8-10 fra de indre danske farvande til overvågning for sygdomme, sundhedstilstand og generel biologi. Dyrene skal være friske (se boks) til undersøgelse. Dyrene bringes til og obduceres på DTU Veterinærinstituttet Flere dyr DTU Veterinærinstituttet, Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet og Naturstyrelsen Blåvandshuk kontaktes ved større strandinger (>5 sæler eller marsvin indenfor mindre område) med henblik på at obducere dyrene og finde dødsårsagen Andre arter Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kontaktes ved fund af andre arter end spættet sæl, gråsæl og marsvin. 8. Bortskaffelse af døde dyr Overdragelse og transport Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, BEK nr 901 af 11/07/ Vildtlevende dyr, som er nævnt i bilag 1 og 2, og som er taget fra naturen i strid med bestemmelsen i 2, stk. 1 og 2, eller stammer fra sådanne (dyr, der er slået ihjel), må ikke handles, overdrages, opbevares, konserveres, transporteres, forsendes eller udstilles. Hvaler (Cetacea) alle arter, herunder marsvin (Phocoena phocoena) er nævnt på bilag 1. Strandede havpattedyr, der ikke viser tegn på at være ombragt, kan således håndteres på stedet og efterfølgende forsendes eller transporteres. 15. Vildt, der er nedlagt eller på anden måde ombragt, og dele heraf må ikke handles, forsendes eller transporteres. 16. Forbuddet i 15, stk. 1, gælder ikke for handel og forsendelse til Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum i Århus, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Naturama, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet eller Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet eller til konservatorer, der er autoriseret efter bekendtgørelsen om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter. Side 17

18 Naturstyrelsen fortolker reglerne således, at transport og forsendelse af bifangede havpattedyr (bortset fra transport og forsendelse til de nævnte institutioner) kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen. Sæler, der er nedlagt efter tilladelse i henhold til bekendtgørelse om vildtskader kan således uden tilladelse forsendes eller transporteres til de ovenfor nævnte institutioner Handel Rådsforordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES), BEK nr 84 af 23/01/2002. Formålet med konventionen er at beskytte udryddelsestruede dyre- og plantearter ved at kontrollere den internationale handel med enheder af disse arter. Efter reglerne i bekendtgørelsen sammenholdt med Rådsforordningen kræver kommercielle transaktioner med hvaler, herunder marsvin, f.eks. salg, udbud til salg, transport med henblik på salg, opbevaring med henblik på salg og udstilling mod entré, dispensation fra Naturstyrelsen. Også eksport af hvaler kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen Ejerforhold I henhold til lov om jagt og vildtforvaltning er hvaler og sæler at betragte som vildt, der i levende tilstand ikke er underkastet privat ejendomsret. Ejendomsretten til lovligt nedlagt vildt tilkommer den person, der ejer det areal, hvor vildtet falder. Dette antages også at gælde for selvdødt vildt. Uanset om en hval eller sæl strander på privat eller offentlig ejendom, tilhører den ejendommens ejer. Såfremt stranding sker på fiskeriterritoriet (afgrænset mod land af højeste, daglige vandstandslinje), vil et strandet havpattedyr tilhøre staten Bortskaffelse Døde strandede havpattedyr kan enten ligge til naturligt henfald eller fjernes til nedgravning eller destruktion. Spættet sæl, gråsæl og marsvin kan bortskaffes/destrueres af ejer. Som et minimum bør oplysninger om findested, art og længde (se registreringsskema, bilag 2) videregives til Naturstyrelsen jf. formålet med denne plan. Før andre arter end spættet sæl, gråsæl og marsvin bortskaffes eller destrueres skal Fiskeri- og Søfartsmuseet kontaktes for at sikre at dele af eller hele dyret kan undersøges nærmere. Side 18

19 Nedgravning eller destruktion Der findes ikke særlige regler for håndtering af kadavere af vilde dyr. Håndtering af døde husdyr er omfattet af "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum". Med skelen til disse regler, kan der opstilles følgende vejledende retningslinjer for håndtering af strandede havpattedyr: Enkelte sæler og mindre hvaler kan nedgraves på stranden eller på arealer, der er egnede hertil. Større hvaler eller flere individer (eksempelvis i forbindelse med massedødsfald) bør håndteres af en destruktionsanstalt. Hvaler skal, af hensyn til CITES-reglerne, afbrændes direkte. Sælkadavere kan anvendes til fremstilling af gødning eller energi. Transport og forsendelse af ombragte dyr til destruktion forudsætter jf. 15 i artsfredningsbekendtgørelsen en tilladelse fra Naturstyrelsen. 9. Økonomi Naturstyrelsen har en samarbejdsaftale med Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum om assistance i forbindelse med beredskabsplanen. DTU Veterinærinstituttets udgifter til dyrlægefaglig bistand og obduktioner af havpattedyr er indeholdt i aftale om Center for Vildtsundhed. Det forudsættes i beredskabsplanen at disse aftaler videreføres. Oparbejdning af videnskabelige data og opbevaring af frosne vævsprøver foretages af Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet i forbindelse med Center for Vildsundhed, løbende opgaver ift. vidensopbygning og rådgivning af Miljøministeriet. Håndtering af større epidemier vil kræve en ekstra bevilling. Herudover har Naturstyrelsen årlige udgifter til håndtering og registrering af havpattedyr. Den skønsmæssige størrelse af disse udgifter er angivet nedenfor. I forhold til den eksisterende plan sikres det, at der årligt kan obduceres 25 marsvin på Veterinærinstituttet. Det vil påføre Naturstyrelsen ekstra omkostninger til forsendelse eller transport. At Naturstyrelsen ikke længere forpligter sig til at bortskaffe døde eksemplarer af de almindelige arter (sæler og marsvin) vil reducere omkostningerne ved planen. Samlet set vurderes planen ikke at påføre Naturstyrelsen væsentligt forøgede udgifter. Håndtering af massedødsfald, samt strandinger af store hvaler, vil som under den gældende plan kunne pålægge Naturstyrelsen ekstraordinære udgifter. Disse udgifter kan imidlertid ikke budgetlægges. Emne Periode Samlet omkostning Udgift for NST Samarbejdsaftale med Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum Årligt ( ) Kr kr Side 19

20 Naturstyrelsen håndtering og registrering (skøn) Naturstyrelsen administration og koordinering (skøn) Center for Vildtsundhed* Årligt Kr Kr Årligt Kr Kr Årligt ( ) Kr CVS-aftale * Center for Vildtsundhed har et samlet budget for projektet i perioden ( ) på kr Det angivne beløb er et skøn over beredskabsplanens andel af projektet. *** Bilag: 1. Kontaktliste 2. Registreringsskema havpattedyr Yderligere information: Link til hjemmesider: - Naturstyrelsen - Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet - Center for Vildtsundhed - Fiskeri- og Søfartsmuseet - Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum Side 20

21 Bilag 1 Kontaktliste Beredskabsplan for havpattedyr Naturstyrelsens lokale enheder Tlf Lokalt/ Fiskeri- og Søfartsmuseet Tlf Tarphagevej Esbjerg V Lasse Fast Jensen tlf. kontor: Mobil: Ragnhild Skov tlf. kontor: Mobil: Charlotte Bie Thøstesen tlf. kontor: Mobil: Aarhus Universitet Institut for Bioscience (DMU) Jonas Teilmann, Anders Galatius Frederiksborgvej Roskilde Telefon: Statens Naturhistoriske Museum Zoologisk Museum Hans Baagøe Universitetsparken København Ø tlf. universitet: tlf. direkte: Naturstyrelsen Henrik Lykke Sørensen Ålholtvej Oksbøl Tlf Mobil: DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr Trine Hammer Jensen Danmarks Tekniske Universitet Hangøvej Århus N Telefon Side 21

Projektoversigt (opdateret april 2014)

Projektoversigt (opdateret april 2014) Bilag 4 Projektoversigt (opdateret april 2014) Igangværende initiativer Titel: Udvikling af moniteringsmetoder til at vurdere omfanget af utilsigtet bifangst af marsvin i indre danske farvande Projektejer:

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2009 KOM(2009) 368 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Utilsigtet fangst af hvaler ved fiskeri:

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i havet Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Havpattedyr Indledning...2 Havpattedyr...3 Spættet sæl...6 Andre sæler...8 Almindelige sæler og hvaler...10-11

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Dyr fra det lave saltvand 1

Dyr fra det lave saltvand 1 KOPIARK 68 (1) KYST OG HAV Dyr fra det lave saltvand 1 I skal indsamle dyr fra det lave saltvand. I kan bruge forskellige net, fx rejestrygere eller almindelige fiskenet. Det kan være en hjælp, hvis I

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 167 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Jura m.fl./suro m.fl. Sagsnr.:

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere