Vedtægt for Digelaget Ørnene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk"

Transkript

1 Vedtægt for Digelaget Ørnene 1

2 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted Grundlag for vedtægten Anlæg Arealer og bidrag m.v Vedligeholdelse Om anlæggets benyttelse Misligholdelse af forpligtigelser Tilsyn Digelagets administration Digelagets økonomi Tinglysning Digelagets ophævelse Ikrafttræden 11. 2

3 1. Digelagets navn og hjemsted Navn Digelagets navn er Digelaget Ørnene. Laget er beliggende ved Limfjorden mellem byerne Mou og Egense og er under tilsyn af Aalborg Kommune. Formål Digelagets formål er, at beskytte sommerhusområdet Ørnene mod oversvømmelser fra Limfjorden. 2. Grundlaget for vedtægten Digelaget Ørnene er indeholdt i byplanvedtægt nr. 9 for Sejlflod Kommune, og oprettet i henhold til lov nr af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse og ved tilladelse af 5. januar 2005, ændret den 14. marts 2005 fra Kystdirektoratet. 3. Anlæg Fjorddiget starter i station 0 ved i det nord østre hjørne af matr. nr. 19fk Egense by. Mou og støder der op til det eksisterende fjord- og fløjdige på matr. nr. 12e Egense By, Mou. Fjorddiget forsætter derefter mod vest til station 428 hvor det grænser op til ejendommen matr. nr. 7d Egense By, Mou. I station 428 drejer diget mod syd og forsætter som et fløjdige langs skellet til nævnte matr. nr. 7d. Fløjdiget stopper i station 805 I fjorddiget er etableret 3 afløbsbrønde, der igennem en ø 400 mm rørledninger med højvandslukke sikre, at den 5 meter syd for diget etablerede grøft kan afvandes. Digets dimensioner m.v. fremgår bilag Arealer bidrag m.v. De arealer, der hører under digelaget, fremgår af fortegnelsen i bilag 2. Fortegnelsen I fortegnelsen er der for hvert enkelt matrikelnummer anført det Partsantal som den enkelte ejendom bidrager med til lagtes udgifter. Det samlede partsantal fremgår af fortegnelsen. Matr. nr. 19fk Egense by, Mou er ikke medtaget i fortegnelsen idet dette matr. nr. ejes af laget. Alle oplysningerne er opført i overensstemmelse med det til fortegnelsen hørende kopi af matrikelkortet, bilag 3. Fortegnelsen med godkendte ændringer, er til enhver tid grundlag for digelagets interesser og hjemmel for lagtes forpligtelser. I fortegnelsen er der for hvert enkelt matrikelnummer anført det partsantal som den enkelte ejendom bidrager med til lagtes udgifter. Det samlede partsantal fremgår af fortegnelsen. Matr. nr. 19fk Egense 3

4 by, Mou er ikke medtaget i fortegnelsen idet dette matr. nr. ejes af laget. Fordeling af bidrag ved udstykning m.v. Ankemulighed Hvis en matrikel, hvorpå der i henhold til fortegnelsen hviler bidrag til digelaget, udstykkes eller afgiver areal m.v., fordeler kommunen efter anmodning det bidrag, der påhviler ejendommen på de enkelte parceller, og det fastsættes, hvorledes udgifterne ved fordelingen skal udredes. Jfr. kystbeskyttelseslovens 8 stk.2 Det påhviler ejeren at sørge for berigtigelse af tingbogen Kommunes afgørelse kan inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, påklages til trafikministeren. 5. Vedligeholdelse Generelt Det under digelaget hørende dige skal vedligeholdes på forsvarlig måde i nøje overensstemmelse med de i bilag 1 anførte dimensioner m.v. Vedligeholdelsen sker på digelagets foranstaltning og bekostning. Udførelsen af de normale vedligeholdelses arbejder og af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder sker efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen kan bestemme, hvorvidt arbejdet skal udbydes i licitation, akkord eller timelønsarbejde. Diget Diget Diget mod Limfjorden skal vedligeholdes med de højder og dimensioner, som til enhver tid er fastsat. Diget skal i øvrigt holdes i en sådan stand, at det kan modstå påvirkninger fra Limfjorden. Beskadiges eller gennembrydes diget, påhviler det bestyrelsen uopholdeligt at træffe de nødvendige forholdsregler for at udbedre skaden eller indskrænke de ved digebruddet fremkaldte oversvømmelser mest muligt. I tilfælde af digegennembrud eller fare herfor har bestyrelsen ret til at tage jordfyld på de under laget hørende parceller mod erstatning for herved forvoldt skade. Med henblik på at sikre, at der foretages nødvendige retablering af digehøjden efter eventuelt indtrufne sætninger, og med henblik på at konstatere, om anlægget påføres større belastning som følge af eventuelt forøgede vandybder, skal der med mellemrum, mindst hver 10. år, foretages kontrolopmåling af anlæggets dimensioner. Resultaterne forelægges kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen foranlediger tang, der henligger på de græsklædte dele af diget mod Limfjorden fjernet. Græsvæksten på diget skal plejes og slås mindst 1 gang hvert år, dog senest 1. oktober. Muldvarpe, rotter, kaniner og lignende dyr, der gør skade på digerne, er 4

5 bestyrelsen forpligtet til at lade udrydde med hensigtsmæssige midler. Erstatning Skader i form af gange og grave som muldvarper, rotter, kaniner og ræve m.v. har etableret er bestyrelsen forpligtet til at få fjernet. Erstatning Skader som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs diget i forbindelse med digelagets almindelige vedligeholdelse kan ikke kræve erstattet. Såfremt der i øvrigt under vedligeholdelsesarbejder påføres ejere eller ruger skade eller gener, har ejeren eller brugeren ret til erstatning efter lovgivningen almindelige regler, jfr. kystbeskyttelsesloven Om anlæggets benyttelse Færdselsret Digearealernes anvendelse Digelaget har færdselsret til lagets anlæg, herunder også ret til transport langs diget med maskiner der benyttes til vedligeholdelsesarbejderne. Diget På digearealerne er det forbudt: at plante træer og buske samt at opføre bygninger, at oplagre både, fiskeredskaber og lignede genstande at indrette arbejdspladser, tørre fiskeredskaber og lignede at henkaste affald og papir at grave eller fjerne fyld fra diget eller fra standarealet foran digets fod at foretage foranstaltninger som beskadiger digebeklædningen at benytte åben ild Færdsel på diget at lade husdyr græsse eller færdes. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til at lade får græsse diget som et led i vedligeholdelsen. Færdsel over diget må kun ske på særskilt anlagte overgange Offentlig adgang til diget kan kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse 7. Misligeholdelse af forpligtelser Påbud Beskadiges lagets dige eller fortages der foranstaltninger i strid med vedtægten kan bestyrelsen meddele skadevolderen påbud om at 5

6 genoprette den tidligere tilstand. Efterkommes et påbud ikke inden udløbet af den fastsatte frist, kan bestyrelsen foretage det fornødne på den forpligtedes regning. Udgifterne hertil kan opkræves på samme som ordinært bidrag til digelaget. Klage over bestyrelsen afgørelse kan indbringes for Aalborg kommune Politisag Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt kan i henhold til kystbeskyttelsesloven 20 stk. 2, forfølges som politisag og straffes med bøde. Påtaleret tilkommer bestyrelsen og Aalborg Kommune. 8. Tilsyn Aalborg Kommunes tilsyn Vedligeholdelsen af digelagets anlæg sker under tilsyn af Aalborg Kommune. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådan pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for digelagets regning og opkræve udgiften hos samtlige digelagets medlemmer efter partsfordelingen ved førstkommende termin eller ved de næstfølgende terminer, jfr. kystbeskyttelseslovens 12, stk. 2. Udgifterne ved tilsynet og de nødvendige kontrolarbejder udredes normalt af digelaget. Tilsyn og kontrolarbejder som følge af konkrete henvendelse fra et eller flere medlemmer af digelaget, udredes forskudsvis af digelaget. 9. Digelagets administration Generalforsamling og bestyrelse Digelagets anliggende styres af generalforsamlingen og en bestyrelse. Bestyrelsen varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af digelagets anlæg samt repræsenterer digelaget udadtil. Bortset fra afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån forpligtes bestyrelsen ved underskrift af formanden og kassereren alene. Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Vedligeholdelsen af digelagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til blot bevarelse af de bestående anlæg, men bestyrelsen skal også forny og styrke anlægget således at formålet med anlægget til stadighed kan opfyldes. Bestyrelsen har ansvaret for at såvel de årlige driftsudgifter som vedligeholdelsesudgifter bliver så lidt byrdefulde som muligt for digelagets medlemmer. Såfremt der sker skade på digelagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde. 6

7 Handel med fast ejendom Fortolkning Ændring og nyanlæg Spørgsmål om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved en enstemmig beslutning af bestyrelsen, men hvis en sådan ikke kan opnås, skel spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse. Såfremt et salg angår fast ejendom, som henhører under lagtes anlæg, kræver dispositionen samtykke fra kommunalbestyrelsen. Digelaget eller et medlem af dette kan forelægge kommunalbestyrelsen spørgsmål om fortolkning af lagets vedtægt eller spørgsmål om den måde, hvorpå lagtes forvaltes. Ændringer af lagtes anlæg kan kun ske efter kommunalbestyrelsens bestemmelse, jfr. kystbeskyttelseslovens 11, og med tilladelse fra trafikministeren jfr. lovens 16. Forslag til vedtægtsændring kan af ethvert medlem indbringes for kommunalbestyrelsen til afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til trafikministeren, jfr. kystbeskyttelseslovens 18. Økonomiske spørgsmål Forslag til ændring af partsfordeling kan af ethvert medlem indbringes for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan ændre udgiftsfordelingen, jfr. kystbeskyttelseslovens 11, stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til trafikministeren. Ordinær generalforsamling Indvarsling Samtlige ejere af de under digelaget hørende ejendomme, kan deltage i og har stemmeret på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling skal altid afholdes den anden lørdag i maj måned kl Dagsorden skal omfatte godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget for det kommende år og eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts. Som følge af at interessenterne bor over et stort geografisk område er den ordinære generalforsamling altid indvarsles til den anden lørdag i maj. Dagsorden og regnskab vil 14 dage før generalforsamlingen kunne ses på lagets hjemmeside eller rekvireres ved bestyrelsen. Stemmeret Interessenterne skal ved generalforsamlingen medbringe dokumentation for deres ejerskab evt. i form af sidste opgørelse fra kommunen over skatter og afgifter m.v. 7

8 Ved beslutning på generalforsamlingen har hver interessent/part én stemme. Er en ejendom i fælleseje, kan kun én af ejerne udøve stemmeret. Vedtagelse Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt til et medlem af digelaget. Et medlem kan dog skriftlig bemyndige en slægtning eller anden person som er myndig til at repræsentere sig på generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal. Dog kræves der ved spørgsmål om ophævelse af digelaget en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer på to selvstændigt indkaldt generalforsamlinger. Beslutningen om ophævelse af digelaget samt ændring af vedtægten skal indbringes for kommunalbestyrelsen jr. kystbeskyttelseslovens 11. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når interessenter repræsenterende mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles ved eller ved bekendtgørelse i en landsdækkende avis med 14 dages varsel. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af de samlede stemmetal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på en ny med mindst 14 dages varsel, og den anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Udskiftning af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Hvert bestyrelsesmedlem og dennes stedfortræder er på valg hvert tredje år. Genvalg er tilladt. Valget tilrettelægges således, at mindst et medlem er på valg hvert år. Generalforsamlingen fastlægger en turnusordning, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne og deres stedfortræder vælges. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt medlem og stedfortræder. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 8

9 Udskrift af protokollen sendes til kommunalbestyrelsen på forlangende. Udskift af det på generalforsamlingen passerede sendes sammen med regnskabet og budget til kommunalbestyrelsen. Beslutningsdygtig bestyrelse Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager, samt for diæter og befordringsgodtgørelse for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstedet. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Alle digelagets medlemmer er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige til at modtage valg, med medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i én periode efter udløbet af hver tjenesteperiode. Nedlæggelse af hverv I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommendes stedfortræder for resten af valgperioden. Bestyrelsesmedlemmer der ikke længere er medlem af laget skal udtræde ved førstkommende generalforsamling. Midlertidig bestyrelse Uenighed I tilfælde af tvist mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke, til en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, kan kommunalbestyrelsen udnævne en midlertidig bestyrelse på 5 nye medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af digelaget. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af digelaget. Er digelagets bestyrelse eller generalforsamlingen ikke enig i en afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen, kan afgørelsen indankes for trafikministeren. 10. Digelagets økonomi Regnskabsår Digelagets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Inden 1. juli skal bestyrelsen indsende regnskabet med påtegning fra en ekstern revisor eller regnskabskyndig, budgettet for det kommende år samt en beretning af det på generalforsamlingen passerede til kommunalbestyrelsens. Budgettet bør omfatte: 1. Alle væsentlige indtægter (lodsejerbidrag) 2. Alle væsentlige driftsudgifter 3. Henlæggelsesbidrag 9

10 Fastsættelse af bidrag 4. Andre udgifter Kommunalbestyrelsen træffer på grundlag af budgettet for det kommende år, regnskabet for det afsluttede år og tidlige år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos medlemmerne i det kommende regnskabsår, jfr. 9 i kystbeskyttelsesloven. Hvert år inden 1. oktober meddeler kommunalbestyrelsen, hvilket bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede, jfr. kystbeskyttelseslovens 13. Lån kan ikke optages uden kommunalbestyrelses samtykke. For opkrævning af medlemmernes bidrag til digelagets haves samme fortrinsret og udpantningsret efter som for de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter, jfr. 13, stk. 1 i kystbeskyttelsesloven. De efter reglerne for kommunal grundskyld og dækningsafgift indbetalte bidrag udbetales af kommunalbestyrelsen inden hvert års 1. maj og 1. november. Revision Revision Lagtes regnskab skal revideres af en ekstern revisor eller regnskabskyndig inden det forelægges generalforsamlingen. Omkostningen ved revisionen afholdes af laget. 11. Tinglysning Kommunalbestyrelsen lader for lagets regning denne vedtægt tinglyse på de ejendomme der ligger inden for lagtes interesseområde, som er medlem af og bidrags yder til laget, jfr. kystbeskyttelsesloven 8, stk. 1. Byrde Vedtægten tinglys som byrde med hensyn til de i vedtægten indeholdte servitutmæssige bestemmelser og med hensyn til pligten til at svare bidrag til drifts- og vedligeholdelse af de i vedtægten omhandlede anlæg. Påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige bestemmelser er digelagets bestyrelse og Aalborg Kommune. I tilfælde af digelagets ophævelse vil noteringen i tingbogen være at slette på kommunalbestyrelsens begæring. 12. Digelagets ophævelse Hvis en generalforsamling eller en af kommunalbestyrelsen valgt midlertidig bestyrelse beslutter, at digelaget skal ophæves, indbringes 10

11 sagen for kommunalbestyrelsen. Afvikling af digelaget Nedlæggelse af digelaget sker efter samme regler som oprettelse. Nedlæggelse sker efter kommunalbestyrelsens bestemmelse, jfr. kystbeskyttelseslovens 11 og kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jfr. lovens Ikrafttræden Vedtægten for Digelaget Ørnene er udarbejdet i henhold til kapitel 1 i lov om kystbeskyttelse. Vedtægten træder i kraft fra datoen for dens endelig vedtagelse Således vedtaget af Aalborg Byråd, den 11

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere