Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland."

Transkript

1 Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

2 s - Afprøvning af metode i to områder Der er arbejdet med to cases i dette projekt for at afprøve metoden. Der er udlagt to referenceområder, som er væsentlig forskellige, og som begge indeholder flere forskellige landskabstyper. Hvert referenceområde inddeles efter landskabskaraktermetoden i en række landskabskarakterområder. Området Gøttrup/ Klim opdeles i tre karakterområder, og Saltum/ Ingstrup området opdeles i fire karakterområder. De to projektområder Saltum/ Ingstrup og Gøttrup/ Klim 1

3 I - Saltum/ Ingstrupområdet I dette referenceområde, der omfatter Saltum, Ingstrup og V. Hjermitslev, bor der ca borgere, og der er ca boliger. Området rummer mange sommerhuse, feriecentre og turistattraktioner. Landbruget er tydeligt repræsenteret øst for hovedlandevejen mellem Aalborg og Hjørring. Det er især kvægbrug, men også svinbrug og pelsdyrfarme, der er repræsenteret i området. Der er enkelte små fredninger i området, især af klitheder langs kysten. Desuden rummer området Natura2000-området Saltum Dale, hvorfra mange grønne kiler strækker sig gennem området. Størstedelen af området afvander til Limfjorden, men der er en mindre del af området, der afvander til Havet. Referenceområdet er præget af morænelandskabet omkring Saltum, Ingstrup og V. Hjermitslev, med afgrænsning mod vest, grænsende op til sommerhusområdet, og mod øst/ nordøst grænsende op til kommunegrænsen, der dannes af Ryå. Mod syd afgrænses området ved morænebakkes fod syd for Saltum. Morænebakken rejser sig op til kote 32,5 for at falde mod øst ved Ryå til kote 2,5. Ligeledes falder området mod syd til kote 5. Projektområdet dækker et område på ca. 75 km 2 (7500 ha). Heraf er ca. 13 km 2 (1300 ha) udlagt til sommerhusområde, og 3 km 2 (300 ha) er udlagt til byzone, campingpladser, sommerland mv. Samlet betyder det, at der i projektområdet er ca. 59 km 2 (5900 ha) landzone som i en eller anden form indgår i en landbrugsproduktion. 2

4 Referenceområdet inddeles i fire landskabskarakterområder. Kortlægning af landskabskarakterområdet Til dette arbejde anvendes felt- og processkema for landskabskaraktermetoden (se bilag). Dette skema anvendes som et gennemgående dokument igennem hele processen. Derved fungerer det som en løbende støtte og samtidig som dokumentation for gennemførelsen af forskellige dele i processen. Kortlægningsprocessen bliver både mere overskuelig og bedre struktureret ved at anvende dette skema. Skemaet kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside. De udfyldte skemaer kan ses i bilagene. I dette projekt vil vi ikke gå ind i selve anvendelsen af landskabskaraktermetoden, da det er udenfor formålet med at udvikle en metode til værdiplanlægning for jordbrugserhvervet i forbindelse med kommuneplanlægning. Men der er meget hjælp at hente på Naturstyrelsen hjemmeside (http://www.naturstyrelsen.dk/planlaegning/planlaegning_i_det_aabne_land/landskabsinteresser/landskabskaraktermetoden/kursus_i_landskabskaraktermetoden/). Vigtige snitflader mellem de enkelte karakterområder i 1 For caseområde Saltum/ Ingstrup er der særligt én vigtig snitflade, der har betydning for den landbrugsstruktur, der er i caseområdet. Samspillet mellem "Vester Hjermitslev, landbrugsflade" og "Saltum, moræneflade" er meget markant. Samspillet er karakteriseret ved at vigtige markarealer for de landbrugsejendomme, der ligger på kanten af karakterområdet "Saltum, moræneflade" ligger i "Vester Hjermitslev, landbrugsflade". Et klassisk eksempel på at man gennem tiden naturligvis har placeres bygningerne oppe på den høje morænebakke, og dyrket de lave engarealer i ådalen. 3

5 Kortlægning/ analyse af Vester Hjermitslev, landbrugsflade 4

6 1 Området generelt 1.1 Følsomhed overfor klimaændringer Oversvømmelser Området er beliggende lavt typisk under kote 5 ned mod Ryå - men stiger ind mod morænelandskabet mod vest. Området er præget af vandløb, og der er risiko for jævnlige oversvømmelser bl.a. på grund af, at Ryå har et meget lavt fald. Samlet vurdering: Høj risiko for oversvømmelse - lav frihedsgrad. 1.2 Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed/ barriere Sammenhængende offentlig vejnet, dog har området mange mindre veje. Der er en gennemgående sekundær trafikvej fra Bonkenvej i syd via Sdr. Saltum til V. Hjermitslev og videre mod nord til Ingstrup og til Hjørring Kommune. Ingen planlagt ny infrastruktur i området. Samlet vurdering: Rigtig god infrastruktur stor frihedsgrad uden restriktioner. 1.3 Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser Meget få reaktive interesser. Brønderslev Kommune har ønske om at genskabe Ingstrup Sø. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få andre interesser. 1.4 Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller I området ligger byerne Sdr. Saltum og V. Hjermitslev, og enkelte steder er der samlet bebyggelse. Den nordlige del af området er der lokalplanlagt sommerhusområde, og der er klare turistinteresser vest for hovedlandevejen. Her er Løkken Klit Camping, Galleri Munken mf. beliggende. I området er der to vindmølleparker, og der er interesse for udskiftning af møller ved Ingstrup Sø. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner fra anden planlægning, dog ikke vest for hovedlandevejen, hvor turisme vil være i fokus. 1.5 Bedriftsstruktur og investeringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type Bedriftsstrukturen i området: 2 store kvægbrug >250 DE 1 stort svinebrug >250 DE 2 svinebrug DE 2 kvægbrug DE 3 svinebrug 3-75 DE 7 kvægbrug 3-75 DE 1 blandet brug 3-75 DE 2 minkfarme < 75 DE 1 minkfarm > 75 DE 1 ikke erhvervsmæssige dyrehold Der er foretaget større investeringer på fem ejendomme i området indenfor de seneste år. Investeringerne er primært foretaget på ejendomme over 250 DE samt på minkejendomme. Samlet vurdering: Området har høj værdi som landbrugsområde, når man ser på jordanvendelsen, da den er vigtig for nogle af de store ejendomme, der ligger på Saltum øen (Saltum, moræneflade) mod vest. 5

7 2 Jordanvendelse 2.1 Særlige naturværdier (ammoniak) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. Området er præget af fravær af særlige naturværdier. Enkelte områder med beskyttet natur og blå/grønne korridorer. Mod syd er der regionale naturområder. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 2.2 Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning) - Udbringning, harmonikrav Området er beliggende i Nitratklasse III på nær et mindre område i den nordligste del af området. Området er beliggende i fosforklasse II, på nær et mindre område i den nordlige del af området. Området har ingen væsentlige hældninger. Området er under opland Nibe Bredning med afstrømning til Limfjorden. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. nitrat- og fosforklasser primær afstrømning til Limfjord. 2.3 Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø De sydlige del af området er OSD område med særlige drikkevandsinteresser. Området indeholder to vandværker med dertilhørende indvindingsoplande. Området gennemskæres af målsatte vandløb med bræmmezoner. Store dele af området er udpeget som lavbundsarealer. Der er ingen målsatte søer i området. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. restriktioner vedr. drikkevand. 2.4 Jordbundstype - Jordarter/ jordtype Området indeholder primært marintsand og -ler. Der er mindre delområder, der indeholder ældre havaflejringer. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. stor udvaskning. 3 Bygninger 3.1 Rummelig/ visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? Området har stor skala og store rum. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad - store bygninger og anlæg kan indpasses i området. 3.2 Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger Området indeholder to kirker og indeholder fjernbeskyttelseszoner for kirkerne. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 3.3 Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand Området indeholder to vandværker med indvindingsopland. Området indeholder enkelte 3 områder. Området grænser op til et Natura2000-område. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner - dog skal der være opmærksomhed på Natura2000-området. 6

8 3.4 Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig Området har konsekvenszone i forhold til biogasanlæg i V. Hjermitslev. Området har konsekvenszoner i forhold til to vindmølleparker. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner - dog skal konsekvenszonen overholdes. 4 Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i "Vester Hjermitslev, landbrugsflade". Der er gode udviklingsområder for jordbrugserhvervet under forudsætning af, at der tages højde for oversvømmelsesrisiko langs Ryå, og at driften tager højde for en lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjord. Landbrugsinteressen i området er for jordanvendelsen så væsentlig, at der i kommuneplanlægningen skal arbejdes for at fjerne barriere for landbruget. Dog er området vest for hovedlandevejen vigtigere til turisme end landbrug, og området er allerede i dag præget af turisme. 5 Øvrig kommuneplanlægning Der er noteret følgende revisionsbehov for de øvrige retningslinjer i kommuneplanen: Jordbrugsområde Regionale jordbrugsområder Byudvikling/ ferie- og fritidsanlæg Skovrejsningsområder Uønsket skov Lavbundsarealer Den sydlige del af området er jordbrugsområde. Udtages som tema i kommuneplanen. Den nordlige del af området er regionalt jordbrugsområde. Udtages som tema af kommuneplanen. Konkret er der i dette område et areal øst for Ingstrup, der er udlagt til regionalt jordbrugsområde. Området vest for hovedlandevejen udlægges som sammenhængende turistområde, med Løkken Klit Camping, Galleri Munken, Løkken Fiskepark og et nyt sommerhusområde. Lille areal udpeget ved Sdr. Saltum og V. Hjermitslev. Ingen ændringer. Hele området langs Ryå udpeges til uønsket skovrejsning. I dag er det kun den sydlige del, der er udpeget. Ingen ændringer stort set hele området er lavbund. 7

9 Potentielle vådområder Naturområder Regionale naturområder Større uforstyrrede landskaber Særlige værdifulde landskaber Blå og grønne korridorer Geologiske beskyttelsesområder Geologiske interesseområder Værdifulde kulturlandskaber/ -miljøer Fjernbeskyttelseszoner Indsigtskiler til kirker Der er ikke udpeget potentielle vådområder i området. Ingen ændringer Der har været interesse for at genskabe Ingstrup Sø, men projektet medtages ikke i kommuneplanen for Jammerbugt Kommune Der er ingen naturområder udpeget i området. Udtages som tema i kommuneplanen. Der er ingen regionale naturområder udpeget i området. Omdøbes til Værdifuld natur. Temaet skal revideres og muligvis udvides. Der er udpeget større uforstyrret landskab i den sydlige del af området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Der er udpeget særligt værdifuldt landskab i den sydlige del af området.kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Den sydlige del af området er udpeget som blå-grøn korridor. Kræver særskilt revision. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Udpegning omkring V. Hjermitslev Kirke og Thise Kirke. Ingen ændring. Ingen udpegninger og ingen ændringer 8

10 9

11 Kortlægning/ analyse af Saltum, moræneflade 10

12 1 Området generelt 1.1 Følsomhed overfor klimaændringer Oversvømmelser Området er beliggende højt typisk mellem kote 15 og 30. Ingen større vandløb i området, dog er der enkelte vandløb i smeltevandsdalene. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad - minimal risiko for oversvømmelse. 1.2 Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed/ barriere Området gennemskæres af hovedlandevejen mellem Hjørring og Aalborg. Generelt er der god infrastruktur i området. Landevejen kan muligvis virke som en barriere for landbrugstrafikken. Der er planlagt en omfartsvej udenom Saltum. Området er om sommeren præget af ferietrafik. Samlet vurdering: God infrastruktur stor frihedsgrad uden restriktioner. Dog kan der være kapacitetsproblemer på vejnettet om sommeren (turisttrafikken). 1.3 Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser Der er rekreative interesser i den nordvestlige del af området. Der er her campingplads og naturområder. I den nordvestlige del af område er der ønsker/ planer om at genskabe Kettrup Sø. Der er i den østlige del af området regional natur. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få andre interesser (dog med undtagelse af den nordvestlige del af området pga. turismeinteresser). 1.4 Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller I området ligger byerne Saltum og Ingstrup. Der er ved disse to byer ikke umiddelbart byudviklingsinteresser. I den nordvestlige del af området er der store turismeinteresser. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner fra anden planlægning, dog ikke i den nordvestlige del af områder pga. turismeinteresser. 1.5 Bedriftsstruktur og investeringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type Bedriftsstrukturen i området: 3 store kvægbrug >250 DE 1 stort svinebrug >250 DE 3 svinebrug DE 3 svinebrug 3-75 DE 12 kvægbrug 3-75 DE 3 blandet brug 3-75 DE 3 ikke erhvervsmæssige dyrehold Der er foretaget større investeringer på fire ejendomme i området indenfor de seneste år. Investeringerne er foretaget på ejendomme over 250 DE. Samlet vurdering: Området har høj frihedsgrad som landbrugsområde, hvilket ses ved at der er flere store ejendomme i området, og at der er foretaget investeringer. 11

13 2 Jordanvendelse 2.1 Særlige naturværdier (ammoniak) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. Området er beliggende tæt på Natura2000 område, hvilket kan give restriktioner i forhold til landbrugsdriften. Der er beskyttet natur i forbindelse med områdets dale. Store dele af den østlige del af området er regionalt naturområde, og blå og grønne korridorer. Korridoren strækker sig videre mod nordvest i området (fra Saltum Bjerge mod nord til Ingstrup). Samlet vurdering: Middel frihedsgrad dele af området har restriktioner i forhold til 3 og Natura Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning) - Udbringning, harmonikrav Store dele af området er beliggende i Nitratklasse III og i fosforklasse II på nær den vestlige del af området (vest for landevejen).området vest for hovedlandevejen afvander til Vesterhavet. Der er i området flere hældninger (smeltevandsdale). Området er under opland til Skagerrak og Nibe Bredning, der er således afstrømning til både havet i den vestlige del og afstrømning til Limfjorden i den østlige del af området. Samlet vurdering: middel frihedsgrad pga. nitrat- og fosforklasser dog er der større frihedsgrad i den vestlige del af området (vest for landevejen) pga. afvanding til havet. 2.3 Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø Hele området er OSD - område med særlige drikkevandsinteresser. Området indeholder tre vandværker med dertilhørende indvindingsoplande. Der er målsatte vandløb i området (med bræmmezoner). Der er kun lavbundsarealer i smeltevandsdalene. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. drikkevandsinteresser. 2.4 Jordbundstype - Jordarter/ jordtype Området indeholder primært morænesand og grus med ferskvandsdannelser i smeltevandsdalene. I den vestlige del af området er der smeltevandssand og grus. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. middel udvaskning (sand og ler). 3 Bygninger 3.1 Rummelig/ visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? Middel skala på grund af bakket landskab og mellem store marker. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad mellemstore og store bygninger og anlæg kan indpasses i området specielt den østlige kant af området. 3.2 Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger Området indeholder to kirker (Saltum og Ingstrup Kirker) og indeholder fjernbeskyttelseszoner for kirkerne. Området indeholder mange beskyttede diger og enkelte gravhøje. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 12

14 3.3 Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand Området indeholder tre vandværker med indvindingsoplande. Området er beliggende i OSD. Området indeholder flere 3- områder. Området grænser op til et Natura2000-område. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. områdets beliggendhed i OSD med indvindingsoplande. 3.4 Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig Området har 150 meter byggelinje på hovedlandevejen. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 4 Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt på "Saltum moræneflade". Der er gode udviklingsområder for jordbrugserhvervet i dette område. Der skal i driften tages højde for en lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjord. Landbrugsinteressen i området er for jordanvendelsen så væsentlig, at der i kommuneplanlægningen skal arbejdes for at fjerne barriere for landbruget. Dog er området vest for hovedlandevejen vigtigere til turisme end landbrug. 5 Øvrig kommuneplanlægning Der er noteret følgende revisionsbehov for de øvrige retningslinjer i kommuneplanen: Jordbrugsområde Regionale jordbrugsområder Byudvikling/ ferie- og fritidsanlæg Skovrejsningsområder Uønsket skov Lavbundsarealer Den nordøstlige del af området er jordbrugsområde. Udtages som tema i kommuneplanen. Micro-udpegning i området. Udtages som tema af kommuneplanen. Konkret er der i dette område et areal øst for Ingstrup, der er udlagt til regionalt jordbrugsområde. Ingen aktuel interesse. Lille areal udpeget ved Ingstrup. Ingen ændringer. Nord for Saltum og øst for Ingstrup er der udpeget område med uønsket skovrejsning. Ingen ændringer spredt lavbund i ådalene. 13

15 Potentielle vådområder Naturområder Regionale naturområder Større uforstyrrede landskaber Særlige værdifulde landskaber Blå og grønne korridorer Geologiske beskyttelsesområder Geologiske interesseområder Værdifulde kulturlandskaber/ -miljøer Fjernbeskyttelseszoner Indsigtskiler til kirker Der er ikke udpeget potentielle vådområder i området. Ingen ændringer Der har været interesse for at genskabe Ingstrup Sø, men projektet medtages ikke i kommuneplanen for Jammerbugt Kommune. Der er udpeget naturområder vest for hovedlandevejen. Udtages som tema i kommuneplanen. Der er udpeget regionale naturområder i den centrale del af området. Omdøbes til Værdifuld natur. Temaet skal revideres og muligvis udvides. Der er ikke udpeget større uforstyrrede landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Der er ikke udpeget særlige værdifulde landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Den centrale del af området mellem Saltum og Ingstrup er udpeget som blå-grøn korridor. Kræver særskilt revision. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Hele fjernbeskyttelseszonen ved Saltum Kirke ligger i området. Små udpegning omkring V. Hjermitslev og Jetsmark Kirke. Ingen ændring. Ingen udpegninger og ingen ændringer. 14

16 15

17 Kortlægning/ analyse af Saltum Bjerge, erosionsdale 16

18 1 Området generelt 1.1 Følsomhed overfor klimaændringer Oversvømmelser Området er højt beliggende typisk i kote Der er i området smeltevandsdale ned til kote 5. Der er risiko for afstrømning ned i dalene. Samlet vurdering: Stor frihedsgrad - lav risiko for oversvømmelse. 1.2 Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed / barriere Sammenhængende offentligt vejnet, dog har området mange mindre veje. Landevejen fra Saltum til Brønderslev går gennem den nordlige del af området. Ingen planlagt ny infrastruktur i området. Samlet vurdering: God infrastruktur stor frihedsgrad uden restriktioner. 1.3 Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser Uudnyttede rekreative interesser i området (ingen adgang til områderne). Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få rekreative interesser. 1.4 Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller I området ligger Saltum By og Ingstrup By. Enkelte steder er der samlet bebyggelse. Der er minimale byudvikling omkring byerne i området. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner fra anden planlægning. 1.5 Bedriftsstruktur og investeringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type Bedriftsstrukturen i området: 1 svinebrug DE 3 kvægbrug DE 4 kvægbrug 3-75 DE 1 blandet brug DE Der er foretaget større investeringer på én ejendom i området indenfor de seneste år. Investeringen er foretaget på en ejendom på DE. Samlet vurdering: Området har middel frihedsgrad som landbrugsområde, hvilket ses ved at ejendommene typisk er af mellemstørrelse, og at der alene er foretaget investeringer på én ejendom. 2 Jordanvendelse 2.1 Særlige naturværdier (ammoniak) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. Området er præget af mange naturværdier (Natura2000, 3, blå og grøn korridor, regionalt natur). Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. mange restriktioner. 2.2 Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning) - Udbringning, harmonikrav Området er beliggende i Nitratklasse III og i fosforklasse II. Området har flere hældninger. Området er under opland til Nibe Bredning med afstrømning til Limfjorden. 17

19 Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. nitrat- og fosforklasser afstrømning til Limfjorden. 2.3 Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø Hele området ligger i OSD område med særlige drikkevandsinteresser. Området indeholder ingen almene vandværker (Saltum Bryggeri????) Der er lavbundsarealer i områdets smeltevandsdale. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. drikkevandsinteresser. 2.4 Jordbundstype - Jordarter/ jordtype Området indeholder primært smeltevandssand og ler. Der er mindre områder med ferskvandsdannelser. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. mindre udvaskning (sand og ler). 3 Bygninger 3.1 Rummelig/ visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? Området har middel skala domineret af dalene. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad - bygninger og anlæg skal indpasses landskabet. 3.2 Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger Området er mod nord og mod syd omfattet af fjernbeskyttelseszone. Området har enkelte gravhøje og få beskyttede diger. Samlet vurdering: Stor frihedsgrad i forhold til placering af bygninger, da der er få restriktioner. 3.3 Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand Området er beliggende i OSD. Området indeholder 3 områder Området indeholder et Natura2000-område Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. beliggenhed i forhold til 3, drikkevandsinteresser og Natura Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig Området er ikke omfattet af restriktioner i forhold til boliger og beboelse. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 4 Samlet vurdering Jordbrugserhvervet prioriteres lav i "Saltum Bjerge, erosionsdale" på grund af Natura2000, 3 og drikkevandsinteresser. Området kan anvendes til afgræsning. 5 Øvrig kommuneplanlægning Der er noteret følgende revisionsbehov for de øvrige retningslinjer i kommuneplanen: 18

20 Jordbrugsområde Regionale jordbrugsområder Byudvikling/ ferie- og fritidsanlæg Skovrejsningsområder Uønsket skov Lavbundsarealer Potentielle vådområder Naturområder Regionale naturområder Større uforstyrrede landskaber Særlige værdifulde landskaber Blå og grønne korridorer Geologiske beskyttelsesområder Et mindre areal i den østlige del af området er jordbrugsområde. Udtages som tema i kommuneplanen. Ingen udpegning i området. Udtages som tema af kommuneplanen. Konkret er der i dette område et areal øst for Ingstrup, der er udlagt til Regionalt Jordbrugsområde. Ingen aktuel interesse. Areal udpeget nord for Sdr. Saltum. Ingen ændringer. Nord for Saltum er der udpeget område med uønsket skovrejsning. Ingen ændringer spredt lavbund i ådalene. Der er ikke udpeget potentielle vådområder i området. Ingen ændringer Der har været interesse for at genskabe Ingstrup Sø, men projektet medtages ikke i kommuneplanen for Jammerbugt Kommune. Der er ikke udpeget naturområder. Udtages som tema i kommuneplanen. Der er udpeget regionale naturområder i hovedparten af området. Omdøbes til Værdifuld natur. Temaet skal revideres og muligvis udvides. Der er udpeget større uforstyrret landskab i den østlige del af området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Der er ikke udpeget særlige værdifulde landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Den centrale del af området er udpeget som blågrøn korridor. Kræver særskilt revision. Ingen udpegninger og ingen ændringer. 19

21 Geologiske interesseområder Værdifulde kulturlandskaber/ -miljøer Fjernbeskyttelseszoner Indsigtskiler til kirker Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Fjernbeskyttelseszonen ved Saltum Kirke og V. Hjermitslev Kirke berører området. Ingen ændring. Ingen udpegninger og ingen ændringer. 20

22 21

23 Kortlægning/ analyse af Kettrup Bjerge, klitlandskab 22

24 1 Området generelt 1.1 Følsomhed overfor klimaændringer Oversvømmelser Området er beliggende højt op til kote 35 langs kysten. Området er præget af få vandløb. Der er ingen risiko for oversvømmelser. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad - lav risiko for oversvømmelse. 1.2 Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed / barriere Meget begrænset vejnet. Området er præget af mange små veje, der ofte er private. Der er to gennemgående sekundære veje til stranden. Ingen planlagt ny infrastruktur i området. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad dårlig infrastruktur til tung trafik. 1.3 Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser Store dele af området er udbyggede sommerhusområder. Store reaktive interesser i sommerhusområdet og kystlandskabet. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. mange rekreative interesser. 1.4 Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller I området ligger der mange sommerhusområder. Der er mulighed for udlægning af nye sommerhusgrunde bag den eksisterende sommerhusbebyggelse (uden for kystnærhedszonen). Kystnærhedszonen er i dele af området kun meter. Området grænser op til turistinteresser ved Løkken Klit Camping og Galleri Munken. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. mange restriktioner fra anden planlægning. Området bærer præg af at turismen er i fokus. 1.5 Bedriftsstruktur og investeringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type Bedriftsstrukturen i området: Der er et enkelt lille kvægbrug i området på 3-75 DE Der er ikke foretaget investeringer i området indenfor de seneste år. Samlet vurdering: Området har lav frihedsgrad som landbrugsområde, hvilket ses ved at der kun er et brug over 3 DE i området. 2 Jordanvendelse 2.1 Særlige naturværdier (ammoniak) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. Området er præget af mange naturværdier i form af landskabsfredninger, beskyttet natur og regional natur (kystlandskabet). Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. mange restriktioner. 2.2 Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning) - Udbringning, harmonikrav Området er beliggende udenfor nitratklasser og fosforklasser. Området er under opland til Skagerrak med afstrømning til Havet. Området har mange hældninger helt ude ved kysten. 23

25 Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. fravær af nitrat- og fosforklasser og afvanding til havet. 2.3 Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø I området ligger der et vandværk med indvindingsopland (Grønhøj Vandværk). I den sydlige del af området er der OSD (ved Jonstrup/ Guldager). Der er enkelte øst/ vest gående vandløb i området. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. forholdsvis få restriktioner. 2.4 Jordbundstype - Jordarter/ jordtype Området indeholder primært flyvesand med enkelte områder med smeltevandssand og grus. Desuden enkelte ferskvandsdannelser. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. stor udvaskning. Dog afvandes der til havet, hvilket har betydning frihedsgraden. 3 Bygninger 3.1 Rummelig/ visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? Området har lille skala og det virker lukket. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad - store bygninger og anlæg kan ikke indpasses i området. 3.2 Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger Området indeholder beskyttede diger, der kan have betydning for markdriften. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 3.3 Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand Området indeholder et vandværk med indvindingsopland. Den sydlige del af området har drikkevandsinteresser. Området indeholder flere 3 områder. Samlet vurdering: Middel til lav frihedsgrad pga. restriktioner i forhold til 3 og drikkevandsinteresser. 3.4 Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig Området indeholder mange rekreative værdier, og der er mange udviklingsmuligheder i forhold til turisme. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner, dog har området sit hovedfokus på turismen. 4 Samlet vurdering Jordbrugserhvervet prioriteres lavt i "Kettrup Bjerge, klitlandskab", da området ligger i baglandet til turismeområdet. Landbruget kan eventuelt spille sammen med turismen i form af mindre landbrug med gårdbutikker eller lignende turismetiltag. 5 Øvrig kommuneplanlægning Der er noteret følgende revisionsbehov for de øvrige retningslinjer i kommuneplanen: 24

26 Jordbrugsområde Regionale jordbrugsområder Byudvikling/ ferie- og fritidsanlæg Skovrejsningsområder Uønsket skov Lavbundsarealer Potentielle vådområder Naturområder Regionale naturområder Større uforstyrrede landskaber Særlige værdifulde landskaber Blå og grønne korridorer Geologiske beskyttelsesområder Ingen udpegning i området. Udtages som tema i kommuneplanen. Ingen udpegning i området. Udtages som tema af kommuneplanen. Konkret er der i dette område et areal øst for Ingstrup, der er udlagt til Regionalt Jordbrugsområde. Hele området er ferie- og fritidsområde. Intet revisionsbehov. Ingen udpegning af skovrejsningsområde. Ingen ændringer. Smeltevandsdale er udpeget med uønsket skovrejsning. Ingen ændringer ganske lidt lavbund i området. Der er ikke udpeget potentielle vådområder i området. Ingen ændringer Der har været interesse for at genskabe Ingstrup Sø men projektet medtages ikke i kommuneplanen for Jammerbugt Kommune. Hele området er udpeget som naturområde. Udtages som tema i kommuneplanen. Der er ikke udpeget regionale naturområder i området. Omdøbes til Værdifuld natur. Temaet skal revideres og muligvis udvides. Der er ikke udpeget større uforstyrrede landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Der er ikke udpeget særlige værdifulde landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Stranden og smeltevandsdalene er udpeget som blå-grøn korridor. Kræver særskilt revision. Ingen udpegninger og ingen ændringer. 25

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. Dog er der

Læs mere

Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration

Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration Kommuneplanlægning Kommuneplanlægningen skal til at spille en mere central rolle i administrationen af det åbne land herunder retningslinjer

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag)

Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag) Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag) Miljøvurdering landbrugsplanlægning (forslag) Landskabskarakterkortlægning

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Rebild Kommune. Byer og byformål Veje og trafik. Dato: Målestoksforhold: 1:130000

Rebild Kommune. Byer og byformål Veje og trafik. Dato: Målestoksforhold: 1:130000 Rebild Kommune Kommuneplan 2013 Byer og byformål Veje og trafik Dato: 12-12-2012 Målestoksforhold: 1:130000 Byzoner og sommerhusområder Planlagt veje 1 Byzone Kommuneplanlagt Nye Veje 2 Potentiel fremtidig

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Ole Larsen Adresse: Gøttrupvej 351 Fjerritslev Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Info Inden mødet med Ole blev der

Læs mere

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL).

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Særligt værdifulde landbrugsområder Indledning I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Trekantområdets kommuner har i fællesskab udarbejdet kommuneplan

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE)

Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE) Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE) Grundlag for arbejdet vedrørende landbruget i kommunenplan 2013 Debatmøde torsdag d. 7. marts kl. 17.00 Nye store husdyrbrug Grøn Vækst-planen

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan Nyt skovrejsningsområde. ved Geding

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan Nyt skovrejsningsområde. ved Geding Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 Nyt skovrejsningsområde ved Geding nyt skovrejsningsområde ved Geding Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 INDHOLD: Planens baggrund og formål side 3 nyt skovrejsningsområde

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

Landskabskaraktermetoden lokalt

Landskabskaraktermetoden lokalt Landskabskaraktermetoden lokalt Lidt om Vejen Kommune Hvorfor en landskabskortlægning? Hvordan kommer vi i gang? Caseområde: Kongeådalen Erfaringer Gode råd Hvordan kommer vi videre? Åben land konferencen

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Fremgangsmåde... 4 Landskabskarakteranalysen områders robusthed

Læs mere

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 N O T A T Emne: Oversigt over korttemaer Kilde: Baggrund: De eksisterende kort i kommune og regionplan Der gives her

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Kapitel 1 Amt Regionplan-dokument Regionplan- retningslinje Regionplan-retningslinjens indhold

Kapitel 1 Amt Regionplan-dokument Regionplan- retningslinje Regionplan-retningslinjens indhold Indholdsfortegnelse (fra regionplan 2005) Indledning Kapitel 1 Byer og bebyggelse 1.1 Bymønster 1.2 Byvækst og erhvervsområder 1.3. Ferie og fritidsliv Kapitel 2 Det åbne land 2.1 Natur og landskab 2.2.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi Miljøscreening Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi 2016-2028 Sommerhuse ved Kollund Østerskov, Skarrev og Loddenhøj Udviklingsområder

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Dato: 28. december qweqwe

Dato: 28. december qweqwe Dato: 28. december 2016 qweqwe Det åbne land består af landbrugsarealer, skove, naturområder og bebyggelse i landbyer samt fritliggende gårde og huse. Landbrugsarealerne er ofte under pres for en anvendelse

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Tillæg nr. 29 til Kommuneplan forslag. Nyt skovrejsningsområde ved Geding

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Tillæg nr. 29 til Kommuneplan forslag. Nyt skovrejsningsområde ved Geding TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 forslag Nyt skovrejsningsområde ved Geding Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 vedrørende nyt skovrejsningsområde ved Geding

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land Kulturarv i Hjørring Kommune Plan09 Netværk om det åbne land Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist hvordan kulturarv

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Hjørring kommunes forslag til kommuneplan 2013

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Hjørring kommunes forslag til kommuneplan 2013 AFTALENOTAT Sendt elektronisk til: hjoerring@hjoerring.dk anne.moeller@hjoerring.dk Tværgående Planlægning J.nr. NST-121-860-00002 Ref. Saber Den 6. maj 2013 Notat om aftalte ændringer og suppleringer

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget,

Læs mere

Skovrejsning ved Næstved

Skovrejsning ved Næstved Skovrejsning ved Næstved Landskabsbeskrivelse og analyse af Kirsten Vest Rundt om Næstved by er der udpeget tre skovrejsningsområder. Det nordlige er Vridsløse, det vestlige er Even og det sydøstlige er

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Samlet liste over ansøgninger

Samlet liste over ansøgninger 1 of 7 Samlet liste over ansøgninger Nr Geografisk placering Antal Møllehøjde Cirkulære & vejledning Landskabelige bindinger Planstrategi 2008 1 Andi/Bendstrup 5 125 m Skygge: kravet på max. 10 timers

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere