Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland."

Transkript

1 Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

2 s - Afprøvning af metode i to områder Der er arbejdet med to cases i dette projekt for at afprøve metoden. Der er udlagt to referenceområder, som er væsentlig forskellige, og som begge indeholder flere forskellige landskabstyper. Hvert referenceområde inddeles efter landskabskaraktermetoden i en række landskabskarakterområder. Området Gøttrup/ Klim opdeles i tre karakterområder, og Saltum/ Ingstrup området opdeles i fire karakterområder. De to projektområder Saltum/ Ingstrup og Gøttrup/ Klim 1

3 I - Saltum/ Ingstrupområdet I dette referenceområde, der omfatter Saltum, Ingstrup og V. Hjermitslev, bor der ca borgere, og der er ca boliger. Området rummer mange sommerhuse, feriecentre og turistattraktioner. Landbruget er tydeligt repræsenteret øst for hovedlandevejen mellem Aalborg og Hjørring. Det er især kvægbrug, men også svinbrug og pelsdyrfarme, der er repræsenteret i området. Der er enkelte små fredninger i området, især af klitheder langs kysten. Desuden rummer området Natura2000-området Saltum Dale, hvorfra mange grønne kiler strækker sig gennem området. Størstedelen af området afvander til Limfjorden, men der er en mindre del af området, der afvander til Havet. Referenceområdet er præget af morænelandskabet omkring Saltum, Ingstrup og V. Hjermitslev, med afgrænsning mod vest, grænsende op til sommerhusområdet, og mod øst/ nordøst grænsende op til kommunegrænsen, der dannes af Ryå. Mod syd afgrænses området ved morænebakkes fod syd for Saltum. Morænebakken rejser sig op til kote 32,5 for at falde mod øst ved Ryå til kote 2,5. Ligeledes falder området mod syd til kote 5. Projektområdet dækker et område på ca. 75 km 2 (7500 ha). Heraf er ca. 13 km 2 (1300 ha) udlagt til sommerhusområde, og 3 km 2 (300 ha) er udlagt til byzone, campingpladser, sommerland mv. Samlet betyder det, at der i projektområdet er ca. 59 km 2 (5900 ha) landzone som i en eller anden form indgår i en landbrugsproduktion. 2

4 Referenceområdet inddeles i fire landskabskarakterområder. Kortlægning af landskabskarakterområdet Til dette arbejde anvendes felt- og processkema for landskabskaraktermetoden (se bilag). Dette skema anvendes som et gennemgående dokument igennem hele processen. Derved fungerer det som en løbende støtte og samtidig som dokumentation for gennemførelsen af forskellige dele i processen. Kortlægningsprocessen bliver både mere overskuelig og bedre struktureret ved at anvende dette skema. Skemaet kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside. De udfyldte skemaer kan ses i bilagene. I dette projekt vil vi ikke gå ind i selve anvendelsen af landskabskaraktermetoden, da det er udenfor formålet med at udvikle en metode til værdiplanlægning for jordbrugserhvervet i forbindelse med kommuneplanlægning. Men der er meget hjælp at hente på Naturstyrelsen hjemmeside (http://www.naturstyrelsen.dk/planlaegning/planlaegning_i_det_aabne_land/landskabsinteresser/landskabskaraktermetoden/kursus_i_landskabskaraktermetoden/). Vigtige snitflader mellem de enkelte karakterområder i 1 For caseområde Saltum/ Ingstrup er der særligt én vigtig snitflade, der har betydning for den landbrugsstruktur, der er i caseområdet. Samspillet mellem "Vester Hjermitslev, landbrugsflade" og "Saltum, moræneflade" er meget markant. Samspillet er karakteriseret ved at vigtige markarealer for de landbrugsejendomme, der ligger på kanten af karakterområdet "Saltum, moræneflade" ligger i "Vester Hjermitslev, landbrugsflade". Et klassisk eksempel på at man gennem tiden naturligvis har placeres bygningerne oppe på den høje morænebakke, og dyrket de lave engarealer i ådalen. 3

5 Kortlægning/ analyse af Vester Hjermitslev, landbrugsflade 4

6 1 Området generelt 1.1 Følsomhed overfor klimaændringer Oversvømmelser Området er beliggende lavt typisk under kote 5 ned mod Ryå - men stiger ind mod morænelandskabet mod vest. Området er præget af vandløb, og der er risiko for jævnlige oversvømmelser bl.a. på grund af, at Ryå har et meget lavt fald. Samlet vurdering: Høj risiko for oversvømmelse - lav frihedsgrad. 1.2 Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed/ barriere Sammenhængende offentlig vejnet, dog har området mange mindre veje. Der er en gennemgående sekundær trafikvej fra Bonkenvej i syd via Sdr. Saltum til V. Hjermitslev og videre mod nord til Ingstrup og til Hjørring Kommune. Ingen planlagt ny infrastruktur i området. Samlet vurdering: Rigtig god infrastruktur stor frihedsgrad uden restriktioner. 1.3 Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser Meget få reaktive interesser. Brønderslev Kommune har ønske om at genskabe Ingstrup Sø. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få andre interesser. 1.4 Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller I området ligger byerne Sdr. Saltum og V. Hjermitslev, og enkelte steder er der samlet bebyggelse. Den nordlige del af området er der lokalplanlagt sommerhusområde, og der er klare turistinteresser vest for hovedlandevejen. Her er Løkken Klit Camping, Galleri Munken mf. beliggende. I området er der to vindmølleparker, og der er interesse for udskiftning af møller ved Ingstrup Sø. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner fra anden planlægning, dog ikke vest for hovedlandevejen, hvor turisme vil være i fokus. 1.5 Bedriftsstruktur og investeringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type Bedriftsstrukturen i området: 2 store kvægbrug >250 DE 1 stort svinebrug >250 DE 2 svinebrug DE 2 kvægbrug DE 3 svinebrug 3-75 DE 7 kvægbrug 3-75 DE 1 blandet brug 3-75 DE 2 minkfarme < 75 DE 1 minkfarm > 75 DE 1 ikke erhvervsmæssige dyrehold Der er foretaget større investeringer på fem ejendomme i området indenfor de seneste år. Investeringerne er primært foretaget på ejendomme over 250 DE samt på minkejendomme. Samlet vurdering: Området har høj værdi som landbrugsområde, når man ser på jordanvendelsen, da den er vigtig for nogle af de store ejendomme, der ligger på Saltum øen (Saltum, moræneflade) mod vest. 5

7 2 Jordanvendelse 2.1 Særlige naturværdier (ammoniak) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. Området er præget af fravær af særlige naturværdier. Enkelte områder med beskyttet natur og blå/grønne korridorer. Mod syd er der regionale naturområder. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 2.2 Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning) - Udbringning, harmonikrav Området er beliggende i Nitratklasse III på nær et mindre område i den nordligste del af området. Området er beliggende i fosforklasse II, på nær et mindre område i den nordlige del af området. Området har ingen væsentlige hældninger. Området er under opland Nibe Bredning med afstrømning til Limfjorden. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. nitrat- og fosforklasser primær afstrømning til Limfjord. 2.3 Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø De sydlige del af området er OSD område med særlige drikkevandsinteresser. Området indeholder to vandværker med dertilhørende indvindingsoplande. Området gennemskæres af målsatte vandløb med bræmmezoner. Store dele af området er udpeget som lavbundsarealer. Der er ingen målsatte søer i området. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. restriktioner vedr. drikkevand. 2.4 Jordbundstype - Jordarter/ jordtype Området indeholder primært marintsand og -ler. Der er mindre delområder, der indeholder ældre havaflejringer. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. stor udvaskning. 3 Bygninger 3.1 Rummelig/ visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? Området har stor skala og store rum. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad - store bygninger og anlæg kan indpasses i området. 3.2 Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger Området indeholder to kirker og indeholder fjernbeskyttelseszoner for kirkerne. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 3.3 Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand Området indeholder to vandværker med indvindingsopland. Området indeholder enkelte 3 områder. Området grænser op til et Natura2000-område. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner - dog skal der være opmærksomhed på Natura2000-området. 6

8 3.4 Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig Området har konsekvenszone i forhold til biogasanlæg i V. Hjermitslev. Området har konsekvenszoner i forhold til to vindmølleparker. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner - dog skal konsekvenszonen overholdes. 4 Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i "Vester Hjermitslev, landbrugsflade". Der er gode udviklingsområder for jordbrugserhvervet under forudsætning af, at der tages højde for oversvømmelsesrisiko langs Ryå, og at driften tager højde for en lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjord. Landbrugsinteressen i området er for jordanvendelsen så væsentlig, at der i kommuneplanlægningen skal arbejdes for at fjerne barriere for landbruget. Dog er området vest for hovedlandevejen vigtigere til turisme end landbrug, og området er allerede i dag præget af turisme. 5 Øvrig kommuneplanlægning Der er noteret følgende revisionsbehov for de øvrige retningslinjer i kommuneplanen: Jordbrugsområde Regionale jordbrugsområder Byudvikling/ ferie- og fritidsanlæg Skovrejsningsområder Uønsket skov Lavbundsarealer Den sydlige del af området er jordbrugsområde. Udtages som tema i kommuneplanen. Den nordlige del af området er regionalt jordbrugsområde. Udtages som tema af kommuneplanen. Konkret er der i dette område et areal øst for Ingstrup, der er udlagt til regionalt jordbrugsområde. Området vest for hovedlandevejen udlægges som sammenhængende turistområde, med Løkken Klit Camping, Galleri Munken, Løkken Fiskepark og et nyt sommerhusområde. Lille areal udpeget ved Sdr. Saltum og V. Hjermitslev. Ingen ændringer. Hele området langs Ryå udpeges til uønsket skovrejsning. I dag er det kun den sydlige del, der er udpeget. Ingen ændringer stort set hele området er lavbund. 7

9 Potentielle vådområder Naturområder Regionale naturområder Større uforstyrrede landskaber Særlige værdifulde landskaber Blå og grønne korridorer Geologiske beskyttelsesområder Geologiske interesseområder Værdifulde kulturlandskaber/ -miljøer Fjernbeskyttelseszoner Indsigtskiler til kirker Der er ikke udpeget potentielle vådområder i området. Ingen ændringer Der har været interesse for at genskabe Ingstrup Sø, men projektet medtages ikke i kommuneplanen for Jammerbugt Kommune Der er ingen naturområder udpeget i området. Udtages som tema i kommuneplanen. Der er ingen regionale naturområder udpeget i området. Omdøbes til Værdifuld natur. Temaet skal revideres og muligvis udvides. Der er udpeget større uforstyrret landskab i den sydlige del af området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Der er udpeget særligt værdifuldt landskab i den sydlige del af området.kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Den sydlige del af området er udpeget som blå-grøn korridor. Kræver særskilt revision. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Udpegning omkring V. Hjermitslev Kirke og Thise Kirke. Ingen ændring. Ingen udpegninger og ingen ændringer 8

10 9

11 Kortlægning/ analyse af Saltum, moræneflade 10

12 1 Området generelt 1.1 Følsomhed overfor klimaændringer Oversvømmelser Området er beliggende højt typisk mellem kote 15 og 30. Ingen større vandløb i området, dog er der enkelte vandløb i smeltevandsdalene. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad - minimal risiko for oversvømmelse. 1.2 Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed/ barriere Området gennemskæres af hovedlandevejen mellem Hjørring og Aalborg. Generelt er der god infrastruktur i området. Landevejen kan muligvis virke som en barriere for landbrugstrafikken. Der er planlagt en omfartsvej udenom Saltum. Området er om sommeren præget af ferietrafik. Samlet vurdering: God infrastruktur stor frihedsgrad uden restriktioner. Dog kan der være kapacitetsproblemer på vejnettet om sommeren (turisttrafikken). 1.3 Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser Der er rekreative interesser i den nordvestlige del af området. Der er her campingplads og naturområder. I den nordvestlige del af område er der ønsker/ planer om at genskabe Kettrup Sø. Der er i den østlige del af området regional natur. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få andre interesser (dog med undtagelse af den nordvestlige del af området pga. turismeinteresser). 1.4 Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller I området ligger byerne Saltum og Ingstrup. Der er ved disse to byer ikke umiddelbart byudviklingsinteresser. I den nordvestlige del af området er der store turismeinteresser. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner fra anden planlægning, dog ikke i den nordvestlige del af områder pga. turismeinteresser. 1.5 Bedriftsstruktur og investeringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type Bedriftsstrukturen i området: 3 store kvægbrug >250 DE 1 stort svinebrug >250 DE 3 svinebrug DE 3 svinebrug 3-75 DE 12 kvægbrug 3-75 DE 3 blandet brug 3-75 DE 3 ikke erhvervsmæssige dyrehold Der er foretaget større investeringer på fire ejendomme i området indenfor de seneste år. Investeringerne er foretaget på ejendomme over 250 DE. Samlet vurdering: Området har høj frihedsgrad som landbrugsområde, hvilket ses ved at der er flere store ejendomme i området, og at der er foretaget investeringer. 11

13 2 Jordanvendelse 2.1 Særlige naturværdier (ammoniak) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. Området er beliggende tæt på Natura2000 område, hvilket kan give restriktioner i forhold til landbrugsdriften. Der er beskyttet natur i forbindelse med områdets dale. Store dele af den østlige del af området er regionalt naturområde, og blå og grønne korridorer. Korridoren strækker sig videre mod nordvest i området (fra Saltum Bjerge mod nord til Ingstrup). Samlet vurdering: Middel frihedsgrad dele af området har restriktioner i forhold til 3 og Natura Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning) - Udbringning, harmonikrav Store dele af området er beliggende i Nitratklasse III og i fosforklasse II på nær den vestlige del af området (vest for landevejen).området vest for hovedlandevejen afvander til Vesterhavet. Der er i området flere hældninger (smeltevandsdale). Området er under opland til Skagerrak og Nibe Bredning, der er således afstrømning til både havet i den vestlige del og afstrømning til Limfjorden i den østlige del af området. Samlet vurdering: middel frihedsgrad pga. nitrat- og fosforklasser dog er der større frihedsgrad i den vestlige del af området (vest for landevejen) pga. afvanding til havet. 2.3 Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø Hele området er OSD - område med særlige drikkevandsinteresser. Området indeholder tre vandværker med dertilhørende indvindingsoplande. Der er målsatte vandløb i området (med bræmmezoner). Der er kun lavbundsarealer i smeltevandsdalene. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. drikkevandsinteresser. 2.4 Jordbundstype - Jordarter/ jordtype Området indeholder primært morænesand og grus med ferskvandsdannelser i smeltevandsdalene. I den vestlige del af området er der smeltevandssand og grus. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. middel udvaskning (sand og ler). 3 Bygninger 3.1 Rummelig/ visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? Middel skala på grund af bakket landskab og mellem store marker. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad mellemstore og store bygninger og anlæg kan indpasses i området specielt den østlige kant af området. 3.2 Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger Området indeholder to kirker (Saltum og Ingstrup Kirker) og indeholder fjernbeskyttelseszoner for kirkerne. Området indeholder mange beskyttede diger og enkelte gravhøje. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 12

14 3.3 Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand Området indeholder tre vandværker med indvindingsoplande. Området er beliggende i OSD. Området indeholder flere 3- områder. Området grænser op til et Natura2000-område. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. områdets beliggendhed i OSD med indvindingsoplande. 3.4 Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig Området har 150 meter byggelinje på hovedlandevejen. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 4 Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt på "Saltum moræneflade". Der er gode udviklingsområder for jordbrugserhvervet i dette område. Der skal i driften tages højde for en lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjord. Landbrugsinteressen i området er for jordanvendelsen så væsentlig, at der i kommuneplanlægningen skal arbejdes for at fjerne barriere for landbruget. Dog er området vest for hovedlandevejen vigtigere til turisme end landbrug. 5 Øvrig kommuneplanlægning Der er noteret følgende revisionsbehov for de øvrige retningslinjer i kommuneplanen: Jordbrugsområde Regionale jordbrugsområder Byudvikling/ ferie- og fritidsanlæg Skovrejsningsområder Uønsket skov Lavbundsarealer Den nordøstlige del af området er jordbrugsområde. Udtages som tema i kommuneplanen. Micro-udpegning i området. Udtages som tema af kommuneplanen. Konkret er der i dette område et areal øst for Ingstrup, der er udlagt til regionalt jordbrugsområde. Ingen aktuel interesse. Lille areal udpeget ved Ingstrup. Ingen ændringer. Nord for Saltum og øst for Ingstrup er der udpeget område med uønsket skovrejsning. Ingen ændringer spredt lavbund i ådalene. 13

15 Potentielle vådområder Naturområder Regionale naturområder Større uforstyrrede landskaber Særlige værdifulde landskaber Blå og grønne korridorer Geologiske beskyttelsesområder Geologiske interesseområder Værdifulde kulturlandskaber/ -miljøer Fjernbeskyttelseszoner Indsigtskiler til kirker Der er ikke udpeget potentielle vådområder i området. Ingen ændringer Der har været interesse for at genskabe Ingstrup Sø, men projektet medtages ikke i kommuneplanen for Jammerbugt Kommune. Der er udpeget naturområder vest for hovedlandevejen. Udtages som tema i kommuneplanen. Der er udpeget regionale naturområder i den centrale del af området. Omdøbes til Værdifuld natur. Temaet skal revideres og muligvis udvides. Der er ikke udpeget større uforstyrrede landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Der er ikke udpeget særlige værdifulde landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Den centrale del af området mellem Saltum og Ingstrup er udpeget som blå-grøn korridor. Kræver særskilt revision. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Hele fjernbeskyttelseszonen ved Saltum Kirke ligger i området. Små udpegning omkring V. Hjermitslev og Jetsmark Kirke. Ingen ændring. Ingen udpegninger og ingen ændringer. 14

16 15

17 Kortlægning/ analyse af Saltum Bjerge, erosionsdale 16

18 1 Området generelt 1.1 Følsomhed overfor klimaændringer Oversvømmelser Området er højt beliggende typisk i kote Der er i området smeltevandsdale ned til kote 5. Der er risiko for afstrømning ned i dalene. Samlet vurdering: Stor frihedsgrad - lav risiko for oversvømmelse. 1.2 Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed / barriere Sammenhængende offentligt vejnet, dog har området mange mindre veje. Landevejen fra Saltum til Brønderslev går gennem den nordlige del af området. Ingen planlagt ny infrastruktur i området. Samlet vurdering: God infrastruktur stor frihedsgrad uden restriktioner. 1.3 Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser Uudnyttede rekreative interesser i området (ingen adgang til områderne). Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få rekreative interesser. 1.4 Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller I området ligger Saltum By og Ingstrup By. Enkelte steder er der samlet bebyggelse. Der er minimale byudvikling omkring byerne i området. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner fra anden planlægning. 1.5 Bedriftsstruktur og investeringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type Bedriftsstrukturen i området: 1 svinebrug DE 3 kvægbrug DE 4 kvægbrug 3-75 DE 1 blandet brug DE Der er foretaget større investeringer på én ejendom i området indenfor de seneste år. Investeringen er foretaget på en ejendom på DE. Samlet vurdering: Området har middel frihedsgrad som landbrugsområde, hvilket ses ved at ejendommene typisk er af mellemstørrelse, og at der alene er foretaget investeringer på én ejendom. 2 Jordanvendelse 2.1 Særlige naturværdier (ammoniak) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. Området er præget af mange naturværdier (Natura2000, 3, blå og grøn korridor, regionalt natur). Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. mange restriktioner. 2.2 Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning) - Udbringning, harmonikrav Området er beliggende i Nitratklasse III og i fosforklasse II. Området har flere hældninger. Området er under opland til Nibe Bredning med afstrømning til Limfjorden. 17

19 Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. nitrat- og fosforklasser afstrømning til Limfjorden. 2.3 Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø Hele området ligger i OSD område med særlige drikkevandsinteresser. Området indeholder ingen almene vandværker (Saltum Bryggeri????) Der er lavbundsarealer i områdets smeltevandsdale. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. drikkevandsinteresser. 2.4 Jordbundstype - Jordarter/ jordtype Området indeholder primært smeltevandssand og ler. Der er mindre områder med ferskvandsdannelser. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. mindre udvaskning (sand og ler). 3 Bygninger 3.1 Rummelig/ visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? Området har middel skala domineret af dalene. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad - bygninger og anlæg skal indpasses landskabet. 3.2 Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger Området er mod nord og mod syd omfattet af fjernbeskyttelseszone. Området har enkelte gravhøje og få beskyttede diger. Samlet vurdering: Stor frihedsgrad i forhold til placering af bygninger, da der er få restriktioner. 3.3 Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand Området er beliggende i OSD. Området indeholder 3 områder Området indeholder et Natura2000-område Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. beliggenhed i forhold til 3, drikkevandsinteresser og Natura Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig Området er ikke omfattet af restriktioner i forhold til boliger og beboelse. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 4 Samlet vurdering Jordbrugserhvervet prioriteres lav i "Saltum Bjerge, erosionsdale" på grund af Natura2000, 3 og drikkevandsinteresser. Området kan anvendes til afgræsning. 5 Øvrig kommuneplanlægning Der er noteret følgende revisionsbehov for de øvrige retningslinjer i kommuneplanen: 18

20 Jordbrugsområde Regionale jordbrugsområder Byudvikling/ ferie- og fritidsanlæg Skovrejsningsområder Uønsket skov Lavbundsarealer Potentielle vådområder Naturområder Regionale naturområder Større uforstyrrede landskaber Særlige værdifulde landskaber Blå og grønne korridorer Geologiske beskyttelsesområder Et mindre areal i den østlige del af området er jordbrugsområde. Udtages som tema i kommuneplanen. Ingen udpegning i området. Udtages som tema af kommuneplanen. Konkret er der i dette område et areal øst for Ingstrup, der er udlagt til Regionalt Jordbrugsområde. Ingen aktuel interesse. Areal udpeget nord for Sdr. Saltum. Ingen ændringer. Nord for Saltum er der udpeget område med uønsket skovrejsning. Ingen ændringer spredt lavbund i ådalene. Der er ikke udpeget potentielle vådområder i området. Ingen ændringer Der har været interesse for at genskabe Ingstrup Sø, men projektet medtages ikke i kommuneplanen for Jammerbugt Kommune. Der er ikke udpeget naturområder. Udtages som tema i kommuneplanen. Der er udpeget regionale naturområder i hovedparten af området. Omdøbes til Værdifuld natur. Temaet skal revideres og muligvis udvides. Der er udpeget større uforstyrret landskab i den østlige del af området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Der er ikke udpeget særlige værdifulde landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Den centrale del af området er udpeget som blågrøn korridor. Kræver særskilt revision. Ingen udpegninger og ingen ændringer. 19

21 Geologiske interesseområder Værdifulde kulturlandskaber/ -miljøer Fjernbeskyttelseszoner Indsigtskiler til kirker Ingen udpegninger og ingen ændringer. Ingen udpegninger og ingen ændringer. Fjernbeskyttelseszonen ved Saltum Kirke og V. Hjermitslev Kirke berører området. Ingen ændring. Ingen udpegninger og ingen ændringer. 20

22 21

23 Kortlægning/ analyse af Kettrup Bjerge, klitlandskab 22

24 1 Området generelt 1.1 Følsomhed overfor klimaændringer Oversvømmelser Området er beliggende højt op til kote 35 langs kysten. Området er præget af få vandløb. Der er ingen risiko for oversvømmelser. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad - lav risiko for oversvømmelse. 1.2 Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed / barriere Meget begrænset vejnet. Området er præget af mange små veje, der ofte er private. Der er to gennemgående sekundære veje til stranden. Ingen planlagt ny infrastruktur i området. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad dårlig infrastruktur til tung trafik. 1.3 Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser Store dele af området er udbyggede sommerhusområder. Store reaktive interesser i sommerhusområdet og kystlandskabet. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. mange rekreative interesser. 1.4 Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller I området ligger der mange sommerhusområder. Der er mulighed for udlægning af nye sommerhusgrunde bag den eksisterende sommerhusbebyggelse (uden for kystnærhedszonen). Kystnærhedszonen er i dele af området kun meter. Området grænser op til turistinteresser ved Løkken Klit Camping og Galleri Munken. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. mange restriktioner fra anden planlægning. Området bærer præg af at turismen er i fokus. 1.5 Bedriftsstruktur og investeringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type Bedriftsstrukturen i området: Der er et enkelt lille kvægbrug i området på 3-75 DE Der er ikke foretaget investeringer i området indenfor de seneste år. Samlet vurdering: Området har lav frihedsgrad som landbrugsområde, hvilket ses ved at der kun er et brug over 3 DE i området. 2 Jordanvendelse 2.1 Særlige naturværdier (ammoniak) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. Området er præget af mange naturværdier i form af landskabsfredninger, beskyttet natur og regional natur (kystlandskabet). Samlet vurdering: Lav frihedsgrad pga. mange restriktioner. 2.2 Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning) - Udbringning, harmonikrav Området er beliggende udenfor nitratklasser og fosforklasser. Området er under opland til Skagerrak med afstrømning til Havet. Området har mange hældninger helt ude ved kysten. 23

25 Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. fravær af nitrat- og fosforklasser og afvanding til havet. 2.3 Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø I området ligger der et vandværk med indvindingsopland (Grønhøj Vandværk). I den sydlige del af området er der OSD (ved Jonstrup/ Guldager). Der er enkelte øst/ vest gående vandløb i området. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. forholdsvis få restriktioner. 2.4 Jordbundstype - Jordarter/ jordtype Området indeholder primært flyvesand med enkelte områder med smeltevandssand og grus. Desuden enkelte ferskvandsdannelser. Samlet vurdering: Middel frihedsgrad pga. stor udvaskning. Dog afvandes der til havet, hvilket har betydning frihedsgraden. 3 Bygninger 3.1 Rummelig/ visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? Området har lille skala og det virker lukket. Samlet vurdering: Lav frihedsgrad - store bygninger og anlæg kan ikke indpasses i området. 3.2 Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger Området indeholder beskyttede diger, der kan have betydning for markdriften. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner. 3.3 Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand Området indeholder et vandværk med indvindingsopland. Den sydlige del af området har drikkevandsinteresser. Området indeholder flere 3 områder. Samlet vurdering: Middel til lav frihedsgrad pga. restriktioner i forhold til 3 og drikkevandsinteresser. 3.4 Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig Området indeholder mange rekreative værdier, og der er mange udviklingsmuligheder i forhold til turisme. Samlet vurdering: Høj frihedsgrad pga. få restriktioner, dog har området sit hovedfokus på turismen. 4 Samlet vurdering Jordbrugserhvervet prioriteres lavt i "Kettrup Bjerge, klitlandskab", da området ligger i baglandet til turismeområdet. Landbruget kan eventuelt spille sammen med turismen i form af mindre landbrug med gårdbutikker eller lignende turismetiltag. 5 Øvrig kommuneplanlægning Der er noteret følgende revisionsbehov for de øvrige retningslinjer i kommuneplanen: 24

26 Jordbrugsområde Regionale jordbrugsområder Byudvikling/ ferie- og fritidsanlæg Skovrejsningsområder Uønsket skov Lavbundsarealer Potentielle vådområder Naturområder Regionale naturområder Større uforstyrrede landskaber Særlige værdifulde landskaber Blå og grønne korridorer Geologiske beskyttelsesområder Ingen udpegning i området. Udtages som tema i kommuneplanen. Ingen udpegning i området. Udtages som tema af kommuneplanen. Konkret er der i dette område et areal øst for Ingstrup, der er udlagt til Regionalt Jordbrugsområde. Hele området er ferie- og fritidsområde. Intet revisionsbehov. Ingen udpegning af skovrejsningsområde. Ingen ændringer. Smeltevandsdale er udpeget med uønsket skovrejsning. Ingen ændringer ganske lidt lavbund i området. Der er ikke udpeget potentielle vådområder i området. Ingen ændringer Der har været interesse for at genskabe Ingstrup Sø men projektet medtages ikke i kommuneplanen for Jammerbugt Kommune. Hele området er udpeget som naturområde. Udtages som tema i kommuneplanen. Der er ikke udpeget regionale naturområder i området. Omdøbes til Værdifuld natur. Temaet skal revideres og muligvis udvides. Der er ikke udpeget større uforstyrrede landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Der er ikke udpeget særlige værdifulde landskaber i området. Kræver særskilt revision med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Stranden og smeltevandsdalene er udpeget som blå-grøn korridor. Kræver særskilt revision. Ingen udpegninger og ingen ændringer. 25

Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration

Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration Kommuneplanlægning Kommuneplanlægningen skal til at spille en mere central rolle i administrationen af det åbne land herunder retningslinjer

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag)

Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag) Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag) Miljøvurdering landbrugsplanlægning (forslag) Landskabskarakterkortlægning

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

DANMARKS AREALINFORMATION

DANMARKS AREALINFORMATION DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

De bynære landskaber i Viborg og Møldrup. Udviklingsprojekt under PLAN09 om de bynære landskaber i kommuneplanlægningen

De bynære landskaber i Viborg og Møldrup. Udviklingsprojekt under PLAN09 om de bynære landskaber i kommuneplanlægningen De bynære landskaber i Viborg og Møldrup Udviklingsprojekt under PLAN09 om de bynære landskaber i kommuneplanlægningen 2 Viborg Kommunes Plan09 projekt om de bynære landskaber har resulteret i denne rapport,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Målrettet

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Dialog på vestjysk. Tidlig dialog som en del af sagsbehandlingen. 27.08.2009 Koldkærgård. Planchef Hans Holt Poulsen

Dialog på vestjysk. Tidlig dialog som en del af sagsbehandlingen. 27.08.2009 Koldkærgård. Planchef Hans Holt Poulsen Dialog på vestjysk Tidlig dialog som en del af sagsbehandlingen. 27.08.2009 Koldkærgård. Planchef Hans Holt Poulsen Lokaliseringsplanlægning i Ringkøbing Skjern Kommune Indhold Realdania projekt - planlægning

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Land og vand. Landskabet. Landskabelige interesser. Retningslinjer

Land og vand. Landskabet. Landskabelige interesser. Retningslinjer Land og vand Her finder du retningslinjerne for det åbne land. Det vil sige bestemmelser for varetagelsen af interesserne knyttet til landskab, natur og landbrug. Desuden finder du bestemmelser for ferie

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt.

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt. Gældende reionplanretninslinjer fra Reionplan 2005 for Århus Amt. Reionplanretninslinjerne er indarbejdet i Kommuneplanen hvor det har været relevant. Nedenfor listes Reionaplan 2005 retninslinjer o status

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere