Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn"

Transkript

1 Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter mødested værested levende landsby GJØL

2 Indhold Projektbeskrivelse Vision og formål Aktiviteter i Natur- og Kulturcaféen Organisering af projektet Placering på havnen Projektets tidsplan Anlægsbudget Driftsbudget Noter Bygningstegninger Vedtægter Udarbejdet af Arbejdsgruppen bag Natur- og Kulturcaféen Gjøl Borger- og Erhvervsforening April 2009

3 PROJEKTBESKRIVELSE Baggrund I foråret 2003 blev idéen, om at etablere et centrum for naturaktiviteter og formidling af natur- og kulturværdier, der er tilknyttet Limfjorden og lokalsamfundet Gjøl, skabt i forbindelse med tværgående drøftelser om kultur- og fritidsmuligheder i den daværende Aabybro Kommune. Emnet kom senere på dagsordenen i forbindelse med lokale borgermøder forud for kommuneplanrevisionen samme år. Her blev emnet prioriteret højt i den efterfølgende opsamling, som kommunalbestyrelsen udførte sammen med Gjøl Borger- og Erhvervsforening. I 2004 arbejdede lokale foreninger og Naturskolen i Store Vildmose videre med mulighederne og indholdet i et kommende projekt, hvor der fokuseres på naturen i og omkring Limfjorden. Det medførte blandt andet, at der med naturskolens faglige bistand, blev oprettet en hjemmeside med formidling af naturen og en del af kulturhistorien omkring Limfjorden ved Gjøl (med økonomisk støtte fra Friluftsrådet). I foråret 2005 afholdtes fællesmøder mellem lokale foreninger, kommunale institutioner og Aabybro Kommune. Efter ansøgning om støtte til projektet fik Gjøl Borger- og Erhvervsforening i marts 2006 kr fra Friluftsrådet i tilskud til etablering af en Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Kommunesammenlægningen betød dog, at Aabybro Kommune ikke, trods en meget positiv indstilling overfor idé- og projektindhold, fik taget endelig stilling til at støtte projektet økonomisk. Efterfølgende har Gjøl Borger- og Erhvervsforening samt en lokal arbejdsgruppe med bred forankring på Gjøl arbejdet videre for at få projektet udviklet. Jammerbugt Kommune har efterfølgende 3

4 Foto: Nordjyske / Grethe Dahl bakket op omkring udvikling af projektet med kr Med kommunens blåstempling af projektet og en stor lokal opbakning, ser vi gode muligheder for at realisere projektet. I oktober-november måned 2008 blev der afholdt møder med de nuværende foreninger på havnen og andre brugere af havnens faciliteter. Her diskuterede man projektets indhold, udviklingsmuligheder og placering af bygninger på havnen. Tilsvarende blev projektet præsenteret på et offentligt indkaldt borgermøde på Gjøl Kro, hvor der forud havde været en beskrivelse af projektet i landsbyavisen, Gjøl Posten. Fra samtlige foreninger og på borgermødet var der meget stor opbakning til projektets ide og indhold. Arbejdsgruppen blev opfordret til at arbejde videre med henblik på at få projektet gennemført. 4 Sideløbende med det ovennævnte lokale arbejde er der for hele kommunen blevet gennemført et omfattende arbejde med at udvikle målsætninger, strategier og handlingsplaner for turistudviklingen i Jammerbugt Kommune. Her udpeges Gjøl Havn til centrum for udvikling af aktiv Limfjordsturisme i Jammerbugt Kommune. I efteråret 2008 blev der nedsat en udviklingsgruppe, som har til opgave at komme med konkrete forslag til udvikling af aktivferie på Gjøl. I kommissoriet er det formuleret, at Gjøl Havn skal danne rammen om en lang række aktive ferietilbud med fokus på vandaktiviteter. Udviklingsgruppen har holdt 2 møder i 2008 og det forventes, at arbejdet afsluttes medio 2009.

5 Gruppen er sammensat af udpegede borgere fra Gjøl, repræsentanter fra 2 kommunale forvaltninger og har turistchefen for Jammerbugt Kommune i spidsen. Det kan allerede nu fastslås, at projekt Natur Kulturcafé indgår som en integreret del i flere af udviklingsgruppens foreløbige fokusområder. Sandsynligvis vil udviklingsgruppen pege på yderligere initiativer, som kan styrke den fremtidige turismeudvikling på Gjøl. Vi ønsker ikke en historieløs udvikling på Gjøl. Natur kulturhistorien om øen, havnen, fjorden, fiskerne, landvindingerne, Ulvedybet mv. er centrale elementer i formidlingen. Trods moderniseringer og evt. udvidelser af havnen, bør denne stadig have bådpladser, der er reserveret til fiskejoller og evt. historiske limfjordsfartøjer. Bænken på havnen og andre klenodier med historie bør bevares. Vi ønsker med andre ord udvikling med bevarelse af autentiske elementer fra tiden, der gik. Nogle af ønskerne fra turistudviklingsgruppen vil muligvis komme til at indgå som justeringer eller mindre udvidelser af det fremsendte projekt. Økonomisk krævende forslag vil evt. danne udgangspunkt for nye udviklingsprojekter på Gjøl Havn. Fortiden er også en del af fremtiden Historisk var Gjøl helt op til 1900-tallet en isoleret ø i Limfjorden. Med afgrænsningen mod Limfjorden i syd er der helt op i vor tid stadigvæk en ø-effekt. Der er fra 10 km og længere til de nærmeste bysamfund. Selv nu, hvor afstandene ved hjælp af privatbiler og nogle daglige busforbindelser, alt andet lige, er blevet meget kortere er landsbyen og lokalsamfundet på Gjøl fortsat et relativt isoleret sted. Det øger behovet for lokale aktiviteter, først og fremmest for dem, der er bosat i området. Et højt aktivitetsniveau gennem foreningsliv og initiativgrupper er en vigtig forudsætning for, at bosætningen kan fastholdes og øges. Den planlagte Natur- og Kulturcafé på Gjøl havn vil kunne blive et centralt samlingssted for flere aldersgrupper og stedet vil kunne understøtte kommunens strategioplæg, hvor der er enighed om at prioritere natur- og kulturværdier i Jammerbugt Kommune. 5

6 Gjøl som omdrejningspunkt for udvikling af Limfjords-turismen i Jammerbugt Kommune Det er Jammerbugtens kyststrækninger, der giver grundlag for den store turisttilstrømning til Jammerbugt Kommune. Som enkeltstående attraktion er Fårup Sommerland den største med ca besøgende pr. år. Langt de fleste turister bor i nærheden af de attraktive badestrande. I de senere år er der sket et gradvist skifte i turisternes efterspørgselsmønster. Flere søger indhold og oplevelser. Fysisk aktivitet og sundhed spiller også en stigende rolle. Limfjorden er Jammerbugt Kommunes rolige vand. Gjøl har et charmerende og trygt havnemiljø. De fleste maritime friluftsaktiviteter kan her udøves i flere dage pr. sæson og på en sikrere måde end det er tilfældet i Jammerbugten. På markedsføringssiden vil Jammerbugt Turistbureau, hoteller, campingpladser, andre overnatningssteder, sommerhusudlejningsbureauer m.fl. være naturlige samarbejdspartnere for Gjøl Havn Lokal opbakning den vigtigste forudsætning for projektet Som med andre større, lokale projekter på Gjøl er der enighed om, at det frivillige, lokale engagement er, og vil være, det bærende element i udvikling, realisering og efterfølgende drift af projektet. At det lokale engagement er stort og har været drivkraften bag mange initiativer på Gjøl, kommer bl.a. til udtryk ved, at Gjøl blev udpeget som årets landsby Synergieffekt mellem lokale behov og turistmæssige interesser Projektet har undervejs udviklet sig fra at være et helt lokalt projekt med bosætning og attraktive levevilkår i centrum til også at være et turismesamarbejdsprojekt, der vil give øget aktivitet på havnen og sandsynligvis 1-2 nye lokale arbejdspladser (måske flere på sigt). Det skal påpeges, at der ikke på nuværende tidspunkt kan påpeges modsætninger mellem turistinteresser og lokale interesser. Tværtimod optimeres udnyttelsen af menneskelige ressourcer, bygninger, udstyr og investeret kapital ved at forfølge den nævnte dobbeltstrategi. Fælles juridisk ejerskab Den nedsatte arbejdsgruppe vil i 2009 blive afløst af en ny juridisk enhed, som skal være bygherre og ejer af projektet. Den juridiske enhed bliver udformet som en selvejende institution med bestyrelsesrepræsentanter fra samtlige relevante foreninger på Gjøl og andre lokale ressourcepersoner. Der vil desuden ske en vedtægtsmæssig sikring af, at kommunale turistinteresser kan være repræsenteret i bestyrelsen. I nærværende projektbeskrivelse gengives projektets hidtidige udvikling, idé og indhold. Disse planer vil yderligere blive bearbejdet hen imod projektets realisering. På vegne af arbejdsgruppen Kay Werner Formand for Gjøl Borger- og Erhvervsforening 6

7 Et fritidssted og et arbejdssted med aktiviteter, tilbud, oplevelser, samvær og handel. Gennem samarbejde og alliancer bliver Gjøl havn et vitalt knudepunkt mellem fjord og land. Et sted med værdier for dem, der sejler, ror, padler, vandrer, cykler eller kører ind, og for dem, som bor på Gjøl. Et sted med respekt for tiden, der gik. Og en dynamo for udnyttelse af muligheder, der kommer. vision og formål 7

8 Formål Projektet er for fastboende og gæster. Det skal være endnu mere attraktivt at bo og leve på Gjøl. Det skal være endnu mere spændende og udfordrende at være turist på Gjøl. Den del af projektet, som består af en Natur- og Kulturcafé gennemføres som et multifunktionelt byggeri, der kan tilgodese en lang række behov hos meget forskellige målgrupper. De enkelte målgruppers anvendelse af bygningen veksler fra årstid til årstid. Set over flere år vil der sandsynligvis ske ændringer i brugernes behov. Nogle falder måske fra og nye målgrupper kommer til. Bygningerne og omgivelserne skal skabe rammerne for nuværende og nye aktiviteter der: Giver optimale muligheder for naturaktiviteter og formidling af Limfjordsnaturen. Sikrer gode muligheder for formidling af landsbyens rige og særegne kulturhistorie. Styrker friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikler nye samarbejdsrelationer med turisterhvervet, overnatningssteder, skoler, institutioner m.fl. Skaber et levende kulturelt samlingssted, for såvel lokale som turister. Igangsætter en fremtidig fornyelse, der tager udgangspunkt i og hensyn til havnens og byens historie og øger det samlede aktivitetsniveau i lokalsamfundet. Styrker lokalsamfundet og de bestående og nye virksomheders udviklingsmuligheder, Øger ungdommens fritidsaktiviteter i lokalsamfundet. Skaber grundlag for 1-2 nye arbejdspladser direkte og forhåbentligt flere på sigt. Der arbejdes målrettet på, at samle og udvikle oplevelsesprodukter, der henvender sig til flere forskellige målgruppe, der efterspørger oplevelser ved og på fjorden. 8 Dette udviklingsarbejde sker i meget høj grad gennem samarbejde og netværksdannelse mellem flere aktører. Missionen er, at samle forskellige parter alle med særlige kompetencer og interesser i et centernetværk omkring Gjøl Havn. Parterne deltager i fælles markedsføring af nye oplevelser og aktiviteter og udnytter de fysiske rammer i sæsonen. Disse rammer bruges samtidig og specielt i vinterhalvåret af de fastboende på Gjøl.

9 aktiviteter i natur- og kulturcaféen Naturformidling Gjøl, som indtil begyndelsen af forrige århundrede var en ø, ligger i dag som en halvø ud i en meget værdifuld del af Limfjorden. Gjøl og Nibe Bredninger og det inddæmmede Ulvedybet er udlagt som naturreservater og Natura 2000 områder (både fuglebeskyttelsesområde, habitatområde og Ramsarområde). I Natur- og Kulturcaféen opbygges en overvejende permanent udstilling om naturtyper og vigtigste arter i de ovennævnte områder. Udstillingen, som ikke kræver bemanding, vil være tilgængelig for alle gæster i caféen. Der vil desuden være mulighed for at lave mindre temaudstillinger i bygningen, hvis der opstår ønske og økonomisk mulighed for det. Der påtænkes desuden afholdt offentlige ekskursioner med udgangspunkt i Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn. På ønskelisten til Natur- og Kulturcaféen står også en velegnet motorbåd, som (på bestilling) kan sejle gæster ud på guidede ture på fjorden (institutioner, skoler, turistgrupper m.fl.) 9

10 Naturskoler, skoler, institutioner Jammerbugt Kommunes to naturskoler er placeret således, at de ikke umiddelbart har tilknytning til Limfjorden. Både Naturskolen i Store Vildmose og Naturcenter Fosdalen har udtrykt ønske om kunne benytte sig mere af de mange muligheder, som Limfjorden byder på, bl.a. strandenge og brakvandsbiotoper. Skoler og institutioner fra Jammerbugt Kommune samt gymnasier og andre undervisningsinstitutioner fra f.eks. Aalborg vil ligeledes kunne anvende de nye faciliteter ved Gjøl Havn. Som vist på tegningerne er der afsat plads til, at det største af lokalerne blandt andet anvendes til indendørs undervisning i forbindelse med naturrelaterede aktiviteter. Nye produkter, der tager udgangspunkt i lokale ressourcer og skabes gennem samarbejde med andre Gjøl Roklub har allerede ro- og kajakkurser for medlemmer. Gjøl Sejlklub tilbyder bl.a. surferkurser. Eksisterende traditioner, kompetencer og ressourcer er grundlaget for at skabe fremtidige kurser, som nok primært afvikles i turistsæsonen. Flere af kurserne afholdes med inddragelse af Jammerbugt Turistbureau og andre kompetencepartnere, f.eks. Grejbank Nordvest. Roskole, sejlerskole, surferskole og havkajakskole vil sandsynligvis blive de første nye ferie- og fritidstilbud, der både byder på fysisk aktivitet og kompetenceudvikling. Men der kommer givetvis flere! 10

11 Kulturformidling Natur- og Kulturcaféen skal også fungere som formidler af den lokale kulturhistorie. Her tænkes der blandt andet på: formidlingen af lokalhistorien om bonde- og fiskersamfundet, der blev stærkt påvirket af indvandringen af indre missionske fiskere fra Harboøre. Hans Kirk skrev sin version i romanen FISKERNE, som blev udgivet I I vores formidling gengives både romanens frie, men stærke, beskrivelse, og virkelighedens Gjøl i 1920erne. Historien om Gjøltrolden (Dam Trolden), som blev kendt i det meste af verden. Trolden produceres stadig på Gjøl. Fortællingen om slagteren, der startede med at lave håndværkspølser på Gjøl, og endte med at blive fabrikant af Gøl Pølser. Illustrationen af, hvordan landvindingsarbejdet i begyndelsen af 1900-tallet forvandlede øen Gjøl til en pynt, der stikker ud i Limfjorden. Beretningen om, hvordan en langstrakt landsby med gårde og huse langs en gennemgående vej (en rækkeby) forvandlede sig til en landsby, hvor landbrugserhvervets husdyrproduktion flyttede ud, så landsbybilledet i stadig stigende grad præges af bosætning for borgere, der arbejder udenfor lokalsamfundet. Det er planen, at den permanente kulturformidling samles i det gamle grejhus (det røde hus med sladrebænken), der indgår i projektet. Det lille røde kulturhus indrettes, så det kan være åbent uafhængig af de øvrige aktiviteter i projektet. Dette vil betyde, at alle, der kommer til havnen, kan få en historie med hjem om livet på og omkring Gjøl. Værested på tværs af alder Der lægges op til, at alle, på tværs af alder og tilknytningsforhold, kan bruge stedet især uden for sommersæsonen. Det er målet, at dørene skal være åbne så mange timer som muligt, på såvel hverdage som i weekender. Aktiviteter, udstillinger og arrangementer skal sigte på mange forskellige fritidsinteresser og kulturaktiviteter. Stedet vil også danne ramme for den ugentlige sommerunderholdning på havnen, som efterhånden er blevet en tradition på Gjøl. Det etablerede foreningsliv De mange gode kræfter, i det mangfoldige lokale foreningsliv, har et stort ønske om at samarbejde og mødes på tværs af interesser og faste klublokaler. Et sådant tværgående samvær og samarbejde kan næsten ikke undgå at udvikle indholdet i de enkeltstående foreninger og klubber. 11

12 Uetablerede interessegrupper Arrangementer, samvær og aktiviteter, der skabes i det skitserede projekt, vil øge de ikke organiserede borgeres integration i landsbyfællesskabet. Vi forventer også, at der ud af de nye muligheder vil opstå nye netværk, interessegrupper eller foreninger. Værested for de unge Fremtiden for ungdomsklubben i den stedlige integrerede daginstitution er usikker. Der er tale om en klub, der har været meget velbesøgt af børn og unge i alderen år. De ældre teenagere på år benytter sig tillige i mindre grad af ungdomsklubtilbud i Aabybro, samt den Kommunale Ungdomsskoles tilbud. I disse grupper af unge findes der mange, som ikke deltager i idrætsforeningens aktiviteter, og de savner et sted, hvor de i trygge rammer kan samles i hverdagen og weekenderne. Det gives der rigtig gode muligheder for i de skitserede faciliteter. Bygningen på havnen kan stilles til rådighed til ovennævnte målgrupper. De unges evt. anvendelse af bygningen vil hverken have positiv eller negativ indvirkning på det udarbejdede driftsbudget. Kunstudstillinger Cafélokalet skal blandt andet anvendes til skiftende kunstudstillinger. Her tænkes der i første omgang på de lokale kunstnere, gallerier og den meget aktive Aabybro Kunstforening. 12 Foredragsaftener For at øge tilbud og sammenhold i lokalsamfundet, tænkes der arrangeret mangeartede foredragsaftener under temaer som f.eks.: forfatterskaber og litteratur der tager udgangspunkt i Limfjordsegnen. kunstnere der finder deres motiver i Limfjordsegnen omkring Gjøl. lokalhistorie. Limfjordsnaturen. styrkelse af landsbysamfund. En del af foredragene vil kunne arrangeres i samarbejde med folkeoplysningsforbundene og folkeuniversitetet, og nogle af de mange foreninger på Gjøl, i øvrigt. Café Caféen skal erstatte det nuværende is- og grillhus på havnen. Café-funktionen skal kunne understøtte de mangeartede funktioner og arrangementer og skal kunne servere forfriskninger, som f.eks. kaffe, brød, vand m.m. Caféen skal i sommersæsonen være åben i samme omfang som dørene til huset er åbne. Udenfor den egentlige sæson skal caféaktiviteten tilpasses til det økonomiske underlag. Caféaktiviteten skal ikke være en konkurrent til den lokale dagligvareforretning eller kroen, men skal primært erstatte det nuværende ishus på havnen. Cafedriften vil være en vigtig indtægtskilde til driften af huset.

13 organisering af projektet Selvejende institution Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn Bestyrelse Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for Natur- og Kulturcaféen. Bestyrelsen består 11 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen. 5 medlemmer udpeges af nedenstående foreninger. Valgt på generalforsamlingen 6 Gjøl Borger- og Erhvervsforening 1 Gjøl Roklub 1 Gjøl Sejlklub 1 Gjøl Fisker- og Bådelaug 1 Gjøl Lokalhistoriske Forening 1 Jammerbugt Turistbureau tilbydes en observatørpost med taleret i bestyrelsen 1 (evt. Turistforum eller anden aftales). Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Som medlemmer optages foreninger, erhvervsvirksomheder og personer, som vil støtte institutionens formål. Fastsættelse af kontingent sker på generalforsamlingen. Der henvises i øvrigt til det udarbejdede vedtægtsforslag, se bilag. 13

14 Placering på havn P-plads Havnebassin Legeplads Grill plads Slæbested Ny vej Ny terrasse Stejleplads Ny bygning Grejhus Ny bygning Naturcafé Eksist. hus Kulturhus Fjordgade Mulig placering af ny bygning til Fisker- og Bådelauget Parkering Eksist. fiskerhus Gjøl Kro 14

15 projektets tidsplan April september 2009 Finansiering af anlægsbudgettet gennem ansøgninger til offentlige og private fonde og tilskudsgivere Organisationen på plads inkl. medlemstegning September november 2009 Udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale December 2009 Byggetilladelser, licitation Januar - maj 2010 Byggefase Juni 2010 Indvielse DDOland2008 COWI 15

16 Anlægsbudget Anlægsudgifter, excl. moms Grund stilles til rådighed af Jammerbugt Kommune 0 Entreprenørudgifter i alt Anlægsbudgettet for Naturcafé-delen er beregnet ud fra tegninger og materialevalg, beskrevet af arkitektfirmaet Jørgen Ussing Bømler, Løkken. Der er lagt vægt på gode solide materialer, som træ og eternittag jf. lokalplanen Renovering af det gamle grejhus (kulturhus) Nyt grejhus 4 x 8 m Terrasse 100 m Havkajakker Projektering og tilsyn Uforudsete udgifter Inventar Naturudstilling, feltbiologisk udstyr, undervisningsmaterialer mv Anlæg i alt Optioner: Udendørs scene overdækket med sejl Motorbåd Opgradering af byggeri til 0-energi med jord- og solvarme

17 Finansiering Bidragsydere Beløb Status Jammerbugt Kommune Friluftsrådet LAG, Lokal Aktionsgruppe Lokale fonde Lokal finansiering Grund stilles vedlagerfrit til rådighed 0 tilsagn Støtte til udvikling af projektet, lokale landdistriksmidler tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet, lokale landdistriksmidler søgt sep Til naturformidling tilsagn Til udstilling, undervisningsmaterialer, feltbiologisk udstyr tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet søgt sep Eget arbejde + lokale bidrag igangsat I alt

18 Driftsbudget Årligt driftsbudget Bygningsdrift Udgift Indtægt Vedligeholdelse Varme, el og rengøring Fornyelse Aktiviteter Naturskoler, skoler, institutioner Værested for unge (kommunal tilskudsordning) Udlejning af både mv Kulturformidling og lokalhistorien Kunstudstillinger og anden udstillingsaktivitet Frivillige ildsjæle og andre lokale aktivister Musik café foredragsaftener Foreningsliv Kontingenter, sponsorater, andre brugerbidrag Café Forpagtningsaftale / drift i eget regi Udleje af lokaler til møder I alt

19 Noter Frivillige ildsjæle og andre lokale aktivister Projektet har allerede sikret sig tilsagn fra en række lokale ressourcepersoner, som uden honorar vil tilbyde arrangementer med udgangspunkt i Natur- og Kulturcaféen. Indtægter fra denne indsats er vurderet til kr. pr. år i driftsbudgettet. Indtil nu er der sikret samarbejde med kompetencepersoner, der kan tilbyde: Litteraturarrangementer. Kunstudstillinger. Lokalhistorisk guidning. Kirkerundvisninger. Naturvejledning. Arrangementer og kurser på vandet i samarbejde med havnens klubber. Medlemskontingenter, sponsorater m.v. På grundlag af den udviste interesse i lokalsamfundet er kontingentindtægter og sponsorater sat til kr. årligt i driftsbudgettet. Det forventes, at der bl.a. tilbydes følgende: Individuelt medlemskab. Familiemedlemskab. Børnefamiliemedlemskab med mulighed for at holde børnefødselsdage i Natur- og Kulturcaféen (evt. med tilkøb af aktivitetstilbud). Lokale virksomheder tilbydes sponsorater evt. med tilbud om en mindre udstilling af virksomhedens produkter eller serviceydelser (Gjøl Trolde kan nævnes som eksempel). Samarbejde med relevante parter Optimering af synergieffekter og samarbejdsmuligheder og minimering af lokal konkurrence er prioriteret højt i projektet. De første samarbejdsaftaler er indgået og flere vil følge: Gjøl Kro det kendte lokale spisested (tilbyder ikke overnatning). Yellow Hotel det nye hotel og wellnesscenter på Øland. Brugsen på Gjøl indkøbssamarbejde. Jammerbugt Turistbureau markedsføring, aktiviteter, projekter. 19

20 20 Bygningstegninger

21 Nord Vest Øst Syd 1. udkast 21

22 Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn: Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Den selvejende institutions hjemsted er: Jammerbugt Kommune Adressen er: Gjøl Havn, Gjøl, 9440 Aabybro. 2. Formål Natur og Kulturcaféen på Gjøl Havn gennemføres som et multifunktionelt byggeri, der kan tilgodese en lang række behov hos meget forskellige målgrupper. De enkelte målgruppers anvendelse af bygningerne veksler fra årstid til årstid. Set over flere år vil der sandsynligvis ske ændringer i brugernes behov. Nogle falder måske fra og nye kommer til. Bygningerne og omgivelserne skal skabe rammerne for nuværende og nye aktiviteter, der: Giver optimale muligheder for naturaktiviteter og formidling af Limfjordsnaturen Sikrer gode muligheder for formidling af landsbyens rige og særegne kulturhistorie Styrker friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikling af nye samarbejdsrelationer med turisterhvervet, overnatningssteder, skoler, institutioner m.fl. Skaber et levende kulturelt samlingssted for såvel lokale som turister Igangsætter en fremtidig fornyelse, der tager udgangspunkt i og hensyn til havnens og landsbyens historie og øger det samlede aktivitetsniveau i lokalsamfundet Styrker lokalsamfundet og de bestående og nye virksomheders udviklingsmuligheder Øger ungdommens fritidsaktiviteter i lokalsamfundet Skaber grundlag for nye arbejdspladser 3 Medlemskab Som medlemmer optages foreninger, erhvervsvirksomheder og personer, som vil støtte institutionens formål Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af regnskabsåret. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales forud for hvert regnskabsår. 4 Optagelse eller eksklusion af organisationer med en bestyrelsespost Organisationer (foreninger, grupper eller firmaer), der starter nye aktiviteter op på Gjøl Havn, kan optages som medlem med repræsentation i bestyrelsen. 22 Beslutning om optagelse af en ny medlemsorganisation, som tildeles en bestyrelsespost eller eksklusion af en organisation, der har en bestyrelsespost, kan kun træffes af generalforsamlingen og kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. Hvis generalforsamlingen træffer beslutning om eksklusion af en organisation med en bestyrelsespost, træder eksklusionen i kraft straks. 5 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev eller mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Godkendelse af budget for det kommende år 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal

23 generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 6 Bestyrelsen Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer. 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år 3 medlemmer. På den stiftende generalforsamling i 2009 vælges 3 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år. De bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af organisationer udpeges for en 2-årig periode. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Roklub 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Sejlklub 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Fisker og Bådelaug 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Borger og Erhvervsforening 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Lokalhistoriske Forening Jammerbugt Turistbureau tilbydes en observatørpost med taleret i bestyrelsen Bestyrelsen leder institutionen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen kan dog vedtage at ansætte en kasserer, som ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Formanden og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i hans fravær næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres der protokol. 7 Økonomi, regnskab og revision Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer 8 Tegning og hæftelse Den selvejende institution Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af den samlede bestyrelse. Det påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler den selvejende institution. 9 Vedtægtsændringer og opløsning Forslag om ændringer af vedtægter eller om opløsning af den selvejende institution, kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Vedtages forslagene med 2/3 af de fremmødte, men ikke 2/3 af samtlige medlemmer, indkaldes med 2 ugers skriftlig varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte uanset disses antal. I tilfælde af opløsning er generalforsamling og bestyrelse forpligtet til at søge institutionens aktiver anvendt i overensstemmelse med de i 2 nævnte formål. Vedtægterne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Således vedtaget på generalforsamlingen.. Dirigentens underskrift Bestyrelsens underskrift 23

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Foreningen for Borgerlige Jurister på Aarhus Universitet, i daglig tale forkortet FBJ. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole 21. November 2015-1 - 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Shinwonhwa Taekwon-Do Academy, forkortet STA. Stk. 2. Shinwonhwa Taekwon-Do Academy har hjemsted i Ballerup Kommune. Stk. 3. STA er

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Ændringsforslag

Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Ændringsforslag Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Ændringsforslag 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, herefter kaldet Landsforeningen. Stk.

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Søren Lund advokat (H) V E D T Æ G T E R F O R 06.05.2009 SL-06175 / c 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning. Foreningens hjemsted er: Syddjurs Kommune. Foreningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere