Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn"

Transkript

1 Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter mødested værested levende landsby GJØL

2 Indhold Projektbeskrivelse Vision og formål Aktiviteter i Natur- og Kulturcaféen Organisering af projektet Placering på havnen Projektets tidsplan Anlægsbudget Driftsbudget Noter Bygningstegninger Vedtægter Udarbejdet af Arbejdsgruppen bag Natur- og Kulturcaféen Gjøl Borger- og Erhvervsforening April 2009

3 PROJEKTBESKRIVELSE Baggrund I foråret 2003 blev idéen, om at etablere et centrum for naturaktiviteter og formidling af natur- og kulturværdier, der er tilknyttet Limfjorden og lokalsamfundet Gjøl, skabt i forbindelse med tværgående drøftelser om kultur- og fritidsmuligheder i den daværende Aabybro Kommune. Emnet kom senere på dagsordenen i forbindelse med lokale borgermøder forud for kommuneplanrevisionen samme år. Her blev emnet prioriteret højt i den efterfølgende opsamling, som kommunalbestyrelsen udførte sammen med Gjøl Borger- og Erhvervsforening. I 2004 arbejdede lokale foreninger og Naturskolen i Store Vildmose videre med mulighederne og indholdet i et kommende projekt, hvor der fokuseres på naturen i og omkring Limfjorden. Det medførte blandt andet, at der med naturskolens faglige bistand, blev oprettet en hjemmeside med formidling af naturen og en del af kulturhistorien omkring Limfjorden ved Gjøl (med økonomisk støtte fra Friluftsrådet). I foråret 2005 afholdtes fællesmøder mellem lokale foreninger, kommunale institutioner og Aabybro Kommune. Efter ansøgning om støtte til projektet fik Gjøl Borger- og Erhvervsforening i marts 2006 kr fra Friluftsrådet i tilskud til etablering af en Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Kommunesammenlægningen betød dog, at Aabybro Kommune ikke, trods en meget positiv indstilling overfor idé- og projektindhold, fik taget endelig stilling til at støtte projektet økonomisk. Efterfølgende har Gjøl Borger- og Erhvervsforening samt en lokal arbejdsgruppe med bred forankring på Gjøl arbejdet videre for at få projektet udviklet. Jammerbugt Kommune har efterfølgende 3

4 Foto: Nordjyske / Grethe Dahl bakket op omkring udvikling af projektet med kr Med kommunens blåstempling af projektet og en stor lokal opbakning, ser vi gode muligheder for at realisere projektet. I oktober-november måned 2008 blev der afholdt møder med de nuværende foreninger på havnen og andre brugere af havnens faciliteter. Her diskuterede man projektets indhold, udviklingsmuligheder og placering af bygninger på havnen. Tilsvarende blev projektet præsenteret på et offentligt indkaldt borgermøde på Gjøl Kro, hvor der forud havde været en beskrivelse af projektet i landsbyavisen, Gjøl Posten. Fra samtlige foreninger og på borgermødet var der meget stor opbakning til projektets ide og indhold. Arbejdsgruppen blev opfordret til at arbejde videre med henblik på at få projektet gennemført. 4 Sideløbende med det ovennævnte lokale arbejde er der for hele kommunen blevet gennemført et omfattende arbejde med at udvikle målsætninger, strategier og handlingsplaner for turistudviklingen i Jammerbugt Kommune. Her udpeges Gjøl Havn til centrum for udvikling af aktiv Limfjordsturisme i Jammerbugt Kommune. I efteråret 2008 blev der nedsat en udviklingsgruppe, som har til opgave at komme med konkrete forslag til udvikling af aktivferie på Gjøl. I kommissoriet er det formuleret, at Gjøl Havn skal danne rammen om en lang række aktive ferietilbud med fokus på vandaktiviteter. Udviklingsgruppen har holdt 2 møder i 2008 og det forventes, at arbejdet afsluttes medio 2009.

5 Gruppen er sammensat af udpegede borgere fra Gjøl, repræsentanter fra 2 kommunale forvaltninger og har turistchefen for Jammerbugt Kommune i spidsen. Det kan allerede nu fastslås, at projekt Natur Kulturcafé indgår som en integreret del i flere af udviklingsgruppens foreløbige fokusområder. Sandsynligvis vil udviklingsgruppen pege på yderligere initiativer, som kan styrke den fremtidige turismeudvikling på Gjøl. Vi ønsker ikke en historieløs udvikling på Gjøl. Natur kulturhistorien om øen, havnen, fjorden, fiskerne, landvindingerne, Ulvedybet mv. er centrale elementer i formidlingen. Trods moderniseringer og evt. udvidelser af havnen, bør denne stadig have bådpladser, der er reserveret til fiskejoller og evt. historiske limfjordsfartøjer. Bænken på havnen og andre klenodier med historie bør bevares. Vi ønsker med andre ord udvikling med bevarelse af autentiske elementer fra tiden, der gik. Nogle af ønskerne fra turistudviklingsgruppen vil muligvis komme til at indgå som justeringer eller mindre udvidelser af det fremsendte projekt. Økonomisk krævende forslag vil evt. danne udgangspunkt for nye udviklingsprojekter på Gjøl Havn. Fortiden er også en del af fremtiden Historisk var Gjøl helt op til 1900-tallet en isoleret ø i Limfjorden. Med afgrænsningen mod Limfjorden i syd er der helt op i vor tid stadigvæk en ø-effekt. Der er fra 10 km og længere til de nærmeste bysamfund. Selv nu, hvor afstandene ved hjælp af privatbiler og nogle daglige busforbindelser, alt andet lige, er blevet meget kortere er landsbyen og lokalsamfundet på Gjøl fortsat et relativt isoleret sted. Det øger behovet for lokale aktiviteter, først og fremmest for dem, der er bosat i området. Et højt aktivitetsniveau gennem foreningsliv og initiativgrupper er en vigtig forudsætning for, at bosætningen kan fastholdes og øges. Den planlagte Natur- og Kulturcafé på Gjøl havn vil kunne blive et centralt samlingssted for flere aldersgrupper og stedet vil kunne understøtte kommunens strategioplæg, hvor der er enighed om at prioritere natur- og kulturværdier i Jammerbugt Kommune. 5

6 Gjøl som omdrejningspunkt for udvikling af Limfjords-turismen i Jammerbugt Kommune Det er Jammerbugtens kyststrækninger, der giver grundlag for den store turisttilstrømning til Jammerbugt Kommune. Som enkeltstående attraktion er Fårup Sommerland den største med ca besøgende pr. år. Langt de fleste turister bor i nærheden af de attraktive badestrande. I de senere år er der sket et gradvist skifte i turisternes efterspørgselsmønster. Flere søger indhold og oplevelser. Fysisk aktivitet og sundhed spiller også en stigende rolle. Limfjorden er Jammerbugt Kommunes rolige vand. Gjøl har et charmerende og trygt havnemiljø. De fleste maritime friluftsaktiviteter kan her udøves i flere dage pr. sæson og på en sikrere måde end det er tilfældet i Jammerbugten. På markedsføringssiden vil Jammerbugt Turistbureau, hoteller, campingpladser, andre overnatningssteder, sommerhusudlejningsbureauer m.fl. være naturlige samarbejdspartnere for Gjøl Havn Lokal opbakning den vigtigste forudsætning for projektet Som med andre større, lokale projekter på Gjøl er der enighed om, at det frivillige, lokale engagement er, og vil være, det bærende element i udvikling, realisering og efterfølgende drift af projektet. At det lokale engagement er stort og har været drivkraften bag mange initiativer på Gjøl, kommer bl.a. til udtryk ved, at Gjøl blev udpeget som årets landsby Synergieffekt mellem lokale behov og turistmæssige interesser Projektet har undervejs udviklet sig fra at være et helt lokalt projekt med bosætning og attraktive levevilkår i centrum til også at være et turismesamarbejdsprojekt, der vil give øget aktivitet på havnen og sandsynligvis 1-2 nye lokale arbejdspladser (måske flere på sigt). Det skal påpeges, at der ikke på nuværende tidspunkt kan påpeges modsætninger mellem turistinteresser og lokale interesser. Tværtimod optimeres udnyttelsen af menneskelige ressourcer, bygninger, udstyr og investeret kapital ved at forfølge den nævnte dobbeltstrategi. Fælles juridisk ejerskab Den nedsatte arbejdsgruppe vil i 2009 blive afløst af en ny juridisk enhed, som skal være bygherre og ejer af projektet. Den juridiske enhed bliver udformet som en selvejende institution med bestyrelsesrepræsentanter fra samtlige relevante foreninger på Gjøl og andre lokale ressourcepersoner. Der vil desuden ske en vedtægtsmæssig sikring af, at kommunale turistinteresser kan være repræsenteret i bestyrelsen. I nærværende projektbeskrivelse gengives projektets hidtidige udvikling, idé og indhold. Disse planer vil yderligere blive bearbejdet hen imod projektets realisering. På vegne af arbejdsgruppen Kay Werner Formand for Gjøl Borger- og Erhvervsforening 6

7 Et fritidssted og et arbejdssted med aktiviteter, tilbud, oplevelser, samvær og handel. Gennem samarbejde og alliancer bliver Gjøl havn et vitalt knudepunkt mellem fjord og land. Et sted med værdier for dem, der sejler, ror, padler, vandrer, cykler eller kører ind, og for dem, som bor på Gjøl. Et sted med respekt for tiden, der gik. Og en dynamo for udnyttelse af muligheder, der kommer. vision og formål 7

8 Formål Projektet er for fastboende og gæster. Det skal være endnu mere attraktivt at bo og leve på Gjøl. Det skal være endnu mere spændende og udfordrende at være turist på Gjøl. Den del af projektet, som består af en Natur- og Kulturcafé gennemføres som et multifunktionelt byggeri, der kan tilgodese en lang række behov hos meget forskellige målgrupper. De enkelte målgruppers anvendelse af bygningen veksler fra årstid til årstid. Set over flere år vil der sandsynligvis ske ændringer i brugernes behov. Nogle falder måske fra og nye målgrupper kommer til. Bygningerne og omgivelserne skal skabe rammerne for nuværende og nye aktiviteter der: Giver optimale muligheder for naturaktiviteter og formidling af Limfjordsnaturen. Sikrer gode muligheder for formidling af landsbyens rige og særegne kulturhistorie. Styrker friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikler nye samarbejdsrelationer med turisterhvervet, overnatningssteder, skoler, institutioner m.fl. Skaber et levende kulturelt samlingssted, for såvel lokale som turister. Igangsætter en fremtidig fornyelse, der tager udgangspunkt i og hensyn til havnens og byens historie og øger det samlede aktivitetsniveau i lokalsamfundet. Styrker lokalsamfundet og de bestående og nye virksomheders udviklingsmuligheder, Øger ungdommens fritidsaktiviteter i lokalsamfundet. Skaber grundlag for 1-2 nye arbejdspladser direkte og forhåbentligt flere på sigt. Der arbejdes målrettet på, at samle og udvikle oplevelsesprodukter, der henvender sig til flere forskellige målgruppe, der efterspørger oplevelser ved og på fjorden. 8 Dette udviklingsarbejde sker i meget høj grad gennem samarbejde og netværksdannelse mellem flere aktører. Missionen er, at samle forskellige parter alle med særlige kompetencer og interesser i et centernetværk omkring Gjøl Havn. Parterne deltager i fælles markedsføring af nye oplevelser og aktiviteter og udnytter de fysiske rammer i sæsonen. Disse rammer bruges samtidig og specielt i vinterhalvåret af de fastboende på Gjøl.

9 aktiviteter i natur- og kulturcaféen Naturformidling Gjøl, som indtil begyndelsen af forrige århundrede var en ø, ligger i dag som en halvø ud i en meget værdifuld del af Limfjorden. Gjøl og Nibe Bredninger og det inddæmmede Ulvedybet er udlagt som naturreservater og Natura 2000 områder (både fuglebeskyttelsesområde, habitatområde og Ramsarområde). I Natur- og Kulturcaféen opbygges en overvejende permanent udstilling om naturtyper og vigtigste arter i de ovennævnte områder. Udstillingen, som ikke kræver bemanding, vil være tilgængelig for alle gæster i caféen. Der vil desuden være mulighed for at lave mindre temaudstillinger i bygningen, hvis der opstår ønske og økonomisk mulighed for det. Der påtænkes desuden afholdt offentlige ekskursioner med udgangspunkt i Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn. På ønskelisten til Natur- og Kulturcaféen står også en velegnet motorbåd, som (på bestilling) kan sejle gæster ud på guidede ture på fjorden (institutioner, skoler, turistgrupper m.fl.) 9

10 Naturskoler, skoler, institutioner Jammerbugt Kommunes to naturskoler er placeret således, at de ikke umiddelbart har tilknytning til Limfjorden. Både Naturskolen i Store Vildmose og Naturcenter Fosdalen har udtrykt ønske om kunne benytte sig mere af de mange muligheder, som Limfjorden byder på, bl.a. strandenge og brakvandsbiotoper. Skoler og institutioner fra Jammerbugt Kommune samt gymnasier og andre undervisningsinstitutioner fra f.eks. Aalborg vil ligeledes kunne anvende de nye faciliteter ved Gjøl Havn. Som vist på tegningerne er der afsat plads til, at det største af lokalerne blandt andet anvendes til indendørs undervisning i forbindelse med naturrelaterede aktiviteter. Nye produkter, der tager udgangspunkt i lokale ressourcer og skabes gennem samarbejde med andre Gjøl Roklub har allerede ro- og kajakkurser for medlemmer. Gjøl Sejlklub tilbyder bl.a. surferkurser. Eksisterende traditioner, kompetencer og ressourcer er grundlaget for at skabe fremtidige kurser, som nok primært afvikles i turistsæsonen. Flere af kurserne afholdes med inddragelse af Jammerbugt Turistbureau og andre kompetencepartnere, f.eks. Grejbank Nordvest. Roskole, sejlerskole, surferskole og havkajakskole vil sandsynligvis blive de første nye ferie- og fritidstilbud, der både byder på fysisk aktivitet og kompetenceudvikling. Men der kommer givetvis flere! 10

11 Kulturformidling Natur- og Kulturcaféen skal også fungere som formidler af den lokale kulturhistorie. Her tænkes der blandt andet på: formidlingen af lokalhistorien om bonde- og fiskersamfundet, der blev stærkt påvirket af indvandringen af indre missionske fiskere fra Harboøre. Hans Kirk skrev sin version i romanen FISKERNE, som blev udgivet I I vores formidling gengives både romanens frie, men stærke, beskrivelse, og virkelighedens Gjøl i 1920erne. Historien om Gjøltrolden (Dam Trolden), som blev kendt i det meste af verden. Trolden produceres stadig på Gjøl. Fortællingen om slagteren, der startede med at lave håndværkspølser på Gjøl, og endte med at blive fabrikant af Gøl Pølser. Illustrationen af, hvordan landvindingsarbejdet i begyndelsen af 1900-tallet forvandlede øen Gjøl til en pynt, der stikker ud i Limfjorden. Beretningen om, hvordan en langstrakt landsby med gårde og huse langs en gennemgående vej (en rækkeby) forvandlede sig til en landsby, hvor landbrugserhvervets husdyrproduktion flyttede ud, så landsbybilledet i stadig stigende grad præges af bosætning for borgere, der arbejder udenfor lokalsamfundet. Det er planen, at den permanente kulturformidling samles i det gamle grejhus (det røde hus med sladrebænken), der indgår i projektet. Det lille røde kulturhus indrettes, så det kan være åbent uafhængig af de øvrige aktiviteter i projektet. Dette vil betyde, at alle, der kommer til havnen, kan få en historie med hjem om livet på og omkring Gjøl. Værested på tværs af alder Der lægges op til, at alle, på tværs af alder og tilknytningsforhold, kan bruge stedet især uden for sommersæsonen. Det er målet, at dørene skal være åbne så mange timer som muligt, på såvel hverdage som i weekender. Aktiviteter, udstillinger og arrangementer skal sigte på mange forskellige fritidsinteresser og kulturaktiviteter. Stedet vil også danne ramme for den ugentlige sommerunderholdning på havnen, som efterhånden er blevet en tradition på Gjøl. Det etablerede foreningsliv De mange gode kræfter, i det mangfoldige lokale foreningsliv, har et stort ønske om at samarbejde og mødes på tværs af interesser og faste klublokaler. Et sådant tværgående samvær og samarbejde kan næsten ikke undgå at udvikle indholdet i de enkeltstående foreninger og klubber. 11

12 Uetablerede interessegrupper Arrangementer, samvær og aktiviteter, der skabes i det skitserede projekt, vil øge de ikke organiserede borgeres integration i landsbyfællesskabet. Vi forventer også, at der ud af de nye muligheder vil opstå nye netværk, interessegrupper eller foreninger. Værested for de unge Fremtiden for ungdomsklubben i den stedlige integrerede daginstitution er usikker. Der er tale om en klub, der har været meget velbesøgt af børn og unge i alderen år. De ældre teenagere på år benytter sig tillige i mindre grad af ungdomsklubtilbud i Aabybro, samt den Kommunale Ungdomsskoles tilbud. I disse grupper af unge findes der mange, som ikke deltager i idrætsforeningens aktiviteter, og de savner et sted, hvor de i trygge rammer kan samles i hverdagen og weekenderne. Det gives der rigtig gode muligheder for i de skitserede faciliteter. Bygningen på havnen kan stilles til rådighed til ovennævnte målgrupper. De unges evt. anvendelse af bygningen vil hverken have positiv eller negativ indvirkning på det udarbejdede driftsbudget. Kunstudstillinger Cafélokalet skal blandt andet anvendes til skiftende kunstudstillinger. Her tænkes der i første omgang på de lokale kunstnere, gallerier og den meget aktive Aabybro Kunstforening. 12 Foredragsaftener For at øge tilbud og sammenhold i lokalsamfundet, tænkes der arrangeret mangeartede foredragsaftener under temaer som f.eks.: forfatterskaber og litteratur der tager udgangspunkt i Limfjordsegnen. kunstnere der finder deres motiver i Limfjordsegnen omkring Gjøl. lokalhistorie. Limfjordsnaturen. styrkelse af landsbysamfund. En del af foredragene vil kunne arrangeres i samarbejde med folkeoplysningsforbundene og folkeuniversitetet, og nogle af de mange foreninger på Gjøl, i øvrigt. Café Caféen skal erstatte det nuværende is- og grillhus på havnen. Café-funktionen skal kunne understøtte de mangeartede funktioner og arrangementer og skal kunne servere forfriskninger, som f.eks. kaffe, brød, vand m.m. Caféen skal i sommersæsonen være åben i samme omfang som dørene til huset er åbne. Udenfor den egentlige sæson skal caféaktiviteten tilpasses til det økonomiske underlag. Caféaktiviteten skal ikke være en konkurrent til den lokale dagligvareforretning eller kroen, men skal primært erstatte det nuværende ishus på havnen. Cafedriften vil være en vigtig indtægtskilde til driften af huset.

13 organisering af projektet Selvejende institution Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn Bestyrelse Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for Natur- og Kulturcaféen. Bestyrelsen består 11 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen. 5 medlemmer udpeges af nedenstående foreninger. Valgt på generalforsamlingen 6 Gjøl Borger- og Erhvervsforening 1 Gjøl Roklub 1 Gjøl Sejlklub 1 Gjøl Fisker- og Bådelaug 1 Gjøl Lokalhistoriske Forening 1 Jammerbugt Turistbureau tilbydes en observatørpost med taleret i bestyrelsen 1 (evt. Turistforum eller anden aftales). Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Som medlemmer optages foreninger, erhvervsvirksomheder og personer, som vil støtte institutionens formål. Fastsættelse af kontingent sker på generalforsamlingen. Der henvises i øvrigt til det udarbejdede vedtægtsforslag, se bilag. 13

14 Placering på havn P-plads Havnebassin Legeplads Grill plads Slæbested Ny vej Ny terrasse Stejleplads Ny bygning Grejhus Ny bygning Naturcafé Eksist. hus Kulturhus Fjordgade Mulig placering af ny bygning til Fisker- og Bådelauget Parkering Eksist. fiskerhus Gjøl Kro 14

15 projektets tidsplan April september 2009 Finansiering af anlægsbudgettet gennem ansøgninger til offentlige og private fonde og tilskudsgivere Organisationen på plads inkl. medlemstegning September november 2009 Udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale December 2009 Byggetilladelser, licitation Januar - maj 2010 Byggefase Juni 2010 Indvielse DDOland2008 COWI 15

16 Anlægsbudget Anlægsudgifter, excl. moms Grund stilles til rådighed af Jammerbugt Kommune 0 Entreprenørudgifter i alt Anlægsbudgettet for Naturcafé-delen er beregnet ud fra tegninger og materialevalg, beskrevet af arkitektfirmaet Jørgen Ussing Bømler, Løkken. Der er lagt vægt på gode solide materialer, som træ og eternittag jf. lokalplanen Renovering af det gamle grejhus (kulturhus) Nyt grejhus 4 x 8 m Terrasse 100 m Havkajakker Projektering og tilsyn Uforudsete udgifter Inventar Naturudstilling, feltbiologisk udstyr, undervisningsmaterialer mv Anlæg i alt Optioner: Udendørs scene overdækket med sejl Motorbåd Opgradering af byggeri til 0-energi med jord- og solvarme

17 Finansiering Bidragsydere Beløb Status Jammerbugt Kommune Friluftsrådet LAG, Lokal Aktionsgruppe Lokale fonde Lokal finansiering Grund stilles vedlagerfrit til rådighed 0 tilsagn Støtte til udvikling af projektet, lokale landdistriksmidler tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet, lokale landdistriksmidler søgt sep Til naturformidling tilsagn Til udstilling, undervisningsmaterialer, feltbiologisk udstyr tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet søgt sep Eget arbejde + lokale bidrag igangsat I alt

18 Driftsbudget Årligt driftsbudget Bygningsdrift Udgift Indtægt Vedligeholdelse Varme, el og rengøring Fornyelse Aktiviteter Naturskoler, skoler, institutioner Værested for unge (kommunal tilskudsordning) Udlejning af både mv Kulturformidling og lokalhistorien Kunstudstillinger og anden udstillingsaktivitet Frivillige ildsjæle og andre lokale aktivister Musik café foredragsaftener Foreningsliv Kontingenter, sponsorater, andre brugerbidrag Café Forpagtningsaftale / drift i eget regi Udleje af lokaler til møder I alt

19 Noter Frivillige ildsjæle og andre lokale aktivister Projektet har allerede sikret sig tilsagn fra en række lokale ressourcepersoner, som uden honorar vil tilbyde arrangementer med udgangspunkt i Natur- og Kulturcaféen. Indtægter fra denne indsats er vurderet til kr. pr. år i driftsbudgettet. Indtil nu er der sikret samarbejde med kompetencepersoner, der kan tilbyde: Litteraturarrangementer. Kunstudstillinger. Lokalhistorisk guidning. Kirkerundvisninger. Naturvejledning. Arrangementer og kurser på vandet i samarbejde med havnens klubber. Medlemskontingenter, sponsorater m.v. På grundlag af den udviste interesse i lokalsamfundet er kontingentindtægter og sponsorater sat til kr. årligt i driftsbudgettet. Det forventes, at der bl.a. tilbydes følgende: Individuelt medlemskab. Familiemedlemskab. Børnefamiliemedlemskab med mulighed for at holde børnefødselsdage i Natur- og Kulturcaféen (evt. med tilkøb af aktivitetstilbud). Lokale virksomheder tilbydes sponsorater evt. med tilbud om en mindre udstilling af virksomhedens produkter eller serviceydelser (Gjøl Trolde kan nævnes som eksempel). Samarbejde med relevante parter Optimering af synergieffekter og samarbejdsmuligheder og minimering af lokal konkurrence er prioriteret højt i projektet. De første samarbejdsaftaler er indgået og flere vil følge: Gjøl Kro det kendte lokale spisested (tilbyder ikke overnatning). Yellow Hotel det nye hotel og wellnesscenter på Øland. Brugsen på Gjøl indkøbssamarbejde. Jammerbugt Turistbureau markedsføring, aktiviteter, projekter. 19

20 20 Bygningstegninger

21 Nord Vest Øst Syd 1. udkast 21

22 Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn: Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Den selvejende institutions hjemsted er: Jammerbugt Kommune Adressen er: Gjøl Havn, Gjøl, 9440 Aabybro. 2. Formål Natur og Kulturcaféen på Gjøl Havn gennemføres som et multifunktionelt byggeri, der kan tilgodese en lang række behov hos meget forskellige målgrupper. De enkelte målgruppers anvendelse af bygningerne veksler fra årstid til årstid. Set over flere år vil der sandsynligvis ske ændringer i brugernes behov. Nogle falder måske fra og nye kommer til. Bygningerne og omgivelserne skal skabe rammerne for nuværende og nye aktiviteter, der: Giver optimale muligheder for naturaktiviteter og formidling af Limfjordsnaturen Sikrer gode muligheder for formidling af landsbyens rige og særegne kulturhistorie Styrker friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikling af nye samarbejdsrelationer med turisterhvervet, overnatningssteder, skoler, institutioner m.fl. Skaber et levende kulturelt samlingssted for såvel lokale som turister Igangsætter en fremtidig fornyelse, der tager udgangspunkt i og hensyn til havnens og landsbyens historie og øger det samlede aktivitetsniveau i lokalsamfundet Styrker lokalsamfundet og de bestående og nye virksomheders udviklingsmuligheder Øger ungdommens fritidsaktiviteter i lokalsamfundet Skaber grundlag for nye arbejdspladser 3 Medlemskab Som medlemmer optages foreninger, erhvervsvirksomheder og personer, som vil støtte institutionens formål Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af regnskabsåret. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales forud for hvert regnskabsår. 4 Optagelse eller eksklusion af organisationer med en bestyrelsespost Organisationer (foreninger, grupper eller firmaer), der starter nye aktiviteter op på Gjøl Havn, kan optages som medlem med repræsentation i bestyrelsen. 22 Beslutning om optagelse af en ny medlemsorganisation, som tildeles en bestyrelsespost eller eksklusion af en organisation, der har en bestyrelsespost, kan kun træffes af generalforsamlingen og kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. Hvis generalforsamlingen træffer beslutning om eksklusion af en organisation med en bestyrelsespost, træder eksklusionen i kraft straks. 5 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev eller mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Godkendelse af budget for det kommende år 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal

23 generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 6 Bestyrelsen Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer. 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år 3 medlemmer. På den stiftende generalforsamling i 2009 vælges 3 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år. De bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af organisationer udpeges for en 2-årig periode. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Roklub 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Sejlklub 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Fisker og Bådelaug 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Borger og Erhvervsforening 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Lokalhistoriske Forening Jammerbugt Turistbureau tilbydes en observatørpost med taleret i bestyrelsen Bestyrelsen leder institutionen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen kan dog vedtage at ansætte en kasserer, som ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Formanden og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i hans fravær næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres der protokol. 7 Økonomi, regnskab og revision Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer 8 Tegning og hæftelse Den selvejende institution Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af den samlede bestyrelse. Det påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler den selvejende institution. 9 Vedtægtsændringer og opløsning Forslag om ændringer af vedtægter eller om opløsning af den selvejende institution, kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Vedtages forslagene med 2/3 af de fremmødte, men ikke 2/3 af samtlige medlemmer, indkaldes med 2 ugers skriftlig varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte uanset disses antal. I tilfælde af opløsning er generalforsamling og bestyrelse forpligtet til at søge institutionens aktiver anvendt i overensstemmelse med de i 2 nævnte formål. Vedtægterne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Således vedtaget på generalforsamlingen.. Dirigentens underskrift Bestyrelsens underskrift 23

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Projektet Bergmannhus

Projektet Bergmannhus Projektet Bergmannhus Thurø den 4.juni 2014 Indhold Hvem står bag projektet.. side 3 Baggrunden for projektets opstart. side 3 Projektsansvarlige side 3 Formålsbeskrivelse.. side 3 Fakta om huset.side

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG 1 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere