Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn"

Transkript

1 Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter mødested værested levende landsby GJØL

2 Indhold Projektbeskrivelse Vision og formål Aktiviteter i Natur- og Kulturcaféen Organisering af projektet Placering på havnen Projektets tidsplan Anlægsbudget Driftsbudget Noter Bygningstegninger Vedtægter Udarbejdet af Arbejdsgruppen bag Natur- og Kulturcaféen Gjøl Borger- og Erhvervsforening April 2009

3 PROJEKTBESKRIVELSE Baggrund I foråret 2003 blev idéen, om at etablere et centrum for naturaktiviteter og formidling af natur- og kulturværdier, der er tilknyttet Limfjorden og lokalsamfundet Gjøl, skabt i forbindelse med tværgående drøftelser om kultur- og fritidsmuligheder i den daværende Aabybro Kommune. Emnet kom senere på dagsordenen i forbindelse med lokale borgermøder forud for kommuneplanrevisionen samme år. Her blev emnet prioriteret højt i den efterfølgende opsamling, som kommunalbestyrelsen udførte sammen med Gjøl Borger- og Erhvervsforening. I 2004 arbejdede lokale foreninger og Naturskolen i Store Vildmose videre med mulighederne og indholdet i et kommende projekt, hvor der fokuseres på naturen i og omkring Limfjorden. Det medførte blandt andet, at der med naturskolens faglige bistand, blev oprettet en hjemmeside med formidling af naturen og en del af kulturhistorien omkring Limfjorden ved Gjøl (med økonomisk støtte fra Friluftsrådet). I foråret 2005 afholdtes fællesmøder mellem lokale foreninger, kommunale institutioner og Aabybro Kommune. Efter ansøgning om støtte til projektet fik Gjøl Borger- og Erhvervsforening i marts 2006 kr fra Friluftsrådet i tilskud til etablering af en Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Kommunesammenlægningen betød dog, at Aabybro Kommune ikke, trods en meget positiv indstilling overfor idé- og projektindhold, fik taget endelig stilling til at støtte projektet økonomisk. Efterfølgende har Gjøl Borger- og Erhvervsforening samt en lokal arbejdsgruppe med bred forankring på Gjøl arbejdet videre for at få projektet udviklet. Jammerbugt Kommune har efterfølgende 3

4 Foto: Nordjyske / Grethe Dahl bakket op omkring udvikling af projektet med kr Med kommunens blåstempling af projektet og en stor lokal opbakning, ser vi gode muligheder for at realisere projektet. I oktober-november måned 2008 blev der afholdt møder med de nuværende foreninger på havnen og andre brugere af havnens faciliteter. Her diskuterede man projektets indhold, udviklingsmuligheder og placering af bygninger på havnen. Tilsvarende blev projektet præsenteret på et offentligt indkaldt borgermøde på Gjøl Kro, hvor der forud havde været en beskrivelse af projektet i landsbyavisen, Gjøl Posten. Fra samtlige foreninger og på borgermødet var der meget stor opbakning til projektets ide og indhold. Arbejdsgruppen blev opfordret til at arbejde videre med henblik på at få projektet gennemført. 4 Sideløbende med det ovennævnte lokale arbejde er der for hele kommunen blevet gennemført et omfattende arbejde med at udvikle målsætninger, strategier og handlingsplaner for turistudviklingen i Jammerbugt Kommune. Her udpeges Gjøl Havn til centrum for udvikling af aktiv Limfjordsturisme i Jammerbugt Kommune. I efteråret 2008 blev der nedsat en udviklingsgruppe, som har til opgave at komme med konkrete forslag til udvikling af aktivferie på Gjøl. I kommissoriet er det formuleret, at Gjøl Havn skal danne rammen om en lang række aktive ferietilbud med fokus på vandaktiviteter. Udviklingsgruppen har holdt 2 møder i 2008 og det forventes, at arbejdet afsluttes medio 2009.

5 Gruppen er sammensat af udpegede borgere fra Gjøl, repræsentanter fra 2 kommunale forvaltninger og har turistchefen for Jammerbugt Kommune i spidsen. Det kan allerede nu fastslås, at projekt Natur Kulturcafé indgår som en integreret del i flere af udviklingsgruppens foreløbige fokusområder. Sandsynligvis vil udviklingsgruppen pege på yderligere initiativer, som kan styrke den fremtidige turismeudvikling på Gjøl. Vi ønsker ikke en historieløs udvikling på Gjøl. Natur kulturhistorien om øen, havnen, fjorden, fiskerne, landvindingerne, Ulvedybet mv. er centrale elementer i formidlingen. Trods moderniseringer og evt. udvidelser af havnen, bør denne stadig have bådpladser, der er reserveret til fiskejoller og evt. historiske limfjordsfartøjer. Bænken på havnen og andre klenodier med historie bør bevares. Vi ønsker med andre ord udvikling med bevarelse af autentiske elementer fra tiden, der gik. Nogle af ønskerne fra turistudviklingsgruppen vil muligvis komme til at indgå som justeringer eller mindre udvidelser af det fremsendte projekt. Økonomisk krævende forslag vil evt. danne udgangspunkt for nye udviklingsprojekter på Gjøl Havn. Fortiden er også en del af fremtiden Historisk var Gjøl helt op til 1900-tallet en isoleret ø i Limfjorden. Med afgrænsningen mod Limfjorden i syd er der helt op i vor tid stadigvæk en ø-effekt. Der er fra 10 km og længere til de nærmeste bysamfund. Selv nu, hvor afstandene ved hjælp af privatbiler og nogle daglige busforbindelser, alt andet lige, er blevet meget kortere er landsbyen og lokalsamfundet på Gjøl fortsat et relativt isoleret sted. Det øger behovet for lokale aktiviteter, først og fremmest for dem, der er bosat i området. Et højt aktivitetsniveau gennem foreningsliv og initiativgrupper er en vigtig forudsætning for, at bosætningen kan fastholdes og øges. Den planlagte Natur- og Kulturcafé på Gjøl havn vil kunne blive et centralt samlingssted for flere aldersgrupper og stedet vil kunne understøtte kommunens strategioplæg, hvor der er enighed om at prioritere natur- og kulturværdier i Jammerbugt Kommune. 5

6 Gjøl som omdrejningspunkt for udvikling af Limfjords-turismen i Jammerbugt Kommune Det er Jammerbugtens kyststrækninger, der giver grundlag for den store turisttilstrømning til Jammerbugt Kommune. Som enkeltstående attraktion er Fårup Sommerland den største med ca besøgende pr. år. Langt de fleste turister bor i nærheden af de attraktive badestrande. I de senere år er der sket et gradvist skifte i turisternes efterspørgselsmønster. Flere søger indhold og oplevelser. Fysisk aktivitet og sundhed spiller også en stigende rolle. Limfjorden er Jammerbugt Kommunes rolige vand. Gjøl har et charmerende og trygt havnemiljø. De fleste maritime friluftsaktiviteter kan her udøves i flere dage pr. sæson og på en sikrere måde end det er tilfældet i Jammerbugten. På markedsføringssiden vil Jammerbugt Turistbureau, hoteller, campingpladser, andre overnatningssteder, sommerhusudlejningsbureauer m.fl. være naturlige samarbejdspartnere for Gjøl Havn Lokal opbakning den vigtigste forudsætning for projektet Som med andre større, lokale projekter på Gjøl er der enighed om, at det frivillige, lokale engagement er, og vil være, det bærende element i udvikling, realisering og efterfølgende drift af projektet. At det lokale engagement er stort og har været drivkraften bag mange initiativer på Gjøl, kommer bl.a. til udtryk ved, at Gjøl blev udpeget som årets landsby Synergieffekt mellem lokale behov og turistmæssige interesser Projektet har undervejs udviklet sig fra at være et helt lokalt projekt med bosætning og attraktive levevilkår i centrum til også at være et turismesamarbejdsprojekt, der vil give øget aktivitet på havnen og sandsynligvis 1-2 nye lokale arbejdspladser (måske flere på sigt). Det skal påpeges, at der ikke på nuværende tidspunkt kan påpeges modsætninger mellem turistinteresser og lokale interesser. Tværtimod optimeres udnyttelsen af menneskelige ressourcer, bygninger, udstyr og investeret kapital ved at forfølge den nævnte dobbeltstrategi. Fælles juridisk ejerskab Den nedsatte arbejdsgruppe vil i 2009 blive afløst af en ny juridisk enhed, som skal være bygherre og ejer af projektet. Den juridiske enhed bliver udformet som en selvejende institution med bestyrelsesrepræsentanter fra samtlige relevante foreninger på Gjøl og andre lokale ressourcepersoner. Der vil desuden ske en vedtægtsmæssig sikring af, at kommunale turistinteresser kan være repræsenteret i bestyrelsen. I nærværende projektbeskrivelse gengives projektets hidtidige udvikling, idé og indhold. Disse planer vil yderligere blive bearbejdet hen imod projektets realisering. På vegne af arbejdsgruppen Kay Werner Formand for Gjøl Borger- og Erhvervsforening 6

7 Et fritidssted og et arbejdssted med aktiviteter, tilbud, oplevelser, samvær og handel. Gennem samarbejde og alliancer bliver Gjøl havn et vitalt knudepunkt mellem fjord og land. Et sted med værdier for dem, der sejler, ror, padler, vandrer, cykler eller kører ind, og for dem, som bor på Gjøl. Et sted med respekt for tiden, der gik. Og en dynamo for udnyttelse af muligheder, der kommer. vision og formål 7

8 Formål Projektet er for fastboende og gæster. Det skal være endnu mere attraktivt at bo og leve på Gjøl. Det skal være endnu mere spændende og udfordrende at være turist på Gjøl. Den del af projektet, som består af en Natur- og Kulturcafé gennemføres som et multifunktionelt byggeri, der kan tilgodese en lang række behov hos meget forskellige målgrupper. De enkelte målgruppers anvendelse af bygningen veksler fra årstid til årstid. Set over flere år vil der sandsynligvis ske ændringer i brugernes behov. Nogle falder måske fra og nye målgrupper kommer til. Bygningerne og omgivelserne skal skabe rammerne for nuværende og nye aktiviteter der: Giver optimale muligheder for naturaktiviteter og formidling af Limfjordsnaturen. Sikrer gode muligheder for formidling af landsbyens rige og særegne kulturhistorie. Styrker friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikler nye samarbejdsrelationer med turisterhvervet, overnatningssteder, skoler, institutioner m.fl. Skaber et levende kulturelt samlingssted, for såvel lokale som turister. Igangsætter en fremtidig fornyelse, der tager udgangspunkt i og hensyn til havnens og byens historie og øger det samlede aktivitetsniveau i lokalsamfundet. Styrker lokalsamfundet og de bestående og nye virksomheders udviklingsmuligheder, Øger ungdommens fritidsaktiviteter i lokalsamfundet. Skaber grundlag for 1-2 nye arbejdspladser direkte og forhåbentligt flere på sigt. Der arbejdes målrettet på, at samle og udvikle oplevelsesprodukter, der henvender sig til flere forskellige målgruppe, der efterspørger oplevelser ved og på fjorden. 8 Dette udviklingsarbejde sker i meget høj grad gennem samarbejde og netværksdannelse mellem flere aktører. Missionen er, at samle forskellige parter alle med særlige kompetencer og interesser i et centernetværk omkring Gjøl Havn. Parterne deltager i fælles markedsføring af nye oplevelser og aktiviteter og udnytter de fysiske rammer i sæsonen. Disse rammer bruges samtidig og specielt i vinterhalvåret af de fastboende på Gjøl.

9 aktiviteter i natur- og kulturcaféen Naturformidling Gjøl, som indtil begyndelsen af forrige århundrede var en ø, ligger i dag som en halvø ud i en meget værdifuld del af Limfjorden. Gjøl og Nibe Bredninger og det inddæmmede Ulvedybet er udlagt som naturreservater og Natura 2000 områder (både fuglebeskyttelsesområde, habitatområde og Ramsarområde). I Natur- og Kulturcaféen opbygges en overvejende permanent udstilling om naturtyper og vigtigste arter i de ovennævnte områder. Udstillingen, som ikke kræver bemanding, vil være tilgængelig for alle gæster i caféen. Der vil desuden være mulighed for at lave mindre temaudstillinger i bygningen, hvis der opstår ønske og økonomisk mulighed for det. Der påtænkes desuden afholdt offentlige ekskursioner med udgangspunkt i Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn. På ønskelisten til Natur- og Kulturcaféen står også en velegnet motorbåd, som (på bestilling) kan sejle gæster ud på guidede ture på fjorden (institutioner, skoler, turistgrupper m.fl.) 9

10 Naturskoler, skoler, institutioner Jammerbugt Kommunes to naturskoler er placeret således, at de ikke umiddelbart har tilknytning til Limfjorden. Både Naturskolen i Store Vildmose og Naturcenter Fosdalen har udtrykt ønske om kunne benytte sig mere af de mange muligheder, som Limfjorden byder på, bl.a. strandenge og brakvandsbiotoper. Skoler og institutioner fra Jammerbugt Kommune samt gymnasier og andre undervisningsinstitutioner fra f.eks. Aalborg vil ligeledes kunne anvende de nye faciliteter ved Gjøl Havn. Som vist på tegningerne er der afsat plads til, at det største af lokalerne blandt andet anvendes til indendørs undervisning i forbindelse med naturrelaterede aktiviteter. Nye produkter, der tager udgangspunkt i lokale ressourcer og skabes gennem samarbejde med andre Gjøl Roklub har allerede ro- og kajakkurser for medlemmer. Gjøl Sejlklub tilbyder bl.a. surferkurser. Eksisterende traditioner, kompetencer og ressourcer er grundlaget for at skabe fremtidige kurser, som nok primært afvikles i turistsæsonen. Flere af kurserne afholdes med inddragelse af Jammerbugt Turistbureau og andre kompetencepartnere, f.eks. Grejbank Nordvest. Roskole, sejlerskole, surferskole og havkajakskole vil sandsynligvis blive de første nye ferie- og fritidstilbud, der både byder på fysisk aktivitet og kompetenceudvikling. Men der kommer givetvis flere! 10

11 Kulturformidling Natur- og Kulturcaféen skal også fungere som formidler af den lokale kulturhistorie. Her tænkes der blandt andet på: formidlingen af lokalhistorien om bonde- og fiskersamfundet, der blev stærkt påvirket af indvandringen af indre missionske fiskere fra Harboøre. Hans Kirk skrev sin version i romanen FISKERNE, som blev udgivet I I vores formidling gengives både romanens frie, men stærke, beskrivelse, og virkelighedens Gjøl i 1920erne. Historien om Gjøltrolden (Dam Trolden), som blev kendt i det meste af verden. Trolden produceres stadig på Gjøl. Fortællingen om slagteren, der startede med at lave håndværkspølser på Gjøl, og endte med at blive fabrikant af Gøl Pølser. Illustrationen af, hvordan landvindingsarbejdet i begyndelsen af 1900-tallet forvandlede øen Gjøl til en pynt, der stikker ud i Limfjorden. Beretningen om, hvordan en langstrakt landsby med gårde og huse langs en gennemgående vej (en rækkeby) forvandlede sig til en landsby, hvor landbrugserhvervets husdyrproduktion flyttede ud, så landsbybilledet i stadig stigende grad præges af bosætning for borgere, der arbejder udenfor lokalsamfundet. Det er planen, at den permanente kulturformidling samles i det gamle grejhus (det røde hus med sladrebænken), der indgår i projektet. Det lille røde kulturhus indrettes, så det kan være åbent uafhængig af de øvrige aktiviteter i projektet. Dette vil betyde, at alle, der kommer til havnen, kan få en historie med hjem om livet på og omkring Gjøl. Værested på tværs af alder Der lægges op til, at alle, på tværs af alder og tilknytningsforhold, kan bruge stedet især uden for sommersæsonen. Det er målet, at dørene skal være åbne så mange timer som muligt, på såvel hverdage som i weekender. Aktiviteter, udstillinger og arrangementer skal sigte på mange forskellige fritidsinteresser og kulturaktiviteter. Stedet vil også danne ramme for den ugentlige sommerunderholdning på havnen, som efterhånden er blevet en tradition på Gjøl. Det etablerede foreningsliv De mange gode kræfter, i det mangfoldige lokale foreningsliv, har et stort ønske om at samarbejde og mødes på tværs af interesser og faste klublokaler. Et sådant tværgående samvær og samarbejde kan næsten ikke undgå at udvikle indholdet i de enkeltstående foreninger og klubber. 11

12 Uetablerede interessegrupper Arrangementer, samvær og aktiviteter, der skabes i det skitserede projekt, vil øge de ikke organiserede borgeres integration i landsbyfællesskabet. Vi forventer også, at der ud af de nye muligheder vil opstå nye netværk, interessegrupper eller foreninger. Værested for de unge Fremtiden for ungdomsklubben i den stedlige integrerede daginstitution er usikker. Der er tale om en klub, der har været meget velbesøgt af børn og unge i alderen år. De ældre teenagere på år benytter sig tillige i mindre grad af ungdomsklubtilbud i Aabybro, samt den Kommunale Ungdomsskoles tilbud. I disse grupper af unge findes der mange, som ikke deltager i idrætsforeningens aktiviteter, og de savner et sted, hvor de i trygge rammer kan samles i hverdagen og weekenderne. Det gives der rigtig gode muligheder for i de skitserede faciliteter. Bygningen på havnen kan stilles til rådighed til ovennævnte målgrupper. De unges evt. anvendelse af bygningen vil hverken have positiv eller negativ indvirkning på det udarbejdede driftsbudget. Kunstudstillinger Cafélokalet skal blandt andet anvendes til skiftende kunstudstillinger. Her tænkes der i første omgang på de lokale kunstnere, gallerier og den meget aktive Aabybro Kunstforening. 12 Foredragsaftener For at øge tilbud og sammenhold i lokalsamfundet, tænkes der arrangeret mangeartede foredragsaftener under temaer som f.eks.: forfatterskaber og litteratur der tager udgangspunkt i Limfjordsegnen. kunstnere der finder deres motiver i Limfjordsegnen omkring Gjøl. lokalhistorie. Limfjordsnaturen. styrkelse af landsbysamfund. En del af foredragene vil kunne arrangeres i samarbejde med folkeoplysningsforbundene og folkeuniversitetet, og nogle af de mange foreninger på Gjøl, i øvrigt. Café Caféen skal erstatte det nuværende is- og grillhus på havnen. Café-funktionen skal kunne understøtte de mangeartede funktioner og arrangementer og skal kunne servere forfriskninger, som f.eks. kaffe, brød, vand m.m. Caféen skal i sommersæsonen være åben i samme omfang som dørene til huset er åbne. Udenfor den egentlige sæson skal caféaktiviteten tilpasses til det økonomiske underlag. Caféaktiviteten skal ikke være en konkurrent til den lokale dagligvareforretning eller kroen, men skal primært erstatte det nuværende ishus på havnen. Cafedriften vil være en vigtig indtægtskilde til driften af huset.

13 organisering af projektet Selvejende institution Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn Bestyrelse Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for Natur- og Kulturcaféen. Bestyrelsen består 11 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen. 5 medlemmer udpeges af nedenstående foreninger. Valgt på generalforsamlingen 6 Gjøl Borger- og Erhvervsforening 1 Gjøl Roklub 1 Gjøl Sejlklub 1 Gjøl Fisker- og Bådelaug 1 Gjøl Lokalhistoriske Forening 1 Jammerbugt Turistbureau tilbydes en observatørpost med taleret i bestyrelsen 1 (evt. Turistforum eller anden aftales). Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Som medlemmer optages foreninger, erhvervsvirksomheder og personer, som vil støtte institutionens formål. Fastsættelse af kontingent sker på generalforsamlingen. Der henvises i øvrigt til det udarbejdede vedtægtsforslag, se bilag. 13

14 Placering på havn P-plads Havnebassin Legeplads Grill plads Slæbested Ny vej Ny terrasse Stejleplads Ny bygning Grejhus Ny bygning Naturcafé Eksist. hus Kulturhus Fjordgade Mulig placering af ny bygning til Fisker- og Bådelauget Parkering Eksist. fiskerhus Gjøl Kro 14

15 projektets tidsplan April september 2009 Finansiering af anlægsbudgettet gennem ansøgninger til offentlige og private fonde og tilskudsgivere Organisationen på plads inkl. medlemstegning September november 2009 Udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale December 2009 Byggetilladelser, licitation Januar - maj 2010 Byggefase Juni 2010 Indvielse DDOland2008 COWI 15

16 Anlægsbudget Anlægsudgifter, excl. moms Grund stilles til rådighed af Jammerbugt Kommune 0 Entreprenørudgifter i alt Anlægsbudgettet for Naturcafé-delen er beregnet ud fra tegninger og materialevalg, beskrevet af arkitektfirmaet Jørgen Ussing Bømler, Løkken. Der er lagt vægt på gode solide materialer, som træ og eternittag jf. lokalplanen Renovering af det gamle grejhus (kulturhus) Nyt grejhus 4 x 8 m Terrasse 100 m Havkajakker Projektering og tilsyn Uforudsete udgifter Inventar Naturudstilling, feltbiologisk udstyr, undervisningsmaterialer mv Anlæg i alt Optioner: Udendørs scene overdækket med sejl Motorbåd Opgradering af byggeri til 0-energi med jord- og solvarme

17 Finansiering Bidragsydere Beløb Status Jammerbugt Kommune Friluftsrådet LAG, Lokal Aktionsgruppe Lokale fonde Lokal finansiering Grund stilles vedlagerfrit til rådighed 0 tilsagn Støtte til udvikling af projektet, lokale landdistriksmidler tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet, lokale landdistriksmidler søgt sep Til naturformidling tilsagn Til udstilling, undervisningsmaterialer, feltbiologisk udstyr tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet tilsagn Støtte til gennemførelse af projektet søgt sep Eget arbejde + lokale bidrag igangsat I alt

18 Driftsbudget Årligt driftsbudget Bygningsdrift Udgift Indtægt Vedligeholdelse Varme, el og rengøring Fornyelse Aktiviteter Naturskoler, skoler, institutioner Værested for unge (kommunal tilskudsordning) Udlejning af både mv Kulturformidling og lokalhistorien Kunstudstillinger og anden udstillingsaktivitet Frivillige ildsjæle og andre lokale aktivister Musik café foredragsaftener Foreningsliv Kontingenter, sponsorater, andre brugerbidrag Café Forpagtningsaftale / drift i eget regi Udleje af lokaler til møder I alt

19 Noter Frivillige ildsjæle og andre lokale aktivister Projektet har allerede sikret sig tilsagn fra en række lokale ressourcepersoner, som uden honorar vil tilbyde arrangementer med udgangspunkt i Natur- og Kulturcaféen. Indtægter fra denne indsats er vurderet til kr. pr. år i driftsbudgettet. Indtil nu er der sikret samarbejde med kompetencepersoner, der kan tilbyde: Litteraturarrangementer. Kunstudstillinger. Lokalhistorisk guidning. Kirkerundvisninger. Naturvejledning. Arrangementer og kurser på vandet i samarbejde med havnens klubber. Medlemskontingenter, sponsorater m.v. På grundlag af den udviste interesse i lokalsamfundet er kontingentindtægter og sponsorater sat til kr. årligt i driftsbudgettet. Det forventes, at der bl.a. tilbydes følgende: Individuelt medlemskab. Familiemedlemskab. Børnefamiliemedlemskab med mulighed for at holde børnefødselsdage i Natur- og Kulturcaféen (evt. med tilkøb af aktivitetstilbud). Lokale virksomheder tilbydes sponsorater evt. med tilbud om en mindre udstilling af virksomhedens produkter eller serviceydelser (Gjøl Trolde kan nævnes som eksempel). Samarbejde med relevante parter Optimering af synergieffekter og samarbejdsmuligheder og minimering af lokal konkurrence er prioriteret højt i projektet. De første samarbejdsaftaler er indgået og flere vil følge: Gjøl Kro det kendte lokale spisested (tilbyder ikke overnatning). Yellow Hotel det nye hotel og wellnesscenter på Øland. Brugsen på Gjøl indkøbssamarbejde. Jammerbugt Turistbureau markedsføring, aktiviteter, projekter. 19

20 20 Bygningstegninger

21 Nord Vest Øst Syd 1. udkast 21

22 Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn: Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Den selvejende institutions hjemsted er: Jammerbugt Kommune Adressen er: Gjøl Havn, Gjøl, 9440 Aabybro. 2. Formål Natur og Kulturcaféen på Gjøl Havn gennemføres som et multifunktionelt byggeri, der kan tilgodese en lang række behov hos meget forskellige målgrupper. De enkelte målgruppers anvendelse af bygningerne veksler fra årstid til årstid. Set over flere år vil der sandsynligvis ske ændringer i brugernes behov. Nogle falder måske fra og nye kommer til. Bygningerne og omgivelserne skal skabe rammerne for nuværende og nye aktiviteter, der: Giver optimale muligheder for naturaktiviteter og formidling af Limfjordsnaturen Sikrer gode muligheder for formidling af landsbyens rige og særegne kulturhistorie Styrker friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikling af nye samarbejdsrelationer med turisterhvervet, overnatningssteder, skoler, institutioner m.fl. Skaber et levende kulturelt samlingssted for såvel lokale som turister Igangsætter en fremtidig fornyelse, der tager udgangspunkt i og hensyn til havnens og landsbyens historie og øger det samlede aktivitetsniveau i lokalsamfundet Styrker lokalsamfundet og de bestående og nye virksomheders udviklingsmuligheder Øger ungdommens fritidsaktiviteter i lokalsamfundet Skaber grundlag for nye arbejdspladser 3 Medlemskab Som medlemmer optages foreninger, erhvervsvirksomheder og personer, som vil støtte institutionens formål Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af regnskabsåret. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales forud for hvert regnskabsår. 4 Optagelse eller eksklusion af organisationer med en bestyrelsespost Organisationer (foreninger, grupper eller firmaer), der starter nye aktiviteter op på Gjøl Havn, kan optages som medlem med repræsentation i bestyrelsen. 22 Beslutning om optagelse af en ny medlemsorganisation, som tildeles en bestyrelsespost eller eksklusion af en organisation, der har en bestyrelsespost, kan kun træffes af generalforsamlingen og kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. Hvis generalforsamlingen træffer beslutning om eksklusion af en organisation med en bestyrelsespost, træder eksklusionen i kraft straks. 5 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev eller mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Godkendelse af budget for det kommende år 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal

23 generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 6 Bestyrelsen Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer. 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år 3 medlemmer. På den stiftende generalforsamling i 2009 vælges 3 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år. De bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af organisationer udpeges for en 2-årig periode. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Roklub 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Sejlklub 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Fisker og Bådelaug 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Borger og Erhvervsforening 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Gjøl Lokalhistoriske Forening Jammerbugt Turistbureau tilbydes en observatørpost med taleret i bestyrelsen Bestyrelsen leder institutionen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen kan dog vedtage at ansætte en kasserer, som ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Formanden og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i hans fravær næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres der protokol. 7 Økonomi, regnskab og revision Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer 8 Tegning og hæftelse Den selvejende institution Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af den samlede bestyrelse. Det påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler den selvejende institution. 9 Vedtægtsændringer og opløsning Forslag om ændringer af vedtægter eller om opløsning af den selvejende institution, kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Vedtages forslagene med 2/3 af de fremmødte, men ikke 2/3 af samtlige medlemmer, indkaldes med 2 ugers skriftlig varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte uanset disses antal. I tilfælde af opløsning er generalforsamling og bestyrelse forpligtet til at søge institutionens aktiver anvendt i overensstemmelse med de i 2 nævnte formål. Vedtægterne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Således vedtaget på generalforsamlingen.. Dirigentens underskrift Bestyrelsens underskrift 23

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere