Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard"

Transkript

1 Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Indhold: 1. INDLEDNING METODER Forårsbesigtigelse Sommerbesigtigelse RESULTATER Delområde 1 - Veggerby Delområde 2 Alstrup Hede Delområde 3 Nysum Hede Delområde 4 Skørping... 8 BILAG 1. OVERSIGTKORT OVER FOREKOMST AF BILAG IV-PADDER... 9 BILAG 2. TABELOVERSIGT OVER FOREKOMSTEN AF BILAG IV-PADDER BILAG 3. TABELOVERSIGT OVER FOREKOMST AF IKKE BILAG IV-PADDER AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur. Firmaet har siden opstart i 1992 beskæftiget forskellige eksperter indenfor flere fagområder (biologer, agronomer, ingeniører m.fl.). Læs mere om vores arbejde på Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Fruebjergvej 3, Boks 102, 2100 Kbh Ø, Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Forskerparken NOVI, 9220 Aalborg Ø, Tel: Amphi Consult v/lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Amphi Consult v/per Klit Christensen, Vistelhøjvej 5, Skarrild, 6933 Kibæk, Amphi Consult v/lars Christian Adrados, Årupvej 44, Årup, 7752 Snedsted,

2 1. Indledning I forbindelse med en forestående revision af temaerne økologiske forbindelser og særlige naturområder har Rebild Kommune ønsket at få belyst fire forskellige delområders relevans i henhold til denne revision. De fire delområder er følgende: Delområde 1 Veggerby (35 lokaliteter) Delområde 2 - Alstrup Hede (40 lokaliteter) Delområde 3 - Nysum Hede (37 lokaliteter) Delområde 4 Skørping (45 lokaliteter) Ud af disse fire delområder er de tre (1, 2 og 4) allerede udpeget som kommunale økologiske forbindelser. Delområde 2 - Nysum Hede - indeholder en stor koncentration af vandhuller, hvorfor Rebild Kommune ønsker at få belyst, hvorvidt det er relevant at inddrage pågældende delområde som økologisk forbindelse. Med henblik på at give en vurdering af ovenstående delområders relevans som økologisk forbindelse, har Amphi Consult i 2012 gennemført både en forårs- og sommerbesigtigelse af i alt 157 forhåndsudpegede vandhuller i disse fire delområder. Indeværende afsluttende afrapportering samler op på resultaterne samt de anvendte metoder. I denne afrapportering indgår: - Metodebeskrivelse af både forårs- og sommerundersøgelsen herunder besigtigelsesperioder. - Opsummerende tekststykke vedrørende hvert enkelt af de fire delområder. - Oversigtskort over forekomsten i hvert område af paddearter opført på habitatdirektivets bilag IV. - Tabeloversigt over forekomsten i hvert område af paddearter opført på habitatdirektivets bilag IV. - Tabeloversigt over forekomsten i hvert område af øvrige paddearter, dvs. arter der ikke er opført på habitatdirektivets bilag IV. Udover ovennævnte er følgende tidligere blevet afleveret til Rebild Kommune: Lokalitetsfoto for både forårs- og sommerundersøgelsen. Feltskemaer for både forårs- og sommerundersøgelsen. Disse består af hhv. Amphi Consults eget padderegistreringsskema og 3-skemaer. 2

3 2. Metoder De i alt 157 vandhuller til besigtigelse er blevet forhåndsudvalgt af Rebild Kommune, der også har stået for fremstillingen af feltkort og lokalitetslister. Både ved forårs- og sommerundersøgelsen er der taget ét foto af hver lokalitet. 2.1 Forårsbesigtigelse Metodebeskrivelse Der er benyttet ca. en time inkl. transport pr. vandhul. Ved forårsbesigtigelsen er følgende blevet foretaget: - Eftersøgning af bilag IV padder (ca. 20 min.). Hvis en given bilag IV-art er fundet på en lokalitet, så er yderligere eftersøgning efter denne art blevet indstillet. Eftersøgningen omfatter især visuel eftersøgning af ægklumper fra brune frøer, men også eftersøgning af æg af stor vandsalamander på relevante æglægningssubstrater. Derudover eftersøges adulte store vandsalamandre også med vandhulsketcher. - Standardiseret registrering af makroinvertebrater dvs. eftersøgning i 15 min. med vandhulsketsjer i forskellige mikrohabitater i søen. Denne standardiserede registrering giver mulighed for at lave en individuel tilstandsvurdering af vandhullerne. - En vurdering af vandhullets potentiale for yngleforekomst af bilag IV-padder vurderes, dog kun for de arter, der ikke registreres i søen. Efter aftale med Rebild Kommune er der ved forårsbesigtigelsen hverken foretaget en vurdering af vandhullernes 3-status eller en afgrænsning af vandhullerne. Besigtigelsesperiode Den primære årsag til denne besigtigelse er, at det er den nemmeste måde at kortlægge forekomsten af spidssnudet frø på. Spidssnudet frøs ægklumper kan relativt let registreres, idet disse oftest, men ikke altid, er placeret i bredzonen. Det optimale tidspunkt for at registrere ægklumperne af spidssnudet frø er som oftest medio april, når ægklumperne er nylagte og mulige at adskille fra ægklumper af butsnudet frø. I 2012 var den sidste halvdel af marts dog præget af usædvanlig varmt vejr. Dette var ensbetydende med, at æglægningen startede usædvanligt tidligt for spidssnudet frø, hvorfor forårsbesigtigelserne påbegyndtes allerede ultimo marts. Således er alle forårsbesigtigelserne foretaget i perioden 30. marts til 6. april. Det tidlige tidspunkt for besigtigelserne har utvivlsomt medvirket til, at stor vandsalamander er blevet registreret i færre vandhuller, end hvis forårsbesigtigelsen var blevet foretaget eksempelvis 14 dage senere. Dette ville så til gengæld have bevirket, at forholdsvis flere ægklumper af brune ville have været ubestemmelige. 3

4 2.2 Sommerbesigtigelse Sommerbesigtigelsen tager udgangspunkt i DMU s 3-registreringsskema for vandhuller. Registreringerne følger seneste vejledningsmateriale til besigtigelse af 3-arealer fra DMU 1. Kun vandhuller, som under forårsbesigtigelsen blev konstateret som værende vandhuller er blevet sommerbesigtiget, mens oplagte fejlregistreringer ikke er blevet undersøgt. For disse lokaliteter er der blot udfyldt et feltskema med lokalitetsnummer og kommentaren Ej besigtiget, da det ved forårsundersøgelsen kunne konstateres, at lokaliteten ikke er et vandhul. Der er anvendt ca. en time inkl. transport pr lokalitet til sommerbesigtigelsen. For at opsummere, så er der ved sommerbesigtigelsen foretaget følgende for hvert vandhul: - En udvidet botanisk registrering af vandhullet uden omgivende bræmmer. Efter aftale med Rebild Kommune er der ikke lavet dokumentationscirkler. For små og mellemstore vandhuller er hele bredzonen blevet botanisk besigtiget. For større søer (> ca. 0,5 ha) gælder, at der er blevet udvalgt repræsentative dele af bredzonen rundt om hele søen til botanisk gennemgang. Den submerse vegetation er blevet undersøgt ved at bevæge sig ud i vandhullet (iført waders) flere steder fra bredden. Dybere vandhuller, hvor det ikke har været muligt at gå rundt i waders, er blevet undersøgt vha. en vandplanterive. For vandhuller, der har været udtørret ved besigtigelsen, er der lavet en planteliste, der omfatter de typiske vådbunds-arter, der er blevet registreret på den udtørrede søbund. - Udvidet strukturregistrering. For udtørrede vandhuller er kun de relevante strukturforhold blevet vurderet, således fx ikke vandets klarhed. - En vurdering af, hvorvidt vandhullet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. - Afgrænsningen af det enkelte vandhul er blevet indtegnet på detailkort leveret af Rebild Kommune. Afgrænsningen af søer har fulgt Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper, SNS 1993, samt den aktuelle vejledning om Naturbeskyttelseslovens 3, By- og Landskabsstyrelsen 2009 side 10 og side Eftersøgning af bilag IV-padder og vandhulsinsekter med vandhulsketcher. På de lokaliteter, hvor både stor vandsalamander og spidssnudet frø blev registreret under forårsbesigtigelsen, er der i gennemsnit brugt kortest tid pr vandhul på eftersøgning med vandhulsketcher. 1 Fredshavn et al.: Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Version 1.04, Juni Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 4

5 Besigtigelsesperiode Sommerinventeringen af vandhullerne er foretaget i perioden 12. juni til 14. august. Under forårsbesigtigelsen blev spidssnudet frø registreret i rigtig mange af de undersøgte vandhuller. Dog var der en del vandhuller, hvor arten ikke blev registreret på trods af, at det vurderedes som sandsynligt, at arten var til stede (høj potentiale-vurdering). Dette skyldtes fx, at eventuelle ægklumper blev overset eller mere hyppigt, at ægklumperne ikke med sikkerhed kunne skelnes fra butsnudet frø. Alle disse vandhuller blev tilstræbt besigtiget i juni. Årsagen hertil er, at det i juni endnu er muligt at finde og arts-bestemme de fleste haletudser af brune frøer, inden de metamorfoserer og går på land, hvilket sædvanligvis sker omkring månedsskiftet juni/juli. 3. Resultater I dette afsnit sammenfattes resultaterne for hver enkelt af de fire delområder. Af bilag 1 fremgår oversigtskort over beskyttelsesstatus for hvert af de fire områder. Bilag 1 og 2 indeholder tabeloversigter over forekomsten af registreringerne af hhv. bilag IV-padder og ikke bilag IV-padder for hvert enkelt af de fire områder. 3.1 Delområde 1 - Veggerby Området huser en høj koncentration af vandhuller, således ca. 3,7 vandhul/km 2. Dette kan sammenlignes med et 240 km 2 stort område syd for Aalborg i Aalborg Kommune, hvor der i gennemsnit er ca. 1,6 vandhul/km 2. Generelt for områdets i alt 35 forhåndsudpegede vandhuller er, at langt størstedelen er præget af relativt næringsfattige forhold. Især vandhullerne i Vegger Plantage er meget specielle, idet de er brunvandede og meget næringsfattige med gode arter såsom liden siv, soldug, sphagnum, mose-pors m.v. Disse vandhuller er meget næringsfattige, fordi de ligger ret isoleret i forhold til landbruget samt, at de i høj grad holdes lysåbne (hvorved bladfald undgås), da de anvendes til jagtformål. Særligt skal 1-01 og 1-10 fremhæves som lokaliteter med en meget høj naturværdi. Faktisk er lokalitet 1-01 ikke et vandhul, men en højmose med sphagnum. En del vandhuller ligger tæt op ad eller totalt omgivet af dyrkede marker. Disse er selvsagt mere eutrofierede, men ikke i samme grad, som man ser i mange andre områder i Himmerland og Vendsyssel. Således er der i flere af disse vandhuller næringsintolerante arter såsom kragefod, vandnavle og bukkeblad, hvilket man kun meget sjældent ser i vandhuller på eller nær dyrket land i størstedelen af det nordøstlige Himmerland og sydøstlige Vendsyssel. Det vurderes at graden af eutrofiering af vandhullerne på eller nær dyrkede arealer i område 1 omtrentligt svarer til den eutrofieringsgrad, som man kunne se i lignende områder i Aalborg Kommune for ca. 20 år siden. Dog kan det ikke afvises, at lokale jordbunds-forhold også spiller ind på dette. Dertil kommer, at vandhullerne har en virkelig stor koncentration af bilag IV-paddearterne stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er spidssnudet frø i 31 ud af de 35 vandhuller. Selv i flere vandhuller, der ligger på dyrket mark fx 1-24 og 1-13 er der spidssnudet frø, hvilket er usædvanligt set i forhold til fx de fleste områder i Aalborg Kommune. Flere af lokaliteterne huser virkelig store bestande af spidssnudet frø fx 1-02, 5

6 1-10, 1-21, hvori der er registreret mellem 900 og 1600 ægklumper, hvilket er ækvivalent med antallet af ynglende hunner. Stor vandsalamander er regi-streret på 17 ud af de 35 lokaliteter. Det virker umiddelbart til, at arten er i alle vandhuller, hvor der ikke er for lav ph eller fisk tilstede. Dette vidner om en stor og livskraftig bestand, hvor tætheden er større end, hvad der er normen i de områder, hvor arten findes i Aalborg Kommune syd for Limfjorden. I vandhul 1-21 yngler der et par sangsvaner. Arten yngler kun med ca. tre par i Danmark, hvorfor forekomsten er meget speciel. Efter yngletiden fortrak parret med unger til 1-27, hvilket ifølge en lokal beboer også var tilfældet i Delområde 2 Alstrup Hede Området huser en stor koncentration af vandhuller, således ca. 4,5 vandhul/km 2. Dette kan sammenlignes med et 240 km 2 stort område syd for Aalborg i Aalborg Kommune, hvor der i gennemsnit er ca. 1,6 vandhul/km 2. Generelt for områdets i alt 41 forhåndsudpegede vandhuller er, at størstedelen har en ret høj naturmæssigt værdi. Områdets vandhuller er dog generelt mere eutrofierede end vandhullerne i område 1. Således ligger de gode vandhuller ret spredt og ikke i klynger i bestemte områder. Område 2 er præget af ret ekstensivt landbrug med mange græsmarker, kreaturafgræssede enge og småmoser. Nok af samme årsag er vandhullerne i det dyrkede land i område 2 på trods af vis eutrofiering generelt mindre eutrofierede og i en bedre naturmæssig tilstand end fleste tilsvarende områder i Himmerland og Vendsyssel. Enkelte lokaliteter har en virkelig høj naturmæssig værdi eksempelvis 2-08 og 2-11, som begge domineres af sphagnum og andre næringsintolerante plantearter. Men også eksempelvis 2-13 og 2-38 er lokaliteter med meget bevaringsværdige naturværdier. Vandhullerne i området har en stor koncentration af bilag IV-padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der er spidssnudet frø i 28 ud af de 39 undersøgte vandhuller. Selv i flere vandhuller, der ligger på dyrket mark fx 2-15, 2-16, 2-17 og 2-18 er der spidssnudet frø, hvilket er usædvanligt i forhold til eksempelvis de fleste områder i Aalborg Kommune. Flere af lokaliteterne huser store bestande af spidssnudet frø, således er der i hvert af vandhullerne 3-05, 3-06, 3-07, 3-09, 3-20, 3-25 og 3-26 registreret over 250 ægklumper. Stor vandsalamander er registreret på 15 ud af de 37 undersøgte lokaliteter. Som for spidssnudet frø, så gælder det, at arten er mindre udbredt i område 2 end i område 1. Arten er skønsmæssigt tilstede i mere end halvdelen af de vandhuller, som virker oplagte for arten. Dog er der formentlig flere vandhuller, hvor arten er overset, idet arten er sværere at finde i eutrofierede vandhuller end i mere næringsfattige vandhuller. Således vurderes det, at arten formentlig er overset i fx 2-05, 2-16, 2-33 og En vurdering af artens bestandstæthed er, at den nok svarer ret godt til de bedste områder for arten i den himmerlandske del af Aalborg Kommune. 6

7 3.3 Delområde 3 Nysum Hede Området huser en usædvanlig høj koncentration af vandhuller, således ca. 5,7 vandhul/km 2. Dette kan sammenlignes med et 240 km 2 stort område syd for Aalborg i Aalborg Kommune, hvor der i gennemsnit er ca. 1,6 vandhul/km 2. Der er udpeget i alt 37 vandhuller i området. Som for de andre undersøgte områder, så gælder det, at områdets vandhuller generelt er mindre eutrofierede, samt at den gennemsnitlige naturværdi er klart højere end for vandhuller i tilfældige områder i Himmerland. Således er der i flere af vandhullerne gode såkaldte stjerne-arter såsom blærerod, bukkeblad, vandranunkel, kragefod samt diverse arter af star. Flere af lokaliteterne har en virkelig høj naturmæssig værdi, eksempelvis 3-07 og Lokalitet 3-31 domineres af hænge-mose med sphagnum og bukkeblad og er ret unik i forhold til, at den ligger klods op af dyrkede marker. Således har lokaliteten akut brug for en bedre beskyttelse i form af en udvidet bufferzone til dyrket mark. Endvidere kan i flæng eksempelvis nævnes vandhullerne 3-05, 3-06, 3-08, 3-13, 3-16, 3-30, 3-35 og 3-36, som alle er rigtig gode, relativt klarvandede vandhuller med en alsidig flora og fauna. Vandhullerne i området har en stor koncentration af bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der er spidssnudet frø i 30 ud af de 37 undersøgte vandhuller. Selv i flere vandhuller, der ligger på dyrket mark fx 3-30, 3-31 og 3-32 er der spidssnudet frø, hvilket er usædvanligt set i forhold til eksempelvis de fleste områder i Aalborg Kommune. På flere af lokaliteterne i område 2 er der mere end 100 ægklumper af spidssnudet frø, således 2-11, 2-22 og Stor vandsalamander er registreret på 11 ud af de 39 undersøgte lokaliteter. Arten er fundet i størstedelen af de egnede vandhuller, dvs. vandhuller uden fisk og med en ikke alt for lav ph. Dette vidner om en stor og livskraftig bestand, hvor tætheden er større end, hvad der er normen i de områder, hvor arten findes i Aalborg Kommune syd for Limfjorden. 7

8 3.4 Delområde 4 Skørping Området huser en virkelig høj koncentration af vandhuller, således ca. 10,2 vandhul/km 2. Dette kan sammenlignes med et 240 km 2 stort område syd for Aalborg i Aalborg Kommune, hvor det gennemsnitlige antal vandhuller pr km 2 er ca. 1,6. Vandhullerne i område 4 er for størstedelens vedkommende brunvandede søer, der er ret næringsfattige. Dette er i særlig grad gældende for de vandhuller, der ligger i den centrale og den sydlige del af området, dvs. beliggende tættest på Rold Skov og i det mindst landbrugsprægede område. Flere af vandhullerne har stjerne-arter såsom sphagnum, vandnavle, kragefod, smalbladet kæruld m.v. samt fx mose-pors og forskellige arter af star. 4-01, 4-02 og 4-42 er lokaliteter med et virkelig højt naturindhold, men generelt for områdets vandhuller er, at de er i en god tilstand med forskelligartet flora og fauna eksempelvis er den halvsjældne edderkop Dolomedes striatus fundet på et par lokaliteter. Dertil kommer, at vandhullerne har en virkelig høj koncentration af bilag IV-padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der er spidssnudet frø i 29 ud af de 45 vandhuller. Selv i flere vandhuller, der ligger på dyrket mark fx 4-27, 4-28 og 4-31 er der spidssnudet frø, hvilket er usædvanligt set i forhold til eksempelvis de fleste områder i Aalborg Kommune. Flere af lokaliteterne store bestande af spidssnudet frø fx 4-10, 4-15, 4-21, I disse vandhuller er der alle registreret 200 ægklumper eller mere. Stor vandsalamander er registreret på 24 ud af de 45 lokaliteter. Det virker umiddelbart til, at arten er i alle vandhuller, hvor der ikke er fisk tilstede. Selv i sure, brunvandede vandhuller, hvor arten som oftest ikke træffes, er der ved denne undersøgelse registreret stor vandsalamander. Dette vidner om en stor og livskraftig bestand, hvor tætheden er større end, hvad der er normen i de områder, hvor arten findes i Aalborg Kommune syd for fjorden. Faktisk har området den tætteste bestand af stor vandsalamander, som jeg har set i Nordjylland indtil videre (Rune Sø Neergaard pers. komm.). Særligt skal vandhul 4-15 fremhæves, idet der er en meget stor bestand af arten, og æg kan findes overalt på sumpforglemmigej. 8

9 Bilag 1. Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder Bilag 1: Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder

10 Bilag 1: Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder

11 Bilag 1: Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder

12 Bilag 1: Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder

13 Bilag 2. Tabeloversigt over forekomsten af bilag IV-padder Lokalitet Spidssnudet frø Stor Stor Lokalitet Spidssnudet frø vandsalamander vandsalamander 1 01 X X 2 02 X 1 03 X X X 2 04 X X 1 05 X X 2 05 X 1 06 X X 2 06 X X 1 07 X X 2 08 X 1 09 X X X 1 12 X X 2 12 X X 1 13 X X 2 13 X X 1 14 X 2 14 X X 1 15 X X 2 15 X X 1 16 X X 2 16 X 1 17 X X 2 17 X 1 18 X 2 18 X 1 19 X 2 19 X X 1 20 X X X 2 21 X 1 22 X X 2 22 X X 1 24 X X 2 24 X 1 25 X X 2 26 X 1 27 X X 2 27 X X X X X 1 31 X X X X X 2 33 X 1 34 X X 2 34 X 1 35 X 2 35 X 2 36 X 2 37 X 2 38 X 2 39 X Bilag 2: Tabeloversigt over forekomsten af bilag IV-padder

14 Lokalitet Spidssnudet frø Stor Stor Lokalitet Spidssnudet frø vandsalamander vandsalamander X 4 02 X X X X 3 04 X X 4 04 X 3 05 X X 4 05 X 3 06 X 4 06 X X 3 07 X X 4 08 X X 3 09 X 4 09 X X 3 10 X X 4 10 X X 3 11 X X 4 11 X 3 12 X X 4 12 X X 3 13 X X X 4 14 X 3 15 X 4 15 X X 3 16 X X 4 16 X X 3 17 X X 4 17 X 3 18 X 4 18 X 3 19 X X 4 19 X 3 20 X X 4 20 X X 3 21 X 4 21 X 3 22 X X X X 3 25 X X X 4 26 X X X X X 3 29 X X X X 4 31 X X 3 32 X 4 32 X X X 3 34 X X 4 34 X X 3 35 X 4 35 X 3 36 X 4 36 X 3 37 X X 4 39 X 4 40 X 4 41 X 4 42 X X 4 43 X X X Bilag 2: Tabeloversigt over forekomsten af bilag IV-padder

15 Bilag 3. Tabeloversigt over forekomst af ikke bilag IV-padder Lokalitet Brun frø Butsnudet frø Lille vandsalamander Skrubtudse Lokalitet Brun frø Butsnudet frø Lille vandsalamander Skrubtudse 1 01 X X 2 01 X 1 02 X 2 02 X 1 03 X X X X X X 2 04 X X 1 05 X X X X 2 05 X X 1 06 X X 2 06 X X 1 07 X X 2 07 X 1 08 X 2 08 X 1 09 X X X 2 10 X X X 1 11 X X X X 2 11 X 1 12 X X X 2 12 X 1 13 X 2 13 X X 1 14 X 2 14 X X X 1 16 X X 2 16 X X 1 17 X 2 17 X X 1 18 X 2 18 X 1 19 X 2 19 X 1 20 X X 2 20 X X 1 21 X 2 21 X X X 1 22 X X 2 22 X X X 1 23 X 2 23 X X X 1 24 X X 2 24 X X X X 1 26 X 2 26 X X X 1 27 X X 2 27 X X 1 29 X X X 2 29 X X 1 30 X 2 30 X 1 31 X X 2 31 X X X 1 32 X X 2 32 X X 1 33 X 2 33 X X X 1 34 X X X 2 34 X X X 1 35 X 2 35 X X X 2 36 X X 2 37 X 2 38 X 2 39 X 2 40 X 2 41 X Bilag 3: Tabeloversigt over forekomst af ikke bilag IV-padder

16 Lokalitet Brun frø Butsnudet frø Lille vandsalamander Skrubtudse Lokalitet Brun frø Butsnudet frø Lille vandsalamander Skrubtudse 3 01 X X X 4 01 X X X X 3 02 X X X X 4 02 X X 3 03 X X 4 03 X X X X 3 04 X X X 4 05 X 3 06 X 4 06 X 3 07 X X X 4 07 X 3 08 X X 4 09 X 3 10 X 4 10 X 3 11 X 4 11 X X 3 12 X X X 4 12 X X 3 13 X X X 4 13 X X 3 14 X X X 4 14 X X X 3 15 X X 4 15 X X X 3 16 X X 4 16 X X 3 17 X X 4 17 X X 3 18 X X 4 18 X 3 19 X 4 19 X X X 3 20 X X 4 20 X X 3 21 X X 4 21 X X 3 22 X X 4 22 X X X X X X 3 25 X X X 4 26 X 3 27 X X 4 27 X X X 3 29 X X X 4 30 X 3 31 X 4 31 X X 3 32 X X 4 32 X 3 33 X 4 33 X 3 34 X X 4 34 X X X 3 35 X X 4 35 X X 3 36 X X 4 36 X X 3 37 X X X 4 39 X 4 40 X X X X 4 43 X X X X 4 44 X X X X Bilag 3: Tabeloversigt over forekomst af ikke bilag IV-padder

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe Registrering af 3-natur på del af Kulhusvej 21 m.fl., matr. nr. 1c, 1d, 2d, 4g, 14, 15c og 16b, Slagelsesgårdene, Dråby, og matr. nr. 5, Troldegårde, Dråby, i Frederikssund Kommune Rekvirent: Frederikssund

Læs mere

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att: Niels Krogh Kristensen.: Keld Andersen 1. december 2014 NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER...

BAGGRUNDSOPLYSNINGER... Freja Ejendomme A/S Gl. Kongevej 60, 6. Sal 1850 Frederiksberg C Att: Rune Christiansen (rc@freja.biz).: Andersen 3 dispensationsansøgning (Indsendes til Furesø kommune) Dato: 3. udgave 21. april 2016

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015

Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015 Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Vandteamet Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Att: Andreas Jarløv Busch Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015 Feltarbejde:

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge.

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge. Til: DONG Energy Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV Att: Birte Hansen (birha@dongenergy.dk) 26. marts 2008 NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag til nedlæggelse af sø.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag til nedlæggelse af sø. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag til nedlæggelse af sø. I har søgt om tilladelse til nedlæggelse af to søer på matr. nr. 5x, Kirkeby

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Ejendommen på matr. nr. 8e, Alsønderup By, Alsønderup,

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/8 Amphi Consult Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato: 11-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-93-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG...

RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 1. maj 2014nr. LIFE02 NOTAT Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven t o te Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven Almindeligt firben Bjergsalamander Bjergsalamander Butsnudet frø Hugorm Lille vandsalamander Lille vandsalamander Løvfrø Skrubtudse Snog Spidssnudet frø

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune 2013-2014 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aalborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aalborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturzoneringskort for Hedeland

Naturzoneringskort for Hedeland Naturzoneringskort for Hedeland Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger Indhold Databaggrund... 3 Kategorisering

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer . Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

ÆNDRINGER I 3-AREALET

ÆNDRINGER I 3-AREALET ÆNDRINGER I 3-AREALET 1995-2014 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERINGSPROJEKT BETTINA NYGAARD, ANDERS JUEL OG JESPER FREDSHAVN AFTALEN MELLEM MIM OG KL DEFINERER RAMMERNE DE TEKNISKE ANVISNINGER DEFINERER

Læs mere

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Notat udarbejdet for Egedal kommune af AGLAJA juni 2011 Indhold Sammenfatning...3 1. Overordnet områdebeskrivelse...3 1.1 Rammelokalplanområdet...3

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til søprojekt på matrikel nr. 22 Foverup, Ravsted

Dispensation og landzonetilladelse til søprojekt på matrikel nr. 22 Foverup, Ravsted Ulla Petersen & Jesper Fries Hansen Fogderup Østermark 19 6372 Bylderup-Bov Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 13-11-2015 Sagsnr.: 15/31094 Dok.løbenr.: 310288/15 Kontakt:

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Offentligt møde LIFE Helnæs

Offentligt møde LIFE Helnæs Offentligt møde LIFE Helnæs Dagsorden 1. Velkomst og indledning v/skovrider Søren Strandgaard, Naturstyrelsen Fyn 2. Indlæg fra landbruget v/ Niels Rasmussen, Formand for Centrovice 3. Gennemgang af LIFE

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

KAN MAN ERSTATTE NATUR?

KAN MAN ERSTATTE NATUR? KAN MAN ERSTATTE NATUR? - E K S E M P L E R O G E R F A R I N G E R M E D S Æ R L I G T U D G A N G S P U N K T I B I L A G I V A R T E R M A R T I N H E S S E L S Ø E A M P H I C O N S U LT M H @ A M

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde.

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde. Morten Sønderskov Glud Tværvej 5 Glud 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-32-15

Læs mere

at der ikke skabes forbindelse til grøft- eller vandløbssystem at søen anlægges i det skraverede område på vedlagte luftfoto, kortbilag 1

at der ikke skabes forbindelse til grøft- eller vandløbssystem at søen anlægges i det skraverede område på vedlagte luftfoto, kortbilag 1 Center Natur og Miljø Mogens Andersen Løgstørvej 141, Boldrup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.00-P19-2-17 Ref.: Jens Kristian

Læs mere

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016 Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev 12. oktober 2016 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø Skive Kommune har d. 4. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Bent

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde enge, moser og heder ved Ansager Å Billund Kommune har på vegne af lodsejere

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12.

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Carsten Dahl Godballe Blæsbjergvej 12 Bøvling 7650 Bøvlingbjerg 7. november 2014 Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Med ansøgning af den 10. oktober 2014, har du ansøgt

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune 2011-2012 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere