Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard"

Transkript

1 Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Indhold: 1. INDLEDNING METODER Forårsbesigtigelse Sommerbesigtigelse RESULTATER Delområde 1 - Veggerby Delområde 2 Alstrup Hede Delområde 3 Nysum Hede Delområde 4 Skørping... 8 BILAG 1. OVERSIGTKORT OVER FOREKOMST AF BILAG IV-PADDER... 9 BILAG 2. TABELOVERSIGT OVER FOREKOMSTEN AF BILAG IV-PADDER BILAG 3. TABELOVERSIGT OVER FOREKOMST AF IKKE BILAG IV-PADDER AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur. Firmaet har siden opstart i 1992 beskæftiget forskellige eksperter indenfor flere fagområder (biologer, agronomer, ingeniører m.fl.). Læs mere om vores arbejde på Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Fruebjergvej 3, Boks 102, 2100 Kbh Ø, Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Forskerparken NOVI, 9220 Aalborg Ø, Tel: Amphi Consult v/lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Amphi Consult v/per Klit Christensen, Vistelhøjvej 5, Skarrild, 6933 Kibæk, Amphi Consult v/lars Christian Adrados, Årupvej 44, Årup, 7752 Snedsted,

2 1. Indledning I forbindelse med en forestående revision af temaerne økologiske forbindelser og særlige naturområder har Rebild Kommune ønsket at få belyst fire forskellige delområders relevans i henhold til denne revision. De fire delområder er følgende: Delområde 1 Veggerby (35 lokaliteter) Delområde 2 - Alstrup Hede (40 lokaliteter) Delområde 3 - Nysum Hede (37 lokaliteter) Delområde 4 Skørping (45 lokaliteter) Ud af disse fire delområder er de tre (1, 2 og 4) allerede udpeget som kommunale økologiske forbindelser. Delområde 2 - Nysum Hede - indeholder en stor koncentration af vandhuller, hvorfor Rebild Kommune ønsker at få belyst, hvorvidt det er relevant at inddrage pågældende delområde som økologisk forbindelse. Med henblik på at give en vurdering af ovenstående delområders relevans som økologisk forbindelse, har Amphi Consult i 2012 gennemført både en forårs- og sommerbesigtigelse af i alt 157 forhåndsudpegede vandhuller i disse fire delområder. Indeværende afsluttende afrapportering samler op på resultaterne samt de anvendte metoder. I denne afrapportering indgår: - Metodebeskrivelse af både forårs- og sommerundersøgelsen herunder besigtigelsesperioder. - Opsummerende tekststykke vedrørende hvert enkelt af de fire delområder. - Oversigtskort over forekomsten i hvert område af paddearter opført på habitatdirektivets bilag IV. - Tabeloversigt over forekomsten i hvert område af paddearter opført på habitatdirektivets bilag IV. - Tabeloversigt over forekomsten i hvert område af øvrige paddearter, dvs. arter der ikke er opført på habitatdirektivets bilag IV. Udover ovennævnte er følgende tidligere blevet afleveret til Rebild Kommune: Lokalitetsfoto for både forårs- og sommerundersøgelsen. Feltskemaer for både forårs- og sommerundersøgelsen. Disse består af hhv. Amphi Consults eget padderegistreringsskema og 3-skemaer. 2

3 2. Metoder De i alt 157 vandhuller til besigtigelse er blevet forhåndsudvalgt af Rebild Kommune, der også har stået for fremstillingen af feltkort og lokalitetslister. Både ved forårs- og sommerundersøgelsen er der taget ét foto af hver lokalitet. 2.1 Forårsbesigtigelse Metodebeskrivelse Der er benyttet ca. en time inkl. transport pr. vandhul. Ved forårsbesigtigelsen er følgende blevet foretaget: - Eftersøgning af bilag IV padder (ca. 20 min.). Hvis en given bilag IV-art er fundet på en lokalitet, så er yderligere eftersøgning efter denne art blevet indstillet. Eftersøgningen omfatter især visuel eftersøgning af ægklumper fra brune frøer, men også eftersøgning af æg af stor vandsalamander på relevante æglægningssubstrater. Derudover eftersøges adulte store vandsalamandre også med vandhulsketcher. - Standardiseret registrering af makroinvertebrater dvs. eftersøgning i 15 min. med vandhulsketsjer i forskellige mikrohabitater i søen. Denne standardiserede registrering giver mulighed for at lave en individuel tilstandsvurdering af vandhullerne. - En vurdering af vandhullets potentiale for yngleforekomst af bilag IV-padder vurderes, dog kun for de arter, der ikke registreres i søen. Efter aftale med Rebild Kommune er der ved forårsbesigtigelsen hverken foretaget en vurdering af vandhullernes 3-status eller en afgrænsning af vandhullerne. Besigtigelsesperiode Den primære årsag til denne besigtigelse er, at det er den nemmeste måde at kortlægge forekomsten af spidssnudet frø på. Spidssnudet frøs ægklumper kan relativt let registreres, idet disse oftest, men ikke altid, er placeret i bredzonen. Det optimale tidspunkt for at registrere ægklumperne af spidssnudet frø er som oftest medio april, når ægklumperne er nylagte og mulige at adskille fra ægklumper af butsnudet frø. I 2012 var den sidste halvdel af marts dog præget af usædvanlig varmt vejr. Dette var ensbetydende med, at æglægningen startede usædvanligt tidligt for spidssnudet frø, hvorfor forårsbesigtigelserne påbegyndtes allerede ultimo marts. Således er alle forårsbesigtigelserne foretaget i perioden 30. marts til 6. april. Det tidlige tidspunkt for besigtigelserne har utvivlsomt medvirket til, at stor vandsalamander er blevet registreret i færre vandhuller, end hvis forårsbesigtigelsen var blevet foretaget eksempelvis 14 dage senere. Dette ville så til gengæld have bevirket, at forholdsvis flere ægklumper af brune ville have været ubestemmelige. 3

4 2.2 Sommerbesigtigelse Sommerbesigtigelsen tager udgangspunkt i DMU s 3-registreringsskema for vandhuller. Registreringerne følger seneste vejledningsmateriale til besigtigelse af 3-arealer fra DMU 1. Kun vandhuller, som under forårsbesigtigelsen blev konstateret som værende vandhuller er blevet sommerbesigtiget, mens oplagte fejlregistreringer ikke er blevet undersøgt. For disse lokaliteter er der blot udfyldt et feltskema med lokalitetsnummer og kommentaren Ej besigtiget, da det ved forårsundersøgelsen kunne konstateres, at lokaliteten ikke er et vandhul. Der er anvendt ca. en time inkl. transport pr lokalitet til sommerbesigtigelsen. For at opsummere, så er der ved sommerbesigtigelsen foretaget følgende for hvert vandhul: - En udvidet botanisk registrering af vandhullet uden omgivende bræmmer. Efter aftale med Rebild Kommune er der ikke lavet dokumentationscirkler. For små og mellemstore vandhuller er hele bredzonen blevet botanisk besigtiget. For større søer (> ca. 0,5 ha) gælder, at der er blevet udvalgt repræsentative dele af bredzonen rundt om hele søen til botanisk gennemgang. Den submerse vegetation er blevet undersøgt ved at bevæge sig ud i vandhullet (iført waders) flere steder fra bredden. Dybere vandhuller, hvor det ikke har været muligt at gå rundt i waders, er blevet undersøgt vha. en vandplanterive. For vandhuller, der har været udtørret ved besigtigelsen, er der lavet en planteliste, der omfatter de typiske vådbunds-arter, der er blevet registreret på den udtørrede søbund. - Udvidet strukturregistrering. For udtørrede vandhuller er kun de relevante strukturforhold blevet vurderet, således fx ikke vandets klarhed. - En vurdering af, hvorvidt vandhullet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. - Afgrænsningen af det enkelte vandhul er blevet indtegnet på detailkort leveret af Rebild Kommune. Afgrænsningen af søer har fulgt Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper, SNS 1993, samt den aktuelle vejledning om Naturbeskyttelseslovens 3, By- og Landskabsstyrelsen 2009 side 10 og side Eftersøgning af bilag IV-padder og vandhulsinsekter med vandhulsketcher. På de lokaliteter, hvor både stor vandsalamander og spidssnudet frø blev registreret under forårsbesigtigelsen, er der i gennemsnit brugt kortest tid pr vandhul på eftersøgning med vandhulsketcher. 1 Fredshavn et al.: Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Version 1.04, Juni Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 4

5 Besigtigelsesperiode Sommerinventeringen af vandhullerne er foretaget i perioden 12. juni til 14. august. Under forårsbesigtigelsen blev spidssnudet frø registreret i rigtig mange af de undersøgte vandhuller. Dog var der en del vandhuller, hvor arten ikke blev registreret på trods af, at det vurderedes som sandsynligt, at arten var til stede (høj potentiale-vurdering). Dette skyldtes fx, at eventuelle ægklumper blev overset eller mere hyppigt, at ægklumperne ikke med sikkerhed kunne skelnes fra butsnudet frø. Alle disse vandhuller blev tilstræbt besigtiget i juni. Årsagen hertil er, at det i juni endnu er muligt at finde og arts-bestemme de fleste haletudser af brune frøer, inden de metamorfoserer og går på land, hvilket sædvanligvis sker omkring månedsskiftet juni/juli. 3. Resultater I dette afsnit sammenfattes resultaterne for hver enkelt af de fire delområder. Af bilag 1 fremgår oversigtskort over beskyttelsesstatus for hvert af de fire områder. Bilag 1 og 2 indeholder tabeloversigter over forekomsten af registreringerne af hhv. bilag IV-padder og ikke bilag IV-padder for hvert enkelt af de fire områder. 3.1 Delområde 1 - Veggerby Området huser en høj koncentration af vandhuller, således ca. 3,7 vandhul/km 2. Dette kan sammenlignes med et 240 km 2 stort område syd for Aalborg i Aalborg Kommune, hvor der i gennemsnit er ca. 1,6 vandhul/km 2. Generelt for områdets i alt 35 forhåndsudpegede vandhuller er, at langt størstedelen er præget af relativt næringsfattige forhold. Især vandhullerne i Vegger Plantage er meget specielle, idet de er brunvandede og meget næringsfattige med gode arter såsom liden siv, soldug, sphagnum, mose-pors m.v. Disse vandhuller er meget næringsfattige, fordi de ligger ret isoleret i forhold til landbruget samt, at de i høj grad holdes lysåbne (hvorved bladfald undgås), da de anvendes til jagtformål. Særligt skal 1-01 og 1-10 fremhæves som lokaliteter med en meget høj naturværdi. Faktisk er lokalitet 1-01 ikke et vandhul, men en højmose med sphagnum. En del vandhuller ligger tæt op ad eller totalt omgivet af dyrkede marker. Disse er selvsagt mere eutrofierede, men ikke i samme grad, som man ser i mange andre områder i Himmerland og Vendsyssel. Således er der i flere af disse vandhuller næringsintolerante arter såsom kragefod, vandnavle og bukkeblad, hvilket man kun meget sjældent ser i vandhuller på eller nær dyrket land i størstedelen af det nordøstlige Himmerland og sydøstlige Vendsyssel. Det vurderes at graden af eutrofiering af vandhullerne på eller nær dyrkede arealer i område 1 omtrentligt svarer til den eutrofieringsgrad, som man kunne se i lignende områder i Aalborg Kommune for ca. 20 år siden. Dog kan det ikke afvises, at lokale jordbunds-forhold også spiller ind på dette. Dertil kommer, at vandhullerne har en virkelig stor koncentration af bilag IV-paddearterne stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er spidssnudet frø i 31 ud af de 35 vandhuller. Selv i flere vandhuller, der ligger på dyrket mark fx 1-24 og 1-13 er der spidssnudet frø, hvilket er usædvanligt set i forhold til fx de fleste områder i Aalborg Kommune. Flere af lokaliteterne huser virkelig store bestande af spidssnudet frø fx 1-02, 5

6 1-10, 1-21, hvori der er registreret mellem 900 og 1600 ægklumper, hvilket er ækvivalent med antallet af ynglende hunner. Stor vandsalamander er regi-streret på 17 ud af de 35 lokaliteter. Det virker umiddelbart til, at arten er i alle vandhuller, hvor der ikke er for lav ph eller fisk tilstede. Dette vidner om en stor og livskraftig bestand, hvor tætheden er større end, hvad der er normen i de områder, hvor arten findes i Aalborg Kommune syd for Limfjorden. I vandhul 1-21 yngler der et par sangsvaner. Arten yngler kun med ca. tre par i Danmark, hvorfor forekomsten er meget speciel. Efter yngletiden fortrak parret med unger til 1-27, hvilket ifølge en lokal beboer også var tilfældet i Delområde 2 Alstrup Hede Området huser en stor koncentration af vandhuller, således ca. 4,5 vandhul/km 2. Dette kan sammenlignes med et 240 km 2 stort område syd for Aalborg i Aalborg Kommune, hvor der i gennemsnit er ca. 1,6 vandhul/km 2. Generelt for områdets i alt 41 forhåndsudpegede vandhuller er, at størstedelen har en ret høj naturmæssigt værdi. Områdets vandhuller er dog generelt mere eutrofierede end vandhullerne i område 1. Således ligger de gode vandhuller ret spredt og ikke i klynger i bestemte områder. Område 2 er præget af ret ekstensivt landbrug med mange græsmarker, kreaturafgræssede enge og småmoser. Nok af samme årsag er vandhullerne i det dyrkede land i område 2 på trods af vis eutrofiering generelt mindre eutrofierede og i en bedre naturmæssig tilstand end fleste tilsvarende områder i Himmerland og Vendsyssel. Enkelte lokaliteter har en virkelig høj naturmæssig værdi eksempelvis 2-08 og 2-11, som begge domineres af sphagnum og andre næringsintolerante plantearter. Men også eksempelvis 2-13 og 2-38 er lokaliteter med meget bevaringsværdige naturværdier. Vandhullerne i området har en stor koncentration af bilag IV-padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der er spidssnudet frø i 28 ud af de 39 undersøgte vandhuller. Selv i flere vandhuller, der ligger på dyrket mark fx 2-15, 2-16, 2-17 og 2-18 er der spidssnudet frø, hvilket er usædvanligt i forhold til eksempelvis de fleste områder i Aalborg Kommune. Flere af lokaliteterne huser store bestande af spidssnudet frø, således er der i hvert af vandhullerne 3-05, 3-06, 3-07, 3-09, 3-20, 3-25 og 3-26 registreret over 250 ægklumper. Stor vandsalamander er registreret på 15 ud af de 37 undersøgte lokaliteter. Som for spidssnudet frø, så gælder det, at arten er mindre udbredt i område 2 end i område 1. Arten er skønsmæssigt tilstede i mere end halvdelen af de vandhuller, som virker oplagte for arten. Dog er der formentlig flere vandhuller, hvor arten er overset, idet arten er sværere at finde i eutrofierede vandhuller end i mere næringsfattige vandhuller. Således vurderes det, at arten formentlig er overset i fx 2-05, 2-16, 2-33 og En vurdering af artens bestandstæthed er, at den nok svarer ret godt til de bedste områder for arten i den himmerlandske del af Aalborg Kommune. 6

7 3.3 Delområde 3 Nysum Hede Området huser en usædvanlig høj koncentration af vandhuller, således ca. 5,7 vandhul/km 2. Dette kan sammenlignes med et 240 km 2 stort område syd for Aalborg i Aalborg Kommune, hvor der i gennemsnit er ca. 1,6 vandhul/km 2. Der er udpeget i alt 37 vandhuller i området. Som for de andre undersøgte områder, så gælder det, at områdets vandhuller generelt er mindre eutrofierede, samt at den gennemsnitlige naturværdi er klart højere end for vandhuller i tilfældige områder i Himmerland. Således er der i flere af vandhullerne gode såkaldte stjerne-arter såsom blærerod, bukkeblad, vandranunkel, kragefod samt diverse arter af star. Flere af lokaliteterne har en virkelig høj naturmæssig værdi, eksempelvis 3-07 og Lokalitet 3-31 domineres af hænge-mose med sphagnum og bukkeblad og er ret unik i forhold til, at den ligger klods op af dyrkede marker. Således har lokaliteten akut brug for en bedre beskyttelse i form af en udvidet bufferzone til dyrket mark. Endvidere kan i flæng eksempelvis nævnes vandhullerne 3-05, 3-06, 3-08, 3-13, 3-16, 3-30, 3-35 og 3-36, som alle er rigtig gode, relativt klarvandede vandhuller med en alsidig flora og fauna. Vandhullerne i området har en stor koncentration af bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der er spidssnudet frø i 30 ud af de 37 undersøgte vandhuller. Selv i flere vandhuller, der ligger på dyrket mark fx 3-30, 3-31 og 3-32 er der spidssnudet frø, hvilket er usædvanligt set i forhold til eksempelvis de fleste områder i Aalborg Kommune. På flere af lokaliteterne i område 2 er der mere end 100 ægklumper af spidssnudet frø, således 2-11, 2-22 og Stor vandsalamander er registreret på 11 ud af de 39 undersøgte lokaliteter. Arten er fundet i størstedelen af de egnede vandhuller, dvs. vandhuller uden fisk og med en ikke alt for lav ph. Dette vidner om en stor og livskraftig bestand, hvor tætheden er større end, hvad der er normen i de områder, hvor arten findes i Aalborg Kommune syd for Limfjorden. 7

8 3.4 Delområde 4 Skørping Området huser en virkelig høj koncentration af vandhuller, således ca. 10,2 vandhul/km 2. Dette kan sammenlignes med et 240 km 2 stort område syd for Aalborg i Aalborg Kommune, hvor det gennemsnitlige antal vandhuller pr km 2 er ca. 1,6. Vandhullerne i område 4 er for størstedelens vedkommende brunvandede søer, der er ret næringsfattige. Dette er i særlig grad gældende for de vandhuller, der ligger i den centrale og den sydlige del af området, dvs. beliggende tættest på Rold Skov og i det mindst landbrugsprægede område. Flere af vandhullerne har stjerne-arter såsom sphagnum, vandnavle, kragefod, smalbladet kæruld m.v. samt fx mose-pors og forskellige arter af star. 4-01, 4-02 og 4-42 er lokaliteter med et virkelig højt naturindhold, men generelt for områdets vandhuller er, at de er i en god tilstand med forskelligartet flora og fauna eksempelvis er den halvsjældne edderkop Dolomedes striatus fundet på et par lokaliteter. Dertil kommer, at vandhullerne har en virkelig høj koncentration af bilag IV-padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der er spidssnudet frø i 29 ud af de 45 vandhuller. Selv i flere vandhuller, der ligger på dyrket mark fx 4-27, 4-28 og 4-31 er der spidssnudet frø, hvilket er usædvanligt set i forhold til eksempelvis de fleste områder i Aalborg Kommune. Flere af lokaliteterne store bestande af spidssnudet frø fx 4-10, 4-15, 4-21, I disse vandhuller er der alle registreret 200 ægklumper eller mere. Stor vandsalamander er registreret på 24 ud af de 45 lokaliteter. Det virker umiddelbart til, at arten er i alle vandhuller, hvor der ikke er fisk tilstede. Selv i sure, brunvandede vandhuller, hvor arten som oftest ikke træffes, er der ved denne undersøgelse registreret stor vandsalamander. Dette vidner om en stor og livskraftig bestand, hvor tætheden er større end, hvad der er normen i de områder, hvor arten findes i Aalborg Kommune syd for fjorden. Faktisk har området den tætteste bestand af stor vandsalamander, som jeg har set i Nordjylland indtil videre (Rune Sø Neergaard pers. komm.). Særligt skal vandhul 4-15 fremhæves, idet der er en meget stor bestand af arten, og æg kan findes overalt på sumpforglemmigej. 8

9 Bilag 1. Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder Bilag 1: Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder

10 Bilag 1: Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder

11 Bilag 1: Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder

12 Bilag 1: Oversigtkort over forekomst af bilag IV-padder

13 Bilag 2. Tabeloversigt over forekomsten af bilag IV-padder Lokalitet Spidssnudet frø Stor Stor Lokalitet Spidssnudet frø vandsalamander vandsalamander 1 01 X X 2 02 X 1 03 X X X 2 04 X X 1 05 X X 2 05 X 1 06 X X 2 06 X X 1 07 X X 2 08 X 1 09 X X X 1 12 X X 2 12 X X 1 13 X X 2 13 X X 1 14 X 2 14 X X 1 15 X X 2 15 X X 1 16 X X 2 16 X 1 17 X X 2 17 X 1 18 X 2 18 X 1 19 X 2 19 X X 1 20 X X X 2 21 X 1 22 X X 2 22 X X 1 24 X X 2 24 X 1 25 X X 2 26 X 1 27 X X 2 27 X X X X X 1 31 X X X X X 2 33 X 1 34 X X 2 34 X 1 35 X 2 35 X 2 36 X 2 37 X 2 38 X 2 39 X Bilag 2: Tabeloversigt over forekomsten af bilag IV-padder

14 Lokalitet Spidssnudet frø Stor Stor Lokalitet Spidssnudet frø vandsalamander vandsalamander X 4 02 X X X X 3 04 X X 4 04 X 3 05 X X 4 05 X 3 06 X 4 06 X X 3 07 X X 4 08 X X 3 09 X 4 09 X X 3 10 X X 4 10 X X 3 11 X X 4 11 X 3 12 X X 4 12 X X 3 13 X X X 4 14 X 3 15 X 4 15 X X 3 16 X X 4 16 X X 3 17 X X 4 17 X 3 18 X 4 18 X 3 19 X X 4 19 X 3 20 X X 4 20 X X 3 21 X 4 21 X 3 22 X X X X 3 25 X X X 4 26 X X X X X 3 29 X X X X 4 31 X X 3 32 X 4 32 X X X 3 34 X X 4 34 X X 3 35 X 4 35 X 3 36 X 4 36 X 3 37 X X 4 39 X 4 40 X 4 41 X 4 42 X X 4 43 X X X Bilag 2: Tabeloversigt over forekomsten af bilag IV-padder

15 Bilag 3. Tabeloversigt over forekomst af ikke bilag IV-padder Lokalitet Brun frø Butsnudet frø Lille vandsalamander Skrubtudse Lokalitet Brun frø Butsnudet frø Lille vandsalamander Skrubtudse 1 01 X X 2 01 X 1 02 X 2 02 X 1 03 X X X X X X 2 04 X X 1 05 X X X X 2 05 X X 1 06 X X 2 06 X X 1 07 X X 2 07 X 1 08 X 2 08 X 1 09 X X X 2 10 X X X 1 11 X X X X 2 11 X 1 12 X X X 2 12 X 1 13 X 2 13 X X 1 14 X 2 14 X X X 1 16 X X 2 16 X X 1 17 X 2 17 X X 1 18 X 2 18 X 1 19 X 2 19 X 1 20 X X 2 20 X X 1 21 X 2 21 X X X 1 22 X X 2 22 X X X 1 23 X 2 23 X X X 1 24 X X 2 24 X X X X 1 26 X 2 26 X X X 1 27 X X 2 27 X X 1 29 X X X 2 29 X X 1 30 X 2 30 X 1 31 X X 2 31 X X X 1 32 X X 2 32 X X 1 33 X 2 33 X X X 1 34 X X X 2 34 X X X 1 35 X 2 35 X X X 2 36 X X 2 37 X 2 38 X 2 39 X 2 40 X 2 41 X Bilag 3: Tabeloversigt over forekomst af ikke bilag IV-padder

16 Lokalitet Brun frø Butsnudet frø Lille vandsalamander Skrubtudse Lokalitet Brun frø Butsnudet frø Lille vandsalamander Skrubtudse 3 01 X X X 4 01 X X X X 3 02 X X X X 4 02 X X 3 03 X X 4 03 X X X X 3 04 X X X 4 05 X 3 06 X 4 06 X 3 07 X X X 4 07 X 3 08 X X 4 09 X 3 10 X 4 10 X 3 11 X 4 11 X X 3 12 X X X 4 12 X X 3 13 X X X 4 13 X X 3 14 X X X 4 14 X X X 3 15 X X 4 15 X X X 3 16 X X 4 16 X X 3 17 X X 4 17 X X 3 18 X X 4 18 X 3 19 X 4 19 X X X 3 20 X X 4 20 X X 3 21 X X 4 21 X X 3 22 X X 4 22 X X X X X X 3 25 X X X 4 26 X 3 27 X X 4 27 X X X 3 29 X X X 4 30 X 3 31 X 4 31 X X 3 32 X X 4 32 X 3 33 X 4 33 X 3 34 X X 4 34 X X X 3 35 X X 4 35 X X 3 36 X X 4 36 X X 3 37 X X X 4 39 X 4 40 X X X X 4 43 X X X X 4 44 X X X X Bilag 3: Tabeloversigt over forekomst af ikke bilag IV-padder

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG...

RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 1. maj 2014nr. LIFE02 NOTAT Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst: Rune Sø Neergaard

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm.

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Lars Iversen, stud.scient Philip Francis, biolog Torbenfeldtvej 7, 2. tv. Ancient DNA & Evolution

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose

Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose Opbygning af forsøgsparceller og Nedskæring af rørskov udført i december 2008 Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 1. udgave 18. Februar 2009 Tekst: Knud Mose Poulsen

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Indholdsfortegnelse: Formål med miljøvurderingen...1 Ikke teknisk resumé....1 Bilag IV-arter....2 Befolkning, sikkerhed

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Padder teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Padder teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Liselotte W. Andersen, Kåre Fog, Bjarke Huus Jensen, Erich Wederkinch, Marian Würtz Jensen,

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. omfatter fugt- og kvælstofelskende plantesamfund domineret af flerårige urter i bræmmer langs vandløb og i kanten af visse skyggefulde skovbryn. r forekommer ofte på brinkerne langs vandløb, hvor næringsbelastningen

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Seniorrådgiver Jesper Bak, Danmarks Miljøundersøgelser I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder BILAG 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed 3. Afløbsplan 4. Grundplan, kostald 5. Arealer, transportruter med husdyrgødning 6. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 7. BAT-niveau 8. Udtalelse

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

MILJØVURDERING LOLLAND VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

MILJØVURDERING LOLLAND VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 13 MILJØVURDERING LOLLAND VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 13 MILLJØVURDERING LOLLAND 974 13.1 Landskab og jordbund 974 13.1.1 Betydning 977 13.1.2 0-alternativet

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022.

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022. Hjortespring Golfklub Klausdalsbrovej 602 2750 Ballerup Teknisk Forvaltning Natur og Miljø tf@herlev.dk Den 13. juni 2012 Journal nr. 163-2011-25671 Tilladelse til indvinding af overfladevand fra sø ved

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk og fbe-ees03@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 026053-2012 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Situationsplan. Bilag 1.1

Situationsplan. Bilag 1.1 BILAG Situationsplan Bilag 1.1 Bilag 1.2 Afløbsplan Ejendommens beliggenhed Bilag 1.3 Oversigt over ejendommens arealer Bilag 2 Oversigt over ejendommens arealer Bilag 2.1 Transportruter Bilag 2.2 Bilag

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012 Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012 Rekvirent: Københavns kommune, Center for Park og Natur Dato: 2. udgave 21. januar 2013 Feltarbejde: John Frisenvænge,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Input til udvikling af tilstandsvurdering af levesteder for udvalgte EU-direktivarter i medfør af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Input til udvikling af tilstandsvurdering af levesteder for udvalgte EU-direktivarter i medfør af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne SEMINARRAPPORT Input til udvikling af tilstandsvurdering af levesteder for udvalgte EU-direktivarter i medfør af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BAGGRUND...4

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Enkelt månerude Botrychium simplex teknisk anvisning til intensiv overvågning

Enkelt månerude Botrychium simplex teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Peter Wind og Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A30 Version: 1.3

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV

ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV Biolog, cand.scient. Kasper Rasmussen Agronom, ph.d. Casper Szilas ALECTIA Aqua ATV JORD OG

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Teknik og Miljøforvaltningen Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Storstrøms amt 2006 Natur- og Plankontoret, november 2006 Storstrøms Amt

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Miljø og Teknik - Natur Laksetorvet 8900 Randers C. Naturstyrelsen, Kronjylland Att.: Kjeld Lundager Jørgensen Vasevej 7 8920 Randers NV

Miljø og Teknik - Natur Laksetorvet 8900 Randers C. Naturstyrelsen, Kronjylland Att.: Kjeld Lundager Jørgensen Vasevej 7 8920 Randers NV Naturstyrelsen, Kronjylland Att.: Kjeld Lundager Jørgensen Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik - Natur Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1699 Telefax +45 8915 1660 pih@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Område nr. 189, Ertholmene

Område nr. 189, Ertholmene Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007 Område nr. 189, Ertholmene (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 79, EF-habitatsområde nr. 210, Ramsarområde nr. 26) Den private forening Christiansøs Naturvidenskabelige

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Danmarks krybdyr og padder

Danmarks krybdyr og padder Danmarks krybdyr og padder kom tættere på Danmarks Krybdyr & Padder Findes der skildpadder i Danmark, er tudser slimede og hvorfor ses den giftige hugorm stort set aldrig? De danske padder og især danske

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere