Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Fur Museum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN

2 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Fur Museum 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver og bibliotek 6 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning 7 Konserverings- og bevaringsarbejde 9 Formidling 10 Bygninger og udendørsarealer 11 Inventar og materiel 11 Organisation og administration 12 Ledelse og personale 12 Økonomi 12 Sammenfatning 14 Bilag Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie om museets forskningsog formidlingspublikationer Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie om museets forsknings- og formidlingspublikationer Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Arkæologi om museets forsknings- og formidlingspublikationer Viborg Amts Konserveringsværksteds notat af 25. maj 2005 vedrørende magasinforholdene på Fur Museum. 2

3 Baggrund for kvalitetsvurderingen Som et led i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt med Kulturministeriet skal styrelsen årligt kvalitetsvurdere 15 statsanerkendte museer. Styrelsen udvælger disse museer ud fra kriterier, som sikrer en bred repræsentation. I 2005 har Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger blandt andet fokus på museer, hvis lokale tilskudsniveau er lavt, dvs. befinder sig omkring lovens minimumskrav på 1,2 mio. kr. Dette er tilfældet for Fur Museums vedkommende. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Fur Museum er baseret på: Museets besvarelse af kvalitetsvurderingsskemaet med bilag, som blev modtaget i Kulturarvsstyrelsen den 5. maj 2005, samt 7 publikationer indenfor naturhistorie, 6 publikationer indenfor arkæologi og 12 publikationer indenfor nyere tids kulturhistorie Drøftelse af museets forhold på baggrund af det udfyldte spørgeskema på møde den 26. maj 2005 på Fur Museum. Fra museet deltog bestyrelsesformand Thor Lykke Jensen, museumsinspektør Bo Pagh Schultz og museumsinspektør John Brinch Bertelsen. Fra Kulturarvsstyrelsen deltog: Kontorchef Erik Johansen og konsulenterne Michael Lauenborg, Morten Lundbæk og Hanne Larsen. Under besøget besigtigedes museets udstillinger i museumsbygningen på Nederby 28, museumsgården Det lille land på Nr. Madsbadvej 2 og Geoparken. Desuden besøgtes bundgarnshuset på Hindkærvej 5 samt udendørsarealerne ved Gammel Havn og Møllehøj på Stigagervej. Endeligt besigtigedes museets magasiner og kontorer. Evaluering af museets indsendte forskningspublikationer foretaget ved Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Arkæologi, Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie og Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie. Kulturarvsstyrelsen rettede den 28. januar 2005 henvendelse til Sundsøre Kommune med en forespørgsel om særlige bemærkninger eller synspunkter i forbindelse med kvalitetsvurderingen. Sundsøre Kommune har ikke besvaret henvendelsen. Viborg Amts Konserveringsværksteds notat af 25. maj 2005 vedrørende magasinforholdene på Fur Museum. Statens Museumsnævns kvalitetsvurderingsrapport fra 1997 om Fur Museum. Museet indgik i Statens Museumsnævns pilotprojekt til udvikling af kvalitetsvurderingskoncept for statsanerkendte museer. 3

4 Fur Museum Museet ejes og drives af Fur Museumsforening. Museet er et statsanerkendt naturhistorisk og kulturhistorisk museum efter museumslovens 15 med følgende ansvarsområde: Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for natur- og kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets virkeområde er geologien i Viborg Amt med særlig vægt på molerets geologi i den vestlige del af Limfjorden. Museet har kulturhistorisk, etnologisk og arkæologisk virkeområde på Fur. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted indenfor den geografiske, tidsmæssige og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Genstande der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. (Vedtægternes 2) Konstitueret museumsleder: Bo Pagh Schultz. Bestyrelse og udpegningsgrundlag: Formand Thor Lykke Jensen (Fur Museumsforening), næstformand Flemming Eskildsen (Sundsøre Kommune), Ib Hansen (Fur Museumsforening), Thomas Klode (Fur Museumsforening), Pia Brask (Fur Museumsforening), Ulla Sauer Pedersen (Fur Museumsforening), Lis Kaastrup Jensen (Sundsøre Kommune), Knud Bjerre (Kulturregion Salling-Fjends), Aage Dahl (Kulturregion Salling-Fjends), Gunhild Olesen Møller (Viborg Amt). 4

5 Arbejdsgrundlag og formål Fur Museums vedtægter er godkendt af Statens Museumsnævn Museets virkeområde er Viborg Amt for så vidt angår naturhistorie (geologi) og øen Fur for så vidt angår kulturhistorie. Det arkæologiske ansvar for Sundsøre Kommune i henhold til museumslovens kapitel 8 varetages af Skive Museum. Oprettelse Fur Museumsforening blev stiftet i 1953 og den første museumsbygning blev indviet i Museet blev statsanerkendt i Museet blev udvidet med tilbygninger i 1960, 1978 og Museet overtog i 1994 et bundgarnshus ved Gammel Havn og påbegyndte overtagelse af Gammel Havn med et areal på m². I 1997 købte museet naboejendommen, en firelænget gård. I 1998 købte museet et areal på m² ved Møllehøj, der er et fredet fortidsminde, og i 2000 fik museet brugsret af Sundsøre Kommune til et areal på m², der benyttes til Geopark Danmark. Samdrift Sundsøre Kommune og Skive Kommune yder driftstilskud til museet. Der er ikke indgået samdriftsaftale om drift af museet. I 1999 udvidedes museets bestyrelse med to personer fra Kulturregion Salling-Fjends. Baggrunden var den regionale kulturaftale for Salling-Fjends, hvor Kulturregionen har væsentlig betydning for museets drift i form af ydelsen af tilskud, hvoraf en del hidrører fra det hidtidige statstilskud til museet, som nu tilgår kulturregionen. Samarbejde og medlemskaber Museet er medlem af Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten, Jysk Arkæologisk Selskab, Dansk Geologisk Forening og Naturvejlederforeningen i Danmark. Museet deltager landsdækkende puljesamarbejder i Møllepuljen, Fiskeripuljen og Søfartspuljen. Bestyrelsesformanden og museets leder har faste pladser i Museumsrådet for Viborg Amt, hvor museets leder også har siddet i museumsrådets pædagogiske udvalg og har været udpeget som medlem af Viborg Amts Grønne Råd. Museets leder og inspektør sidder begge i museumsfagrådet, der er nedsat af de fem kommuner i Kulturregion Salling-Fjends. Museets leder har deltaget i arbejdsgruppen vedrørende Nationalpark Thy. Museets leder og inspektør deltager begge i en arbejdsgruppe under Viborg Amt vedrørende molerindvinding og rekreativ udnyttelse på Fur. Museet er medlem af Fursund Turistforening, Fur Udviklingsselskab og Furs Forenede Foreninger. 5

6 Museet er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver og Lokalarkiverne i Viborg Amt. Museets inspektør er sognerepræsentant i Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv og medlem af redaktionen for Skiveegnens Jul. Endeligt samarbejder museet i forskningsøjemed med universiteter i ind- og udland. Det er positivt, at museet har en stærk lokal tilknytning og samarbejder med øvrige museer og andre relevante institutioner. Styrelsen noterer sig, at museet har et godt samarbejde med Skive Museums arkæologiske afdeling om forhistorien på Fur. Det anbefales dog, at museet øger samarbejdet med de øvrige naturhistoriske museer i Danmark og fremover i højere grad prioriterer deltagelse i landsdækkende museumssammenhænge som Kulturarvsstyrelsens årlige museumsmøde, og således knyttes tættere til netværket af statslige og statsanerkendte museer. Museet tilstræber at dække to faglige områder; både en bred vifte af kulturhistoriske emner ud fra et lokalt helhedsperspektiv og geologi i det vestlige Limfjordsområde. Styrelsen anerkender museets ambitiøse arbejde, men anbefaler, at museet i højere grad koncentrerer ressourcerne til fordel for en prioritering af temaer, der knytter sig til den særlige historie om øen Fur. Museet kan overveje at øge fokus på sammenhængen mellem øens særlige geologi og øens særlige kulturhistorie. Samlinger, arkiver og bibliotek Museets samlinger består af tre genstandskategorier; naturhistorie, arkæologi og nyere tids kulturhistorie. De naturhistoriske samlinger består af en anerkendt samling af fossiler fra moleret i Fur Formationen. Moleret er dannet for 55 53,5 mio. år siden og museets samling af fossile insekter og planter samt krystaller er af international videnskabelig og formidlingsmæssig væsentlighed. Museet rummer en stor samling af andre fossiler, mineraler og ledeblokke, der ikke anvendes i forsknings- og formidlingssammenhæng. Museet rummer desuden en repræsentativ samling af subfossile dyreskeletter og kranier, der er fundet ved tørevegravning og udgravning på Fur og i Salling blandt andet en halv finhval, en hel kronhjort samt dele af vildhest, rensdyr, urokse, elg og vildsvin. Den arkæologiske samling indeholder genstande fra overgangen mellem jægerstenalder og bondestenalder, fra bebyggelse i bronzealder og slutningen af jernalder. Til museets nyere tids samling findes to arkiver. Fur-basen rummer kirkebogsoplysninger fra ca for samtlige Furboere. Databasen rummer ca personer og er søgbar med mulighed for at lave ane- og slægtstavler. Avisarkivet omfatter alle artikler om Fur i Skive Folkeblad fra og Arkivet er søgbart efter tid, emne og personnavn. Museets samlinger afspejler altovervejende museets ansvarsområde. Kulturarvsstyrelsen anerkender, at museet har prioriteret arbejdet med samlingerne højt. Registrering De naturhistoriske genstande registreres på emnekort og i en Accesdatabase. 6

7 Museet sagsregistrerer de arkæologiske samlinger efter det Wittske system og har udarbejdet en handlingsplan for overgang til det fællesmuseale elektroniske registreringssystem Regin. Siden 1994 er sagsstyringen sket elektronisk som tekstfiler i Word. Vedrørende samlingen af nyere tids kulturhistoriske genstande er museet et af de ganske få, der i stedet for at følge almindelig museal registreringspraksis har valgt at registrere ud fra arkivverdenens normer i det elektroniske registreringssystem Arkibas. På længere sigt er det ikke holdbart, at museet benytter et papirregister og egen udviklet database. Museet bør derfor forholde sig til den aktuelle udvikling af en fælles naturhistorisk registreringsdatabase blandt de naturhistoriske museer. Kulturarvsstyrelsen anerkender museets handlingsplanskitse, der indebærer overgang til Regin for de arkæologiske samlinger. Museets registrering af genstande fra nyere tids kulturhistorie i registreringssystemet Arkibas har den uheldige konsekvens, at museet ikke umiddelbart kan foretage indberetning til centralregistret Museernes Samlinger. Denne indberetning er lovbundet, og styrelsen vil i de kommende år stille øgede krav til museernes indberetning. Set i lyset af museets mangeårige registrering i Arkibas anbefaler Kulturarvsstyrelsen, at museet foreløbig fortsætter med at registrere i Arkibas, indtil styrelsen har skabt teknisk mulighed for at eksportere dele af Arkibas over i Regin. På længere sigt bør museet samle kræfterne om et enkelt registreringssystem indenfor kulturhistorien, nemlig Regin. Indtil da bør museet sikre, at der findes en fast nedskrevet procedure for sikkerhedskopiering af databaserne i museet. I revisionsprotokollat til årsrapporten for 2003 har revisor ikke haft særlige bemærkninger vedrørende samlingsrevisionen, hvor det stikprøvevis er blevet påset, at registrering og protokoller føres på en entydig måde, og at der er sikret sammenhæng mellem genstand og registrering. I revisionsprotokollat til årsrapporten for 2004 har revisor haft bemærkninger vedrørende samlingsrevisionen. Revisor fandt én genstand, som der ikke var oplysninger på og én genstand, som har siden 1980 været udlånt til University of Swaziland, som har nægtet tilbagelevering. Museet har oplyst, at der i 1996 fra arkivet blev udlånt et fotografi til et andet statsanerkendt museum. Dette er ikke returneret trods gentagne rykkere fra Fur Museum. Kulturarvsstyrelsen noterer sig, at der er positiv interesse for museets naturhistoriske samlinger fra ind- og udland, hvilket medfører forsknings- og formidlingsmæssigt relevante udlån og uddeponi. Museet anbefales at arbejde for at få tilbageleveret den uddeponerede insektsamling, der siden 1980 har befundet sig i udlandet. Museet kan indsende en kopi af sagen til Kulturarvsstyrelsen, som vil vurdere sagen. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning Museet har ikke formuleret en egentlig indsamlingsstrategi, men indsamler og erhverver alene genstande i relation til museets ansvarsområde og arbejdsplan. Indsamling finder sted som led i undersøgelser, der på det kulturhistoriske område ofte er samarbejdsprojekter mellem museer i regionen. 7

8 Der findes etablerede procedurer vedrørende erhvervelser, hvor større indkøb og anskaffelser skal godkendes af bestyrelsesformanden. Museet har en god indsamlingspraksis. For eksempel har museet ved modtagelse af en stor privat naturhistorisk samling sikret, at andre naturhistoriske museer har fået tilbudt relevante genstande, og alene genstande af relevans for Fur Museum er blevet indlemmet i samlingen. Museet anbefales at udarbejde skriftlige retningslinier for indsamling, herunder at udarbejde en indkomstseddel til brug for modtagelse af genstande fra private givere. Undersøgelser og forskning Museet driver en aktiv undersøgelsesvirksomhed inden for både naturhistorie og kulturhistorie. Antallet af undersøgelser er stort - museets størrelse taget i betragtning og en række undersøgelser gennemføres i samarbejde med museer og andre forskningsinstitutioner. Museets undersøgelser indenfor nyere tids kulturhistorie betyder, at museet rummer en viden, der rækker ud over det geografiske ansvarsområde, da museet har foretaget undersøgelser af emner som kulturmiljø, udkantsområde, landbrugets udvikling, vindkraft, råstofindvinding, Limfjordsfiskeri, færgeri og søfart. Fra anden forskningsmæssig side er der særligt interesse for museets samling af naturhistoriske genstande fra moleret. Især insekter, fisk og fugle har været genstand for stor opmærksomhed. Museets forskningspublikationer er blevet vurderet af styrelsens Faglige Råd for Naturhistorie, styrelsens Faglige Råd for Arkæologi og styrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie. Sammenfattende er der tale om en meget høj publikationsrate, der hovedsageligt dækker over formidlingspublikationer, men som også rummer elementer af grundforskning, anvendelsesorienteret forskning, udviklingsarbejde og reflekteret dataindsamling. De tre faglige råd anser det for positivt, at museet har en høj publikationsrate. Vurderingerne er vedlagt som bilag. Museet anbefales at udarbejde en forsknings- og undersøgelsesstrategi, som kan være medvirkende til en øget fokusering på formidling af forsknings- og undersøgelsesresultater og videre at sikre en prioritering af ressourcer til formålet. Kapitel 8-arbejde Fur Museum har ikke et egentligt ansvar for vareragelse af kulturarven jf. museumslovens kapitel 8. Men reelt samarbejder museet med Skive Museum om arbejdet for så vidt angår Fur Sogn i Sundsøre Kommune. I Skive Museums vedtægter er det bestemt, at Skive Museum ikke har ansvaret for nyere tids kulturhistorie i Fur sogn i Sundsøre Kommune, idet dette varetages af Fur Museum. Skive Museum og Fur Museum agter at indgå en samarbejdsaftale om varetagelsen af nyere tids kulturhistorie, således at Skive Museum har ansvar for nyere tids kulturhistorie i hele Sundsøre Kommune, men således at Fur Museum udfører undersøgelsesvirksomhed i samråd og samarbejde med Skive Museum. I praksis modtager Skive Museum alle lokalplaner, nedrivningstilladelser og lignende fra hele Sundsøre Kommune. Kulturarvsstyrelsen finder, at der med samarbejdet mellem Fur Museum og Skive Museum er fundet en hensigtsmæssig løsning på opgavevaretagelsen i henhold til museumslovens kapitel 8, hvor ansvaret entydigt er placeret hos Skive Museum, og hvor museernes viden gensidigt udnyttes, og stilles til rådighed for Sundsøre Kommunes planarbejde. 8

9 Konserverings- og bevaringsarbejde Fur Museum har ca. 157 m² magasiner hovedsageligt placeret i museets hovedbygning og ca. 55 m² i et lejet lokale. Museet har en abonnementsaftale med Viborg Amts Konserveringsværksted om konservering af kulturhistoriske genstande. Værkstedet fører rådgivende tilsyn med samlinger og magasiner og der aflægges besøg ca. en gang om året. Desuden udfører værkstedet skadedyrsbekæmpelse på større genstande og konserverer jordfundne metalgenstande og andet efter behov. Museet råder over en specialfryser og udfører selv skadedyrsbekæmpelse på mindre genstande. I forbindelse med kvalitetsvurderingen har Viborg Amts Konserveringsværksted gennemgået museets magasiner. Museets hovedmagasin for genstande fra nyere tids kulturhistorie er på ca. 75 m² på loftet over museumsbygningen. Adgangsforhold er vanskelige og det er ikke muligt at få store eller tunge genstande ind og ud af magasinet, der tillige er overfyldt. Ud over el-radiatorer er der ikke etableret anden klimastyring. Museets hovedmagasin for geologiske genstande er på ca. 32 m² og benyttes også til opbevaring af håndværktøj og malervarer. Magasiner er meget overfyldt. Ud over radiatorer er der ikke etableret klimastyring. I museumsbygningen findes også to mindre magasinrum på hver ca. 25 m². Det ene anvendes til arkæologiske genstande, det andet anvendes til geologiske genstande. Adgangsforholdene er gode men rummene virker overfyldte, hvilket primært skyldes, at der også opmagasineres udstillingsmaterialer og pædagogiske hjælpemidler m.v. Rummene opvarmes af et varmtvandsrør og der har i perioder været placeret en kondensaffugter i døråbningen mellem de to rum på grund af problemer med for høj fugtighed. Ud over de egentlige magasinrum opbevares der også museumsgenstande blandt andet i kontorer og på gangarealer m.v. Cirka 1 km fra museet er der indrettet et magasin for store genstande i et lejet lagerrum på ca. 55 m². Magasinet er uisoleret og uden brand- eller tyverisikring. Genstandene har i udstrakt grad skader af et for fugtigt opbevaringsmiljø, og bygningen er ikke egnet som museumsmagasin. Desuden opbevares genstande over stuehuset på museumsgården, der ikke er indrettet til formålet og ikke har klimastyring. Adgangen er vanskelig og genstandene er placeret forholdsvis utilgængeligt. Den komprimerede opmagasinering på Fur Museum er uhensigtsmæssig for bevaring af genstande. De overfyldte magasiner hindrer en hensigtsmæssig håndtering af genstande. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet på kort sigt får etableret god adgang til de opmagasinerede genstande, herunder at der sikres ryddelige og overskuelige magasiner blandt andet ved at fjerne øvrige materialer fra magasinrummene. På længere sigt anbefales det, at museet etablerer tilstrækkelig klimastyring, således klimaet kan holdes stabilt og under 60 % RF. 9

10 Formidling Museet har opstillet en række målsætninger for formidlingen. Vedrørende den naturhistoriske formidling arbejder museet med pædagogiske erkendelsesforsøg, som skal give mening til meget abstrakte forhold om geologisk tid. Formidlingen er niveaudelt og tilpasses modtagernes alderstrin. Vedrørende de kulturhistoriske udstillinger er målet at nå det bredest mulige publikum med flest mulige informationer. Hovedmålgrupper er ferieturister i sommerferien og gruppeturister om foråret og efteråret. Udstillinger Udstillingerne afspejler museets ansvarsområde. I museets hovedbygning findes de kulturhistoriske basisudstillinger, som dækker kulturhistorien på øen Fur med særligt fokus på temaerne oldtids-, landbrugs- og fiskerihistorie. I bygningen er også den naturhistoriske basisudstilling, der formidler moleret, istiden og det danske landskabs former. Den firelængede museumsgård Det Lille Land åbnede i år 2000 og viser landbrugets udvikling og det daglige liv fra 1850 til nu. Samme år åbnedes en udstilling i et restaureret bundgarnshus ved Gammel Havn, der er en tilsandet fiskerihavn. Udstillingen fortæller om den tilsandede fiskerihavn og Limfjordsfiskeriets udvikling og afvikling. De kulturhistoriske udstillinger er tekstet på dansk, medens den naturhistoriske basisudstilling er tekstet på dansk, engelsk, tysk og hollandsk. I 2002 åbnede den 1850 m² store Geopark Danmark der formidler Danmarks geologiske historie og livets udvikling med effekter som kunstige vulkanudbrud. Årligt har museet 1 særudstilling om naturhistorie og 1-2 særudstillinger om kulturhistorie. I alt havde museet besøgende i 2004, heraf børn og 812 unge. Besøgstallet i museets udstillinger var på og udstillingen i Gammel Havn besøgtes af gæster. Museet har et højt besøgstal sin størrelse taget i betragtning, og Kulturarvsstyrelsen anerkender museets store formidlingsindsats. Styrelsen har noteret sig, at muset ønsker at forny basisudstillingerne i museets hovedbygning, hvilket styrelsen bifalder. Det bør overvejes at tekste også de kulturhistoriske udstillinger på flere sprog. Anden formidling Museet svarer løbende på forespørgsler fra myndigheder, studerende, presse og andre. Museet har udarbejdet en række formidlende publikationer og skolemateriale. Til ca. 90 skoler er der udsendt en info-cd med billeder og skolemateriale. Museet besøges årligt af seminarieklasser og holder lærerkurser. Alle danske undervisningscentre har modtaget mapper med undervisningstilbud og undervisningsmateriale fra Fur Museum. Museet har udarbejdet to temahæfter (naturhistorie og kulturhistorie), der er skrevet med undervisningssektoren som målgruppe. I 2004 afholdt museet 95 naturhistoriske vandringer med deltagere og 44 formidlingsaktiviteter indenfor kulturhistorie med i alt deltagere. Museets hjemmeside var på kvalitetsvurderingstidspunktet ikke i drift og er derfor ikke blevet vurderet. Museet har produceret sammen med Morslands Historiske Museum (Molermuseet) og 10

11 ønsker at udvide den digitale vidensformidling. Senest har museet i 2006 modtaget udviklingsstøtte til et digitale formidlingsprojekt fra Kulturnet Danmark Puljen under Kulturarvsstyrelsen, og i 2005 modtog museet støtte til digital formidling til børn og unge fra Puljen til særlige formidlingsinitiativer, der varetages af Kulturarvsstyrelsen. Museet har en formidlingspraksis, der benytter den mundtlige fortælling på stedet, og som søger strategisk at nå målgrupper i undervisningssektoren. Museet formidler også gennem et forholdsvist højt antal publikationer. Desuden er museet aktiv deltager i tilbagevendende Ø-arrangementer, der medvirker til at profilere museet lokalt. Det anbefales, at museet udarbejder en plan for formidlingen, så de mange aspekter af museets brede ansvarsområde tildeles den relevante opmærksomhed gennem bevidst prioritering. Museet kan overveje at udarbejde digitalt materiale på baggrund af museets basis- og særudstillinger, der kan være tilgængeligt på museets nye hjemmeside. Bygninger og udendørsarealer Fur Museum ejer bygningerne og udendørsarealerne; Museumsbygningen på Nederby 28 (1.229 m²), Museumsgården Det Lille Land på Nr. Madsbadvej 2 (2.352 m²), Gammel Havn på Hindkærvej 5 (5.246 m²) samt arealet ved Møllehøj på Stigagervej (2.719 m²). Vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer påhviler museet, men Sundsøre Kommune slår græsset på Nederby 28 og Nr. Madsbadvej 2. En privatperson fører tilsyn med Møllehøj. Geoparken ligger på en kommunalt ejet grund, der støder op til arealet ved museumsbygningen. Museet fik brugsret til grunden i år Kulturarvsstyrelsen finder det positivt, at Fur Museum har samlet et fint besøgsmiljø ved museets hovedbygning, museumsgården og Geoparken, som byder på en række forskellige aspekter af Furs historie. Inventar og Materiel Museet har i hovedtræk det udstyr, inventar og materiel, der er nødvendig for varetagelse af ansvarsområdet. Museet har et automatisk brandalarmeringssystem, som er under fortløbende kontrol og godkendelse af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Efter Kulturarvsstyrelsens anbefaling ved besigtigelsen den 26. maj 2005 har museet udarbejdet en arbejdspladvurdering (APV) med tids- og handlingsplaner for forbedring af kontormiljø, procedurer for brug af kemiske produkter og andre forhold, der hovedsagelig indeholder retningslinier for sikkerhed for personale og besøgende, udbedring af arbejdsmiljømæssige forhold og procedurer for øget brandsikring. Kulturarvsstyrelsen bifalder, at Fur Museum har udarbejdet en APV med tilhørende tidsplan. Museet anvender en række forskellige kemiske produkter, og styrelsen finder det positivt, at der nu er en handlingsplan for anskaffelse, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter samt forbedret udluftning. 11

12 Organisation og administration Museet har oplyst, at journalsystemet er utidssvarende og derfor under omlægning efter revisors anbefalinger, så der sikres relevant offentlig tilgængelighed til oplysninger. Museet har ikke den fornødne ekspertise til servicering af museets it-drift. Museets størrelse gør det svært at råde over alle relevante kompetencer på det administrative område. Kulturarvsstyrelsen anbefaler museet at opprioritere opgaven med at få et tidssvarende journalsystem og at sikre it-driften, så systemet i højere grad bliver konvertibelt, og der sker en fremtidssikring af data. Museet kan i den sammenhæng overveje et samarbejde med andre museer eller med kommunen. Ledelse og personale Fur Museums bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer vælges af Fur Museumsforening og 5 medlemmer udpeges af offentlige myndigheder. Bestyrelsens medlemmer vælges eller udpeges for fire år ad gangen. De offentligt udpegede medlemmers funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Det fremgår af museets vedtægter, at medlemmer af kommunalbestyrelsen og amtsrådet ikke samtidig kan være valgte medlemmer af museets bestyrelse. På hvert bestyrelsesmøde drøftes museets rolle og opgaver, og museets leder gennemgik sidst museumsloven og ICOM s etiske regler ved offentliggørelsen af den reviderede museumslov i Museet har to fuldtidsansatte; museets leder (geolog) og museumsinspektør (arkæolog). Der er i alt ni deltidsansatte medarbejdere; tre museumsassistenter, to kustoder, en regnskabsansvarlig, en vægter, en medhjælp og en rengøringsmedarbejder. Dertil er der knyttet en række frivillige til forskellige driftsopgaver. Museet har efter Kulturarvsstyrelsens besøg den 26. maj 2005 udarbejdet en skriftlig personalepolitik, der er fremsendt til styrelsen. Det er Kulturarvsstyrelsens opfattelse, at Fur Museum har en personalenormering, der vanskeliggør varetagelsen af de stadigt stigende krav fra omverdenen til et statsanerkendt museum. Især bør registrerings- og magasinområderne samt den administrative praksis professionaliseres i højere grad. Økonomi Det statslige tilskud til museet efter museumsloven er som følge af den regionale kulturaftale - der er indgået mellem kulturministeren og Kulturregion Salling-Fjends for perioden 1. januar 2004 til 31. december overgået til Kulturregionen som en del af de samlede statslige kulturtilskud til området. Styrelsen er opmærksom på, at de kommuner, der yder såvel direkte tilskud til museet som tilskud igennem kulturregionen, fra 2007 vil blive én storkommune, og at grundlaget for den regionale kulturaftale dermed vil blive ændret. 12

13 Museet samlede driftsregnskab for 2004 Ordinært tilskud fra Sundsøre Kommune Særligt tilskud fra Sundsøre Kommune Tilskud fra Kulturregion Salling-Fjends Tilskud fra Skive Kommune Tilskud fra Viborg Amt Ikke-offentlige tilskud Entré og anden formidling Statstilskud efter museumslovens kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ud af tilskuddet fra Viborg Amt var de kr. øremærket til abonnementet på konservering hos Viborg Amts Konserveringsværksted i Museet har en forholdsvis høj indtægt ved entré og anden formidling på ca. 16 % af det samlede driftsregnskab. 13

14 Sammenfatning Fur Museum blev kvalitetsvurderet i 1997 som led i Statens Museumsnævns pilotprojekt om kvalitetsvurdering af statsanerkendte museer. I rapporten konkluderedes blandt andet, at museet set i lyset af dels det dobbelte ansvarsområde med både natur- og kulturhistorie og dels museets størrelse præsenterer sig ganske flot og har en god formidling. Men det påpeges også, at museet har vanskeligt ved at leve op til museumslovens krav på nogle områder herunder forskningsforpligtelsen. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering viser, at museet fremstår som et museum med en stærk lokal forankring, der i høj grad udnytter de få ressourcer og yder en flot indsats på formidlingsområdet. Men det er også Kulturarvsstyrelsens opfattelse, at Fur Museum har en personalenormering, der vanskeliggør varetagelsen af de stadigt stigende krav fra omverdenen til et statsanerkendt museum. I sær bør samlingsområdet og den administrative praksis på sigt professionaliseres. Dette bør give anledning til overvejelser om at etablere mere formelt samarbejde med andre museer, så der i fællesskab kan sikres en professionel varetagelse af de opgaver, der stilles til statsanerkendte museer i dag. Det er positivt, at museet har en stærk lokal tilknytning og samarbejder med øvrige museer og andre relevante institutioner. Styrelsen noterer sig, at museet har et godt samarbejde med Skive Museums arkæologiske afdeling om forhistorien på Fur. Det anbefales dog, at museet øger samarbejdet med de øvrige naturhistoriske museer i Danmark og fremover i højere grad prioriterer deltagelse i landsdækkende museumssammenhænge som Kulturarvsstyrelsens årlige museumsmøde, og således knyttes tættere til netværket af statslige og statsanerkendte museer. Kulturarvsstyrelsen finder, at der med samarbejdet mellem Fur Museum og Skive Museum er fundet en hensigtsmæssig løsning på opgavevaretagelsen i henhold til museumslovens kapitel 8, hvor ansvaret entydigt er placeret hos Skive Museum, og hvor museernes viden gensidigt udnyttes, og stilles til rådighed for Sundsøre Kommunes planarbejde. Museet tilstræber at dække to faglige områder; både en bred vifte af kulturhistoriske emner ud fra et lokalt helhedsperspektiv og geologi i det vestlige Limfjordsområde. Styrelsen anerkender museets ambitiøse arbejde, men anbefaler, at museet i højere grad koncentrerer ressourcerne til fordel for en prioritering af temaer, der knytter sig til den særlige historie om øen Fur. Museet kan overveje at øge fokus på sammenhængen mellem øens særlige geologi og øens særlige kulturhistorie. Museet anbefales at udarbejde en forsknings- og undersøgelsesstrategi, som kan være medvirkende til en øget fokusering på formidling af forsknings- og undersøgelsesresultater og videre at sikre en prioritering af ressourcer til formålet. Kulturarvsstyrelsen noterer sig, at der er positiv interesse for museets naturhistoriske samlinger fra ind- og udland, hvilket medfører forsknings- og formidlingsmæssigt relevante udlån og uddeponi. Museet anbefales at arbejde for at få tilbageleveret den uddeponerede insektsamling, der siden 1980 har befundet sig i udlandet. Museet kan indsende en kopi af sagen til Kulturarvsstyrelsen, som vil vurdere sagen. Museet har et højt besøgstal sin størrelse taget i betragtning, og Kulturarvsstyrelsen anerkender museets store formidlingsindsats. Styrelsen har noteret sig, at muset ønsker at forny basisudstillingerne i museets hovedbygning, hvilket styrelsen bifalder. Det bør overvejes at tekste også de kulturhistoriske udstillinger på flere sprog. Det anbefales, at museet udarbejder en plan for formidlingen, så de mange aspekter af museets brede ansvarsområde tildeles den relevante opmærksomhed gennem bevidst prioritering. Museet kan overveje at udarbejde digitalt materiale på baggrund af museets basis- og særudstillinger, der kan være tilgængeligt på museets nye hjemmeside. 14

15 Bilag 1: Forskningsvurdering ved Kulturarvsstyrelsens faglige råd for naturhistorie Fur Museum har afleveret følgende publikationer til vurdering: 1. Jytte Grådal 2004: Jorden fortæller om Dinosaurer. Attika. 18 s. 2. Jytte Grådal 2004: Bedstefar fortæller om Urhavet. Attika. 19 s. 3. Jytte Grådal 2004: Pablo fortæller om Vulkaner. Attika. 19 s. 4. Jytte Grådal 2004: Havkongen fortæller om Blæksprutter. Attika. 19 s. 5. Jytte Grådal 2004: Thilde fortæller om Dan Mark. Attika. 19 s. 6. Bo Pagh Schultz 2003: Weekend på vulkaner 1 om moleret. Geografisk Orientering 13(3), Bo Pagh Schultz 2003: Weekend på vulkaner 2 om kalken. Geografisk Orientering 13(3), Publikationerne kan inddeles i børnebøger (1-5) og turguides (6-7). De fem børnebøger er i deres fantasifulde form nytænkende indenfor naturvidenskabelig formidling til børn. De to turguides leverer en fremstilling af de mangfoldige geologiske historier knyttet til museets geografiske virkeområde. Sammenfatning Fur Museums satsning på formidling afspejles i museets publikationsvirksomhed. Museets publikationer falder ikke inden for de forskningskategorier, der er udstukket af Kulturministeriets Rådgivende Forskningsudvalg. Maj 2005 Tove Damholt Museumsinspektør Østsjællands Museum Niels Hald Lektor Statens Naturhistoriske Museum 15

16 Bilag 2: Forskningsvurdering ved Kulturarvsstyrelsens faglige råd for arkæologi 1) Bertelsen, John Brinch (1999): Klædt på. Skiveegnens Jul 99, p ) Bertelsen, John Brinch (1999): En overraskelse. Skiveegnens Jul 99, p ) Bertelsen, John Brinch (2000): 362 Smede Ager. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1999, p ) Bertelsen, John Brinch (2001): 342 Smede Ager. Arkæologiske udgravninger i Danmark 2000, p ) Bertelsen, John Brinch (2002): Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur. Skivebogen. Historisk årbog for Skive og omegn nr. 93, p ) Bertelsen, John Brinch (2002): 310 Grisselgårde, 311 Sunde. Arkæologiske udgravninger i Danmark 2001, p Ovennævnte arbejder kan karakteriseres som følger: Basisforskning Grundforskning:1, 2, 5. Anvendelsesorienteret forskning og udviklingsarbejde Reflekteret dataindsamling: 3, 4, 6. Fur Museums arkæologiske publikationer fremlægger fund fra et meget lille geografisk område, som hører under Skive Museums arkæologiske ansvarsområde. Det ses af Fur Museums samlede publikationsliste at alle ansatte beskæftiger sig bredt med kultur- og naturhistorie. I den femårsperiode der er til vurdering, er fremlagt en række gode fund, først og fremmest i lokale publikationer. Omtalerne af lokaliteten Smede Ager giver håb om publikation af denne i et fagligt forum. Henvendelsen er rettet mod et almindeligt publikum, men vil også have forskningsmæssig værdi for arkæologiske kolleger. Rudkøbing 23. maj 2005 Otto Uldum Museumsinspektør, Langelands Museum 16

17 Bilag 3: Forskningsvurdering ved Kulturarvsstyrelsens faglige råd for nyere tids kulturhistorie Bedømmelsen er foretaget af to medlemmer af Kulturarvsstyrelsens Råd for Nyere Tids Kulturhistorie på grundlag af følgende titler fremsendt til Kulturarvsstyrelsen: 1. Bertelsen, John Brinch og Eske Wohlfahrt: Færger på Limfjorden, i: Danske Museer, Maj 1999, s Hansen, Kirsten Monrad: Færger på Limfjorden, i: NYERE TID. Historisk-Etnologisk Nyhedsbrev 17, 1999, s Gammel Havn. Den tilsandede fiskerihavn på Fur. Folder fra Fur Museum uden år. 4. Bertelsen, John B.: Fur Kirke, i: Jessen, Anne Birgitte og Niels Mortensen: Skiveegnens kirker, 2000, s Bertelsen, John Brinch: Spillemænd og festtraditioner på Fur. Nordjysk folkekultur nr. 2, 6. årgang, 2000, Bertelsen, John Brinch og Erik Hoffmann. Om spillemanden Jens Jeppesen ( ). Nordjysk Folkekultur nr. 2, 6. årgang, 2000, Ottosen, Svend Erik: Spillemanden Lars Andersen Frøstrup, Nordjysk Folkekultur nr. 2, 6. årgang, 2000, nodehæfte 8. Bertelsen, John Brinch: Mølleregistrering og bevaring, i: Danmarks Vindkrafthistoriske Samling: Mindre danske vindmøller , 2001, s Bertelsen, John Brinch: Møllehistorie på Fur, i: Sol, vind, vand og jord Fortællinger fra Viborg Amt om menneskets brug af naturens ressourcer, uden år, s Bertelsen, John Brinch: O æ ø Om forretningsliv og butiksdød på Fur, i: Skive-egnens Jul 2002, s Bertelsen, John Brinch: Eel på Fur, i: Skive-egnens Jul 2003, s Olsen, Jens V. og John Brinch Bertelsen: Bryggerierne på Fur (1. del af 2 dele), i: Skive-egnens Jul 2004, s Til brug for forskningsvurderingen er museet blevet bedt om at indsende publikationer for de sidste fem kalenderår, dvs. 2000, 2001, 2002, 2003 og Derfor inddrages de to publikationer fra 1999 ikke i vurderingen. Beskrivelse Fur Museums indsendte publikationer falder inden for følgende temaer: Folkemusik (nr. 5, 6 og 7) Mølleri (nr. 8 og 9) Lokalt erhvervsliv (nr. 3, 10 og 12) Andre emner som kunst (nr. 11) og den lokale kirke (nr. 4). Folkemusik (nr. 5, 6 og 7) Denne kategori omfatter tre artikler i et nummer af Nordjysk folkekultur nr. 2, 6. årgang, 2000, med tilhørende nodehæfte. Publikation nr. 5 er forfattet af museets medarbejder cand. phil. John Brinch Bertelsen og omhandler spillemænd og festtraditioner på Fur. Her sættes oplysninger om musik og fester fra 1700-tallet til i dag i relation til den almene udvikling på øen ud fra det overordnede spørgsmål Hvor oprindelig var det, det opfattedes som Furboernes folkeejendommelighed? Artiklen inddrager tidligere forskning på området, er rig på litteraturhenvisninger og inddrager nyindsamlet materiale. Publikation nr. 6 er af samme forfatter i samarbejde med Erik Hoffmann, København. Den handler om en navngiven spillemand Jens Jeppesen ( ) og er en biografisk artikel med en 17

18 kronologisk gennemgang af Jeppesens liv fra fødsel til død. Også denne artikel er forsynet med noter og litteraturhenvisninger. Publikation nr. 7 om spillemanden Lars Andersen Frøstrup er skrevet af musiketnologen Sven E. Ottosen, København. Det ledsagende nodehæfte rummer noder til 28 af de to spillemænds melodier og tilføjer dermed et væsentligt aspekt til de to artikler. Mølleri (nr. 8 og 9) De to publikationer om mølleri er begge skrevet af John Brinch Bertelsen. Publikation nr. 8 beskriver på to sider den i 1994 igangsatte registrering af Furs møller med hovedvægt på gårdmøller. Registreringen skete primært ved hjælp af interview og arkivmateriale, og artiklen giver et kort overblik vundet gennem denne registrering, der blev igangsat sideløbende med en konkret bevaringsopgave. Artiklen har udblik til andre landsdele og forholder sig til den generelle samfundsudvikling. Der er flere litteraturhenvisninger i teksten, men selve litteraturlisten er ikke med i det fremsendte. Publikation nr. 9 giver en mere omfattende fremstilling af Furs møller - fra den ældst kendte nævnt i 1440 og udgravet af Fur Museum i 1997 til nutidens elproducerende møller - set i sammenhæng med mølleriets historie i Danmark. Også denne artikel har litteraturhenvisninger. Lokalt erhvervsliv (nr. 3, 10 og 12) Publikation nr. 3 er en folder om Koldkilde Havn på Fur, bygget 1911, nedlagt 1956, i dag ejet af Fur Museum. Folderen er uden forfatter og rent formidlende og falder derfor uden for denne vurdering. Publikation nr. 10 er en populær beskrivelse af det lokale handelsliv på den lille Limfjordsø fra ca til vor tid, hvor Fur overvejende er en turistø med en kun beskedent lokalbefolkning. Artiklen er uden noter og litteraturhenvisninger. Derimod er publikation nr som den første del af to bebudede dele om bryggerierne på Fur startende med overgangen fra hjemmebryggeri på Fur og i Salling - forsynet med noter, der vidner om en arkivundersøgelse bag artiklen. Publikation 10 og 12 er skrevet af John Brinch Bertelsen, sidstnævnte artikel sammen med lokalhistorikeren Jens V. Olsen. Andre emner (nr. 4 og 11) Publikation nr. 4 er en kortfattet præsentation af Fur Kirke, udgivet i turistmæssig øjemed, mens publikation nr. 11 omhandler kunstneren Knud Eel ( ), der i en årrække tilbragte en del af sommeren på Fur. Artiklen er udsprunget af en henvendelse til museet, som gav anledning til indsamling af oplysninger om maleren Knud Eel og hans tilknytning til Fur, som ikke tidligere har været beskrevet. Alle publikationerne er rigt illustreret, ofte med lokalt materiale. Vurdering Fur Museums produktion inden for nyere tid er væsentligst skrevet af museets medarbejder John Brinch Bertelsen og bragt i lokale og regionale tidsskrifter. Emnemæssigt ligger tyngden på emnerne folkemusik og møller. Inden for førstnævnte emne er der etableret et samarbejde med andre forskere på området, og særligt artiklen om spillemænd og festtraditioner på Fur et godt eksempel på en mindre undersøgelse, foretaget ud fra en problemstilling og relateret til anden litteratur på området. Når det gælder møllerne, drager forfatteren fordel af sin baggrund som arkæolog og anlægger et langt tidsperspektiv der rækker fra middelalder til nutid. Forfatteren demonstrerer vilje til ved perspektivering at løfte artiklerne op over det rent lokalhistorisk interessante, gøre materialet anvendeligt for andre forskere ved gennemgående at anvende noter og litteraturhenvisninger også i populært formidlende tekster, samt at samarbejde med såvel fag- som lægfolk inden for de emner, der behandles. Bortset fra nogle få, rent formidlende publikationer (3 og 4), må hovedparten af museets produktion siges at kunne kategoriseres som anvendelsesorienteret 18

19 forskning og udviklingsarbejde. Set i forhold til, at forfatteren varetager såvel arkæologi som nyere tid på museet, må produktiviteten siges at være meget høj. 2. juni 2005 Mette Guldberg Museumsinspektør Fiskeri- og Søfartsmuseet Mikkel Venborg Pedersen Museumsinspektør Nationalmuseet (Frilandsmuseet) 19

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune.

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Roskilde Museum

Kvalitetsvurdering af. Roskilde Museum Kvalitetsvurdering af Roskilde Museum 2009 1 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 2 Kvalitetsvurderingen af Roskilde Museum 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold 02 a. Forord... 2 02 b. Kassation... 3 Begrundelser for kassation... 3 Dårlig bevaringstilstand... 3 Praksis vedrørende kassation... 3 Arkiver... 3 02 c. Udskillelse til andre danske museer og

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Svendborg Museum

Kvalitetsvurdering af. Svendborg Museum Kvalitetsvurdering af Svendborg Museum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SVENDBORG MUSEUM... 4 Nøgletal for museet... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Beretning 2014 Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Samarbejdsgrundlag Arkivsamvirket i Vordingborg blev grundlagt i 2007 som et samarbejdsforum for kommunens syv lokalarkiver. Samvirket

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere