Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Fur Museum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN

2 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Fur Museum 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver og bibliotek 6 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning 7 Konserverings- og bevaringsarbejde 9 Formidling 10 Bygninger og udendørsarealer 11 Inventar og materiel 11 Organisation og administration 12 Ledelse og personale 12 Økonomi 12 Sammenfatning 14 Bilag Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie om museets forskningsog formidlingspublikationer Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie om museets forsknings- og formidlingspublikationer Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Arkæologi om museets forsknings- og formidlingspublikationer Viborg Amts Konserveringsværksteds notat af 25. maj 2005 vedrørende magasinforholdene på Fur Museum. 2

3 Baggrund for kvalitetsvurderingen Som et led i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt med Kulturministeriet skal styrelsen årligt kvalitetsvurdere 15 statsanerkendte museer. Styrelsen udvælger disse museer ud fra kriterier, som sikrer en bred repræsentation. I 2005 har Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger blandt andet fokus på museer, hvis lokale tilskudsniveau er lavt, dvs. befinder sig omkring lovens minimumskrav på 1,2 mio. kr. Dette er tilfældet for Fur Museums vedkommende. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Fur Museum er baseret på: Museets besvarelse af kvalitetsvurderingsskemaet med bilag, som blev modtaget i Kulturarvsstyrelsen den 5. maj 2005, samt 7 publikationer indenfor naturhistorie, 6 publikationer indenfor arkæologi og 12 publikationer indenfor nyere tids kulturhistorie Drøftelse af museets forhold på baggrund af det udfyldte spørgeskema på møde den 26. maj 2005 på Fur Museum. Fra museet deltog bestyrelsesformand Thor Lykke Jensen, museumsinspektør Bo Pagh Schultz og museumsinspektør John Brinch Bertelsen. Fra Kulturarvsstyrelsen deltog: Kontorchef Erik Johansen og konsulenterne Michael Lauenborg, Morten Lundbæk og Hanne Larsen. Under besøget besigtigedes museets udstillinger i museumsbygningen på Nederby 28, museumsgården Det lille land på Nr. Madsbadvej 2 og Geoparken. Desuden besøgtes bundgarnshuset på Hindkærvej 5 samt udendørsarealerne ved Gammel Havn og Møllehøj på Stigagervej. Endeligt besigtigedes museets magasiner og kontorer. Evaluering af museets indsendte forskningspublikationer foretaget ved Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Arkæologi, Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie og Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie. Kulturarvsstyrelsen rettede den 28. januar 2005 henvendelse til Sundsøre Kommune med en forespørgsel om særlige bemærkninger eller synspunkter i forbindelse med kvalitetsvurderingen. Sundsøre Kommune har ikke besvaret henvendelsen. Viborg Amts Konserveringsværksteds notat af 25. maj 2005 vedrørende magasinforholdene på Fur Museum. Statens Museumsnævns kvalitetsvurderingsrapport fra 1997 om Fur Museum. Museet indgik i Statens Museumsnævns pilotprojekt til udvikling af kvalitetsvurderingskoncept for statsanerkendte museer. 3

4 Fur Museum Museet ejes og drives af Fur Museumsforening. Museet er et statsanerkendt naturhistorisk og kulturhistorisk museum efter museumslovens 15 med følgende ansvarsområde: Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for natur- og kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets virkeområde er geologien i Viborg Amt med særlig vægt på molerets geologi i den vestlige del af Limfjorden. Museet har kulturhistorisk, etnologisk og arkæologisk virkeområde på Fur. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted indenfor den geografiske, tidsmæssige og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Genstande der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. (Vedtægternes 2) Konstitueret museumsleder: Bo Pagh Schultz. Bestyrelse og udpegningsgrundlag: Formand Thor Lykke Jensen (Fur Museumsforening), næstformand Flemming Eskildsen (Sundsøre Kommune), Ib Hansen (Fur Museumsforening), Thomas Klode (Fur Museumsforening), Pia Brask (Fur Museumsforening), Ulla Sauer Pedersen (Fur Museumsforening), Lis Kaastrup Jensen (Sundsøre Kommune), Knud Bjerre (Kulturregion Salling-Fjends), Aage Dahl (Kulturregion Salling-Fjends), Gunhild Olesen Møller (Viborg Amt). 4

5 Arbejdsgrundlag og formål Fur Museums vedtægter er godkendt af Statens Museumsnævn Museets virkeområde er Viborg Amt for så vidt angår naturhistorie (geologi) og øen Fur for så vidt angår kulturhistorie. Det arkæologiske ansvar for Sundsøre Kommune i henhold til museumslovens kapitel 8 varetages af Skive Museum. Oprettelse Fur Museumsforening blev stiftet i 1953 og den første museumsbygning blev indviet i Museet blev statsanerkendt i Museet blev udvidet med tilbygninger i 1960, 1978 og Museet overtog i 1994 et bundgarnshus ved Gammel Havn og påbegyndte overtagelse af Gammel Havn med et areal på m². I 1997 købte museet naboejendommen, en firelænget gård. I 1998 købte museet et areal på m² ved Møllehøj, der er et fredet fortidsminde, og i 2000 fik museet brugsret af Sundsøre Kommune til et areal på m², der benyttes til Geopark Danmark. Samdrift Sundsøre Kommune og Skive Kommune yder driftstilskud til museet. Der er ikke indgået samdriftsaftale om drift af museet. I 1999 udvidedes museets bestyrelse med to personer fra Kulturregion Salling-Fjends. Baggrunden var den regionale kulturaftale for Salling-Fjends, hvor Kulturregionen har væsentlig betydning for museets drift i form af ydelsen af tilskud, hvoraf en del hidrører fra det hidtidige statstilskud til museet, som nu tilgår kulturregionen. Samarbejde og medlemskaber Museet er medlem af Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten, Jysk Arkæologisk Selskab, Dansk Geologisk Forening og Naturvejlederforeningen i Danmark. Museet deltager landsdækkende puljesamarbejder i Møllepuljen, Fiskeripuljen og Søfartspuljen. Bestyrelsesformanden og museets leder har faste pladser i Museumsrådet for Viborg Amt, hvor museets leder også har siddet i museumsrådets pædagogiske udvalg og har været udpeget som medlem af Viborg Amts Grønne Råd. Museets leder og inspektør sidder begge i museumsfagrådet, der er nedsat af de fem kommuner i Kulturregion Salling-Fjends. Museets leder har deltaget i arbejdsgruppen vedrørende Nationalpark Thy. Museets leder og inspektør deltager begge i en arbejdsgruppe under Viborg Amt vedrørende molerindvinding og rekreativ udnyttelse på Fur. Museet er medlem af Fursund Turistforening, Fur Udviklingsselskab og Furs Forenede Foreninger. 5

6 Museet er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver og Lokalarkiverne i Viborg Amt. Museets inspektør er sognerepræsentant i Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv og medlem af redaktionen for Skiveegnens Jul. Endeligt samarbejder museet i forskningsøjemed med universiteter i ind- og udland. Det er positivt, at museet har en stærk lokal tilknytning og samarbejder med øvrige museer og andre relevante institutioner. Styrelsen noterer sig, at museet har et godt samarbejde med Skive Museums arkæologiske afdeling om forhistorien på Fur. Det anbefales dog, at museet øger samarbejdet med de øvrige naturhistoriske museer i Danmark og fremover i højere grad prioriterer deltagelse i landsdækkende museumssammenhænge som Kulturarvsstyrelsens årlige museumsmøde, og således knyttes tættere til netværket af statslige og statsanerkendte museer. Museet tilstræber at dække to faglige områder; både en bred vifte af kulturhistoriske emner ud fra et lokalt helhedsperspektiv og geologi i det vestlige Limfjordsområde. Styrelsen anerkender museets ambitiøse arbejde, men anbefaler, at museet i højere grad koncentrerer ressourcerne til fordel for en prioritering af temaer, der knytter sig til den særlige historie om øen Fur. Museet kan overveje at øge fokus på sammenhængen mellem øens særlige geologi og øens særlige kulturhistorie. Samlinger, arkiver og bibliotek Museets samlinger består af tre genstandskategorier; naturhistorie, arkæologi og nyere tids kulturhistorie. De naturhistoriske samlinger består af en anerkendt samling af fossiler fra moleret i Fur Formationen. Moleret er dannet for 55 53,5 mio. år siden og museets samling af fossile insekter og planter samt krystaller er af international videnskabelig og formidlingsmæssig væsentlighed. Museet rummer en stor samling af andre fossiler, mineraler og ledeblokke, der ikke anvendes i forsknings- og formidlingssammenhæng. Museet rummer desuden en repræsentativ samling af subfossile dyreskeletter og kranier, der er fundet ved tørevegravning og udgravning på Fur og i Salling blandt andet en halv finhval, en hel kronhjort samt dele af vildhest, rensdyr, urokse, elg og vildsvin. Den arkæologiske samling indeholder genstande fra overgangen mellem jægerstenalder og bondestenalder, fra bebyggelse i bronzealder og slutningen af jernalder. Til museets nyere tids samling findes to arkiver. Fur-basen rummer kirkebogsoplysninger fra ca for samtlige Furboere. Databasen rummer ca personer og er søgbar med mulighed for at lave ane- og slægtstavler. Avisarkivet omfatter alle artikler om Fur i Skive Folkeblad fra og Arkivet er søgbart efter tid, emne og personnavn. Museets samlinger afspejler altovervejende museets ansvarsområde. Kulturarvsstyrelsen anerkender, at museet har prioriteret arbejdet med samlingerne højt. Registrering De naturhistoriske genstande registreres på emnekort og i en Accesdatabase. 6

7 Museet sagsregistrerer de arkæologiske samlinger efter det Wittske system og har udarbejdet en handlingsplan for overgang til det fællesmuseale elektroniske registreringssystem Regin. Siden 1994 er sagsstyringen sket elektronisk som tekstfiler i Word. Vedrørende samlingen af nyere tids kulturhistoriske genstande er museet et af de ganske få, der i stedet for at følge almindelig museal registreringspraksis har valgt at registrere ud fra arkivverdenens normer i det elektroniske registreringssystem Arkibas. På længere sigt er det ikke holdbart, at museet benytter et papirregister og egen udviklet database. Museet bør derfor forholde sig til den aktuelle udvikling af en fælles naturhistorisk registreringsdatabase blandt de naturhistoriske museer. Kulturarvsstyrelsen anerkender museets handlingsplanskitse, der indebærer overgang til Regin for de arkæologiske samlinger. Museets registrering af genstande fra nyere tids kulturhistorie i registreringssystemet Arkibas har den uheldige konsekvens, at museet ikke umiddelbart kan foretage indberetning til centralregistret Museernes Samlinger. Denne indberetning er lovbundet, og styrelsen vil i de kommende år stille øgede krav til museernes indberetning. Set i lyset af museets mangeårige registrering i Arkibas anbefaler Kulturarvsstyrelsen, at museet foreløbig fortsætter med at registrere i Arkibas, indtil styrelsen har skabt teknisk mulighed for at eksportere dele af Arkibas over i Regin. På længere sigt bør museet samle kræfterne om et enkelt registreringssystem indenfor kulturhistorien, nemlig Regin. Indtil da bør museet sikre, at der findes en fast nedskrevet procedure for sikkerhedskopiering af databaserne i museet. I revisionsprotokollat til årsrapporten for 2003 har revisor ikke haft særlige bemærkninger vedrørende samlingsrevisionen, hvor det stikprøvevis er blevet påset, at registrering og protokoller føres på en entydig måde, og at der er sikret sammenhæng mellem genstand og registrering. I revisionsprotokollat til årsrapporten for 2004 har revisor haft bemærkninger vedrørende samlingsrevisionen. Revisor fandt én genstand, som der ikke var oplysninger på og én genstand, som har siden 1980 været udlånt til University of Swaziland, som har nægtet tilbagelevering. Museet har oplyst, at der i 1996 fra arkivet blev udlånt et fotografi til et andet statsanerkendt museum. Dette er ikke returneret trods gentagne rykkere fra Fur Museum. Kulturarvsstyrelsen noterer sig, at der er positiv interesse for museets naturhistoriske samlinger fra ind- og udland, hvilket medfører forsknings- og formidlingsmæssigt relevante udlån og uddeponi. Museet anbefales at arbejde for at få tilbageleveret den uddeponerede insektsamling, der siden 1980 har befundet sig i udlandet. Museet kan indsende en kopi af sagen til Kulturarvsstyrelsen, som vil vurdere sagen. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning Museet har ikke formuleret en egentlig indsamlingsstrategi, men indsamler og erhverver alene genstande i relation til museets ansvarsområde og arbejdsplan. Indsamling finder sted som led i undersøgelser, der på det kulturhistoriske område ofte er samarbejdsprojekter mellem museer i regionen. 7

8 Der findes etablerede procedurer vedrørende erhvervelser, hvor større indkøb og anskaffelser skal godkendes af bestyrelsesformanden. Museet har en god indsamlingspraksis. For eksempel har museet ved modtagelse af en stor privat naturhistorisk samling sikret, at andre naturhistoriske museer har fået tilbudt relevante genstande, og alene genstande af relevans for Fur Museum er blevet indlemmet i samlingen. Museet anbefales at udarbejde skriftlige retningslinier for indsamling, herunder at udarbejde en indkomstseddel til brug for modtagelse af genstande fra private givere. Undersøgelser og forskning Museet driver en aktiv undersøgelsesvirksomhed inden for både naturhistorie og kulturhistorie. Antallet af undersøgelser er stort - museets størrelse taget i betragtning og en række undersøgelser gennemføres i samarbejde med museer og andre forskningsinstitutioner. Museets undersøgelser indenfor nyere tids kulturhistorie betyder, at museet rummer en viden, der rækker ud over det geografiske ansvarsområde, da museet har foretaget undersøgelser af emner som kulturmiljø, udkantsområde, landbrugets udvikling, vindkraft, råstofindvinding, Limfjordsfiskeri, færgeri og søfart. Fra anden forskningsmæssig side er der særligt interesse for museets samling af naturhistoriske genstande fra moleret. Især insekter, fisk og fugle har været genstand for stor opmærksomhed. Museets forskningspublikationer er blevet vurderet af styrelsens Faglige Råd for Naturhistorie, styrelsens Faglige Råd for Arkæologi og styrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie. Sammenfattende er der tale om en meget høj publikationsrate, der hovedsageligt dækker over formidlingspublikationer, men som også rummer elementer af grundforskning, anvendelsesorienteret forskning, udviklingsarbejde og reflekteret dataindsamling. De tre faglige råd anser det for positivt, at museet har en høj publikationsrate. Vurderingerne er vedlagt som bilag. Museet anbefales at udarbejde en forsknings- og undersøgelsesstrategi, som kan være medvirkende til en øget fokusering på formidling af forsknings- og undersøgelsesresultater og videre at sikre en prioritering af ressourcer til formålet. Kapitel 8-arbejde Fur Museum har ikke et egentligt ansvar for vareragelse af kulturarven jf. museumslovens kapitel 8. Men reelt samarbejder museet med Skive Museum om arbejdet for så vidt angår Fur Sogn i Sundsøre Kommune. I Skive Museums vedtægter er det bestemt, at Skive Museum ikke har ansvaret for nyere tids kulturhistorie i Fur sogn i Sundsøre Kommune, idet dette varetages af Fur Museum. Skive Museum og Fur Museum agter at indgå en samarbejdsaftale om varetagelsen af nyere tids kulturhistorie, således at Skive Museum har ansvar for nyere tids kulturhistorie i hele Sundsøre Kommune, men således at Fur Museum udfører undersøgelsesvirksomhed i samråd og samarbejde med Skive Museum. I praksis modtager Skive Museum alle lokalplaner, nedrivningstilladelser og lignende fra hele Sundsøre Kommune. Kulturarvsstyrelsen finder, at der med samarbejdet mellem Fur Museum og Skive Museum er fundet en hensigtsmæssig løsning på opgavevaretagelsen i henhold til museumslovens kapitel 8, hvor ansvaret entydigt er placeret hos Skive Museum, og hvor museernes viden gensidigt udnyttes, og stilles til rådighed for Sundsøre Kommunes planarbejde. 8

9 Konserverings- og bevaringsarbejde Fur Museum har ca. 157 m² magasiner hovedsageligt placeret i museets hovedbygning og ca. 55 m² i et lejet lokale. Museet har en abonnementsaftale med Viborg Amts Konserveringsværksted om konservering af kulturhistoriske genstande. Værkstedet fører rådgivende tilsyn med samlinger og magasiner og der aflægges besøg ca. en gang om året. Desuden udfører værkstedet skadedyrsbekæmpelse på større genstande og konserverer jordfundne metalgenstande og andet efter behov. Museet råder over en specialfryser og udfører selv skadedyrsbekæmpelse på mindre genstande. I forbindelse med kvalitetsvurderingen har Viborg Amts Konserveringsværksted gennemgået museets magasiner. Museets hovedmagasin for genstande fra nyere tids kulturhistorie er på ca. 75 m² på loftet over museumsbygningen. Adgangsforhold er vanskelige og det er ikke muligt at få store eller tunge genstande ind og ud af magasinet, der tillige er overfyldt. Ud over el-radiatorer er der ikke etableret anden klimastyring. Museets hovedmagasin for geologiske genstande er på ca. 32 m² og benyttes også til opbevaring af håndværktøj og malervarer. Magasiner er meget overfyldt. Ud over radiatorer er der ikke etableret klimastyring. I museumsbygningen findes også to mindre magasinrum på hver ca. 25 m². Det ene anvendes til arkæologiske genstande, det andet anvendes til geologiske genstande. Adgangsforholdene er gode men rummene virker overfyldte, hvilket primært skyldes, at der også opmagasineres udstillingsmaterialer og pædagogiske hjælpemidler m.v. Rummene opvarmes af et varmtvandsrør og der har i perioder været placeret en kondensaffugter i døråbningen mellem de to rum på grund af problemer med for høj fugtighed. Ud over de egentlige magasinrum opbevares der også museumsgenstande blandt andet i kontorer og på gangarealer m.v. Cirka 1 km fra museet er der indrettet et magasin for store genstande i et lejet lagerrum på ca. 55 m². Magasinet er uisoleret og uden brand- eller tyverisikring. Genstandene har i udstrakt grad skader af et for fugtigt opbevaringsmiljø, og bygningen er ikke egnet som museumsmagasin. Desuden opbevares genstande over stuehuset på museumsgården, der ikke er indrettet til formålet og ikke har klimastyring. Adgangen er vanskelig og genstandene er placeret forholdsvis utilgængeligt. Den komprimerede opmagasinering på Fur Museum er uhensigtsmæssig for bevaring af genstande. De overfyldte magasiner hindrer en hensigtsmæssig håndtering af genstande. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet på kort sigt får etableret god adgang til de opmagasinerede genstande, herunder at der sikres ryddelige og overskuelige magasiner blandt andet ved at fjerne øvrige materialer fra magasinrummene. På længere sigt anbefales det, at museet etablerer tilstrækkelig klimastyring, således klimaet kan holdes stabilt og under 60 % RF. 9

10 Formidling Museet har opstillet en række målsætninger for formidlingen. Vedrørende den naturhistoriske formidling arbejder museet med pædagogiske erkendelsesforsøg, som skal give mening til meget abstrakte forhold om geologisk tid. Formidlingen er niveaudelt og tilpasses modtagernes alderstrin. Vedrørende de kulturhistoriske udstillinger er målet at nå det bredest mulige publikum med flest mulige informationer. Hovedmålgrupper er ferieturister i sommerferien og gruppeturister om foråret og efteråret. Udstillinger Udstillingerne afspejler museets ansvarsområde. I museets hovedbygning findes de kulturhistoriske basisudstillinger, som dækker kulturhistorien på øen Fur med særligt fokus på temaerne oldtids-, landbrugs- og fiskerihistorie. I bygningen er også den naturhistoriske basisudstilling, der formidler moleret, istiden og det danske landskabs former. Den firelængede museumsgård Det Lille Land åbnede i år 2000 og viser landbrugets udvikling og det daglige liv fra 1850 til nu. Samme år åbnedes en udstilling i et restaureret bundgarnshus ved Gammel Havn, der er en tilsandet fiskerihavn. Udstillingen fortæller om den tilsandede fiskerihavn og Limfjordsfiskeriets udvikling og afvikling. De kulturhistoriske udstillinger er tekstet på dansk, medens den naturhistoriske basisudstilling er tekstet på dansk, engelsk, tysk og hollandsk. I 2002 åbnede den 1850 m² store Geopark Danmark der formidler Danmarks geologiske historie og livets udvikling med effekter som kunstige vulkanudbrud. Årligt har museet 1 særudstilling om naturhistorie og 1-2 særudstillinger om kulturhistorie. I alt havde museet besøgende i 2004, heraf børn og 812 unge. Besøgstallet i museets udstillinger var på og udstillingen i Gammel Havn besøgtes af gæster. Museet har et højt besøgstal sin størrelse taget i betragtning, og Kulturarvsstyrelsen anerkender museets store formidlingsindsats. Styrelsen har noteret sig, at muset ønsker at forny basisudstillingerne i museets hovedbygning, hvilket styrelsen bifalder. Det bør overvejes at tekste også de kulturhistoriske udstillinger på flere sprog. Anden formidling Museet svarer løbende på forespørgsler fra myndigheder, studerende, presse og andre. Museet har udarbejdet en række formidlende publikationer og skolemateriale. Til ca. 90 skoler er der udsendt en info-cd med billeder og skolemateriale. Museet besøges årligt af seminarieklasser og holder lærerkurser. Alle danske undervisningscentre har modtaget mapper med undervisningstilbud og undervisningsmateriale fra Fur Museum. Museet har udarbejdet to temahæfter (naturhistorie og kulturhistorie), der er skrevet med undervisningssektoren som målgruppe. I 2004 afholdt museet 95 naturhistoriske vandringer med deltagere og 44 formidlingsaktiviteter indenfor kulturhistorie med i alt deltagere. Museets hjemmeside var på kvalitetsvurderingstidspunktet ikke i drift og er derfor ikke blevet vurderet. Museet har produceret sammen med Morslands Historiske Museum (Molermuseet) og 10

11 ønsker at udvide den digitale vidensformidling. Senest har museet i 2006 modtaget udviklingsstøtte til et digitale formidlingsprojekt fra Kulturnet Danmark Puljen under Kulturarvsstyrelsen, og i 2005 modtog museet støtte til digital formidling til børn og unge fra Puljen til særlige formidlingsinitiativer, der varetages af Kulturarvsstyrelsen. Museet har en formidlingspraksis, der benytter den mundtlige fortælling på stedet, og som søger strategisk at nå målgrupper i undervisningssektoren. Museet formidler også gennem et forholdsvist højt antal publikationer. Desuden er museet aktiv deltager i tilbagevendende Ø-arrangementer, der medvirker til at profilere museet lokalt. Det anbefales, at museet udarbejder en plan for formidlingen, så de mange aspekter af museets brede ansvarsområde tildeles den relevante opmærksomhed gennem bevidst prioritering. Museet kan overveje at udarbejde digitalt materiale på baggrund af museets basis- og særudstillinger, der kan være tilgængeligt på museets nye hjemmeside. Bygninger og udendørsarealer Fur Museum ejer bygningerne og udendørsarealerne; Museumsbygningen på Nederby 28 (1.229 m²), Museumsgården Det Lille Land på Nr. Madsbadvej 2 (2.352 m²), Gammel Havn på Hindkærvej 5 (5.246 m²) samt arealet ved Møllehøj på Stigagervej (2.719 m²). Vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer påhviler museet, men Sundsøre Kommune slår græsset på Nederby 28 og Nr. Madsbadvej 2. En privatperson fører tilsyn med Møllehøj. Geoparken ligger på en kommunalt ejet grund, der støder op til arealet ved museumsbygningen. Museet fik brugsret til grunden i år Kulturarvsstyrelsen finder det positivt, at Fur Museum har samlet et fint besøgsmiljø ved museets hovedbygning, museumsgården og Geoparken, som byder på en række forskellige aspekter af Furs historie. Inventar og Materiel Museet har i hovedtræk det udstyr, inventar og materiel, der er nødvendig for varetagelse af ansvarsområdet. Museet har et automatisk brandalarmeringssystem, som er under fortløbende kontrol og godkendelse af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Efter Kulturarvsstyrelsens anbefaling ved besigtigelsen den 26. maj 2005 har museet udarbejdet en arbejdspladvurdering (APV) med tids- og handlingsplaner for forbedring af kontormiljø, procedurer for brug af kemiske produkter og andre forhold, der hovedsagelig indeholder retningslinier for sikkerhed for personale og besøgende, udbedring af arbejdsmiljømæssige forhold og procedurer for øget brandsikring. Kulturarvsstyrelsen bifalder, at Fur Museum har udarbejdet en APV med tilhørende tidsplan. Museet anvender en række forskellige kemiske produkter, og styrelsen finder det positivt, at der nu er en handlingsplan for anskaffelse, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter samt forbedret udluftning. 11

12 Organisation og administration Museet har oplyst, at journalsystemet er utidssvarende og derfor under omlægning efter revisors anbefalinger, så der sikres relevant offentlig tilgængelighed til oplysninger. Museet har ikke den fornødne ekspertise til servicering af museets it-drift. Museets størrelse gør det svært at råde over alle relevante kompetencer på det administrative område. Kulturarvsstyrelsen anbefaler museet at opprioritere opgaven med at få et tidssvarende journalsystem og at sikre it-driften, så systemet i højere grad bliver konvertibelt, og der sker en fremtidssikring af data. Museet kan i den sammenhæng overveje et samarbejde med andre museer eller med kommunen. Ledelse og personale Fur Museums bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer vælges af Fur Museumsforening og 5 medlemmer udpeges af offentlige myndigheder. Bestyrelsens medlemmer vælges eller udpeges for fire år ad gangen. De offentligt udpegede medlemmers funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Det fremgår af museets vedtægter, at medlemmer af kommunalbestyrelsen og amtsrådet ikke samtidig kan være valgte medlemmer af museets bestyrelse. På hvert bestyrelsesmøde drøftes museets rolle og opgaver, og museets leder gennemgik sidst museumsloven og ICOM s etiske regler ved offentliggørelsen af den reviderede museumslov i Museet har to fuldtidsansatte; museets leder (geolog) og museumsinspektør (arkæolog). Der er i alt ni deltidsansatte medarbejdere; tre museumsassistenter, to kustoder, en regnskabsansvarlig, en vægter, en medhjælp og en rengøringsmedarbejder. Dertil er der knyttet en række frivillige til forskellige driftsopgaver. Museet har efter Kulturarvsstyrelsens besøg den 26. maj 2005 udarbejdet en skriftlig personalepolitik, der er fremsendt til styrelsen. Det er Kulturarvsstyrelsens opfattelse, at Fur Museum har en personalenormering, der vanskeliggør varetagelsen af de stadigt stigende krav fra omverdenen til et statsanerkendt museum. Især bør registrerings- og magasinområderne samt den administrative praksis professionaliseres i højere grad. Økonomi Det statslige tilskud til museet efter museumsloven er som følge af den regionale kulturaftale - der er indgået mellem kulturministeren og Kulturregion Salling-Fjends for perioden 1. januar 2004 til 31. december overgået til Kulturregionen som en del af de samlede statslige kulturtilskud til området. Styrelsen er opmærksom på, at de kommuner, der yder såvel direkte tilskud til museet som tilskud igennem kulturregionen, fra 2007 vil blive én storkommune, og at grundlaget for den regionale kulturaftale dermed vil blive ændret. 12

13 Museet samlede driftsregnskab for 2004 Ordinært tilskud fra Sundsøre Kommune Særligt tilskud fra Sundsøre Kommune Tilskud fra Kulturregion Salling-Fjends Tilskud fra Skive Kommune Tilskud fra Viborg Amt Ikke-offentlige tilskud Entré og anden formidling Statstilskud efter museumslovens kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ud af tilskuddet fra Viborg Amt var de kr. øremærket til abonnementet på konservering hos Viborg Amts Konserveringsværksted i Museet har en forholdsvis høj indtægt ved entré og anden formidling på ca. 16 % af det samlede driftsregnskab. 13

14 Sammenfatning Fur Museum blev kvalitetsvurderet i 1997 som led i Statens Museumsnævns pilotprojekt om kvalitetsvurdering af statsanerkendte museer. I rapporten konkluderedes blandt andet, at museet set i lyset af dels det dobbelte ansvarsområde med både natur- og kulturhistorie og dels museets størrelse præsenterer sig ganske flot og har en god formidling. Men det påpeges også, at museet har vanskeligt ved at leve op til museumslovens krav på nogle områder herunder forskningsforpligtelsen. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering viser, at museet fremstår som et museum med en stærk lokal forankring, der i høj grad udnytter de få ressourcer og yder en flot indsats på formidlingsområdet. Men det er også Kulturarvsstyrelsens opfattelse, at Fur Museum har en personalenormering, der vanskeliggør varetagelsen af de stadigt stigende krav fra omverdenen til et statsanerkendt museum. I sær bør samlingsområdet og den administrative praksis på sigt professionaliseres. Dette bør give anledning til overvejelser om at etablere mere formelt samarbejde med andre museer, så der i fællesskab kan sikres en professionel varetagelse af de opgaver, der stilles til statsanerkendte museer i dag. Det er positivt, at museet har en stærk lokal tilknytning og samarbejder med øvrige museer og andre relevante institutioner. Styrelsen noterer sig, at museet har et godt samarbejde med Skive Museums arkæologiske afdeling om forhistorien på Fur. Det anbefales dog, at museet øger samarbejdet med de øvrige naturhistoriske museer i Danmark og fremover i højere grad prioriterer deltagelse i landsdækkende museumssammenhænge som Kulturarvsstyrelsens årlige museumsmøde, og således knyttes tættere til netværket af statslige og statsanerkendte museer. Kulturarvsstyrelsen finder, at der med samarbejdet mellem Fur Museum og Skive Museum er fundet en hensigtsmæssig løsning på opgavevaretagelsen i henhold til museumslovens kapitel 8, hvor ansvaret entydigt er placeret hos Skive Museum, og hvor museernes viden gensidigt udnyttes, og stilles til rådighed for Sundsøre Kommunes planarbejde. Museet tilstræber at dække to faglige områder; både en bred vifte af kulturhistoriske emner ud fra et lokalt helhedsperspektiv og geologi i det vestlige Limfjordsområde. Styrelsen anerkender museets ambitiøse arbejde, men anbefaler, at museet i højere grad koncentrerer ressourcerne til fordel for en prioritering af temaer, der knytter sig til den særlige historie om øen Fur. Museet kan overveje at øge fokus på sammenhængen mellem øens særlige geologi og øens særlige kulturhistorie. Museet anbefales at udarbejde en forsknings- og undersøgelsesstrategi, som kan være medvirkende til en øget fokusering på formidling af forsknings- og undersøgelsesresultater og videre at sikre en prioritering af ressourcer til formålet. Kulturarvsstyrelsen noterer sig, at der er positiv interesse for museets naturhistoriske samlinger fra ind- og udland, hvilket medfører forsknings- og formidlingsmæssigt relevante udlån og uddeponi. Museet anbefales at arbejde for at få tilbageleveret den uddeponerede insektsamling, der siden 1980 har befundet sig i udlandet. Museet kan indsende en kopi af sagen til Kulturarvsstyrelsen, som vil vurdere sagen. Museet har et højt besøgstal sin størrelse taget i betragtning, og Kulturarvsstyrelsen anerkender museets store formidlingsindsats. Styrelsen har noteret sig, at muset ønsker at forny basisudstillingerne i museets hovedbygning, hvilket styrelsen bifalder. Det bør overvejes at tekste også de kulturhistoriske udstillinger på flere sprog. Det anbefales, at museet udarbejder en plan for formidlingen, så de mange aspekter af museets brede ansvarsområde tildeles den relevante opmærksomhed gennem bevidst prioritering. Museet kan overveje at udarbejde digitalt materiale på baggrund af museets basis- og særudstillinger, der kan være tilgængeligt på museets nye hjemmeside. 14

15 Bilag 1: Forskningsvurdering ved Kulturarvsstyrelsens faglige råd for naturhistorie Fur Museum har afleveret følgende publikationer til vurdering: 1. Jytte Grådal 2004: Jorden fortæller om Dinosaurer. Attika. 18 s. 2. Jytte Grådal 2004: Bedstefar fortæller om Urhavet. Attika. 19 s. 3. Jytte Grådal 2004: Pablo fortæller om Vulkaner. Attika. 19 s. 4. Jytte Grådal 2004: Havkongen fortæller om Blæksprutter. Attika. 19 s. 5. Jytte Grådal 2004: Thilde fortæller om Dan Mark. Attika. 19 s. 6. Bo Pagh Schultz 2003: Weekend på vulkaner 1 om moleret. Geografisk Orientering 13(3), Bo Pagh Schultz 2003: Weekend på vulkaner 2 om kalken. Geografisk Orientering 13(3), Publikationerne kan inddeles i børnebøger (1-5) og turguides (6-7). De fem børnebøger er i deres fantasifulde form nytænkende indenfor naturvidenskabelig formidling til børn. De to turguides leverer en fremstilling af de mangfoldige geologiske historier knyttet til museets geografiske virkeområde. Sammenfatning Fur Museums satsning på formidling afspejles i museets publikationsvirksomhed. Museets publikationer falder ikke inden for de forskningskategorier, der er udstukket af Kulturministeriets Rådgivende Forskningsudvalg. Maj 2005 Tove Damholt Museumsinspektør Østsjællands Museum Niels Hald Lektor Statens Naturhistoriske Museum 15

16 Bilag 2: Forskningsvurdering ved Kulturarvsstyrelsens faglige råd for arkæologi 1) Bertelsen, John Brinch (1999): Klædt på. Skiveegnens Jul 99, p ) Bertelsen, John Brinch (1999): En overraskelse. Skiveegnens Jul 99, p ) Bertelsen, John Brinch (2000): 362 Smede Ager. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1999, p ) Bertelsen, John Brinch (2001): 342 Smede Ager. Arkæologiske udgravninger i Danmark 2000, p ) Bertelsen, John Brinch (2002): Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur. Skivebogen. Historisk årbog for Skive og omegn nr. 93, p ) Bertelsen, John Brinch (2002): 310 Grisselgårde, 311 Sunde. Arkæologiske udgravninger i Danmark 2001, p Ovennævnte arbejder kan karakteriseres som følger: Basisforskning Grundforskning:1, 2, 5. Anvendelsesorienteret forskning og udviklingsarbejde Reflekteret dataindsamling: 3, 4, 6. Fur Museums arkæologiske publikationer fremlægger fund fra et meget lille geografisk område, som hører under Skive Museums arkæologiske ansvarsområde. Det ses af Fur Museums samlede publikationsliste at alle ansatte beskæftiger sig bredt med kultur- og naturhistorie. I den femårsperiode der er til vurdering, er fremlagt en række gode fund, først og fremmest i lokale publikationer. Omtalerne af lokaliteten Smede Ager giver håb om publikation af denne i et fagligt forum. Henvendelsen er rettet mod et almindeligt publikum, men vil også have forskningsmæssig værdi for arkæologiske kolleger. Rudkøbing 23. maj 2005 Otto Uldum Museumsinspektør, Langelands Museum 16

17 Bilag 3: Forskningsvurdering ved Kulturarvsstyrelsens faglige råd for nyere tids kulturhistorie Bedømmelsen er foretaget af to medlemmer af Kulturarvsstyrelsens Råd for Nyere Tids Kulturhistorie på grundlag af følgende titler fremsendt til Kulturarvsstyrelsen: 1. Bertelsen, John Brinch og Eske Wohlfahrt: Færger på Limfjorden, i: Danske Museer, Maj 1999, s Hansen, Kirsten Monrad: Færger på Limfjorden, i: NYERE TID. Historisk-Etnologisk Nyhedsbrev 17, 1999, s Gammel Havn. Den tilsandede fiskerihavn på Fur. Folder fra Fur Museum uden år. 4. Bertelsen, John B.: Fur Kirke, i: Jessen, Anne Birgitte og Niels Mortensen: Skiveegnens kirker, 2000, s Bertelsen, John Brinch: Spillemænd og festtraditioner på Fur. Nordjysk folkekultur nr. 2, 6. årgang, 2000, Bertelsen, John Brinch og Erik Hoffmann. Om spillemanden Jens Jeppesen ( ). Nordjysk Folkekultur nr. 2, 6. årgang, 2000, Ottosen, Svend Erik: Spillemanden Lars Andersen Frøstrup, Nordjysk Folkekultur nr. 2, 6. årgang, 2000, nodehæfte 8. Bertelsen, John Brinch: Mølleregistrering og bevaring, i: Danmarks Vindkrafthistoriske Samling: Mindre danske vindmøller , 2001, s Bertelsen, John Brinch: Møllehistorie på Fur, i: Sol, vind, vand og jord Fortællinger fra Viborg Amt om menneskets brug af naturens ressourcer, uden år, s Bertelsen, John Brinch: O æ ø Om forretningsliv og butiksdød på Fur, i: Skive-egnens Jul 2002, s Bertelsen, John Brinch: Eel på Fur, i: Skive-egnens Jul 2003, s Olsen, Jens V. og John Brinch Bertelsen: Bryggerierne på Fur (1. del af 2 dele), i: Skive-egnens Jul 2004, s Til brug for forskningsvurderingen er museet blevet bedt om at indsende publikationer for de sidste fem kalenderår, dvs. 2000, 2001, 2002, 2003 og Derfor inddrages de to publikationer fra 1999 ikke i vurderingen. Beskrivelse Fur Museums indsendte publikationer falder inden for følgende temaer: Folkemusik (nr. 5, 6 og 7) Mølleri (nr. 8 og 9) Lokalt erhvervsliv (nr. 3, 10 og 12) Andre emner som kunst (nr. 11) og den lokale kirke (nr. 4). Folkemusik (nr. 5, 6 og 7) Denne kategori omfatter tre artikler i et nummer af Nordjysk folkekultur nr. 2, 6. årgang, 2000, med tilhørende nodehæfte. Publikation nr. 5 er forfattet af museets medarbejder cand. phil. John Brinch Bertelsen og omhandler spillemænd og festtraditioner på Fur. Her sættes oplysninger om musik og fester fra 1700-tallet til i dag i relation til den almene udvikling på øen ud fra det overordnede spørgsmål Hvor oprindelig var det, det opfattedes som Furboernes folkeejendommelighed? Artiklen inddrager tidligere forskning på området, er rig på litteraturhenvisninger og inddrager nyindsamlet materiale. Publikation nr. 6 er af samme forfatter i samarbejde med Erik Hoffmann, København. Den handler om en navngiven spillemand Jens Jeppesen ( ) og er en biografisk artikel med en 17

18 kronologisk gennemgang af Jeppesens liv fra fødsel til død. Også denne artikel er forsynet med noter og litteraturhenvisninger. Publikation nr. 7 om spillemanden Lars Andersen Frøstrup er skrevet af musiketnologen Sven E. Ottosen, København. Det ledsagende nodehæfte rummer noder til 28 af de to spillemænds melodier og tilføjer dermed et væsentligt aspekt til de to artikler. Mølleri (nr. 8 og 9) De to publikationer om mølleri er begge skrevet af John Brinch Bertelsen. Publikation nr. 8 beskriver på to sider den i 1994 igangsatte registrering af Furs møller med hovedvægt på gårdmøller. Registreringen skete primært ved hjælp af interview og arkivmateriale, og artiklen giver et kort overblik vundet gennem denne registrering, der blev igangsat sideløbende med en konkret bevaringsopgave. Artiklen har udblik til andre landsdele og forholder sig til den generelle samfundsudvikling. Der er flere litteraturhenvisninger i teksten, men selve litteraturlisten er ikke med i det fremsendte. Publikation nr. 9 giver en mere omfattende fremstilling af Furs møller - fra den ældst kendte nævnt i 1440 og udgravet af Fur Museum i 1997 til nutidens elproducerende møller - set i sammenhæng med mølleriets historie i Danmark. Også denne artikel har litteraturhenvisninger. Lokalt erhvervsliv (nr. 3, 10 og 12) Publikation nr. 3 er en folder om Koldkilde Havn på Fur, bygget 1911, nedlagt 1956, i dag ejet af Fur Museum. Folderen er uden forfatter og rent formidlende og falder derfor uden for denne vurdering. Publikation nr. 10 er en populær beskrivelse af det lokale handelsliv på den lille Limfjordsø fra ca til vor tid, hvor Fur overvejende er en turistø med en kun beskedent lokalbefolkning. Artiklen er uden noter og litteraturhenvisninger. Derimod er publikation nr som den første del af to bebudede dele om bryggerierne på Fur startende med overgangen fra hjemmebryggeri på Fur og i Salling - forsynet med noter, der vidner om en arkivundersøgelse bag artiklen. Publikation 10 og 12 er skrevet af John Brinch Bertelsen, sidstnævnte artikel sammen med lokalhistorikeren Jens V. Olsen. Andre emner (nr. 4 og 11) Publikation nr. 4 er en kortfattet præsentation af Fur Kirke, udgivet i turistmæssig øjemed, mens publikation nr. 11 omhandler kunstneren Knud Eel ( ), der i en årrække tilbragte en del af sommeren på Fur. Artiklen er udsprunget af en henvendelse til museet, som gav anledning til indsamling af oplysninger om maleren Knud Eel og hans tilknytning til Fur, som ikke tidligere har været beskrevet. Alle publikationerne er rigt illustreret, ofte med lokalt materiale. Vurdering Fur Museums produktion inden for nyere tid er væsentligst skrevet af museets medarbejder John Brinch Bertelsen og bragt i lokale og regionale tidsskrifter. Emnemæssigt ligger tyngden på emnerne folkemusik og møller. Inden for førstnævnte emne er der etableret et samarbejde med andre forskere på området, og særligt artiklen om spillemænd og festtraditioner på Fur et godt eksempel på en mindre undersøgelse, foretaget ud fra en problemstilling og relateret til anden litteratur på området. Når det gælder møllerne, drager forfatteren fordel af sin baggrund som arkæolog og anlægger et langt tidsperspektiv der rækker fra middelalder til nutid. Forfatteren demonstrerer vilje til ved perspektivering at løfte artiklerne op over det rent lokalhistorisk interessante, gøre materialet anvendeligt for andre forskere ved gennemgående at anvende noter og litteraturhenvisninger også i populært formidlende tekster, samt at samarbejde med såvel fag- som lægfolk inden for de emner, der behandles. Bortset fra nogle få, rent formidlende publikationer (3 og 4), må hovedparten af museets produktion siges at kunne kategoriseres som anvendelsesorienteret 18

19 forskning og udviklingsarbejde. Set i forhold til, at forfatteren varetager såvel arkæologi som nyere tid på museet, må produktiviteten siges at være meget høj. 2. juni 2005 Mette Guldberg Museumsinspektør Fiskeri- og Søfartsmuseet Mikkel Venborg Pedersen Museumsinspektør Nationalmuseet (Frilandsmuseet) 19

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsvurdering. Ringsted Museum. Køgevej 41 4100 Ringsted. Januar 2004. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.

Kvalitetsvurdering. Ringsted Museum. Køgevej 41 4100 Ringsted. Januar 2004. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas. Kvalitetsvurdering Ringsted Museum Køgevej 41 4100 Ringsted Januar 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Indholdsfortegnelse Ringsted Museum...2 Baggrund for kvalitetsvurderingen...3

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept.

Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept. Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept. 2011 Vedr. arbejdsgrundlag: at museet udarbejder en strategi for sin

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skive Kunstmuseum KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Skive Kunstmuseum KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Skive Kunstmuseum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS

Læs mere

Teatermuseet i Hofteatret

Teatermuseet i Hofteatret Kvalitetsvurdering af Teatermuseet i Hofteatret 2006 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Teatermuseet i Hofteatret 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver og bibliotek

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND Museum Midtjyllands vedtægter udskrevet 09-09-2015. Side 1 af 9 Administration: Museum Midtjylland c/o Herning Museum, Museumsgade 32,7400 Herning, tlf. 9626-1900, herningmuseum@museummidtjylland.dk,

Læs mere