13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond."

Transkript

1 REFERAT Emne : Dato : Generalforsamling 31. maj 2014 Klokken : Sted : 13:00 16:00 De sorte Huse, Agger Referent : Referatdato : Michael Bank 2. juni 2014 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for Fremlæggelse af budget for Fastlæggelse af kontingent for 2015 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor Bestyrelse: Henning Hjørnholm Bach, formand (på valg ikke villig til genvalg) Kresten Jensby Søgaard, kasserer (på valg villig til genvalg) Michael A. Bank, næstformand/sekretær (ikke på valg) Frits Søndergaard Nielsen, områdeformand (ikke på valg) Lena Riisgaard, områdeformand (ikke på valg) Suppleanter; Kristian Mark, 1. Suppleant (på valg villig til genvalg) Berner Lindgaard Johansen, 2. suppleant (på valg villig til genvalg) Interne revisorer: Kaj Leegard Ole Rasmussen (ikke på valg) (på valg ikke villig til genvalg) 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 1. Altibox bredbånd er der interesse for sagen? 2. Nabohjælp 8. Eventuelt Sti gennem skoven Beskæring af bevoksning Manglende medlemskab Formanden indledte med en kort velkomst inden man overgik til dagsordenen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Niels Veng som dirigent. Generalforsamlingen accepterede dette valg uden modkandidater. Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og meddelte, at hans mandat stod til disposition under hele generalforsamlingen, og derpå ønskede han alle en god generalforsamling. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 1 af 6

2 2. Formandens beretning Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde. Vejchikaner: Der er udlagt flis og efterplantet fyr ved chikanerne. Chikanerne er nu afmærket med refleksbrikker, idet den gamle afmærkning med plaststrimler ikke var holdbar i den barske natur i Agger. Vejvedligeholdelse: Vejene vedligeholdes fortsat af Thisted Kommune. Arbejdet er efter bestyrelsens opfattelse fuldt tilfredsstillende. Prisen er i dette kalenderår nedjusteret til 50,00 kr. Det skyldes, at vi havde et overskud på kontoen hos kommunen fra tidligere år. Alt i alt har overgangen til kommunal vejvedligeholdelse været en succes, både hvad angår pris og kvalitet. Bestyrelsen har anmodet Thisted Kommune om at udstede en deklaration efter privatvejlovens 55, stk. 3. En sådan deklaration ville betyde, at alle grundejere var forpligtet til at deltage økonomisk i vejvedligeholdelsen. Det har Thisted Kommune desværre afslået, selv om det ikke vil pålægge Thisted Kommune løbende udgifter i den anledning. (Vi har p.t. 3 grundejere, som ikke vil betale til vedligeholdelse af vejene). Thisted Kommune er ikke forpligtet til at udstede en sådan deklaration. Beskæring langs veje og stier: Det har pyntet vældigt i området. Nu er det muligt, at komme frem på veje og stier, uden at blive generet af bevoksningen. Det er grundejernes ansvar, at hybenbevoksning m.v. langs veje og stier beskæres hvert år i en bredde af 1 meter fra vejen. Ellers må man en gang for alle få fjernet buskene med rødder, således at de ikke kommer igen år efter år. Der er desværre enkelte grundejere, som ikke har forstået budskabet. Det kan ikke være meningen, at bestyrelsen hvert år skal agere barnepige i den anledning. Stier: Stien fra Mågevej til søerne er i år blevet forsynet med nye afmærkningspæle samt ny grusbelægning. Nu er den igen farbar for såvel personer som barnevogne m.v. Frits har talt med skovfoged Thomas Wessel Fyhn, Naturstyrelsen, om beskæring og vedligeholdelse af stien på diget. Thomas W. Fyhn har i en mail meddelt, at stierne i dag og fremover vedligeholdes af Naturstyrelsen Thys mandskab. Grundet politisk bestemte nedskæringer på publikumsområdet vil Naturstyrelsen fra 2015 prioritere arbejdsindsatsen på alle typer faciliteter og vedligehold. Det betyder, at stier og faciliteter, som benyttes mindre, vil blive mindre vedligeholdt eller nedlagt, medens man på velbesøgte og velbenyttede stier og faciliteter også fremover vil møde anlæg af høj kvalitet og vedligehold. Cykelstier: Der er anlagt en cykelsti fra Agger og mod syd til Svaneholmhus på Agger Tange. Det er meningen, at arbejdsvejen fra Agger mod nord skal asfalteres, og der skal anlægges en cykelsti fra Agger til Svankjær. Frits har talt med projektleder Anne-Sophie Knudsen, som har oplyst, at man venter på de sidste godkendelser og forventer arbejdet påbegyndt i sidste halvår af Lodbjerg Fyr: Der er store planer om, at bygningskomplekset ved Lodbjerg Fyr skal renoveres for flere millioner og danne midtpunkt for mange aktiviteter m.v. i Nationalpark Thy. Projektleder Esben Colding Broe, Naturstyrelsen, har oplyst, at man p.t. er i den fase, hvor man forsøger at finde finansiering til projektet via fondsansøgninger. Man har skaffet 3 ud af 10 millioner kr. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 2 af 6

3 Flade Sø: Der skal anlægges en kunstig ø ude i Flade Sø. Den skal være med til at ændre gennemstrømningen i søen, således at tilstrømmende vand foretager en længere rejse rundt om øen, før det udledes i Limfjorden. Det skal mindske kvælstofudledningen til Limfjorden. Projektet er p.t. i høring om eventuel udfærdigelse af VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet). Biologisk Forening for Nordvestjylland har indsendt høringssvar den 12. maj 2014 til Naturstyrelsen. Høringssvaret går bl.a. på foreningens bekymringer om, at vandstanden i Flade Sø vil blive sænket med ca. 20 cm ifølge projektbeskrivelsen. Renovation: Den nugældende ordning med afhentning om torsdagen fortsætter til udgangen af Forretningsorden: Bestyrelsen vedtog på mødet den 6. oktober 2012 en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen kan ses på hjemmesiden under referater m.m. Forretningsordenen ( 7) er justeret på bestyrelsesmødet den 11. januar 2014, idet bestyrelsen ønsker fuld klarhed over økonomiske konsekvenser for fremsatte forslag til eventuel vedtagelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen er opmærksom på, at ovennævnte ændring evt. også kan fordre ændringer af foreningens vedtægter. Infomøde i Thisted den 27. marts 2014 om indbrud i fritidshuse: Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner er gået sammen med Midt- og Vestjyllands Politi om et projekt, som kaldes De 4 Vesterhavskommuner. Projektet går ud på at reducere antallet af indbrud i fritidshuse langs Vestkysten. Politiet talte varmt for flere nabohjælpsgrupper, da det er meget stressende for indbrudstyve at føle sig overvåget. Ifølge politiet frygter tyveknægte nabohjælp mere end alarmer og hunde. Fra bestyrelsen deltog Kresten, Frits og Henning. Tak til bestyrelsen: Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for veludført arbejde samt et godt og konstruktivt samarbejde krydret med en god portion humor i det forløbne år. Det har altid været en fornøjelse at være sammen med alle bestyrelses-kolleger. Dette er så min sidste beretning, idet jeg træder ud af bestyrelsen i dag. Disse var ordene i min beretning, som jeg hermed stiller til debat for generalforsamlingen. Formandens beretning gav anledning til spørgsmål omkring ændringerne i forretningsordenen for bestyrelsen omkring frist for indsendelse af forslag, idet det var en skam, hvis gode og nyttige idéer, som fødtes efter 1. februar, først kunne komme med på generalforsamlingen det efterfølgende år. Hertil forklarede formanden m.fl., at dette heller ikke var tilfældet, idet fristen for indsendelse af forslag fortsat kan læses i vedtægterne, og såfremt et fremsat forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7 er nøjagtig beskrevet, ikke mindst for så vidt angår de økonomiske implikationer for foreningen, vil det udmærket kunne indleveres indtil ti dage før generalforsamlingen som foreskrevet i vedtægterne, da generalforsamlingen så på kvalificeret vis vil kunne træffe beslutning om forslaget. Er de økonomiske implikationer af et forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7 derimod ikke nøjagtig beskrevet, og derfor helt eller delvist ukendte, arbejder bestyrelsen efter forretningsordens 7, hvorfor et sådan forslag skal være indleveret til formanden senest d. 1. februar. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 3 af 6

4 3. Regnskabsaflæggelse for 2013 Kassereren redegjorde for regnskabet, som affødte et spørgsmål om bestyrelsesudgifter, idet spørgeren mente, at man blot havde modtaget et referat. Formanden redegjorde for, at der var afholdt ikke et men to bestyrelsesmøder det forgangne år, og at referaterne herfra kan læses på hjemmesiden, idet referaterne ikke længere udsendes, men alene offentliggøres på hjemmesiden. Der udsendes dog en , hver gang et nyt referat er tilgængeligt. Det blev hernæst forklaret, at bestyrelsesmedlemmerne får transportgodtgørelse for et bestyrelsesmøde pr. år, samt at der ydes transportgodtgørelse ved ekstraordinære møder, f.eks. i forbindelse med kommunal mødeaktivitet. 4. Fremlæggelse af budget for 2015 Kassereren fremlagde budgettet for Her er der bl.a. budgetteret med kr. 0,- i vejfondsbidrag, hvilket afstedkom det naturlige spørgsmål, om vejfonden så nedlægges. Kassereren forklarede, at nullet i budgettet for 2015 var udtryk for, at 2014 blev året, hvor der ikke længere var grundejere, der foretrak at betale kontingent til vejfonden, idet det er væsentlig billigere at være tilmeldt den kommunale ordning, som opkræves over ejendomsskatten. Vejfonden råder dog fortsat over et beskedent indestående, som fremadrettet kan finde anvendelse som tilskud til den almindelige vejvedligeholdelse. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015 Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for såvel forening som vejfond blev vedtaget, jf. pkt Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor Til de to bestyrelsesposter som var på valg, kandiderede Kresten Søgaard til genvalg, og modtog genvalg uden modkandidater, hvorimod Henning Hjørnholm Bach ikke kandiderede til genvalg. Bestyrelsen indstillede Rasmus Clemmensen, Rylevej 1, til den ledige post. En kortvarig meningsudveksling om evt. at afholde en skriftlig afstemning udspandt sig følgelig, men det blev aldrig aktuelt, idet den foreslåede modkandidat slet ikke ønskede at modtage valg. Rasmus blev valgt uden modkandidater. Både 1. og 2. suppleanterne kandiderede til genvalg, og begge blev valgt uden modkandidater.. Ole Rasmussen modtog efter mange års trofast tjeneste ikke genvalg som revisor. Bestyrelsen indstillede Allis Larsen, Sivsangervej 4, til posten, og Allis blev vagt uden modkandidat. 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 1. Altibox bredbånd er der interesse for sagen? Altibox er fortsat interesseret i at lægge fibre ned i foreningens veje orienterede formanden. Altibox betinger sig dog, at 30 % af grundejerne giver positivt tilsagn om, at de vil tilslutte sig fiberforbindelsen, men de foreløbige tilbagemeldinger, som foreningen har fået på sin første forespørgsel desangående, har blot resulteret i 19 tilsagn, hvilket jo er ganske langt fra de 70 tilsagn, der i udgangspunktet er brug for. Det er skam muligt at få bredbånd i sit sommerhus allerede nu, blev det fremført, idet et medlem for kr ,- havde fået TDC-baseret bredbånd. Dette beløb dækker gravearbejdet for at får trukket kabel ind i huset. Hertil kommer en månedlig udgift på kr. 200,00. Dertil blev indvendt, at TDC-baseret bredbånd eller tilsvarende som baserer sig på kobberkabler, ikke vil kunne levere samme hastigheder som Altibox, der er fiberbaseret, hvilket vil være et plus for Agger i forhold til turister/lejere i husene. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 4 af 6

5 Der blev forespurgt til, om Altibox kun vil kunne levere bredbånd i Agger, eller om man også kan få TVsignaler af den vej, og det vil man kunne, blev det kort forklaret. Orienteringen blev taget til efterretning. 2. Nabohjælp: Som gennemgået i beretningen deltog foreningen i informationsmøde m. Midt- og Vestjyllands Politi om et projekt der skal forebygge indbrud i fritidshuse. Iflg. politiet er det mest effektive præventive tiltag i den forbindelse at etablere nabohjælpsgrupper, hvor medlemmerne i nabohjælpsgrupperne holder øje med hinandens huse. Foreningen fik to nabohjælpsskilte udleveret ved mødet, og der arbejdes på at få et tredje skilt gratis. Skulle dette mod forventning vise sig umuligt, må foreningen købe det tredje skilt, således at der kan opsættes skilte ved alle tre indfaldsveje til området. Fremlæggelsen af politiets anbefaling af nabohjælp førte til en drøftelse af, hvordan medlemmerne nemmest får hurtig kontakt til hinanden, når dette måtte være påkrævet. Konklusionen blev at medlemslisten udvides med en kolonne indeholdende telefonnummer. Medlemmer kan derfor sende deres telefonnummer pr. til (i skrivende stund er første telefonnummer allerede modtaget, red.). 8. Eventuelt Sti gennem skoven: Der kunne evt. anlægges en sti gennem skoven ved Hedevej, således at turisterne får en ekstra mulighed for at nyde godt af områdets herligheder. Forslaget resulterede i en debat om fremkommelighed på bekostning af naturværdier, og umiddelbart syntes generalforsamlingen ikke, at en sådan sti er nødvendig, omend alle var enige i, at fremkommeligheden ikke alle steder er lige god. Beskæring af bevoksning: Det er fortsat et problem, at nogle grundejere til stadighed ikke beskærer sin bevoksning efter de kommunale forskrifter. Det kan ikke være meningen, at de samme grundejere igen og igen skal have besked om, at beskæring er påkrævet. Det blev foreslået, at disse grundejere blot får en enkelt , hvori der henstilles til beskæring, og i fald beskæring ikke foretages, overlades sagen til kommunen. Generalforsamlingen bifaldt denne procedure. Afklippet beskæring, som lægges i lange dynger langs skellene, er brandfarligt, så det skal stoppes blev det fremført, og selvom foreningen ikke kan kræve denne praksis standset, bør vi alligevel opfordre til den bliver det, hed det. Manglende medlemskab: Der er fortsat enkelte grundejere, som ikke føler, at de deler interessefællesskab med foreningen, og derfor ikke ønsker medlemskab. Enkelte ønsker endda heller ikke at bidrage til vejvedligeholdelsen, hverken via foreningens vejfond og ej heller via den kommunale aftale. Generalforsamlingen stod helt uforstående heroverfor, for disse gratister kører jo også på vejene, som det blev bemærket. På denne baggrund drøftedes, om det kan oplyses, hvem der ikke er medlem, men foreningen må alene oplyse, hvem der er medlemmer. Stærekasser: Stærekasser der er inspireret af gamle fiskebøjer, og som kun sælges i Agger, kan erhverves for kr. 800,-. Det er meningen, at disse stærekasser kan fungere som et kendetegn for Agger. Stærekasserne kan bl.a. ses hos Bed & Breakfast på Mågevej 27 og hos Allis Larsen på Sivsangervej 4. Allis Larsen er da også kontaktperson, og bestilling af stærekasse(r) kan således afgives til Allis. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 5 af 6

6 Digesøer: I 2011 besluttedes at foreningen skulle bruge kr ,- på chikaner, og set i dette lys var det meget skuffende, at man ikke ville støtte grødeskæringen i digesøerne økonomisk, blev det fremført. Specielt fordi turister har utroligt meget gavn af disse søer til badning, sejlads og lystfiskeri. Man kunne få så meget mere ud af denne herlighedsværdi, blev det endvidere anført, ved dels at opsætte skilte der forklarer om fiskearterne man kan fange i søerne, og dels ved at opsætte bænke. Formanden gennemgik igen hvorfor man blot støttede grødeskæringen med kr ,-, jf. pkt. 2, samt, at søernes ejer ikke vil tillade lystfiskeri i søerne. Opmærksomheden blev fra anden side henledt på, at digesøerne ligger uden for foreningen, hvorfor vedligeholdet heraf vel ikke skal påhvile foreningen. Andre fandt det foragteligt at grødeskæringen kun var blevet foretaget langs bredden med sommerhuse. Hvorfor ikke også langs den anden bred hvor bevoksningen er tættere? Man kan jo slet ikke se vandet når man går langs søerne på bredden ved diget, blev det anført. At søernes ejer fortsat mener, at søerne ikke vedrører andre end hende, har foreningen til dato ikke kunnet ændre på, men det blev alligevel slutteligt foreslået, at det bedste sted at starte ville være, at medlemmerne, som ønsker at foreningen skal støtte projekter i eller omkring digesøerne, starter med at få ejerens samtykke, således at disse medlemmer sammen med ejeren kan tilkendegive, hvad man ønsker at foreningen støtter, samt hvilken udgift dette påfører foreningen. Således vil generalforsamlingen en anden gang have noget konkret at tage stilling til. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden Efter generalforsamlingens afslutning holdt bestyrelsen et kort konstituerende bestyrelsesmøde, og konstituerede sig således: Michael A. Bank: Formand/IT-ansvarlig Lena Riisgaard: Næstformand/1. områdeformand Rasmus Clemmensen: Sekretær Kresten Jensby Søgaard: Kasserer Frits Søndergaard Nielsen: 2. områdeformand Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 6 af 6

13:00 16:00 Agger Badehotel, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2014. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond.

13:00 16:00 Agger Badehotel, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2014. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. REFERAT Emne : Dato : Generalforsamling 13. april 2013 Klokken : Sted : 13:00 16:00 Agger Badehotel, Agger Referent : Referatdato : Michael Bank 15. april 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent) REFERAT Emne : Dato : Generalforsamling 23. maj 2015 Klokken : Sted : 13:00 16:00 De sorte Huse, Agger Referent: Referatdato: Rasmus Clemmensen 24. maj 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

13:00 15:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond.

13:00 15:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. REFERAT Emne : Dato : Generalforsamling 9. april 2011 Klokken : Sted : 13:00 15:00 De sorte Huse, Agger Referent : Referatdato : Michael Bank 13. april 2011 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

10:00 13:00 Hos Kresten, Sivsangervej 24

10:00 13:00 Hos Kresten, Sivsangervej 24 REFERAT Emne : Dato : Bestyrelsesmøde 6. oktober 2012 Klokken : Sted : 10:00 13:00 Hos Kresten, Sivsangervej 24 Referent : Referatdato : Michael 10. oktober 2012 Mødedeltagere : Lena Riisgaard, Kresten

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn).

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn). Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 1 Navn 1 1.1 Regionsklubbens navn er Regionsklubben for (nn). Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige regionsinddeling.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere