13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond."

Transkript

1 REFERAT Emne : Dato : Generalforsamling 31. maj 2014 Klokken : Sted : 13:00 16:00 De sorte Huse, Agger Referent : Referatdato : Michael Bank 2. juni 2014 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for Fremlæggelse af budget for Fastlæggelse af kontingent for 2015 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor Bestyrelse: Henning Hjørnholm Bach, formand (på valg ikke villig til genvalg) Kresten Jensby Søgaard, kasserer (på valg villig til genvalg) Michael A. Bank, næstformand/sekretær (ikke på valg) Frits Søndergaard Nielsen, områdeformand (ikke på valg) Lena Riisgaard, områdeformand (ikke på valg) Suppleanter; Kristian Mark, 1. Suppleant (på valg villig til genvalg) Berner Lindgaard Johansen, 2. suppleant (på valg villig til genvalg) Interne revisorer: Kaj Leegard Ole Rasmussen (ikke på valg) (på valg ikke villig til genvalg) 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 1. Altibox bredbånd er der interesse for sagen? 2. Nabohjælp 8. Eventuelt Sti gennem skoven Beskæring af bevoksning Manglende medlemskab Formanden indledte med en kort velkomst inden man overgik til dagsordenen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Niels Veng som dirigent. Generalforsamlingen accepterede dette valg uden modkandidater. Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og meddelte, at hans mandat stod til disposition under hele generalforsamlingen, og derpå ønskede han alle en god generalforsamling. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 1 af 6

2 2. Formandens beretning Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde. Vejchikaner: Der er udlagt flis og efterplantet fyr ved chikanerne. Chikanerne er nu afmærket med refleksbrikker, idet den gamle afmærkning med plaststrimler ikke var holdbar i den barske natur i Agger. Vejvedligeholdelse: Vejene vedligeholdes fortsat af Thisted Kommune. Arbejdet er efter bestyrelsens opfattelse fuldt tilfredsstillende. Prisen er i dette kalenderår nedjusteret til 50,00 kr. Det skyldes, at vi havde et overskud på kontoen hos kommunen fra tidligere år. Alt i alt har overgangen til kommunal vejvedligeholdelse været en succes, både hvad angår pris og kvalitet. Bestyrelsen har anmodet Thisted Kommune om at udstede en deklaration efter privatvejlovens 55, stk. 3. En sådan deklaration ville betyde, at alle grundejere var forpligtet til at deltage økonomisk i vejvedligeholdelsen. Det har Thisted Kommune desværre afslået, selv om det ikke vil pålægge Thisted Kommune løbende udgifter i den anledning. (Vi har p.t. 3 grundejere, som ikke vil betale til vedligeholdelse af vejene). Thisted Kommune er ikke forpligtet til at udstede en sådan deklaration. Beskæring langs veje og stier: Det har pyntet vældigt i området. Nu er det muligt, at komme frem på veje og stier, uden at blive generet af bevoksningen. Det er grundejernes ansvar, at hybenbevoksning m.v. langs veje og stier beskæres hvert år i en bredde af 1 meter fra vejen. Ellers må man en gang for alle få fjernet buskene med rødder, således at de ikke kommer igen år efter år. Der er desværre enkelte grundejere, som ikke har forstået budskabet. Det kan ikke være meningen, at bestyrelsen hvert år skal agere barnepige i den anledning. Stier: Stien fra Mågevej til søerne er i år blevet forsynet med nye afmærkningspæle samt ny grusbelægning. Nu er den igen farbar for såvel personer som barnevogne m.v. Frits har talt med skovfoged Thomas Wessel Fyhn, Naturstyrelsen, om beskæring og vedligeholdelse af stien på diget. Thomas W. Fyhn har i en mail meddelt, at stierne i dag og fremover vedligeholdes af Naturstyrelsen Thys mandskab. Grundet politisk bestemte nedskæringer på publikumsområdet vil Naturstyrelsen fra 2015 prioritere arbejdsindsatsen på alle typer faciliteter og vedligehold. Det betyder, at stier og faciliteter, som benyttes mindre, vil blive mindre vedligeholdt eller nedlagt, medens man på velbesøgte og velbenyttede stier og faciliteter også fremover vil møde anlæg af høj kvalitet og vedligehold. Cykelstier: Der er anlagt en cykelsti fra Agger og mod syd til Svaneholmhus på Agger Tange. Det er meningen, at arbejdsvejen fra Agger mod nord skal asfalteres, og der skal anlægges en cykelsti fra Agger til Svankjær. Frits har talt med projektleder Anne-Sophie Knudsen, som har oplyst, at man venter på de sidste godkendelser og forventer arbejdet påbegyndt i sidste halvår af Lodbjerg Fyr: Der er store planer om, at bygningskomplekset ved Lodbjerg Fyr skal renoveres for flere millioner og danne midtpunkt for mange aktiviteter m.v. i Nationalpark Thy. Projektleder Esben Colding Broe, Naturstyrelsen, har oplyst, at man p.t. er i den fase, hvor man forsøger at finde finansiering til projektet via fondsansøgninger. Man har skaffet 3 ud af 10 millioner kr. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 2 af 6

3 Flade Sø: Der skal anlægges en kunstig ø ude i Flade Sø. Den skal være med til at ændre gennemstrømningen i søen, således at tilstrømmende vand foretager en længere rejse rundt om øen, før det udledes i Limfjorden. Det skal mindske kvælstofudledningen til Limfjorden. Projektet er p.t. i høring om eventuel udfærdigelse af VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet). Biologisk Forening for Nordvestjylland har indsendt høringssvar den 12. maj 2014 til Naturstyrelsen. Høringssvaret går bl.a. på foreningens bekymringer om, at vandstanden i Flade Sø vil blive sænket med ca. 20 cm ifølge projektbeskrivelsen. Renovation: Den nugældende ordning med afhentning om torsdagen fortsætter til udgangen af Forretningsorden: Bestyrelsen vedtog på mødet den 6. oktober 2012 en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen kan ses på hjemmesiden under referater m.m. Forretningsordenen ( 7) er justeret på bestyrelsesmødet den 11. januar 2014, idet bestyrelsen ønsker fuld klarhed over økonomiske konsekvenser for fremsatte forslag til eventuel vedtagelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen er opmærksom på, at ovennævnte ændring evt. også kan fordre ændringer af foreningens vedtægter. Infomøde i Thisted den 27. marts 2014 om indbrud i fritidshuse: Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner er gået sammen med Midt- og Vestjyllands Politi om et projekt, som kaldes De 4 Vesterhavskommuner. Projektet går ud på at reducere antallet af indbrud i fritidshuse langs Vestkysten. Politiet talte varmt for flere nabohjælpsgrupper, da det er meget stressende for indbrudstyve at føle sig overvåget. Ifølge politiet frygter tyveknægte nabohjælp mere end alarmer og hunde. Fra bestyrelsen deltog Kresten, Frits og Henning. Tak til bestyrelsen: Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for veludført arbejde samt et godt og konstruktivt samarbejde krydret med en god portion humor i det forløbne år. Det har altid været en fornøjelse at være sammen med alle bestyrelses-kolleger. Dette er så min sidste beretning, idet jeg træder ud af bestyrelsen i dag. Disse var ordene i min beretning, som jeg hermed stiller til debat for generalforsamlingen. Formandens beretning gav anledning til spørgsmål omkring ændringerne i forretningsordenen for bestyrelsen omkring frist for indsendelse af forslag, idet det var en skam, hvis gode og nyttige idéer, som fødtes efter 1. februar, først kunne komme med på generalforsamlingen det efterfølgende år. Hertil forklarede formanden m.fl., at dette heller ikke var tilfældet, idet fristen for indsendelse af forslag fortsat kan læses i vedtægterne, og såfremt et fremsat forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7 er nøjagtig beskrevet, ikke mindst for så vidt angår de økonomiske implikationer for foreningen, vil det udmærket kunne indleveres indtil ti dage før generalforsamlingen som foreskrevet i vedtægterne, da generalforsamlingen så på kvalificeret vis vil kunne træffe beslutning om forslaget. Er de økonomiske implikationer af et forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7 derimod ikke nøjagtig beskrevet, og derfor helt eller delvist ukendte, arbejder bestyrelsen efter forretningsordens 7, hvorfor et sådan forslag skal være indleveret til formanden senest d. 1. februar. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 3 af 6

4 3. Regnskabsaflæggelse for 2013 Kassereren redegjorde for regnskabet, som affødte et spørgsmål om bestyrelsesudgifter, idet spørgeren mente, at man blot havde modtaget et referat. Formanden redegjorde for, at der var afholdt ikke et men to bestyrelsesmøder det forgangne år, og at referaterne herfra kan læses på hjemmesiden, idet referaterne ikke længere udsendes, men alene offentliggøres på hjemmesiden. Der udsendes dog en , hver gang et nyt referat er tilgængeligt. Det blev hernæst forklaret, at bestyrelsesmedlemmerne får transportgodtgørelse for et bestyrelsesmøde pr. år, samt at der ydes transportgodtgørelse ved ekstraordinære møder, f.eks. i forbindelse med kommunal mødeaktivitet. 4. Fremlæggelse af budget for 2015 Kassereren fremlagde budgettet for Her er der bl.a. budgetteret med kr. 0,- i vejfondsbidrag, hvilket afstedkom det naturlige spørgsmål, om vejfonden så nedlægges. Kassereren forklarede, at nullet i budgettet for 2015 var udtryk for, at 2014 blev året, hvor der ikke længere var grundejere, der foretrak at betale kontingent til vejfonden, idet det er væsentlig billigere at være tilmeldt den kommunale ordning, som opkræves over ejendomsskatten. Vejfonden råder dog fortsat over et beskedent indestående, som fremadrettet kan finde anvendelse som tilskud til den almindelige vejvedligeholdelse. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015 Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for såvel forening som vejfond blev vedtaget, jf. pkt Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor Til de to bestyrelsesposter som var på valg, kandiderede Kresten Søgaard til genvalg, og modtog genvalg uden modkandidater, hvorimod Henning Hjørnholm Bach ikke kandiderede til genvalg. Bestyrelsen indstillede Rasmus Clemmensen, Rylevej 1, til den ledige post. En kortvarig meningsudveksling om evt. at afholde en skriftlig afstemning udspandt sig følgelig, men det blev aldrig aktuelt, idet den foreslåede modkandidat slet ikke ønskede at modtage valg. Rasmus blev valgt uden modkandidater. Både 1. og 2. suppleanterne kandiderede til genvalg, og begge blev valgt uden modkandidater.. Ole Rasmussen modtog efter mange års trofast tjeneste ikke genvalg som revisor. Bestyrelsen indstillede Allis Larsen, Sivsangervej 4, til posten, og Allis blev vagt uden modkandidat. 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 1. Altibox bredbånd er der interesse for sagen? Altibox er fortsat interesseret i at lægge fibre ned i foreningens veje orienterede formanden. Altibox betinger sig dog, at 30 % af grundejerne giver positivt tilsagn om, at de vil tilslutte sig fiberforbindelsen, men de foreløbige tilbagemeldinger, som foreningen har fået på sin første forespørgsel desangående, har blot resulteret i 19 tilsagn, hvilket jo er ganske langt fra de 70 tilsagn, der i udgangspunktet er brug for. Det er skam muligt at få bredbånd i sit sommerhus allerede nu, blev det fremført, idet et medlem for kr ,- havde fået TDC-baseret bredbånd. Dette beløb dækker gravearbejdet for at får trukket kabel ind i huset. Hertil kommer en månedlig udgift på kr. 200,00. Dertil blev indvendt, at TDC-baseret bredbånd eller tilsvarende som baserer sig på kobberkabler, ikke vil kunne levere samme hastigheder som Altibox, der er fiberbaseret, hvilket vil være et plus for Agger i forhold til turister/lejere i husene. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 4 af 6

5 Der blev forespurgt til, om Altibox kun vil kunne levere bredbånd i Agger, eller om man også kan få TVsignaler af den vej, og det vil man kunne, blev det kort forklaret. Orienteringen blev taget til efterretning. 2. Nabohjælp: Som gennemgået i beretningen deltog foreningen i informationsmøde m. Midt- og Vestjyllands Politi om et projekt der skal forebygge indbrud i fritidshuse. Iflg. politiet er det mest effektive præventive tiltag i den forbindelse at etablere nabohjælpsgrupper, hvor medlemmerne i nabohjælpsgrupperne holder øje med hinandens huse. Foreningen fik to nabohjælpsskilte udleveret ved mødet, og der arbejdes på at få et tredje skilt gratis. Skulle dette mod forventning vise sig umuligt, må foreningen købe det tredje skilt, således at der kan opsættes skilte ved alle tre indfaldsveje til området. Fremlæggelsen af politiets anbefaling af nabohjælp førte til en drøftelse af, hvordan medlemmerne nemmest får hurtig kontakt til hinanden, når dette måtte være påkrævet. Konklusionen blev at medlemslisten udvides med en kolonne indeholdende telefonnummer. Medlemmer kan derfor sende deres telefonnummer pr. til (i skrivende stund er første telefonnummer allerede modtaget, red.). 8. Eventuelt Sti gennem skoven: Der kunne evt. anlægges en sti gennem skoven ved Hedevej, således at turisterne får en ekstra mulighed for at nyde godt af områdets herligheder. Forslaget resulterede i en debat om fremkommelighed på bekostning af naturværdier, og umiddelbart syntes generalforsamlingen ikke, at en sådan sti er nødvendig, omend alle var enige i, at fremkommeligheden ikke alle steder er lige god. Beskæring af bevoksning: Det er fortsat et problem, at nogle grundejere til stadighed ikke beskærer sin bevoksning efter de kommunale forskrifter. Det kan ikke være meningen, at de samme grundejere igen og igen skal have besked om, at beskæring er påkrævet. Det blev foreslået, at disse grundejere blot får en enkelt , hvori der henstilles til beskæring, og i fald beskæring ikke foretages, overlades sagen til kommunen. Generalforsamlingen bifaldt denne procedure. Afklippet beskæring, som lægges i lange dynger langs skellene, er brandfarligt, så det skal stoppes blev det fremført, og selvom foreningen ikke kan kræve denne praksis standset, bør vi alligevel opfordre til den bliver det, hed det. Manglende medlemskab: Der er fortsat enkelte grundejere, som ikke føler, at de deler interessefællesskab med foreningen, og derfor ikke ønsker medlemskab. Enkelte ønsker endda heller ikke at bidrage til vejvedligeholdelsen, hverken via foreningens vejfond og ej heller via den kommunale aftale. Generalforsamlingen stod helt uforstående heroverfor, for disse gratister kører jo også på vejene, som det blev bemærket. På denne baggrund drøftedes, om det kan oplyses, hvem der ikke er medlem, men foreningen må alene oplyse, hvem der er medlemmer. Stærekasser: Stærekasser der er inspireret af gamle fiskebøjer, og som kun sælges i Agger, kan erhverves for kr. 800,-. Det er meningen, at disse stærekasser kan fungere som et kendetegn for Agger. Stærekasserne kan bl.a. ses hos Bed & Breakfast på Mågevej 27 og hos Allis Larsen på Sivsangervej 4. Allis Larsen er da også kontaktperson, og bestilling af stærekasse(r) kan således afgives til Allis. Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 5 af 6

6 Digesøer: I 2011 besluttedes at foreningen skulle bruge kr ,- på chikaner, og set i dette lys var det meget skuffende, at man ikke ville støtte grødeskæringen i digesøerne økonomisk, blev det fremført. Specielt fordi turister har utroligt meget gavn af disse søer til badning, sejlads og lystfiskeri. Man kunne få så meget mere ud af denne herlighedsværdi, blev det endvidere anført, ved dels at opsætte skilte der forklarer om fiskearterne man kan fange i søerne, og dels ved at opsætte bænke. Formanden gennemgik igen hvorfor man blot støttede grødeskæringen med kr ,-, jf. pkt. 2, samt, at søernes ejer ikke vil tillade lystfiskeri i søerne. Opmærksomheden blev fra anden side henledt på, at digesøerne ligger uden for foreningen, hvorfor vedligeholdet heraf vel ikke skal påhvile foreningen. Andre fandt det foragteligt at grødeskæringen kun var blevet foretaget langs bredden med sommerhuse. Hvorfor ikke også langs den anden bred hvor bevoksningen er tættere? Man kan jo slet ikke se vandet når man går langs søerne på bredden ved diget, blev det anført. At søernes ejer fortsat mener, at søerne ikke vedrører andre end hende, har foreningen til dato ikke kunnet ændre på, men det blev alligevel slutteligt foreslået, at det bedste sted at starte ville være, at medlemmerne, som ønsker at foreningen skal støtte projekter i eller omkring digesøerne, starter med at få ejerens samtykke, således at disse medlemmer sammen med ejeren kan tilkendegive, hvad man ønsker at foreningen støtter, samt hvilken udgift dette påfører foreningen. Således vil generalforsamlingen en anden gang have noget konkret at tage stilling til. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden Efter generalforsamlingens afslutning holdt bestyrelsen et kort konstituerende bestyrelsesmøde, og konstituerede sig således: Michael A. Bank: Formand/IT-ansvarlig Lena Riisgaard: Næstformand/1. områdeformand Rasmus Clemmensen: Sekretær Kresten Jensby Søgaard: Kasserer Frits Søndergaard Nielsen: 2. områdeformand Referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj 2014 Side 6 af 6

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller.

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i Æ Redningshus, Ørhagevej, Klitmøller lørdag den 18. oktober 2014 kl. 12.30. Formanden Otto Heeager indledte med en

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere