VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER"

Transkript

1 Til ENERGISTYRELSEN Dokumenttype RAPPORT Dato NOVEMBER 2012 VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER

2 Revision 1 Dato Udarbejdet af JOM/JEES/RMH/CHZ Kontrolleret af MCAS Godkendt af RMH Beskrivelse Vurdering af fundamentsomkostninger for kystnære møller Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Geologiske og geotekniske forhold Vesterhavet Syd Vesterhavet Nord Jammerbugt Syd Jammerbugt Nord Sæby Djursland Samsø Nord Sejerø Bugten Jammerland Bugt Smålandsfarvandet Vest Vejsnæs Lillegrund Køge Bugt Halsnæs Nyrup Bugt Bornholm Rønne Banke 4 3. Bathymeri/vanddybder 5 4. Vurdering af fundamentsomkostninger Baggrund Fundamentstyper Turbiner og layout Estimering af funderingsomkostninger Generelt Priser Priskurver Estimerede total priser Referencer 12

4 1 1. INDLEDNING Nærværende rapport er udarbejdet for Energistyrelsen og omhandler en indledende vurdering af fundamentsomkostningerne i forbindelse med opstilling af 3,6 MW møller for en række kystnære havvindmølleparker langs de danske kyster. På baggrund af Rambølls eksisterende viden og erfaring samt det umiddelbart foreliggende datagrundlag, herunder høringsudgaven af screeningsrapporten og høringssvar fra GEUS, er følgende følgende vurderinger udført for de 16 udpegede områder: Geologisk og geoteknisk vurdering og karakterisering af bundforholdene med hensyn til egnethed til placering af vindmøller ud fra GEUS foreliggende grundlag omkring overordnede jordbundsforhold. Udarbejdelse af havdybdekort/bathymerikort for hver af de udpegede områder. Økonomisk vurdering af fundamentsomkostninger forbundet med etablering af havmølleparker på 200 MW bestående af ca. 55 møller a 3,6 MW under hensyntagen til den mest fordelagtige placering set ud fra vanddybder og bundforhold i de udpegede områder. Hensynet til placering i forhold til færgeruter, støjbegrænsning af hensyn til marsvin osv. er ikke taget i betragtning i denne vurdering. I det omfang det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt/muligt at placere 200 MW, angives størrelse mv. af en mulig mindre park. De 16 udpegede områder vises i Figur 1.1. Figur 1.1: Oversigt over udpegede områder

5 2 2. GEOLOGISKE OG GEOTEKNISKE FORHOLD De geologiske og geotekniske forhold for de 16 foreslåede kystnære områder til havmølleparker tager udgangspunkt i Ref. /1/ og /2/. De geologiske forhold er beskrevet ud fra den generelle geologiske viden om områderne, som i nogen grad er visualiseret med det landsdækkende havbunds overfladesedimentkort. 2.1 Vesterhavet Syd Vesterhav Syd området dækker områder vest og nord vest for Ringkøbing Fjord. Området er præget af sandaflejringer, enten fastlejret smeltevandssand eller omlejret marint sand. Ca. 80 procent af det udpegede område udgøres af sandaflejringer. Sporadisk findes der kvartære moræne sedimenter blotlagt på havbunden. Havbunden ud for de to fjorde, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er præget af flodslette aflejringer bestående af sand og grus. Imellem de to fjorde ses miocæne aflejringer tæt på havbunden. Disse sedimenter består primært af glimmerholdigt ler, der har været overdækket af en gletsjer i Saale istiden. Lokalt i området findes finkornede sedimenter, dels fra Eem mellemistid, og dels fra den senglaciale periode. Der findes generelt gode funderingsmæssige forhold i området da der findes moræneler tæt på havbunden, dog kan der forekomme problemer pga. lokale forekomster af finkornede/bløde sedimenter. 2.2 Vesterhavet Nord Vesterhav Nord området er en direkte forlængelse af Vesterhav Syd området, og dækker de kystnære områder vest for Limfjordens åbning ved Agger. Området er i forhold til Vesterhav Syd præget af overvejende morænebund. Sandforekomster ses mellem moræneplateauer, disse udgøres primært af fastlejret smeltevandssand eller omlejret marint sand. Ud for den nuværende Limfjords åbning findes et større område som er præget af lerede sø og brakvandssedimenter (Agger leret) som er aflejret i en tidligere fase af Limfjorden. Agger leret tolkes som afsat i op til 40 m dybe lagune bassiner og fjorde /3/. 2.1: Udbredelsen af Agger Leret angivet med rød/grøn stiplet linje /4/. I den nordlige og sydlige del af det potentielle vindmølleområde kan der findes mulighed for gode funderingsforhold med moræneaflejringer tæt på havbunden. Funderingsmæssige problemer pga. lokale finkornede/bløde sedimenter kan forekomme indenfor det udvalgte området. Især omkring den nuværende Limfjords åbning.

6 3 2.3 Jammerbugt Syd Jammerbugt Syd vindmøllepark dækker de kystnære områder nordøst for Hanstholm hvor havbundssedimenterne primært består af fint- til mellemkornet sand, og en del områder med morænelersbund. Områder med vanddybder større end 25 m er grundet det dynamiske miljø i området præget af sedimenttransport fra sydvest mod nordøst, og tilstedeværelsen af dynamiske bundformer, så som storskala sandbølger, må forventes og bør inddrages i vurderingerne af områdes funderingsforhold. 2.4 Jammerbugt Nord Jammerbugt Nord vindmøllepark område dækker de kystnære områder sydvest for Hirtshals. Området er sporadiske moræneaflejringer, marine sandaflejringer udgør havbunden udenfor morænelers områderne. De sandede sedimenter forventes at udgøre mellem 1 og 5 m tykkest i den yderste del og på nordøst siden af morænelers områderne. Som i området Jammerbugt Syd bør vandrende sandbølger være et fokuspunkt i det videre forløb. 2.5 Sæby Sæby vindmøllepark område er placeret i den kystnære del af Kattegat, syd for Frederikshavn. Området kan deles i en lavvandet vestlige del med en sandet bund og en østlig del med dybere vand og en sandet dyndbund. Den sandede dynd tiltager i tykkelse mod øst, hvor der ses tykkelser i størrelsesordenen 1 til 10 m. De øverste bundsedimenter er ofte underlejret af Yoldiahavets lerede sedimenter. Der kan opstå små mikroskopiske gasbobler i den sandede dynd, i dette område giver det ikke ophav til gasudsivning. Ud over den bløde sandede dyndbund findes der i de dybere liggende aflejringer lag af interglaciale (Eem) havaflejringer. I disse aflejringer produceres der opstigende gas, som ud over at give udfordringer for installationsfartøjerne der skal stå ovenpå disse forekomster, kan give mulighed for metan udslip ved boring. 2.6 Djursland Djursland vindmøllepark er placeret i den nordvestlige den af Storebælt ud for Grenå. Området er præget af lavvandede områder hvor havbunden primært består af moræneler og sandede fossile kystdannelser samt større sandbanke områder. På dybere vand findes der sandet dynd som varierer i tykkelse, og i lokale områder kan indeholde mikroskopiske gasbobler. I dette område giver disse ikke ophav til gasudsivning. Under det sandede dynd kan der findes senglaciale lerede sedimenter som stedvist kan give funderingmæssige problemer. 2.7 Samsø Nord Samsø Nord vindmøllepark er placeret i trekantsområdet mellem Djursland og Mols Bjerge i nord og Samsø mod syd. Regionen er præget af en blanding af lavvandede flakområder hvor havbunden består af moræneler og sandede fossile kystdannelser, samt områder med større sandbanker. På dybere vand findes der sandet dynd, som varierer i tykkelse og som i lokale områder kan indeholde mikroskopiske gasbobler, der i dette område ikke giver ophav til gasudsivning. Under den sandede dynd kan der findes senglaciale lerede sedimenter. På de lavvandede områder med morænelersbund vil der generelt være gode funderingsforhold, mens der på dybere vand med sandet dynd, lokalt kan være funderingsmæssige problemstillinger. 2.8 Sejerø Bugten Sejerø Bugten vindmøllepark område er placeret syd for Sejerø og nord for Røsnæs. Området er præget af randmorænebakkerækker mod nord og smeltevandsslette sedimenter mod syd. Det sandede område er delvist overvejret af sandet dynd, hvilket gør at der i dette område kan være funderingsmæssige problemer. Området med sandet dynd udgør ca. 70 % af vindmøllepark området. 2.9 Jammerland Bugt Jammerland Bugt vindmøllepark område er placeret i den østlige centrale del af Storebælt syd for Reersø. Området dækker over et morænelers område i den lavvandede del, som delvist er dækket af sandede recente bundsedimenter. I de dybere dele af området, den vestlige Storebæltsrende og i bugten nord for Reersø, er der aflejret sandet dynd, som primært er underlejret af lerede ferskvands sedimenter. De dyndede områder som udgør ca. 60 % af det udpegede område

7 4 for vindmølleparken kan give funderingsmæssige problemer, mens moræneområderne vil være velegnede til vindmølleparker Smålandsfarvandet Vest Området Smålandsfarvandet Vest er beliggende på overgangen mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. Området er domineret af morænelersbund (ca. 70%), med enkelte nedskårede dale, som delvist er udfyldt med sand. I den østlige del af området er dalene udfyld med sandet dynd. Moræneområderne udgør en ideel placering af havvindmølleparker, mens de sandede dynd områder karakteriseres ved bløde aflejringer, som vil give funderingsmæssige udfordringer Vejsnæs Vejsnæs vindmøllepark dækker Vejsnæs Flak syd for Ærø. Området består af en central del med morænelersbund, som er omkranset af ferskvands og marine kystaflejringer. Det centrale Flakområde er funderingsmæssigt ideel for vindmølleparker, mens områderne vest og nord for flakket er præget af større vanddybde og aflejringer af sandet dynd og dynd. Disse områder med bløde sedimenter vil give funderingsmæssige problemer Lillegrund Lillegrund vindmøllepark området er placeret i den centrale del af Lillebælt, nord for Als. Sporadisk i områdets yderkanter består havbunden af morænebund, men der findes også området med blottet fed Tertiært ler, som kan give funderingsmæssige problemer. I den sydlige del er der i områder med større vanddybder aflejret dynd. Dynd områderne udgør ca. 50 % af det udpegede området Køge Bugt Køge Bugt vindmøllepark dækker området i den centrale del af Køge Bugt. Området er præget af sandbund, som overlejrer morænebund og senglacialt lagdelt ler. Der er generelt gode funderingsmæssige forhold i området, dog skal det bemærkes at der lokalt findes sandet dynd, hvor funderingsforholdene kan være mere problematiske. Områderne med dynd udgør ca. 15 % af det udpegede område i Køge Bugt Halsnæs Halsnæs vindmøllepark ligger nord for Sjælland, øst for udløbet fra Issefjorden. Sedimentkortet viser hovedsagligt sandbund, men under det tynde sandlag findes en kombination af morænebund og ishavsler. Moræneaflejringerne er konsoliderede, mens ishavsleret normalt også burde være funderbart Nyrup Bugt Nyrup Bugt vindmølle park området ligger nord for det vestlige Sjælland, vest for udløbet fra Issefjorden. Havbunden består overvejende af glacialt smeltevandssand. Den centrale del af området består af sandet dynd over senglacialt ishavsler. Der vil i de centrale dele kunne være funderingsmæssige problemer i områder med bløde organiskholdige aflejringer Bornholm Rønne Banke Bornholm vindmøllepark ligger syd for Rønne i den nordlige del af Rønne Banke. Havbunden består primært af Mesozoiske prækvartære sandsten og lerbænke, Figur 2.2, som sporadisk er dækket af kvartære moræne og mellem-grovkornede sand- og gruslag, ca. 80 % af havbunden i området udgøres af Mesozoiske krystalline bjergarter/grundfjeld. Forekomsten af overfladenære bjergarter/grundfjeld indebærer i høj grad en gravitationsløsning som funderingskoncept idet det ikke vil være muligt at installere monopæle i disse forekomster. De prækvartære lag er velkonsoliderede, men jordskorpebevægelser har imidlertid vendt op og ned på jordlagene, der er blevet foldet langs brudzoner (forkastninger). Lagene kan ligge med store hældninger og dermed give store forskelle i lithologi. Med hensyntagen til de forskellige Mesozoiske lithologier og forkastninger er der generelt gode funderingsforhold over det meste af området. Der er ikke påtruffet blødbundsforhold i områder, men det må forventes at der kan være sand og grus råstofmæssige interesser.

8 5 Figur 2.2: Kort over de Mesozoiske aflejringer på Vestbornholm og de tilstødende områder på havbunden, /5/. 3. BATHYMERI/VANDDYBDER Bathymetrikortene for hver af de aktuelle positioner er udarbejdet på baggrund af oplysninger i Mike C-Map databasen, som indeholder vanddybder og tidevandsstationer og dækker hele verden. C-Map databasen er udviklet gennem et samarbejde mellem Jeppesen Norge og DHI Denmark, og informationer kan indlæses i Mike modeller til modellering af fx hydrodynamiske forhold eller sedimenttransport. Kortene vises i Latitude-Longitude skala, hvor 1 grad latitude (y-aksen) svarer til km og 1 grad longitude (x-aksen) svarer til km på ækvator men da breddekredsene bliver kortere i omkredsen jo nærmere man kommer til polerne, skal afstanden udregnes som en funktion af længdekredsen med 1/cos(Lat). I Danmark vil man så få et forhold mellem Lat og Long af omkring 1.8. Bathymetriplot for de 16 foreslåede placeringer er præsenteret i bilag 1. Det foreslåede områder er vist i rødt. 4. VURDERING AF FUNDAMENTSOMKOSTNINGER 4.1 Baggrund Nedenstående er estimeret priser for egnede fundamenter for hvert af de 16 valgte lokaliteter. Der er af Energistyrelsen valgt, at basere vurderingerne på en 200MW park svarende til ca. 55 stk. 3.6MW turbiner. Priserne svarer til en EPC kontrakt (Engineering, Procurement and Construction) og inkluderer fabrikation, installation, undersøgelser, design, certifikation, men er eksl. miljøundersøgelser mv.

9 6 4.2 Fundamentstyper Med baggrund i de eksisterende vanddybder forventes der generelt at kunne anvendes 2 typer fundamenter, monopæle (MP) eller gravitationsfundamenter (GBS). På nær Rønne Banke, hvor klippen er tæt på havbunden vil Monopæle kunne anvendes overalt på nær steder, hvor ramning ikke vil være tilladt på grund af støj. Monopæle er anvendt på en lang række projekter i udlandet, for nylig også i Danmark på Paludans Flak, Horns Rev og ved Anholt. Gravitationsfundamenter vil ligeledes være egnede forudsat der er kompetente jordbundsforhold, og hvor evt. udgravning af større mængder blødbund kan undgås, da dette kan have konsekvenser for miljøet og projektomkostningerne. For vanddybder indtil 15 à 20 m vil den fladbundede GBS være den fortrukne gravitationsløsning, for dybere vand en GBS som konus. Førstnævnte har været anvendt ved flere Danske parker, hvor havbunden har været egnede og for vanddybder typisk mellem 5 og 15m. Monopæle GBS-flad GBS-konus 4.3 Turbiner og layout Der er af klienten forudsat installation af 200MW, svarende til ca. 55 stk. 3.6MW turbine. Arealkravet for en typisk park af denne størrelse vil være 40 til 45 km 2 afhængigt af valgte arealkonfiguration. I nedenstående liste er angivet kommentarer til placeringer af en sådan park. Kun i to tilfælde, Samsø Nord og Vejsnæs, anses det valgte areal for at være for lille for en 200MW vindmøllepark. Lokalitet Vanddybder Geologi (overfladenære aflejringer) 1 Vesterhavet Syd 18-22m Overvejende sand 2 Vesterhavet Nord 21-30m Morænebund/ sand, kvartært ler/tørv 3 Jammerbugt Syd 10-16m Sand 4 Jammerbugt Nord 10-14m Sand 5 Sæby 5-17m Sand 6 Djursland 10-24m Sand/moræne i nordlige område, dyndet sand mod syd 7 Samsø Nord 10-40m 10-20m i trekantområder mod Overvejende sandet dynd i trekantområder. Dynd i dybere område NV og SØ. Områder utilstrækkelig. 8 Sejerø Bugten 10-22m Vekslende sand/moræne/sandet dynd 9 Jammerland Bugt 10-16m Vekslende sand/moræne/sandet dynd

10 7 10 Smålandsfarvandet Vest 5-14m Mod vest: Morænebund/ sand Mod øst: morænebund/sandet dynd 11 Vejsnæs 16-20m Sand og område med sandet dynd 12 Lillegrund 10-26m Variende sand/sand sandet dynd 13 Køge Bugt 7-18m Overvejene sand med lokalt sandet dynd 14 Halsnæs 10-20m Overvejene sand med lokalt morænebund 15 Nyrup Bugt 14-21m Sand og områder med sandet dynd 16 Rønne Banke 10-20m Varierende fra prekvartære sedimenter til sand 4.4 Estimering af funderingsomkostninger Generelt Funderingspriserne er estimeret ved hjælp af 'Budget Tool', der er en software udviklet af Ramboll til vurdering af priser på fabrikation og etablering af monopæle, GBS og tripod. I 'Budget Tool' kan følgende parameter varieres: Vanddybder 10m 45m Små/medium/store bølger Seks forskellige jordprofiler, fra blødt til hård jord Tre turbinetyper, Vestas V90, Siemens 3.6 og RePower 5MW Priserne er sammenlignelig med priser fra et større antal etablerede vindmølleparker, idet dog kun relative få projekter er udført med GBS'er. Usikkerheden på sidstnævnte er derfor noget større end for monopæle Priser EPC (Engineering, Procurement and Construction) priserne er etableret for Fabrikation Installation Andet o Indkøb o Detaljerede geotekniske undersøgelser o Installationsopmåling o Design/certificering o Management o Forsikring o Eventualiteter Raterne er gældende primo 2012, k=1000 Fabrikation Monopæle, stål 12.0 kdkk/t TP (overgangsstykke), stål 12.3 kdkk/t Armeret beton inkl. forme mv. 3.0 kdkk/t Sekundært stål 1120 kdkk per enhed Installation forgår over en enkelt sæson og inkluderer mob/demob og installation kost af fartøjer og udstyr mv. Monopæle og TP er installeret fra et dedikeret fartøj/jack up. GBS er transporteret til parkområdet og installeret ved hjælp af et installationsfartøj.

11 8 De væsentligste pris komponenter er: Monopæl installationsfartøj kdkk pr dag GBS installationsfartøj kdkk pr dag 'Feeder'fartøjer kdkk pr dag Monopile installationstid 1-1,25 dag pr enhed eks. vejr GBS installationstid 1,5-2 dage pr enhed eks. vejr Vejrlig Monopile/GBS - 30/40% Andet: Indkøb Detaljerede geotekniske undersøgelser Installationsopmåling Design/certificering Management kdkk pr. enhed, inkl: Forsikring 5% af kontraktsum Evt. 10% af kontraktsum Priskurver Nedenfor er vist estimerede priskurver for monopæle og for GBS baseret som funderingskoncept for en 3,6 MW vindmølle. GBS-flad har været designet og installeret på et antal lokaliteter i Danmark, hvor vanddybderne typisk har været mellem 5 og 15m og hvor jordbundforholdene har været kalk eller hårde morænale aflejringer. Funderingspriserne har vekslet betydeligt afhængigt af lokale forhold og fabrikationssteder, men ligger generelt under priserne på GBS-konus. Monopæle anses erfaringsmæssigt for at have de laveste funderingsomkostninger, men priser for GBS-flad anses for sammenlignelige ved meget lavt vand og hårde bund bundforhold.

12 9

13 10 Et typisk fordeling mellem de tre delkomponenter som priserne er bygget op omkring er vist i nedenstående figur. Prissplit 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Monopæle GBS Andet Installation Fabrikation Estimerede totalpriser For hver af de 16 vindmølleparker er der estimeret en total EPC pris for en 200MW vindfarm. Der er som grundlag anvendt: Forventelige vanddybder, idet de større vanddybder er blevet fravalgt, hvis det har været muligt ud fra vindfarmens udstrækning i forhold til koncessionsarealets størrelse. Der er om muligt fravalgt områder, hvor jordbundsforholdene er meget bløde og derfor mindre egnede. I områder, hvor ramning af pæle skal undgås, er priserne ligeledes indikeret for GBS løsninger. De aktuelle områder er - Sejerø Bugten - Jammerland Bugt - Smålandsfarvandet Vest - Vejsnæs - Lillegrund For Rønne Banke er forudsat en GBS løsning, da ramning af pæle forventes vanskeliggjort på grund af klippe tæt på havbund Der er to områder, Vejsnæs og Samsø Nord der generelt er for små til 200MW vindmølleparker. Under hensyntagen til arealstørrelser og jordbundsforhold kan følgende maximale størrelse antages: Samsø Nord: MW Vejsnæs: MW

14 11 Lokalitet EPC-Funderingspris for 200MW Monopæle/(GBS) i mio DKK 1 Vesterhavet Syd Vesterhavet Nord Jammerbugt Syd Jammerbugt Nord Sæby Djursland Samsø Nord 1) Sejerø Bugten /( ) 9 Jammerland Bugt /( ) 10 Smålandsfarvandet Vest /( ) 11 Vejsnæs 2) /( ) 12 Lillegrund /( ) 13 Køge Bugt Halsnæs Nyrup Bugt Rønne Banke - 3) /( ) 1) pris for 120MW 2) pris for 140MW 3) ) Fundering på Monopæle vurderes ikke forventelig da der forekommer pga. forekomsten af overfladenære prækvartære bjergarter/grundfjeld

15 12 5. REFERENCER 1. GEUS: Bidrag fra GEUS angående høring af rapport vedr. screening af kystnære områder til havmøller. 2. GEUS, 2011: En overordnet geologisk vurdering af 6 udpegede lokaliteter for havvindmøller i Danmark. Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelses Rapport 2011/ Geologi, Nyt fra GEUS, 2003: Nordsøen efter istiden udforskningen af Jyske Rev. Nr. 3 December GEUS: Model for potentielle sand- og grusforekomster for de danske farvande. Delområdet Jyske Rev Lille Fisker Banke. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelses Rapport 2010/ Geologi, Nyt fra GEUS, 1998: Den skjulte guldgrube. Råstoffer på havbunden. Nr. 4. December 1998.

16 BILAG 1 BATHYMERIKORT 13/32 Rambøll Danmark A/S DK reg.no Member of FRI

17 14/32 Vesterhavet Syd

18 15/32 Vesterhavet Nord

19 16/32 Jammerbugt Syd

20 17/32 Jammerbugt Nord

21 18/32 Sæby

22 19/32 Djursland

23 Samsø Nord

24 Sejrø Bugten

25 Jammerland Bugt

26 Smålandsfarvandet Vest

27 5.1 Vejsnæs

28 Lillegrund

29 Køge Bugt

30 Halsnæs

31 Nyrup Bugt

32 Bornholm

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 1 / 20

D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 1 / 20 D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 1 / 20 D E N A T I O N A L E G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R F O R D A N M A R K O G

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger.

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K E danish@windpower.org I windpower.org T +45 33 73 03 30 F +45 33 73 03 33 12. august 2009 Vester Voldgade 106 DK 1552 København V DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Naturgrundlaget og arealanvendelse. Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet,

Naturgrundlaget og arealanvendelse. Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet, Naturgrundlaget og arealanvendelse Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet, Indhold Grundlaget for landskabsanalysen Naturgrundlaget Arealanvendelse Et par eksempler fra Mols og Lolland

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet (Foredrag lavet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker Præsentation af Vestas Wind Systems A/S 4 Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker 10. juni 2004 Hans Michael Hansen Technical Manager M.Sc.

Læs mere

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. En samlet opgørelse af råstofforekomster på land og til havs baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. http://mima.geus.dk/

Læs mere

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien?

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Flemming Jørgensen, GEUS og Peter Sandersen, Grontmij/Carl Bro a/s Geofysikken har haft stor betydning for

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Landsdækkende foreninger og organisationer. Med venlig hilsen

Landsdækkende foreninger og organisationer. Med venlig hilsen Landsdækkende foreninger og organisationer Emne: J.nr. 2110/1181-0234 - Høringssvar på offentlig høring af placering af kystnære vindmøller 3F kan støtte de foreslåede placeringer af kystnære vindmøller.

Læs mere

TEMANUMMER Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev

TEMANUMMER Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev G E O L O G I N Y T F R A G E U S TEMANUMMER Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev N R. 3 D E C E M B E R 2 3 Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev G E O L O G I NYT FRA GEUS

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Bilag til EnergiØsts høringssvar

Bilag til EnergiØsts høringssvar Virksomheder 1 2 3 Bilag til EnergiØsts høringssvar 4 5 6 7 8 9 20.august 2012. HÅB_Screening_høringssvar.docx Høringssvar fra Havvind Århus Bugt A/S til rapport fra Havmølleudvalget Kystnære havmøller

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 3.2 Marin Justering af vandområde-inddeling med tilhørende opland

Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 3.2 Marin Justering af vandområde-inddeling med tilhørende opland Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 3.2 Marin Justering af vandområde-inddeling med tilhørende opland Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. oktober 2013 Henrik Fossing &

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012

Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012 Nedenstående er uddrag af materialet for havmøller redigeret, så det passer til uddraget. Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012 Indledning Denne

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Høringsnotat opdelt efter emne med respons fra Havmølleudvalget vedrørende screeningen præsenteret i rapporten:

Høringsnotat opdelt efter emne med respons fra Havmølleudvalget vedrørende screeningen præsenteret i rapporten: Oktober 2012 Høringsnotat opdelt efter emne med respons fra Havmølleudvalget vedrørende screeningen præsenteret i rapporten: Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20

Læs mere

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne

Læs mere

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014 Geologisk datering En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indledning At vide hvornår noget er sket er en fundamental

Læs mere

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Med fokus på: Tolkningsmuligheder af dybereliggende geologiske enheder. Detaljeringsgrad og datatæthed Margrethe Kristensen GEUS Brugen af seismik

Læs mere

Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker

Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker Jesper Kyed Larsen Miljøkoordinator, Wind - Engineering 25 oktober 2007 Seminarium om Lillgrunds Kontrollprogram Indhold Miljøovervågningsprogrammet Horns Rev

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog Fravalg af LAR-metoden nedsivning LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. FORHOLD HVOR REGNVAND IKKE KAN NEDSIVES LOKALT... 3 2.1 GRUNDVANDSSPEJLET STÅR HØJT... 3 2.2 ØVERSTE LAG ER LER...

Læs mere

Skifergas i Danmark en geologisk analyse

Skifergas i Danmark en geologisk analyse Skifergas i Danmark en geologisk analyse Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Måske Måske ikke Artikel

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-5 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-138 Til Fra Projektleder Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Sejerø Bugt Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Havnsø Hotel og Kursuscenter den 6. februar 2014 Om Energinet.dk Hvem er deltagerne her i dag? Arrangører Energinet.dk Ansvarlig

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 17

GEUS-NOTAT Side 1 af 17 Side 1 af 17 Til: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fra: Niels Nørgaard-Pedersen Kopi til: Jørn Bo Jensen Fortroligt: Dato: 03.05.2016 GEUS-NOTAT nr.: 14-NA- 16-1 J.nr. GEUS: 500-00002 Emne:

Læs mere

Overfladetemperaturer og temperaturgradienter i jorden

Overfladetemperaturer og temperaturgradienter i jorden Overfladetemperaturer og temperaturgradienter i jorden Ingelise Møller (GEUS) Niels Balling og Thue S. Bording (AU), Giulio Vignoli og Per Rasmussen (GEUS) Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler.

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Poul Larsen GEO - Danish Geotechnical Institute, pol@geo.dk Ulla Schiellerup GEO - Danish Geotechnical Institute, uls@geo.dk

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE,

INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE, Birgitte Maria Tøttrup Maddock Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S DATO: 06-04-2017 INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE, FÅÅBORG HAVN I relation til

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

Sammentolkning af data ved opstilling af den geologiske model

Sammentolkning af data ved opstilling af den geologiske model Sammentolkning af data ved opstilling af den geologiske model Margrethe Kristensen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet Du sidder med ALLE data! Alle

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

Kortbilag 8 Randers Fjord.

Kortbilag 8 Randers Fjord. Kortbilag 8 Randers Fjord. Indhold: Randers Fjord (Århus amt) Side 02 Side 1 af 5 Randers Fjord Istidslandskab, Gudenåen og havbund fra stenalderen Danmarks længste å, Gudenåen, har sit udspring i det

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9.

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Nitrat reduktion i undergruden Nitrat kan fjernes naturlig ved reduktion

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller i Danmark

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller i Danmark Til: Energistyrelsen ens@ens.dk Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Kontakt - direkte: ann.elisabeth.gade@rksk.dk Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN Vindinge, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

På kryds og tværs i istiden

På kryds og tværs i istiden På kryds og tværs i istiden Til læreren E u M b s o a I n t e r g l a c i a l a æ t S D ø d i s n i a K ø i e s a y d k l s i R e S m e l t e v a n d s s l e t T e a i s h u n s k u n d f r G l n m r æ

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune TEKNISK FORVALTNING PLANAFDELINGEN

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune TEKNISK FORVALTNING PLANAFDELINGEN Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets vedvarende energipris Den Europæiske Solpris 1982 1984 1991 1992 1997 2001 2005 2007 Nordisk Folkecenter

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar indkommet i forbindelse med høringen af screeningsrapporten:

Sammenfatning af høringssvar indkommet i forbindelse med høringen af screeningsrapporten: Oktober 2012 Sammenfatning af høringssvar indkommet i forbindelse med høringen af screeningsrapporten: Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten. Dette notat

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

FAST FORBINDELSE ALS-FYN

FAST FORBINDELSE ALS-FYN Til Faaborg-Midtfyn Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER Revision 1 Dato 2014-10-16 Udarbejdet af

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMANUMMER. Den skjulte guldgrube. Råstoffer på havbunden

TEMANUMMER. Den skjulte guldgrube. Råstoffer på havbunden N T F R A G E U S G E O L O G I TEMANUMMER Den skjulte guldgrube Råstoffer på havbunden N R. 4 D E C E M B E R 1 9 9 8 Vort fælles fundament Jørn Bo Jensen & Poul Erik Nielsen GEUS og Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint.

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Indhold: Sangstrup Karlby Klinter (Århus amt) Side 02 Bredstrup, Sangstrup, Karlby, Gjerrild Klinter (Skov- og Naturstyrelsen)

Læs mere