VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER"

Transkript

1 Til ENERGISTYRELSEN Dokumenttype RAPPORT Dato NOVEMBER 2012 VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER

2 Revision 1 Dato Udarbejdet af JOM/JEES/RMH/CHZ Kontrolleret af MCAS Godkendt af RMH Beskrivelse Vurdering af fundamentsomkostninger for kystnære møller Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Geologiske og geotekniske forhold Vesterhavet Syd Vesterhavet Nord Jammerbugt Syd Jammerbugt Nord Sæby Djursland Samsø Nord Sejerø Bugten Jammerland Bugt Smålandsfarvandet Vest Vejsnæs Lillegrund Køge Bugt Halsnæs Nyrup Bugt Bornholm Rønne Banke 4 3. Bathymeri/vanddybder 5 4. Vurdering af fundamentsomkostninger Baggrund Fundamentstyper Turbiner og layout Estimering af funderingsomkostninger Generelt Priser Priskurver Estimerede total priser Referencer 12

4 1 1. INDLEDNING Nærværende rapport er udarbejdet for Energistyrelsen og omhandler en indledende vurdering af fundamentsomkostningerne i forbindelse med opstilling af 3,6 MW møller for en række kystnære havvindmølleparker langs de danske kyster. På baggrund af Rambølls eksisterende viden og erfaring samt det umiddelbart foreliggende datagrundlag, herunder høringsudgaven af screeningsrapporten og høringssvar fra GEUS, er følgende følgende vurderinger udført for de 16 udpegede områder: Geologisk og geoteknisk vurdering og karakterisering af bundforholdene med hensyn til egnethed til placering af vindmøller ud fra GEUS foreliggende grundlag omkring overordnede jordbundsforhold. Udarbejdelse af havdybdekort/bathymerikort for hver af de udpegede områder. Økonomisk vurdering af fundamentsomkostninger forbundet med etablering af havmølleparker på 200 MW bestående af ca. 55 møller a 3,6 MW under hensyntagen til den mest fordelagtige placering set ud fra vanddybder og bundforhold i de udpegede områder. Hensynet til placering i forhold til færgeruter, støjbegrænsning af hensyn til marsvin osv. er ikke taget i betragtning i denne vurdering. I det omfang det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt/muligt at placere 200 MW, angives størrelse mv. af en mulig mindre park. De 16 udpegede områder vises i Figur 1.1. Figur 1.1: Oversigt over udpegede områder

5 2 2. GEOLOGISKE OG GEOTEKNISKE FORHOLD De geologiske og geotekniske forhold for de 16 foreslåede kystnære områder til havmølleparker tager udgangspunkt i Ref. /1/ og /2/. De geologiske forhold er beskrevet ud fra den generelle geologiske viden om områderne, som i nogen grad er visualiseret med det landsdækkende havbunds overfladesedimentkort. 2.1 Vesterhavet Syd Vesterhav Syd området dækker områder vest og nord vest for Ringkøbing Fjord. Området er præget af sandaflejringer, enten fastlejret smeltevandssand eller omlejret marint sand. Ca. 80 procent af det udpegede område udgøres af sandaflejringer. Sporadisk findes der kvartære moræne sedimenter blotlagt på havbunden. Havbunden ud for de to fjorde, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er præget af flodslette aflejringer bestående af sand og grus. Imellem de to fjorde ses miocæne aflejringer tæt på havbunden. Disse sedimenter består primært af glimmerholdigt ler, der har været overdækket af en gletsjer i Saale istiden. Lokalt i området findes finkornede sedimenter, dels fra Eem mellemistid, og dels fra den senglaciale periode. Der findes generelt gode funderingsmæssige forhold i området da der findes moræneler tæt på havbunden, dog kan der forekomme problemer pga. lokale forekomster af finkornede/bløde sedimenter. 2.2 Vesterhavet Nord Vesterhav Nord området er en direkte forlængelse af Vesterhav Syd området, og dækker de kystnære områder vest for Limfjordens åbning ved Agger. Området er i forhold til Vesterhav Syd præget af overvejende morænebund. Sandforekomster ses mellem moræneplateauer, disse udgøres primært af fastlejret smeltevandssand eller omlejret marint sand. Ud for den nuværende Limfjords åbning findes et større område som er præget af lerede sø og brakvandssedimenter (Agger leret) som er aflejret i en tidligere fase af Limfjorden. Agger leret tolkes som afsat i op til 40 m dybe lagune bassiner og fjorde /3/. 2.1: Udbredelsen af Agger Leret angivet med rød/grøn stiplet linje /4/. I den nordlige og sydlige del af det potentielle vindmølleområde kan der findes mulighed for gode funderingsforhold med moræneaflejringer tæt på havbunden. Funderingsmæssige problemer pga. lokale finkornede/bløde sedimenter kan forekomme indenfor det udvalgte området. Især omkring den nuværende Limfjords åbning.

6 3 2.3 Jammerbugt Syd Jammerbugt Syd vindmøllepark dækker de kystnære områder nordøst for Hanstholm hvor havbundssedimenterne primært består af fint- til mellemkornet sand, og en del områder med morænelersbund. Områder med vanddybder større end 25 m er grundet det dynamiske miljø i området præget af sedimenttransport fra sydvest mod nordøst, og tilstedeværelsen af dynamiske bundformer, så som storskala sandbølger, må forventes og bør inddrages i vurderingerne af områdes funderingsforhold. 2.4 Jammerbugt Nord Jammerbugt Nord vindmøllepark område dækker de kystnære områder sydvest for Hirtshals. Området er sporadiske moræneaflejringer, marine sandaflejringer udgør havbunden udenfor morænelers områderne. De sandede sedimenter forventes at udgøre mellem 1 og 5 m tykkest i den yderste del og på nordøst siden af morænelers områderne. Som i området Jammerbugt Syd bør vandrende sandbølger være et fokuspunkt i det videre forløb. 2.5 Sæby Sæby vindmøllepark område er placeret i den kystnære del af Kattegat, syd for Frederikshavn. Området kan deles i en lavvandet vestlige del med en sandet bund og en østlig del med dybere vand og en sandet dyndbund. Den sandede dynd tiltager i tykkelse mod øst, hvor der ses tykkelser i størrelsesordenen 1 til 10 m. De øverste bundsedimenter er ofte underlejret af Yoldiahavets lerede sedimenter. Der kan opstå små mikroskopiske gasbobler i den sandede dynd, i dette område giver det ikke ophav til gasudsivning. Ud over den bløde sandede dyndbund findes der i de dybere liggende aflejringer lag af interglaciale (Eem) havaflejringer. I disse aflejringer produceres der opstigende gas, som ud over at give udfordringer for installationsfartøjerne der skal stå ovenpå disse forekomster, kan give mulighed for metan udslip ved boring. 2.6 Djursland Djursland vindmøllepark er placeret i den nordvestlige den af Storebælt ud for Grenå. Området er præget af lavvandede områder hvor havbunden primært består af moræneler og sandede fossile kystdannelser samt større sandbanke områder. På dybere vand findes der sandet dynd som varierer i tykkelse, og i lokale områder kan indeholde mikroskopiske gasbobler. I dette område giver disse ikke ophav til gasudsivning. Under det sandede dynd kan der findes senglaciale lerede sedimenter som stedvist kan give funderingmæssige problemer. 2.7 Samsø Nord Samsø Nord vindmøllepark er placeret i trekantsområdet mellem Djursland og Mols Bjerge i nord og Samsø mod syd. Regionen er præget af en blanding af lavvandede flakområder hvor havbunden består af moræneler og sandede fossile kystdannelser, samt områder med større sandbanker. På dybere vand findes der sandet dynd, som varierer i tykkelse og som i lokale områder kan indeholde mikroskopiske gasbobler, der i dette område ikke giver ophav til gasudsivning. Under den sandede dynd kan der findes senglaciale lerede sedimenter. På de lavvandede områder med morænelersbund vil der generelt være gode funderingsforhold, mens der på dybere vand med sandet dynd, lokalt kan være funderingsmæssige problemstillinger. 2.8 Sejerø Bugten Sejerø Bugten vindmøllepark område er placeret syd for Sejerø og nord for Røsnæs. Området er præget af randmorænebakkerækker mod nord og smeltevandsslette sedimenter mod syd. Det sandede område er delvist overvejret af sandet dynd, hvilket gør at der i dette område kan være funderingsmæssige problemer. Området med sandet dynd udgør ca. 70 % af vindmøllepark området. 2.9 Jammerland Bugt Jammerland Bugt vindmøllepark område er placeret i den østlige centrale del af Storebælt syd for Reersø. Området dækker over et morænelers område i den lavvandede del, som delvist er dækket af sandede recente bundsedimenter. I de dybere dele af området, den vestlige Storebæltsrende og i bugten nord for Reersø, er der aflejret sandet dynd, som primært er underlejret af lerede ferskvands sedimenter. De dyndede områder som udgør ca. 60 % af det udpegede område

7 4 for vindmølleparken kan give funderingsmæssige problemer, mens moræneområderne vil være velegnede til vindmølleparker Smålandsfarvandet Vest Området Smålandsfarvandet Vest er beliggende på overgangen mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. Området er domineret af morænelersbund (ca. 70%), med enkelte nedskårede dale, som delvist er udfyldt med sand. I den østlige del af området er dalene udfyld med sandet dynd. Moræneområderne udgør en ideel placering af havvindmølleparker, mens de sandede dynd områder karakteriseres ved bløde aflejringer, som vil give funderingsmæssige udfordringer Vejsnæs Vejsnæs vindmøllepark dækker Vejsnæs Flak syd for Ærø. Området består af en central del med morænelersbund, som er omkranset af ferskvands og marine kystaflejringer. Det centrale Flakområde er funderingsmæssigt ideel for vindmølleparker, mens områderne vest og nord for flakket er præget af større vanddybde og aflejringer af sandet dynd og dynd. Disse områder med bløde sedimenter vil give funderingsmæssige problemer Lillegrund Lillegrund vindmøllepark området er placeret i den centrale del af Lillebælt, nord for Als. Sporadisk i områdets yderkanter består havbunden af morænebund, men der findes også området med blottet fed Tertiært ler, som kan give funderingsmæssige problemer. I den sydlige del er der i områder med større vanddybder aflejret dynd. Dynd områderne udgør ca. 50 % af det udpegede området Køge Bugt Køge Bugt vindmøllepark dækker området i den centrale del af Køge Bugt. Området er præget af sandbund, som overlejrer morænebund og senglacialt lagdelt ler. Der er generelt gode funderingsmæssige forhold i området, dog skal det bemærkes at der lokalt findes sandet dynd, hvor funderingsforholdene kan være mere problematiske. Områderne med dynd udgør ca. 15 % af det udpegede område i Køge Bugt Halsnæs Halsnæs vindmøllepark ligger nord for Sjælland, øst for udløbet fra Issefjorden. Sedimentkortet viser hovedsagligt sandbund, men under det tynde sandlag findes en kombination af morænebund og ishavsler. Moræneaflejringerne er konsoliderede, mens ishavsleret normalt også burde være funderbart Nyrup Bugt Nyrup Bugt vindmølle park området ligger nord for det vestlige Sjælland, vest for udløbet fra Issefjorden. Havbunden består overvejende af glacialt smeltevandssand. Den centrale del af området består af sandet dynd over senglacialt ishavsler. Der vil i de centrale dele kunne være funderingsmæssige problemer i områder med bløde organiskholdige aflejringer Bornholm Rønne Banke Bornholm vindmøllepark ligger syd for Rønne i den nordlige del af Rønne Banke. Havbunden består primært af Mesozoiske prækvartære sandsten og lerbænke, Figur 2.2, som sporadisk er dækket af kvartære moræne og mellem-grovkornede sand- og gruslag, ca. 80 % af havbunden i området udgøres af Mesozoiske krystalline bjergarter/grundfjeld. Forekomsten af overfladenære bjergarter/grundfjeld indebærer i høj grad en gravitationsløsning som funderingskoncept idet det ikke vil være muligt at installere monopæle i disse forekomster. De prækvartære lag er velkonsoliderede, men jordskorpebevægelser har imidlertid vendt op og ned på jordlagene, der er blevet foldet langs brudzoner (forkastninger). Lagene kan ligge med store hældninger og dermed give store forskelle i lithologi. Med hensyntagen til de forskellige Mesozoiske lithologier og forkastninger er der generelt gode funderingsforhold over det meste af området. Der er ikke påtruffet blødbundsforhold i områder, men det må forventes at der kan være sand og grus råstofmæssige interesser.

8 5 Figur 2.2: Kort over de Mesozoiske aflejringer på Vestbornholm og de tilstødende områder på havbunden, /5/. 3. BATHYMERI/VANDDYBDER Bathymetrikortene for hver af de aktuelle positioner er udarbejdet på baggrund af oplysninger i Mike C-Map databasen, som indeholder vanddybder og tidevandsstationer og dækker hele verden. C-Map databasen er udviklet gennem et samarbejde mellem Jeppesen Norge og DHI Denmark, og informationer kan indlæses i Mike modeller til modellering af fx hydrodynamiske forhold eller sedimenttransport. Kortene vises i Latitude-Longitude skala, hvor 1 grad latitude (y-aksen) svarer til km og 1 grad longitude (x-aksen) svarer til km på ækvator men da breddekredsene bliver kortere i omkredsen jo nærmere man kommer til polerne, skal afstanden udregnes som en funktion af længdekredsen med 1/cos(Lat). I Danmark vil man så få et forhold mellem Lat og Long af omkring 1.8. Bathymetriplot for de 16 foreslåede placeringer er præsenteret i bilag 1. Det foreslåede områder er vist i rødt. 4. VURDERING AF FUNDAMENTSOMKOSTNINGER 4.1 Baggrund Nedenstående er estimeret priser for egnede fundamenter for hvert af de 16 valgte lokaliteter. Der er af Energistyrelsen valgt, at basere vurderingerne på en 200MW park svarende til ca. 55 stk. 3.6MW turbiner. Priserne svarer til en EPC kontrakt (Engineering, Procurement and Construction) og inkluderer fabrikation, installation, undersøgelser, design, certifikation, men er eksl. miljøundersøgelser mv.

9 6 4.2 Fundamentstyper Med baggrund i de eksisterende vanddybder forventes der generelt at kunne anvendes 2 typer fundamenter, monopæle (MP) eller gravitationsfundamenter (GBS). På nær Rønne Banke, hvor klippen er tæt på havbunden vil Monopæle kunne anvendes overalt på nær steder, hvor ramning ikke vil være tilladt på grund af støj. Monopæle er anvendt på en lang række projekter i udlandet, for nylig også i Danmark på Paludans Flak, Horns Rev og ved Anholt. Gravitationsfundamenter vil ligeledes være egnede forudsat der er kompetente jordbundsforhold, og hvor evt. udgravning af større mængder blødbund kan undgås, da dette kan have konsekvenser for miljøet og projektomkostningerne. For vanddybder indtil 15 à 20 m vil den fladbundede GBS være den fortrukne gravitationsløsning, for dybere vand en GBS som konus. Førstnævnte har været anvendt ved flere Danske parker, hvor havbunden har været egnede og for vanddybder typisk mellem 5 og 15m. Monopæle GBS-flad GBS-konus 4.3 Turbiner og layout Der er af klienten forudsat installation af 200MW, svarende til ca. 55 stk. 3.6MW turbine. Arealkravet for en typisk park af denne størrelse vil være 40 til 45 km 2 afhængigt af valgte arealkonfiguration. I nedenstående liste er angivet kommentarer til placeringer af en sådan park. Kun i to tilfælde, Samsø Nord og Vejsnæs, anses det valgte areal for at være for lille for en 200MW vindmøllepark. Lokalitet Vanddybder Geologi (overfladenære aflejringer) 1 Vesterhavet Syd 18-22m Overvejende sand 2 Vesterhavet Nord 21-30m Morænebund/ sand, kvartært ler/tørv 3 Jammerbugt Syd 10-16m Sand 4 Jammerbugt Nord 10-14m Sand 5 Sæby 5-17m Sand 6 Djursland 10-24m Sand/moræne i nordlige område, dyndet sand mod syd 7 Samsø Nord 10-40m 10-20m i trekantområder mod Overvejende sandet dynd i trekantområder. Dynd i dybere område NV og SØ. Områder utilstrækkelig. 8 Sejerø Bugten 10-22m Vekslende sand/moræne/sandet dynd 9 Jammerland Bugt 10-16m Vekslende sand/moræne/sandet dynd

10 7 10 Smålandsfarvandet Vest 5-14m Mod vest: Morænebund/ sand Mod øst: morænebund/sandet dynd 11 Vejsnæs 16-20m Sand og område med sandet dynd 12 Lillegrund 10-26m Variende sand/sand sandet dynd 13 Køge Bugt 7-18m Overvejene sand med lokalt sandet dynd 14 Halsnæs 10-20m Overvejene sand med lokalt morænebund 15 Nyrup Bugt 14-21m Sand og områder med sandet dynd 16 Rønne Banke 10-20m Varierende fra prekvartære sedimenter til sand 4.4 Estimering af funderingsomkostninger Generelt Funderingspriserne er estimeret ved hjælp af 'Budget Tool', der er en software udviklet af Ramboll til vurdering af priser på fabrikation og etablering af monopæle, GBS og tripod. I 'Budget Tool' kan følgende parameter varieres: Vanddybder 10m 45m Små/medium/store bølger Seks forskellige jordprofiler, fra blødt til hård jord Tre turbinetyper, Vestas V90, Siemens 3.6 og RePower 5MW Priserne er sammenlignelig med priser fra et større antal etablerede vindmølleparker, idet dog kun relative få projekter er udført med GBS'er. Usikkerheden på sidstnævnte er derfor noget større end for monopæle Priser EPC (Engineering, Procurement and Construction) priserne er etableret for Fabrikation Installation Andet o Indkøb o Detaljerede geotekniske undersøgelser o Installationsopmåling o Design/certificering o Management o Forsikring o Eventualiteter Raterne er gældende primo 2012, k=1000 Fabrikation Monopæle, stål 12.0 kdkk/t TP (overgangsstykke), stål 12.3 kdkk/t Armeret beton inkl. forme mv. 3.0 kdkk/t Sekundært stål 1120 kdkk per enhed Installation forgår over en enkelt sæson og inkluderer mob/demob og installation kost af fartøjer og udstyr mv. Monopæle og TP er installeret fra et dedikeret fartøj/jack up. GBS er transporteret til parkområdet og installeret ved hjælp af et installationsfartøj.

11 8 De væsentligste pris komponenter er: Monopæl installationsfartøj kdkk pr dag GBS installationsfartøj kdkk pr dag 'Feeder'fartøjer kdkk pr dag Monopile installationstid 1-1,25 dag pr enhed eks. vejr GBS installationstid 1,5-2 dage pr enhed eks. vejr Vejrlig Monopile/GBS - 30/40% Andet: Indkøb Detaljerede geotekniske undersøgelser Installationsopmåling Design/certificering Management kdkk pr. enhed, inkl: Forsikring 5% af kontraktsum Evt. 10% af kontraktsum Priskurver Nedenfor er vist estimerede priskurver for monopæle og for GBS baseret som funderingskoncept for en 3,6 MW vindmølle. GBS-flad har været designet og installeret på et antal lokaliteter i Danmark, hvor vanddybderne typisk har været mellem 5 og 15m og hvor jordbundforholdene har været kalk eller hårde morænale aflejringer. Funderingspriserne har vekslet betydeligt afhængigt af lokale forhold og fabrikationssteder, men ligger generelt under priserne på GBS-konus. Monopæle anses erfaringsmæssigt for at have de laveste funderingsomkostninger, men priser for GBS-flad anses for sammenlignelige ved meget lavt vand og hårde bund bundforhold.

12 9

13 10 Et typisk fordeling mellem de tre delkomponenter som priserne er bygget op omkring er vist i nedenstående figur. Prissplit 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Monopæle GBS Andet Installation Fabrikation Estimerede totalpriser For hver af de 16 vindmølleparker er der estimeret en total EPC pris for en 200MW vindfarm. Der er som grundlag anvendt: Forventelige vanddybder, idet de større vanddybder er blevet fravalgt, hvis det har været muligt ud fra vindfarmens udstrækning i forhold til koncessionsarealets størrelse. Der er om muligt fravalgt områder, hvor jordbundsforholdene er meget bløde og derfor mindre egnede. I områder, hvor ramning af pæle skal undgås, er priserne ligeledes indikeret for GBS løsninger. De aktuelle områder er - Sejerø Bugten - Jammerland Bugt - Smålandsfarvandet Vest - Vejsnæs - Lillegrund For Rønne Banke er forudsat en GBS løsning, da ramning af pæle forventes vanskeliggjort på grund af klippe tæt på havbund Der er to områder, Vejsnæs og Samsø Nord der generelt er for små til 200MW vindmølleparker. Under hensyntagen til arealstørrelser og jordbundsforhold kan følgende maximale størrelse antages: Samsø Nord: MW Vejsnæs: MW

14 11 Lokalitet EPC-Funderingspris for 200MW Monopæle/(GBS) i mio DKK 1 Vesterhavet Syd Vesterhavet Nord Jammerbugt Syd Jammerbugt Nord Sæby Djursland Samsø Nord 1) Sejerø Bugten /( ) 9 Jammerland Bugt /( ) 10 Smålandsfarvandet Vest /( ) 11 Vejsnæs 2) /( ) 12 Lillegrund /( ) 13 Køge Bugt Halsnæs Nyrup Bugt Rønne Banke - 3) /( ) 1) pris for 120MW 2) pris for 140MW 3) ) Fundering på Monopæle vurderes ikke forventelig da der forekommer pga. forekomsten af overfladenære prækvartære bjergarter/grundfjeld

15 12 5. REFERENCER 1. GEUS: Bidrag fra GEUS angående høring af rapport vedr. screening af kystnære områder til havmøller. 2. GEUS, 2011: En overordnet geologisk vurdering af 6 udpegede lokaliteter for havvindmøller i Danmark. Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelses Rapport 2011/ Geologi, Nyt fra GEUS, 2003: Nordsøen efter istiden udforskningen af Jyske Rev. Nr. 3 December GEUS: Model for potentielle sand- og grusforekomster for de danske farvande. Delområdet Jyske Rev Lille Fisker Banke. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelses Rapport 2010/ Geologi, Nyt fra GEUS, 1998: Den skjulte guldgrube. Råstoffer på havbunden. Nr. 4. December 1998.

16 BILAG 1 BATHYMERIKORT 13/32 Rambøll Danmark A/S DK reg.no Member of FRI

17 14/32 Vesterhavet Syd

18 15/32 Vesterhavet Nord

19 16/32 Jammerbugt Syd

20 17/32 Jammerbugt Nord

21 18/32 Sæby

22 19/32 Djursland

23 Samsø Nord

24 Sejrø Bugten

25 Jammerland Bugt

26 Smålandsfarvandet Vest

27 5.1 Vejsnæs

28 Lillegrund

29 Køge Bugt

30 Halsnæs

31 Nyrup Bugt

32 Bornholm

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

FAST FORBINDELSE ALS-FYN

FAST FORBINDELSE ALS-FYN Til Faaborg-Midtfyn Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER Revision 1 Dato 2014-10-16 Udarbejdet af

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012 Endelig rapport 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Baggrund... 6 3. Metode... 10 3.1 Bindings- og afvejningsområder...

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse.

Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse. Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse. Det landsdækkende kort i målestoksforholdet 1:200.000 over de overfladenære jordarter blev udgivet som trykt kort i 1989. Dette

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

4. Geologi. 7 4.1.1 Weichsel Ældre Yoldialer...8 4.1.2 Senglacialt Yngre Yoldialer...8 4.1.3 De postglaciale holocæne aflejringer...

4. Geologi. 7 4.1.1 Weichsel Ældre Yoldialer...8 4.1.2 Senglacialt Yngre Yoldialer...8 4.1.3 De postglaciale holocæne aflejringer... 1. Indledning. 3 2. Undersøgelserne 4 3. Topografi 6 4. Geologi. 7 4.1.1 Weichsel Ældre Yoldialer....8 4.1.2 Senglacialt Yngre Yoldialer...8 4.1.3 De postglaciale holocæne aflejringer...10 5. Seismik 12

Læs mere

Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011

Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011 Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011 Side 1 Indledning Denne opdatering af Fremtidens Havmølleplaceringer 2025 er foretaget af Havmølleudvalget og

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER

Region Hovedstaden. Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Region Hovedstaden Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Region Hovedstaden Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Rekvirent Rådgiver Region Hovedstaden Orbicon A/S Jens

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Kortlægning af begravede dale i Danmark

Kortlægning af begravede dale i Danmark Kortlægning af begravede dale i Danmark Opdatering 2007 2009 Flemming Jørgensen GEUS og Peter Sandersen Grontmij Carl Bro G E U S 1 Kortlægning af begravede dale i Danmark Særudgivelse Omslag: XXX Repro:

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Tillæg til rapport om Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Thomas Ruby Bentzen Torben Larsen DCE Contract Report No. 115 Institut for Byggeri

Læs mere

Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser

Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser Agenda Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser 1. Tjuvholmen projektet 2. Züblins kontrakt 3. Udførelsesmetodik 4. Udfordringer 5. Kassemontage Züblin Scandinavia A/S, oktober 2008, Søren Kjær 1

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER November 2005 INDHOLD FORORD (1) BAGGRUND (2) Lerindhold, geofysik og sårbarhed

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen.

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Kommuner 1 2 3 4 Til Energistyrelsen. Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Som det fremgår af screeningsrapporten om udpegning af

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Mange aktiviteter og store investeringer

Mange aktiviteter og store investeringer Fiskerbladet November 2013 Mange aktiviteter og store investeringer - og fokus på kommende Offshore aktiviteter Færdiggørelsen af Nordsøkaj følges nu op af det største uddybningsprojekt, der nogensinde

Læs mere

Velkommen til informationsmødet

Velkommen til informationsmødet Velkommen til informationsmødet Dagsorden 19.00 Velkomst - ved Claus Steen Petersen, KGF og Casper Toftholm, Planchef, Køge Kommune Hvad sker der i Køge Bymidte 2015-2020? - ved Jes Møller, Projektdirektør

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark

Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark NIELS SKYTTE CHRISTENSEN Christensen, N.S. 2003-15-11: Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark. DGF Grundvandsmøde 18.

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod Dias 1 Sekant pælevægge. Østergades Hotel, Århus Dias 2 Metoden Materiel. Udførelse (Boreleder, boresekvens, udstøbning, armering) Tolerancer. Afstandskrav til nabobebyggelser. Jordbundsforhold. Dokumentation.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT GUNNAR LARSEN OG ALBERT A. KUYP LARSEN, G. & KUYP, A. A.: Spor efter lokale grundvandsforekomster i ungtertiæret ved Fasterholt. Dansk

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 14 boringer 1. sep 2015 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Landet omkring Tremhøj Museum

Landet omkring Tremhøj Museum Landet omkring Tremhøj Museum geologien skrevet og illustreret af Eigil Holm tremhøj museum 2014 Indhold Fra istiden til nutiden 3 Jordarterne 10 Dødislandskabet 11 Landhævning og sænkning 12 Den store

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ og Energistyrelsens anbefalinger... 3 1. De gældende regler og nuværende projekter... 5 1.1. Gældende

Læs mere

Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande

Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande Hvide Sande 1 Mellem hav og fjord By og havn hinandens forudsætninger!! 2 Hvide Sande Havn 3 Fiskerihavn i fortsat udvikling 4 Søvejen mod Vest Formål og delelementer

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Liseleje havn A. M. B. A. Side 1 af 7 Anlæg af en lystbådehavn øst for den eksisterende gamle bølgebryder.

Liseleje havn A. M. B. A. Side 1 af 7 Anlæg af en lystbådehavn øst for den eksisterende gamle bølgebryder. Liseleje havn A. M. B. A. Side 1 af 7 1. Grundlag. Efterfølgende VVM- analyse er udarbejdet for selskabet Liseleje havn A.M.B.A. som er oprettet med henblik på at anlægge en lystbådehavn på Nordsjællands

Læs mere

Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald. Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen

Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald. Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen Baggrund Ved vedtagelse af B48 (2003) gav folketinget samtykke til at regeringen

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer August 2008 Rapporten er udarbejdet for A/S Storebæltsforbindelsen Landskabsanalyse, foto og visualiseringer: Vesterholts eftf. ApS Landskabsarkitekt

Læs mere

Noter Danmark Rundt i kajak

Noter Danmark Rundt i kajak Generelt Nærværende dokument indeholder en række noter fra min planlægning af Danmark Rundt i kajak 2011. Noterne indeholder et par anbefalinger samt en liste med ca. 130 relevante GPS positioner, i forhold

Læs mere

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2

Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2 Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade 24 8305 Samsø Att.: Søren Hermansen re V) -Q (/) 13 c ro B O) en aj c flj Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2 Q- Hermed fremsendes forslag til fotostandpunkter til visualiseringen

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER

VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER Skærbæk Havn VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER Skærbæk Havn VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER 1 Plot opdateret 2010-05-10 TEB PMJ TEB 0 2010-04-28 SSC PMJ TEB Udgave Betegnelse/Revision Dato

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

NATURSTYRELSEN VESTJYLLAND KORTLÆGNINGSOMRÅDE ØRSLEVKLOSTER TRIN 1

NATURSTYRELSEN VESTJYLLAND KORTLÆGNINGSOMRÅDE ØRSLEVKLOSTER TRIN 1 NATURSTYRELSEN VESTJYLLAND KORTLÆGNINGSOMRÅDE ØRSLEVKLOSTER TRIN 1 Rekvirent Naturstyrelsen Vestjylland Rindumgaards Allé 3 6950 Ringkøbing Halfdan Sckerl harsc@nst.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej

Læs mere

horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse

horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse oktober 2006 Horns Rev 2 Havmøllepark Vurdering af Virkninger på Miljøet Resumé af VVM-redegørelse Oktober 2006 Udarbejdet

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere