Brønderslev Kommune Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Spildevandsplan

2 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning Mål Indhold Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Kommuneplan Vandforsyningsforhold Miljøvurdering 19 3 Vandmiljø overfladevand og grundvand Generelt Miljømål Miljømålslov og Vandplaner Natura Overfladevand status for spildevandsudledning Udledning fra renseanlæg Udledning fra regnbetingede udløb Udledning fra spredt bebyggelse Kystvande Kystvande tilstand Kystvande indsatsbehov Vandløb Vandløb - tilstand Vandløb indsatsbehov Søer Søer tilstand Søer indsatsbehov Grundvand Grundvand tilstand Grundvand - indsatsbehov Opsummering og prioritering i relation til vandmiljø Kystvande Vandløb Søer Grundvand 45 4 Offentlige spildevandsanlæg juni

3 4.1 Nuværende renseanlægsstruktur Fremtidig renseanlægsstruktur Miljøvurdering Slambehandling og håndtering Status på slamområdet Planlagte indsatsområder Kloakerede oplande Servicemål for kloakfornyelse Kloakkens omfang, alder og tilstand Strategi for tilstandsundersøgelse Afløbsstrategi Planlagt fornyelsesindsats ( ) Miljøvurdering 74 5 Private spildevandsanlæg Spildevandsafgift Status for større private renseanlæg Tømningsordning 79 6 Økonomi for spildevandsforsyningen Investeringer i kloakfornyelse Udgifter til tilstandsundersøgelse Driftsudgifter for spildevandsforsyningen Anlægsudgifter for spildevandsforsyningen Indtægter for spildevandsforsyningen Samlet budget for spildevandsforsyningen Finansiering 86 7 Administrative forhold Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper Tilslutningsret og -pligt Tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg Private spildevandsanlæg inden for oplandsgrænsen for det offentlige spildevandsanlæg Fælleskloakerede områder, der planlægges separatkloakeret Afløb fra søer og vandløb via kloaksystemet Dimensionering af kloaksystemer efter ny funktionspraksis Regler for nye kloakker Regler for eksisterende kloakker Risiko for kælderoversvømmelser Offentlige og private anlæg Udtræden af spildevandsforsyning Regler for vejafvanding Afgivelse af areal og pålæg af servitut Straf juni

4 7.14 Revision af planen 98 Referencer juni

5 Tekst- og skemabilag: Nr. Skematype 1 Skemaforklaring 2 Oplandsskemaer 3 Udløbsskemaer 4 Renseanlægsskemaer 5 Årlige udledte vand- og stofmængder fra regnbetingede udløb 6 Screening for Miljøvurdering 7 Enkeltbeliggende ejendomme tilsluttet offentlig kloak 8 Kloakerede oplande status og plan 9 Miljøvurdering 10 Spildevandsrensning i det åbne land 1. juni

6 Kortbilag: Nr. Kort Nr. Kort 1 Oversigtskort 35 Nørrehede 2 Asaa 36 Hollensted 3 Agersted/Gl. Agersted 37 Tolstrup Mejeriby 4 Dorf 38 Spildevand i det åbne land, øst 5 Flauenskjold 39 Spildevand i det åbne land, vest 6 Dronninglund 7 Ørsø 8 Hjallerup 9 Klokkerholm 10 Gerå 11 Melholt 12 Allerup 13 Ravnstrup 14 Rørholt 15 Thorup 16 Try 17 Østerled 18 Ørum 19 Brønderslev 20 Serritslev 21 Øster Brønderslev 22 Øster Hjermitslev 23 Jerslev 24 Hallund 25 Hellum 26 Klæstrup 27 Kirkholt 28 Sterup 29 Manna 30 Thise 31 Stenum 32 Tolstrup Kirkeby 33 Kraghede 34 Hvilshøj 1. juni

7 0 Sammendrag Spildevandsplanen er udarbejdet med baggrund i miljøbeskyttelseslovens 32, hvor det også er fastsat hvilke forhold planen skal omhandle. Det overordnede formål med planen er at sikre, at spildevandsbortskaffelsen i kommunen sker under hensyntagen til miljøet og spildevandsforsyningens økonomi. Planen er udarbejdet i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S, der, som følge af ny lovgivning om vandsektorens organisering, er en udskillelse af den tidligere kommunale spildevandsforsyning. Brønderslev Spildevand A/S ejer, driver og vedligeholder det offentlige spildevandssystem, herunder renseanlæg, kloakanlæg, pumpestationer, brønde, bassiner m.v. Den foreliggende spildevandsplan for Brønderslev Kommune er overordnet set en sammenskrivning af spildevandsplanerne for de to tidligere kommuner. Der er dog følgende væsentlige fokuspunkter: Valg af separatkloakering som den fremtidige kloakeringsstrategi ved såvel kloakering af nye byområder som ved fornyelse af eksisterende fælleskloakerede områder. Fortsat centralisering af renseanlægsstrukturen. Valg af separatkloakering som den fremtidige kloakeringsstrategi har størst betydning for de kloakerede områder i den tidligere Brønderslev Kommune, idet der ikke tidligere har været planlagt med ændring af de eksisterende fælleskloaksystemer i forbindelse med fornyelse. I den tidligere Dronninglund Kommune var der allerede planlagt med ændring til separatkloak ved fornyelse. Modsat får en fortsat centralisering af renseanlægsstrukturen størst betydning for den tidligere Dronninglund Kommune, hvor der i dag eksisterer 2 større og 3 mindre renseanlæg. I den tidligere Brønderslev Kommune er renseanlægsstrukturen allerede centraliseret med Brønderslev Renseanlæg som det eneste renseanlæg. I forhold til håndtering af spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land er der ikke i spildevandsplanen lagt op til ændringer eller udpegning af yderligere områder, hvor spildevandsrensningen skal forbedres. Det forudsættes, at forbedring af spildevandsrensningen i de allerede udpegede områder færdiggøres. Indsatser og udpegninger i de foreliggende udkast til vandplaner er generelt ikke indarbejdet i spildevandsplanen, da vandplanerne først kan forventes endeligt vedtaget til april Der er dog skelet til, hvordan de tiltag, der bliver gennemført med det foreliggende udkast til spildevandsplan, stemmer overens med de foreløbige udpegninger i udkastene til vandplaner. 1. juni

8 De konkrete tiltag, der planlægges gennemført i planperioden frem til 2014 og formentlig i en længere årrække, fordeler sig overordnet set mellem en begyndende fornyelse af kloaksystemet i Brønderslev by og en fortsættelse af den igangværende fornyelse af kloaksystemerne i oplandsbyerne til Asaa Renseanlæg samt en fortsat centralisering af renseanlægsstrukturen i den østlige del af kommunen. Af konkrete tiltag i 2011 kan bl.a. nævnes: Begyndende fornyelse/separering af kloaksystemet i Brønderslev midtby, dels fordi kloaksystemet er fornyelsesmodent dels for at løse nogle af de eksisterende overbelastningsproblemer, herunder den miljømæssige belastning af Kornumgårdsgrøft med opspædt spildevand fra overløbsbygværker. Fortsættelse af fornyelsen/separeringen af kloaksystemet i Flauenskjold samt færdiggørelse af separering af kloaksystemet i Dronninglund. Nedlæggelse af renseanlæggene i Ørum og Ravnstrup og afskæring af spildevandet herfra til Hjallerup Renseanlæg. For at sikre at fornyelsen af kloaksystemet i Brønderslev by sker i den rigtige rækkefølge, og at de valgte løsninger også fremtidssikres, har Brønderslev Spildevand A/S ladet udarbejde en samlet plan for arbejdet (Masterplan for kloaksystemet i Brønderslev by). Der er endnu ikke detailplanlagt i perioden I stedet er der nævnt de planlagte tiltag for hele perioden Udover en fortsat fornyelse/separering i Brønderslev tages der i øst fat på fornyelse/separering af Asaa by samt nedlæggelse af renseanlægget i Thorup, der ligeledes afskæres til Hjallerup. Det er indtil videre aftalt, at tids- og investeringsplanen tages op til en årlig revision i et samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Brønderslev Spildevand A/S. Separatkloakeringsstrategi Separatkloaksystemet har en række fordele i og med at spildevand og regnvand (overfladevand fra befæstede arealer) håndteres i hvert sit rørsystem i modsætning til fælleskloaksystemet, hvor spildevand og regnvand løber i samme system. I separatkloaksystemet vil spildevandsledningerne under normale omstændigheder aldrig blive overbelastet, og der skal kun håndteres spildevand i pumpestationer og på renseanlæg. På renseanlæggene vil det give en mere jævn drift af anlægget med en forbedret afløbskvalitet til følge. Udledning af opspædt spildevand fra overløbsbygværker vil også ophøre. I mange af de tilfælde, hvor spildevandsudledning er årsag til en manglende målopfyldelse i vandløb, kan årsagen tilskrives udledning fra overløbsbygværker. Endelig forurenes regnvandet også unødigt ved at blive sendt gennem et renseanlæg, idet indholdet af kvælstof og fosfor er betyde- 1. juni

9 ligt højere i udløbsvandet fra renseanlægget end i regnvandet. Der vil selv i et separatkloaksystem kunne forekomme overbelastninger af regnvandssystemet, men man undgår at oversvømmelserne sker med en blanding af spildevand og overfladevand. Separatkloaksystemet er ca. 20 % dyrere i anlægsomkostninger end et fælleskloaksystem. Til gengæld er driftsomkostningerne betydeligt lavere, da der ikke skal håndteres regnvand i pumpestationer og på renseanlæg. Separatkloakering af et tidligere fælleskloakeret område får som konsekvens, at de tilsluttede ejendomme ligeledes skal adskille/separere det interne kloaksystem på ejendommen. Udgiften til dette skal afholdes af grundejeren. Omkostningens størrelse varierer alt efter hvor kompliceret opgaven er, men der kan forventes en gennemsnitlig udgift for den enkelte grundejer på ca kr. Med til billedet hører dog, at mange af de interne kloaksystemer er af ældre dato og formentlig, i lighed med det offentlige system, står overfor en tiltrængt fornyelse. Det skal bemærkes, at separering af alle de eksisterende fælleskloakerede områder er en opgave med en tidshorisont på mere end 50 år. Centralisering af renseanlægsstrukturen Centralisering af renseanlægsstrukturen i den østlige del af kommunen er som nævnt en fortsættelse af den hidtidige strategi. Således er renseanlæggene i Gerå, Try, Rørholt samt Østerled nedlagt indenfor de seneste år. Centraliseringen sker med baggrund i en teknisk og økonomisk vurdering. Dels må der påregnes udgifter til fornyelse af anlæggene dels er de mindre renseanlæg væsentlig dyrere i drift målt i forhold til de behandlede spildevandsmængder. Der er dog også en række miljømæssige fordele. De mindre renseanlæg udleder typisk til mere følsomme vandløb/recipienter end de større anlæg, og de større renseanlæg renser spildevandet bedre end de mindre. Samtidig vil en koncentrering af spildevandet på større renseanlæg også give et mere robust system, der bedre kan håndtere f.eks. tilslutning af nye spildevandstunge virksomheder. I første omgang koncentreres spildevandsbehandlingen på Brønderslev, Asaa og Hjallerup Renseanlæg. På lang sigt vil Hjallerup Renseanlæg også blive nedlagt og spildevandet herfra ført mod øst til Asaa. Inden dette sker skal der dog tages stilling Asaa Renseanlægs fremtid, idet kapaciteten på anlægget er ved at være opbrugt. Renseanlægget er også som det eneste udpeget til indsats i udkastet til vandplan pga. af påvirkningen af afløbsgrøften. Der peges på 2 løsningsmuligheder for Asaa Renseanlægs fremtid. Enten en nedlæggelse af renseanlægget og afskæring af spildevandet til en af nabokommunerne eller etablering af et nyt renseanlæg med forøget kapacitet. Der er ikke i nærværende spildevandsplan taget stilling til den endelige løsning. 1. juni

10 Der er reservekapacitet på renseanlæggene i Hjallerup og Asaa til at aftage den forøgede spildevandsmængde ved afskæring af henholdsvis Ørum/Ravnstrup og Thorup til disse renseanlæg. Den forventede udbygning af nye byområder indenfor spildevandsplanens planperiode kan rummes indenfor renseanlæggenes nuværende kapacitet. Miljøvurdering Der er gennemført en miljøvurdering af spildevandsplanen i overensstemmelse med kravene i lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forhold til påvirkning af slutrecipienterne Limfjorden, Kattegat og Skagerrak viser miljøvurderingen, at udledningen af næringsstoffer med spildevand er så begrænset i forhold til andre bidrag, at det ikke vil være omkostningseffektivt at iværksætte indsatser kun for at reducere næringsstofbidraget fra spildevandsudledninger. De planlagte tiltag frem til 2014 vil dog have en omend begrænset positiv effekt på næringsstofudledningen fra spildevand. Når separatkloakeringsstrategien og centraliseringen af renseanlæggene er ført til ende i fuldt omfang vil det medføre væsentlige reduktioner af udledningen af næringsstoffer. Således vil udledningen af kvælstof og fosfor med spildevand til Limfjorden f.eks. blive reduceret med henholdsvis 38 % og 52 %. I prioriteringen af indsatser i forhold til vandmiljø er der derfor fokuseret på de vandløb, hvor udledning af spildevand er årsagen til manglende målopfyldelse. Det er bl.a. en medvirkende årsag til, at der nu starter en fornyelse af kloaksystemet i Brønderslev by. Her er Kornumgårdsgrøft væsentlig påvirket af udledninger fra overløbsbygværker på det eksisterende fælleskloaksystem. De planlagte fornyelser i Flauenskjold og Dronninglund kan ligeledes forventes at løse problemer i henholdsvis Gårdsholt Bæk og Asbækholt Bæk. På lang sigt vil påvirkningen fra overløbsbygværker ophøre og blive erstattet af separate regnvandsudledninger. Forudsat at der sker den nødvendige forsinkelse af disse regnvandsudledninger, vurderes udledningerne overordnet set at være en klar miljømæssig fordel for vandløbene frem for udledningerne fra overløbsbygværker. Samlet set vurderes det, at spildevandsplanen er i overensstemmelse med miljømålene fastsat i den tidligere regionplan, der nu afløses af de kommende vandplaner. Økonomi for spildevandsforsyningen Med udgangspunkt i kloaksystemets fornyelsesbehov suppleret med de foreløbige planer for den fremtidige renseanlægsstruktur anslås det, at der i perioden frem til 2029 årligt skal investeres 25 mio. kr. for at sikre den nødvendige fornyelse. Derefter stiger behovet for investering til ca. 48 mio. kr. I 2011 planlægges der investeret 37 mio. kr. og derefter knap 33 mio. kr. pr. år frem til Hovedparten af spildevandsforsyningens anlægsaktiviteter lånefinansieres. 1. juni

11 Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er kendskab til tilstanden af op mod 80 % af kloaksystemet, da der ikke er gennemført tv-inspektion af alle kloakledninger. Derfor lægges der op til at anvende knap 2 mio. kr. pr. år i de næste 10 år til tilstandsundersøgelser af kloaksystemet. 1. juni

12 1 Indledning Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Brønderslev Kommune. I nævnte paragraf samt i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. er fastsat, hvad en spildevandsplan skal indeholde. Derfor har Byrådet udarbejdet Spildevandsplan I spildevandsplanen gør Byrådet rede for status og planer på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver tilstanden medio 2010, og planbeskrivelsen dækker årene Spildevandsplan skal erstatte de tidligere gældende Spildevandsplaner for de gamle kommuner, som er: Kommune Spildevandsplan Bemærkning Brønderslev Vedtagne tillæg til planen Dronninglund Vedtagne tillæg til planen Tabel 1.1 Tidligere gældende spildevandsplaner Byrådets forslag til Spildevandsplan har været offentliggjort og udsendt i offentlig høring i 8 uger. Forslaget til spildevandsplan har samtidig med offentliggørelsen været fremsendt til Naturstyrelsen Nordjylland til orientering. I offentlighedsfasen har det været muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet. Efterfølgende har Byrådet behandlet kommentarerne, og eventuelle ændringer er indarbejdet i spildevandsplanen, hvorefter den er vedtaget endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres i lokale blade. Den vedtagne spildevandsplanen, er den Brønderslev Kommunes samt Brønderslev Spildevand A/S juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven 32, stk. 3, kan Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene. Det er hensigten, at spildevandsplanen skal være så aktuel og fyldestgørende som muligt samt let at opdatere fremover. Spildevandsplanen kan ses på Brønderslev Kommunes hjemmeside 1. juni

13 1.1 Mål Spildevandsplanens overordnede mål er: At transport, behandling og bortskaffelse af spildevand fra såvel kloakerede områder som ejendomme i det åbne land, sker med udgangspunkt i at sikre: Gode hygiejniske og sundhedsmæssige forhold for borgerne At spildevandsudledninger ikke hindrer opfyldelse af de miljømæssige mål for vandløb, søer og kystvande, og at der løbende er fokus på at reducere den miljømæssige belastning fra spildevand Grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening En minimering af mulige skader og gener som følge af overbelastning af kloaksystem Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand i kommunen, og grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet. Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold m.h.t. eksisterende og fremtidige spildevandsforhold. Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag. For borgerne er spildevandsplanen en orientering om, hvad kommunen inden for kortere tid planlægger at 1. juni

14 gennemføre inden for spildevandsområdet. Gennemførelse af disse planer kan dog medføre, at borgere bliver stillet overfor krav om at ændre eller forbedre håndteringen af spildevand på deres ejendom. 1.2 Indhold Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Brønderslev Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Spildevand A/S og Brønderslev Kommune. Spildevandsplan for Brønderslev Kommune omfatter alle offentlige og private spildevandsanlæg i kommunen, såvel eksisterende anlæg som planlagte anlæg. Spildevandsplanen beskriver overordnet de ændringer og udvidelser af de offentlige spildevandsanlæg, som forventes i planperioden til og med år Spildevandsplanen erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner. I perioden vil indsatsen blive koncentreret omkring følgende hovedområder: Centralisering af spildevandsrensningen Løbende udbygning af kloakanlæg ved byudvikling i overensstemmelse med Kommuneplan og lokalplaner. Separatkloakering Fornyelse af kloaksystemet for at sikre kloakkens funktion fremover Forbedring af spildevandsrensningen fra bebyggelser i det åbne land. Etablering af bassiner på de regnbetingede udløb således, at indsatsen for en bedre tilstand i recipienter opretholdes, og at udledningen ikke hindrer, at recipienternes målsætning opfyldes. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan , Regionplan 2005 og lovgivningen i øvrigt. Det indebærer, at der er visse krav til spildevandsanlæggenes funktion, der skal forbedres. Der er lagt vægt på at gøre spildevandsplanen dynamisk og overskuelig. For henholdsvis status- og plansituationen er der for hver by udarbejdet kortog skemabilag. Disse beskriver forholdene i de enkelte kloakoplande samt udløbenes placeringer og udledte mængder til vandløb, søer og fjorde. Da spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter, er det kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af de nye fysiske anlæg. 1. juni

15 Spildevandsplanen er udarbejdet af Brønderslev Kommune i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S og Orbicon A/S. Spildevandsplanen består af en tekstdel, skemadel, bilag og tegninger. 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller Som følge af ny lovgivning om vandsektorens organisering og økonomiske forhold har Brønderslev Kommune har med virkning fra 1. januar 2007 udskilt den kommunale spildevandsforsyning til Brønderslev Spildevand A/S et datterselskab under Brønderslev Forsyning A/S. Brønderslev Spildevand A/S ejer, driver og vedligeholder således fremover det offentlige spildevandssystem, herunder renseanlæg, kloakledninger, brønde, pumpestationer, bassiner og overløbsbygværker m.v. I princippet skelnes der ikke længere mellem offentlige og private spildevandsanlæg, men mellem spildevandsanlæg, der ejes og drives af et spildevandsforsyningsselskab (Brønderslev Forsyning A/S) og andre spildevandsanlæg. For forståelsens skyld anvendes i nærværende spildevandsplan dog fortsat betegnelsen offentlig om det tidligere offentlige spildevandsanlæg, der som nævnt nu er ejet af Brønderslev Spildevand A/S. 1. juni

16 Rollen som myndighed er også splittet op mellem kommune og statens naturstyrelser. Den samlede rollefordeling på spildevandsområdet er skematisk skitseret nedenfor: Kommune Statens naturstyrelse Spildevandsforsyningsselskabet Brønderslev Spildevand A/S Tilladelsesmyndighed: Meddeler tilladelse til udledning af spildevand fra både det offentlige spildevandsanlæg (spildevandsforsyningsselskabets) og private spildevandsanlæg. Endvidere tilladelsesmyndighed for etablering af nedsivningsanlæg og samletanke. Tilsynsmyndighed: Fører tilsyn med private spildevandsanlæg, og har som sådan mulighed for at påbyde nødvendige forbedringer efter miljøbeskyttelseslovens 30. Spildevandsplan: Udarbejder spildevandsplanen og sikrer at denne er ajourført. Vandplan: Skal udarbejde handleplan for gennemførelse af indsatser fastlagt i statens vandplaner Tilladelsesmyndighed: Meddeler tilladelse til udledning af spildevand fra større virksomheder, hvor statens miljøcentre også er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndighed: Fører tilsyn med udledningerne fra det offentlige spildevandssystem og har som sådan mulighed for at påbyde nødvendige forbedringer efter miljøbeskyttelseslovens 30. Spildevandsplan: Forslag til spildevandsplanskal sendes i høring hos statens naturstyrelse, der har mulighed for at komme med udtalelse men skal ikke godkende spildevandsplanen og har i lighed med alle øvrige heller ikke klagemulighed. Vandplan: Udarbejder vandplan indeholdende bl.a. miljømål for vandområder og beskrivelse af de nødvendige indsatser for at nå målene. Ejer, driver og vedligeholder det offentlige spildevandssystem. Er som sådan også ansvarlig for overholdelse af udledningstilladelser. Er en udskillelse af den tidligere kommunale spildevandsforsyning 1. juni

17 2 Planlægningsgrundlaget 2.1 Lovgrundlag Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand, som skal beskrive: Eksisterende og planlagte kloakområder og renseforanstaltninger. Områder hvor Byrådet (i lovgivningen benævnt kommunalbestyrelsen) er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, dvs. forhold omkring ind- og udtræden af spildevandsforsyningen. Kloakanlæggets tilstand samt planlagte fornyelser af dette. Eksisterende og planlagte rensekrav til ejendomme i det åbne land herunder ejendomme med nedsivning. Ved ejendomme i det åbne land forstås her ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på hjemmesiderne og Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998) Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 1. juni

18 2.2 Kommuneplan Brønderslev Byråd har den 26. maj 2010 endeligt vedtaget Kommuneplan med tilhørende rammebestemmelser for lokalplanlægningen. Kommuneplanen beskriver de overordnede planer for og forventninger til udviklingen i Brønderslev Kommune og er således grundlaget for udarbejdelse af såvel lokalplaner som en række temaplaner (sektorplaner), bl.a. affaldsplan, vandforsyningsplan samt denne spildevandsplan. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens rammebestemmelser for byudviklingen. Der er foretaget mindre afvigelser fra rammerne bl.a. i forbindelse med revision af spildevandsplanen. Typisk er rekreative arealer ikke medtaget i spildevandsplanen, selvom de er omfattet af kommuneplanrammerne. Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden frem til år De planlagte oplandsudvidelser er fundet med udgangspunkt i kommuneplanen og fremgår af kortbilagene. I den efterfølgende tabel er vist de nye udlæg af bolig- og erhvervsområder i kommuneplanen: Område i kommuneplan Kvarternavn Areal [ha] Brønderslev, 01-B-39 Ådalen vest 2,0 Brønderslev, 01-B-34 Ndr. Omfartsvej 13,0 (Etape II Ådalen) Brønderslev, 01-B-38 Kornumgårdsvej syd 2,5 Dronninglund, 02-B-15 Moltkesvej II 3,0 Dronninglund, 02-B-14 Geråvej II 6,5 Dronninglund, 02-B-13 Asaavej 2,8 Dronninglund, 02-E-04 Ørsøvej 1,2 Hjallerup, 03-B-13 Tennisskoven syd 10,8 Hjallerup, 03-B-14 Markedspladsen I 3,5 Flauenskjold, 06-B-06 Mosensvej 1,4 Manna, 09-B-04 Bredningen 1,8 Serritslev, 10-B-05 Holtevej 3,0 I alt 51,5 Tabel 2.1 Nye bolig- og erhvervsområder i kommuneplan juni

19 2.3 Vandforsyningsforhold Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandindvindings- og vandforsyningsplaner. Det betyder, at nedsivning af spildevand fra samlet bebyggelse kun må ske i områder, hvor nedsivningen ikke kan føre til forurening af grundvand, som anvendes eller planlægges anvendt til drikkevandsformål. Drikkevandsområder, det vil sige områder med særlig drikkevandsinteresse, fremgår af Regionplan 2005 (revideres i forbindelse med vandplanerne). I sådanne områder må nedsivning af spildevand kun etableres under forudsætning af, at bunden af nedsivningsanlægget placeres minimum 1 meter og helst 2,5 meter over den højeste grundvandsstand og det sikres, at jordbundsforholdene er egnede til nedsivning. Ved overvejelser om samlet nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til bestemmelserne i regionplanen, 300 m beskyttelseszoner for vandboringer til drikkevand samt udlagte vandindvindingsområder med specifikke beskyttelseskrav. Individuel nedsivning af spildevand og regnvand sker i stor udstrækning for fritliggende ejendomme, hvilket efter Naturstyrelsens vurdering er en god løsning, hvis jordbunds- og grundvandsforhold samt hensynet til beskyttelse af grundvandet er i orden. 2.4 Miljøvurdering Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009), og Brønderslev Kommune skal vurdere, om der er behov for miljøvurdering af planen. Til det formål er planens indvirkning på miljøet screenet efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2. Resultater af screeningen ses i bilag nr. 6. Screeningen har vist, at der skal gennemføres en miljøvurdering af spildevandsplanen. Hovedkonklusionerne fra miljøvurderingen er indarbejdet i nærværende spildevandsplan i kapitel 4. Miljøvurdering er desuden vedlagt i sin fulde længde som Bilag juni

20 3 Vandmiljø overfladevand og grundvand 3.1 Generelt Langt størstedelen af spildevandet i kommunen, herunder overfladevand/regnvand fra befæstede arealer, udledes til overfladevand vandløb, søer eller kystvande også benævnt recipienter. Kun en mindre andel typisk husspildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land nedsives. Udledningerne af spildevand fordeler sig på følgende typer: Udledninger fra offentlige og private renseanlæg Udledninger fra kloaksystemet under regn de såkaldte regnbetingede udledninger Udledninger fra virksomheder Udledninger fra hustanke (septiktanke o.l.) ved spredt bebyggelse i det åbne land De regnbetingede udledninger fordeler sig på overløb fra fælleskloaksystemer og separate regnvandsudledninger fra separatkloaksystemer. I fælleskloaksystemer er der kun et kloakrør, der skal aflede både spildevand fra de tilsluttede ejendomme og regnvand fra befæstede arealer. Da kloaksystemerne ikke kan dimensioneres så store, at de kan føre alt spildevand og regnvand fra et område under kraftig regn, er fælleskloaksystemet for at undgå overbelastninger forsynet med såkaldte overløbsbygværker, hvor en del af blandede spilde- og regnvand dirigeres væk fra kloaksystemet typisk til det nærmeste vandløb. I separatkloaksystemer føres spildevand og regnvand i hvert sit rør. Her er det kun spildevandet der føres videre til renseanlægget, mens regnvandet fra de befæstede arealer typisk udledes til det nærmeste vandløb. Der findes ikke særskilte spildevandsudledninger fra virksomheder i Brønderslev Kommune. Den hyppigste måde at håndtere spildevandet fra spredt bebyggelse i det åbne land på er ved nedsivning i jorden. Der er dog en del ejendomme, der udleder spildevandet via en bundfældningstank (septiktank/trixtank o.l.) enten direkte til vandløb eller via en drænledning til vandløb. Miljøpåvirkninger generelt Udledning af spildevand kan medføre forskellige påvirkninger af recipienterne. Groft sagt kan man sige, at spildevandets indhold af iltforbrugende stoffer (organisk stof) har størst betydning for påvirkningen af vandløb og mindre betydning for påvirkning af søer og kystvande. Udledningen af organisk stof medfører, at ilten i vandløbsvandet forbruges, hvilket forringer livsbetingelserne for fisk og smådyrsfauna i vandløbet. Derimod har udledningen af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) mindre betydning for vandløbene, da opholdstiden i vandløbet normalt er så begrænset, at næringsstof- 1. juni

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan Kloakerede oplande status og plan I de efterfølgende afsnit gennemgås de kloakerede byer med tidligere Dronninglund Kommune først og dernæst byer i tidligere Brønderslev Kommune ved at beskrive: Generelt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 7 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I ENSLEV. DELOPLANDD N4.3 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Høringsudgave. Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune

Høringsudgave. Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune Høringsudgave Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune September 2011 1 Indholdsfortegnelse side 1. Baggrund 3 2. Resumé 3 3. Lov om miljøvurdering 3 4. Screening og afgrænsning

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2009 til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Separatkloakering af Øster Hornum Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE 3 2 INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Projekt : Tillæg til Spildevandsplanen for nr. 5

Projekt : Tillæg til Spildevandsplanen for nr. 5 RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 5 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I BLENSTRUP DELOPLAND N2.1 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere