Brønderslev Kommune Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Spildevandsplan

2 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning Mål Indhold Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Kommuneplan Vandforsyningsforhold Miljøvurdering 19 3 Vandmiljø overfladevand og grundvand Generelt Miljømål Miljømålslov og Vandplaner Natura Overfladevand status for spildevandsudledning Udledning fra renseanlæg Udledning fra regnbetingede udløb Udledning fra spredt bebyggelse Kystvande Kystvande tilstand Kystvande indsatsbehov Vandløb Vandløb - tilstand Vandløb indsatsbehov Søer Søer tilstand Søer indsatsbehov Grundvand Grundvand tilstand Grundvand - indsatsbehov Opsummering og prioritering i relation til vandmiljø Kystvande Vandløb Søer Grundvand 45 4 Offentlige spildevandsanlæg juni

3 4.1 Nuværende renseanlægsstruktur Fremtidig renseanlægsstruktur Miljøvurdering Slambehandling og håndtering Status på slamområdet Planlagte indsatsområder Kloakerede oplande Servicemål for kloakfornyelse Kloakkens omfang, alder og tilstand Strategi for tilstandsundersøgelse Afløbsstrategi Planlagt fornyelsesindsats ( ) Miljøvurdering 74 5 Private spildevandsanlæg Spildevandsafgift Status for større private renseanlæg Tømningsordning 79 6 Økonomi for spildevandsforsyningen Investeringer i kloakfornyelse Udgifter til tilstandsundersøgelse Driftsudgifter for spildevandsforsyningen Anlægsudgifter for spildevandsforsyningen Indtægter for spildevandsforsyningen Samlet budget for spildevandsforsyningen Finansiering 86 7 Administrative forhold Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper Tilslutningsret og -pligt Tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg Private spildevandsanlæg inden for oplandsgrænsen for det offentlige spildevandsanlæg Fælleskloakerede områder, der planlægges separatkloakeret Afløb fra søer og vandløb via kloaksystemet Dimensionering af kloaksystemer efter ny funktionspraksis Regler for nye kloakker Regler for eksisterende kloakker Risiko for kælderoversvømmelser Offentlige og private anlæg Udtræden af spildevandsforsyning Regler for vejafvanding Afgivelse af areal og pålæg af servitut Straf juni

4 7.14 Revision af planen 98 Referencer juni

5 Tekst- og skemabilag: Nr. Skematype 1 Skemaforklaring 2 Oplandsskemaer 3 Udløbsskemaer 4 Renseanlægsskemaer 5 Årlige udledte vand- og stofmængder fra regnbetingede udløb 6 Screening for Miljøvurdering 7 Enkeltbeliggende ejendomme tilsluttet offentlig kloak 8 Kloakerede oplande status og plan 9 Miljøvurdering 10 Spildevandsrensning i det åbne land 1. juni

6 Kortbilag: Nr. Kort Nr. Kort 1 Oversigtskort 35 Nørrehede 2 Asaa 36 Hollensted 3 Agersted/Gl. Agersted 37 Tolstrup Mejeriby 4 Dorf 38 Spildevand i det åbne land, øst 5 Flauenskjold 39 Spildevand i det åbne land, vest 6 Dronninglund 7 Ørsø 8 Hjallerup 9 Klokkerholm 10 Gerå 11 Melholt 12 Allerup 13 Ravnstrup 14 Rørholt 15 Thorup 16 Try 17 Østerled 18 Ørum 19 Brønderslev 20 Serritslev 21 Øster Brønderslev 22 Øster Hjermitslev 23 Jerslev 24 Hallund 25 Hellum 26 Klæstrup 27 Kirkholt 28 Sterup 29 Manna 30 Thise 31 Stenum 32 Tolstrup Kirkeby 33 Kraghede 34 Hvilshøj 1. juni

7 0 Sammendrag Spildevandsplanen er udarbejdet med baggrund i miljøbeskyttelseslovens 32, hvor det også er fastsat hvilke forhold planen skal omhandle. Det overordnede formål med planen er at sikre, at spildevandsbortskaffelsen i kommunen sker under hensyntagen til miljøet og spildevandsforsyningens økonomi. Planen er udarbejdet i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S, der, som følge af ny lovgivning om vandsektorens organisering, er en udskillelse af den tidligere kommunale spildevandsforsyning. Brønderslev Spildevand A/S ejer, driver og vedligeholder det offentlige spildevandssystem, herunder renseanlæg, kloakanlæg, pumpestationer, brønde, bassiner m.v. Den foreliggende spildevandsplan for Brønderslev Kommune er overordnet set en sammenskrivning af spildevandsplanerne for de to tidligere kommuner. Der er dog følgende væsentlige fokuspunkter: Valg af separatkloakering som den fremtidige kloakeringsstrategi ved såvel kloakering af nye byområder som ved fornyelse af eksisterende fælleskloakerede områder. Fortsat centralisering af renseanlægsstrukturen. Valg af separatkloakering som den fremtidige kloakeringsstrategi har størst betydning for de kloakerede områder i den tidligere Brønderslev Kommune, idet der ikke tidligere har været planlagt med ændring af de eksisterende fælleskloaksystemer i forbindelse med fornyelse. I den tidligere Dronninglund Kommune var der allerede planlagt med ændring til separatkloak ved fornyelse. Modsat får en fortsat centralisering af renseanlægsstrukturen størst betydning for den tidligere Dronninglund Kommune, hvor der i dag eksisterer 2 større og 3 mindre renseanlæg. I den tidligere Brønderslev Kommune er renseanlægsstrukturen allerede centraliseret med Brønderslev Renseanlæg som det eneste renseanlæg. I forhold til håndtering af spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land er der ikke i spildevandsplanen lagt op til ændringer eller udpegning af yderligere områder, hvor spildevandsrensningen skal forbedres. Det forudsættes, at forbedring af spildevandsrensningen i de allerede udpegede områder færdiggøres. Indsatser og udpegninger i de foreliggende udkast til vandplaner er generelt ikke indarbejdet i spildevandsplanen, da vandplanerne først kan forventes endeligt vedtaget til april Der er dog skelet til, hvordan de tiltag, der bliver gennemført med det foreliggende udkast til spildevandsplan, stemmer overens med de foreløbige udpegninger i udkastene til vandplaner. 1. juni

8 De konkrete tiltag, der planlægges gennemført i planperioden frem til 2014 og formentlig i en længere årrække, fordeler sig overordnet set mellem en begyndende fornyelse af kloaksystemet i Brønderslev by og en fortsættelse af den igangværende fornyelse af kloaksystemerne i oplandsbyerne til Asaa Renseanlæg samt en fortsat centralisering af renseanlægsstrukturen i den østlige del af kommunen. Af konkrete tiltag i 2011 kan bl.a. nævnes: Begyndende fornyelse/separering af kloaksystemet i Brønderslev midtby, dels fordi kloaksystemet er fornyelsesmodent dels for at løse nogle af de eksisterende overbelastningsproblemer, herunder den miljømæssige belastning af Kornumgårdsgrøft med opspædt spildevand fra overløbsbygværker. Fortsættelse af fornyelsen/separeringen af kloaksystemet i Flauenskjold samt færdiggørelse af separering af kloaksystemet i Dronninglund. Nedlæggelse af renseanlæggene i Ørum og Ravnstrup og afskæring af spildevandet herfra til Hjallerup Renseanlæg. For at sikre at fornyelsen af kloaksystemet i Brønderslev by sker i den rigtige rækkefølge, og at de valgte løsninger også fremtidssikres, har Brønderslev Spildevand A/S ladet udarbejde en samlet plan for arbejdet (Masterplan for kloaksystemet i Brønderslev by). Der er endnu ikke detailplanlagt i perioden I stedet er der nævnt de planlagte tiltag for hele perioden Udover en fortsat fornyelse/separering i Brønderslev tages der i øst fat på fornyelse/separering af Asaa by samt nedlæggelse af renseanlægget i Thorup, der ligeledes afskæres til Hjallerup. Det er indtil videre aftalt, at tids- og investeringsplanen tages op til en årlig revision i et samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Brønderslev Spildevand A/S. Separatkloakeringsstrategi Separatkloaksystemet har en række fordele i og med at spildevand og regnvand (overfladevand fra befæstede arealer) håndteres i hvert sit rørsystem i modsætning til fælleskloaksystemet, hvor spildevand og regnvand løber i samme system. I separatkloaksystemet vil spildevandsledningerne under normale omstændigheder aldrig blive overbelastet, og der skal kun håndteres spildevand i pumpestationer og på renseanlæg. På renseanlæggene vil det give en mere jævn drift af anlægget med en forbedret afløbskvalitet til følge. Udledning af opspædt spildevand fra overløbsbygværker vil også ophøre. I mange af de tilfælde, hvor spildevandsudledning er årsag til en manglende målopfyldelse i vandløb, kan årsagen tilskrives udledning fra overløbsbygværker. Endelig forurenes regnvandet også unødigt ved at blive sendt gennem et renseanlæg, idet indholdet af kvælstof og fosfor er betyde- 1. juni

9 ligt højere i udløbsvandet fra renseanlægget end i regnvandet. Der vil selv i et separatkloaksystem kunne forekomme overbelastninger af regnvandssystemet, men man undgår at oversvømmelserne sker med en blanding af spildevand og overfladevand. Separatkloaksystemet er ca. 20 % dyrere i anlægsomkostninger end et fælleskloaksystem. Til gengæld er driftsomkostningerne betydeligt lavere, da der ikke skal håndteres regnvand i pumpestationer og på renseanlæg. Separatkloakering af et tidligere fælleskloakeret område får som konsekvens, at de tilsluttede ejendomme ligeledes skal adskille/separere det interne kloaksystem på ejendommen. Udgiften til dette skal afholdes af grundejeren. Omkostningens størrelse varierer alt efter hvor kompliceret opgaven er, men der kan forventes en gennemsnitlig udgift for den enkelte grundejer på ca kr. Med til billedet hører dog, at mange af de interne kloaksystemer er af ældre dato og formentlig, i lighed med det offentlige system, står overfor en tiltrængt fornyelse. Det skal bemærkes, at separering af alle de eksisterende fælleskloakerede områder er en opgave med en tidshorisont på mere end 50 år. Centralisering af renseanlægsstrukturen Centralisering af renseanlægsstrukturen i den østlige del af kommunen er som nævnt en fortsættelse af den hidtidige strategi. Således er renseanlæggene i Gerå, Try, Rørholt samt Østerled nedlagt indenfor de seneste år. Centraliseringen sker med baggrund i en teknisk og økonomisk vurdering. Dels må der påregnes udgifter til fornyelse af anlæggene dels er de mindre renseanlæg væsentlig dyrere i drift målt i forhold til de behandlede spildevandsmængder. Der er dog også en række miljømæssige fordele. De mindre renseanlæg udleder typisk til mere følsomme vandløb/recipienter end de større anlæg, og de større renseanlæg renser spildevandet bedre end de mindre. Samtidig vil en koncentrering af spildevandet på større renseanlæg også give et mere robust system, der bedre kan håndtere f.eks. tilslutning af nye spildevandstunge virksomheder. I første omgang koncentreres spildevandsbehandlingen på Brønderslev, Asaa og Hjallerup Renseanlæg. På lang sigt vil Hjallerup Renseanlæg også blive nedlagt og spildevandet herfra ført mod øst til Asaa. Inden dette sker skal der dog tages stilling Asaa Renseanlægs fremtid, idet kapaciteten på anlægget er ved at være opbrugt. Renseanlægget er også som det eneste udpeget til indsats i udkastet til vandplan pga. af påvirkningen af afløbsgrøften. Der peges på 2 løsningsmuligheder for Asaa Renseanlægs fremtid. Enten en nedlæggelse af renseanlægget og afskæring af spildevandet til en af nabokommunerne eller etablering af et nyt renseanlæg med forøget kapacitet. Der er ikke i nærværende spildevandsplan taget stilling til den endelige løsning. 1. juni

10 Der er reservekapacitet på renseanlæggene i Hjallerup og Asaa til at aftage den forøgede spildevandsmængde ved afskæring af henholdsvis Ørum/Ravnstrup og Thorup til disse renseanlæg. Den forventede udbygning af nye byområder indenfor spildevandsplanens planperiode kan rummes indenfor renseanlæggenes nuværende kapacitet. Miljøvurdering Der er gennemført en miljøvurdering af spildevandsplanen i overensstemmelse med kravene i lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forhold til påvirkning af slutrecipienterne Limfjorden, Kattegat og Skagerrak viser miljøvurderingen, at udledningen af næringsstoffer med spildevand er så begrænset i forhold til andre bidrag, at det ikke vil være omkostningseffektivt at iværksætte indsatser kun for at reducere næringsstofbidraget fra spildevandsudledninger. De planlagte tiltag frem til 2014 vil dog have en omend begrænset positiv effekt på næringsstofudledningen fra spildevand. Når separatkloakeringsstrategien og centraliseringen af renseanlæggene er ført til ende i fuldt omfang vil det medføre væsentlige reduktioner af udledningen af næringsstoffer. Således vil udledningen af kvælstof og fosfor med spildevand til Limfjorden f.eks. blive reduceret med henholdsvis 38 % og 52 %. I prioriteringen af indsatser i forhold til vandmiljø er der derfor fokuseret på de vandløb, hvor udledning af spildevand er årsagen til manglende målopfyldelse. Det er bl.a. en medvirkende årsag til, at der nu starter en fornyelse af kloaksystemet i Brønderslev by. Her er Kornumgårdsgrøft væsentlig påvirket af udledninger fra overløbsbygværker på det eksisterende fælleskloaksystem. De planlagte fornyelser i Flauenskjold og Dronninglund kan ligeledes forventes at løse problemer i henholdsvis Gårdsholt Bæk og Asbækholt Bæk. På lang sigt vil påvirkningen fra overløbsbygværker ophøre og blive erstattet af separate regnvandsudledninger. Forudsat at der sker den nødvendige forsinkelse af disse regnvandsudledninger, vurderes udledningerne overordnet set at være en klar miljømæssig fordel for vandløbene frem for udledningerne fra overløbsbygværker. Samlet set vurderes det, at spildevandsplanen er i overensstemmelse med miljømålene fastsat i den tidligere regionplan, der nu afløses af de kommende vandplaner. Økonomi for spildevandsforsyningen Med udgangspunkt i kloaksystemets fornyelsesbehov suppleret med de foreløbige planer for den fremtidige renseanlægsstruktur anslås det, at der i perioden frem til 2029 årligt skal investeres 25 mio. kr. for at sikre den nødvendige fornyelse. Derefter stiger behovet for investering til ca. 48 mio. kr. I 2011 planlægges der investeret 37 mio. kr. og derefter knap 33 mio. kr. pr. år frem til Hovedparten af spildevandsforsyningens anlægsaktiviteter lånefinansieres. 1. juni

11 Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er kendskab til tilstanden af op mod 80 % af kloaksystemet, da der ikke er gennemført tv-inspektion af alle kloakledninger. Derfor lægges der op til at anvende knap 2 mio. kr. pr. år i de næste 10 år til tilstandsundersøgelser af kloaksystemet. 1. juni

12 1 Indledning Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Brønderslev Kommune. I nævnte paragraf samt i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. er fastsat, hvad en spildevandsplan skal indeholde. Derfor har Byrådet udarbejdet Spildevandsplan I spildevandsplanen gør Byrådet rede for status og planer på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver tilstanden medio 2010, og planbeskrivelsen dækker årene Spildevandsplan skal erstatte de tidligere gældende Spildevandsplaner for de gamle kommuner, som er: Kommune Spildevandsplan Bemærkning Brønderslev Vedtagne tillæg til planen Dronninglund Vedtagne tillæg til planen Tabel 1.1 Tidligere gældende spildevandsplaner Byrådets forslag til Spildevandsplan har været offentliggjort og udsendt i offentlig høring i 8 uger. Forslaget til spildevandsplan har samtidig med offentliggørelsen været fremsendt til Naturstyrelsen Nordjylland til orientering. I offentlighedsfasen har det været muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet. Efterfølgende har Byrådet behandlet kommentarerne, og eventuelle ændringer er indarbejdet i spildevandsplanen, hvorefter den er vedtaget endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres i lokale blade. Den vedtagne spildevandsplanen, er den Brønderslev Kommunes samt Brønderslev Spildevand A/S juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven 32, stk. 3, kan Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene. Det er hensigten, at spildevandsplanen skal være så aktuel og fyldestgørende som muligt samt let at opdatere fremover. Spildevandsplanen kan ses på Brønderslev Kommunes hjemmeside 1. juni

13 1.1 Mål Spildevandsplanens overordnede mål er: At transport, behandling og bortskaffelse af spildevand fra såvel kloakerede områder som ejendomme i det åbne land, sker med udgangspunkt i at sikre: Gode hygiejniske og sundhedsmæssige forhold for borgerne At spildevandsudledninger ikke hindrer opfyldelse af de miljømæssige mål for vandløb, søer og kystvande, og at der løbende er fokus på at reducere den miljømæssige belastning fra spildevand Grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening En minimering af mulige skader og gener som følge af overbelastning af kloaksystem Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand i kommunen, og grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet. Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold m.h.t. eksisterende og fremtidige spildevandsforhold. Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag. For borgerne er spildevandsplanen en orientering om, hvad kommunen inden for kortere tid planlægger at 1. juni

14 gennemføre inden for spildevandsområdet. Gennemførelse af disse planer kan dog medføre, at borgere bliver stillet overfor krav om at ændre eller forbedre håndteringen af spildevand på deres ejendom. 1.2 Indhold Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Brønderslev Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Spildevand A/S og Brønderslev Kommune. Spildevandsplan for Brønderslev Kommune omfatter alle offentlige og private spildevandsanlæg i kommunen, såvel eksisterende anlæg som planlagte anlæg. Spildevandsplanen beskriver overordnet de ændringer og udvidelser af de offentlige spildevandsanlæg, som forventes i planperioden til og med år Spildevandsplanen erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner. I perioden vil indsatsen blive koncentreret omkring følgende hovedområder: Centralisering af spildevandsrensningen Løbende udbygning af kloakanlæg ved byudvikling i overensstemmelse med Kommuneplan og lokalplaner. Separatkloakering Fornyelse af kloaksystemet for at sikre kloakkens funktion fremover Forbedring af spildevandsrensningen fra bebyggelser i det åbne land. Etablering af bassiner på de regnbetingede udløb således, at indsatsen for en bedre tilstand i recipienter opretholdes, og at udledningen ikke hindrer, at recipienternes målsætning opfyldes. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan , Regionplan 2005 og lovgivningen i øvrigt. Det indebærer, at der er visse krav til spildevandsanlæggenes funktion, der skal forbedres. Der er lagt vægt på at gøre spildevandsplanen dynamisk og overskuelig. For henholdsvis status- og plansituationen er der for hver by udarbejdet kortog skemabilag. Disse beskriver forholdene i de enkelte kloakoplande samt udløbenes placeringer og udledte mængder til vandløb, søer og fjorde. Da spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter, er det kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af de nye fysiske anlæg. 1. juni

15 Spildevandsplanen er udarbejdet af Brønderslev Kommune i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S og Orbicon A/S. Spildevandsplanen består af en tekstdel, skemadel, bilag og tegninger. 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller Som følge af ny lovgivning om vandsektorens organisering og økonomiske forhold har Brønderslev Kommune har med virkning fra 1. januar 2007 udskilt den kommunale spildevandsforsyning til Brønderslev Spildevand A/S et datterselskab under Brønderslev Forsyning A/S. Brønderslev Spildevand A/S ejer, driver og vedligeholder således fremover det offentlige spildevandssystem, herunder renseanlæg, kloakledninger, brønde, pumpestationer, bassiner og overløbsbygværker m.v. I princippet skelnes der ikke længere mellem offentlige og private spildevandsanlæg, men mellem spildevandsanlæg, der ejes og drives af et spildevandsforsyningsselskab (Brønderslev Forsyning A/S) og andre spildevandsanlæg. For forståelsens skyld anvendes i nærværende spildevandsplan dog fortsat betegnelsen offentlig om det tidligere offentlige spildevandsanlæg, der som nævnt nu er ejet af Brønderslev Spildevand A/S. 1. juni

16 Rollen som myndighed er også splittet op mellem kommune og statens naturstyrelser. Den samlede rollefordeling på spildevandsområdet er skematisk skitseret nedenfor: Kommune Statens naturstyrelse Spildevandsforsyningsselskabet Brønderslev Spildevand A/S Tilladelsesmyndighed: Meddeler tilladelse til udledning af spildevand fra både det offentlige spildevandsanlæg (spildevandsforsyningsselskabets) og private spildevandsanlæg. Endvidere tilladelsesmyndighed for etablering af nedsivningsanlæg og samletanke. Tilsynsmyndighed: Fører tilsyn med private spildevandsanlæg, og har som sådan mulighed for at påbyde nødvendige forbedringer efter miljøbeskyttelseslovens 30. Spildevandsplan: Udarbejder spildevandsplanen og sikrer at denne er ajourført. Vandplan: Skal udarbejde handleplan for gennemførelse af indsatser fastlagt i statens vandplaner Tilladelsesmyndighed: Meddeler tilladelse til udledning af spildevand fra større virksomheder, hvor statens miljøcentre også er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndighed: Fører tilsyn med udledningerne fra det offentlige spildevandssystem og har som sådan mulighed for at påbyde nødvendige forbedringer efter miljøbeskyttelseslovens 30. Spildevandsplan: Forslag til spildevandsplanskal sendes i høring hos statens naturstyrelse, der har mulighed for at komme med udtalelse men skal ikke godkende spildevandsplanen og har i lighed med alle øvrige heller ikke klagemulighed. Vandplan: Udarbejder vandplan indeholdende bl.a. miljømål for vandområder og beskrivelse af de nødvendige indsatser for at nå målene. Ejer, driver og vedligeholder det offentlige spildevandssystem. Er som sådan også ansvarlig for overholdelse af udledningstilladelser. Er en udskillelse af den tidligere kommunale spildevandsforsyning 1. juni

17 2 Planlægningsgrundlaget 2.1 Lovgrundlag Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand, som skal beskrive: Eksisterende og planlagte kloakområder og renseforanstaltninger. Områder hvor Byrådet (i lovgivningen benævnt kommunalbestyrelsen) er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, dvs. forhold omkring ind- og udtræden af spildevandsforsyningen. Kloakanlæggets tilstand samt planlagte fornyelser af dette. Eksisterende og planlagte rensekrav til ejendomme i det åbne land herunder ejendomme med nedsivning. Ved ejendomme i det åbne land forstås her ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på hjemmesiderne og Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998) Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 1. juni

18 2.2 Kommuneplan Brønderslev Byråd har den 26. maj 2010 endeligt vedtaget Kommuneplan med tilhørende rammebestemmelser for lokalplanlægningen. Kommuneplanen beskriver de overordnede planer for og forventninger til udviklingen i Brønderslev Kommune og er således grundlaget for udarbejdelse af såvel lokalplaner som en række temaplaner (sektorplaner), bl.a. affaldsplan, vandforsyningsplan samt denne spildevandsplan. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens rammebestemmelser for byudviklingen. Der er foretaget mindre afvigelser fra rammerne bl.a. i forbindelse med revision af spildevandsplanen. Typisk er rekreative arealer ikke medtaget i spildevandsplanen, selvom de er omfattet af kommuneplanrammerne. Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden frem til år De planlagte oplandsudvidelser er fundet med udgangspunkt i kommuneplanen og fremgår af kortbilagene. I den efterfølgende tabel er vist de nye udlæg af bolig- og erhvervsområder i kommuneplanen: Område i kommuneplan Kvarternavn Areal [ha] Brønderslev, 01-B-39 Ådalen vest 2,0 Brønderslev, 01-B-34 Ndr. Omfartsvej 13,0 (Etape II Ådalen) Brønderslev, 01-B-38 Kornumgårdsvej syd 2,5 Dronninglund, 02-B-15 Moltkesvej II 3,0 Dronninglund, 02-B-14 Geråvej II 6,5 Dronninglund, 02-B-13 Asaavej 2,8 Dronninglund, 02-E-04 Ørsøvej 1,2 Hjallerup, 03-B-13 Tennisskoven syd 10,8 Hjallerup, 03-B-14 Markedspladsen I 3,5 Flauenskjold, 06-B-06 Mosensvej 1,4 Manna, 09-B-04 Bredningen 1,8 Serritslev, 10-B-05 Holtevej 3,0 I alt 51,5 Tabel 2.1 Nye bolig- og erhvervsområder i kommuneplan juni

19 2.3 Vandforsyningsforhold Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandindvindings- og vandforsyningsplaner. Det betyder, at nedsivning af spildevand fra samlet bebyggelse kun må ske i områder, hvor nedsivningen ikke kan føre til forurening af grundvand, som anvendes eller planlægges anvendt til drikkevandsformål. Drikkevandsområder, det vil sige områder med særlig drikkevandsinteresse, fremgår af Regionplan 2005 (revideres i forbindelse med vandplanerne). I sådanne områder må nedsivning af spildevand kun etableres under forudsætning af, at bunden af nedsivningsanlægget placeres minimum 1 meter og helst 2,5 meter over den højeste grundvandsstand og det sikres, at jordbundsforholdene er egnede til nedsivning. Ved overvejelser om samlet nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til bestemmelserne i regionplanen, 300 m beskyttelseszoner for vandboringer til drikkevand samt udlagte vandindvindingsområder med specifikke beskyttelseskrav. Individuel nedsivning af spildevand og regnvand sker i stor udstrækning for fritliggende ejendomme, hvilket efter Naturstyrelsens vurdering er en god løsning, hvis jordbunds- og grundvandsforhold samt hensynet til beskyttelse af grundvandet er i orden. 2.4 Miljøvurdering Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009), og Brønderslev Kommune skal vurdere, om der er behov for miljøvurdering af planen. Til det formål er planens indvirkning på miljøet screenet efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2. Resultater af screeningen ses i bilag nr. 6. Screeningen har vist, at der skal gennemføres en miljøvurdering af spildevandsplanen. Hovedkonklusionerne fra miljøvurderingen er indarbejdet i nærværende spildevandsplan i kapitel 4. Miljøvurdering er desuden vedlagt i sin fulde længde som Bilag juni

20 3 Vandmiljø overfladevand og grundvand 3.1 Generelt Langt størstedelen af spildevandet i kommunen, herunder overfladevand/regnvand fra befæstede arealer, udledes til overfladevand vandløb, søer eller kystvande også benævnt recipienter. Kun en mindre andel typisk husspildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land nedsives. Udledningerne af spildevand fordeler sig på følgende typer: Udledninger fra offentlige og private renseanlæg Udledninger fra kloaksystemet under regn de såkaldte regnbetingede udledninger Udledninger fra virksomheder Udledninger fra hustanke (septiktanke o.l.) ved spredt bebyggelse i det åbne land De regnbetingede udledninger fordeler sig på overløb fra fælleskloaksystemer og separate regnvandsudledninger fra separatkloaksystemer. I fælleskloaksystemer er der kun et kloakrør, der skal aflede både spildevand fra de tilsluttede ejendomme og regnvand fra befæstede arealer. Da kloaksystemerne ikke kan dimensioneres så store, at de kan føre alt spildevand og regnvand fra et område under kraftig regn, er fælleskloaksystemet for at undgå overbelastninger forsynet med såkaldte overløbsbygværker, hvor en del af blandede spilde- og regnvand dirigeres væk fra kloaksystemet typisk til det nærmeste vandløb. I separatkloaksystemer føres spildevand og regnvand i hvert sit rør. Her er det kun spildevandet der føres videre til renseanlægget, mens regnvandet fra de befæstede arealer typisk udledes til det nærmeste vandløb. Der findes ikke særskilte spildevandsudledninger fra virksomheder i Brønderslev Kommune. Den hyppigste måde at håndtere spildevandet fra spredt bebyggelse i det åbne land på er ved nedsivning i jorden. Der er dog en del ejendomme, der udleder spildevandet via en bundfældningstank (septiktank/trixtank o.l.) enten direkte til vandløb eller via en drænledning til vandløb. Miljøpåvirkninger generelt Udledning af spildevand kan medføre forskellige påvirkninger af recipienterne. Groft sagt kan man sige, at spildevandets indhold af iltforbrugende stoffer (organisk stof) har størst betydning for påvirkningen af vandløb og mindre betydning for påvirkning af søer og kystvande. Udledningen af organisk stof medfører, at ilten i vandløbsvandet forbruges, hvilket forringer livsbetingelserne for fisk og smådyrsfauna i vandløbet. Derimod har udledningen af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) mindre betydning for vandløbene, da opholdstiden i vandløbet normalt er så begrænset, at næringsstof- 1. juni

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere