EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde"

Transkript

1 Side nr. 1 til side nr Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Borgmester Jørgen Brøgger, Ninna Thomsen og Else Terkelsen. Hanne Thylén forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af sagerne Mødet hævet kl : Næste møde aftalt til: Jørgen Brøgger Knud Thorgaard Carl-Johan Nielsen Ninna Thomsen Jens Søgaard Hanne Tylén Ole Bjerregaard Finn Thomsen Else Terkelsen Marianne Als Nielsen Jørgen Brøgger Jens Chr. Rasmussen Bent Winkler Jakob Møller Kirstine Bille Bjørn Helmer Bo Fisker Gunnar Sørensen Bent Hansen

2 Side nr. 2 til side nr INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE: Sag: Budget eventuelle besparelser... 3 Sag: Nedsivningsbassiner i Tirstrup, anlægsbevilling... 4 Sag: Skolerne. Udbygnings/renoveringsplan. Fordeling af anlægsmidler (2005) Sag: Ældreområdet - Område Ebeltoft - Overførsel af anlægsbudget... 6 Sag: Kommuneplantillæg nr. 40 for Toftevang... 6 Sag: Forslag til Lokalplan nr. 278 for Toftevang... 7 Sag: Etablering af permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet Sag: Elsegårde Spildevandslaug. Ansøgning om tilslutning til det offentlige kloaksystem... 9 side

3 Side nr. 3 til side nr R E F E R A T Sag: Budget eventuelle besparelser Dokid Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren har ved skrivelse af 21. december 2005 gjort samtlige kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg opmærksom på, at niveauet for serviceudgifterne i 2006 er godt 2 mia. kr. højere end aftalt ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2006 i foråret I procent er der tale om en gennemsnitlig vækst i kommunerne på 4,2% mod den aftalte vækst på 2,7%. Med henblik på at bringe den kommunale økonomi tilbage på sporet anmoder regeringen derfor samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte. For Ebeltoft Kommunes vedkommende har ministerierne opgjort væksten til 23 mio. kr., eller 5,4%. Økonomisk Forvaltning har opgjort væksten til 20,3 mio. kr., eller 4,7%. Forskellen mellem ministeriernes og forvaltningens vækst på ca. 3 mio. kr. skyldes, at ydelser på lån og ydelsesstøtte til ældreboliger fejlagtigt er medtaget under de rammebelagte serviceudgifter i budget 2006, et forhold som vil blive rettet med en tillægsbevilling til budget Ebeltoft Kommune har således overskredet den aftalte vækststigning med 2%, svarende til 8,5 mio. kr. Stigningen i de enkelte udvalgs budgetter (serviceudgifter) er opgjort således: Udvalget for Teknik og Miljø kr. 1,9% Udvalget for Børn og Kultur kr. 5,1% heraf vedrører dagpleje, daginstitutioner og klubber kr. 8,6% Det Sociale udvalg kr. 6,7% heraf vedrører boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre kr. 7,5% Økonomiudvalget kr. 1,1% I alt kr. 4,7% Heraf udgør udgifter til Sammenlægningsudvalget kr. 0,7% Tilladt stigning fra budget 2005 til budget kr. 2,7% Vækst i serviceudgifter udover det tilladte kr. 2,0% Hvis man ser bort fra udgifter til Sammenlægningsudvalget er der reelt tale om en stigning på ca. 5,4 mio. kr. For så vidt angår stigningen på dagpleje, daginstitutioner m.m. er der i ministeriernes beregning over serviceudgifter taget højde for en merudgift til forældrebetaling (nedsættelse af forældrebetaling fra 33% til 25% for de 0-2 årige) på i alt 459 mio. kr. Hvis der tages udgangspunkt i Ebeltoft Kommunes andel af statstilskud bliver vi kompenseret på stigningen i serviceudgifterne med ca. 1,3 mio. kr. den manglende forældrebetaling er opgjort til ca kr. Der er således ikke i ministeriernes beregning taget højde for at netto-serviceudgifterne faktisk stiger med ca kr.

4 Side nr. 4 til side nr udover hvad der kompenseres for. Hertil kommer, at der ved beregning af forældrebetaling i 2005 fejlagtigt var medregnet en merindtægt på ca. 1 mio. kr. Hvis serviceudgifterne i 2006 skal bringes i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2006 skal Ebeltoft Kommune spare 532 kr. pr. indbygger, Midtdjurs skal spare 701 kr. pr. indbygger, Rosenholm skal spare kr. pr. indbygger og Rønde skal spare 841 kr. pr. indbygger. Økonomisk Forvaltning indstiller, at sagen drøftes. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1582: Forelægges byrådet. s møde Punkt nr. 813: Et forslag fra venstre om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget med henblik på at fremkomme med spareforslag i størrelsesordenen 2-5 mil. kr. blev forkastet idet 4 stemte for venstre 11 imod og 1 undlod at stemme ( Jakob Møller ) Sag: Nedsivningsbassiner i Tirstrup, anlægsbevilling Dokid Spildevandet fra Tirstrup by blev tidligere udledt i jordbassiner i Skramsø Plantage. I dag ledes spildevandet via Balle til rensning på Fornæs Renseanlæg i Grenå Kommune. Regnvandet ledes fortsat til nedsivning i bassinerne i Skramsø Plantage. Regnvandet fra den østlige del af byen ledes dog til nedsivning i et bassin syd for Gl. Mosevej. Nu hvor der kun ledes regnvand til bassinerne i Skramsø Plantage, vil forvaltningen foreslå, at bassinerne ændres, således at de vil indgå som en naturlig del af naturen i området. Forvaltningen har i samarbejde med ejeren af området udarbejdet et projekt, hvor de eksisterende 4 dybe bassiner ændres til 2 bassiner, der er indpasset naturligt i området. Endvidere frilægges den rørlagte del af vandløbet. Retten til afledning af vand til bassinerne i Tirstrup er sikret igennem en landsvæsenskommisionskendelse fra Ifølge kendelsen skal der årligt betales leje til de 2 berørte lodsejere. Forvaltningen vil foreslå, at den eksisterende kendelse aflyses og erstattes af en ny og tidssvarende tinglyst deklaration, der sikrer kommunens kloakforsyning retten til fremover at aflede regn- og overfladevand samt evt. drænvand til nedsivningsbassinerne. For denne ret udbetales et engangsbeløb svarende til det berørte områdes handelsværdi. Den årlige leje udgår herefter. Forvaltningen har haft kontakt til lodsejerne, der er indforstået med dette (UC). Teknisk Forvaltning indstiller at det anbefales: At bassinerne i Skramsø Plantage ændres iht. det udarbejde projekt At landvæsenskommisionskendelsen fra 1953 aflyses og erstattes af en ny og tidssvarende tinglyst deklaration. Lodsejerne udbetales servituterstatning svarende til de berørte områders handelsværdi.

5 Side nr. 5 til side nr At der meddeles en anlægsbevilling på kr. til ændring af bassinerne, udarbejdelse af nye deklarationer, landinspektør samt erstatning til lodsejerne. Beløbet foreslås finansieret af konto (fælles formål) i investeringsoversigten for Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1171: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1576: Anbefales s møde Punkt nr. 814: Godkendt Sag: Skolerne. Udbygnings/renoveringsplan. Fordeling af anlægsmidler (2005)-2006 Dokid Ifølge budget 2006 er der afsat anlægsmidler til skoleudbygning/renovering på kr. 5,6 mill. Samtidig er der afsat midler til opstart på byggeri i 2005 ved Skelhøjeskolen og Molsskolen, kr (oprindeligt kr. 1,8 mill., men reguleret i sag nr I henhold til skoleom- og udbygningsplan for fordeling for 2005 og 2006 (Udvalget for Børn og Kultur punkt 576, sagsid , dokid ) skal der ske byggeri ved Skelhøjeskolen og Molsskolen. Der er således kr (kr. 5,6 mill. + kr ) til rådighed for skolebyggeri ved Skelhøjeskolen og Molsskolen mod oprindeligt estimeret kr. 10 mill. i skoleudbygningsplanen. Skelhøjeskolen, Molsskolen samt Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at beløbet kr fordeles med kr til hver af skolerne, Skelhøjeskolen og Molsskolen til byggeri i Det resterende anlægsbeløb i 2005 på kr anbefales derfor overført fra 2005 til Endelig frigivelse af anlægsbeløb vil blive ansøgt primo 2006 når der foreligger to skitseprojekter fra de to skoler. Skelhøjeskolen har tidligere peget på arkitekt til byggeriet (punkt 676, sagsid , dokid ), mens Molsskolen vil foretage indstilling til arkitektvalg senere. Udvalget for Børn og Kulturs møde Punkt nr. 753: Fordelingen godkendes og overførsel anbefales. Bent Hansen kunne ikke støtte fordelingen. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1578: Udsættes Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1583: Anbefales.

6 Side nr. 6 til side nr Molsskolen. Skole om/udbygning Skelhøjeskolen. Arkitektvalg til forestående byggeetape Skoleom- og udbygningsplan. Forslag til fordeling af anlægsudgifter for s møde Punkt nr. 815: Godkendt, idet tillægsbevillingen anbefales overfor Sammenlægningsudvalget, med 14 stemmer mod 2 Socialdemokraterne. Sag: Ældreområdet - Område Ebeltoft - Overførsel af anlægsbudget Dokid I forbindelse med opførelse af plejeboliger Søhusparken er der i anlægsbudget 2005 under investeringsoversigt afsat kr. på konto til diverse. Da flytning af plejehjemmet Toftevang til plejeboligerne Søhusparken først finder sted pr bedes beløbet overført til 2006 til dækning af flytteomkostninger, mv. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller: At det i anlægsbudgettet afsatte beløb på kr overføres til budgetår 2006, samt at beløbet frigives og anvendes i overensstemmelse med formålet. Det Sociale Udvalgs møde Punkt nr. 506: Anbefales overfor ØK/Byråd, hvad angår overførelse og frigivelse af beløbet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1584: Anbefales. s møde Punkt nr. 816: Godkendt Sag: Kommuneplantillæg nr. 40 for Toftevang Dokid Sammenfaldende med nærværende udkast til forslag til kommuneplantillæg fremlægges forslag til lokalplan nr. 278 for Toftevang. Se følgende edoc link: Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 40. Kommuneplantillægget er den overordnede ramme for lokalplanens indhold. Tillægget er udarbejdet for at udskille et areal på ca m 2 af rammeområde 3.O.2 og udlægge dette til helårsboligformål med nye rammebestemmelser.

7 Side nr. 7 til side nr Planafdelingen indstiller udkastet til forslag til kommuneplantillægget til drøftelse i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1558: Anbefales af Carl-Johan Nielsen og Knud Thorgaard. Ninna Thomsen og Jørgen Brøgger kunne ikke anbefale forslaget. s møde Punkt nr. 807: Udgår Byrådsmedlem Gunnar Sørensen ønsker følgende sag optaget på dagsorden for Byrådsmødet den 19/ s møde Punkt nr. 817: Godkendt med 10 stemmer mod 6 Socialdemokraterne, Jakob Møller og Borgergruppen. Sag: Forslag til Lokalplan nr. 278 for Toftevang Dokid Ebeltoft Byråd vedtog i møde den 24. november 2005 at sælge det til februar 2006 overflødige Plejehjemmet Toftevang til Thorkild Kristensen A/S, som ønsker at anvende bygningen til helårsboliger i form af ejerlejligheder. Plejehjemmet Toftevang er i dag omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr , som udlægger området til institutionsformål i form af plejehjemsbebyggelse. Med det formål at ændre plangrundlaget i henhold til s beslutning om salg og fremtidig anvendelse, er der fremsendt et udkast til forslag til Lokalplan nr. 278, udarbejdet af en konsulent for Thorkild Kristensen A/S. Se følgende edoc link: Udkast til forslag til Lokalplan nr Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m 2 og har som hovedformål, at fastlægge rammerne for plejehjemmets omdannelse til helårsboligformål. Udkastet til lokalplanforslag indeholder en generel bestemmelse om, at omdannelsen af plejehjemmet til boliger foretages med respekt for den eksisterende arkitektur og at renoveringsarbejdet udføres i en god kvalitet, samt generelle bestemmelser i , om hvordan bygninger skal se ud. Udkastet indeholder imidlertid ikke mere konkrete bestemmelser om hvordan det ydre udtryk af bygningerne skal være, idet Thorkild Kristensen A/S ikke har ønsket at være bundet til et bestemt udtryk. Udkastet til lokalplan giver endvidere mulighed for opsætning af balkoner samt at bebyggelsen vandskures eller pudses med malet overflade. Udkastet til lokalplan åbner ikke mulighed for yderligere bebyggelse i området, når der ses bort fra cykel- og redskabsskure o. lign. anlæg, der er nødvendige for driften af boligområdet. Med lokalplanen forlægges den offentlige skolesti i området ca. 5 m mod øst, for at skabe plads til en intern boligvej med tilslutning til den eksisterende indkørsel ved Østerallé. Det er oplyst fra konsulenten, at arkitekter for Thorkild Kristensen A/S påbegynder arbejdet med at fastlægge bygningernes indretning og udseende i januar 2006.

8 Side nr. 8 til side nr Det er Planafdelingens opfattelse, at det endelige forslag til lokalplan bør udarbejdes i sammenhæng med det konkrete projekt, for omdannelse af plejehjemmet til helårsboliger. Såfremt denne løsning vælges, vil det kunne give kommunen en mulighed for at vise i lokalplanforslaget hvordan bygningerne vil kommet til at se ud efter den ønskede ombygning, og således sikre et ordentlig grundlag for en reel offentlig debat om lokalplanforslaget. Planafdelingen indstiller udkastet til lokalplanforslag til drøftelse i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1559: Carl-Johan Nielsen og Knud Thorgaard kunne anbefale følgende tilføjelser: 6: Der indarbejdes byggefelter for cykel- og redskabsskure. 8.1: 1. Facaden skal pudses/vandskures og males i farven hvid. Mindre dele af facaden kan beklædes med ædeltræ. 2. Altaner udføres i lette stål konstruktioner, evt. med glas og ædeltræ. 3. Tag udføres i rødt vingetegl eller listepap. 4. Vinduer skal udføres i aluminium eller træ. Kunne ikke anbefales af Ninna Thomsen og Jørgen Brøgger. s møde Punkt nr. 808: Udgår Byrådsmedlem Gunnar Sørensen ønsker følgende sag optaget på dagsorden for Byrådsmødet den 19/ s møde Punkt nr. 818: Godkendt med 10 stemmer mod 6 Socialdemokraterne, Jakob Møller og Borgergruppen. Sag: Etablering af permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet. Dokid I fortsættelse af udvalgets beslutning i møde den , i nærværende sag, om at berørte grundejere høres, blev der udsendt breve til 24 grundejere, samt annonceret til oplysning for eventuelt andre interessenter. Der er indkommet 5 svar på henvendelserne, hvor følgende skal fremhæves: 1. Busse Radio A/S, Adelgade 18: Ønsker ikke gågade, idet man mener forholdene vanskeliggøres for forretningens kunder og at gaden vil blive tom i vintermånederne.

9 Side nr. 9 til side nr Forvaltningen: Busse Radio A/S råder over indkørsel fra Erik Menveds Vej / Kollerup Sti, Varekørsel i Adelgade vil blive tilladt i formiddagstimerne. 2. Kaj Tipsmark, Adelgade 8: Ønsker ejendommens adgang fra Erik Menveds Vej / Kollerup Sti dokumenteret. Forvaltningen: Kommunen kan som vejbestyrelse dokumentere den i forvejen bestående adgang til ejendommen, uden problemer. 3. Bygholm Menswear, Adelgade 20 22: Finder at den periodevise etablering af gågade, som den kendes, er tilstrækkelig. Man mener ikke at der er behov for gågade i vintermånederne og at gaden vil blive tom uden kørende trafik. 4. Ret & Råd, Adelgade 7: Protesterer over planerne om permanent gågade, idet man mener at adgangsforholdene til ejendommen vanskeliggøres unødigt, og at der ikke er behov for en gågade udenfor de kendte perioder. 5. Skjold Burne, Adelgade 3: Ønsker ikke de nuværende forhold ændret og det anføres, at forholdene har udviklet sig så der kun er minimal trafik i gaden. Svarskrivelserne beror i sagen. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1185: Forelægges Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1577: Forelægges byrådet s møde Punkt nr. 819: Med 9 stemmer mod 6 Finn Thomsen, Bent Winkler, Jakob Møller og Borgergruppen blev det vedtaget at der etableres permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet. Sag: Elsegårde Spildevandslaug. Ansøgning om tilslutning til det offentlige kloaksystem Dokid Spildevandet fra Elsegårde by (20 ejendomme) og Elsegårde Camping ledes i dag via et kloaksystem til et fælles nedsivningsanlæg syd for byen. Kloaksystemet og nedsivningsanlægget drives i dag af Elsegårde Spildevandslaug. Anlægget er i sommerperioden, når der er fuld belægning på campingpladsen, overbelastet. I forbindelse med at der i den nye lokalplan for Elsegårde by er blevet mulighed for at opføre omkring 20 nye boliger, er behovet for at udbygge nedsivningsanlægget blevet yderligere forstærket. Spildevandslauget har haft et rådgivende ingeniørfirma til at undersøge mulighederne for den fremtidige spildevandshåndtering i Elsegårde by. Firmaet peger bl.a. på muligheden

10 Side nr. 10 til side nr for tilslutning til det offentlige kloaksystem i Øer, idet det vurderes som den miljømæssigt bedste løsning. Spildevandslauget har forespurgt kommunen, om de kan blive tilsluttet offentlig kloak og i givet fald hvad der skal betales i tilslutningsbidrag. Spildevandslauget påpeger bl.a.: Jorden hvor nedsivningsanlægget er placeret er ikke egnet til nedsivning, det bliver svært at finde et sted for en ny placering. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af nye boliger. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for Elsegårde by udarbejdet et notat om spildevandsforholdene i og omkring Elsegårde. Forvaltningens anbefaling er, at der for at opnå en driftsikker spildevandsløsning, etableres en transportledning imellem Elsegårde by og det offentlige kloaksystem i Øer. Hermed sikres der mulighed for udbygning i Elsegårde iht. Lokalplanen samt muligheden for tilslutning af Blushøj Camping, Blushøjgård samt ejendomme beliggende langs Elsegårde Skovvej. Forvaltningen kan oplyse, at situationen minder meget om den i Dejret, hvor Ebeltoft Kommune valgte at nedlægge det fælles nedsivningsanlæg for byen og pumpe spildevandet til Tved, idet jordbundsforholdene også her ikke var optimale til nedsivning af spildevand. Etablering af et nyt renseanlæg (f.eks. som det kommunen har i Holme) vil erfaringsmæssigt give anledning til efterfølgende driftproblemer. Tilslutningsbidraget for den enkelte ejendom i Elsegårde vil ved en offentlig overtagelse udgøre kr. excl. moms minus værdien af den enkelte ejendoms andel af kloaksystemet i byen. Forudsætningen for dette er, at alle ejendomme som oplyst af spildevandslauget nedsiver tag- og overfladevand på egen grund. Forvaltningen har udarbejdet et notat vedr. tilslutningsbidragets størrelse. Af notatet fremgår, at værdien (den afskrevne) af kloaksystemet svarer til det tilslutningsbidrag der kan opkræves. Der vil således ikke kunne opkræves tilslutningsbidrag i forbindelse med kommunens overtagelse af Elsegårde Spildevandslaug. Den samlede udgift ved tilslutning af Elsegårde by til det offentlige kloaksystem er skønnet til ca. 1.5 mill. kr. Tilbagebetalingstiden med det nuværende vandforbrug vil være omkring 15 år (UC). Teknisk Forvaltning indstiller at det anbefales, at Elsegårde Spildevandslaug tilbydes muligheden for at blive overtaget af Ebeltoft Kommunes kloakforsyning. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1170: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1575: Anbefales s møde Punkt nr. 820: Godkendt

11 Lukket møde Side nr. 11 til side nr Salg af landbrugsjord 822. Salg af landbrugsjord 823. Handrup Bakkers Vandværk. Afhændelse til Ebeltoft Kommune

12 Side nr. 1 til side nr Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Ingen Mødet hævet kl : 17:50 Næste møde aftalt til: Jørgen Brøgger Knud Thorgaard Carl-Johan Nielsen Ninna Thomsen Jens Søgaard Hanne Tylén Ole Bjerregaard Finn Thomsen Else Terkelsen Marianne Als Nielsen Jørgen Brøgger Jens Chr. Rasmussen Bent Winkler Jakob Møller Kirstine Bille Bjørn Helmer Bo Fisker Gunnar Sørensen Bent Hansen

13 Side nr. 2 til side nr INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE: Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde - Julius Kajus Vej... 4 Sag: Ebeltoft Kommunale Vandforsyning - forsyningsledning langs Mariendalsvej... 4 Sag: Andelsboliger - støtte til opførelse af 33 andelsboliger, A/B Smuglerstien i Ebeltoft - godkendelse af skema C... 5 Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde i Tirstrup... 6 Sag: Ebeltoft Trafikhavn - Havneafgifter Sag: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan Sag: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Centerområde ved Strandvejen og Havnevej i Ebeltoft... 8 Sag: Klage fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Ebeltoft og Rønde over Lokalplan nr. 203 med tillæg nr. 1 samt Kommuneplantillæg nr. 37 for Hotel Ebeltoft Strand Sag: Beretning nr Beretning vedrørende den løbende revision af selskabsskatteområdet Sag: ToldSkat - tilsynsrapport vedr. den kommunale personligning Sag: Færgevejen 5A. Indretning af "Jem og Fix" Sag: Reno Djurs I/S - Ajourføring af affaldsregulativer Sag: Reno Djurs I/S - Deling af Sønderhald Kommune i relation til Reno Djurs I/S Sag: Trafiksikkerhedsplan - godkendelse Sag: side

14 Side nr. 3 til side nr Nordkommunen. Fælles ledelse/bestyrelse Balle Børnehave, Børnehaven Kornblomsten og Rosmus Skole. Kompetencefordelingsplan og Styrelsesvedtægt Sag: Forvaltning - Fastsættelse af navn for nye plejeboliger ved Søhusparken Sag: Forvaltning - Anmodning om udpegning af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Helios Fonden... 21

15 Side nr. 4 til side nr R E F E R A T Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde - Julius Kajus Vej Dokid Efter stigende efterspørgsel på erhvervsgrunde ved Julius Kajus Vej, søger Teknisk Forvaltning en anlægsbevilling til byggemodning af yderligere 4 erhvervsgrunde. Anlægsarbejdet inkluderer vejarbejde, vandledninger og fjernvarme. Kloakeringen af grundene begrænser sig til etablering af stikledninger. Anlægsarbejdet anslås at koste kr. Anlægsarbejdet finansieres via indtægter fra grundsalg. (NCL) Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1231: Indstillingen anbefales. Anlægsarbejdet anbefales finansieret via indtægt fra grundsalg. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1623: Anbefales s møde Punkt nr. 825: Godkendt Sag: Ebeltoft Kommunale Vandforsyning - forsyningsledning langs Mariendalsvej Dokid EKV etablerede i 2003 en forsyningsledning til forsyning af Mariendalsvej 24. Samtidig blev der udarbejdet et foreløbigt projekt til forsyning af samtlige ejendomme på Mariendalsvej, Brokhøjvej og Kobberhagevej via denne forsyningsledning, som derfor blev dimensioneret i overenstemmelse hermed, og det blev vedtaget at ejendomme der kunne opnå tilslutning fra denne ledning skulle betale et supplerende tilslutningsbidrag der i 2006 udgør kr ,- (I budgettet benævnt Supplerende forsyningsledningsbidrag forsyningszone II ). En forlængelse af denne forsyningsledning er nu nødvendiggjort af, at to ejendomme på Mariendalsvej ønsker sig tilsluttet EKV, hvorfor der skal anlægges yderligere 1900 m forsyningsledning langs Mariendalsvej. Forvaltningen har udarbejdet et projekt og indhentet tilbud for udbygning af forsyningsledningsledningen langs Mariendalsvej, hvor i alt 11 ejendomme kan opnå tilslutning.

16 Side nr. 5 til side nr Idet NRGI vil nedgrave sine luftledninger langs Mariendalsvej og i den forbindelse indgå i et samarbejde om fælles ledningsgrav på en del af strækningen er etableringsudgifterne beregnet til kr , svarende til kr ,- pr. ejendom. Da det generelt er billigere at tilslutte mange ejendomme på en gang, og for at fremme udbygningen af den kollektive vandforsyning i området, samt for at sikre at EKV i mindst muligt omfang skal stå i forskud med etableringsudgiften skal Forvaltningen anbefale, at de 11 ejendomme tilbydes tilslutning mod betaling af et supplerende tilslutningsbidrag på kr ,-, såfremt man lader sin ejendom tilslutte i forbindelse med etablering af forsyningsledningen. Etableringsudgiften på kr ,- foreslås finansieret af tilslutningsbidrag og træk på EKV s kassebeholdning. (TSF) Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddelelse anlægsbevilling på kr ,- det supplerende tilslutningsbidrag for takstzone 2 fastsættes til kr for ejendomme, der lader sig tilslutte i forbindelse med anlæg af forsyningsledningen langs Mariendalsvej. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1234: indstillingen anbefalet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1621: Anbefales s møde Punkt nr. 826: Godkendt Sag: Andelsboliger - støtte til opførelse af 33 andelsboliger, A/B Smuglerstien i Ebeltoft - godkendelse af skema C Dokid Holmsø Huset A/S fremsender skema C godkendelse af endelig anskaffelsessum - vedr. opførelse af 33 andelsboliger til godkendelse. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. svarende til kr. pr. m 2. Såvel anskaffelsessum som m 2 -pris afviger ikke fra det tidligere godkendte skema B. Revision Limfjord, som har revideret anlægsregnskabet, bemærker, at for at overholde den godkendte støtteberettigede anskaffelsessum har det været nødvendigt at reducere Holmsø Husets egen udgift til teknisk rådgivning til O skema B: 2 mio. kr. og kr. i virksomhedens egne håndværkerudgifter. Byggelånsrenterne er, som den væsentligste post, overskredet med ca. 1,9 mio. kr. Økonomisk Forvaltning indstiller, at skema C, godkendelse af endelig anskaffelsessum, godkendes. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1620: Anbefales

17 Side nr. 6 til side nr s møde Punkt nr. 827: Godkendt Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde i Tirstrup Dokid På grund af stigende efterspørgsel på erhvervsgrunde i Tirstrup, søger Teknisk Forvaltning en anlægsbevilling til byggemodning af op til 8 erhvervsparceller. Erhvervsområdet lokaliseres jævnfør lokalplan 158 og er beliggende nord for Gråskegårdevej og trafikbetjenes også herfra. Anlægsarbejdet omfatter etablering af lokalvej, kloakering, fjernvarme- og vandforsyning. Anlægsudgifterne skønnes at koste kr. og foreslås finansieret via indtægter fra grundsalg. Omkostningerne til at kloakere erhvervsområdet er skønnet til kr. NCL) Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. excl. moms til byggemodningen af erhvervsgrunde. Beløbet foreslås finansieret via indtægter fra grundsalg. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. excl. moms til kloakering. Beløbet foreslås finansieret af kloakforsyningens beholdningsregnskab. Økonomisk Forvaltning bemærker, at anlægsbevillingen kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget. I øvrigt ingen bemærkninger. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1232: Indstillingen anbefalet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1622: Anbefales s møde Punkt nr. 828: Jakob Møller blev erklæret habil. Indstillingen blev godkendt.

18 Side nr. 7 til side nr Sag: Ebeltoft Trafikhavn - Havneafgifter. Dokid Havneafgifterne for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn følger traditionelt størrelserne i Ebeltoft Skudehavn. Disse har ikke været reguleret i flere år. Ebeltoft Skudehavn gennemfører fra 2006 en mindre prisstigning. Det foreslås derfor at taksterne for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn følger taksterne i Ebeltoft Skudehavn og for større skibe taksterne i Fregathavnen. Havneafgifterne pr. døgn for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn vil herefter andrage følgende: Både indtil 10 m kr. 100,- Både fra 10 til 14 m kr. 120,- Både fra 14 til 20 m kr. 200,- Fartøjer over 20 m kr. 240,- Charterfartøjer og skoleskibe indtil 20 m kr. 350,- Charterfartøjer og skoleskibe over 20 m kr. 450,- Priser fra andre havne beror i sagen. (AHA) Teknisk Forvaltning indstiller, at de foreslåede havneafgifter godkendes. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1228: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1624: Anbefales s møde Punkt nr. 829: Godkendt Sag: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan Dokid Tillæg nr. 36 har som forslag været offentligt fremlagt i perioden fra den 8. nov til den 10. jan Der har den 6. dec været afholdt offentligt møde om planforslaget samt forslag til Lokalplan nr. 276, som er udarbejdet parallelt hermed. Miljøvurdering Ebeltoft Kommunes afgørelse om, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes, er ikke blevet påklaget inden for den fastsatte 4 ugers frist, der udløb 6. dec Der i alt indkommet 1 bemærkning til kommuneplantillægget. 1. Århus Amt (dok. nr )

19 Side nr. 8 til side nr Bemærkningerne fra Århus Amt vedrører detailhandelsbestemmelserne. Planafdelingens bemærkninger: Kommuneplantillæggets henvisning til rammen for det maksimale butiksareal udtages, da denne bestemmelse ikke er indeholdt i den endelige Regionplan 2005, der blev vedtaget Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1598: Anbefales Bemærkninger fra Århus Amt vedr. Forslag til Lokalplan nr. 276 og Tillæg nr. 36 til Kommuneplanen s møde Punkt nr. 830: Godkendt Sag: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Centerområde ved Strandvejen og Havnevej i Ebeltoft. Dokid Lokalplan nr. 276 har som forslag været offentligt fremlagt i perioden fra den 8. nov til den 10. jan Der har den 6. dec været afholdt et offentlig møde om lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg nr. 36, der er udarbejdet parallelt hermed. Miljøvurdering Afgørelsen om at Lokalplan nr. 276 ikke skal miljøvurderes er ikke blevet påklaget inden for den 4 ugers klagefrist, der udløb den 6. december Der er i alt indkommet 7 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanen. 1. HEIE Arkitektfirma (dok. nr ) og (dok. nr ) Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Jens Heie. Kort forinden forslagets vedtagelse til offentlig fremlæggelse anmodes planafdelingen om at ændre bestemmelsen vedr. taghældning. Pga. det sene tidspunkt for henvendelsen besluttedes det at behandle ændringsforslaget som en indsigelse i forbindelse med den offentlige fremlæggelse. Da det oprindelige projekt ændres fra flade tagpaptage til røde tegltage under henvisning til byrådets principbeslutning fra april 1999, om at ny bebyggelse skal have røde tegltage, ligger der implicit heri, efter planafdelingens opfattelse, et krav om taghældninger på omkring 45 grader, der er den traditionelle hældning for tegltage. Lokalplanforslaget fastsætter at tage skal gives en hældning mellem 35 og 45 grader. Arkitekt Jens Heie har udførligt redegjort for konsekvenserne af en ændring af projektet i forhold til de ønskede 26 graders taghældning og en taghældning på 35 grader i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Se bilag. (Dok.nr. ) Arkitekt Jens Heie gives efter anmodning foretræde for Økonomiudvalget kl

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Referat Teknik- og Miljøudvalget 27.04.2007 kl. 08:30 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøudvalget 27.04.2007 Punkter på åbent møde: 60. Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder 1 61. Kloaktilslutningsbidrag

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 7. december 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 294 Økonomirapporter pr. 30. november 2011 295 Økonomivurdering pr.

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere