EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde"

Transkript

1 Side nr. 1 til side nr Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Borgmester Jørgen Brøgger, Ninna Thomsen og Else Terkelsen. Hanne Thylén forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af sagerne Mødet hævet kl : Næste møde aftalt til: Jørgen Brøgger Knud Thorgaard Carl-Johan Nielsen Ninna Thomsen Jens Søgaard Hanne Tylén Ole Bjerregaard Finn Thomsen Else Terkelsen Marianne Als Nielsen Jørgen Brøgger Jens Chr. Rasmussen Bent Winkler Jakob Møller Kirstine Bille Bjørn Helmer Bo Fisker Gunnar Sørensen Bent Hansen

2 Side nr. 2 til side nr INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE: Sag: Budget eventuelle besparelser... 3 Sag: Nedsivningsbassiner i Tirstrup, anlægsbevilling... 4 Sag: Skolerne. Udbygnings/renoveringsplan. Fordeling af anlægsmidler (2005) Sag: Ældreområdet - Område Ebeltoft - Overførsel af anlægsbudget... 6 Sag: Kommuneplantillæg nr. 40 for Toftevang... 6 Sag: Forslag til Lokalplan nr. 278 for Toftevang... 7 Sag: Etablering af permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet Sag: Elsegårde Spildevandslaug. Ansøgning om tilslutning til det offentlige kloaksystem... 9 side

3 Side nr. 3 til side nr R E F E R A T Sag: Budget eventuelle besparelser Dokid Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren har ved skrivelse af 21. december 2005 gjort samtlige kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg opmærksom på, at niveauet for serviceudgifterne i 2006 er godt 2 mia. kr. højere end aftalt ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2006 i foråret I procent er der tale om en gennemsnitlig vækst i kommunerne på 4,2% mod den aftalte vækst på 2,7%. Med henblik på at bringe den kommunale økonomi tilbage på sporet anmoder regeringen derfor samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte. For Ebeltoft Kommunes vedkommende har ministerierne opgjort væksten til 23 mio. kr., eller 5,4%. Økonomisk Forvaltning har opgjort væksten til 20,3 mio. kr., eller 4,7%. Forskellen mellem ministeriernes og forvaltningens vækst på ca. 3 mio. kr. skyldes, at ydelser på lån og ydelsesstøtte til ældreboliger fejlagtigt er medtaget under de rammebelagte serviceudgifter i budget 2006, et forhold som vil blive rettet med en tillægsbevilling til budget Ebeltoft Kommune har således overskredet den aftalte vækststigning med 2%, svarende til 8,5 mio. kr. Stigningen i de enkelte udvalgs budgetter (serviceudgifter) er opgjort således: Udvalget for Teknik og Miljø kr. 1,9% Udvalget for Børn og Kultur kr. 5,1% heraf vedrører dagpleje, daginstitutioner og klubber kr. 8,6% Det Sociale udvalg kr. 6,7% heraf vedrører boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre kr. 7,5% Økonomiudvalget kr. 1,1% I alt kr. 4,7% Heraf udgør udgifter til Sammenlægningsudvalget kr. 0,7% Tilladt stigning fra budget 2005 til budget kr. 2,7% Vækst i serviceudgifter udover det tilladte kr. 2,0% Hvis man ser bort fra udgifter til Sammenlægningsudvalget er der reelt tale om en stigning på ca. 5,4 mio. kr. For så vidt angår stigningen på dagpleje, daginstitutioner m.m. er der i ministeriernes beregning over serviceudgifter taget højde for en merudgift til forældrebetaling (nedsættelse af forældrebetaling fra 33% til 25% for de 0-2 årige) på i alt 459 mio. kr. Hvis der tages udgangspunkt i Ebeltoft Kommunes andel af statstilskud bliver vi kompenseret på stigningen i serviceudgifterne med ca. 1,3 mio. kr. den manglende forældrebetaling er opgjort til ca kr. Der er således ikke i ministeriernes beregning taget højde for at netto-serviceudgifterne faktisk stiger med ca kr.

4 Side nr. 4 til side nr udover hvad der kompenseres for. Hertil kommer, at der ved beregning af forældrebetaling i 2005 fejlagtigt var medregnet en merindtægt på ca. 1 mio. kr. Hvis serviceudgifterne i 2006 skal bringes i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2006 skal Ebeltoft Kommune spare 532 kr. pr. indbygger, Midtdjurs skal spare 701 kr. pr. indbygger, Rosenholm skal spare kr. pr. indbygger og Rønde skal spare 841 kr. pr. indbygger. Økonomisk Forvaltning indstiller, at sagen drøftes. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1582: Forelægges byrådet. s møde Punkt nr. 813: Et forslag fra venstre om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget med henblik på at fremkomme med spareforslag i størrelsesordenen 2-5 mil. kr. blev forkastet idet 4 stemte for venstre 11 imod og 1 undlod at stemme ( Jakob Møller ) Sag: Nedsivningsbassiner i Tirstrup, anlægsbevilling Dokid Spildevandet fra Tirstrup by blev tidligere udledt i jordbassiner i Skramsø Plantage. I dag ledes spildevandet via Balle til rensning på Fornæs Renseanlæg i Grenå Kommune. Regnvandet ledes fortsat til nedsivning i bassinerne i Skramsø Plantage. Regnvandet fra den østlige del af byen ledes dog til nedsivning i et bassin syd for Gl. Mosevej. Nu hvor der kun ledes regnvand til bassinerne i Skramsø Plantage, vil forvaltningen foreslå, at bassinerne ændres, således at de vil indgå som en naturlig del af naturen i området. Forvaltningen har i samarbejde med ejeren af området udarbejdet et projekt, hvor de eksisterende 4 dybe bassiner ændres til 2 bassiner, der er indpasset naturligt i området. Endvidere frilægges den rørlagte del af vandløbet. Retten til afledning af vand til bassinerne i Tirstrup er sikret igennem en landsvæsenskommisionskendelse fra Ifølge kendelsen skal der årligt betales leje til de 2 berørte lodsejere. Forvaltningen vil foreslå, at den eksisterende kendelse aflyses og erstattes af en ny og tidssvarende tinglyst deklaration, der sikrer kommunens kloakforsyning retten til fremover at aflede regn- og overfladevand samt evt. drænvand til nedsivningsbassinerne. For denne ret udbetales et engangsbeløb svarende til det berørte områdes handelsværdi. Den årlige leje udgår herefter. Forvaltningen har haft kontakt til lodsejerne, der er indforstået med dette (UC). Teknisk Forvaltning indstiller at det anbefales: At bassinerne i Skramsø Plantage ændres iht. det udarbejde projekt At landvæsenskommisionskendelsen fra 1953 aflyses og erstattes af en ny og tidssvarende tinglyst deklaration. Lodsejerne udbetales servituterstatning svarende til de berørte områders handelsværdi.

5 Side nr. 5 til side nr At der meddeles en anlægsbevilling på kr. til ændring af bassinerne, udarbejdelse af nye deklarationer, landinspektør samt erstatning til lodsejerne. Beløbet foreslås finansieret af konto (fælles formål) i investeringsoversigten for Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1171: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1576: Anbefales s møde Punkt nr. 814: Godkendt Sag: Skolerne. Udbygnings/renoveringsplan. Fordeling af anlægsmidler (2005)-2006 Dokid Ifølge budget 2006 er der afsat anlægsmidler til skoleudbygning/renovering på kr. 5,6 mill. Samtidig er der afsat midler til opstart på byggeri i 2005 ved Skelhøjeskolen og Molsskolen, kr (oprindeligt kr. 1,8 mill., men reguleret i sag nr I henhold til skoleom- og udbygningsplan for fordeling for 2005 og 2006 (Udvalget for Børn og Kultur punkt 576, sagsid , dokid ) skal der ske byggeri ved Skelhøjeskolen og Molsskolen. Der er således kr (kr. 5,6 mill. + kr ) til rådighed for skolebyggeri ved Skelhøjeskolen og Molsskolen mod oprindeligt estimeret kr. 10 mill. i skoleudbygningsplanen. Skelhøjeskolen, Molsskolen samt Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at beløbet kr fordeles med kr til hver af skolerne, Skelhøjeskolen og Molsskolen til byggeri i Det resterende anlægsbeløb i 2005 på kr anbefales derfor overført fra 2005 til Endelig frigivelse af anlægsbeløb vil blive ansøgt primo 2006 når der foreligger to skitseprojekter fra de to skoler. Skelhøjeskolen har tidligere peget på arkitekt til byggeriet (punkt 676, sagsid , dokid ), mens Molsskolen vil foretage indstilling til arkitektvalg senere. Udvalget for Børn og Kulturs møde Punkt nr. 753: Fordelingen godkendes og overførsel anbefales. Bent Hansen kunne ikke støtte fordelingen. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1578: Udsættes Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1583: Anbefales.

6 Side nr. 6 til side nr Molsskolen. Skole om/udbygning Skelhøjeskolen. Arkitektvalg til forestående byggeetape Skoleom- og udbygningsplan. Forslag til fordeling af anlægsudgifter for s møde Punkt nr. 815: Godkendt, idet tillægsbevillingen anbefales overfor Sammenlægningsudvalget, med 14 stemmer mod 2 Socialdemokraterne. Sag: Ældreområdet - Område Ebeltoft - Overførsel af anlægsbudget Dokid I forbindelse med opførelse af plejeboliger Søhusparken er der i anlægsbudget 2005 under investeringsoversigt afsat kr. på konto til diverse. Da flytning af plejehjemmet Toftevang til plejeboligerne Søhusparken først finder sted pr bedes beløbet overført til 2006 til dækning af flytteomkostninger, mv. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller: At det i anlægsbudgettet afsatte beløb på kr overføres til budgetår 2006, samt at beløbet frigives og anvendes i overensstemmelse med formålet. Det Sociale Udvalgs møde Punkt nr. 506: Anbefales overfor ØK/Byråd, hvad angår overførelse og frigivelse af beløbet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1584: Anbefales. s møde Punkt nr. 816: Godkendt Sag: Kommuneplantillæg nr. 40 for Toftevang Dokid Sammenfaldende med nærværende udkast til forslag til kommuneplantillæg fremlægges forslag til lokalplan nr. 278 for Toftevang. Se følgende edoc link: Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 40. Kommuneplantillægget er den overordnede ramme for lokalplanens indhold. Tillægget er udarbejdet for at udskille et areal på ca m 2 af rammeområde 3.O.2 og udlægge dette til helårsboligformål med nye rammebestemmelser.

7 Side nr. 7 til side nr Planafdelingen indstiller udkastet til forslag til kommuneplantillægget til drøftelse i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1558: Anbefales af Carl-Johan Nielsen og Knud Thorgaard. Ninna Thomsen og Jørgen Brøgger kunne ikke anbefale forslaget. s møde Punkt nr. 807: Udgår Byrådsmedlem Gunnar Sørensen ønsker følgende sag optaget på dagsorden for Byrådsmødet den 19/ s møde Punkt nr. 817: Godkendt med 10 stemmer mod 6 Socialdemokraterne, Jakob Møller og Borgergruppen. Sag: Forslag til Lokalplan nr. 278 for Toftevang Dokid Ebeltoft Byråd vedtog i møde den 24. november 2005 at sælge det til februar 2006 overflødige Plejehjemmet Toftevang til Thorkild Kristensen A/S, som ønsker at anvende bygningen til helårsboliger i form af ejerlejligheder. Plejehjemmet Toftevang er i dag omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr , som udlægger området til institutionsformål i form af plejehjemsbebyggelse. Med det formål at ændre plangrundlaget i henhold til s beslutning om salg og fremtidig anvendelse, er der fremsendt et udkast til forslag til Lokalplan nr. 278, udarbejdet af en konsulent for Thorkild Kristensen A/S. Se følgende edoc link: Udkast til forslag til Lokalplan nr Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m 2 og har som hovedformål, at fastlægge rammerne for plejehjemmets omdannelse til helårsboligformål. Udkastet til lokalplanforslag indeholder en generel bestemmelse om, at omdannelsen af plejehjemmet til boliger foretages med respekt for den eksisterende arkitektur og at renoveringsarbejdet udføres i en god kvalitet, samt generelle bestemmelser i , om hvordan bygninger skal se ud. Udkastet indeholder imidlertid ikke mere konkrete bestemmelser om hvordan det ydre udtryk af bygningerne skal være, idet Thorkild Kristensen A/S ikke har ønsket at være bundet til et bestemt udtryk. Udkastet til lokalplan giver endvidere mulighed for opsætning af balkoner samt at bebyggelsen vandskures eller pudses med malet overflade. Udkastet til lokalplan åbner ikke mulighed for yderligere bebyggelse i området, når der ses bort fra cykel- og redskabsskure o. lign. anlæg, der er nødvendige for driften af boligområdet. Med lokalplanen forlægges den offentlige skolesti i området ca. 5 m mod øst, for at skabe plads til en intern boligvej med tilslutning til den eksisterende indkørsel ved Østerallé. Det er oplyst fra konsulenten, at arkitekter for Thorkild Kristensen A/S påbegynder arbejdet med at fastlægge bygningernes indretning og udseende i januar 2006.

8 Side nr. 8 til side nr Det er Planafdelingens opfattelse, at det endelige forslag til lokalplan bør udarbejdes i sammenhæng med det konkrete projekt, for omdannelse af plejehjemmet til helårsboliger. Såfremt denne løsning vælges, vil det kunne give kommunen en mulighed for at vise i lokalplanforslaget hvordan bygningerne vil kommet til at se ud efter den ønskede ombygning, og således sikre et ordentlig grundlag for en reel offentlig debat om lokalplanforslaget. Planafdelingen indstiller udkastet til lokalplanforslag til drøftelse i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1559: Carl-Johan Nielsen og Knud Thorgaard kunne anbefale følgende tilføjelser: 6: Der indarbejdes byggefelter for cykel- og redskabsskure. 8.1: 1. Facaden skal pudses/vandskures og males i farven hvid. Mindre dele af facaden kan beklædes med ædeltræ. 2. Altaner udføres i lette stål konstruktioner, evt. med glas og ædeltræ. 3. Tag udføres i rødt vingetegl eller listepap. 4. Vinduer skal udføres i aluminium eller træ. Kunne ikke anbefales af Ninna Thomsen og Jørgen Brøgger. s møde Punkt nr. 808: Udgår Byrådsmedlem Gunnar Sørensen ønsker følgende sag optaget på dagsorden for Byrådsmødet den 19/ s møde Punkt nr. 818: Godkendt med 10 stemmer mod 6 Socialdemokraterne, Jakob Møller og Borgergruppen. Sag: Etablering af permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet. Dokid I fortsættelse af udvalgets beslutning i møde den , i nærværende sag, om at berørte grundejere høres, blev der udsendt breve til 24 grundejere, samt annonceret til oplysning for eventuelt andre interessenter. Der er indkommet 5 svar på henvendelserne, hvor følgende skal fremhæves: 1. Busse Radio A/S, Adelgade 18: Ønsker ikke gågade, idet man mener forholdene vanskeliggøres for forretningens kunder og at gaden vil blive tom i vintermånederne.

9 Side nr. 9 til side nr Forvaltningen: Busse Radio A/S råder over indkørsel fra Erik Menveds Vej / Kollerup Sti, Varekørsel i Adelgade vil blive tilladt i formiddagstimerne. 2. Kaj Tipsmark, Adelgade 8: Ønsker ejendommens adgang fra Erik Menveds Vej / Kollerup Sti dokumenteret. Forvaltningen: Kommunen kan som vejbestyrelse dokumentere den i forvejen bestående adgang til ejendommen, uden problemer. 3. Bygholm Menswear, Adelgade 20 22: Finder at den periodevise etablering af gågade, som den kendes, er tilstrækkelig. Man mener ikke at der er behov for gågade i vintermånederne og at gaden vil blive tom uden kørende trafik. 4. Ret & Råd, Adelgade 7: Protesterer over planerne om permanent gågade, idet man mener at adgangsforholdene til ejendommen vanskeliggøres unødigt, og at der ikke er behov for en gågade udenfor de kendte perioder. 5. Skjold Burne, Adelgade 3: Ønsker ikke de nuværende forhold ændret og det anføres, at forholdene har udviklet sig så der kun er minimal trafik i gaden. Svarskrivelserne beror i sagen. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1185: Forelægges Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1577: Forelægges byrådet s møde Punkt nr. 819: Med 9 stemmer mod 6 Finn Thomsen, Bent Winkler, Jakob Møller og Borgergruppen blev det vedtaget at der etableres permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet. Sag: Elsegårde Spildevandslaug. Ansøgning om tilslutning til det offentlige kloaksystem Dokid Spildevandet fra Elsegårde by (20 ejendomme) og Elsegårde Camping ledes i dag via et kloaksystem til et fælles nedsivningsanlæg syd for byen. Kloaksystemet og nedsivningsanlægget drives i dag af Elsegårde Spildevandslaug. Anlægget er i sommerperioden, når der er fuld belægning på campingpladsen, overbelastet. I forbindelse med at der i den nye lokalplan for Elsegårde by er blevet mulighed for at opføre omkring 20 nye boliger, er behovet for at udbygge nedsivningsanlægget blevet yderligere forstærket. Spildevandslauget har haft et rådgivende ingeniørfirma til at undersøge mulighederne for den fremtidige spildevandshåndtering i Elsegårde by. Firmaet peger bl.a. på muligheden

10 Side nr. 10 til side nr for tilslutning til det offentlige kloaksystem i Øer, idet det vurderes som den miljømæssigt bedste løsning. Spildevandslauget har forespurgt kommunen, om de kan blive tilsluttet offentlig kloak og i givet fald hvad der skal betales i tilslutningsbidrag. Spildevandslauget påpeger bl.a.: Jorden hvor nedsivningsanlægget er placeret er ikke egnet til nedsivning, det bliver svært at finde et sted for en ny placering. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af nye boliger. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for Elsegårde by udarbejdet et notat om spildevandsforholdene i og omkring Elsegårde. Forvaltningens anbefaling er, at der for at opnå en driftsikker spildevandsløsning, etableres en transportledning imellem Elsegårde by og det offentlige kloaksystem i Øer. Hermed sikres der mulighed for udbygning i Elsegårde iht. Lokalplanen samt muligheden for tilslutning af Blushøj Camping, Blushøjgård samt ejendomme beliggende langs Elsegårde Skovvej. Forvaltningen kan oplyse, at situationen minder meget om den i Dejret, hvor Ebeltoft Kommune valgte at nedlægge det fælles nedsivningsanlæg for byen og pumpe spildevandet til Tved, idet jordbundsforholdene også her ikke var optimale til nedsivning af spildevand. Etablering af et nyt renseanlæg (f.eks. som det kommunen har i Holme) vil erfaringsmæssigt give anledning til efterfølgende driftproblemer. Tilslutningsbidraget for den enkelte ejendom i Elsegårde vil ved en offentlig overtagelse udgøre kr. excl. moms minus værdien af den enkelte ejendoms andel af kloaksystemet i byen. Forudsætningen for dette er, at alle ejendomme som oplyst af spildevandslauget nedsiver tag- og overfladevand på egen grund. Forvaltningen har udarbejdet et notat vedr. tilslutningsbidragets størrelse. Af notatet fremgår, at værdien (den afskrevne) af kloaksystemet svarer til det tilslutningsbidrag der kan opkræves. Der vil således ikke kunne opkræves tilslutningsbidrag i forbindelse med kommunens overtagelse af Elsegårde Spildevandslaug. Den samlede udgift ved tilslutning af Elsegårde by til det offentlige kloaksystem er skønnet til ca. 1.5 mill. kr. Tilbagebetalingstiden med det nuværende vandforbrug vil være omkring 15 år (UC). Teknisk Forvaltning indstiller at det anbefales, at Elsegårde Spildevandslaug tilbydes muligheden for at blive overtaget af Ebeltoft Kommunes kloakforsyning. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1170: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1575: Anbefales s møde Punkt nr. 820: Godkendt

11 Lukket møde Side nr. 11 til side nr Salg af landbrugsjord 822. Salg af landbrugsjord 823. Handrup Bakkers Vandværk. Afhændelse til Ebeltoft Kommune

12 Side nr. 1 til side nr Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Ingen Mødet hævet kl : 17:50 Næste møde aftalt til: Jørgen Brøgger Knud Thorgaard Carl-Johan Nielsen Ninna Thomsen Jens Søgaard Hanne Tylén Ole Bjerregaard Finn Thomsen Else Terkelsen Marianne Als Nielsen Jørgen Brøgger Jens Chr. Rasmussen Bent Winkler Jakob Møller Kirstine Bille Bjørn Helmer Bo Fisker Gunnar Sørensen Bent Hansen

13 Side nr. 2 til side nr INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE: Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde - Julius Kajus Vej... 4 Sag: Ebeltoft Kommunale Vandforsyning - forsyningsledning langs Mariendalsvej... 4 Sag: Andelsboliger - støtte til opførelse af 33 andelsboliger, A/B Smuglerstien i Ebeltoft - godkendelse af skema C... 5 Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde i Tirstrup... 6 Sag: Ebeltoft Trafikhavn - Havneafgifter Sag: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan Sag: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Centerområde ved Strandvejen og Havnevej i Ebeltoft... 8 Sag: Klage fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Ebeltoft og Rønde over Lokalplan nr. 203 med tillæg nr. 1 samt Kommuneplantillæg nr. 37 for Hotel Ebeltoft Strand Sag: Beretning nr Beretning vedrørende den løbende revision af selskabsskatteområdet Sag: ToldSkat - tilsynsrapport vedr. den kommunale personligning Sag: Færgevejen 5A. Indretning af "Jem og Fix" Sag: Reno Djurs I/S - Ajourføring af affaldsregulativer Sag: Reno Djurs I/S - Deling af Sønderhald Kommune i relation til Reno Djurs I/S Sag: Trafiksikkerhedsplan - godkendelse Sag: side

14 Side nr. 3 til side nr Nordkommunen. Fælles ledelse/bestyrelse Balle Børnehave, Børnehaven Kornblomsten og Rosmus Skole. Kompetencefordelingsplan og Styrelsesvedtægt Sag: Forvaltning - Fastsættelse af navn for nye plejeboliger ved Søhusparken Sag: Forvaltning - Anmodning om udpegning af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Helios Fonden... 21

15 Side nr. 4 til side nr R E F E R A T Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde - Julius Kajus Vej Dokid Efter stigende efterspørgsel på erhvervsgrunde ved Julius Kajus Vej, søger Teknisk Forvaltning en anlægsbevilling til byggemodning af yderligere 4 erhvervsgrunde. Anlægsarbejdet inkluderer vejarbejde, vandledninger og fjernvarme. Kloakeringen af grundene begrænser sig til etablering af stikledninger. Anlægsarbejdet anslås at koste kr. Anlægsarbejdet finansieres via indtægter fra grundsalg. (NCL) Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1231: Indstillingen anbefales. Anlægsarbejdet anbefales finansieret via indtægt fra grundsalg. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1623: Anbefales s møde Punkt nr. 825: Godkendt Sag: Ebeltoft Kommunale Vandforsyning - forsyningsledning langs Mariendalsvej Dokid EKV etablerede i 2003 en forsyningsledning til forsyning af Mariendalsvej 24. Samtidig blev der udarbejdet et foreløbigt projekt til forsyning af samtlige ejendomme på Mariendalsvej, Brokhøjvej og Kobberhagevej via denne forsyningsledning, som derfor blev dimensioneret i overenstemmelse hermed, og det blev vedtaget at ejendomme der kunne opnå tilslutning fra denne ledning skulle betale et supplerende tilslutningsbidrag der i 2006 udgør kr ,- (I budgettet benævnt Supplerende forsyningsledningsbidrag forsyningszone II ). En forlængelse af denne forsyningsledning er nu nødvendiggjort af, at to ejendomme på Mariendalsvej ønsker sig tilsluttet EKV, hvorfor der skal anlægges yderligere 1900 m forsyningsledning langs Mariendalsvej. Forvaltningen har udarbejdet et projekt og indhentet tilbud for udbygning af forsyningsledningsledningen langs Mariendalsvej, hvor i alt 11 ejendomme kan opnå tilslutning.

16 Side nr. 5 til side nr Idet NRGI vil nedgrave sine luftledninger langs Mariendalsvej og i den forbindelse indgå i et samarbejde om fælles ledningsgrav på en del af strækningen er etableringsudgifterne beregnet til kr , svarende til kr ,- pr. ejendom. Da det generelt er billigere at tilslutte mange ejendomme på en gang, og for at fremme udbygningen af den kollektive vandforsyning i området, samt for at sikre at EKV i mindst muligt omfang skal stå i forskud med etableringsudgiften skal Forvaltningen anbefale, at de 11 ejendomme tilbydes tilslutning mod betaling af et supplerende tilslutningsbidrag på kr ,-, såfremt man lader sin ejendom tilslutte i forbindelse med etablering af forsyningsledningen. Etableringsudgiften på kr ,- foreslås finansieret af tilslutningsbidrag og træk på EKV s kassebeholdning. (TSF) Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddelelse anlægsbevilling på kr ,- det supplerende tilslutningsbidrag for takstzone 2 fastsættes til kr for ejendomme, der lader sig tilslutte i forbindelse med anlæg af forsyningsledningen langs Mariendalsvej. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1234: indstillingen anbefalet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1621: Anbefales s møde Punkt nr. 826: Godkendt Sag: Andelsboliger - støtte til opførelse af 33 andelsboliger, A/B Smuglerstien i Ebeltoft - godkendelse af skema C Dokid Holmsø Huset A/S fremsender skema C godkendelse af endelig anskaffelsessum - vedr. opførelse af 33 andelsboliger til godkendelse. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. svarende til kr. pr. m 2. Såvel anskaffelsessum som m 2 -pris afviger ikke fra det tidligere godkendte skema B. Revision Limfjord, som har revideret anlægsregnskabet, bemærker, at for at overholde den godkendte støtteberettigede anskaffelsessum har det været nødvendigt at reducere Holmsø Husets egen udgift til teknisk rådgivning til O skema B: 2 mio. kr. og kr. i virksomhedens egne håndværkerudgifter. Byggelånsrenterne er, som den væsentligste post, overskredet med ca. 1,9 mio. kr. Økonomisk Forvaltning indstiller, at skema C, godkendelse af endelig anskaffelsessum, godkendes. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1620: Anbefales

17 Side nr. 6 til side nr s møde Punkt nr. 827: Godkendt Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde i Tirstrup Dokid På grund af stigende efterspørgsel på erhvervsgrunde i Tirstrup, søger Teknisk Forvaltning en anlægsbevilling til byggemodning af op til 8 erhvervsparceller. Erhvervsområdet lokaliseres jævnfør lokalplan 158 og er beliggende nord for Gråskegårdevej og trafikbetjenes også herfra. Anlægsarbejdet omfatter etablering af lokalvej, kloakering, fjernvarme- og vandforsyning. Anlægsudgifterne skønnes at koste kr. og foreslås finansieret via indtægter fra grundsalg. Omkostningerne til at kloakere erhvervsområdet er skønnet til kr. NCL) Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. excl. moms til byggemodningen af erhvervsgrunde. Beløbet foreslås finansieret via indtægter fra grundsalg. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. excl. moms til kloakering. Beløbet foreslås finansieret af kloakforsyningens beholdningsregnskab. Økonomisk Forvaltning bemærker, at anlægsbevillingen kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget. I øvrigt ingen bemærkninger. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1232: Indstillingen anbefalet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1622: Anbefales s møde Punkt nr. 828: Jakob Møller blev erklæret habil. Indstillingen blev godkendt.

18 Side nr. 7 til side nr Sag: Ebeltoft Trafikhavn - Havneafgifter. Dokid Havneafgifterne for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn følger traditionelt størrelserne i Ebeltoft Skudehavn. Disse har ikke været reguleret i flere år. Ebeltoft Skudehavn gennemfører fra 2006 en mindre prisstigning. Det foreslås derfor at taksterne for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn følger taksterne i Ebeltoft Skudehavn og for større skibe taksterne i Fregathavnen. Havneafgifterne pr. døgn for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn vil herefter andrage følgende: Både indtil 10 m kr. 100,- Både fra 10 til 14 m kr. 120,- Både fra 14 til 20 m kr. 200,- Fartøjer over 20 m kr. 240,- Charterfartøjer og skoleskibe indtil 20 m kr. 350,- Charterfartøjer og skoleskibe over 20 m kr. 450,- Priser fra andre havne beror i sagen. (AHA) Teknisk Forvaltning indstiller, at de foreslåede havneafgifter godkendes. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1228: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1624: Anbefales s møde Punkt nr. 829: Godkendt Sag: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan Dokid Tillæg nr. 36 har som forslag været offentligt fremlagt i perioden fra den 8. nov til den 10. jan Der har den 6. dec været afholdt offentligt møde om planforslaget samt forslag til Lokalplan nr. 276, som er udarbejdet parallelt hermed. Miljøvurdering Ebeltoft Kommunes afgørelse om, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes, er ikke blevet påklaget inden for den fastsatte 4 ugers frist, der udløb 6. dec Der i alt indkommet 1 bemærkning til kommuneplantillægget. 1. Århus Amt (dok. nr )

19 Side nr. 8 til side nr Bemærkningerne fra Århus Amt vedrører detailhandelsbestemmelserne. Planafdelingens bemærkninger: Kommuneplantillæggets henvisning til rammen for det maksimale butiksareal udtages, da denne bestemmelse ikke er indeholdt i den endelige Regionplan 2005, der blev vedtaget Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1598: Anbefales Bemærkninger fra Århus Amt vedr. Forslag til Lokalplan nr. 276 og Tillæg nr. 36 til Kommuneplanen s møde Punkt nr. 830: Godkendt Sag: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Centerområde ved Strandvejen og Havnevej i Ebeltoft. Dokid Lokalplan nr. 276 har som forslag været offentligt fremlagt i perioden fra den 8. nov til den 10. jan Der har den 6. dec været afholdt et offentlig møde om lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg nr. 36, der er udarbejdet parallelt hermed. Miljøvurdering Afgørelsen om at Lokalplan nr. 276 ikke skal miljøvurderes er ikke blevet påklaget inden for den 4 ugers klagefrist, der udløb den 6. december Der er i alt indkommet 7 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanen. 1. HEIE Arkitektfirma (dok. nr ) og (dok. nr ) Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Jens Heie. Kort forinden forslagets vedtagelse til offentlig fremlæggelse anmodes planafdelingen om at ændre bestemmelsen vedr. taghældning. Pga. det sene tidspunkt for henvendelsen besluttedes det at behandle ændringsforslaget som en indsigelse i forbindelse med den offentlige fremlæggelse. Da det oprindelige projekt ændres fra flade tagpaptage til røde tegltage under henvisning til byrådets principbeslutning fra april 1999, om at ny bebyggelse skal have røde tegltage, ligger der implicit heri, efter planafdelingens opfattelse, et krav om taghældninger på omkring 45 grader, der er den traditionelle hældning for tegltage. Lokalplanforslaget fastsætter at tage skal gives en hældning mellem 35 og 45 grader. Arkitekt Jens Heie har udførligt redegjort for konsekvenserne af en ændring af projektet i forhold til de ønskede 26 graders taghældning og en taghældning på 35 grader i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Se bilag. (Dok.nr. ) Arkitekt Jens Heie gives efter anmodning foretræde for Økonomiudvalget kl

20 Side nr. 9 til side nr Normandsvej 4 (dok. nr ) Indsigelsen, der er fremsendt på baggrund af en artikel i UgePressen forud for lokalplanens offentlige fremlæggelse, kritiserer den fremtidige bebyggelse, som vil ligne lagerhaller og skur, hvis det kommer til at se ud som vist på illustrationen. Planafdelingens bemærkninger: Ingen. 3. Kystdirektoratet (dok. nr ) Kystdirektoratet bemærker, at de planlagte anlæg på søterritoriet, havnepromenade og havnebassin, ikke kan gennemføres uden Kystdirektoratets forudgående tilladelse og afgørelse vedr. VVM. Planafdelingen har i dialog med Kystdirektoratet og Jens Heie vedrørende en sådan tilladelse besluttet, at en egentlig ansøgning afventer den endelige afgørelse om, hvorvidt der er tale om et egentligt havnebassin med min. 2 m dybde, eller et spejlbassin, der alene er rørforbundet med det øvrige havnebassin, og som derfor ikke kræver tilladelse. Planafdelingens bemærkninger: Kystdirektoratets bemærkning indsættes som afsnit under Tilladelser fra andre myndigheder. 4. Århus Amt (dok. nr ) Bemærkningerne fra Århus Amt vedrører dels detailhandelsbestemmelserne og dels de registrerede adgange til Strandvejen, der ændres med lokalplanen. Planafdelingens bemærkninger: Lokalplanens henvisning til rammen for det maksimale butiksareal udtages, da denne bestemmelse ikke er indeholdt i den endelige Regionplan 2005, der blev vedtaget Under afsnit om Tilladelser fra andre myndigheder tilføjes det, at lokalplanens virkeliggørelse afhænger af Århus Amt, Vejafdelingens tilladelse til en ændring af vejadgangenes benyttelse til de pågældende formål. 5. Skansevej 7 (dok.nr ) Byggehøjden ønskes nedsat til 8,5 m, der er gældende for alle andre i Ebeltoft. Byggehøjden skal fastsættes ud fra kote 1,8 m over daglig normal vandstand. Der skal ikke kunne opføres skorstene, der vil kunne ødelægge udsigten for bagvedliggende bebyggelse. Intentionerne i Ebeltoft Vig fredningen bør følges, strandlinien bør friholdes for bebyggelse samt høj beplantning. Offentligheden bør sikres uhindret adgang til at søsætte redningsfartøjer og der bør sikres at der ikke kan ske udsivning til vigen fra de forurenede grunde. Planafdelingens bemærkninger: Lokalplanen redegør for og begrunder den tilladte højde på de 9 m, der er godkendt af økonomiudvalget som grundlag for lokalplanens udarbejdelse. Lokalplanens bestemmelsen om en sokkelkote på min. 1,6 m suppleres med en maks. sokkelkote på 1,8 m (DRV90). Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af skorstene, da de ikke er nødvendige for bygningens drift, idet der er forsyningspligt fra Ebeltoft Fjernvarmeforsyning. Området er ikke omfattet af Ebeltoft Vig fredningen, hvilket vil blive præciseret med et afsnit herom under Lokalplanens forhold til anden planlægning. Mht. høj beplantning, se bemærkninger til indsigelse nr. 7 nedenfor. Lokalplanens ses ikke at være til hindring for offentlighedens frie adgang til området, herunder at søsætte redningsfartøjer. (Det eksisterende slæbested bibeholdes.)

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere