EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde"

Transkript

1 Side nr. 1 til side nr Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Borgmester Jørgen Brøgger, Ninna Thomsen og Else Terkelsen. Hanne Thylén forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandlingen af sagerne Mødet hævet kl : Næste møde aftalt til: Jørgen Brøgger Knud Thorgaard Carl-Johan Nielsen Ninna Thomsen Jens Søgaard Hanne Tylén Ole Bjerregaard Finn Thomsen Else Terkelsen Marianne Als Nielsen Jørgen Brøgger Jens Chr. Rasmussen Bent Winkler Jakob Møller Kirstine Bille Bjørn Helmer Bo Fisker Gunnar Sørensen Bent Hansen

2 Side nr. 2 til side nr INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE: Sag: Budget eventuelle besparelser... 3 Sag: Nedsivningsbassiner i Tirstrup, anlægsbevilling... 4 Sag: Skolerne. Udbygnings/renoveringsplan. Fordeling af anlægsmidler (2005) Sag: Ældreområdet - Område Ebeltoft - Overførsel af anlægsbudget... 6 Sag: Kommuneplantillæg nr. 40 for Toftevang... 6 Sag: Forslag til Lokalplan nr. 278 for Toftevang... 7 Sag: Etablering af permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet Sag: Elsegårde Spildevandslaug. Ansøgning om tilslutning til det offentlige kloaksystem... 9 side

3 Side nr. 3 til side nr R E F E R A T Sag: Budget eventuelle besparelser Dokid Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren har ved skrivelse af 21. december 2005 gjort samtlige kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg opmærksom på, at niveauet for serviceudgifterne i 2006 er godt 2 mia. kr. højere end aftalt ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2006 i foråret I procent er der tale om en gennemsnitlig vækst i kommunerne på 4,2% mod den aftalte vækst på 2,7%. Med henblik på at bringe den kommunale økonomi tilbage på sporet anmoder regeringen derfor samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte. For Ebeltoft Kommunes vedkommende har ministerierne opgjort væksten til 23 mio. kr., eller 5,4%. Økonomisk Forvaltning har opgjort væksten til 20,3 mio. kr., eller 4,7%. Forskellen mellem ministeriernes og forvaltningens vækst på ca. 3 mio. kr. skyldes, at ydelser på lån og ydelsesstøtte til ældreboliger fejlagtigt er medtaget under de rammebelagte serviceudgifter i budget 2006, et forhold som vil blive rettet med en tillægsbevilling til budget Ebeltoft Kommune har således overskredet den aftalte vækststigning med 2%, svarende til 8,5 mio. kr. Stigningen i de enkelte udvalgs budgetter (serviceudgifter) er opgjort således: Udvalget for Teknik og Miljø kr. 1,9% Udvalget for Børn og Kultur kr. 5,1% heraf vedrører dagpleje, daginstitutioner og klubber kr. 8,6% Det Sociale udvalg kr. 6,7% heraf vedrører boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre kr. 7,5% Økonomiudvalget kr. 1,1% I alt kr. 4,7% Heraf udgør udgifter til Sammenlægningsudvalget kr. 0,7% Tilladt stigning fra budget 2005 til budget kr. 2,7% Vækst i serviceudgifter udover det tilladte kr. 2,0% Hvis man ser bort fra udgifter til Sammenlægningsudvalget er der reelt tale om en stigning på ca. 5,4 mio. kr. For så vidt angår stigningen på dagpleje, daginstitutioner m.m. er der i ministeriernes beregning over serviceudgifter taget højde for en merudgift til forældrebetaling (nedsættelse af forældrebetaling fra 33% til 25% for de 0-2 årige) på i alt 459 mio. kr. Hvis der tages udgangspunkt i Ebeltoft Kommunes andel af statstilskud bliver vi kompenseret på stigningen i serviceudgifterne med ca. 1,3 mio. kr. den manglende forældrebetaling er opgjort til ca kr. Der er således ikke i ministeriernes beregning taget højde for at netto-serviceudgifterne faktisk stiger med ca kr.

4 Side nr. 4 til side nr udover hvad der kompenseres for. Hertil kommer, at der ved beregning af forældrebetaling i 2005 fejlagtigt var medregnet en merindtægt på ca. 1 mio. kr. Hvis serviceudgifterne i 2006 skal bringes i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2006 skal Ebeltoft Kommune spare 532 kr. pr. indbygger, Midtdjurs skal spare 701 kr. pr. indbygger, Rosenholm skal spare kr. pr. indbygger og Rønde skal spare 841 kr. pr. indbygger. Økonomisk Forvaltning indstiller, at sagen drøftes. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1582: Forelægges byrådet. s møde Punkt nr. 813: Et forslag fra venstre om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget med henblik på at fremkomme med spareforslag i størrelsesordenen 2-5 mil. kr. blev forkastet idet 4 stemte for venstre 11 imod og 1 undlod at stemme ( Jakob Møller ) Sag: Nedsivningsbassiner i Tirstrup, anlægsbevilling Dokid Spildevandet fra Tirstrup by blev tidligere udledt i jordbassiner i Skramsø Plantage. I dag ledes spildevandet via Balle til rensning på Fornæs Renseanlæg i Grenå Kommune. Regnvandet ledes fortsat til nedsivning i bassinerne i Skramsø Plantage. Regnvandet fra den østlige del af byen ledes dog til nedsivning i et bassin syd for Gl. Mosevej. Nu hvor der kun ledes regnvand til bassinerne i Skramsø Plantage, vil forvaltningen foreslå, at bassinerne ændres, således at de vil indgå som en naturlig del af naturen i området. Forvaltningen har i samarbejde med ejeren af området udarbejdet et projekt, hvor de eksisterende 4 dybe bassiner ændres til 2 bassiner, der er indpasset naturligt i området. Endvidere frilægges den rørlagte del af vandløbet. Retten til afledning af vand til bassinerne i Tirstrup er sikret igennem en landsvæsenskommisionskendelse fra Ifølge kendelsen skal der årligt betales leje til de 2 berørte lodsejere. Forvaltningen vil foreslå, at den eksisterende kendelse aflyses og erstattes af en ny og tidssvarende tinglyst deklaration, der sikrer kommunens kloakforsyning retten til fremover at aflede regn- og overfladevand samt evt. drænvand til nedsivningsbassinerne. For denne ret udbetales et engangsbeløb svarende til det berørte områdes handelsværdi. Den årlige leje udgår herefter. Forvaltningen har haft kontakt til lodsejerne, der er indforstået med dette (UC). Teknisk Forvaltning indstiller at det anbefales: At bassinerne i Skramsø Plantage ændres iht. det udarbejde projekt At landvæsenskommisionskendelsen fra 1953 aflyses og erstattes af en ny og tidssvarende tinglyst deklaration. Lodsejerne udbetales servituterstatning svarende til de berørte områders handelsværdi.

5 Side nr. 5 til side nr At der meddeles en anlægsbevilling på kr. til ændring af bassinerne, udarbejdelse af nye deklarationer, landinspektør samt erstatning til lodsejerne. Beløbet foreslås finansieret af konto (fælles formål) i investeringsoversigten for Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1171: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1576: Anbefales s møde Punkt nr. 814: Godkendt Sag: Skolerne. Udbygnings/renoveringsplan. Fordeling af anlægsmidler (2005)-2006 Dokid Ifølge budget 2006 er der afsat anlægsmidler til skoleudbygning/renovering på kr. 5,6 mill. Samtidig er der afsat midler til opstart på byggeri i 2005 ved Skelhøjeskolen og Molsskolen, kr (oprindeligt kr. 1,8 mill., men reguleret i sag nr I henhold til skoleom- og udbygningsplan for fordeling for 2005 og 2006 (Udvalget for Børn og Kultur punkt 576, sagsid , dokid ) skal der ske byggeri ved Skelhøjeskolen og Molsskolen. Der er således kr (kr. 5,6 mill. + kr ) til rådighed for skolebyggeri ved Skelhøjeskolen og Molsskolen mod oprindeligt estimeret kr. 10 mill. i skoleudbygningsplanen. Skelhøjeskolen, Molsskolen samt Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at beløbet kr fordeles med kr til hver af skolerne, Skelhøjeskolen og Molsskolen til byggeri i Det resterende anlægsbeløb i 2005 på kr anbefales derfor overført fra 2005 til Endelig frigivelse af anlægsbeløb vil blive ansøgt primo 2006 når der foreligger to skitseprojekter fra de to skoler. Skelhøjeskolen har tidligere peget på arkitekt til byggeriet (punkt 676, sagsid , dokid ), mens Molsskolen vil foretage indstilling til arkitektvalg senere. Udvalget for Børn og Kulturs møde Punkt nr. 753: Fordelingen godkendes og overførsel anbefales. Bent Hansen kunne ikke støtte fordelingen. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1578: Udsættes Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1583: Anbefales.

6 Side nr. 6 til side nr Molsskolen. Skole om/udbygning Skelhøjeskolen. Arkitektvalg til forestående byggeetape Skoleom- og udbygningsplan. Forslag til fordeling af anlægsudgifter for s møde Punkt nr. 815: Godkendt, idet tillægsbevillingen anbefales overfor Sammenlægningsudvalget, med 14 stemmer mod 2 Socialdemokraterne. Sag: Ældreområdet - Område Ebeltoft - Overførsel af anlægsbudget Dokid I forbindelse med opførelse af plejeboliger Søhusparken er der i anlægsbudget 2005 under investeringsoversigt afsat kr. på konto til diverse. Da flytning af plejehjemmet Toftevang til plejeboligerne Søhusparken først finder sted pr bedes beløbet overført til 2006 til dækning af flytteomkostninger, mv. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller: At det i anlægsbudgettet afsatte beløb på kr overføres til budgetår 2006, samt at beløbet frigives og anvendes i overensstemmelse med formålet. Det Sociale Udvalgs møde Punkt nr. 506: Anbefales overfor ØK/Byråd, hvad angår overførelse og frigivelse af beløbet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1584: Anbefales. s møde Punkt nr. 816: Godkendt Sag: Kommuneplantillæg nr. 40 for Toftevang Dokid Sammenfaldende med nærværende udkast til forslag til kommuneplantillæg fremlægges forslag til lokalplan nr. 278 for Toftevang. Se følgende edoc link: Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 40. Kommuneplantillægget er den overordnede ramme for lokalplanens indhold. Tillægget er udarbejdet for at udskille et areal på ca m 2 af rammeområde 3.O.2 og udlægge dette til helårsboligformål med nye rammebestemmelser.

7 Side nr. 7 til side nr Planafdelingen indstiller udkastet til forslag til kommuneplantillægget til drøftelse i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1558: Anbefales af Carl-Johan Nielsen og Knud Thorgaard. Ninna Thomsen og Jørgen Brøgger kunne ikke anbefale forslaget. s møde Punkt nr. 807: Udgår Byrådsmedlem Gunnar Sørensen ønsker følgende sag optaget på dagsorden for Byrådsmødet den 19/ s møde Punkt nr. 817: Godkendt med 10 stemmer mod 6 Socialdemokraterne, Jakob Møller og Borgergruppen. Sag: Forslag til Lokalplan nr. 278 for Toftevang Dokid Ebeltoft Byråd vedtog i møde den 24. november 2005 at sælge det til februar 2006 overflødige Plejehjemmet Toftevang til Thorkild Kristensen A/S, som ønsker at anvende bygningen til helårsboliger i form af ejerlejligheder. Plejehjemmet Toftevang er i dag omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr , som udlægger området til institutionsformål i form af plejehjemsbebyggelse. Med det formål at ændre plangrundlaget i henhold til s beslutning om salg og fremtidig anvendelse, er der fremsendt et udkast til forslag til Lokalplan nr. 278, udarbejdet af en konsulent for Thorkild Kristensen A/S. Se følgende edoc link: Udkast til forslag til Lokalplan nr Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m 2 og har som hovedformål, at fastlægge rammerne for plejehjemmets omdannelse til helårsboligformål. Udkastet til lokalplanforslag indeholder en generel bestemmelse om, at omdannelsen af plejehjemmet til boliger foretages med respekt for den eksisterende arkitektur og at renoveringsarbejdet udføres i en god kvalitet, samt generelle bestemmelser i , om hvordan bygninger skal se ud. Udkastet indeholder imidlertid ikke mere konkrete bestemmelser om hvordan det ydre udtryk af bygningerne skal være, idet Thorkild Kristensen A/S ikke har ønsket at være bundet til et bestemt udtryk. Udkastet til lokalplan giver endvidere mulighed for opsætning af balkoner samt at bebyggelsen vandskures eller pudses med malet overflade. Udkastet til lokalplan åbner ikke mulighed for yderligere bebyggelse i området, når der ses bort fra cykel- og redskabsskure o. lign. anlæg, der er nødvendige for driften af boligområdet. Med lokalplanen forlægges den offentlige skolesti i området ca. 5 m mod øst, for at skabe plads til en intern boligvej med tilslutning til den eksisterende indkørsel ved Østerallé. Det er oplyst fra konsulenten, at arkitekter for Thorkild Kristensen A/S påbegynder arbejdet med at fastlægge bygningernes indretning og udseende i januar 2006.

8 Side nr. 8 til side nr Det er Planafdelingens opfattelse, at det endelige forslag til lokalplan bør udarbejdes i sammenhæng med det konkrete projekt, for omdannelse af plejehjemmet til helårsboliger. Såfremt denne løsning vælges, vil det kunne give kommunen en mulighed for at vise i lokalplanforslaget hvordan bygningerne vil kommet til at se ud efter den ønskede ombygning, og således sikre et ordentlig grundlag for en reel offentlig debat om lokalplanforslaget. Planafdelingen indstiller udkastet til lokalplanforslag til drøftelse i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1559: Carl-Johan Nielsen og Knud Thorgaard kunne anbefale følgende tilføjelser: 6: Der indarbejdes byggefelter for cykel- og redskabsskure. 8.1: 1. Facaden skal pudses/vandskures og males i farven hvid. Mindre dele af facaden kan beklædes med ædeltræ. 2. Altaner udføres i lette stål konstruktioner, evt. med glas og ædeltræ. 3. Tag udføres i rødt vingetegl eller listepap. 4. Vinduer skal udføres i aluminium eller træ. Kunne ikke anbefales af Ninna Thomsen og Jørgen Brøgger. s møde Punkt nr. 808: Udgår Byrådsmedlem Gunnar Sørensen ønsker følgende sag optaget på dagsorden for Byrådsmødet den 19/ s møde Punkt nr. 818: Godkendt med 10 stemmer mod 6 Socialdemokraterne, Jakob Møller og Borgergruppen. Sag: Etablering af permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet. Dokid I fortsættelse af udvalgets beslutning i møde den , i nærværende sag, om at berørte grundejere høres, blev der udsendt breve til 24 grundejere, samt annonceret til oplysning for eventuelt andre interessenter. Der er indkommet 5 svar på henvendelserne, hvor følgende skal fremhæves: 1. Busse Radio A/S, Adelgade 18: Ønsker ikke gågade, idet man mener forholdene vanskeliggøres for forretningens kunder og at gaden vil blive tom i vintermånederne.

9 Side nr. 9 til side nr Forvaltningen: Busse Radio A/S råder over indkørsel fra Erik Menveds Vej / Kollerup Sti, Varekørsel i Adelgade vil blive tilladt i formiddagstimerne. 2. Kaj Tipsmark, Adelgade 8: Ønsker ejendommens adgang fra Erik Menveds Vej / Kollerup Sti dokumenteret. Forvaltningen: Kommunen kan som vejbestyrelse dokumentere den i forvejen bestående adgang til ejendommen, uden problemer. 3. Bygholm Menswear, Adelgade 20 22: Finder at den periodevise etablering af gågade, som den kendes, er tilstrækkelig. Man mener ikke at der er behov for gågade i vintermånederne og at gaden vil blive tom uden kørende trafik. 4. Ret & Råd, Adelgade 7: Protesterer over planerne om permanent gågade, idet man mener at adgangsforholdene til ejendommen vanskeliggøres unødigt, og at der ikke er behov for en gågade udenfor de kendte perioder. 5. Skjold Burne, Adelgade 3: Ønsker ikke de nuværende forhold ændret og det anføres, at forholdene har udviklet sig så der kun er minimal trafik i gaden. Svarskrivelserne beror i sagen. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1185: Forelægges Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1577: Forelægges byrådet s møde Punkt nr. 819: Med 9 stemmer mod 6 Finn Thomsen, Bent Winkler, Jakob Møller og Borgergruppen blev det vedtaget at der etableres permanent gågade i Adelgade fra Jernbanegade til Torvet. Sag: Elsegårde Spildevandslaug. Ansøgning om tilslutning til det offentlige kloaksystem Dokid Spildevandet fra Elsegårde by (20 ejendomme) og Elsegårde Camping ledes i dag via et kloaksystem til et fælles nedsivningsanlæg syd for byen. Kloaksystemet og nedsivningsanlægget drives i dag af Elsegårde Spildevandslaug. Anlægget er i sommerperioden, når der er fuld belægning på campingpladsen, overbelastet. I forbindelse med at der i den nye lokalplan for Elsegårde by er blevet mulighed for at opføre omkring 20 nye boliger, er behovet for at udbygge nedsivningsanlægget blevet yderligere forstærket. Spildevandslauget har haft et rådgivende ingeniørfirma til at undersøge mulighederne for den fremtidige spildevandshåndtering i Elsegårde by. Firmaet peger bl.a. på muligheden

10 Side nr. 10 til side nr for tilslutning til det offentlige kloaksystem i Øer, idet det vurderes som den miljømæssigt bedste løsning. Spildevandslauget har forespurgt kommunen, om de kan blive tilsluttet offentlig kloak og i givet fald hvad der skal betales i tilslutningsbidrag. Spildevandslauget påpeger bl.a.: Jorden hvor nedsivningsanlægget er placeret er ikke egnet til nedsivning, det bliver svært at finde et sted for en ny placering. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af nye boliger. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for Elsegårde by udarbejdet et notat om spildevandsforholdene i og omkring Elsegårde. Forvaltningens anbefaling er, at der for at opnå en driftsikker spildevandsløsning, etableres en transportledning imellem Elsegårde by og det offentlige kloaksystem i Øer. Hermed sikres der mulighed for udbygning i Elsegårde iht. Lokalplanen samt muligheden for tilslutning af Blushøj Camping, Blushøjgård samt ejendomme beliggende langs Elsegårde Skovvej. Forvaltningen kan oplyse, at situationen minder meget om den i Dejret, hvor Ebeltoft Kommune valgte at nedlægge det fælles nedsivningsanlæg for byen og pumpe spildevandet til Tved, idet jordbundsforholdene også her ikke var optimale til nedsivning af spildevand. Etablering af et nyt renseanlæg (f.eks. som det kommunen har i Holme) vil erfaringsmæssigt give anledning til efterfølgende driftproblemer. Tilslutningsbidraget for den enkelte ejendom i Elsegårde vil ved en offentlig overtagelse udgøre kr. excl. moms minus værdien af den enkelte ejendoms andel af kloaksystemet i byen. Forudsætningen for dette er, at alle ejendomme som oplyst af spildevandslauget nedsiver tag- og overfladevand på egen grund. Forvaltningen har udarbejdet et notat vedr. tilslutningsbidragets størrelse. Af notatet fremgår, at værdien (den afskrevne) af kloaksystemet svarer til det tilslutningsbidrag der kan opkræves. Der vil således ikke kunne opkræves tilslutningsbidrag i forbindelse med kommunens overtagelse af Elsegårde Spildevandslaug. Den samlede udgift ved tilslutning af Elsegårde by til det offentlige kloaksystem er skønnet til ca. 1.5 mill. kr. Tilbagebetalingstiden med det nuværende vandforbrug vil være omkring 15 år (UC). Teknisk Forvaltning indstiller at det anbefales, at Elsegårde Spildevandslaug tilbydes muligheden for at blive overtaget af Ebeltoft Kommunes kloakforsyning. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1170: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1575: Anbefales s møde Punkt nr. 820: Godkendt

11 Lukket møde Side nr. 11 til side nr Salg af landbrugsjord 822. Salg af landbrugsjord 823. Handrup Bakkers Vandværk. Afhændelse til Ebeltoft Kommune

12 Side nr. 1 til side nr Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Ingen Mødet hævet kl : 17:50 Næste møde aftalt til: Jørgen Brøgger Knud Thorgaard Carl-Johan Nielsen Ninna Thomsen Jens Søgaard Hanne Tylén Ole Bjerregaard Finn Thomsen Else Terkelsen Marianne Als Nielsen Jørgen Brøgger Jens Chr. Rasmussen Bent Winkler Jakob Møller Kirstine Bille Bjørn Helmer Bo Fisker Gunnar Sørensen Bent Hansen

13 Side nr. 2 til side nr INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE: Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde - Julius Kajus Vej... 4 Sag: Ebeltoft Kommunale Vandforsyning - forsyningsledning langs Mariendalsvej... 4 Sag: Andelsboliger - støtte til opførelse af 33 andelsboliger, A/B Smuglerstien i Ebeltoft - godkendelse af skema C... 5 Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde i Tirstrup... 6 Sag: Ebeltoft Trafikhavn - Havneafgifter Sag: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan Sag: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Centerområde ved Strandvejen og Havnevej i Ebeltoft... 8 Sag: Klage fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Ebeltoft og Rønde over Lokalplan nr. 203 med tillæg nr. 1 samt Kommuneplantillæg nr. 37 for Hotel Ebeltoft Strand Sag: Beretning nr Beretning vedrørende den løbende revision af selskabsskatteområdet Sag: ToldSkat - tilsynsrapport vedr. den kommunale personligning Sag: Færgevejen 5A. Indretning af "Jem og Fix" Sag: Reno Djurs I/S - Ajourføring af affaldsregulativer Sag: Reno Djurs I/S - Deling af Sønderhald Kommune i relation til Reno Djurs I/S Sag: Trafiksikkerhedsplan - godkendelse Sag: side

14 Side nr. 3 til side nr Nordkommunen. Fælles ledelse/bestyrelse Balle Børnehave, Børnehaven Kornblomsten og Rosmus Skole. Kompetencefordelingsplan og Styrelsesvedtægt Sag: Forvaltning - Fastsættelse af navn for nye plejeboliger ved Søhusparken Sag: Forvaltning - Anmodning om udpegning af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Helios Fonden... 21

15 Side nr. 4 til side nr R E F E R A T Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde - Julius Kajus Vej Dokid Efter stigende efterspørgsel på erhvervsgrunde ved Julius Kajus Vej, søger Teknisk Forvaltning en anlægsbevilling til byggemodning af yderligere 4 erhvervsgrunde. Anlægsarbejdet inkluderer vejarbejde, vandledninger og fjernvarme. Kloakeringen af grundene begrænser sig til etablering af stikledninger. Anlægsarbejdet anslås at koste kr. Anlægsarbejdet finansieres via indtægter fra grundsalg. (NCL) Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1231: Indstillingen anbefales. Anlægsarbejdet anbefales finansieret via indtægt fra grundsalg. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1623: Anbefales s møde Punkt nr. 825: Godkendt Sag: Ebeltoft Kommunale Vandforsyning - forsyningsledning langs Mariendalsvej Dokid EKV etablerede i 2003 en forsyningsledning til forsyning af Mariendalsvej 24. Samtidig blev der udarbejdet et foreløbigt projekt til forsyning af samtlige ejendomme på Mariendalsvej, Brokhøjvej og Kobberhagevej via denne forsyningsledning, som derfor blev dimensioneret i overenstemmelse hermed, og det blev vedtaget at ejendomme der kunne opnå tilslutning fra denne ledning skulle betale et supplerende tilslutningsbidrag der i 2006 udgør kr ,- (I budgettet benævnt Supplerende forsyningsledningsbidrag forsyningszone II ). En forlængelse af denne forsyningsledning er nu nødvendiggjort af, at to ejendomme på Mariendalsvej ønsker sig tilsluttet EKV, hvorfor der skal anlægges yderligere 1900 m forsyningsledning langs Mariendalsvej. Forvaltningen har udarbejdet et projekt og indhentet tilbud for udbygning af forsyningsledningsledningen langs Mariendalsvej, hvor i alt 11 ejendomme kan opnå tilslutning.

16 Side nr. 5 til side nr Idet NRGI vil nedgrave sine luftledninger langs Mariendalsvej og i den forbindelse indgå i et samarbejde om fælles ledningsgrav på en del af strækningen er etableringsudgifterne beregnet til kr , svarende til kr ,- pr. ejendom. Da det generelt er billigere at tilslutte mange ejendomme på en gang, og for at fremme udbygningen af den kollektive vandforsyning i området, samt for at sikre at EKV i mindst muligt omfang skal stå i forskud med etableringsudgiften skal Forvaltningen anbefale, at de 11 ejendomme tilbydes tilslutning mod betaling af et supplerende tilslutningsbidrag på kr ,-, såfremt man lader sin ejendom tilslutte i forbindelse med etablering af forsyningsledningen. Etableringsudgiften på kr ,- foreslås finansieret af tilslutningsbidrag og træk på EKV s kassebeholdning. (TSF) Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddelelse anlægsbevilling på kr ,- det supplerende tilslutningsbidrag for takstzone 2 fastsættes til kr for ejendomme, der lader sig tilslutte i forbindelse med anlæg af forsyningsledningen langs Mariendalsvej. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1234: indstillingen anbefalet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1621: Anbefales s møde Punkt nr. 826: Godkendt Sag: Andelsboliger - støtte til opførelse af 33 andelsboliger, A/B Smuglerstien i Ebeltoft - godkendelse af skema C Dokid Holmsø Huset A/S fremsender skema C godkendelse af endelig anskaffelsessum - vedr. opførelse af 33 andelsboliger til godkendelse. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. svarende til kr. pr. m 2. Såvel anskaffelsessum som m 2 -pris afviger ikke fra det tidligere godkendte skema B. Revision Limfjord, som har revideret anlægsregnskabet, bemærker, at for at overholde den godkendte støtteberettigede anskaffelsessum har det været nødvendigt at reducere Holmsø Husets egen udgift til teknisk rådgivning til O skema B: 2 mio. kr. og kr. i virksomhedens egne håndværkerudgifter. Byggelånsrenterne er, som den væsentligste post, overskredet med ca. 1,9 mio. kr. Økonomisk Forvaltning indstiller, at skema C, godkendelse af endelig anskaffelsessum, godkendes. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1620: Anbefales

17 Side nr. 6 til side nr s møde Punkt nr. 827: Godkendt Sag: Byggemodning af erhvervsgrunde i Tirstrup Dokid På grund af stigende efterspørgsel på erhvervsgrunde i Tirstrup, søger Teknisk Forvaltning en anlægsbevilling til byggemodning af op til 8 erhvervsparceller. Erhvervsområdet lokaliseres jævnfør lokalplan 158 og er beliggende nord for Gråskegårdevej og trafikbetjenes også herfra. Anlægsarbejdet omfatter etablering af lokalvej, kloakering, fjernvarme- og vandforsyning. Anlægsudgifterne skønnes at koste kr. og foreslås finansieret via indtægter fra grundsalg. Omkostningerne til at kloakere erhvervsområdet er skønnet til kr. NCL) Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. excl. moms til byggemodningen af erhvervsgrunde. Beløbet foreslås finansieret via indtægter fra grundsalg. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. excl. moms til kloakering. Beløbet foreslås finansieret af kloakforsyningens beholdningsregnskab. Økonomisk Forvaltning bemærker, at anlægsbevillingen kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget. I øvrigt ingen bemærkninger. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1232: Indstillingen anbefalet. Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1622: Anbefales s møde Punkt nr. 828: Jakob Møller blev erklæret habil. Indstillingen blev godkendt.

18 Side nr. 7 til side nr Sag: Ebeltoft Trafikhavn - Havneafgifter. Dokid Havneafgifterne for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn følger traditionelt størrelserne i Ebeltoft Skudehavn. Disse har ikke været reguleret i flere år. Ebeltoft Skudehavn gennemfører fra 2006 en mindre prisstigning. Det foreslås derfor at taksterne for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn følger taksterne i Ebeltoft Skudehavn og for større skibe taksterne i Fregathavnen. Havneafgifterne pr. døgn for gæstesejlere i Ebeltoft Trafikhavn vil herefter andrage følgende: Både indtil 10 m kr. 100,- Både fra 10 til 14 m kr. 120,- Både fra 14 til 20 m kr. 200,- Fartøjer over 20 m kr. 240,- Charterfartøjer og skoleskibe indtil 20 m kr. 350,- Charterfartøjer og skoleskibe over 20 m kr. 450,- Priser fra andre havne beror i sagen. (AHA) Teknisk Forvaltning indstiller, at de foreslåede havneafgifter godkendes. Udvalget for Teknik og Miljøs møde Punkt nr. 1228: Anbefales Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1624: Anbefales s møde Punkt nr. 829: Godkendt Sag: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan Dokid Tillæg nr. 36 har som forslag været offentligt fremlagt i perioden fra den 8. nov til den 10. jan Der har den 6. dec været afholdt offentligt møde om planforslaget samt forslag til Lokalplan nr. 276, som er udarbejdet parallelt hermed. Miljøvurdering Ebeltoft Kommunes afgørelse om, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes, er ikke blevet påklaget inden for den fastsatte 4 ugers frist, der udløb 6. dec Der i alt indkommet 1 bemærkning til kommuneplantillægget. 1. Århus Amt (dok. nr )

19 Side nr. 8 til side nr Bemærkningerne fra Århus Amt vedrører detailhandelsbestemmelserne. Planafdelingens bemærkninger: Kommuneplantillæggets henvisning til rammen for det maksimale butiksareal udtages, da denne bestemmelse ikke er indeholdt i den endelige Regionplan 2005, der blev vedtaget Økonomiudvalgets møde Punkt nr. 1598: Anbefales Bemærkninger fra Århus Amt vedr. Forslag til Lokalplan nr. 276 og Tillæg nr. 36 til Kommuneplanen s møde Punkt nr. 830: Godkendt Sag: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Centerområde ved Strandvejen og Havnevej i Ebeltoft. Dokid Lokalplan nr. 276 har som forslag været offentligt fremlagt i perioden fra den 8. nov til den 10. jan Der har den 6. dec været afholdt et offentlig møde om lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg nr. 36, der er udarbejdet parallelt hermed. Miljøvurdering Afgørelsen om at Lokalplan nr. 276 ikke skal miljøvurderes er ikke blevet påklaget inden for den 4 ugers klagefrist, der udløb den 6. december Der er i alt indkommet 7 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanen. 1. HEIE Arkitektfirma (dok. nr ) og (dok. nr ) Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Jens Heie. Kort forinden forslagets vedtagelse til offentlig fremlæggelse anmodes planafdelingen om at ændre bestemmelsen vedr. taghældning. Pga. det sene tidspunkt for henvendelsen besluttedes det at behandle ændringsforslaget som en indsigelse i forbindelse med den offentlige fremlæggelse. Da det oprindelige projekt ændres fra flade tagpaptage til røde tegltage under henvisning til byrådets principbeslutning fra april 1999, om at ny bebyggelse skal have røde tegltage, ligger der implicit heri, efter planafdelingens opfattelse, et krav om taghældninger på omkring 45 grader, der er den traditionelle hældning for tegltage. Lokalplanforslaget fastsætter at tage skal gives en hældning mellem 35 og 45 grader. Arkitekt Jens Heie har udførligt redegjort for konsekvenserne af en ændring af projektet i forhold til de ønskede 26 graders taghældning og en taghældning på 35 grader i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Se bilag. (Dok.nr. ) Arkitekt Jens Heie gives efter anmodning foretræde for Økonomiudvalget kl

20 Side nr. 9 til side nr Normandsvej 4 (dok. nr ) Indsigelsen, der er fremsendt på baggrund af en artikel i UgePressen forud for lokalplanens offentlige fremlæggelse, kritiserer den fremtidige bebyggelse, som vil ligne lagerhaller og skur, hvis det kommer til at se ud som vist på illustrationen. Planafdelingens bemærkninger: Ingen. 3. Kystdirektoratet (dok. nr ) Kystdirektoratet bemærker, at de planlagte anlæg på søterritoriet, havnepromenade og havnebassin, ikke kan gennemføres uden Kystdirektoratets forudgående tilladelse og afgørelse vedr. VVM. Planafdelingen har i dialog med Kystdirektoratet og Jens Heie vedrørende en sådan tilladelse besluttet, at en egentlig ansøgning afventer den endelige afgørelse om, hvorvidt der er tale om et egentligt havnebassin med min. 2 m dybde, eller et spejlbassin, der alene er rørforbundet med det øvrige havnebassin, og som derfor ikke kræver tilladelse. Planafdelingens bemærkninger: Kystdirektoratets bemærkning indsættes som afsnit under Tilladelser fra andre myndigheder. 4. Århus Amt (dok. nr ) Bemærkningerne fra Århus Amt vedrører dels detailhandelsbestemmelserne og dels de registrerede adgange til Strandvejen, der ændres med lokalplanen. Planafdelingens bemærkninger: Lokalplanens henvisning til rammen for det maksimale butiksareal udtages, da denne bestemmelse ikke er indeholdt i den endelige Regionplan 2005, der blev vedtaget Under afsnit om Tilladelser fra andre myndigheder tilføjes det, at lokalplanens virkeliggørelse afhænger af Århus Amt, Vejafdelingens tilladelse til en ændring af vejadgangenes benyttelse til de pågældende formål. 5. Skansevej 7 (dok.nr ) Byggehøjden ønskes nedsat til 8,5 m, der er gældende for alle andre i Ebeltoft. Byggehøjden skal fastsættes ud fra kote 1,8 m over daglig normal vandstand. Der skal ikke kunne opføres skorstene, der vil kunne ødelægge udsigten for bagvedliggende bebyggelse. Intentionerne i Ebeltoft Vig fredningen bør følges, strandlinien bør friholdes for bebyggelse samt høj beplantning. Offentligheden bør sikres uhindret adgang til at søsætte redningsfartøjer og der bør sikres at der ikke kan ske udsivning til vigen fra de forurenede grunde. Planafdelingens bemærkninger: Lokalplanen redegør for og begrunder den tilladte højde på de 9 m, der er godkendt af økonomiudvalget som grundlag for lokalplanens udarbejdelse. Lokalplanens bestemmelsen om en sokkelkote på min. 1,6 m suppleres med en maks. sokkelkote på 1,8 m (DRV90). Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af skorstene, da de ikke er nødvendige for bygningens drift, idet der er forsyningspligt fra Ebeltoft Fjernvarmeforsyning. Området er ikke omfattet af Ebeltoft Vig fredningen, hvilket vil blive præciseret med et afsnit herom under Lokalplanens forhold til anden planlægning. Mht. høj beplantning, se bemærkninger til indsigelse nr. 7 nedenfor. Lokalplanens ses ikke at være til hindring for offentlighedens frie adgang til området, herunder at søsætte redningsfartøjer. (Det eksisterende slæbested bibeholdes.)

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere