Patientforsikringsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientforsikringsordningen"

Transkript

1 Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker i forbindelse med undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Ordningen dækker skader på offentlige hospitaler, på privathospitaler, hos praktiserende læger, praktiserende speciallæger og hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Lægemiddelskader er også dækket. Ordningen administreres af Patientforsikringen, som træffer afgørelser efter klage- og erstatningsloven. Regionerne udbetaler erstatning for behandlingsskader, mens Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udbetaler erstatning for lægemiddelskader. Cirka hver 5. kræftpatient, der anmelder en skade til Patientforsikringen, får erstatning.

2 Hvad er en skade? Ifølge loven ydes der erstatning for en skade, som sker i forbindelse med en undersøgelse eller behandling. For kræftpatienter er de typiske skader/hændelser, der søges erstatning for: Forsinkelser Forsinket diagnose, som medfører, at den forventede levetid forkortes Forsinkelser, der fører til, at behandlingen bliver mere omfattende, fordi sygdommen når at sprede sig, eller der kommer ekstra følgeskader efter behandlingen Der kan ydes erstatning både for den kortere levetid og de ekstra skader, som forsinkelsen medfører. Andre skader Skader som f.eks. er opstået i forbindelse med operation, strålebehandling, kemoterapi, undersøgelser, brugen af et lægemiddel eller som følge af, at nødvendig behandling ikke er gennemført Der ydes ikke erstatning For de forventelige følger af den sygdom, der behandles, eller for manglende helbredelse Betingelser for at få erstatning Kræftpatienter kan søge erstatning for alle skader på lige fod med andre patienter, men for kræftpatienter er der herudover nogle forhold, man bør være opmærksom på. Grundlaget for at yde erstatning er klage- og erstatningsloven. De centrale regler er specialistreglen og rimelighedsreglen. Specialistreglen Efter specialistreglen kan der ydes erstatning, hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden derved med overvejende sandsynlighed ville være undgået. Denne regel dækker både manglende eller forsinket diagnose og behandling og ikke-optimal behandling i øvrigt. 2

3 Hvis behandlingen afviger fra, hvad den erfarne specialist ville have gjort, men ikke medfører en skade, tildeles der ikke erstatning. Ved vurderingen af, om der kan ydes erstatning efter specialistreglen, har patienter med alvorlige sygdomme samme mulighed for at få erstatning som andre patienter. Eksempler på afgørelser Brystkræft udviklede sig uhelbredeligt som følge af forsinket diagnose En kvinde fik diagnosticeret brystkræft 2 år for sent, hvilket medførte, at sygdommen blev uhelbredelig. Afgørelse: Sagen blev anerkendt efter specialistreglen. Forsinket diagnose af brystkræft medførte ikke en skade En kvinde fik afslag på erstatning, selvom man havde diagnosticeret hendes brystkræft for sent, da diagnoseforsinkelsen ikke havde medført en skade. Den forventede levetid var ikke blevet forkortet, og kvinden skulle have gennemgået samme behandling, selvom diagnosen var stillet tidligere. Afgørelse: Sagen blev afvist, da der ikke var sket en skade. Rimelighedsreglen Efter rimelighedsreglen kan der ydes erstatning, hvis der er tale om sjældne komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad patienten med rimelighed bør tåle set i forhold til sygdommens alvor (dvs. kræftsygdommen). Reglen betyder, at patienter, der lider af meget alvorlige sygdomme, f.eks. kræft, oftere får afslag på erstatning end patienter, der lider af mindre alvorlige sygdomme. Det skyldes, at det kan være nødvendigt at gennemføre undersøgelser og behandlinger, som i sig selv kan medføre risiko for følgevirkninger hos patienten (f.eks. skader efter strålebehandling eller kemoterapi), men som er nødvendige for at behandle patienten, der derfor ikke kan forvente erstatning. Det er en betingelse for at få erstatning, at skaden er sjælden. I praksis betyder det, at skaden skal forekomme i mindre end 2 procent af tilfældene. Det er også en betingelse, at skaden er mere alvorlig end følgerne af selve sygdommen, hvis den ikke var blevet behandlet. 3

4 Eksempler på afgørelser Lammelser efter strålebehandling En kvinde modtog strålebehandling for livmoderhalskræft. Som følge af af behandlingen udviklede hun nerveskader med bl.a. lammelser i i benene og og vandladningsproblemer. Patientforsikringen vurderede, at at skaderne havde påført kvinden et varigt mén på 50 procent, som havde gjort hende uarbejdsdygtig. Selvom der var tale om en alvorlig grundsygdom, gik skaderne ud ud over, hvad hun måtte tåle i forbindelse med behandlingen. Afgørelse: Sagen blev anerkendt efter rimelighedsreglen. Ikke erstatning for alvorlig stråleskade En mand modtog strålebehandling for en kræftsvulst i i næsesvælget. På På grund af svulstens placering var man nødt til til også at at bestråle den forreste del af af hjernestammen, hvilket indebar en særlig risiko for stråleskader. Behandlingen medførte en beskadigelse af hjernestammen, der bl.a. gav dobbeltsidig hørenedsættelse og svære lammelser. Ifølge den lægelige vurdering ville manden ikke kunne overleve uden behandling. Set i i forhold til til den store risiko for for skader og den meget alvorlige grundsygdom gik skaden ikke ud ud over, hvad han måtte tåle. Afgørelse: Sagen blev afvist efter rimelighedsreglen. 4

5 Lægemiddelskadereglen Skader opstået som følge af bivirkninger til lægemidler vurderes efter en særlig bestemmelse i loven. Der gælder samme betingelser for at få erstatning for lægemiddelskader som efter rimelighedsreglen. Eksempler på afgørelser Nedsat hjertefunktion som følge af kemoterapi En kvinde blev opereret for brystkræft med brystbevarende operation og fjernelse af lymfeknuder i armhulen. Hun fik efterfølgende kemoterapi og strålebehandling, men som følge af kemoterapien fik hun svært nedsat hjertefunktion. Patientforsikringen vurderede, at skaden havde påført hende et varigt mén på 50 procent og et erhvervsevnetab på 75 procent. Skaden gik derfor ud over, hvad hun måtte tåle til trods for den alvorlige grundsygdom. Afgørelse: Sagen blev anerkendt efter lægemiddelskadereglen. Nyresvigt efter kemoterapi En kvinde blev behandlet med kemoterapi for hastigt udviklende kræft i æggestokkene. Som følge af behandlingen udviklede hun nyresvigt med behov for dialysebehandling. Der var tale om en særdeles alvorlig grundsygdom, som patienten ikke ville overleve uden behandling, og selv med behandling var der ikke udsigt til helbredelse. Skaden gik derfor ikke ud over, hvad hun måtte tåle. Afgørelse: Sagen blev afvist efter lægemiddelskadereglen. Hvad kan man få erstattet? Erstatningen fastsættes efter reglerne i erstatningsansvarsloven og opgøres individuelt for hver patient. Erstatningen dækker følgende poster: Helbredelsesudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Varigt mén Erhvervsevnetab Forsørgertab Begravelsesomkostninger/overgangsbeløb Det er både patienten selv, pårørende og de efterladte, der kan søge erstatning. 5

6 Hvornår skal en skade anmeldes? Skader skal anmeldes inden 3 år efter, at man fik kendskab til skaden. Skaden skal dog senest anmeldes inden 10 år efter, at behandlingen fandt sted. Dette gælder også, hvis man først sent bliver klar over, at der er sket en skade. For lægemiddelskader gælder 10-års fristen fra det tidspunkt, hvor det lægemiddel, der forårsagede skaden, blev udleveret. Hvordan behandles sagen? Når anmeldelsen er modtaget, indhenter Patientforsikringen det materiale fra hospitaler, læger m.v., som er nødvendigt for at belyse sagen. En af Patientforsikringens lægekonsulenter med ekspertise inden for det relevante medicinske speciale vurderer herefter sagen. I nogle tilfælde bliver sagen sendt til vurdering hos en læge uden for Patientforsikringen. Det sker også, at patienter bliver sendt til undersøgelse hos en speciallæge for at vurdere skadens omfang. Patienten eller de pårørende kan få aktindsigt i sagen, hvis de ønsker det. Det vil sige, at man får alle dokumenter i sagen at se. Patienten får altid en kopi af de vurderinger og speciallægeerklæringer, som indhentes hos læger uden for Patientforsikringen, og man har mulighed for at komme med bemærkninger hertil. På baggrund af den lægelige vurdering af sagen afgør Patientforsikringens jurister, om betingelserne for at få erstatning er opfyldt. Praksis fastlægges efter loven og afgørelser fra Patientskadeankenævnet og domstolene. Kan man klage over Patientforsikringens afgørelser? Der kan ankes over Patientforsikringens afgørelse til Patientskadeankenævnet, som er en del af Patientombuddet. Dette skal gøres senest 3 måneder efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis man ikke får medhold i Patientskadeankenævnet, kan man gå videre med sagen til domstolene. 6

7 Regionen, hospitalet eller den læge/klinik, hvor skaden er sket, kan også anke afgørelsen. Patientskadeankenævnet kan tiltræde Patientforsikringens afgørelse eller ændre den, så erstatningen forhøjes eller nedsættes. Nævnet kan også ændre den oprindelige afgørelse, så hele erstatningen bortfalder og skal betales tilbage. Man kan på ethvert tidspunkt i sagsforløbet trække sin anke tilbage, men ankesagen gennemføres alligevel, hvis f.eks. regionen ønsker det. Hvor kan man få rådgivning? Ifølge loven har sundhedspersoner pligt til at vejlede patienter om muligheden for at søge erstatning, hvis de bliver opmærksomme på en skade, som muligvis kan udløse erstatning. Der er dog ikke nogen garanti for, at skaden vil blive anerkendt, da sundhedspersonen ikke har til opgave at vurdere, om der er sket en erstatningsberettigende skade. Du kan få råd og vejledning hos regionernes patientkontorer, også hvis du ønsker at klage til Patientskadeankenævnet (Patientombuddet). Hvad er forskellen på Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Patientforsikringen? Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der hører under Patientombuddet, vurderer, om der skal gives kritik af de involverede sundhedspersoner. Nævnet tager bl.a. stilling til behandling, undersøgelse, pleje og kommunikation, men beskæftiger sig ikke med, om der er sket en erstatningsberettigende skade. Patientforsikringen vurderer, om der er sket en skade, og tager stilling til muligheden for erstatning. Patientforsikringen tager ikke stilling til, om der er sket en fejl, og kommer heller ikke med kritik af de enkelte sundhedspersoner eller behandlingssteder. 7

8 Hvordan søger man om erstatning? På Patientforsikringens hjemmeside kan en skade anmeldes elektronisk, eller et anmeldelsesskema kan downloades. Man kan få et anmeldelsesskema tilsendt ved at ringe til Patientforsikringen på Hvordan tlf.nr. 33 søger man 43. om erstatning? På Ved Patientforsikringens spørgsmål om erstatning hjemmeside kan man kontakte Patientforsikringen. kan en skade anmeldes Læs mere elektronisk, på eller et et anmeldelsesskema kan downloades. Spørgsmål Man kan få få vedrørende et et anmeldelsesskema klagesager kan tilsendt rettes ved til Patientombuddet at at ringe til til Patientforsikringen på tlf. på 72 tlf.nr eller 43. adressen Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Læs mere på Ved spørgsmål om erstatning kan man kontakte Patientforsikringen. Læs Hvis mere man på både ønsker at klage og søge om erstatning, skal man kontakte både Patientombuddet og Patientforsikringen. Spørgsmål vedrørende klagesager kan rettes til til Patientombuddet på tlf. Hvor kan 66 jeg 00 få eller yderligere adressen hjælp? Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Læs mere på Du kan få yderligere hjælp vedrørende anmeldelse af skade og behandling Hvis heraf man ved at både kontakte ønsker regionernes at at klage og patientkontorer. søge om erstatning, skal man kontakte både Læs mere Patientombuddet på og Patientforsikringen. Hvor kan jeg få få yderligere hjælp? Du Patientforsikringen kan få få yderligere hjælp vedrørende anmeldelse Kræftens af af skade Bekæmpelse og behandling heraf Nytorv ved 5, 3. at at sal kontakte regionernes patientkontorer. Strandboulevarden 49 Læs 1450 mere København på K 2100 København Ø Tlf Tlf Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Nytorv 5, 5, sal Strandboulevarden København K 2100 København Ø Tlf Tlf Oktober Fotos: Colorbox

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT 1998-2006 November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008:

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008: Indlæg kan sendes til jytte@lyle.dk Side 1 af 16. NYHEDSBREV januar 2009 Bliv knoglemarvsdonor! Du kan redde liv ved at blive knoglemarvsdonor. Personer med leukæmi eller lymfekræft, som har brug for en

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere