DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. juni 2013 Hovedstaden Projekt Albertslund Kommune: Cykelparkering ved Albertslund Station Mio.kr. 0,9 Formålet med projektet er at øge kvaliteten og kapaciteten af cykelparkeringen ved Albertslund Station. Der anlægges ca. 120 nye cykelparkeringspladser. Omkring 90 af disse forventes at kunne blive aflåste og overdækkede. Enkelte gamle stativer udskiftes. Modellen af cykelstativer ændres, således at der opnås et ens udtryk i hele området. Eksisterende overdækninger og pavilloner renoveres. Derudover etableres der ny belægning som følge af anlægsarbejdet med cykelstativerne. Allerød Kommune: Etablering af sammenhængende cykelstinet i Allerød Kommune 2,1 Projektet består i etablering af dobbeltrettet cykelsti på en delstrækning af Kirkeltevej. Denne forbindes med en eksisterende cykelsti på Kirkeltevej til Frederiksborgvej. Den vil blive benyttet som skolesti for elever, der cykler til Skovvangskolen. Den dobbeltrettede cykelsti bliver 550 m lang. Furesø Kommune: Hareskov Station Cykelparkering for pendlere og cykelservice for mountainbikere 0,3 Der skal etableres overdækket cykelparkering tæt på perronen ved Hareskov Station, så cykelpendlere nemt kan komme til og fra toget. Beslutningen om præcis placering tages sammen med DSB. Samtidig ønskes opsat en cykelservicestation. Så både pendlere men også motionscyklister fra Hareskoven kan benytte sig af, at få vasket og evt. repareret cyklen. Furesø Kommune: Super Cykel Parkering Cykel Super P 0,5 Projektet består af en planlægningsfase, hvor projektet afklares, og der udarbejdes et detailprojekt. Der udarbejdes profilerede cykelstativer tæt på Farum station, således at tiden mellem cykelpendling og kollektiv transport (bus og S-tog) reduceres. Det forventes, at der etableres 40 cykel p-pladser ved Farumrutens endepunkt samt 30 pladser ved Farum station. Gate 21: Test en elcykel et storskala projekt blandt 8 kommuner og 8 hospitaler. 3,0 Målsætningen om at konvertere bilture til elcykelture skal opnås gennem tre tiltag: Udvikling af koncept og kampagne for introduktion af elcykler til medarbejdere og borgere (herunder et kampagnekoncept, som efterfølgende kan anvendes af øvrige virksomheder og kommuner i Danmark), storskalaprojekt med implementering af projekt fordelt på 8 kommuner og 8 hospitaler samt dokumentation og formidling af projektets effekter. Projektet munder ud i en cykelkampagne, som motiverer testpersonerne til at cykle dagligt på den lånte elcykel og tracke deres cykelture. Konceptet bygges op om et kampagnewebsite, hvor elcyklisterne i prøveperioden Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 13 registrerer sig som elcyklister på forskellige hold og henter en app (ONtheMOVE), som de skal anvende til at registrere deres elcykelture og antal cyklede kilometer. Københavns Kommune: Ringen ekskl. Frederiksholm Kanal 7,1 Ringen giver mulighed for at cykle hele vejen rundt om Københavns havn i dag er der er der stadig missing links der skal udbedres. Der anlægges en cykel- og gangbro, laves forbedringer af stiforløb og krydsningsmuligheder, samt skilte og belysning. Evt. Wifi/hot spots etableres langs ruten. Projektet henvender sig til både københavnerne og turister. Lyngby-Taarbæk Kommune: Lyngby Station ny cykelparkeringskælder 2,9 Projektet har til formål at skabe flere og bedre cykelparkeringspladser ved Lyngby Station. Anlæg af ny og fremtidssikret cykelparkeringskælder i DSB s eksisterende stationsbygning skal give cyklisterne ca. 740 nye cykelparkeringspladser. Målet er, at det for brugeren er en tryg og god oplevelse at parkere cyklen ved stationen. Projektet udføres i samarbejde med DSB. Naturstyrelsen: Kyststi Vestamager 0,5 Projektets formål er at skabe et sammenhængende forløb på kystdiget ved Vestamager ved at forbinde to eksisterende stistrækninger. I begge ender er der etableret og vedligeholdt stier, mens den midterste del på 4,6 km har været lukket for offentligheden i 68 år, og derfor forudsætter en reetablering. En sammenhængende sti i yderområdet af et naturområde vil være til gavn for både pendlere, motionister og turister. Rudersdal Kommune: Cykelmyggens legeplads 0,9 Rudersdal Kommune ønsker at lave en legeplads for cyklister i form af cykelmyggen Egons univers. Der vil være målrettede aktiviteter på cykellegepladsen til forskellige aldersgrupper: De 1½-6 årige skal lære motorik og at holde balancen, og de 6-9 årige skal lære at bruge en cykelbane, der bruges i færdselsundervisningen. Læring om trafiksikkerhed er et centralt element i projektet. Rudersdal Kommune: Cykling i Rudersdal, Dronninggårds alle 1,4 I 2011 lagde Rudersdal landevej til VM i landevejsløb, og siden hen har kommunen arbejdet med forskellige tiltag, der skal få borgerne til at cykle mere. Der er udarbejdet en handleplan for cyklister og fodgængere. Der etableres 600 m cykelsti på Dronningsgårds Allé, for at gøre stinettet mere sammenhængende. Nordjylland Projekt Mio.kr. Hjørring Kommune: Udvikling af cykeltrafikken Heringaruten, etape 1. 1,4

3 3 af 13 Heringaruten skal skabe sammenhæng mellem boligområderne omkring Idræts Allé, et nyt standsningssted på jernbane ved Hjørring Øst og et større erhvervsområde i den sydøstlige del af byen. Projektet er opdelt i 2 etaper der ansøges om etape 1, som er anlæggelsen af cykelsti langs Frilandsvej og forbedring af forholdene for cyklister i krydset Idræts Alle/Frederikshavnvej. Der planlægges etablering af 650 m cykelsti langs Frilandsvej, etablering af røde cykelfelter i krydset Idræts Alle/Frederikshavnvej, skiltning af ruten, og samtidig planlægges der i forbindelse med ibrugtagningen en gennemførelse af kampagner rettet mod pendlere, beboere og virksomheder i området. Mariagerfjord Kommune: Fra bil til cykel ved Øster Hurup Projektet skal fremme cykelturismen i området omkring Øster Hurup, således at cyklen bliver det fortrukne transportmiddel for turisterne. Et af delmålene er at skabe en sikker forbindelse for skoleelever i Øster Hurup, som skal transporteres til skole i Als. Cykelstien skal anvendes af turister og af beboerne i sommerhusområdet, som er beliggende på hele strækningen fra Als til Øster Hurup. Projektet omfatter etablering af en 2,6 km dobbeltrettet cykelsti og 400 meter enkeltrettede cykelstier. Der etableres 5 krydsningsheller på strækningen. Projektet indeholder en broudvidelse af eksisterende bro. Der etableres desuden cykelrasteplads med borde, bænke, affaldsstativer og luftpumpe ved Haslevgårde Å. Herudover er der i projektet indarbejdet en række adfærdsregulerende tiltag. Disse tiltag er kampagner, markedsføring o.lign. Thisted Kommune: Cykelbaner på Norsvej 3,3 1,3 Der ønskes etableret cykelbaner langs Norsvej fra den sydlige del af Nors mod syd til rundkørslen Norsvej/Skinnerup Mark/Gl. Hanstholmvej/Hanstholmvej. Herfra er der en dobbeltrettet cykelsti langs med rute 26, som har forbindelse ind til Thisted. Norsvej var en del af rute 26 indtil 2006, hvor omfartsvejen åbnede. Norsvej (syd for Nors) er den sydlige indfaldsvej til Nors, og cykeltrafikken mellem Nors og Thisted sker typisk via Norsvej. Strækningen benyttes bl.a. af studerende på Thisted Gymnasium, Thisted Handelsskole, cykelpendling til job mv. Midtjylland Projekt Hedensted Kommune: På cykel til skole i Hedensted Mio.kr. 1,3 Gennem en kombination af nyanlæg af stistrækninger, opgradering af eksisterende stistrækninger, trafiksanering, ny cykelparkering, hastighedsdæmpende foranstaltninger i krydsningspunkter samt kampagner, ønskes forholdene for cyklister i en nyere bydel i Hedensted forbedret. Hedensted Kommune: Snaptun-Glud del af Juelsmindehalvøen og øerne på cykel 2,6 Der etableres dobbeltrettet sti mellem Glud og Snaptun samt 2 minus 1 -vej

4 4 af 13 gennem Glud. Herning Kommune: Herning Cykler - fase 3 4,0 Projektet bygger videre på Herning Cykler fase 1 og 2 og har fortsat korte ture som primært fokusområde. Målgruppen er fortsat pendlere til skoler og uddannelse samt fritidsmotionisterne. Projekterne rummer kampagneelementer og konkrete anlægsprojekter såsom: Supercykelrute fra Tjørring Cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre mod Herning C 2-1 vej på Velhustedvej Cykelsti mellem Skibbild og det nye hospital i Gødstrup Kampagner bredt ud i lokalsamfundene Initiativer for 50+ Kampagne for indvandrerkvinder Lokalkampagne i forbindelse med Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler Synlighed/kampagner Aulum som cykellaboratorium Koncept for Bike-Park-Ride Horsens Kommune: Pendlere og skoleelever på cykel 4,3 Det overordnede formål er fremme af cykeltrafik i Horsens i forlængelse af eksisterende aktiviteter. Cykelturisme og cykelpendling beskrives som nye vinkler i forhold til den hidtidige indsats. Projektet indeholder 3 delprojekter: Delprojekt 1: Etablering af cykelsti og fartdæmpning af delstrækninger med henblik på fremme af cykelpendling fra nyt byudviklingsområde ved Bygholm Sø. Delprojekt 2: Cykelsti på Claus Cortsensgade med henblik på forbedring af forholdene for cyklister mellem de sydlige bydele i Horsens og Horsens Station. Delprojekt 3: Styrkelse af cykelpendlingen mellem Hatting og Horsens ved forbedring af stiforhold og kampagne rettet mod cykling til og fra lokale virksomheder, herunder indkøb af elcykler til kampagne formål. Lemvig Kommune: Cykelrute mellem Høgevej og Christinelystskolen 0,3 Projektet er en kombination af en ny dobbeltrettet sti, farvede kantbaner og ruter ad cykelegnede lokalveje. Projektet forbinder Lemvigs vestlige bydel med banegården og Christinelystskolen i Lemvig. Heldumvej er den vestlige indfaldsvej til Lemvig By, og er derfor relativt befærdet af både personbiltrafik og lastbiltrafik. Vejen er desuden skolevej for elever, der kommer fra det vestlige opland og den nordvestlige del af byen. Hovedformålet med projektet er at sikre denne skolevej for elever, der cykler til skole. Norddjurs Kommune: Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 2,2 Trafiksikkerheden ved krydsning af Ringvejen forbedres for bløde trafikanter ved at øge synligheden af krydsningen. Dette sker ved etablering af en krydsningshelle på Ringvejen imellem sidevejene Kobrovej og Dalsgårdevej. Der etableres endvidere cykelstitilslutninger og små dobbeltrettede strækninger, som skal lede trafikanterne sikkert mod/fra krydsningshellen. Randers Kommune: Sydbyen på to hjul. Randers Cykelby fase 3 3,9 Projektet kan opdeles i 8 delprojekter:

5 5 af Etablering af stiforbindelse under Randersbro for hverdagscyklister og rekreative cyklister. Stien skaber sammenhæng i stinettet og skaber ny forbindelse langs vandet uden krydsning af de 4-sporede veje ved Randersbro. 2. Etablering af cykelsti til Blegen, ny hovedsti til Vorup. Hverdagscyklister og cykelturister vil få glæde af en kortere og mere fremkommelig rute uden mange bomme, som den nuværende sti har. 3. Cykelfaciliteter i sydbyen. Opstilling af punktmæssige faciliteter, der skaber flere muligheder for motion og leg på to hjul og som samtidig understøtter eksisterende faciliteter. 4. Kampagner og mobilitetsplanlægning i 5 skoledistrikter. 5. Katalog, workshop og avis. Som start på kampagneraktiviteter. 6. Ungdoms- og erhvervsuddannelser på cykel i aldersgruppen årige. Temaforløb om cykling i undervisningen mv. Forløb med f.eks. spinning, mountainbike, hverdagscykling og et cykelmarked med involvering af borgere i bydelen. 7. Sundhed og cykling på virksomheder. Bl.a. tilbud om lån af elcykler til medarbejdere som primært er bilister med mere end 5 km på arbejde. 8. Kommunikation om cykling i lokale, regionale og landsdækkende medier. Ringkøbing-Skjern Kommune: Rundt om Ringkøbing Fjord fase 2 cykelturisme i verdensklasse 7,9 Projektets formål er at etablere højklasset cykelinfrastruktur rundt om fjorden gennem stier, information, skilte og servicetilbud samt at øge den rekreative cykling og cykelturismen ved at skabe oplevelser. Projektet skal bringe turister og borgere tættere på naturen og naturen tættere på cyklisterne. Projektet henvender sig desuden til de skoleelever, der cykler til Stauning Skole og Velling Friskole. Projektet omfatter 7,3 km cykelsti mod vest, 9 km cykelsti mod øst, nye cykelløkker mellem hav og fjord, skilte med QR-koder og podcasts til selvguidede ture, cykelpakker i verdensklasse, forankring og synlighed. Samsø Kommune: Færgestier på Samsø 1,2 Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet sti i variabel afstand fra kørevejen mellem færgehavnen i Ballen og Brundby, forbedringer af bygennemfart i Brundby, kyststi mellem færgehavn og Ballen, servicetjek af cykelfaciliteter på Samsø, cykelcenter i færgehavnen samt udviklingsplan for cykelfremme på Samsø. Silkeborg Kommune: Storskalaforsøg med etablering af 2 minus 1 veje på 19,6 km vej i åbent land 0,9 Etablering af 2 minus 1 veje på seks udvalgte strækninger skal forbedre forholdene for potentielle cyklister til overbygningsskoler, fritidsaktiviteter og arbejde/ungdomsuddannelser. Storskalatesten med denne vejtype skal medvirke til viden om fordele og ulemper og ikke mindst hvilke kampagnetiltag der virker for, at trafikanterne forstår afmærkningen så afstribningen reelt skaber mere plads, tryghed og sikkerhed til cyklister og andre lette trafikanter. Kampagner gennemføres, da vejtypen er ukendt for trafikanterne. Silkeborg Kommune: Cykelstier på Balle Kirkevej 3,2

6 6 af 13 Projektets hovedformål er at etablere en sikker cykelforbindelse på Balle Kirkevej, der kan sikre, at skolebørn og beboere i Balle kan færdes sikkert langs med Balle Kirkevej. Balle Kirkevej er den primære færdselsåre gennem Balle by, og forbi Balle Torv samt Balleskolen. Cykelstier på Balle Kirkevej har været et ønske i Silkeborg Kommune i mange år, og cykelstierne har af flere omgange været budgetsat men er blevet udskudt I alt søges tilskud til 1,8 km fælles cykelsti og fortov i hver side. Skanderborg Kommune: Låsby - Sikker på cykel 1,5 Projektet går ud på at afprøve to forskellige forsøgsopstillinger af vejtekniske tiltag omkring Låsby skole, herunder ensretning af veje ved skolen, vejlukninger, hævede flader i kryds samt etablering af bump. Hertil kommer trafiksikkerhedspolitik på skole og børnehave, afholdelse af en tværfaglig trafikdag og lokal forankring af projektet. Desuden etableres 0,9 km cykelbaner permanent. Skive Kommune: Cykelsti langs Viborgvej mellem Dommerby og Skive 1,2 Der ønskes enkeltrettede cykelstier langs med Viborgvej mellem Dommerby og Ny Viborgvej. Strækningen er ca. 1 km. Ca. 1,5 km øst for Skive ligger tre byer: Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby, der i dag udgør et samlet byområde med et indbyggertal på ca indbyggere. Der er gennem de seneste år sket en kraftig udbygning af byområdet med flere byggemodninger. Byerne Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby er internt forbundet med gode cykelstiforbindelser. Området ligger i tæt afstand til Skive by. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter: Cykelturisme i området Fur Glyngøre Mors 0,1 Projektets formål er at øge passagerantallet på Limfjordsbussen, cykelfærgen som sejler i juli og august mellem Glyngøre, Fur og Mors. Der ønskes forbedret cykelparkering ved et af færgelejerne samt bedre skiltning til færgelejerne. Der har i de seneste år været særligt fokus på de rekreative ruter og faciliteter i både Skive og Morsø kommuner, hvilket har ført til, at der i dag er mange muligheder for at opleve naturen på land. Struer Kommune: Humlum Oddesund Syd 18,0 Trafiksikkerheden for cyklisterne mellem Humlum og Oddesund Syd forbedres ved etablering af en dobbeltrettet sti. Stien anlægges med en bredde på 3 meter på den vestlige side af Oddesundvej. Strækningen langs sommerhusområdet anlægges som en fællesvej med en bredde på 4 meter på den eksisterende grusvej. Strækningen omfatter desuden en stibro over eksisterende jernbane. Ved krydset Østerbrogade/Oddesundvej og ved Oddesundbroen tilsluttes stien de eksisterende dobbeltrettede stiforløb. Syddjurs Kommune: Cyklen kommer først til Aarhus 2,1 Syddjurs Kommune ønsker sammen med Aarhus Kommune at anlægge cykelsti

7 7 af 13 over kommunegrænsen på 4,5 km mellem Hornslet og Løgten. Heraf er der beliggende 2,2 km i Syddjurs Kommune på Løgtenvej og Brogårdsvej. Derved opnås der et sammenhængende cykelstinetværk på ca. 20 km mellem Hornslet og Århus C. Det vurderes derved at være muligt at cykle lige så hurtigt på strækningen, som det tager at køre i bil, endda hurtigere i myldretiden. Viborg Kommune: Den Midtjyske Cykelstjerne 3 Skolesti mellem Vroue og Vestfjendsskolen i Vridsted 0,9 Cykelstien mellem Vroue og Vestfjendsskolen i Vridsted giver cykelmulighed langs landevej uden cykelfaciliteter i dag. Skole, fritidsaktiviteter og arbejdspladser er fortrinsvist beliggende i Vridsted. Der ønskes anlagt en fælles cykel- og gangsti på ca. 1,6 km. Viborg Kommune: Den Midtjyske Cykelstjerne 3 Skolesti mellem Vorning og Hammershøj Skole 1,2 Skolestien mellem Vorning og Hammershøj Skole giver tryg cykelmulighed langs landevej, der i dag er uden cykelfaciliteter. Skole, fritidsaktiviteter og arbejdspladser er fortrinsvist beliggende i Hammershøj. Der ønskes anlagt en fælles cykel- og gangsti på ca. 2,2 km. Aarhus Kommune: Cykelbiblioteket 0,1 Cykelbiblioteket skal få flere skolebørn til at cykle gennem en målrettet undervisnings- og eventindsats rettet mod både skoler, skolebørn og forældre. Både balance og rugbrødsmotorkraft er direkte afhængig af, hvorledes cyklen er indstillet. Er cyklen korrekt indstillet bliver det lettere at træde i pedalerne og ikke mindst at orientere sig i trafikken uden at cyklen bliver ustabil og slingrer. Aarhus Kommune: Cyklen kommer først til Aarhus 1,0 Projektet er Aarhus kommunes del af et samarbejdsprojekt med Syddjurs Kommune, der sikrer et sammenhængende stiforløb fra Hornslet til Aarhus. Aarhus Kommunes projekt omfatter etablering af 2000 meter cykelsti fordelt på: 1000 meter lang dobbeltrettet cykelsti på Løgtenvej mellem kommunegrænsen og Kirkeholtvej. 200 meter dobbeltrettet cykelsti på Kirkeholtvej 800 meter dobbeltrettet cykelsti langs Segaltvej Formålet med projektet er at øge cykelpendlingen, herunder at gøre det mere attraktivt at pendle på cykel mellem Hornslet og Aarhus. Sjælland Projekt Mio.kr.

8 8 af 13 Guldborgsund Kommune: Etablering af cykelstier langs Sundby Allé Guldborgsund Kommune ønsker at etablere en 2,4 km lang cykelsti for at skabe sammenhæng i stinettet. Der ønskes en cykelsti i begge sider fra Guldborgvej ned ad Sundby Allé ned til den sydlige del, hvor der i forvejen er cykelbaner. Det er kommunens mål at få flere til at føle sig trygge, når de cykler samt benytte cyklen mere, fx til og fra skole og til Guldborgsundcentret. Køge Kommune: Cykelsti på Egedesvej og bro 1,6 12,5 Dette projekt har grænseflader af forskellige større anlægsprojekter (Kb-Rg, udvidelse af Køge Bugt Motorvej, samt kommunale stianlæg) De løsningsmuligheder, som nu ligger i projektet, er følgende: Såfremt cyklister som følge af kommunens udviklingsplaner for området skal håndteres i rampekrydsene er der enighed med Køge Kommune om, at dette bør ske ved en dobbeltrettet sti i nordsiden. Denne placering vil medføre færrest mulige konfliktpunkter. En forudsætning for etablering af cykelsti gennem rampelyset er, at der ligeledes etableres cykelsti over broen over den kommende jernbane lige nordvest for rampelyset. Vejdirektoratets arbejder omfatter i den forbindelse: Udvidelse af vej- og banebro med ca. 4m Etablering af cyklistfaciliteter i rampelys (signalanlæg m.m.) Udvidelse af vejdæmning. Køge kommune anlægger cykelstier langs Egedesvej, idet Vejdirektoratet dog etablerer stil over og mellem vej- og banebro. Lolland Kommune: Nakskov Cykelby 2013, Hestehoved-Tårs 1,0 Der etableres cykelsti på diget langs Nakskov Fjord fra Hestehovedet til Lindelse på 1,6 kilometer, dette vil forbedre cykelforbindelsen til færgehavnen og samtidig forbedre cykelforbindelsen langs Nakskov Fjord. Næstved Kommune: Borup Ris Stien. Skolesti mellem Fuglebjerg og Sandved 2,2 Borup Ris Skolen består af en afdeling i Sandved og en afdeling i Fuglebjerg. Afdelingen i Sandved omfatter klassetrin fra og med 0. til og med 6. klasse og afdelingen i Fuglebjerg klassetrin fra og med 0. til og med 9. klasse. På grund af klasseoptimering er der børn fra Fuglebjerg, der går i Sandved og børn fra Sandved, der går i Fuglebjerg. Selv om der er relativt kort afstand mellem de to afdelinger, bliver samtlige børn kørt med busser mellem afdelingerne, idet vejstrækningen mellem Sandved og Fuglebjerg er trafikfarlig. Strækningen er faktisk en af de mest ulykkesbelastede vejstrækninger i Næstved Kommune. Projektet omfatter anlæg af cykelsti mellem de to skoler langs Sandvedvej. Næstved Kommune har i 2012 anlagt stier på ca. halvdelen af strækningen, men kommunen mangler midler til at anlægge den resterende strækning på 2,6 km.

9 9 af 13 Syddanmark Projekt Billund Kommune: Billundvej - Cykelsti, Hejnsvig - Gyttegård Plantage Mio.kr. 2,5 Projektets hovedformål er at anlægge en trafiksikker cykelsti langs Billundvej mellem Hejnsvig og Gyttegård Plantage. Det har flere formål: 1. Cyklister på strækningen vil opleve større tryghed, når de færdes på strækningen. 2. Hejnsvig og Billund forbindes af cykelstien 3. Hejnsvig forbindes med det rekreative område i og omkring Gyttegård Plantage. Esbjerg Kommune: Stikrydsning ved Ribe 7,2 Projektet omfatter alene en etablering af en stitunnel under Haderslevvej, der kan føre en dobbeltrettet cykelsti finansieret af Esbjerg Kommune fra den eksisterende cykelsti ved Hundegade (nord for Haderslevvej), videre mod syd frem til Vikingecentret, Roager og Lustrup. Der vurderes ikke at være muligheder for en alm. krydsning i niveau på stedet, da Haderslevvej her ligger væsentligt over terræn og ligger tæt op til jernbanen Ribe-Tønder. Faaborg-Midtfyn Kommune: Dobbeltrettet cykelsti fra Nyborgvej via Energivej til Saugstedlund 0,3 Cykelstiprojektet omfatter etablering af en 300 meter lang dobbeltrettet cykelsti fra Nyborgvej via Energivej til Saugstedlund. Etablering af denne strækning vil blandt andet sikre skolevejen for elever som kommer fra Horne Haderslev Kommune: Bedre forhold langs Christian X s Vej 0,9 Etablering af cykelstier/fællesstier langs Christian X s vej i Haderslev. Samtidig indsnævres vejprofilet, så der bliver sammenhæng mellem den ønskede hastighed og vejens udseende. Haderslev Kommune: Nyt skoledistrikt sikker skolevej 1,6 Projektet omfatter sikring af skolevej i Haderslev mellem den nordvestlige del af Haderslev og Favrdalsskolen. En stor del heraf er etablering af 900 meter cykelsti. Hertil kommer en række mindre delprojekter, der skal sikre krydsninger med større veje, rampetilslutninger mv. Kerteminde Kommune: Etablering af cykelsti langs Bycentervej Cykelstiprojektet omfatter etablering af 670 meter enkeltrettet cykelsti langs Bycentervej, der er en central skolevejsstrækning i Munkebo. Projektet omfatter også reetablering af fortov og forstærkning af vejkasse. Grundet skolesammenlægning forventes en øget brug af strækningen som skolevej. Kolding Kommune: Kolding Cykelby del 3 Projektet søger at sikre en koordineret cykelfremmeindsats. Cykelby 3 er sammensat af 4 delprojekter, hvoraf flere dele falder i forlængelse af det tidligere cykelbyprojekt del 2. 1,2 3,0

10 10 af Cykelture mellem hjem og skole. Skolerne har udarbejdet trafikpolitik. Nu gennemgås nærområder omkring skoler med henblik på forbedringer af afmærkning, skiltning mv. Opfølgning med kampagne for at børnene i større omfang går eller cykler til skole. 2. Analyser med henblik på vurdering af mulighederne for skift fra bil til cykel mellem motorvejsfrakørsler og Kolding. 3. Udarbejdelse af informationsmateriale om stiruter i naturområder. 4. Anlæg af i alt 2.5 km ny cykelsti og cykelbaner fordelt på 4 forskellige vejstrækninger. Langeland Kommune: Ny cykelsti Simmerbølle-Tullebølle og sideudvidelse i tilslutning Simmerbølle 2,1 Projektet omfatter anlæg af en dobbeltrettet sti imellem Simmerbølle og Tullebølle, nordøst for Rudkøbing. Dog etableres der 0,7 m breddeudvidelse af kantbaner på en strækning over ca. 350 m i den nordlige del af Simmerbølle. Langeland Kommune: Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej 1,4 Den dobbeltrettede cykelsti etableres i en bredde på 2,50 meter med minimum 1,5 meter skillerabat. Cykelstien etableres langs det sydlige ben på den østlige side af vejen. Desuden etableres der dobbeltrettet cykelsti mellem Brovejen og Løkkeby Strandvej. Krydsning af Brovejen kan ske i to tempi ved brug af krydsningshellen, som etableres med et opholdsareal på 2,5 meter gange 3,0 meter. Nordfyns Kommune: På cykel fra Odense til Otterup hallen 0,9 Projektet omfatter anlæg af en 1,9 km. lang dobbeltrettet cykelsti, der skaber forbindelse med eksisterende sti syd for Daugstrupkrydset og med Otterup ved adgang til Otteruphallen. Nyborg Kommune: Dobbeltrettet cykelsti, Frørup Ørbæk 3,6 Cykelstiprojektet omfatter etablering af en 3,6 km. lang dobbeltrettet cykelsti, mellem landsbyerne Frørup og Ørbæk. Etablering af denne strækning vil sikre skolevejen for børn til både Ørbæk Skole og Frørup Skole. Odense Kommune: Stikrydsning ved Volderslevvej/Dahlsvej 2,1 Der etableres krydsningsheller på Volderslevvej, således at krydsning af vejen mellem de enkeltrettede cykelstier langs Volderslevvej kan foretages i to tempi og dermed mere sikkert. Svendborg Kommune: Cykling, sundhed og regional vækst 4,4 Projekter til cykelfremme fordelt på 2 delprojekter: Øget cykelbrug i landdistrikter ved etablering af 2 minus 1 veje og shared

11 11 af 13 space i byer/landsbyer fordelt på tre projektlokaliteter. Endvidere kampagneaktiviteter i tre skoledistrikter, etablering af cykelbusser, cykelmekaniker workshops mv. Højklassede cykelparkeringspladser (hyperskure) for elever på Svendborg Gymnasium. Sønderborg Kommune, Landdistriktudvalget: Øget cykelpendling på vejen mod bæredygtige landsbyer 0,1 Projektet har til formål at øge cykelpendling og tager udgangspunkt i to områder i Sønderborg Kommune, der arbejder på at blive bæredygtige landsbyer: Broager og halvøen Kær. I den forbindelse er der fokus på tre delprojekter: Etablering af et aflåst cykelskur i Broager, ændret skiltning og afmærkning på Vestermarksvej mellem Sønderborg og halvøen Kær og bedre skiltning for cykelturisterne. Tønder Kommune: Sammenhængende cykelsti syd for Skærbæk 1,3 Der etableres en dobbeltrettet sti langs Gesingvej, fra Genvejen til Randerupvej. Ved etablering af stien skabes sammenhæng mellem to eksisterende cykelstier, der forbinder Skærbæk med Mjolden og Døstrup. Tønder Kommune: Stikrydsning ved Trælborg, Bredebro 3,1 Projektets formål er at øge sikkerheden og trygheden for cyklister og forbedre muligheden for at krydse Hovedvejen. Projektet vil særligt tilgodese skolebørn. Der etableres et minikanaliseringsanlæg med krydsningshelle til cyklende. Dermed bliver det muligt at krydse 1 færdselsåre ad gangen. Der etableres en kort cykelsti frem mod krydsningshellerne. Vejen Kommune: Forbedrede cykelvaner i Holsted 1,3 Cykelstiprojektet omfatter etablering af ca. 1,4 km lange enkeltrettede cykelstier langs Søndergade i Holsted Stationsby samt cyklistforbedringer langs Nørregade i Holsted. Formålet er at skabe tryghed og forbedret trafiksikkerhed for cyklisterne i Holsted. Vejen Kommune: Rekreativ cykelsti på dele af klejnbanen mellem Rødding og Brændstrup 2,4 Cykelstiprojektet omfatter etablering af en 4,5 km lang dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Brændstrup. Cykelstien har et stort rekreativt potentiale, og den formodes også at kunne øge cykelpendling til arbejde-indkøb og skole-fritid. Tværgående

12 12 af 13 Projekt Cyklistforbundet: Koordinering og udvikling af de rekreative cykelruter Mio.kr. 1,8 Der tilvejebringes en koordinering af de rekreative cykelruters vedligeholdelse og videre udvikling. Koordineringen sikres gennem et antal regionalt forankrede konsortier, som kan varetage opgaver inden for områderne: kvalitetsudvikling, markedsføring, dokumentation, uddannelse af stiinspektører samt tværkommunal og national koordinering. Konsortierne etableres og udvikles i samarbejde med kommuner, regioner, friluftsorganisationer, regionale turismeudviklingsselskaber og øvrige interessenter. I projektets forløb etableres og opbygges regionale konsortier mellem kommuner og turismebranche. Der skaffes viden om, hvor der reelt er potentiale og udviklingsperspektiv. Der skabes sammenhæng og synergi mellem eksisterende udviklings- og turismeprojekter samt igangsættes fysisk vedligehold og videreudvikling på relevante ruter. Cyklistforbundet: Nye cyklister giver mindre trængsel, viden 1,3 Cyklistforbundet har gennem Vi Cykler Til Arbejde adgang til en viden, der kan skabe konkrete oplysninger om hvilke overvejelser, der indgår i et transportvaneskift. Der skal sættes fokus på, hvad der får folk op på cyklen, hvad der får dem til at blive ved eller holde op, hvilke problemer og barrierer, der opstår, og hvordan disse kan overvindes. Projektet indeholder formidling af den opnåede viden og erfaring, som vil være rettet mod kommuner og andre, der ønsker at reducere trængsel og forbedre folkesundhed ved at skabe flere nye cyklister. Incentive: Cykel-TERESA 0,1 Projektet vil bygge videre på den nye TERESA model (der bruges til samfundsøkonomiske analyser) og gøre den mere anvendelig for personer, der ikke har et indgående kendskab til modellen i forvejen og ikke er regnearksspecialister. I Cykel-TERESA kan brugerne på en let måde klikke sig frem og taste informationer om et projekt ind i modellen. På den måde kan man lave en basal cost-benefit analyse af projektet uden at have indgående kendskab til alle de mange komplicerede detaljer i TERESA modellen. Kræftens Bekæmpelse: Danmark Cykler Sammen 4,6 Projektet understøtter investeringer i cykelinfrastrukturen gennem en national kampagne og med inddragelse af lokale events, ny teknologi, sociale medier, målrettede værktøjer og budskaber. Projektet er et samarbejde mellem fire kommuner (Odense, Aarhus, Fredericia og Frederiksberg), tre sundhedsorganisationer (Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen) og to forskningsinstitutioner (KU Science og DTU Transport). Projektets indsatsområder er: National kampagne med to årlige markedsføringsfremstød i landsdækkende medier samt en netportal med aktive links til brug af interaktivt netværk og sociale medier. Lokale events: To events hvert år, som gennemføres lokalt over hele landet Digital cykelcoaching: Direkte kommunikation via sms og mail for at støtte

13 13 af 13 enkeltpersoner i udfordringerne med at skifte fra bil til cykel. Trafitec ApS: Konflikter mellem højresvingende motorkøretøjer og lette trafikanter 0,7 Projektet skal resultere i et bedre grundlag for kvalificeringen af brugen af eksisterende sikkerhedstiltag som eksempelvis tilbagetrukne stopstreger, cykelsignaler, etc. Endvidere forventes projektet at give et bedre grundlag for at udvikle sikkerhedsfremmende tiltag afhængig af, hvor og hvornår højresvingskonflikterne opstår. Empiriske data indsamles på lokaliteter, hvor trafiksammensætningen er varierende i forhold til, hvor meget cykeltrafik dominerer i bybilledet. Indsamlingen sker ved videooptagelser i 8-12 signalregulerede kryds med cykelfaciliteter, hvor der fokuseres på det område, hvor højresvingende motorkøretøjer kan komme i konflikt med lette trafikanter samt en mindre del af strækningen op til konfliktområdet. Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Randers Kommune og Frederikshavn Kommune: Sund på cykel i 4 jyske byer 1,0 Med projekt Sund på cykel i 4 jyske byer ønsker fire kommuner Frederikshavn, Aalborg, Randers og Aarhus at få forældre i børnefamilier til at cykle mere via en kampagne. Tesen er, at hvis der stilles forskellige cykeltyper til rådighed kombineret med en motiverende kampagne og coaching, vil børnefamilier, der normalt benytter bilen, cykle mere, og der vil kunne påvises en sundhedsmæssig gevinst. Projektet er baseret på implementering af cykelbibliotek i forsøgsbyerne, som består af forskellige specialcykler såsom elcykler, foldecykler og cykelanhængere. Projektet skydes i gang med en opstartsevent for hele familien i hver af de fire byer.

Letbane i hovedstaden, busser og cykler

Letbane i hovedstaden, busser og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Letbane i hovedstaden, busser

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL HORSENS KOMMUNE, CYKELPULJEANSØGNING 2014 HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere