DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. juni 2013 Hovedstaden Projekt Albertslund Kommune: Cykelparkering ved Albertslund Station Mio.kr. 0,9 Formålet med projektet er at øge kvaliteten og kapaciteten af cykelparkeringen ved Albertslund Station. Der anlægges ca. 120 nye cykelparkeringspladser. Omkring 90 af disse forventes at kunne blive aflåste og overdækkede. Enkelte gamle stativer udskiftes. Modellen af cykelstativer ændres, således at der opnås et ens udtryk i hele området. Eksisterende overdækninger og pavilloner renoveres. Derudover etableres der ny belægning som følge af anlægsarbejdet med cykelstativerne. Allerød Kommune: Etablering af sammenhængende cykelstinet i Allerød Kommune 2,1 Projektet består i etablering af dobbeltrettet cykelsti på en delstrækning af Kirkeltevej. Denne forbindes med en eksisterende cykelsti på Kirkeltevej til Frederiksborgvej. Den vil blive benyttet som skolesti for elever, der cykler til Skovvangskolen. Den dobbeltrettede cykelsti bliver 550 m lang. Furesø Kommune: Hareskov Station Cykelparkering for pendlere og cykelservice for mountainbikere 0,3 Der skal etableres overdækket cykelparkering tæt på perronen ved Hareskov Station, så cykelpendlere nemt kan komme til og fra toget. Beslutningen om præcis placering tages sammen med DSB. Samtidig ønskes opsat en cykelservicestation. Så både pendlere men også motionscyklister fra Hareskoven kan benytte sig af, at få vasket og evt. repareret cyklen. Furesø Kommune: Super Cykel Parkering Cykel Super P 0,5 Projektet består af en planlægningsfase, hvor projektet afklares, og der udarbejdes et detailprojekt. Der udarbejdes profilerede cykelstativer tæt på Farum station, således at tiden mellem cykelpendling og kollektiv transport (bus og S-tog) reduceres. Det forventes, at der etableres 40 cykel p-pladser ved Farumrutens endepunkt samt 30 pladser ved Farum station. Gate 21: Test en elcykel et storskala projekt blandt 8 kommuner og 8 hospitaler. 3,0 Målsætningen om at konvertere bilture til elcykelture skal opnås gennem tre tiltag: Udvikling af koncept og kampagne for introduktion af elcykler til medarbejdere og borgere (herunder et kampagnekoncept, som efterfølgende kan anvendes af øvrige virksomheder og kommuner i Danmark), storskalaprojekt med implementering af projekt fordelt på 8 kommuner og 8 hospitaler samt dokumentation og formidling af projektets effekter. Projektet munder ud i en cykelkampagne, som motiverer testpersonerne til at cykle dagligt på den lånte elcykel og tracke deres cykelture. Konceptet bygges op om et kampagnewebsite, hvor elcyklisterne i prøveperioden Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 13 registrerer sig som elcyklister på forskellige hold og henter en app (ONtheMOVE), som de skal anvende til at registrere deres elcykelture og antal cyklede kilometer. Københavns Kommune: Ringen ekskl. Frederiksholm Kanal 7,1 Ringen giver mulighed for at cykle hele vejen rundt om Københavns havn i dag er der er der stadig missing links der skal udbedres. Der anlægges en cykel- og gangbro, laves forbedringer af stiforløb og krydsningsmuligheder, samt skilte og belysning. Evt. Wifi/hot spots etableres langs ruten. Projektet henvender sig til både københavnerne og turister. Lyngby-Taarbæk Kommune: Lyngby Station ny cykelparkeringskælder 2,9 Projektet har til formål at skabe flere og bedre cykelparkeringspladser ved Lyngby Station. Anlæg af ny og fremtidssikret cykelparkeringskælder i DSB s eksisterende stationsbygning skal give cyklisterne ca. 740 nye cykelparkeringspladser. Målet er, at det for brugeren er en tryg og god oplevelse at parkere cyklen ved stationen. Projektet udføres i samarbejde med DSB. Naturstyrelsen: Kyststi Vestamager 0,5 Projektets formål er at skabe et sammenhængende forløb på kystdiget ved Vestamager ved at forbinde to eksisterende stistrækninger. I begge ender er der etableret og vedligeholdt stier, mens den midterste del på 4,6 km har været lukket for offentligheden i 68 år, og derfor forudsætter en reetablering. En sammenhængende sti i yderområdet af et naturområde vil være til gavn for både pendlere, motionister og turister. Rudersdal Kommune: Cykelmyggens legeplads 0,9 Rudersdal Kommune ønsker at lave en legeplads for cyklister i form af cykelmyggen Egons univers. Der vil være målrettede aktiviteter på cykellegepladsen til forskellige aldersgrupper: De 1½-6 årige skal lære motorik og at holde balancen, og de 6-9 årige skal lære at bruge en cykelbane, der bruges i færdselsundervisningen. Læring om trafiksikkerhed er et centralt element i projektet. Rudersdal Kommune: Cykling i Rudersdal, Dronninggårds alle 1,4 I 2011 lagde Rudersdal landevej til VM i landevejsløb, og siden hen har kommunen arbejdet med forskellige tiltag, der skal få borgerne til at cykle mere. Der er udarbejdet en handleplan for cyklister og fodgængere. Der etableres 600 m cykelsti på Dronningsgårds Allé, for at gøre stinettet mere sammenhængende. Nordjylland Projekt Mio.kr. Hjørring Kommune: Udvikling af cykeltrafikken Heringaruten, etape 1. 1,4

3 3 af 13 Heringaruten skal skabe sammenhæng mellem boligområderne omkring Idræts Allé, et nyt standsningssted på jernbane ved Hjørring Øst og et større erhvervsområde i den sydøstlige del af byen. Projektet er opdelt i 2 etaper der ansøges om etape 1, som er anlæggelsen af cykelsti langs Frilandsvej og forbedring af forholdene for cyklister i krydset Idræts Alle/Frederikshavnvej. Der planlægges etablering af 650 m cykelsti langs Frilandsvej, etablering af røde cykelfelter i krydset Idræts Alle/Frederikshavnvej, skiltning af ruten, og samtidig planlægges der i forbindelse med ibrugtagningen en gennemførelse af kampagner rettet mod pendlere, beboere og virksomheder i området. Mariagerfjord Kommune: Fra bil til cykel ved Øster Hurup Projektet skal fremme cykelturismen i området omkring Øster Hurup, således at cyklen bliver det fortrukne transportmiddel for turisterne. Et af delmålene er at skabe en sikker forbindelse for skoleelever i Øster Hurup, som skal transporteres til skole i Als. Cykelstien skal anvendes af turister og af beboerne i sommerhusområdet, som er beliggende på hele strækningen fra Als til Øster Hurup. Projektet omfatter etablering af en 2,6 km dobbeltrettet cykelsti og 400 meter enkeltrettede cykelstier. Der etableres 5 krydsningsheller på strækningen. Projektet indeholder en broudvidelse af eksisterende bro. Der etableres desuden cykelrasteplads med borde, bænke, affaldsstativer og luftpumpe ved Haslevgårde Å. Herudover er der i projektet indarbejdet en række adfærdsregulerende tiltag. Disse tiltag er kampagner, markedsføring o.lign. Thisted Kommune: Cykelbaner på Norsvej 3,3 1,3 Der ønskes etableret cykelbaner langs Norsvej fra den sydlige del af Nors mod syd til rundkørslen Norsvej/Skinnerup Mark/Gl. Hanstholmvej/Hanstholmvej. Herfra er der en dobbeltrettet cykelsti langs med rute 26, som har forbindelse ind til Thisted. Norsvej var en del af rute 26 indtil 2006, hvor omfartsvejen åbnede. Norsvej (syd for Nors) er den sydlige indfaldsvej til Nors, og cykeltrafikken mellem Nors og Thisted sker typisk via Norsvej. Strækningen benyttes bl.a. af studerende på Thisted Gymnasium, Thisted Handelsskole, cykelpendling til job mv. Midtjylland Projekt Hedensted Kommune: På cykel til skole i Hedensted Mio.kr. 1,3 Gennem en kombination af nyanlæg af stistrækninger, opgradering af eksisterende stistrækninger, trafiksanering, ny cykelparkering, hastighedsdæmpende foranstaltninger i krydsningspunkter samt kampagner, ønskes forholdene for cyklister i en nyere bydel i Hedensted forbedret. Hedensted Kommune: Snaptun-Glud del af Juelsmindehalvøen og øerne på cykel 2,6 Der etableres dobbeltrettet sti mellem Glud og Snaptun samt 2 minus 1 -vej

4 4 af 13 gennem Glud. Herning Kommune: Herning Cykler - fase 3 4,0 Projektet bygger videre på Herning Cykler fase 1 og 2 og har fortsat korte ture som primært fokusområde. Målgruppen er fortsat pendlere til skoler og uddannelse samt fritidsmotionisterne. Projekterne rummer kampagneelementer og konkrete anlægsprojekter såsom: Supercykelrute fra Tjørring Cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre mod Herning C 2-1 vej på Velhustedvej Cykelsti mellem Skibbild og det nye hospital i Gødstrup Kampagner bredt ud i lokalsamfundene Initiativer for 50+ Kampagne for indvandrerkvinder Lokalkampagne i forbindelse med Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler Synlighed/kampagner Aulum som cykellaboratorium Koncept for Bike-Park-Ride Horsens Kommune: Pendlere og skoleelever på cykel 4,3 Det overordnede formål er fremme af cykeltrafik i Horsens i forlængelse af eksisterende aktiviteter. Cykelturisme og cykelpendling beskrives som nye vinkler i forhold til den hidtidige indsats. Projektet indeholder 3 delprojekter: Delprojekt 1: Etablering af cykelsti og fartdæmpning af delstrækninger med henblik på fremme af cykelpendling fra nyt byudviklingsområde ved Bygholm Sø. Delprojekt 2: Cykelsti på Claus Cortsensgade med henblik på forbedring af forholdene for cyklister mellem de sydlige bydele i Horsens og Horsens Station. Delprojekt 3: Styrkelse af cykelpendlingen mellem Hatting og Horsens ved forbedring af stiforhold og kampagne rettet mod cykling til og fra lokale virksomheder, herunder indkøb af elcykler til kampagne formål. Lemvig Kommune: Cykelrute mellem Høgevej og Christinelystskolen 0,3 Projektet er en kombination af en ny dobbeltrettet sti, farvede kantbaner og ruter ad cykelegnede lokalveje. Projektet forbinder Lemvigs vestlige bydel med banegården og Christinelystskolen i Lemvig. Heldumvej er den vestlige indfaldsvej til Lemvig By, og er derfor relativt befærdet af både personbiltrafik og lastbiltrafik. Vejen er desuden skolevej for elever, der kommer fra det vestlige opland og den nordvestlige del af byen. Hovedformålet med projektet er at sikre denne skolevej for elever, der cykler til skole. Norddjurs Kommune: Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 2,2 Trafiksikkerheden ved krydsning af Ringvejen forbedres for bløde trafikanter ved at øge synligheden af krydsningen. Dette sker ved etablering af en krydsningshelle på Ringvejen imellem sidevejene Kobrovej og Dalsgårdevej. Der etableres endvidere cykelstitilslutninger og små dobbeltrettede strækninger, som skal lede trafikanterne sikkert mod/fra krydsningshellen. Randers Kommune: Sydbyen på to hjul. Randers Cykelby fase 3 3,9 Projektet kan opdeles i 8 delprojekter:

5 5 af Etablering af stiforbindelse under Randersbro for hverdagscyklister og rekreative cyklister. Stien skaber sammenhæng i stinettet og skaber ny forbindelse langs vandet uden krydsning af de 4-sporede veje ved Randersbro. 2. Etablering af cykelsti til Blegen, ny hovedsti til Vorup. Hverdagscyklister og cykelturister vil få glæde af en kortere og mere fremkommelig rute uden mange bomme, som den nuværende sti har. 3. Cykelfaciliteter i sydbyen. Opstilling af punktmæssige faciliteter, der skaber flere muligheder for motion og leg på to hjul og som samtidig understøtter eksisterende faciliteter. 4. Kampagner og mobilitetsplanlægning i 5 skoledistrikter. 5. Katalog, workshop og avis. Som start på kampagneraktiviteter. 6. Ungdoms- og erhvervsuddannelser på cykel i aldersgruppen årige. Temaforløb om cykling i undervisningen mv. Forløb med f.eks. spinning, mountainbike, hverdagscykling og et cykelmarked med involvering af borgere i bydelen. 7. Sundhed og cykling på virksomheder. Bl.a. tilbud om lån af elcykler til medarbejdere som primært er bilister med mere end 5 km på arbejde. 8. Kommunikation om cykling i lokale, regionale og landsdækkende medier. Ringkøbing-Skjern Kommune: Rundt om Ringkøbing Fjord fase 2 cykelturisme i verdensklasse 7,9 Projektets formål er at etablere højklasset cykelinfrastruktur rundt om fjorden gennem stier, information, skilte og servicetilbud samt at øge den rekreative cykling og cykelturismen ved at skabe oplevelser. Projektet skal bringe turister og borgere tættere på naturen og naturen tættere på cyklisterne. Projektet henvender sig desuden til de skoleelever, der cykler til Stauning Skole og Velling Friskole. Projektet omfatter 7,3 km cykelsti mod vest, 9 km cykelsti mod øst, nye cykelløkker mellem hav og fjord, skilte med QR-koder og podcasts til selvguidede ture, cykelpakker i verdensklasse, forankring og synlighed. Samsø Kommune: Færgestier på Samsø 1,2 Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet sti i variabel afstand fra kørevejen mellem færgehavnen i Ballen og Brundby, forbedringer af bygennemfart i Brundby, kyststi mellem færgehavn og Ballen, servicetjek af cykelfaciliteter på Samsø, cykelcenter i færgehavnen samt udviklingsplan for cykelfremme på Samsø. Silkeborg Kommune: Storskalaforsøg med etablering af 2 minus 1 veje på 19,6 km vej i åbent land 0,9 Etablering af 2 minus 1 veje på seks udvalgte strækninger skal forbedre forholdene for potentielle cyklister til overbygningsskoler, fritidsaktiviteter og arbejde/ungdomsuddannelser. Storskalatesten med denne vejtype skal medvirke til viden om fordele og ulemper og ikke mindst hvilke kampagnetiltag der virker for, at trafikanterne forstår afmærkningen så afstribningen reelt skaber mere plads, tryghed og sikkerhed til cyklister og andre lette trafikanter. Kampagner gennemføres, da vejtypen er ukendt for trafikanterne. Silkeborg Kommune: Cykelstier på Balle Kirkevej 3,2

6 6 af 13 Projektets hovedformål er at etablere en sikker cykelforbindelse på Balle Kirkevej, der kan sikre, at skolebørn og beboere i Balle kan færdes sikkert langs med Balle Kirkevej. Balle Kirkevej er den primære færdselsåre gennem Balle by, og forbi Balle Torv samt Balleskolen. Cykelstier på Balle Kirkevej har været et ønske i Silkeborg Kommune i mange år, og cykelstierne har af flere omgange været budgetsat men er blevet udskudt I alt søges tilskud til 1,8 km fælles cykelsti og fortov i hver side. Skanderborg Kommune: Låsby - Sikker på cykel 1,5 Projektet går ud på at afprøve to forskellige forsøgsopstillinger af vejtekniske tiltag omkring Låsby skole, herunder ensretning af veje ved skolen, vejlukninger, hævede flader i kryds samt etablering af bump. Hertil kommer trafiksikkerhedspolitik på skole og børnehave, afholdelse af en tværfaglig trafikdag og lokal forankring af projektet. Desuden etableres 0,9 km cykelbaner permanent. Skive Kommune: Cykelsti langs Viborgvej mellem Dommerby og Skive 1,2 Der ønskes enkeltrettede cykelstier langs med Viborgvej mellem Dommerby og Ny Viborgvej. Strækningen er ca. 1 km. Ca. 1,5 km øst for Skive ligger tre byer: Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby, der i dag udgør et samlet byområde med et indbyggertal på ca indbyggere. Der er gennem de seneste år sket en kraftig udbygning af byområdet med flere byggemodninger. Byerne Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby er internt forbundet med gode cykelstiforbindelser. Området ligger i tæt afstand til Skive by. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter: Cykelturisme i området Fur Glyngøre Mors 0,1 Projektets formål er at øge passagerantallet på Limfjordsbussen, cykelfærgen som sejler i juli og august mellem Glyngøre, Fur og Mors. Der ønskes forbedret cykelparkering ved et af færgelejerne samt bedre skiltning til færgelejerne. Der har i de seneste år været særligt fokus på de rekreative ruter og faciliteter i både Skive og Morsø kommuner, hvilket har ført til, at der i dag er mange muligheder for at opleve naturen på land. Struer Kommune: Humlum Oddesund Syd 18,0 Trafiksikkerheden for cyklisterne mellem Humlum og Oddesund Syd forbedres ved etablering af en dobbeltrettet sti. Stien anlægges med en bredde på 3 meter på den vestlige side af Oddesundvej. Strækningen langs sommerhusområdet anlægges som en fællesvej med en bredde på 4 meter på den eksisterende grusvej. Strækningen omfatter desuden en stibro over eksisterende jernbane. Ved krydset Østerbrogade/Oddesundvej og ved Oddesundbroen tilsluttes stien de eksisterende dobbeltrettede stiforløb. Syddjurs Kommune: Cyklen kommer først til Aarhus 2,1 Syddjurs Kommune ønsker sammen med Aarhus Kommune at anlægge cykelsti

7 7 af 13 over kommunegrænsen på 4,5 km mellem Hornslet og Løgten. Heraf er der beliggende 2,2 km i Syddjurs Kommune på Løgtenvej og Brogårdsvej. Derved opnås der et sammenhængende cykelstinetværk på ca. 20 km mellem Hornslet og Århus C. Det vurderes derved at være muligt at cykle lige så hurtigt på strækningen, som det tager at køre i bil, endda hurtigere i myldretiden. Viborg Kommune: Den Midtjyske Cykelstjerne 3 Skolesti mellem Vroue og Vestfjendsskolen i Vridsted 0,9 Cykelstien mellem Vroue og Vestfjendsskolen i Vridsted giver cykelmulighed langs landevej uden cykelfaciliteter i dag. Skole, fritidsaktiviteter og arbejdspladser er fortrinsvist beliggende i Vridsted. Der ønskes anlagt en fælles cykel- og gangsti på ca. 1,6 km. Viborg Kommune: Den Midtjyske Cykelstjerne 3 Skolesti mellem Vorning og Hammershøj Skole 1,2 Skolestien mellem Vorning og Hammershøj Skole giver tryg cykelmulighed langs landevej, der i dag er uden cykelfaciliteter. Skole, fritidsaktiviteter og arbejdspladser er fortrinsvist beliggende i Hammershøj. Der ønskes anlagt en fælles cykel- og gangsti på ca. 2,2 km. Aarhus Kommune: Cykelbiblioteket 0,1 Cykelbiblioteket skal få flere skolebørn til at cykle gennem en målrettet undervisnings- og eventindsats rettet mod både skoler, skolebørn og forældre. Både balance og rugbrødsmotorkraft er direkte afhængig af, hvorledes cyklen er indstillet. Er cyklen korrekt indstillet bliver det lettere at træde i pedalerne og ikke mindst at orientere sig i trafikken uden at cyklen bliver ustabil og slingrer. Aarhus Kommune: Cyklen kommer først til Aarhus 1,0 Projektet er Aarhus kommunes del af et samarbejdsprojekt med Syddjurs Kommune, der sikrer et sammenhængende stiforløb fra Hornslet til Aarhus. Aarhus Kommunes projekt omfatter etablering af 2000 meter cykelsti fordelt på: 1000 meter lang dobbeltrettet cykelsti på Løgtenvej mellem kommunegrænsen og Kirkeholtvej. 200 meter dobbeltrettet cykelsti på Kirkeholtvej 800 meter dobbeltrettet cykelsti langs Segaltvej Formålet med projektet er at øge cykelpendlingen, herunder at gøre det mere attraktivt at pendle på cykel mellem Hornslet og Aarhus. Sjælland Projekt Mio.kr.

8 8 af 13 Guldborgsund Kommune: Etablering af cykelstier langs Sundby Allé Guldborgsund Kommune ønsker at etablere en 2,4 km lang cykelsti for at skabe sammenhæng i stinettet. Der ønskes en cykelsti i begge sider fra Guldborgvej ned ad Sundby Allé ned til den sydlige del, hvor der i forvejen er cykelbaner. Det er kommunens mål at få flere til at føle sig trygge, når de cykler samt benytte cyklen mere, fx til og fra skole og til Guldborgsundcentret. Køge Kommune: Cykelsti på Egedesvej og bro 1,6 12,5 Dette projekt har grænseflader af forskellige større anlægsprojekter (Kb-Rg, udvidelse af Køge Bugt Motorvej, samt kommunale stianlæg) De løsningsmuligheder, som nu ligger i projektet, er følgende: Såfremt cyklister som følge af kommunens udviklingsplaner for området skal håndteres i rampekrydsene er der enighed med Køge Kommune om, at dette bør ske ved en dobbeltrettet sti i nordsiden. Denne placering vil medføre færrest mulige konfliktpunkter. En forudsætning for etablering af cykelsti gennem rampelyset er, at der ligeledes etableres cykelsti over broen over den kommende jernbane lige nordvest for rampelyset. Vejdirektoratets arbejder omfatter i den forbindelse: Udvidelse af vej- og banebro med ca. 4m Etablering af cyklistfaciliteter i rampelys (signalanlæg m.m.) Udvidelse af vejdæmning. Køge kommune anlægger cykelstier langs Egedesvej, idet Vejdirektoratet dog etablerer stil over og mellem vej- og banebro. Lolland Kommune: Nakskov Cykelby 2013, Hestehoved-Tårs 1,0 Der etableres cykelsti på diget langs Nakskov Fjord fra Hestehovedet til Lindelse på 1,6 kilometer, dette vil forbedre cykelforbindelsen til færgehavnen og samtidig forbedre cykelforbindelsen langs Nakskov Fjord. Næstved Kommune: Borup Ris Stien. Skolesti mellem Fuglebjerg og Sandved 2,2 Borup Ris Skolen består af en afdeling i Sandved og en afdeling i Fuglebjerg. Afdelingen i Sandved omfatter klassetrin fra og med 0. til og med 6. klasse og afdelingen i Fuglebjerg klassetrin fra og med 0. til og med 9. klasse. På grund af klasseoptimering er der børn fra Fuglebjerg, der går i Sandved og børn fra Sandved, der går i Fuglebjerg. Selv om der er relativt kort afstand mellem de to afdelinger, bliver samtlige børn kørt med busser mellem afdelingerne, idet vejstrækningen mellem Sandved og Fuglebjerg er trafikfarlig. Strækningen er faktisk en af de mest ulykkesbelastede vejstrækninger i Næstved Kommune. Projektet omfatter anlæg af cykelsti mellem de to skoler langs Sandvedvej. Næstved Kommune har i 2012 anlagt stier på ca. halvdelen af strækningen, men kommunen mangler midler til at anlægge den resterende strækning på 2,6 km.

9 9 af 13 Syddanmark Projekt Billund Kommune: Billundvej - Cykelsti, Hejnsvig - Gyttegård Plantage Mio.kr. 2,5 Projektets hovedformål er at anlægge en trafiksikker cykelsti langs Billundvej mellem Hejnsvig og Gyttegård Plantage. Det har flere formål: 1. Cyklister på strækningen vil opleve større tryghed, når de færdes på strækningen. 2. Hejnsvig og Billund forbindes af cykelstien 3. Hejnsvig forbindes med det rekreative område i og omkring Gyttegård Plantage. Esbjerg Kommune: Stikrydsning ved Ribe 7,2 Projektet omfatter alene en etablering af en stitunnel under Haderslevvej, der kan føre en dobbeltrettet cykelsti finansieret af Esbjerg Kommune fra den eksisterende cykelsti ved Hundegade (nord for Haderslevvej), videre mod syd frem til Vikingecentret, Roager og Lustrup. Der vurderes ikke at være muligheder for en alm. krydsning i niveau på stedet, da Haderslevvej her ligger væsentligt over terræn og ligger tæt op til jernbanen Ribe-Tønder. Faaborg-Midtfyn Kommune: Dobbeltrettet cykelsti fra Nyborgvej via Energivej til Saugstedlund 0,3 Cykelstiprojektet omfatter etablering af en 300 meter lang dobbeltrettet cykelsti fra Nyborgvej via Energivej til Saugstedlund. Etablering af denne strækning vil blandt andet sikre skolevejen for elever som kommer fra Horne Haderslev Kommune: Bedre forhold langs Christian X s Vej 0,9 Etablering af cykelstier/fællesstier langs Christian X s vej i Haderslev. Samtidig indsnævres vejprofilet, så der bliver sammenhæng mellem den ønskede hastighed og vejens udseende. Haderslev Kommune: Nyt skoledistrikt sikker skolevej 1,6 Projektet omfatter sikring af skolevej i Haderslev mellem den nordvestlige del af Haderslev og Favrdalsskolen. En stor del heraf er etablering af 900 meter cykelsti. Hertil kommer en række mindre delprojekter, der skal sikre krydsninger med større veje, rampetilslutninger mv. Kerteminde Kommune: Etablering af cykelsti langs Bycentervej Cykelstiprojektet omfatter etablering af 670 meter enkeltrettet cykelsti langs Bycentervej, der er en central skolevejsstrækning i Munkebo. Projektet omfatter også reetablering af fortov og forstærkning af vejkasse. Grundet skolesammenlægning forventes en øget brug af strækningen som skolevej. Kolding Kommune: Kolding Cykelby del 3 Projektet søger at sikre en koordineret cykelfremmeindsats. Cykelby 3 er sammensat af 4 delprojekter, hvoraf flere dele falder i forlængelse af det tidligere cykelbyprojekt del 2. 1,2 3,0

10 10 af Cykelture mellem hjem og skole. Skolerne har udarbejdet trafikpolitik. Nu gennemgås nærområder omkring skoler med henblik på forbedringer af afmærkning, skiltning mv. Opfølgning med kampagne for at børnene i større omfang går eller cykler til skole. 2. Analyser med henblik på vurdering af mulighederne for skift fra bil til cykel mellem motorvejsfrakørsler og Kolding. 3. Udarbejdelse af informationsmateriale om stiruter i naturområder. 4. Anlæg af i alt 2.5 km ny cykelsti og cykelbaner fordelt på 4 forskellige vejstrækninger. Langeland Kommune: Ny cykelsti Simmerbølle-Tullebølle og sideudvidelse i tilslutning Simmerbølle 2,1 Projektet omfatter anlæg af en dobbeltrettet sti imellem Simmerbølle og Tullebølle, nordøst for Rudkøbing. Dog etableres der 0,7 m breddeudvidelse af kantbaner på en strækning over ca. 350 m i den nordlige del af Simmerbølle. Langeland Kommune: Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej 1,4 Den dobbeltrettede cykelsti etableres i en bredde på 2,50 meter med minimum 1,5 meter skillerabat. Cykelstien etableres langs det sydlige ben på den østlige side af vejen. Desuden etableres der dobbeltrettet cykelsti mellem Brovejen og Løkkeby Strandvej. Krydsning af Brovejen kan ske i to tempi ved brug af krydsningshellen, som etableres med et opholdsareal på 2,5 meter gange 3,0 meter. Nordfyns Kommune: På cykel fra Odense til Otterup hallen 0,9 Projektet omfatter anlæg af en 1,9 km. lang dobbeltrettet cykelsti, der skaber forbindelse med eksisterende sti syd for Daugstrupkrydset og med Otterup ved adgang til Otteruphallen. Nyborg Kommune: Dobbeltrettet cykelsti, Frørup Ørbæk 3,6 Cykelstiprojektet omfatter etablering af en 3,6 km. lang dobbeltrettet cykelsti, mellem landsbyerne Frørup og Ørbæk. Etablering af denne strækning vil sikre skolevejen for børn til både Ørbæk Skole og Frørup Skole. Odense Kommune: Stikrydsning ved Volderslevvej/Dahlsvej 2,1 Der etableres krydsningsheller på Volderslevvej, således at krydsning af vejen mellem de enkeltrettede cykelstier langs Volderslevvej kan foretages i to tempi og dermed mere sikkert. Svendborg Kommune: Cykling, sundhed og regional vækst 4,4 Projekter til cykelfremme fordelt på 2 delprojekter: Øget cykelbrug i landdistrikter ved etablering af 2 minus 1 veje og shared

11 11 af 13 space i byer/landsbyer fordelt på tre projektlokaliteter. Endvidere kampagneaktiviteter i tre skoledistrikter, etablering af cykelbusser, cykelmekaniker workshops mv. Højklassede cykelparkeringspladser (hyperskure) for elever på Svendborg Gymnasium. Sønderborg Kommune, Landdistriktudvalget: Øget cykelpendling på vejen mod bæredygtige landsbyer 0,1 Projektet har til formål at øge cykelpendling og tager udgangspunkt i to områder i Sønderborg Kommune, der arbejder på at blive bæredygtige landsbyer: Broager og halvøen Kær. I den forbindelse er der fokus på tre delprojekter: Etablering af et aflåst cykelskur i Broager, ændret skiltning og afmærkning på Vestermarksvej mellem Sønderborg og halvøen Kær og bedre skiltning for cykelturisterne. Tønder Kommune: Sammenhængende cykelsti syd for Skærbæk 1,3 Der etableres en dobbeltrettet sti langs Gesingvej, fra Genvejen til Randerupvej. Ved etablering af stien skabes sammenhæng mellem to eksisterende cykelstier, der forbinder Skærbæk med Mjolden og Døstrup. Tønder Kommune: Stikrydsning ved Trælborg, Bredebro 3,1 Projektets formål er at øge sikkerheden og trygheden for cyklister og forbedre muligheden for at krydse Hovedvejen. Projektet vil særligt tilgodese skolebørn. Der etableres et minikanaliseringsanlæg med krydsningshelle til cyklende. Dermed bliver det muligt at krydse 1 færdselsåre ad gangen. Der etableres en kort cykelsti frem mod krydsningshellerne. Vejen Kommune: Forbedrede cykelvaner i Holsted 1,3 Cykelstiprojektet omfatter etablering af ca. 1,4 km lange enkeltrettede cykelstier langs Søndergade i Holsted Stationsby samt cyklistforbedringer langs Nørregade i Holsted. Formålet er at skabe tryghed og forbedret trafiksikkerhed for cyklisterne i Holsted. Vejen Kommune: Rekreativ cykelsti på dele af klejnbanen mellem Rødding og Brændstrup 2,4 Cykelstiprojektet omfatter etablering af en 4,5 km lang dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Brændstrup. Cykelstien har et stort rekreativt potentiale, og den formodes også at kunne øge cykelpendling til arbejde-indkøb og skole-fritid. Tværgående

12 12 af 13 Projekt Cyklistforbundet: Koordinering og udvikling af de rekreative cykelruter Mio.kr. 1,8 Der tilvejebringes en koordinering af de rekreative cykelruters vedligeholdelse og videre udvikling. Koordineringen sikres gennem et antal regionalt forankrede konsortier, som kan varetage opgaver inden for områderne: kvalitetsudvikling, markedsføring, dokumentation, uddannelse af stiinspektører samt tværkommunal og national koordinering. Konsortierne etableres og udvikles i samarbejde med kommuner, regioner, friluftsorganisationer, regionale turismeudviklingsselskaber og øvrige interessenter. I projektets forløb etableres og opbygges regionale konsortier mellem kommuner og turismebranche. Der skaffes viden om, hvor der reelt er potentiale og udviklingsperspektiv. Der skabes sammenhæng og synergi mellem eksisterende udviklings- og turismeprojekter samt igangsættes fysisk vedligehold og videreudvikling på relevante ruter. Cyklistforbundet: Nye cyklister giver mindre trængsel, viden 1,3 Cyklistforbundet har gennem Vi Cykler Til Arbejde adgang til en viden, der kan skabe konkrete oplysninger om hvilke overvejelser, der indgår i et transportvaneskift. Der skal sættes fokus på, hvad der får folk op på cyklen, hvad der får dem til at blive ved eller holde op, hvilke problemer og barrierer, der opstår, og hvordan disse kan overvindes. Projektet indeholder formidling af den opnåede viden og erfaring, som vil være rettet mod kommuner og andre, der ønsker at reducere trængsel og forbedre folkesundhed ved at skabe flere nye cyklister. Incentive: Cykel-TERESA 0,1 Projektet vil bygge videre på den nye TERESA model (der bruges til samfundsøkonomiske analyser) og gøre den mere anvendelig for personer, der ikke har et indgående kendskab til modellen i forvejen og ikke er regnearksspecialister. I Cykel-TERESA kan brugerne på en let måde klikke sig frem og taste informationer om et projekt ind i modellen. På den måde kan man lave en basal cost-benefit analyse af projektet uden at have indgående kendskab til alle de mange komplicerede detaljer i TERESA modellen. Kræftens Bekæmpelse: Danmark Cykler Sammen 4,6 Projektet understøtter investeringer i cykelinfrastrukturen gennem en national kampagne og med inddragelse af lokale events, ny teknologi, sociale medier, målrettede værktøjer og budskaber. Projektet er et samarbejde mellem fire kommuner (Odense, Aarhus, Fredericia og Frederiksberg), tre sundhedsorganisationer (Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen) og to forskningsinstitutioner (KU Science og DTU Transport). Projektets indsatsområder er: National kampagne med to årlige markedsføringsfremstød i landsdækkende medier samt en netportal med aktive links til brug af interaktivt netværk og sociale medier. Lokale events: To events hvert år, som gennemføres lokalt over hele landet Digital cykelcoaching: Direkte kommunikation via sms og mail for at støtte

13 13 af 13 enkeltpersoner i udfordringerne med at skifte fra bil til cykel. Trafitec ApS: Konflikter mellem højresvingende motorkøretøjer og lette trafikanter 0,7 Projektet skal resultere i et bedre grundlag for kvalificeringen af brugen af eksisterende sikkerhedstiltag som eksempelvis tilbagetrukne stopstreger, cykelsignaler, etc. Endvidere forventes projektet at give et bedre grundlag for at udvikle sikkerhedsfremmende tiltag afhængig af, hvor og hvornår højresvingskonflikterne opstår. Empiriske data indsamles på lokaliteter, hvor trafiksammensætningen er varierende i forhold til, hvor meget cykeltrafik dominerer i bybilledet. Indsamlingen sker ved videooptagelser i 8-12 signalregulerede kryds med cykelfaciliteter, hvor der fokuseres på det område, hvor højresvingende motorkøretøjer kan komme i konflikt med lette trafikanter samt en mindre del af strækningen op til konfliktområdet. Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Randers Kommune og Frederikshavn Kommune: Sund på cykel i 4 jyske byer 1,0 Med projekt Sund på cykel i 4 jyske byer ønsker fire kommuner Frederikshavn, Aalborg, Randers og Aarhus at få forældre i børnefamilier til at cykle mere via en kampagne. Tesen er, at hvis der stilles forskellige cykeltyper til rådighed kombineret med en motiverende kampagne og coaching, vil børnefamilier, der normalt benytter bilen, cykle mere, og der vil kunne påvises en sundhedsmæssig gevinst. Projektet er baseret på implementering af cykelbibliotek i forsøgsbyerne, som består af forskellige specialcykler såsom elcykler, foldecykler og cykelanhængere. Projektet skydes i gang med en opstartsevent for hele familien i hver af de fire byer.

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6 REGION HOVEDSTADEN FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. 2.520.000 kr. 6.300.000 kr.

Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. 2.520.000 kr. 6.300.000 kr. Udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. Side 1/16 Region Hovedstaden Allerød Farumrutens

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

R A P P O R T Stiplan November 2009

R A P P O R T Stiplan November 2009 RAPPORT Stiplan November 2009 Stiplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenspil med trafiksikkerhedsstrategien... 5 Indhold... 5 Mål og særlige fokusområder... 7 Skoler og turister særlige fokusområder...

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Grønne Cykelruter i København

Grønne Cykelruter i København Grønne Cykelruter i København Byplanlægger Lotte Bech, Vej & Park, Københavns Kommune, Njalsgade 13, 4.sal, 2300 København S, Tlf. 33 66 34 62, e-post lobec@btf.kk.dk Ingeniør M.IDA Thomas Gätke, Carl

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere