En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn."

Transkript

1 En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^ 1920

2 Midt i August Maaned 1920 modtog Mineralogisk Museum fra Hr. Ingeniør G. MONBERG en Meddelelse om, at man ved Havnearbejderne i»sundkrogen«nordfor Københavns Frihavn var stødt paa et sort, forsteningsførende Lerlag, dækket af Istidsaflejringer. Hr. Docent J. P. J. RAVN, der umiddelbart efter som den første Geolog besøgte Lokaliteten, gjorde her den interessante Opdagelse, at Laget var paleocænt og meget rigt paå velbevarede Forsteninger. Hr. Ingeniør MONBERG fortjener megen Tak, fordi han, ved at henlede Geologernes Opmærksomhed paa Paleocærilaget i Sundkrogen, har frelst denne i høj Grad interessante Lokalitet, der kun i et halvt Aars Tid vil være tilgængelig, fra at forblive upaaagtet. Lokaliteten. Sundkrogen er et af de nordligste Havnebassiner i Københavns Havn, beliggende ud for Østre Gasværk og den ny Indsejling til Kalkbrænderihavnen. Ved de Uddybningsarbejder, der i Øjeblikket er i fuld Gang, føres Gravningen ned gennem Glacialdannelser, væsentlig Moræneler med Indlejringer af Diluvialsand, til en Dybde af 10 m under Havets Niveau. Da der er stærk Vandtilstrømning til Bassinet, er der til Bortledning af Vandet gravet en 1 m dyb Rende løbende langs den sydlige Kajmur. Ved Gravningen af Renden er man naaet ned i det sorte Tertiærlag, og det kan følges paa en Strækning af 140 m, regnet omtrent fra Vestkajen i østlig Retning. Ved de ganske fåa Boringer, der hidtil er udførte, er det konstateret, at Serien af paleocæne Mergellag i det mindste er 4 m tyk. Kalken, hvorpaa Lagene maa hvile, er dog ikke naaet med Sikkerhed.

3 20. 4 A. ROSENKRANTZ : Ny københavnsk Lokalitet for Paleocæn. Bjærgarterne. Hovedmassen af de foreliggende Bjærgarter udgøres af en i vaad Tilstand næsten sort, i tørret Tilstand lysegraa Mergel med et Indhold' af pct. CaCOs. Mergelen viser en tydelig Lagdeling, der fremhæves ved, at sandede og lerede Lag veksler med hverandre. Af Mineralindblandinger lægger man særlig Mærke til talrige Skæl af Muskovit, samt ret hyppige Korn af Glaukonit. Endvidere er sidstnævnte Mineral trængt ind i adskillige Molluskskaller og har farvet dem grønne: Smaa Mængder Svovlkis findes, dels som Korn, dels som større, guldglinsende Partier. Medens Lagseriens øverste Del, som der ganske særlig har været Lejlighed til at undersøge, er meget leret, er de ved Boringerne trufne, dybere liggende Lag mere sandede og kalkholdige (74 pct. CaCOs); tillige.er de stærkt grønligt farvede af Glaukonit. Det er udelukkende i den øvre, lerede Mergel, at der er indsamlet Forsteninger, idet det kun er ganske smaa Boreprøver, der foreligger af de dybere liggende Lag. De omtalte Forsteninger forekommer i stor Mængde, særlig Foraminiferer, Lamellibranchiater og Gastropoder er hyppige, og i Regelen findes de jævnt fordelte i Leret. Enkelte Partier, der udmærker sig ved at være meget glaukonitholdige, er stærkt forsteningsførende; men det meste, der præpareres frem, er Fragmenter. En udmærket Forestilling om den store Rigdom paa Forsteninger faar man ved at underkaste Mergelen en Slæmning. Blandt Slæmmeresterne lægger man særlig Mærke til de talrige Foraminiferer og smaa Gastropoder. Faunaen. Det allerede indsamlede, store Forsteningsmateriale er i Øjeblikket langt fra færdigbearbejdet, og den nedenfor følgende Oversigt over.faunaen gør derfor paa ingen Maade Krav paa at være fuldstændig, idet den kun omfatter Former, som det ikke har voldt særlig Vanskelighed at identificere: Ved fortsat Indsamling paa Lokaliteten og Slæmning af

4 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind5.[1920J 20.5 Mergelen i Laboratoriet vil Materialet sikkert forøges i betydelig Grad, ogsaa med Hensyn til Artsantal. Faunaens Bevaringstilstand er, som tidligere nævnt, god, idet alle Mollusker med Aragonitskal, der udgør Hovedparten af de fundne Forsteninger, har deres Skaller bevarede, endda ofte med den naturlige Farve. Forsteninger, der bestaar af Kalkspat, er i denne Aflejring for det meste porøse og ret skøre. Kun ganske enkelte Skaller bærer Vidnesbyrd om Slid ved Rulning, og de enkelte Tilfælde omfatter saavel Kalkspat- som Aragonitskaller. Angaaende Oplysninger om de nedenfor anførte Forsteninger henvises til følgende Afhandlinger: A. VON KOENEN: Ueber eine paleocåne Fauna von Kopenhagen. Abhandlungen d. konigl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Gottingen. Bd K. A. GRONWALL og P. HARDER:- Paleocæn ved Rugaard. Danm. geol. Undersøg. II. Række. Nr A. ROSENKRANTZ: Craniakalk fra Kjøbenhavns Sydhavn. D. g. U. II. Række. Nr Oversigt over Faunaen. I nedenstaaende Oversigt er opført Elementerne i den hidtil bestemte Fauna fra Sundkrogen sammenlignet med Faunaen i andre danske, paleocæne Mergellag 1 ). ') Fra den paleocæne Mergel i Klinten ved Kerteminde kendes af de i Listen S. 6 8 nævnte Arter Eksemplarer af Pecten sericeus, Nucula densistria, Leda ovoides, Dentaliam rugiferum, Aporrhais gracilis og Ancillaria flexaosa. Kun for den førstnævnte Arts Vedkommende er Bestemmelsen imidlertid- sikker.

5 20. 6 A. ROSENKRANTZ : Ny københavnsk Lokalitet for Paleocæn. Sundkrogen Vestre Gasværk Lellinge Rhizopoda. Nodosaria raphanistrum L.... Denlalina sp. Cristellaria cfr. clypeiformis d'orb... Cristellaria crepidula Ficht Cristellaria cultrata Mont. Anthozoa. Trochocyathusl calcitrapa v. Koen... Vermes. Ditrupa Schlotheimii Rosenkr Crinoidea. Bonrgueticriniis-v.RhizocrinusStilkled Pentacrinus sp Asteroidea. En Del ubestemte Plader EchJnoidea. Cidaris sp... Cyphosoma sp.... Rester af en foreløbig ubestemt Spatangide Rhagasostoma Porina sp... Bryozoa. elegans Marss Brachiopoda. Argiope scabricula v. Koen. Lamellibranchlata. Pinna sp Pecten Prestwichii v. Koen... Pecten sericens Gronw Ostrea sp Exogyra canaliculata Sow?

6 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 5 [1920] Sundkrogen Vestre Gasværk Lellinge Modiola sp Crenella sphaericula v. Koen., Nucula densistria v. Koen Leda crassistria v. Koen Leda ovoides v. Koen Area limopsis v. Koen Area praescabra v. Koen Pectuncalus Cornetii v. Koen.. Venericardia sp. Astarte trigonula v. Koen... Crassatella sp. Lucina lepis v. Koen Lucina sp Cyprina sp Tellina sp Pholadomga sp Corbula cfr. regulbiensis Morr. Teredo sp..? Scaphopoda. Dentalium rugiferum v. Koen. Dentalium undiferuin v. Koen. Gadila intumescens v.koen... Gastropoda. Discohelix Pingelii Mørch Solarium bisulcatum v. Koen. Natica detracta v. Koen Natica detrita v. Koen Natica Lindstroemii v. Koen.. Scalaria Johnstrupii Mørch... Scalaria crassilabris v. Koen.. Scalaria elatior v. Koen Scalaria sp

7 20. 8 A. ROSENKRANTZ : Ny københavnsk Lokalitet for Paleocæn. Sundkrogen. Vestre Gasværk Lellinge Rugaard Cassidaria? elongata v. Koen Fusus densestriatus v. Koen Voluta crenistria v. Koen Ancillaria flexuosa v. Koen Cancellaria angulifera v. Koen Cancellaria curta v. Koen Pleurotoma Koenenii Arkh Pleurotoma Seelandica v. Koen Pleurotoma sp Tornatina plicatella v. Koen Tornatella regularis v. Koen...;... Cinulia ultima v. Koen Cylichna discifera v. Koen.. x? Cephalopoda. Crustacea. Pollicipes sp. (tergum) Pisces...

8 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind5[1920] Af Fiskerester er der, foruden en Tand af den i Faunalisten nævnte Cestracion, tillige fundet enkelte, fragmentariske Tænder af andre Hajer, samt en Mængde endnu ikke bestemte Otoliter. Blandt Elementerne i Sundkrogsfaunaen er Forekomsten af Arter som Ditrupa Schlotheimii, Argiope scabricula, Pecten sericeus, Exogyra canaliculata og Cestracion danicus af en vis Interesse, idet. disse Former ogsaa kendes fra det yngste Danien (»nedre Craniakalk«). De viser ved deres Tilstedeværelse den jævne Overgang fra Danienet til de yngre Paleocændannelser. Sundkrogslokaliteten er af stor Betydning for vort Kendskab til de paleocæne Lag under København og viser sammen med Forekomsten ved Vestre Gasværk 1 ), at ret bløde paleocæne Mergellag pletvis findes under Byomraadets Glacialdannelser, skaanede af Indlandsisen. Der er nemlig ingen Grund til at antage, at Lagserien i Sundkrogen skulde være en løs Flage i Morænen; herimod taler bl. a. Lagenes store horizontale Udstrækning. Naar man vil sammenligne den nyopdagede Lokalitet med tidligere kendte Forekomster, bemærker man hurtigl den store Lighed med Vestre Gasværk-Lokaliteten. Dels er der en vis Lighed mellem Bjærgarterne, dels er ogsaa Faunaen, som det ses af Listen, overensstemmende. Noget fjærnere staar den ny Lokalitet i faunistisk Henseende fra Lellinge, Kerteminde og Rugaard. Den paleocæne Mergelforekomst i Sundkrogen, om hvis horizontale Udstrækning vi i Øjeblikket ved meget lidt, gør det i høj Grad sandsynligt, at ROSENKJÆR har Ret, naar han hævder, at han i Halvfemserne, da man byggede Københavns Frihavn, i Udgravningerne har iagttaget et sort Tertiærlag af 2 m's Mægtighed, hvilende paa»saltholmskalken«. Dette Tertiærlag, der hidtil ikke er bleven nær- *) Se K. A. GRONWALL : Forsteningsførende Blokke etc. Side 44. D. g. U. II. Række Nr

9 A. ROSENKRANTZ: Ny københavnsk Lokalitet for Paleocæn. mere behandlet, i Litteraturen, har jeg i et nylig publiceret Arbejde 1 ) ment at maatte parallelisere med Vestre Gasværkslagene, væsentlig paa Grundlag af ROSENKJÆR'S skriftlige Opgivelser 2 ). Der kan sikkert ikke være megen Tvivl om, at Laget i Frihavnen har stemt overens med Laget i Sundkrogen, der atter ækvivalerer Vestre Gasværk-Lagene, og saaledes har udgjort den sydligste Del af det paleocæne Mergelomraade, som man nu har Lejlighed til at undersøge nærmere paa den nyopdagede Lokalitet. Lejringsforholdene i Sundkrogen er i Øjeblikket ikke fuldt oplyste; men man maa haabe, at der ved Boringer kan skaffes fuld Klarhed over Mergellagenes Paalejring paa Craniakalken. Denne danner nemlig uden Tvivl Underlaget for Mergellagene, idet den er kendt fra de nærliggende Lokaliteter Frihavnen og Østre Gasværk. København, September ') Se A. ROSENKRANTZ: Craniakalk fra Kjøbenhavns Sydhavn. Side 56 D. g. U. II. Række. Nr *) Se H. N. ROSENKJÆR: Fra Frihavnens Bund. Side 14.»Naturen og Mennesket«

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 34. årg. nr. 4 Oktober 2008

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 34. årg. nr. 4 Oktober 2008 STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 34. årg. nr. 4 Oktober 2008 Mælkevejen som den formodes at se ud, hvis man kunne betragte den udefra. Men har Mælkevejens spiral-arme betydning for Jordens

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Koralrevet ved Faxe. Det grænseløse kridthav i en drivhusverden

Koralrevet ved Faxe. Det grænseløse kridthav i en drivhusverden Koralrevet ved Faxe Det grænseløse kridthav i en drivhusverden I kridttiden er der uendelig varmt på Jordens overflade. Koncentrationen af kuldioxid er i visse perioder fire gange højere end i dag og vandstanden

Læs mere

Den virkelige lokale tid

Den virkelige lokale tid Den virkelige lokale tid Af Peter Øhrstrøm Center for Filosofi og Videnskabsteori Aalborg Universitet I det moderne undervisningssystem præsenteres et tidsbegreb, som er abstrakt i matematisk henseende.

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

Landskabets udvikling i Danmark

Landskabets udvikling i Danmark Landskabets udvikling i Danmark Fra natur- til kulturlandskab Vadehavet Den dynamiske jordbund Bylandskabet Fra natur- til kulturlandskab Landskabets fremtræden på et givet tidspunkt er resultatet af et

Læs mere

Nok til både én og to?

Nok til både én og to? Nok til både én og to? I Sct Olai kirkes søndre sideskib findes den murede begravelse nr. 4, der tilhørte først Jens Bech, og siden Nicolay Dahl. I 1743 blev Dahls svigerinde begravet i krypten sammen

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere