En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn."

Transkript

1 En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^ 1920

2 Midt i August Maaned 1920 modtog Mineralogisk Museum fra Hr. Ingeniør G. MONBERG en Meddelelse om, at man ved Havnearbejderne i»sundkrogen«nordfor Københavns Frihavn var stødt paa et sort, forsteningsførende Lerlag, dækket af Istidsaflejringer. Hr. Docent J. P. J. RAVN, der umiddelbart efter som den første Geolog besøgte Lokaliteten, gjorde her den interessante Opdagelse, at Laget var paleocænt og meget rigt paå velbevarede Forsteninger. Hr. Ingeniør MONBERG fortjener megen Tak, fordi han, ved at henlede Geologernes Opmærksomhed paa Paleocærilaget i Sundkrogen, har frelst denne i høj Grad interessante Lokalitet, der kun i et halvt Aars Tid vil være tilgængelig, fra at forblive upaaagtet. Lokaliteten. Sundkrogen er et af de nordligste Havnebassiner i Københavns Havn, beliggende ud for Østre Gasværk og den ny Indsejling til Kalkbrænderihavnen. Ved de Uddybningsarbejder, der i Øjeblikket er i fuld Gang, føres Gravningen ned gennem Glacialdannelser, væsentlig Moræneler med Indlejringer af Diluvialsand, til en Dybde af 10 m under Havets Niveau. Da der er stærk Vandtilstrømning til Bassinet, er der til Bortledning af Vandet gravet en 1 m dyb Rende løbende langs den sydlige Kajmur. Ved Gravningen af Renden er man naaet ned i det sorte Tertiærlag, og det kan følges paa en Strækning af 140 m, regnet omtrent fra Vestkajen i østlig Retning. Ved de ganske fåa Boringer, der hidtil er udførte, er det konstateret, at Serien af paleocæne Mergellag i det mindste er 4 m tyk. Kalken, hvorpaa Lagene maa hvile, er dog ikke naaet med Sikkerhed.

3 20. 4 A. ROSENKRANTZ : Ny københavnsk Lokalitet for Paleocæn. Bjærgarterne. Hovedmassen af de foreliggende Bjærgarter udgøres af en i vaad Tilstand næsten sort, i tørret Tilstand lysegraa Mergel med et Indhold' af pct. CaCOs. Mergelen viser en tydelig Lagdeling, der fremhæves ved, at sandede og lerede Lag veksler med hverandre. Af Mineralindblandinger lægger man særlig Mærke til talrige Skæl af Muskovit, samt ret hyppige Korn af Glaukonit. Endvidere er sidstnævnte Mineral trængt ind i adskillige Molluskskaller og har farvet dem grønne: Smaa Mængder Svovlkis findes, dels som Korn, dels som større, guldglinsende Partier. Medens Lagseriens øverste Del, som der ganske særlig har været Lejlighed til at undersøge, er meget leret, er de ved Boringerne trufne, dybere liggende Lag mere sandede og kalkholdige (74 pct. CaCOs); tillige.er de stærkt grønligt farvede af Glaukonit. Det er udelukkende i den øvre, lerede Mergel, at der er indsamlet Forsteninger, idet det kun er ganske smaa Boreprøver, der foreligger af de dybere liggende Lag. De omtalte Forsteninger forekommer i stor Mængde, særlig Foraminiferer, Lamellibranchiater og Gastropoder er hyppige, og i Regelen findes de jævnt fordelte i Leret. Enkelte Partier, der udmærker sig ved at være meget glaukonitholdige, er stærkt forsteningsførende; men det meste, der præpareres frem, er Fragmenter. En udmærket Forestilling om den store Rigdom paa Forsteninger faar man ved at underkaste Mergelen en Slæmning. Blandt Slæmmeresterne lægger man særlig Mærke til de talrige Foraminiferer og smaa Gastropoder. Faunaen. Det allerede indsamlede, store Forsteningsmateriale er i Øjeblikket langt fra færdigbearbejdet, og den nedenfor følgende Oversigt over.faunaen gør derfor paa ingen Maade Krav paa at være fuldstændig, idet den kun omfatter Former, som det ikke har voldt særlig Vanskelighed at identificere: Ved fortsat Indsamling paa Lokaliteten og Slæmning af

4 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind5.[1920J 20.5 Mergelen i Laboratoriet vil Materialet sikkert forøges i betydelig Grad, ogsaa med Hensyn til Artsantal. Faunaens Bevaringstilstand er, som tidligere nævnt, god, idet alle Mollusker med Aragonitskal, der udgør Hovedparten af de fundne Forsteninger, har deres Skaller bevarede, endda ofte med den naturlige Farve. Forsteninger, der bestaar af Kalkspat, er i denne Aflejring for det meste porøse og ret skøre. Kun ganske enkelte Skaller bærer Vidnesbyrd om Slid ved Rulning, og de enkelte Tilfælde omfatter saavel Kalkspat- som Aragonitskaller. Angaaende Oplysninger om de nedenfor anførte Forsteninger henvises til følgende Afhandlinger: A. VON KOENEN: Ueber eine paleocåne Fauna von Kopenhagen. Abhandlungen d. konigl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Gottingen. Bd K. A. GRONWALL og P. HARDER:- Paleocæn ved Rugaard. Danm. geol. Undersøg. II. Række. Nr A. ROSENKRANTZ: Craniakalk fra Kjøbenhavns Sydhavn. D. g. U. II. Række. Nr Oversigt over Faunaen. I nedenstaaende Oversigt er opført Elementerne i den hidtil bestemte Fauna fra Sundkrogen sammenlignet med Faunaen i andre danske, paleocæne Mergellag 1 ). ') Fra den paleocæne Mergel i Klinten ved Kerteminde kendes af de i Listen S. 6 8 nævnte Arter Eksemplarer af Pecten sericeus, Nucula densistria, Leda ovoides, Dentaliam rugiferum, Aporrhais gracilis og Ancillaria flexaosa. Kun for den førstnævnte Arts Vedkommende er Bestemmelsen imidlertid- sikker.

5 20. 6 A. ROSENKRANTZ : Ny københavnsk Lokalitet for Paleocæn. Sundkrogen Vestre Gasværk Lellinge Rhizopoda. Nodosaria raphanistrum L.... Denlalina sp. Cristellaria cfr. clypeiformis d'orb... Cristellaria crepidula Ficht Cristellaria cultrata Mont. Anthozoa. Trochocyathusl calcitrapa v. Koen... Vermes. Ditrupa Schlotheimii Rosenkr Crinoidea. Bonrgueticriniis-v.RhizocrinusStilkled Pentacrinus sp Asteroidea. En Del ubestemte Plader EchJnoidea. Cidaris sp... Cyphosoma sp.... Rester af en foreløbig ubestemt Spatangide Rhagasostoma Porina sp... Bryozoa. elegans Marss Brachiopoda. Argiope scabricula v. Koen. Lamellibranchlata. Pinna sp Pecten Prestwichii v. Koen... Pecten sericens Gronw Ostrea sp Exogyra canaliculata Sow?

6 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 5 [1920] Sundkrogen Vestre Gasværk Lellinge Modiola sp Crenella sphaericula v. Koen., Nucula densistria v. Koen Leda crassistria v. Koen Leda ovoides v. Koen Area limopsis v. Koen Area praescabra v. Koen Pectuncalus Cornetii v. Koen.. Venericardia sp. Astarte trigonula v. Koen... Crassatella sp. Lucina lepis v. Koen Lucina sp Cyprina sp Tellina sp Pholadomga sp Corbula cfr. regulbiensis Morr. Teredo sp..? Scaphopoda. Dentalium rugiferum v. Koen. Dentalium undiferuin v. Koen. Gadila intumescens v.koen... Gastropoda. Discohelix Pingelii Mørch Solarium bisulcatum v. Koen. Natica detracta v. Koen Natica detrita v. Koen Natica Lindstroemii v. Koen.. Scalaria Johnstrupii Mørch... Scalaria crassilabris v. Koen.. Scalaria elatior v. Koen Scalaria sp

7 20. 8 A. ROSENKRANTZ : Ny københavnsk Lokalitet for Paleocæn. Sundkrogen. Vestre Gasværk Lellinge Rugaard Cassidaria? elongata v. Koen Fusus densestriatus v. Koen Voluta crenistria v. Koen Ancillaria flexuosa v. Koen Cancellaria angulifera v. Koen Cancellaria curta v. Koen Pleurotoma Koenenii Arkh Pleurotoma Seelandica v. Koen Pleurotoma sp Tornatina plicatella v. Koen Tornatella regularis v. Koen...;... Cinulia ultima v. Koen Cylichna discifera v. Koen.. x? Cephalopoda. Crustacea. Pollicipes sp. (tergum) Pisces...

8 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind5[1920] Af Fiskerester er der, foruden en Tand af den i Faunalisten nævnte Cestracion, tillige fundet enkelte, fragmentariske Tænder af andre Hajer, samt en Mængde endnu ikke bestemte Otoliter. Blandt Elementerne i Sundkrogsfaunaen er Forekomsten af Arter som Ditrupa Schlotheimii, Argiope scabricula, Pecten sericeus, Exogyra canaliculata og Cestracion danicus af en vis Interesse, idet. disse Former ogsaa kendes fra det yngste Danien (»nedre Craniakalk«). De viser ved deres Tilstedeværelse den jævne Overgang fra Danienet til de yngre Paleocændannelser. Sundkrogslokaliteten er af stor Betydning for vort Kendskab til de paleocæne Lag under København og viser sammen med Forekomsten ved Vestre Gasværk 1 ), at ret bløde paleocæne Mergellag pletvis findes under Byomraadets Glacialdannelser, skaanede af Indlandsisen. Der er nemlig ingen Grund til at antage, at Lagserien i Sundkrogen skulde være en løs Flage i Morænen; herimod taler bl. a. Lagenes store horizontale Udstrækning. Naar man vil sammenligne den nyopdagede Lokalitet med tidligere kendte Forekomster, bemærker man hurtigl den store Lighed med Vestre Gasværk-Lokaliteten. Dels er der en vis Lighed mellem Bjærgarterne, dels er ogsaa Faunaen, som det ses af Listen, overensstemmende. Noget fjærnere staar den ny Lokalitet i faunistisk Henseende fra Lellinge, Kerteminde og Rugaard. Den paleocæne Mergelforekomst i Sundkrogen, om hvis horizontale Udstrækning vi i Øjeblikket ved meget lidt, gør det i høj Grad sandsynligt, at ROSENKJÆR har Ret, naar han hævder, at han i Halvfemserne, da man byggede Københavns Frihavn, i Udgravningerne har iagttaget et sort Tertiærlag af 2 m's Mægtighed, hvilende paa»saltholmskalken«. Dette Tertiærlag, der hidtil ikke er bleven nær- *) Se K. A. GRONWALL : Forsteningsførende Blokke etc. Side 44. D. g. U. II. Række Nr

9 A. ROSENKRANTZ: Ny københavnsk Lokalitet for Paleocæn. mere behandlet, i Litteraturen, har jeg i et nylig publiceret Arbejde 1 ) ment at maatte parallelisere med Vestre Gasværkslagene, væsentlig paa Grundlag af ROSENKJÆR'S skriftlige Opgivelser 2 ). Der kan sikkert ikke være megen Tvivl om, at Laget i Frihavnen har stemt overens med Laget i Sundkrogen, der atter ækvivalerer Vestre Gasværk-Lagene, og saaledes har udgjort den sydligste Del af det paleocæne Mergelomraade, som man nu har Lejlighed til at undersøge nærmere paa den nyopdagede Lokalitet. Lejringsforholdene i Sundkrogen er i Øjeblikket ikke fuldt oplyste; men man maa haabe, at der ved Boringer kan skaffes fuld Klarhed over Mergellagenes Paalejring paa Craniakalken. Denne danner nemlig uden Tvivl Underlaget for Mergellagene, idet den er kendt fra de nærliggende Lokaliteter Frihavnen og Østre Gasværk. København, September ') Se A. ROSENKRANTZ: Craniakalk fra Kjøbenhavns Sydhavn. Side 56 D. g. U. II. Række. Nr *) Se H. N. ROSENKJÆR: Fra Frihavnens Bund. Side 14.»Naturen og Mennesket«

Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger

Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger i Jylland. Af.T. P..T_ RAVN. Trods den store Udbredelse, T erti æra fl ej ringern e har paa den jydske Halvø, kendte man indtil den senere Tid dog kun forholdsvis

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Om det i Københavns Havn ved Knippelsbro fundne Yngste Danien.

Om det i Københavns Havn ved Knippelsbro fundne Yngste Danien. Om det i Københavns Havn ved Knippelsbro fundne Yngste Danien. Af K. BRUNNICH NIELSEN. JL/a der i Sommeren og Efteraaret 1909 foretoges Uddybningsarbejder ved Vestsiden af den nye Knippelsbro i København,

Læs mere

De københavnske Grønsandslag og deres Placering i den danske Lagrække.

De københavnske Grønsandslag og deres Placering i den danske Lagrække. De københavnske Grønsandslag og deres Placering i den danske Lagrække. Med et Skema over det danske Paleocæn. af Alfred Rosenkrantz. i Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 23. j&7 --. "^s.

Læs mere

Faunaen i Cerithiumkalken og det hærdnede Skrivekridt i Stevns Klint.

Faunaen i Cerithiumkalken og det hærdnede Skrivekridt i Stevns Klint. Faunaen i Cerithiumkalken og det hærdnede Skrivekridt i Stevns Klint.. A f, ALFEED ROSENKKANTZ. I dette Tidsskrift offentliggjorde Forfatteren 1924^) i et Foredragsreferat nogle nye Iagttagelser over Cerithiumkalken

Læs mere

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

Nogle Bemærkninger om det sorte Ler i Grønsandsformationen ved LelIinge

Nogle Bemærkninger om det sorte Ler i Grønsandsformationen ved LelIinge Nogle Bemærkninger om det sorte Ler i Grønsandsformationen ved LelIinge Anledning af Dr. GRaNWALL'S Angivelser herom. Af K. RØRDA~I. I >Sparker Du, sagde Skrædereu osv." November 1908 udkom et meget interessant

Læs mere

Undergrund eller Dybgrund?

Undergrund eller Dybgrund? 218 Mindre Meddelelser. Undergrund eller Dybgrund? Af Victor Madsen. I en Artikel i Politiken i December 1936 gjorde en Indsender opmærksom paa, at det er uheldigt at bruge Betegnelsen»Undergrund«om de

Læs mere

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«.

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Paa et' Møde i Dansk geologisk Forening d. 30. April 1923 har stud. polyt. ALFRED ROSENKRANTZ rettet et personligt Angreb imod mig for mit Forhold til

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN t KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN 25. Xvbr. 1872 20. Marts 1942. (Mindeord ved Mødet d. 20. April 1942.) Som De vel alle ved, døde Dr. BRÜNNICH NIELSEN kort før Paaske. Paa Grund af den store Betydning, som

Læs mere

En foreløbig Meddelelse om Tertiæret ved Brejning paa Sydsiden af Vejle Fjord.

En foreløbig Meddelelse om Tertiæret ved Brejning paa Sydsiden af Vejle Fjord. En foreløbig Meddelelse om Tertiæret ved Brejning paa Sydsiden af Vejle Fjord. Af KNUD ERIKSEN. Mit einer Zusammenfassung. Egnen omkring Vejle Fjord er overordentlig rig paa tertiære Aflejringer; særlig

Læs mere

Undergrundens tektoniske Forhold i København og nærmeste Omegn.

Undergrundens tektoniske Forhold i København og nærmeste Omegn. Qwnteei, l^ecc/tæa Undergrundens tektoniske Forhold i København og nærmeste Omegn. En foreløbig Meddelelse. Af Alfred Rosenkrantz. ^ =t ^7. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 26. 1925.

Læs mere

En Klump sammenkittede Molluskskaller fra Havbunden ved Læsø.

En Klump sammenkittede Molluskskaller fra Havbunden ved Læsø. En Klump sammenkittede Molluskskaller fra Havbunden ved Læsø. Af V. NORDMANN. Det hænder ikke sjældent, at man ved Skrabning med Fiskeredskaber eller lignende paa Havbunden opfisker større eller mindre

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

Om de løse BloklresBetydning for Kendskabet til Danmar]rs Geologi.

Om de løse BloklresBetydning for Kendskabet til Danmar]rs Geologi. Om de løse BloklresBetydning for Kendskabet til Danmar]rs Geologi. Af KARL A. GRONWALL. De løse Sten, der findes paa Jordoverfladen, har altid tiltrukket sig Opmærksomhed, saavel de kæmpemæssige Fly t

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark.

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark. Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark..Af E. M. Nørregaard. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 12. 1917. Oom alle Lande, der er opbyggede af Sediment-Bjergarter, er Danmark fattigt paa

Læs mere

,N og;le Bemærlrninger om deoligocæne

,N og;le Bemærlrninger om deoligocæne ,N og;le Bemærlrninger om deoligocæne og;:rriiocæne Aflejringer, i,jylland~, Af 'b J. P. J. RAVN. Skønt Tertiæraflejring~rne har en' m~get vidudpred~l~e i Jylland 'og-paa mange Punkter, dels ved Kysterne',og

Læs mere

Nematurella-Leret ved Gudbjerg. Gytjeblokkene i Københavns Frihavn

Nematurella-Leret ved Gudbjerg. Gytjeblokkene i Københavns Frihavn Nematurella-Leret ved Gudbjerg og Gytjeblokkene i Københavns Frihavn i" p9jenfloristisk Belysning. Ved K n u d J e s s e n. Nematurella-L e r e t. Af den skalførende Lerart, som C. OTTESEN opdagede 1897

Læs mere

Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale?

Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale? Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale? Af ALFRED ROSENKBANTZ. Forelagt den kvartærgeologiske Klub d. 5. Apru 1937.

Læs mere

Løse Blokke fra Nordtyskland af Stenarter, der indeholde vulkansk Aske.

Løse Blokke fra Nordtyskland af Stenarter, der indeholde vulkansk Aske. Løse Blokke fra Nordtyskland af Stenarter, der indeholde vulkansk Aske. Af KARL A. GRONWALL. (Foredrag holdt i Dansk geo!. Forening 18. Decbr. 1902.). I Slutningen afaar 1902 foretog Undertegnede med Understøttelse

Læs mere

En Trionyx fra Craniak alk-blokke i København.

En Trionyx fra Craniak alk-blokke i København. En Trionyx fra Craniak alk-blokke i København. Af Alfred Rosenkrantz. With an English Summary of the Contents. ^- Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 19. 7 «_ ' ==; "^ 1923. Ansvaret for

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.---

L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.--- L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.--- H. N. Rosenkjær. 24. Aug. 1851-16. Sept. 1907. Nogle Mindeord i Dansk geologisk Forening d. 24. Oktober 1907.-' (Hertil et Portræt.) Da Anlægget af Københavns

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter.

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Af Hans Clausen. Lerarterne er i Forhold til andre Bjergarter karakteriserede ved deres større eller mindre Plasticitet. Bestanddelene i forskellige Lerarter

Læs mere

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909.

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Af MEDDELELSER FRA DANSI( OEOLOOlSI(,FORENINO er tidligere udkommet: Nr. 1 (1894): K. J. V. STEENSTRUP. Om Klitternes Vandring. Udsolgt. Nr. 2 (1895): VICTOR MADSEN.

Læs mere

Nogle Echiniderester. Danmarks Senon og Danien.

Nogle Echiniderester. Danmarks Senon og Danien. Nogle Echiniderester fra Danmarks Senon og Danien. Af K. Brunnich Nielsen. (Hertil en Tavle). v^._ ' -» Æ? Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 29. JS? > :^=* 1925 Ansvaret for Afhandlingernes

Læs mere

Om det saakaldte 'Illastiske Lers Alder.

Om det saakaldte 'Illastiske Lers Alder. Om det saakaldte 'Illastiske Lers Alder. Af J. P. J. RAVN. I en lille foreløbig Meddelelse om de oligocæne og, miocæne Aflejringer i Jylland har jeg for nylig omtalt, at de Aflejringer, mim hidtil har

Læs mere

Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien

Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien Af Henrik S. Jensen (alle fotos, forfatteren) Sangstrup Klint set fra Fornæs-siden På kyststrækningen mellem Fornæs Fyr og Sangstrup

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint.

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Indhold: Sangstrup Karlby Klinter (Århus amt) Side 02 Bredstrup, Sangstrup, Karlby, Gjerrild Klinter (Skov- og Naturstyrelsen)

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden.

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. Af HANS PAULY. Abstract. Some remarks on the determination of refractive indices of minerals by the dispersion method.

Læs mere

Bemærkninger om det østsjællandske Daniens Stratigrafi og Tektonik.

Bemærkninger om det østsjællandske Daniens Stratigrafi og Tektonik. Bemærkninger om det østsjællandske Daniens Stratigrafi og Tektonik. Fremsat i Mødet d. 22. Marts 1937. Af ALFRED ROSENKRANTZ. A. En Boring gennem Danienet i Fakse Bakke. Fakse Bryggeri, der er beliggende

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Mindre Meddelelser. fra Danmarks Geologiske Undersøgelses Borearkiv.

Mindre Meddelelser. fra Danmarks Geologiske Undersøgelses Borearkiv. Mindre Meddelelser. fra Danmarks Geologiske Undersøgelses Borearkiv.,.. Af THEODOK SOEGENFREI. Nr. 16. En tertiær Fauna paa sekundært Leje ved Vrold Skole. I 1933 34 udførtes en Boring ved Vrold Skole

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Oversigt. over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1921.

Oversigt. over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1921. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1921. Mødet den 15 Januar 1921. Hr. Godfred Hansen holdt et af Lysbilleder illustreret Foredrag om sin Slæderejse til

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

særlig i Form af Bønnemalm.

særlig i Form af Bønnemalm. Medd. fra Dansk geo!. Forening. 7. København 1901. 79 Kap. 2. Om Forekomsten af Brunjernsten, særlig i Form af Bønnemalm. 1. 'VAN BEIIU1ELEN, J. M. Les 'accumulations ferrugineuses dans et sous les tourbieres.

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

k ' s 1 \ I > i 1 B *** * 1 '#-"' 71 %%« , % - l?..1 % -al **" - Bl '' ; ' %Ai^. % -*** E&, ' P -"Is -W * ' 4T * ->'' ;^^'^K

k ' s 1 \ I > i 1 B *** * 1 '#-' 71 %%« , % - l?..1 % -al ** - Bl '' ; ' %Ai^. % -*** E&, ' P -Is -W * ' 4T * ->'' ;^^'^K ' E B *** * Bl '' ; ' 1 '#-"' k ' s -W * ' 4T * E&, ' P -"Is I > i 1, % - l?..1 % -al **" - J *.' ;^ 1 \ I fe- 71 %%«->'' ;^^'^K ^^^^-^-jffitok^^fe^,;^^k ^ ^ %Ai^. % -*** AD. CLEMENT. 4. Aug. 1860 16.

Læs mere

Yderligere Bemærlrninger om østersens

Yderligere Bemærlrninger om østersens Yderligere Bemærlrninger om østersens (Osirea edulis L.) Udbredelse i Nutiden. og Fortiden i Havet.omlrring Danlnarlr. Af V. NORDMANN. Da jeg for tre Aar siden i dette Tidsskrift 1) gaven Oversigt over

Læs mere

MELLEM-MIOCÆNE BLOKKE

MELLEM-MIOCÆNE BLOKKE MELLEM-MIOCÆNE BLOKKE FRA ESBJERG. AF E. M. NØRREGAARD. MED 3 TAVLER SAMT RESUMÉ EN FRAN^AIS. MEDDELELSER FRA DANSK GEOLOGISK FORENING. BD. 5. NR. 1. TRYKKES TILLIGE SOM DANMARKS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE.

Læs mere

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte Forblad Om lerindskud i bjælkelag Henning Hansen Tidsskrifter Arkitekten 1932, Ugehæfte 1932 OM LERINDSKUD I BJÆLKELAG Kære Monberg. Tak for Deres Svar, nærmere kommer vi vel ikke Tingene denne Gang. Som

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

Blygangen ved spidlegaard.

Blygangen ved spidlegaard. Blygangen ved spidlegaard. (En Sulfid-Imprægnation i Nexø-Sandstenen.) Af HANS PAULY. I den forløbne vinter har jeg arbejdet noget med malmmikroskopéringi); i forbindelse hermed foreslog prof. A. NOE-NYGAAED

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Spaltedale i Jylland.

Spaltedale i Jylland. Spaltedale i Jylland. Af V. Milthers. Med en Tavle. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 3. Trykkes tillige som Danmarks geologiske Undersøgelse. IV. R. Bd. i. Nr. 3. 1916. Indledende Oversigt.

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT

BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT ERIK THOMSEN THOMSEN, E.: Biofaciesundersøgelser ved Karlby Klint. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 95-99. København, 5. januar 1973. ' Resultaterne

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Carl Malling. .. Mindetale, holdt ved Dansk Geologisk Forenings MØde den 14.' Marts 1927.

Carl Malling. .. Mindetale, holdt ved Dansk Geologisk Forenings MØde den 14.' Marts 1927. _.~._- - ------ ,l Carl Malling. 20. Jan. 1862-1. Marts 1927... Mindetale, holdt ved Dansk Geologisk Forenings MØde den 14.' Marts 1927. Af J. P. J. R a v n. Som det formodentlig vil være Dem ane bekendt,

Læs mere

Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet.

Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet. Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet. Af DAN LAURSEN. Efter at Litorina Havet efter Fastlandstiden var transgredieret ind over Danmark og havde naaet sit Maximum, hævedes Landet op, og vi finder

Læs mere

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN INDHOLD Prøvebeskrivelsen Prøvetyper Mejseltyper, lufthæveboring Prøvekvalitet Farvebedømmelse Fotografering af prøver Udtagning af prøver til GEUS PRØVEBESKRIVELSE

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN Civilingeniør Jesper Aarosiin Hansen Chefkonsulent Lars Møller Markussen Rambøll ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8. november 26 1.

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Dansk Geologisk Forening 1893-1943

Dansk Geologisk Forening 1893-1943 Dansk Geologisk Forening 1893-1943 Efter Oprettelsen af Danmarks Geologiske Undersøgelse i 1888 var Kredsen af geologisk interesserede her i Danmark blevet saa stor, at det var naturligt, at man søgte

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1912 til Maj 1913.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1912 til Maj 1913. \ Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1912 til Maj 1913. 19. Maj 1912. Ekskursion til Jyderup-Egnen. Afrejse fra Hovedbanegaarden KI. 7.55 til Mørkøv, hvorfra man spaserede

Læs mere

Prækvartær-Profilet Nyborg Sprogø Korsør.

Prækvartær-Profilet Nyborg Sprogø Korsør. Prækvartær-Profilet Nyborg Sprogø Korsør. HILMAR Af ØDFM.- I den geologiske Litteratur har der i en Aarrække foreligget Oplysninger om højtliggende Prækvartær omkring Nyborg (VICTOE MADSEN, J. P. J. RAVN

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm.

Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm. Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm. I Nedre Kambriurh. KAJ Af HANSEN. With an English Summary. A. Skåne. Den nedrekambriske Lagserie i Skåne kan i grove Træk inddeles saaledes:

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

J. P. J. RAVN. 30. November Auöusl 1951.

J. P. J. RAVN. 30. November Auöusl 1951. YltM^ ' J. P. J. RAVN 30. November 1866 7. Auöusl 1951. Siden vi sidste Gang samledes til Møde her i Foreningen, er Docent J. P. J. RAVN gaact bort. Han blev Medlem af Foreningen allerede i Stiftelsesaaret,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

NYE PERSPEKTIVER I KENDSKABET TIL DANMARKS MARINE UNG-TERTIÆR

NYE PERSPEKTIVER I KENDSKABET TIL DANMARKS MARINE UNG-TERTIÆR NYE PERSPEKTIVER I KENDSKABET TIL DANMARKS MARINE UNG-TERTIÆR LEIF BANKE RASMUSSEN RASMUSSEN, L. B.: Nye perspektiver i kendskabet til Danmarks marine ung-tertiær. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972,

Læs mere