Evaluering som belutningsmodel for forandring. Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering som belutningsmodel for forandring. Evaluering som beslutningsmodel for forandring."

Transkript

1 Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/10

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Problemformulering...3 Afgrænsning:...3 Metodeovervejelse og definitioner...3 Emnebehandling...4 Hvad er evaluering?...5 Analyse af casens evalueringer...6 Salgstilbud...6 ROI(1)...6 System accept...6 Løsnings accept...8 Feedback/Feedforward...8 ROI(2)...8 Konklusion...9 Perspektivering...9 Litteraturliste...10 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Forandringsledelse, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, Trykt den: 9 Maj 2005 Vejleder: Inge-Maj Ahlgreen Rettigheder: Forfatteren giver tilladelse til udlån og kopiering af materialet i forbindelse med undervisning. Omfang: Denne synopsis indeholder typografiske enheder svarende til 7,5 normal sider Sats: Bilag: Opgaven er sat i Helvetica, 12 punk. Case. Palle Ragn 2/10

3 Indledning Jeg er ansat hos Stibo Catalog som projekt leder og forretnings konsulent, hvor jeg analyserer, forhandler, implementerer og uddanner medarbejdere i globale virksomheder i Europa. Vi anvender et Stibo produceret Content Management system. Jeg har desuden været ansat som team leder for et virtuel team med medarbejdere fra 10 lande hos Hilti ag i Liechtenstein, hvor jeg har administreret teamet og dens anvendelse af et Content Management system. Under mit arbejde er jeg blevet opmærksom på, at kunderne ofte har store vanskeligheder ved at beslutte sig for dels om de ønsker at købe og anvende det af Stibo producerede system samt dels at godkende systemet, når de har besluttet sig. Jeg er derfor blevet interesseret i, hvordan man såvel fra Stibo s som fra kundens side, kan anvende evaluering til at tage beslutninger med. Det handler for Stibo om, hvordan evaluering kan anvendes til at ville sælge et system til en kunde, at godkende leverencen, samt hjælpe kunden til at se fornuften i at anskaffe systemet. Fra kundens side handler det om at kunne evaluere om systemet opfylder de krav, som kunden har sat, samt om at kunne beslutte samt retfærdigøre anskaffelsen af systemet og de derved kommende forandringer i organisationen. Evaluering fører til beslutning, beslutning fører til indførsel af systemet, indførsel af systemet fører til forandring. Dette leder mig hen til følgende problemformulering. Problemformulering Hvordan kan evaluering benyttes som beslutningsmodel for forandring? Afgrænsning: Den evaluering, der tages i anvendelse i et projektforløb med Stibo, er målopfyldelsesevaluering. Denne form for evaluering anvendes primært på det forretningsmæssige plan i produktionsvirksomheder på det private arbejdsmarked, hvor der handles med en vare. Det er ikke den form for evaluering som anvendes til evaluering af forløb på det menneskelige plan som det ses i offentlige virksomheder, f.eks et handlingsforløb, hvor et menneske er i fokus for at ændre adfærd eller få læring. Der er dog et sammenfald, idet mennesker er involveret, og det er disse mennesker, der evaluerer. Metodeovervejelse og definitioner Med udgangspunkt i casen, hvor jeg beskriver handlingsforløbet for definition, anvendelse af evaluering samt beslutningstagning, foretager jeg en analyse for at afdække, hvordan evalueringen blev anvendt, hvilket rationale og begrundelser der lå til grund for evalueringen, virkningen af evalueringen og endelig vil jeg konkluderer, hvorledes disse evalueringer blev anvendt i beslutningsprocessen. Metoden jeg anvender er aktionsforskning (Grenness p. 143), hvor jeg undersøger med henblik på at påvirke feltet. Undersøgelsen baserer jeg på analyse og refleksion fra empiri, som jeg har samlet via min rolle som projektleder og forretningskonsulent hos Stibo i Palle Ragn 3/10

4 Danmark ( ), hvor jeg har stået for analyse, forhandling, implementering og uddannelse med content management systemer i globale virksomheder i Europa. Jeg har taget udgangspunkt i nedenstående teorier og emner. Dahler Larsen, Strømbæk Pedersen (Evaluering) Finn Borum (Organisationsændring) Geert Hofstede (Organisationsændring, kulturelle forskelle) Gitte Haslebo (Organisationsændring, Fusion) Hanne Krogstrup (Evaluering) Emnebehandling Når en kunde skal anskaffe et nyt it-system, fokuserer de ofte kun på selve anskaffelsen og implementeringen, men når jeg analyserer tidligere projekter hos kunder, der har anskaffet et system fra Stibo, viser det sig at hovedparten af ressourceindsatsen ikke ligger i at finde, undersøge, teste, evaluere, uddanne og implementere et system, men at hovedparten af indsatsen ligger i at få tilpasset organisationen til at kunne anvende systemet efterfølgende. De analyser, som jeg har foretaget, har vist, at man kan opdele indsatsen i følgende kategorier: Implementering af Content Management system: 20 % Opbygning af data i det nye system (Migrering): 30 % Organisatoriske ændringer: 50 % Tidligere ændrede man systemerne, så de passede til organisationen, men idag er tendensen, at man anvender systemerne, således som de er tiltænkt og ændrer organisationerne, så de passer til systemet. Ifølge Tesmers transitionsmodel (Hofstede 1999, p ) vil medarbejdere, der bliver udsat for forandring gennemgå en psykologisk process, hvor de går fra benægtelse, over i raseri/skyld, til forhandling og ender i depression, efterhånden som det gamle afsluttes og det nye kommer til. Denne transition er fordelt på følgende fire faser: Der lægges mærke til forandring Forandringen bliver planlagt og forberedt At løse presserende problemer At formalisere forandringer I mit tilfælde er denne model anderledes. Projektet der skal gennmeføres, kommer ikke som en pludselig forandring, der ikke er kendt på forhånd, og mange af de involverede vil være en del af selve projektet. Men konsekvensen, af at der tages et nyt system i anvendelse, kan bevirke nogle af de samme psykologiske faktorer, hvilket har den konsekvens, at medarbejderne gør modstand, som igen fører til et beslutningsvakum for ledelsen. Virksomheder, der ikke normalt gennemfører store ændringer, som påvirker organisationen f.eks fyring af medarbejdere, har en tendens til, at der skal være enighed og fælles fodslav i brugerorganisationen før en beslutning tages. Denne kendsgerning gør, at der kan opstå et dødvande i et projektforløb, hvor evalueringen af systemet leder til forskellige konklusioner (dem, der er for, og dem, der er imod). Når dette sker, vil ledelsen ikke have mulighed for at tage en beslutning. Hvis ledelsen gennemtrumfer beslutningen, Palle Ragn 4/10

5 risikerer de, at medarbejderne yder modstand ved ikke at anvende systemet rigtigt. Ifølge Dahler Larsen (2004) kan forskellige evalueringer benyttes til at give ledelsen det nødvendige vidensgrundlag for at træffe beslutninger. Hvilke evalueringer der er tale om, vil jeg komme ind på i næste afsnit. Hensigten med indførelse af et nyt system er effektiviserede arbejdsgange. Det betyder, at medarbejderne ofte skal flytte afdelinger (fusion), ændre arbejdsgange (proces) og vaner (adfærd). Ændringerne er dels på det faglige plan, det kulturelle plan samt i relationerne til de andre medarbejdere samt eksterne aktører. Haslebo (1998) taler om, at relationerne og dermed de psykiske kontrakter skal genforhandles. Det foregår ved, at man kigger hinanden an og finder ud af, hvordan man skal samarbejde i fremtiden. Magten skal analyseres og fordeles (Ibid, p. 53). Hvad er evaluering? Ifølge Dahler Larsen (2004, p. 9) kan evaluering defineres som en systematisk retrospektiv (tilbageskuende) bedømmelse af gennemførelse, præstationer og udfald i offentlig virksomhed, og det er en bedømmelse, som tiltænkes en rolle i praktiske beslutningssituationer. Ifølge Dahler Larsen (Ibid, p. 9) skaber evaluering anvendt som et instrument for magtudøvelse finalitet. Formål, interesser og aktører er givne, forudsigeligheden er høj, den har en velafgrænset anvendelse, som er dannet ud fra forudliggende intensioner og ressourcer, og den har et entydigt forløb. Ifølge Krogstrup (2003) består evaluering af: Evaluator og evaluander. Evaluering består af kriterier. Kriterier kan defineres før og under forløbet, Kriterierne kan defineres af evaluator eller af evaluerede, Evalueringen kan foretages spørgende eller som interview, Kriterierne kan være kvantitative, kvalitative eller mixede. Evaluerings metoden kan være deliberativ (demokratisk) hvor deltagere fra hele kæden deltager (top-down, stærke-svage) eller metoden kan være responsiv (ud fra samtaler) hvor der ingen løsning/anbefaling er, Resultatet er beskrivende og fortolkning overlades til modtager. Evalueringen kan være kompetence evaluering (i organisatorisk sammenhæng) eller empowerment (personlige kompetencer). Den evalueringsmodel der blev anvendt i casen er målopfyldelsesevaluering jvf. Strømbæk Pedersen (2003, p.76). Formålet med målopfyldelse er kontrol og dokumentation af en bestemt ydelse (ibid p.75), endvidere blev der anvendt taktisk og strategisk evaluering for at kontrollere processen og udfald af evalueringen. Grundelementerne i evaluering kan udtrykkes på følgende måde: 1. Hvad skal vurderes 2. Formålet med evalueringen og for hvem 3. Hvordan skal vurderingen foregå. I det efterfølgende skal der både fra Stibo såvel som hos kunden ses to grupper: Projektgruppen som er de brugere der skal definere/vurdere systemets funktionalitet Palle Ragn 5/10

6 Ledelsen der skal tage beslutningen om salg/anskaffelse af systemet. baseret på projektgruppens subjektive anbefaling samt en objektiv økonomisk vurdering. Relationen mellem projektgrupperne og aktørerne indbyrdes i projektgruppen er symmetrisk, hvorimod relationen mellem en projektorganisation og ledelsen er komplementær (Hermandsen 2004, p.62) Analyse af casens evalueringer I det efterfølgende vil jeg ud fra en analyse af de anvendte evalueringer som Stibo og kunden tog i anvendelse under hændelsesforløbet beskrive, hvad der skete, hvad de baserede sig på og hvorledes belutningsprocessen blev understøttet hvad der stod på spil. Salgstilbud Salgstilbuddet baserer sig på: Et økonomisk såvel som på et presigemæssigt perspektiv. At Stibo ønsker dels at tjene penge og dels at kunne anvende kunden som en reference for yderligere salg/marketing. Hvad kunden kan spare ved at effektivisere deres processer, og dermed reducere deres personale omkostninger, At kunden kan levere et bedre produkt videre i værdikæden, og dermed forhandle bedre priser Ud fra disse parametre kan Stibo få en ide om, hvad kunden kan bære eller er villig til at betale. Parametrene omsættes til et tilbud, som bliver vurderet af ledelsen, som derefter vurderer, om de kan forhøje priserne, eller om prisen skal sænkes for at være sikker på at få ordren. Der er både objektive og subjektive kriterier indlagt i denne vurdering. ROI(1) Som nævnt under salgstilbuddet, så indeholder tilbuddet kun priser (omkostninger), men ingen investerings kalkule (ROI) der viser kunden, hvilke besparelser de får. Kriterierne er derfor subjektive, og tilbuddet kan kun evalueres på, om det løser opgaven. For at kunde kan få en objektiv vurdering, må kunden udarbejde en ROI. Kunden kan anvende ROI en til at vurdere og retfærdiggøre anskaffelsen af systemet. De har alle de nødvendige informationer for at kunne fremstille denne vurdering. Informationerne giver de ikke til Stibo. Såfremt Stibo kendte disse informationer ville det kunne ændre prisen i negativ retning for kunden. I handlingsforløbet i casen blev denne ROI ikke gennemført af kunden. Det havde den konsekvens, at ledelsen ikke havde de nødvendige informationer og argumenter til at gennemtvinge en beslutning overfor brugerne. Såfremt de havde haft disse informationer, kunne de havde været anvendt til at argumentere overfor brugernes modstand mod forandring. System accept At evaluere et komplekst it-system med mange special funktionaliteter der bevirker, at kunden, kan erstatte outsourcede opgaver, og dermed skal redesigne interne funktioner- Palle Ragn 6/10

7 roller og arbejdsprocesser, gør definitionen af kriterier vanskelig. Specielt, når kunden ikke ved, hvordan det nye system virker de har såkaldte blinde pletter. System accepten er de kriterier, som Stibo definerer overfor kunden om, hvornår leverancen er opfyldt. System accepten er vigtig for Stibo, fordi den betyder, at kunden accepterer leverancen med det indhold den har, og samtidig har den en økonomisk effekt. Betalingen er ofte bundet op på gennemførelsen af en system accept og kan ikke bogføres, før system testen er gennemført. System accepten er den sidste købmandstekniske mulighed, kunden har for at få gennemført yderligere ændringer/ønsker ved at forhandle resultatet af evalueringen. Kunden kan holde betalingen tilbage som pressionsmiddel, indtil deres krav er blevet opfyldt. System accepten anvendes af begge parter til at få kvalitet i leverancen. Stibo tester systemet inden leveringen til kunden, således at fejl kan rettes. Evalueringen gentages igen sammen med kunden. Stibo ønsker naturligvis at få systemet godkendt så hurtigt som muligt, så de kan få bogført betalingen men også for at få lukket sagen. Så længe sagen er åben, kan kunden stille krav til yderligere funktionalitet. Selve test fasen er for kunden en glimrende ide, idet "det tager tid at lære eller at det lærte bundfælder sig, indlæg pauser så erkendelsen kan fortolkes (Haslebo 1998, p.41). Dvs at jo længere kunden har adgang til systemet, jo mere vil han lære og vide om systemet, og derigennem finde svagheder, hvilket var tilfældet i test fasen. Da test fasen udløb kunne kunden ikke tage stilling til, om de ville gå videre. Årsagen til dette var, at ikke alle interessenter var positivt instillede. Nogle kunne se, at det ville give dem store frihedgrader og fordele i forhold til deres nuværende tilstand. Andre kunne se de store ændringer, der kom til dem f.eks. overflødiggørelse og overflytning af arbejdsopgaver. En af de centrale konsekvenser ville være ændring af relationer. Som beskrevet i casen, var de eksterne interessenter tidligere medarbejdere, der var skilt ud i en selvstændig organisation. Med indførelsen af det nye system ville de blive overflødige, dels pga. konkurencemæssige priser, dels fordi kunden nu selv kunne varetage den specialist opgave som de stod for. Konsekvensen ville blive forandinger igennem fusion af afdelinger, fyringer og ændringer i arbejdsprocesser. Medarbejderne kunne forestille sig de følelsesmæssige reaktioner, dette ville udløse. For nogle af medarbejderne, som havde personlige venner og daglig kontakt med de eksterne interessenter, var det vigtigt at bibeholde denne relation. Kunden begik i test fasen en alvorlig fejl. De havde selv fået indført klausulen om, at de kunne afbryde samarbejdet under test fasens forløb uden de store økonomiske konsekvenser, men de benyttede sig ikke af den. I stedet for at sige at de ikke kunne tage stilling og som følge heraf overskred deadlinen og dermed automatisk accepterede systemet, skulle de have sagt, at de ikke ønskede systemet. Konsekvensen af dette ville have været en ændring af magten. Nu havde Stibo juridiske belæg for at sende regninger, selvom kunden senere besluttede sig for ikke at ville have systemt. Stibo havde derfor magten til at kunne styre kunden. Havde kunden sagt nej tak, havde situationen været den, at Stibo ville have gjort alt for, at kunden ville fortsætte f.eks. yde flere services, reducere prisen, tilbyde mere funktionalitet de ville kort sagt have krøbet for kunden. Palle Ragn 7/10

8 Løsnings accept Løsnings accept var i modsætning til system accepten kundens kriterier for anskaffelsen af systemet. Kunden kendte ikke de løsninger, de ville blive stillet i udsigt, men kun deres nuværende virkelighed. De beskrev ideal situationen for et nyt system med kendskab til, hvad der ikke fungerede hos dem. Dette gav kunden et dilemma. De beskrev kriterierne til et fremtidigt system set gennem deres nuværende system. Dilemmaet opstår, idet de ikke kendte virkemåden i det nye system, og automatisk ville ønske, at systemet tilpassedes deres organisation, således at de kunne bibeholde deres daværende processer og herigennem minimere forandringen. Men ved at gøre det indskrænkede de samtidig de muligheder, som det nye system tilbød. Kundens sigte var dels at genskabe den virkelighed, som deres brugere kendte, korrigeret for det, der ikke fungerede samt at få så meget ind i systemet som muligt. Stibo er ikke interesseret i at blive målt efter parametre, der er defineret efter et gammelt og ineffektivt system og gamle processer. Det nye system bygger på helt andre processer og vil derfor med temmelig stor sandsynlighed efter kundens mening fejle på mange punkter. Eftersom kunden havde accepteret systemet ved ikke at benytte sig af klausulen om afbrydelse, var den reele værdi af denne evaluering lig nul. Kunden gennemførte alligevel evalueringen, for at brugerne skulle have mulighed for at komme med deres vurdering. Da der var uenighed i den symmetriske relation i brugergruppen, kunne de ikke give en anbefaling til ledelsen. Selvom der her består en komplementær relation pga. magtforholdet, så kunne eller ville ledelsen ikke tage en beslutning, der gik imod medarbejdernes holdning. Dette skyldtes sansynligvis den kulturelle kontekst, som kunden opererede i. Kunden er placeret i Tyskland, der har en relativ lav magt distance (adgang til magthaverne), men en meget stor usikkerhedsundvigelse. De tager ikke risiko, hvorfor en enig indstilling var nødvendig (Hofstede 1991). Feedback/Feedforward For at give kunden en tilbagemelding på, hvordan testen er forløbet, hvad der er kommet ud af testen, hvorledes kundens medarbejdere har modtaget og arbejdet med systemet udarbejdes et feedbackdokument. Derefter udarbejdes et feedforwarddokument som en anbefaling til kunden om, hvorledes han kommer videre, og hvad han bør ændre for at få det mest optimale ud af systemet. Selvom denne evaluering er saglig begrundet, så tjener den naturligvis det formål at overbevise kunden om, hvad de med denne løsning kan gøre bedre og derved få en bedre ROI. Feedbacket tjener samtidig det formål, at Stibo kan få mulighed for frit at kommunikerer til kunden, om situationer og virkemåder der under testen er opstået og diskuteret med brugerne. Stibo ved ikke om brugerne har videregivet oplysninger til projektteamet i deres tilbagemelding, nogle af oplysningerne kunne betyde forandring for brugerene og ødelægge de psykiske kontrakter de har med andre (Haslebo 1997: p.53-55). ROI(2) ROI er et redskab for ledelsen, der viser værdien af de proceseffektiveringer og omkostningsbesparelser som implementeringen af systemet vil give kunden. Set fra et ledelsesperspektiv er det kriterier, som ledelsen styrer virksomheden efter, da det har direkte indvirkning på virksomhedens økonomi. Palle Ragn 8/10

9 Budskabet i en ROI er ikke ønsket af medarbejderne, idet det viser, at de ikke er effektive nok, og at der kan spares medarbejdere. Medarbejderne vil hellere bibeholde, det de allerede har og derved sikre deres eget job. Konklusion Hvordan kan evaluering benyttes som beslutningsmodel for forandring? Når man kan bestemme evalueringens indhold og kriterier, så kontrollerer man, hvad der skal evalueres, og hvad der ikke skal evalueres, samt hvilket resultat man ønsker at få ud af evalueringen. Derved betyder evaluering kontrol og magt, og derfor kan evaluering anvendes til at beslutte med. Indførelse af et nyt system vil nødvendigvis skabe en ændring af organisationens måde at arbejde på. Det kan betyde en ændring af selve organisationens struktur, og mennesker, der skal omstille sig til en ny virkelighed. Mennesker er ikke altid gode til at håndtere forandringer, og de vil ofte forhale eller forhindre forandringen. Dette betyder, at indførelse af et nyt system vil blive bedømt både ud fra objektive kriterier samt subjektive følelser. De subjektive følelser, der spiller ind under evalueringen, kan vanskeliggøre beslutningsprocessen for ledelsen. Ved hjælp af forskellige evalueringer kan man skabe synlighed, åbenhed, forståelse og accept for løsningen og derved for forandringen. Der er indbygget et dilemma mellem brugerne. Medarbejderne vil foretage en subjektiv vurdering baseret på følelser, fordi de ønsker at bibeholde nuværende relationer, og ledelsen, der foretager en objektiv vurdering baseret på økonomiske besparelser for at forbedre virksomhedens økonomi. Ledelsen bør vurdere begge aspekter, før de tager den nødvendige beslutning, som under alle omstændigheder skal tages. Perspektivering Hvilke andre konsekvenser skal man overveje Når der bliver indørt et nyt system, vil der ske forandinger i organisationen. Det er vigtigt, at ledelsen gør organisationen opmærksom på nødvendigheden af, at der skal ske ændringer, samt at de efter forandringen er gennemført holder nøje øje med, at den ønskede kultur opnåes. Det kan meget vel være, at der skal ofres mere energi på medarbejderne efter forandringen end selve det at indføre forandringen. Medarbejderne skal have lov til at vænne sig til forandringen, og de skal have den nødvendige tid til at genforhandle de ændrede psykiske kontrakter. Palle Ragn 9/10

10 Litteraturliste Adizes, Ichak (1992): Mastering Change. Santa Monica: Adizes Institute Publications, s Borum, Finn (1995): Strategier for organisationsændring. Gylling: Handelshøjskolens forlag Dahler Larsen, Peter (2004): Evaluering og magt. Århus: Magtudredningen Grenness, Carl Erik (1999): Kommunikation i organisationer. Århus: forlaget Klim Haslebo, Gitte (1998): Organisationskonsultation, når virksomheder fusioneres. In: Haslebo, Gitte : Erhvervspsykologi i praksis metoder til fælles bevægelse.: Dansk psykologisk forlag p Haslebo, Gitte (1997): Organisationskonsultation i systemisk perspektiv og Organisationskonsultation og læring. In: Haslebo og Nielsen, Konsultation i organisationer, hvordan mennesker skaber ny mening. lokation: Dansk psykologisk forlag p Hermansen, Mads m. fl (2004) :Forandrings og læringsperspektiv. In: Kommunikation og samarbejde i professionel relationer.: Alinea Hofstede, Geert (1991): Kulturer og organisationer overlevelse i en grænseoverskridende verden. Kbh.: Handelshøjskolens forlag Krogstrup, Hanne (2003): Evalueringsmodeller.: Systime Academic, Kap. 3,4,8,10,11. Strømbæk Pedersen, Carsten (2003): Målopfyldelsesevaluering In: Peter Dahler Larsen, Selvevalueringens hvide sejl. Odense: syddansk univeristetsforlag. Palle Ragn 10/10

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Ledelse og Kommunikationen i virtuelle teams. Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams

Ledelse og Kommunikationen i virtuelle teams. Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams Palle Ragn 1/8 Indholdsfortegnelse Bibliografiske oplysninger...2 Indledning... Error! Bookmark not defined. Problemformulering...3 Metodeovervejelser...3 Grennes...

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Ledelse i Virtuelle teams

Ledelse i Virtuelle teams Ledelse i Virtuelle teams Figur 1. Medlemmerne i det virtuelle team, sammensættes af medarbejdere fra hierarkiske (2. bølge organisationer), men fungerer som et netværk (som 3. bølge organisationer). Blandingen

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur?

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur? Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Virksomheder er i stigende grad udsatte og sårbare over for såvel eksterne som interne sikkerhedstrusler. Truslerne kan være rettet mod mennesker, it-systemer,

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder 2014

Kompetencevurderingsmetoder 2014 Kompetencevurderingsmetoder 2014 Kvalifikation /kompetence Kvalifikation er viden, færdigheder og holdninger altså hvad en person har lært Kompetencer er måden man bruger sine kvalifikationer i praksis

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen Mastercase 2011 Driftsledelse med tryk på LEDELSE Kunde: Ankestyrelsen Vi har et godt indtryk af Valcon, og vi har allerede anbefalet dem til en anden afdeling herinde, som nu selv er gået i gang med et

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI

EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI PLAN 1. Intro til evaluering 2. Formål/anvendelse 3. Konkrete evalueringsmodeller og metoder i en klinisk undervisningskontekst

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN PROGRAMMET I DAG 1. Introduktion 2. EvalueringsteoriER ikke bare én men mange 3. Evalueringsplanen og

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013

Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013 Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013 Strategi adskiller sig fra taktik. Taktik handler om, hvordan man gennemfører noget, mens strategi handler om, hvordan de forskellige aktiviteter er forbundet med

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Lederens konfliktfokus Lederen bør i sin konflikthåndtering have fokus på: a Hvem af konfliktens parter der fagligt har ret b Om det er en konflikt, der skader produktiviteten c Uoverensstemmelser

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis LEDER Viden og refleksion i evaluering af pædagogisk praksis NR. 5 MAJ 09 Lektor Maria Appel Nissen Aalborg universitet Artiklerne i dette nummer forholder sig på forskellig vis til den komplekse problemstilling,

Læs mere

Vigtigheden af evaluering

Vigtigheden af evaluering The Greenlandic Childhood Vigtigheden af evaluering Presentation by Maliina Ablesen ved Maliina Abelsen Documentation Centre on 28. april 09 Children & Youth 1. Intro ved MIPI Evidensbaseret viden (udgangspunkt

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM Use case Opfølgning INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Kommunikation og samarbejde

Kommunikation og samarbejde Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen Mads Hermansen Ole Løw Vibeke Petersen Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Kommunikation

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Projektlederens roller og kompetencer Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/67 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364 Trykt

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Innovativ evaluering i demensindsatsen

Innovativ evaluering i demensindsatsen Innovativ evaluering i demensindsatsen DKDK Årskursus onsdag den 10. september 2014 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering

Læs mere

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Selvevaluering og kompetenceafklaring - Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning 1 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere