Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig"

Transkript

1 Indsatsområder Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August 2014 Endelig 1

2 Indsatsområder for Vedbæk Skole Skoleområdet i Rudersdal har udpeget de kommunale indsatsområder, som skal udmøntes i de enkelte skolers indsatsområder. Indsatsområderne er opdelt i 3 hovedgrupper, som også går igen i kommunens og skolens 4-årige udviklingsplan. De 3 hovedområder er: A. Inklusion B. Undervisningsdifferentiering ikke kun som et selvstændigt begreb, men også de emner, der hører under undervisningsdifferentiering C. Det professionelle miljø. De kursiv stående indsatsområder under hver af de tre hovedoverskrifter er specifikke for Vedbæk Skole. Disse indsatsområder er udpeget af skoleledelsen, Pædagogisk Råd og Skolebestyrelsen. Hvert område er beskrevet ud fra følgende overskrifter: Dvs. hvad er status nu for området. (herunder arbejdsspørgsmål) Dvs. hvilke tiltag skal sættes i gang og hvilke overvejelser kan der være i forbindelse med området. Dvs. hvilke tegn skal vi kigge efter for at se, om vi har nået det vi ville. Skoleledelsen har i samarbejde med medarbejderne udarbejdet et oplæg til indsatsområderne. Oplægget har efterfølgende været til høring i en referencegruppe nedsat af Skolebestyrelsen og i Pædagogisk Udvalg og er herefter rettet til i den endelige udgave. A. Inklusion 1. Skolens Sparringscenter (år 4) v/jk, TB 2. Skolens værdier (år 3) v /JK, TB B. Undervisningsdifferentiering 3. Lærer til Lærer (år 2) v / JK C. Det professionelle miljø 4. Skolereformen (år 1) v/ JK, HE, MH, TB 5. IT (år 3) v /MH 6. VALS (Vedbæk skoles Analyse af Læringsmiljøet set ud fra en Systemisk vinkel) (år2) v/mh 7. Vejlederne videocoaching (år 3) v/ MH 8. ESCO (år 3) v/ ET, HE, TB 9. Skole-start-samarbejde med forældrene i 0. klasserne (år 2) v/ BC, HE, TB 10. Ny skolestart og ny klassedannelse (år 3) v/he 2

3 A. Inklusion 1. Skolens sparringscenter Skolen har i flere år arbejdet med et sparringsteam. I sparringsteamet sidder skolens psykolog, en ledelsesrepræsentant, en AKT- ansvarlig, en Inklusionsansvarlig og en SFOspecialpædagog. Klasseteamet kan bede om sparring på en sag. Fem gange om året holdes der skoleteammøder, hvor følgende deltager, som alle hører under Vedbæk Skoles distrikt: Sagsbehandler, psykolog, talepædagog, sundhedsplejersken, UUvejleder, tandlæge og en repræsentant fra skolens ledelse. Vi taler om elever, som har udfordringer, og lærerne deltager i det omfang, som er nødvendigt. I skoleåret 2013/14 har alle lærere og pædagoger haft kursus i VALS (Vedbæk skoles Analyse af Læringsmiljøet set i et Systemisk perspektiv). Vi har haft 3 personer på ressourcecenteruddannelse i dette skoleår. Det er vores Koordinerende AKT lærer, vores ressourceperson for inklusion og en SFO specialpædagog. I skoleåret 2014/15 skal alle skoler oprette et ressourcecenter. Vi vælger at kalde det et sparringscenter, da lærerne kommer og får sparring, og det ligger i forlængelse af vores sparringsmøder, som vi har haft i de seneste mange år. Sparringscentret vil have åbent to timer om ugen, hvor klasseteamet kan komme og få sparring på følgende: En elev, en elevgruppe, en klasse, en svær forældresamtale, et teamsamarbejde med mere. Inden klasseteamet kommer til sparringscentret, skal de have lavet en VALS (Vedbæk skoles Analyse af Læringsmiljøet set i et Systemisk perspektiv), som er et systematisk analyseredskab, som sætter fokus på, hvilke opretholdende faktorer er tilstede i udfordringen. Når et klasseteam kommer til et møde i sparringscentret, vil der blive udarbejdet en indsatsplan og sparringsteamet vil evt. efterfølgende deltage på en forældresamtale for at være med til at fortælle om indsatsplanen. Vi vil i foråret 2015 evaluere første år for sparringscentret, og finde ud af i hvilken form, det skal fortsætte i skoleåret 2015/16 2. Skolens værdier Vedbæk Skole har i skoleåret været igennem en stor øvelse, hvor alle skolens interessenter er blevet hørt i værdiprocessen, så alle har fået mulighed for at præge skolens værdier samt få ejerskab til dem. Der har i værdiprocessen været lagt vægt på, at værdierne skulle understøtte de nye tiltag i skolereformen og derved understøtte elevernes læring. Det har vægtet, at der kun skulle være tre værdier, så alle eleverne kan huske dem, og de er formuleret i et sprog og en form, der gør dem kommunikerbare til eleverne. De er endvidere lette at gøre synlige i læringsrummet, de kan inddrages i den daglige undervisning, så det kan tydeliggøres for elever, medarbejdere og forældre, at det er læring, der er den centrale mission for skolen. For at synliggøre vores værdier, havde vi en trivsels- og værdidag den 7. marts. 3

4 Værdier handler om adfærd. Det vil sige, hvordan vi opfører os over for hinanden, men også hvordan vi agerer under pres. Værdier skal gælde i enhver tænkelig situation og guide vores handlinger. Først da er de fuldt operationelle og nået ud i yderste geled og krog af vores organisation. Vedbæk Skoles værdier lyder således: VI SMILER Med åbent sind ser vi hinanden og lytter VI ER NYSGERRIGE Ved at spørge, prøve og turde lærer vi mest muligt VI HOPPER HØJT Vi tror, vi kan og vi gør vores bedste For igen at synliggøre vores værdier holder vi en værdi- og trivselsdag fredag den 6.marts Meningen er også, at der under den nye skolebestyrelse bliver nedsat en arbejdsgruppe, som kan følge op på værdiarbejdet på Vedbæk Skole, og som kan komme med ideer til, hvordan værdiarbejdet løbende kan blive integreret i skolens dagligdag på alle niveauer samt input til værdi- og trivselsdagen i marts Værdiarbejdet vil blive evalueret på vores pædagogiske rådsmøder, pædagogiske udvalgsmøder, elevrådet samt i skolebestyrelsen. B. Undervisningsdifferentiering 3. Lærer til Lærer (LTL) Skolens lærere har mange forskellige kompetencer. For at forankre og videre udvikle kompetencer hos den enkelte lærer, vil vi lave kompetenceudvikling i praksis. Det er vigtigt, at vi på skolen udnytter og spreder lærernes mange forskellige kompetencer. Lærer til lærer træning er et redskab til udvikling af kollegial sparring og viden deling som en naturlig del af det professionelle miljø. Lærer til lærer-forløb er rettet mod relativt afgrænsede og specifikke kompetencer snarere end udvikling af mere grundlæggende undervisningskompetencer. Lærer til lærer-forløb kan foregå i forberedelsen, i gennemførelsen eller i bearbejdningen af undervisningen, eller i alle tre faser. Ledelsens rolle: At rammesætte lærer til lærer-forløb som led i lærernes kompetenceudvikling ved at synliggøre muligheder, afdække kompetencer og kompetencebehov, iværksætte og følge op på lærer til lærer-forløb. LTL-lærerens rolle: At synliggøre og stille sine kompetencer til rådighed for fællesskabet/kollegaer. 4

5 Lærerens rolle: At reflektere over og synliggøre sin viden om eget kompetenceudviklingsbehov. I skoleåret 2013/14 har der været gennemført 14 forløb, som alle er blevet evalueret, og de modtagne lærere synes, at de har fået meget ud af de forløb, som de har deltaget i. På skolen vil der blive lavet følgende LTL forløb: Motion og bevægelse Mundtlig fortælling Geogebra i afdeling 2 Mundtlighed i afdeling 2 Matematikværkstedsarbejde i de små klasser Taksonomier Specifikke forløb i billedkunst Det fysiske læringsmiljø IPads i sprogundervisningen Klassemøder Ordklasseværksteder med læringsmål Stopmotion forløb på ipad Billedkunst silleben med ipad Genrepædagogik Musik i 1. Klasse Filmatisering af klasseregler Læsning i fagene Flipped classroom IPad og digitalisering Mobs 0. klasse Ledelsen følger op på lærer til lærer-forløbene. LTL-læreren og den modtagne lærer evaluerer processen sammen, og delagtiggør ledelsen i evalueringen. LTL-læreren og den modtagne lærer skal efterfølgende lave en kort evaluering af forløbet, som sættes ind i en skabelon på kommunens fællesnet. C. Det professionelle miljø 4. Skolereformen Det overordnede mål med at starte en ny skolereform ved en lovændring er at højne niveauet i folkeskolen. På Vedbæk Skole har vi valgt at arbejde med synlig læring, og at alle lærer mest muligt. Et af de centrale punkter med den nye folkeskolelov er, at alle elever skal lære mere. For at opnå dette, må læringen tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Det vil ikke kun være i dansk og matematik, at vi vil understøtte elevernes individuelle kompetencer og interesser. Vi vil også følge elevernes udvikling på en lang række andre centrale kompetenceområder, så som de sociale, personlige, fysisk/motoriske, kreative osv. Elevernes kompetencer bliver sat i spil på alle måder. 5

6 I fremtidens skole skal alle elever lære mere uanset forudsætninger og behov, og elevernes læring er styrende for al skolens arbejde. Inden for 8 målsætninger/delvisioner vil ledelsen lave sine prioriteringer. For hver prioritering tager vi udgangspunkt i: - Hvor er vi? - Hvor skal vi hen? - Hvordan kommer vi derhen? I skoleåret vil vi lave følgende prioriteringer. Eleverne: Digitalisering eleverne fra 3.-8.klasse får udleveret ipads. Arbejde med Meebook Progressionsmål i dansk og matematik Målfastsættelse, feedback, løbende evaluering med lærerne Motion og bevægelse Valgfag Lektietræning og fordybelse Fleksible skemaer Forældrene: Mulighed for at følge barnets progression Løbende evaluering af barnet fagligt, socialt og personligt Styrket forældresamarbejde Medarbejderne: Digitalisering alle medarbejdere har fået udleveret en ipad Arbejde med Meebook Målfastsættelse, feedback, løbende evaluering/vejledning med eleverne Arbejde med taksonomier i fagudvalget i dansk og matematik Arbejde med progressionsmål i dansk og matematik Øget samarbejde i klasseteamet, i årgangsteamet og blandt afdelingernes lærere For hvert halvår vil ledelsen lave et tilbageblik på, hvorledes det forrige halve års indsatser har virket. For hvert område beskrives: Formål, aktivitet, deadline og ansvarlig(e) og det besluttes, hvordan budskabet kan kommunikeres ud. Vi vil på pædagogisk rådsmøder og på pædagogisk udvalgsmøder gennem skoleåret løbende tage reformen og dens indhold op til evaluering. Ledelsen vil bruge pædagogisk udvalg som en følgegruppe på reformen i dette skoleår. 6

7 5. IT i skoleåret 2014/15 har vi fået sat projektorer og whiteboardtavler op i alle klasseværelser. Det trådløse netværk er blevet opgraderet, så det nu kan trække op til tre enheder pr. bruger på skolen. Det betyder, at vi er nået et godt stykke i forhold til at kunne fokusere på den digitale skole. 10/4 blev startskuddet på digitaliseringen, da alle lærere i Rudersdal Kommune var samlet til Kick-off, og i den forbindelse fik udleveret deres ipad. Vi har holdt små inspirations/hjælpe- cafeer, og et enkelt ipadkursus inden sommerferien. Vedbæk Skole har udarbejdet en strategiplan for, hvordan vi vil implementere ipads til elever og lærere, så forandringsprocessen kommer til at få ejerskab hos ledelse, lærere/pædagoger og eleverne. Visionen for Den gode digitale skole er, at den digitale tilgang er et naturligt valg for elever, lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune, hver gang det understøtter elevernes læring, dannelse og alsidige udvikling. Det er ikke hardwaren, der udvikler undervisningen, men den måde man bruger den på. Tiltag: Fra august har alle elever fra 3. til 8. klasse deres egen ipad, mens 0. til 2. klasse har klassesæt, som de kan arbejde med. 9. klasserne skal arbejde med BYOD (Bring your own device). Det betyder, at vi skal inddrage IT i alle fag, hver gang det understøtter elevernes læring, dannelse og alsidige udvikling. Noget af det, vi vil have fokus på, er at IT og digitalisering er synlig i den daglige læring på alle klassetrin, og at eleverne mere og mere oplever at gå fra modtagere til producenter af viden/læring. Vi er i en opstartsfase, hvor alle skal kunne være med. Der vil i løbet af skoleåret være kurser i brugen af ipads samtidig med, at vi vil bruge LTL-timer på at hjælpe i klasserne. Herudover vil der være fokus på brugen af ipads i fagudvalgene, årgangs- og klasseteam. Vedbæk Skoles IT-strategiplan kan læses på Skoleporten. Der vil være fokus på processen hele skoleåret, og ledelsen vil sammen med IT-vejlederne være i løbende dialog med årgangsteamene om implementeringen af digitalisering. Vi evaluerer i arbejdsgruppen og på det sidste PR-møde i foråret Samtidig vil hele vores strategiplan være en god evaluering af årets arbejde. 6. VALS (Vedbæk skoles Analyse af Læringsmiljøet set ud fra en Systemisk vinkel) (år 2) v/mh Vi har i skoleåret 2013/14 haft et samarbejde med Annette Arnkjær fra PPR i Herlev kommune om at lave en kursusrække for alle lærere og pædagoger. På hver årgang har vi fået uddannet en tovholder, som har stor baggrundsviden om VALS og kan guide teamet gennem et VALS-forløb. Samtidig har alle lærere og SFO en fulgt kurset om VALS. 12 tovholdere har fået et forvægtskursus på 9 timer. 7

8 12 tovholdere har fået supervision i samlet 5 timer. Alle lærere/pædagoger har fået 7 timers kursus fordelt på 3 kursusdage. Mellem kursusdagene har alle årgangsteam lavet en VALS. VALS er blevet modtaget positivt af personalegruppen. Alle årgangsteam har øvet sig, og enkelte team har lavet en VALS inden de er kommet til sparringsmøde. Dog er VALS endnu ikke en fasttømret del af årgangsarbejdet, så vi ønsker at fortsætte arbejdet i skoleåret 14/15. Beskrivelse af VALS: Et eller flere af teamets medlemmer forelægger en problemstilling, der udfordrer eller som er vanskelig at forstå og håndtere. Det kan være en adfærd eller en handlemåde omkring et barn eller en gruppe af børn. Teamet analyserer udfordringen efter en fastlagt struktur, der tjener som dagsorden for møderne. Teamet har en fast tovholder mødeleder der er ansvarlig for at dagsordenen overholdes, at der samles op på beslutninger fra foregående møde samt referater fra møderne. Teamet forpligter sig til at arbejde efter analyseguiden og respektere den funktion, som tovholderen er tillagt. Teamet forpligt problemstillingen. Dette kan betyde at flere forståelser præsenteres og det ses som en styrke. Netop i forskelligheden kan nye muligheder findes. Teamet finder derefter frem til tiltag for ændret praksis. For at sikre os, at VALS bliver en integreret del af teamsamarbejdet på Vedbæk Skole, har vi valgt at fortsætte samarbejdet med Annette Arnkjær i skoleåret 2014/15. Vi har afsat to øvegange, hvor Annette igen vil guide os igennem en VALS. På disse øve gange vil vi arbejde med grupper på tværs af årgangene. Samtidig er det vigtigt, at årgangsteamene selv øver sig på VALS inden Annettes kursusgange. Erfaringen fra de sparringsmøder, hvor teamet på forhånd har lavet en VALS har været god. Derfor vil det fremover ikke være muligt at komme på et sparringsmøde uden at have gennemført en VALS på udfordringen først. Der evalueres på Pædagogisk Rådsmøde i maj måned og på Pædagogisk Udvalgsmøde. 7. Vejlederne videocoaching I skoleåret 2013/14 har skolens undervisningsvejledere været på kursus i videocoaching. Kurset har haft fokus på den kommunikative ramme for klasseledelse, gennemgang af principper i kommunikation og ledelse og planlægning af egen vejledning. Herefter er vejlederne blevet filmet i egen praksis. Efterfølgende har de arbejdet med strategier for vejledning, og hvordan man kan udnytte det reflekterende team i forhold til analyse, refleksion og erfaringsudveksling. Ledelsen har også været på kursus i videocoaching. Her var fokus på forandringsledelse, baggrunden for videocoaching og en gennemgang af principper i kommunikation og ledelse. Efter videooptagelser af praksis, arbejdedes der med strategier for forandringsledelse og brugen af det reflekterende team i denne forbindelse. Erfaringerne med videocoaching har været gode. Derfor har vi valgt at fortsætte arbejdet i skoleåret 2014/15. Denne gang er det dansk og matematiklærerne på 6. årgang, der skal igennem kurset. 8

9 Videocoachingen tager udgangspunkt i en udfordring fra praksishverdagen, som lærerne er nysgerrige på, og selv ønsker at takle bedre. To årgangsteam deltager og sparrer indbyrdes. Teamet får redskaber til at vende kommunikationen i en hensigtsmæssig retning og skabe struktur, så kommunikationen bliver mere tydelig og fremadrettet. Ud fra grundlæggende principper indenfor didaktik får lærerne redskaber til selv at analysere deres praksis og kvalificere deres klasseledelse. Målet med kurset er, at der skabes mere sammenhæng mellem det læreren forstår, og det læreren gør. Ved hjælp af videooptagelser og supervision får læreren styrket sin professionskompetence til at skabe synlig læring. Den nyeste forskning fortæller os, at tæt relation, struktur, klar ledelse, forforståelse og feedback er væsentlige vilkår for elevers læring. Forløbet vil løbende blive evalueret på teammøderne. På den sidste kursusgang deltager afdelingslederen også. 8. ESCO I år vandt vi desværre ikke 1.præmien, som den skole der havde sparet mest på energien i kalenderåret 2013, men vi vandt 3. præmien, hvilket vi selvfølgelig var glade og stolte over. Da prisen blev udleveret kort efter vores fælles ESCO temadag på skolen den 29. januar 2014, hvor vi havde sat fokus på fagligheden og ESCO, valgte vi at tage elevrepræsentanter med fra de klasser, som havde haft fokus på EL, de 5 spare råd og besøg af klimaambassadørerne til præmieoverrækkelsen i byrådssalen i Holte. I dette skoleår har ESCO været et fast punkt på elevrådsdagsordenen. Styregruppen har uddelegeret opgaver til elevrådene, som igen har koordineret med de rette elever/klasser. Der har været ESCO - dukse i alle klasser og i SFO/SFK. I alle klasser har der været opslag med ESCO - duksenes opgaver og opslag med, hvordan eleverne i varmesæsonen skal gebærde sig i klassen mht. til udluftning. Vi har synliggjort besparelser og ESCO tiltag på opslagstavlen ved servicemedarbejdernes kontor, f. eks. udpint fra Omega, der er et grafsystem, som måned for måned viser forbruget på vand, varme og el. Qua ESCO - nyhedsbrevet har de enkelte klasser/lærere kunnet deltage i konkurrencer i kommunen. Sidst på året fik vi besøg af to universitetsstuderende, som gerne ville sparre med os om et undervisningsmateriale om energi og adfærdsændring, de havde i støbeskeen primært tænkt på klassetrin. Det var et interessant møde med gensidig sparring. Det bliver spændende, om projektet får ben at gå på. 9

10 Vi vil fortsætte med, at ESCO er på dagsorden på elevrådsmøderne. ESCO- duksene vil også fortsætte, der vil fortsat være skiltning med opgaverne til ESCOduksene og informationen om udluftningsproceduren. ESCO- opslagstavlen ved servicemedarbejdernes kontor fortsætter også. Næste skoleår vil vi ikke afholde ESCO- temadage, men vi laver i stedet en energi- og bæredygtighedsplan for naturfagene. Det er en plan, hvor vi anbefaler ESCO- relaterede emner, som kan læses på de forskellige årgange. Da ESCO handler om energi- og bæredygtighed og det også er emner, der ligger i fælles mål, vil det være understøttende for hinanden. ESCO- styregruppen evaluerer løbende de forskellige tiltag på styregruppemøderne i løbet af skoleåret samt i elevrådene i foråret Skole-start-samarbejde med forældrene i 0. klasserne Arbejdsgruppen har sat fokus på opbygningen af klasse- og forældrefællesskabet. Hvis klasseog forældrefællesskabet fungerer, smitter det af på begge parter, og erfaringen viser, at det er det der skal til, for at få en velfungerende klasse. I år prøvede vi nedenstående model: Efter forældremødet i 0.klasserne mødtes vi både med de nyvalgte kontaktforældre i 0.a og 0.b. I februar måned mødtes vi med kontaktforældrene i hver af 0. klasserne. På dette møde fastlagde vi dagsorden for det efterfølgende trivselsmøde for alle forældrene, som også blev afholdt klassevist, og hvor 0.kl.lederen og 0.kl. assistenten deltog. Efter begge trivselsmøder blev der igen klassevist lavet en elektronisk evaluering på forældre intra. Evalueringen viste: Godt og relevant møde med en passende dagsorden Dejligt at skolen vil prioritere så vigtigt et emne som trivsel Tidspunktet på året for trivselsmødet er godt Godt med opfølgende møde i løbet af 1.klasse Gode øvelser at arbejde videre på Forslag til emner kunne være mobning, forældresamarbejde, tonen i klassen, hvordan håndterer man konflikter, hvilke forventninger har man til læreren, eleven og forældrene, åbenhed, hvis der er problemer, fællesskabet skal vægtes i vores område, hvilke værdier er vigtige, tydeliggøre at alle forældrene har et medansvar for at alle børn trives også tænke omsorg for andre børn ens eget, holde fast i legegrupperne Vi har besluttet, at vi vil køre med den samme model i kommende 0.klasse, som vi har gjort i år. Vi vil også følge op med et trivselsmøde på 1 årgang, som de nuværende 0.klassers forældre beder om i evalueringen. Følgende spørgsmål vil være relevante at tage op. Hvordan kan vi præsentere hinanden som enkeltpersoner i et fællesskab? Hvilke grundlæggende holdninger og værdier skal der være i fællesskabet? 10

11 Hvordan kan vi etablere tryghed og tillid? Hvordan skal kommunikationen være mellem skolen og forældrene og forældre til forældre Hvordan kan vi give forældrene nogle redskaber til konfliktløsning Hvordan får vi skolens inklusionspolitik til at hænge godt sammen med start-skolesamarbejdskurset? Skal vi lave en kommunikationsaftale forældrene imellem? På 4. årgang bliver der et trivselsmøde, hvor emnet bliver Tweens, da vores erfaring er, at børnene på dette klassetrin udvikler sig i en ny retning, og det er vigtigt, at forældrene bliver klædt på til at understøtte denne udvikling. Endelig bliver der et trivselsmøde på 6.årgang, hvilket er en beslutning, der er taget i forlængelse af evalueringen af dette års nye klassedannelser. Der er en tendens til, at forældrene trækker sig som kontaktforældre i afdeling 2, og det er en meget uheldig udvikling, som skal stoppes. I afdeling 2 skal eleverne finde deres identitet igen, og her er det meget vigtigt, at de har nogle voksne, der kan guide dem. Vi vil evaluere med forældrene i klasserne samt sammen med kontaktforældrene. 10. Ny skolestart ny klassedannelse. Det er nu tredje gang SFO får de nye børnehaveklassebørn 1. maj. Når børnene starter, er de forinden blevet fordelt i to grupper ud fra oplysninger fra børnehaver og forældre. Grupperne bliver dannet under hensyntagen til kammeratskaber, kønsfordeling og andre faktorer som kan have betydning. Grupperne har hver sit basislokale, som ligger i umiddelbar tilknytning til resten af SFO. Grupperne kan desuden bruge andre lokaler på skolen, legepladsen og udearealer i nærområdet. Personalet i grupperne består af erfarne pædagoger samt både nye og gamle pædagogmedhjælpere. Pædagogerne, SFO lederen og afdelingslederen for 0. kl. til 5. kl. har været på besøg i de fire børnehaver, som leverer flest børn til skolen. Ved disse overleveringsmøder har vi fået relevante oplysninger om børnegrupperne og om de enkelte børn. Vi har afholdt to besøgsdage i SFO samt middag for børnene og deres familier inden, de startede. Børnenes hverdag starter med morgensamling efterfulgt af en blanding af f. eks. førskoleaktiviteter, ture, idræt og introduktion til værksteder og bibliotek. Efter frokost kommer børnene ud på legepladsen efter de andre skolebørn har afsluttet deres frikvarter. Eftermiddagsmaden får de i starten i deres basislokaler, senere spiser de den i SFO 1 sammen med de andre børn. Sidste år begyndte vi for første gang at danne børnehaveklasserne før sommerferien. Forinden havde børnehaveklassepersonalet haft 1. maj- børnene i en periode, hvor de havde lært børnene at kende og havde givet dem forskellige opgaver, som klarlagde deres 11

12 undervisningsparathed, så to harmoniske klasser kunne dannes. Evalueringen viste dog, at dette forløb ikke var planlagt godt nok. I skoleåret 13/14 har vi forsøgt at optimere forløbet, så det bliver mere enkelt og overskueligt for alle. I ca. to uger bytter 1. maj personalet og børnehaveklassepersonalet børn og lokaler 3 timer dagligt, hvor børnene får nogle overskuelige forløb i grupper, så vi kan få et så fyldestgørende billede af dem som muligt, inden vi danner de endelige klasser. Vi vil optimere perioden yderligere under hensyntagen til, hvad evalueringen efter sommerferien viser. Vi vil drøfte, hvad i forløbet der er nødvendigt for, at vi kan danne harmoniske klasser. Personalet i SFO og ledelsen evaluerer perioden efter sommerferien. Desuden evalueres på samarbejdsmøde med børnehaverne i efteråret. 12

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7 2 Indhold Indledning... 5 Sammenfatning... 6 Indsatser, centralt... 7 Digitaliseringsstrategi... 8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)... 9 Pædagogisk Udvikling... 11 Skoletjenesten.... 12 Skolerne

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere