Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)"

Transkript

1 Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et nyt fokusområde, Financial Engineering (FE), inden for kandidatuddannelsen Matematisk Modellering og Computing (MMC). Formålet med det nye fokusområde er at kombinere de tre discipliner finansiering, matematisk modellering og IT. Fokusområdet er baseret på kurser udbudt af DTU Management, DTU Informatik og DTU Matematik, men der anbefales også kurser fra Institut for Matematiske Fag og Økonomiske Institut på KU samt Handelshøjskolen i København. Initiativet skal være forskningsbaseret, i første omgang integreret i aktiviteterne i sektionen for operationsanalyse. Indstilling: Vi indstiller, at FE starter på forsøgsbasis efteråret Forsøgsperioden skal vare tre år, hvilket giver mulighed for at konsolidere programmets indhold og struktur ved løbende evalueringer. Finansieringsbehovet i forsøgsperioden er på to fuldtidsressourcer på lektorniveau. Øvrige aktiviteter skal finansieres igennem eksterne midler. De to fuldtidsressourcer forstås som løn til flere deltidsundervisere og -forskere. Baggrund: Ideen med at starte FE på DTU blev født i 2005 i kølvandet på populariteten af forsøgskurset finansiel optimering, som Kourosh M. Rasmussen startede på DTU Informatik (dengang IMM). Kurset har siden haft over 40 tilmeldinger hvert år nu kører for 6. år i træk i efteråret Mange af de studerende, der har fulgt kurset, har efterspurgt flere kurser inden for finansiering på DTU. Det var i den forbindelse, at Claus Madsen startede på DTU som ekstern underviser på kurset finansielle produkter fra efteråret Dette kursus har haft lige så stor tilslutning og det køre nu for tredje år i træk i efteråret Igennem disse år har vi talt med en række studerende samt analytikere og ledere i de finansielle institutioner om ideen med at starte FE på DTU. Ideen har vakt stor begejstring og mødt støtte hos de finansielle virksomheder vi har talt med. Det er især den ingeniørmæssige løsningsorienterede tankegang, der tiltaler den finansielle industri. Hvad er Financial Engineering Financial Engineering er den ingeniørmæssige fremgangsmåde til at løse praktiske udfordringer, som banker og andre finansielle virksomheder står over for, og hvor der findes løsningerne til i form af praktisk orienterede matematiske modeller og computer programmer. Financial Engineering handler ikke om at bygge ugennemskuelige finansielle produkter. Vi vil uddanne finansielle ingeniører, der tænker risikostyring frem for spekulation, og gennemsigtighed frem for kompleksitet. Etiske aspekter af Financial Engineering vil udgøre en integreret del af

2 uddannelsen. De studerende lærer således at tage hensyn til såvel pengeinstitutter som kunder, at afveje risici overfor fortjeneste, og at tilrettelægge stabile og gennemsigtige løsninger og produkter.. Hvorfor et nyt fokusområde: Der er et voksende behov i den finansielle sektor for analytikere med teoretisk viden og praktisk kunnen inden for IT og anvendt matematik, samt interesse og viden om finansielle markeder og produkter. Behovet skyldes dels den konstante stigning i mængden af finansielle data, dels de øgede krav fra interne og eksterne tilsynsmyndigheder om at udvikle nyere og bedre modeller til risiko og porteføljestyring med dertilhørende rapporteringsforpligtelser. Der er således brug for analytikere, der på den ene side forstår de finansielle problemstillinger og kan bygge praktisk anvendelige modeller og på den anden side kan udvikle brugervenlige analyseværktøjer og rapporteringssystemer til hurtig, sikker og robust håndtering og analyse af data og modeller. De eksisterende finansielle uddannelser i Danmark er i høj grad teoretisk funderede uden særlig fokus på løsning af problemer fra den virkelige verden. Kandidater fra disse uddannelser bliver typisk ansat som analytikere ved forretningsudviklings- eller markedsanalyseenheder. Selvom kandidaterne modtager en vis jobtræning i at løse praktiske problemstillinger, mangler de tit de nødvendige færdigheder for systemudvikling og -integration. Disse betragtes typisk som opgaver for udviklere i IT afdelingerne. Men udviklerne mangler ofte viden om finansielle teorier, data og modeller. Vi vil uddanne kandidater, der lukker denne kløft. Kandidaterne vil enten få jobs som analytikere i forretningsudviklings- og markedsanalyseenheder eller som udviklere og projektledere i IT afdelingerne. En beskrivelse af programmet: Vi vil operere i krydsfeltet mellem finansiel teori, matematisk modellering og informationsteknologi, hvor vores fokus naturligt ligger på de sidste to discipliner. Vores kandidater vil enten være modelleringsspecialister (inden for en anvendt matematisk disciplin) eller IT specialister (typisk indenfor software design og konstruktion), men vi vil ikke uddanne specialister indenfor finansieringsteori. Vores kandidater skal derimod kunne forstå hvordan finansielle markeder og produkter virker og de skal kunne sætte sig ind i finansieringsteoretiske og -praktiske problemstillinger i bred forstand. Kursussammensætningen (i forhold til flagmodellen) er dokumenteret i bilaget Fokusområde: FE. I det følgende gennemgår vi den emnemæssige fordeling af kurserne, herunder behovet for udvikling af nye kurser: Finansieringskurser: Der vil være kurser svarende til 30 ECTS points inden for finansiering. Vi har i dag 2 kurser inden for finansiering på DTU (10 ECTS points), så der er behov for kursusudvikling svarende til 20 yderligere ECTS points. Vores eksisterende kurser i dag tæller de følgende to kurser: Optimization in Finance (42123, 5 ECTS) Financial Products (42105, 5 ECTS) Vi planlæger at lancere yderligere 3 kurser, som led i udvikling af DTU FE: Introduction to Financial Engineering (10 ECTS) nyt kursus

3 Applied Financial Engineering (5 ECTS) nyt kursus (kan eventuelt udformes som cases, som de studerende kan udføre som afløsningsopgaver på eksisterende kurser.) Financial Risk Management (5 ECTS) nyt kursus Af de samlet set 30 ECTC points inden for finansiering, vil der således være 10 ECTS points (Introduction to Financial Engineering), der har en introducerende karakter, hvorimod de resterende 20 ECTS points vil være mere specialiserede. Matematisk modellering, management og IT-kurser: De studerende skal i alt følge 60 ECTS points inden for disse 3 discipliner. Her vil vi ikke udvikle nye kurser, men blot bruge DTU s eksisterende kurser: Inden for matematisk modellering vil vi anbefale kurser, der vedrører statistik, tidsrækkeanalyse, numerisk analyse og optimering. Inden for management vil vi anbefale kurser, der vedrører planlægning, innovation og forandringsledelse. Inden for IT vil vi anbefale kurser, der vedrører software design og konstruktion, database teori samt IT-projektledelse. Speciale (30 ECTS points): De studerende skal skrive en speciale, der tager udgangspunkt i en praktisk finansiel problemstilling, som kan belyses (og løses) ved hjælp af de metoder, som de studerende har lært igennem FE kurser. Vi vil søge i videst muligt omfang, at vores specialer skal foregå i et samarbejde med virksomheder. Linjens forudsætninger: Vi vil optage studerende med en bred vifte af faglige forudsætninger. Her vil vi lægge os op af de forudsætninger, der er til stede for at en studerende kan starte på en specialisering, der er under en af følgende kandidatuddannelser: Matematisk modellering Informationsteknologi Planlægning, innovation og ledelse De studerende vil blive opfordret til, sammen med en studiekoordinator, at tilrettelægge deres valg af valgfrie fag på en sådan måde, at de kompenserer for deres eventuelle manglende færdigheder inden for nogle af kernekompetencerne på FE-fokusområdet i løbet af studiet. En studerende med en bachelorgrad inden for management vil for eksempel opfordres til at tage flere fag inden for matematisk modellering og programmering. Læringsmål: De færdigt uddannede kandidater erhverver en generel og anvendelsesorienteret viden inden for samtlige af de følgende discipliner og de vil være specialister inden for mindst en af dem: Statistiske og tidsrække analytiske metoder i finansiering Optimeringsmodeller i finansiering Numeriske metoder i finansiering Stokastiske processer og simuleringer i finansiering Softwareudvikling med fokus på anvendelser inden for banksektoren Innovationsprocesser, produktudvikling, og forandringsledelse inden for banksektoren

4 Finansiel portefølje- og risikostyring Optimering og integration af rapporteringsprocesser båden intern til bankens ledelse samt ekstern til tilsynsmyndigheder Behavioural finance & economics, herunder en forståelse af den finansielle sektors incitament strukturer Undervisningsmæssige indsatsområder: Der vil være højt fokus på kurser, hvor en eller flere af følgende elementer er medtaget: 1. Matematisk modellering 2. Informationsteknologi 3. Finansieringsteori Inden for alle kurser vil der være praktiske hands-on øvelser med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger fra den finansielle sektor. Forskningsmæssige indsatsområder: Den forskningsmæssige indsats, der skal understøtte denne undervisning skal vokse ud af de problemstillinger, der opstår i den finansielle sektor. Den vil basere sig på et samarbejde med branchen, primært om mere langsigtede forskningsprojekter herunder ved at igangsætte erhvervsphd projekter, men også omkring mindre analyser og konsulentopgaver. Eksempler på område med stor forskningsrelevans er følgende: Finansielle risikostyringsmodeller Porteføljeoptimering Finansiel scenarieanalyse Finansiel produktudvikling og innovation Produktrentabilitet Rapporterings- og rådgivningsværktøjer Behavioural finance Institut samarbejde: DTU Management er tovholder for fokusområdet, men fokusområdet vil ligge MMC kandidatuddannelsen, som tilbydes af DTU Informatik og DTU Matematik. Vi vil på sigt indgå i et samarbejde med Københavns Universitet og Copenhagen Business School i forhold til udveksling af studerende. Eksternt samarbejde: Vi vil sigte efter at indgå sponsoraftale med danske og på sigt også internationale, finansielle virksomheder og fonde. Sponsoraterne skal bruges både til undervisning og forskning herunder afholdelse af seminarer, workshops and konferencer og kurser. Vi vil desuden søge at involvere eksterne undervisere og erhvervsvejledere både i forhold til dele af vores kurser og ift. vejledning af specialer og Ph.D-projekter. Strukturen:

5 Vi anbefaler en dynamisk udviklingsstrategi for FE. Som start introduceres kun få nye men centrale kurser, som sammensættes med DTU s mange kursustilbud inden for matematisk modellering og IT. I takt med, at antallet af FE studerende stiger og interaktionen med den finansielle sektor vokser, introduceres nye aktiviteter og der ansættes flere undervisere, forskere og Ph.D. studerende. Tidsperspektiv og ressourceforbrug: FE foreslås startet på forsøgsbasis efteråret Forsøgsperioden skal vare tre år, hvilket giver mulighed for at konsolidere programmets indhold og struktur. I forsøgsperioden er der brug for to fuldtidsressourcer på lektorniveau. Øvrige aktiviteter skal finansieres igennem eksterne midler. Følgegruppe: En mindre gruppe bestående af erhvervsledere fra den finansielle sektor vil blive sammensat. Gruppen skal repræsentere det erhvervssegment, der er de naturlige aftagere af vores kandidater. Følgegruppens opgave består i på den ene side at evaluere relevansen og kvaliteten af FE i forhold til sektorens behov, og på den anden side at udbrede kendskabet til FE i sektoren. Evalueringer: I forsøgsperioden vil vi evaluere FE på en række kvantitative og kvalitative parametre såsom: 1. Antallet af tilmeldinger på de enkelte kurser og på linjen som helhed. 2. Antallet af studerende, der gennemfører kurser og skrive speciale inden for FE. 3. Antallet af de færdiguddannede kandidater, der får job i den finansielle sektor, eller som vil beskæftige sig med finansielle, investeringsmæssige, eller risikostyringsmæssige problemstillinger i andre sektorer, 4. Antallet af de færdiguddannede kandidater, der starter et PhD forløb inden for FE. 5. Evalueringer foretaget af de studerende. 6. Evalueringer foretaget af følgegruppen samt vores erhvervssamarbejdspartnere. Missionserklæring: DTU FE skal i Danmark være den naturlige base, hvor den finansielle sektor søger kvalificerede medarbejdere og konsulentbistand, når det drejer sig om problemer, der kræver dataanalyse, modelleringsarbejde og IT udvikling. DTU FE skal i Danmark være den foretrukne specialisering for studerende med interesse i finansiel problemløsning, hvor matematisk modellering og IT er de primære værktøjer. Visionserklæring: DTU FE løser praktiske finansielle problemstillinger med de rigtige ingeniørmæssige værktøjer med fokus på risikostyring frem for spekulation og gennemsigtighed frem for kompleksitet.

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse

Aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsbeskrivelse 2 Aktivitetsbeskrivelse Danmarks Maritime Klynge Indholdsfortegnelse PARTNERE I DANMARKS MARITIME KLYNGE... 3 AKTIVITETSBESKRIVELSE FOR DANMARKS MARITIME KLYNGE... 4 1. ANALYSE...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere