Fra institution til idrætsinstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra institution til idrætsinstitution"

Transkript

1 Fra institution til idrætsinstitution

2 Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen, Søren Gundelach, Line Fredberg og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg, tlf , Københavns Kommune: Claus Poulsen, projektleder, Idrætsinstitutioner. Københavns Kommune, Center for Børn og Unge, Gyldenløvesgade 15, 1502 København V. Kontor: 6.02, tlf , mail: Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse ISBN nr.: Rapporten kan downloades fra UdviklingsForum side 2

3 Indhold Om projektet...4 Evalueringen...5 Baggrund og formål...5 Fremgangsmåde og organisering...6 Rapportens opbygning...6 På vej til at blive idrætsinstitution...7 Det samlede projekt...7 Ledelse af processen...8 Uddannelsesforløbene...9 Ændringer i pædagogikken Personlige ændringer Forskelle dagtilbuddene imellem...12 Det entusiastiske dagtilbud Det positive dagtilbud Den splittede dagtilbud Det modvillige dagtilbud Forskelle uddannelserne imellem...13 Gode råd til kommende projekter...13 Sammenfatning og konklusion...15 Anbefalinger...15 Bilag...16 Besvarelser af spørgeskemaet Ændringer i pædagogikken...16 Personlige ændringer...18 Ledelsen og kollegaer...22 Projektet...24 Uddannelsesforløbene...26 Ændringer i pædagogikken...31 Personlige ændringer...33 Ledelsen og kollegaer...38 Projektet...41 Uddannelsesforløbene...43 Spørgeskema Interviewmanual for fokusgruppeinterview UdviklingsForum side 3

4 Om projektet Projektet Fra institution til Idrætsinstitution har kørt i Københavns Kommune fra april Udviklingsforløbet involverede i første omgang 11 daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og et fritidshjem) geografisk fordelt over hele kommunen. Disse institutioner rummer i alt knap 900 børn og 200 medarbejdere. De 11 nye Idrætsinstitutioner blev officielt certificeret på Københavns Rådhus ultimo november De 11 institutioner er blevet udvalgt efter en ansøgningsproces, hvor 24 institutioner søgte om at deltage. På baggrund af den store efterspørgsel igangsatte Københavns Kommune udviklingen af endnu tre Idrætsinstitutioner i oktober Disse tre forventes certificerede ultimo Uddannelseskonceptet for Fra institution til Idrætsinstitution er baseret på VIA University College`s og Danmarks Idræts Forbunds fælles udviklingskoncept for Idrætsbørnehaver. Dette koncept er blevet videreudviklet og skræddersyet til Københavns Kommune i et tæt samarbejde mellem VIA UC v. konsulent Ole Eliasen, Danmarks Idræts Forbund v. konsulent Søren Gøtzsche og Center for Børn og Unge v. projektleder Claus Poulsen. Uddannelseskonceptet består af: Fire1 2 dages moduler for alle medarbejdere på institutionerne afviklet med to institutioner parvis fordelt over 1 år, og med arbejdsopgaver for hver institution imellem modulerne Diplommodul i Forandringsledelse for samtlige ledere og souschefer i de 11 institutioner Bachelormodul i Idræt for to pædagoger pr. institution Fire coachbesøg pr. institution Københavns Kommune har afholdt alle udgifter i forbindelse med uddannelsesforløbene, men har ikke ydet vikardækning til institutionerne. Fra institution til Idrætsinstitution er finansieret af Familiestyrelsens pulje til forbedring af kvaliteten i dagtilbud og af Københavns Kommune. UdviklingsForum side 4

5 Evalueringen Baggrund og formål Baggrunden for denne midtvejsevaluering er, at Københavns Kommune har iværksat et projekt med udvikling af idrætsinstitutioner. Selve projektet er gennemført af UC VIA og Danmarks Idrætsforbund i et samarbejde med Københavns Kommune. 24 dagtilbud ønskede at deltage i projektet. Blandt disse dagtilbud blev 11 dagtilbud udpeget som deltagere. Projektet består blandt andet i gennemførelsen af et uddannelsesforløb, der giver mulighed for, at dagtilbuddene kan certificeres som idrætsinstitutioner. Det er en del af tænkningen bag projektet, at daginstitutioner skal være sjove, udviklende, udfordrende og give energi og glæde til børn og voksne. I uddannelsesforløbet og i projektet som helhed er der derfor megen fokus på at skabe ændringer, der giver: Sundere og gladere børn Tilfredse og stolte medarbejdere med ny energi Mere bevidst valgt fysisk bevægelse i dagligdagen Glade forældre Fyrtårne i lokalområdet Et stærkt ledernetværk af stærke og engagerede ledere/souschefer Permanent forandring Baggrunden for evalueringen er Københavns Kommunes ønske om at undersøge, i hvor høj grad intentionerne med uddannelsen har sat sig spor hos deltagerne og det øvrige personales måde at reflektere på. Der er i evalueringen lagt særlig vægt på uddannelsens betydning for ledelsens refleksioner og tænkning i ledelsesarbejdet ved planlægningen af den daglige pædagogik samt for professionsbachelorerne i idræt. I evalueringen er der især sat fokus på følgende spørgsmål: 1. Hvilke værdier, viden, pædagogisk grundsyn og forståelse af didaktik er ændret i projektforløbet? 2. Hvordan fungerer konceptet som helhed i forhold til de deltagende dagtilbud? 3. Hvilke temaer er sat på dagsordenen i de deltagende dagtilbud med udgangspunkt i uddannelsesforløbet? 4. Hvilke spor har uddannelsesforløbet sat hos ledelse, deltagende pædagoger og det øvrige personale specielt i forhold til udviklingen af deres kompetencer og ændringer i den daglige pædagogiske praksis? 5. Hvilke overvejelser gør lederne sig omkring implementeringen af projektet i de enkelte dagtilbud. 6. Hvilke ændringer er der allerede sket i dagtilbuddene som en følge af forløbet, og hvilke er planlagt? Derudover skal evalueringen bruges til at uddrage erfaringer fra projektet, der kan bruges i forbindelse med lignende fremtidige projekter med milde faglige specialiseringer inden for dagtilbudsområdet i Københavns Kommune. UdviklingsForum side 5

6 Evalueringen skal derfor søge at besvare spørgsmålet: Hvordan kan erfaringerne fra forløbet bruges til at tilrettelægge en optimal proces for skabelse af vedvarende kvalitetsforandringer/forbedringer i dagtilbuddene? Den primære målgruppe for evalueringen er forvaltningen i Københavns Kommune. Den sekundære målgruppe er de deltagende dagtilbud. Det skal understreges, at denne evaluering ikke er den afsluttende evaluering af projektet, men at evalueringen bygger på data, der er indsamlet midt i projektforløbet. Fremgangsmåde og organisering Evalueringen indledtes med to fokusgrupper med henblik på skabe større klarhed over projektets indhold og kvalificering af den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse. Den ene fokusgruppe bestod af ledelsen i de deltagende dagtilbud og den anden fokusgruppe af én pædagog fra hvert af de dagtilbud, som deltager i uddannelsesforløbet. På baggrund af resultaterne fra de to fokusgruppeinterview blev det spørgeskema, der indgår i spørgeskemaundersøgelsen, udarbejdet. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført blandt alle ansatte i de 11 dagtilbud med i alt 189 ansatte. Spørgeskemaet blev distribueret postalt med mulighed for at besvare spørgeskemaerne på internettet. Svarene er indsamlet i maj I alt svarede 116 personer på spørgeskemaet. Det giver en samlet svarprocent på 61,4 %. Der er afholdt flere styregruppemøder, hvor den overordnede indholdsmæssige planlægning af projektet har fundet sted og hvor resultaterne fra fokusgruppeinterview og det udarbejdede spørgeskema blev drøftet. Se bilaget om datagrundlaget. Rapportens opbygning Rapporten indeholder fire hovedafsnit: Afsnittet På vej til at blive idrætsinstitution på side 7 rummer hovedresultaterne fra rapporten. I afsnittet Forskelle dagtilbuddene imellem er analyseret de forskelle, som evalueringen viser, der er mellem de 11 dagtilbud. Det er på side 12. Der er også analyseret forskelle i svarpersonernes svar, alt efter hvilken uddannelse de har fået i projektforløbet. Det er i afsnittet Forskelle uddannelserne imellem på side 13. I det afsluttende afsnit Gode råd til kommende projekter på side 13 er der gengivet de idéer, som svarpersonerne har til kommende projekter. Bilag med redegørelse for datagrundlaget, interviewmanual, spørgeskema og resultatet af besvarelserne heraf kan ses på side 16. De primære data, rapporten bygger på, er svarene fra spørgeskemaundersøgelsen suppleret med eksempler fra fokusgruppeinterview. UdviklingsForum side 6

7 På vej til at blive idrætsinstitution Dette afsnit samler resultaterne fra alle 11 dagtilbud under ét, mens de øvrige afsnit er opdelt for enten at fremhæve eventuelle forskelle dagtilbud imellem eller eventuelle forskelle blandt de forskellige uddannelser, som deltager i forløbet. Det samlede projekt Evalueringen viser, at der i de fleste dagtilbud er entusiasme og nogle steder ligefrem begejstring over for projektet. Inden det her projekt egentligt kom op at stå, da havde vi besluttet i vores vuggestue, at vi selv ville finde ud af det med Peter Sabro seminariet, om vi ikke kunne blive uddannet til idrætsvuggestue. Og så kommer det her projekt som faldet ned fra himlen, og det var vi så heldige at komme med i. Så det har simpelthen været flyvende, vil jeg nok sige. Vi havde en personalegruppe, der bare sagde YES, det skal vi bare, og så tog vi ellers derudad. (Leder i gruppeinterview) Det, der var vigtigt for mig, det var egentlig, at der kom hurtigt medejerskab fra hele gruppen. Så jeg trak mig lidt og var sådan lidt mere afventende både i forhold til pædagogerne på bacheloruddannelsen jeg spurgte, om det var spændende. Ja, det var det, og så hørte jeg sådan set ikke mere til det. Jeg tænkte, ok, så må jeg jo vente på dem. Og så kom de lige pludselig, og så væltede det der ud af dem. Og der bliver sat rigtig mange ting i gang hos os. Og selve hele personalegruppen mht. de kurser vi har været på, det har altså været spændende, fordi hele gruppen simpelthen er blevet løftet. (Leder i gruppeinterview) I forhold til forældre oplever vi en større søgning til institutionen, fordi vi skal være idrætsinstitution. Og når folk ringer og spørger ind til, hvad vi er for et dagtilbud, og når man præsenterer, at i 2009 skulle vi gerne være idrætsdagtilbud, så siger folk: Det lyder godt. (Leder i gruppeinterview) Generelt synes jeg, at det er et problem, at kommunen sætter nogle projekter i gang, nogle rigtig gode projekter, der er meget vigtige og nødvendige, men de vil helst have, at vi skal gøre det gratis. Borgmesteren vil helt klart komme, når vi er færdige, og der vil være sådan et stort festligt arrangement. Men hvis vi beder om penge til vikardækning, så siger de nej, nej, det er en integreret del af projektet. (Leder i gruppeinterview) Som det ses nedenfor, viser undersøgelsen, at en stor andel af svarpersonerne har en positiv indstilling til udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud % føler et medejerskab i udviklingen. 68 % vurderer, at der er et fællesskab. 23 % er betænkelige. 68 % mener, at de enkelte elementer har spillet godt sammen og gensidigt bidraget til udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud. 1 Tallet viser den procentdel, der er helt enig eller enig i udsagnet. UdviklingsForum side 7

8 67 % mener, at den coach, der har været tilknyttet dagtilbuddene, har haft en positiv betydning. Der er tilbudt coach til alle, men det er ikke alle de deltagende dagtilbud, der har taget imod tilbuddet. Af kommentarerne fra lederinterview og pædagoginterview fremgår det, at det er vigtigt, at alle medarbejdere er indforstået med og engageret i overgangen fra dagtilbud til idrætsinstitution. I de dagtilbud, hvor medarbejderne oplever, at det er noget, de har fået trukket ned over hovedet, er indstillingen helt anderledes end der, hvor det har været en fælles, velovervejet beslutning. Derfor er det vigtigt med et stort forarbejde og et højt informationsniveau, inden en dagtilbud beslutter sig for at blive idrætsdagtilbud. Det kunne blandt andet have været godt med informationsmøder med medarbejdere fra dagtilbud, der allerede har været igennem processen. Jeg synes også, at vi oplever, at der er nogle af medarbejderne, der er vokset meget i forbindelse med det her. De er sådan altså, også nogle tvivlere de tænker, hvad er nu det her idræt for noget hvor de ligesom har vendt om, så de nu faktisk er rigtig gode til at synes, at det er rigtigt interessant. Så rent fagligt er der nogle medhjælpere især, som er vokset, synes jeg, med opgaven. Så er der også det modsatte altså, nogle hvor vi har skullet revidere deres praksis lidt. Og det, synes jeg fra ledelsens side, har været godt. At folk er inde og tænke over, hvad er det for en faglighed og praksis jeg har? Hvad skal jeg gøre ved den? Skal jeg overhovedet være her, når vi skal være en idrætsorganisation? (Leder i gruppeinterview) Flere af de interviewede fortæller, at deltagelsen i projektet har medført at enkelte ansatte som ikke ønskede at være med har søgt andet. Samtidig har projektet medført, at det er en ny type ansøgere, der ønsker ansættelse. Ansøgere, som er bevidste om, at de ønsker at arbejde i et dagtilbud, hvor der satses på motorisk udfoldelse på et højt fagligt niveau. Samlet set er det en overordentlig stor andel af de ansatte, der føler et medejerskab, og at der er et fællesskab i projektet. Samtidig understreger erfaringerne fra dette projekt vigtigheden af, at alle medarbejdere inddrages, når der skal gennemføres større projekter, der reelt betyder en omlægning af pædagogikken i de fleste af de deltagende dagtilbud. Ledelse af processen Pædagoger og medhjælpere er blevet bedt om at tage stilling til den følgende række udsagn, som omhandler ledelsens håndtering af overgangen til idrætsdagtilbud. Ledelsens håndtering af overgangen til idrætsdagtilbud vurderes således af pædagoger og medhjælpere 2 : 67 % af mener, de har fået den fornødne opbakning fra deres ledelse. 66 % mener, at ledelsen er meget engageret i arbejdet med udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud. 47 % mener, at ledelsen er god til at inddrage de ansatte, der ikke deltager i undervisningsforløbet. 39 % mener, at dagtilbudsledelsens støtte til dem, der ikke er engagerede i udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud, er meget god eller god. 2 Tallet viser den procentdel, der er helt enig eller enig i udsagnet. UdviklingsForum side 8

9 72 % mener, at dagtilbudsledelsens støtte til dem, der er engagerede i projektet, er meget god eller god. Det har været det, der har været sværest, og det er nok også der, at vi som ledelse har haft en stor frustration, det er, at de medarbejdere, vi har, som ikke er under uddannelse, og som samtidig skal få hverdagen til at glide og skal udvikle sig, at de skal understøttes meget mere. Fordi det er den gruppe, der er den svære at rykke. Fordi dem, der får deres bachelor, ja, de brænder for det, og også når ledelsen får uddannelse, ja, vi brænder måske mere igennem, men alle vandbærerne de får ikke noget. Og det synes jeg måske, at man skal tænke over, at der er rigtig mange vandbærere i det her projekt, som egentlig også skal understøttes i deres hverdag. (Leder i gruppeinterview) Der er altså også en ting, jeg kommer til at tænke på nu, hvor vi skal til at rekruttere nyt personale. Det er altså nogle andre mennesker, der søger. (Leder i gruppeinterview) Samlet set er lederne meget engagerede i processen og giver de aktive en god opbakning. Dog er der for en del ledere en stor udfordring i at støtte og engagere den gruppe af personalet, som ikke går entusiastisk ind i projektet. Det er også en opgave for projektledelsen at arbejde med denne problemstilling i forbindelse med kommende projekter. Uddannelsesforløbene Dette afsnit omhandler svarpersonernes tilfredshed med og udbytte af de forskellige uddannelsesforløb. Ja, og de er så inspirerende. De er selv blevet meget inspireret. Altså, ude hos os ville jeg ønske, at vi havde haft dobbelt så mange af sted. (Pædagog i gruppeinterview) Sjovt med nye input. (Pædagog i gruppeinterview) Flere af svarpersonerne ønsker, at undervisningen tilrettelægges anderledes. De mener blandt andet, at undervisningen bør ligge på lukkedage i stedet for weekender og aftener. Endvidere gør flere opmærksom på, at holdene bør sammensættes således, at vuggestuer arbejder sammen med vuggestuer, børnehaver med børnehaver osv. Dette skulle gøre undervisning og erfaringsudveksling mere frugtbar. Det er bare så positivt, når de (idrætsbachelorerne) kommer tilbage igen. Det løfter. Der er en helt fantastisk stemning, når de først begynder at folde sig ud og fodbad og stole, der står på mærkelige måder. Det er helt fantastisk. (Leder i gruppeinterview) Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 3 : 80 % af svarpersonerne mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har været tilrettelagt på en god måde. 62 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har givet dem et stort teoretisk udbytte. 55 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har givet dem en ny viden om børn. 92 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har givet anledning til nye refleksioner. 70 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har givet dem nye vigtige begreber. 69 % mener, at de har lært nye pædagogiske metoder. 69 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har været meget anvendelige i praksis. 69 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har givet dem nye pædagogiske handlemuligheder. 3 Tallet viser den procentdel, der er helt enig eller enig i udsagnet. UdviklingsForum side 9

10 86 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har givet dem en øget viden om pædagogisk idræt. 69 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har haft god sammenhæng mellem teori og praksis. 53 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har været anvendelige i arbejdet med vuggestuebørn. Besvarelsen af dette spørgsmål kan være påvirket af, at flere af respondenterne ikke arbejder med vuggestuebørn. 81 % mener, at uddannelsesforløbet/forløbene har været anvendelige i arbejdet med børnehavebørn. Besvarelsen af dette spørgsmål kan være påvirket af, at flere af respondenterne arbejder med vuggestuebørn eller fritidshjemsbørn. Flere af de interviewede udtaler eller har noteret i spørgeskemaet, at de har et ønske om vikardækning for deltagelse i uddannelsesforløbet. De nævner, at der bruges meget tid på efteruddannelse, når et dagtilbud bliver til idrætsdagtilbud, og det er hårdt for de medarbejdere, der skal have hverdagen til at køre, mens processen er i gang. Det skal understreges, at presset på dagtilbuddets ressourcer varierer fra dagtilbud til dagtilbud alt efter størrelse og organisering. Der var ikke nogen modstand imod det nu skulle vi være samlet, og nu skulle vi have noget fælles at være samlet om. Men jeg kan se i bakspejlet, at det var for meget. Vi lå i en anden forandringsproces i forvejen. Vi troede, at vi ligesom kunne proppe det her nye oveni også for at samles om det. Og jeg synes, at konceptet fra Københavns Kommune lød rigtig godt, og jeg synes også, at vi har fået meget ud af det, at være på de der fælleskurser. Jeg synes, at det er godt koncept, at hele personalegruppen kommer af sted på en gang. Det kan man også mærke lige bagefter, at det er rigtig positivt. At man har fået nogle gode oplevelser og sjove oplevelser sammen. (Leder i gruppeinterview) Samlet set har uddannelsesforløbene været en stor succes, som næsten alle har fået et udbytte af, men på forskellige områder. Det drejer sig blandt andet om refleksioner over pædagogikken og om anvendelige pædagogiske redskaber. Det massive og længerevarende uddannelsestilbud kan allerede i denne midtvejsevaluering karakteriseres som en succes. Det kan tyde på, at hvis der skal ske grundlæggende og varige ændringer, kræver det længere uddannelsesforløb på et højere niveau, end det ofte er tilfældet. Ændringer i pædagogikken Svarpersonerne er blevet bedt om at tage stilling til, om der er sket ændringer i pædagogikken som følge af udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud. I interviewene fremkom blandt andet følgende udsagn: Det er jo klart. Det har en stor effekt i hverdagen, at den smitter igennem, og at den går hele vejen igennem. Det er klart. Det kan man se. Bare det, at når man kommer ind ad døren nu, så er der jo helt andre boller på suppen. Altså, som du også sagde, vi har jo også plancher hængende på væggen henne hos os med lege og alt muligt. Det signalerer allerede nu, at der ligger den der proces, og at vi er på vej, og vi er på rette spor. Når man kommer ind som ny forældre, så står man bare der, så er der bevægelsesbilleder over det hele og tekst og lege, som man kan være med i. (Leder i gruppeinterview) Men vi har stadigvæk den der gejst vi giver også flere kys, kram og kærlighed til børnene, altså nu snakker vi kun om idræt, men der er ingen af os i dagtilbuddene, der har glemt det. Omsorg, omsorg, omsorg. Og det giver gejsten, den giver nemlig omsorg. (Leder i gruppeinterview) Vi har et nyt fokus på aktiviteter. (Pædagog i gruppeinterview) UdviklingsForum side 10

11 Vi har altid taget udgangspunkt i børnenes perspektiv, men vi er blevet mere opmærksomme på at tilfredsstille deres behov for fysiske aktiviteter. (Pædagog i gruppeinterview) De ovenstående tal viser, at der er sket en ændring i pædagogikken i de dagtilbud, der har deltaget i projektet % igangsætter flere kropslige aktiviteter. 78 % igangsætter kropslige aktiviteter, der ikke er arbejdet med tidligere. 71 % har flere spontane kropslige aktiviteter. 54 % har fået større opmærksomhed på det enkelte barn. 51 % mener, at de i deres dagtilbud har en bedre tilrettelæggelse af pædagogikken med udgangspunkt i børnenes perspektiv som følge af udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud. Samlet set er der sket store ændringer i dagtilbuddenes hverdag, idet der er igangsat nye aktiviteter, og der er sket ændringer i de daglige samværsformer. Der er således skabt resultater på et tidligt tidspunkt i forløbet. Det skal her tages i betragtning, at denne rapport ikke er en midtvejsevaluering. Personlige ændringer Dette afsnit omhandler de personlige ændringer, som deltagelsen i udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud har givet personalet. Og det, der er sket, efter at alt det legetøj ikke er der, der vil jeg vove at påstå, at personalet er meget mere nærværende i forhold til børnene, og de er nede på gulvet, og de ser jo de børn meget mere. Der er ikke alle de konflikter omkring det legetøj mere. Det er nogle helt andre ting, man bruger ressourcerne på. Og det er simpelthen herligt. Herligt. (Leder i gruppeinterview) Svarene viser, at en stor andel af svarpersonerne oplever, at de har gennemgået personlige ændringer undervejs i udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud % oplever, at de har fået mere energi. 56 % har større arbejdsglæde. 79 % har lyst til at arbejde med kropslige aktiviteter. 74 % oplever glæde ved idrætslege. 55 % er mere aktive i samværet med børnene. 69 % har fået større mod på nye udfordringer og forandringer. 66 % har fået mod til at bruge sig selv på en bedre måde i samværet med børnene. 53 % har fået en større forståelse for børnenes forskellighed. 45 % har fået større pædagogisk handlekompetence. 72 % har fået en øget pædagogisk faglighed. 4 Tallet viser den procentdel, der er helt enig eller enig i udsagnet. 5 Tallet viser den procentdel, der er helt enig eller enig i udsagnet. UdviklingsForum side 11

12 Samlet set viser evalueringen, at en stor del af de ansatte har fået mere energi, arbejdsglæde og faglighed, og at de bruger sig selv på en bedre måde i samværet med børnene. Disse personlige ændringer er i sig selv et meget flot resultat af et projektforløb. Forskelle dagtilbuddene imellem Dette afsnit har til formål, at beskrive forskellene på de forskellige dagtilbud i forhold til overgangen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud. Det er værd at bemærke, at to af dagtilbuddene udskiller sig fra de øvrige. Et dagtilbud (med fire medarbejdere) har kollektiv ledelse, og ét har været idrætsdagtilbud, længe inden projektet blev sat i gang. Der deltager både vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og integrerede dagtilbud i projektet. Dagtilbuddene varierer i størrelse og normering. Dagtilbuddenes svar er blevet analyseret og er herefter opdelt i fire typer for at give et overordnet billede af forskelle og sammenhænge mellem de deltagende dagtilbud. Vi har valgt, at kalde de tre kategorier: Det entusiastiske dagtilbud, Det positive dagtilbud, Det splittede dagtilbud og Det modvillige dagtilbud. Det skal understreges, at der er tale om forenklinger, der skal tjene til at fremme overblikket. Der findes ifølge spørgeskemaundersøgelsen entusiastiske medarbejdere i alle de deltagende dagtilbud, men selvfølgelig i et forskelligt omfang. Det entusiastiske dagtilbud Den entusiastiske dagtilbud er kendetegnet ved at være meget begejstrede for projektet. De mener, at arbejdet med idræt beriger deres dagligdag. Motorisk udfoldelse er noget, som de med glæde har integreret i dagligdagens aktiviteter og samvær, og som har en central placering i det, de tilbyder. Det entusiastiske dagtilbud er bevidst om, at det er et idrætsdagtilbud, og man fortæller gerne sine omgivelser herom. De ansatte ønsker at fordybe sig i projektet. Det har været en fælles beslutning at blive en idrætsinstitution. Det positive dagtilbud Den positive dagtilbud deltager engageret i projektet og oplever, at det er med til at kvalificere pædagogikken med alle de nye muligheder, som uddannelsesforløbene giver. Der er indført en del nye motoriske aktiviteter, som både børn og voksne er glade for. Det er ikke alle de ansatte, som deltager i projektet med lige stort engagement, men alle støtter, så godt de kan, op om projektet. De ansatte oplever, at de er godt på vej. Den splittede dagtilbud Det splittede dagtilbud er kendetegnet ved, at medarbejderne viser et vist gåpåmod, men samtidig synes en del af medarbejderne, at det er hårdt at føre forandringerne ud i livet hovedsageligt på grund af manglende ressourcer. Det splittede dagtilbud er kendetegnet ved, at idrætsprojektet gennemføres med glæde i en del af dagtilbuddet, mens det ikke påvirker dagligdagens pædagogik i andre dele af dagtilbuddet. Nogle af de ansatte er aktive deltagere og kæmper for projektet, mens andre ser passivt til. Det modvillige dagtilbud Det modvillige dagtilbud har en del medarbejdere, der overvejende er utilfredse med projektet. I dette dagtilbud har det ikke været en fælles beslutning at blive idrætsdagtilbud. Medarbejderne føler, at de har fået trukket projektet ned over hovedet. De mener, at det på nogle punkter har forringet deres dagligdag, og nogle af dem, der har deltaget i undervisningsforløbene, har været utilfredse med kurserne. UdviklingsForum side 12

13 I forbindelse med kommende projekter kan det være en god ide at analysere de deltagende institutioner og det, der særligt kendetegner dem i forbindelse med projektet med henblik på at skræddersy den støtte og den coaching, som de har brug. En opdeling som den ovenstående kan eventuelt anvendes som et redskab i analysen. Forskelle uddannelserne imellem Dette afsnit har til formål at undersøge, om der er forskel på oplevelsen af projektet, alt efter hvilke kurser og/eller uddannelser svarpersonerne har deltaget i. Der er udbudt tre forskellige kurser: Forandringsledelse for dagtilbudslederne Idrætsbachelor for to medarbejdere fra hvert dagtilbud Kurset Fra dagtilbud til idrætsdagtilbud, som er for alle De der har enten Idrætsbachelor eller Forandringsledelse har også kurset Fra dagtilbud til idrætsdagtilbud. Det er lederne og de medarbejdere, der har taget idrætsbacheloren, der er mest positive stemt over for projektet. De vurderer, at de har fået mest ud af projektet både personligt og professionelt. Blandt de medarbejdere, der har fulgt kurset Fra dagtilbud til idrætsdagtilbud, er holdningen til projektet mere blandet og afspejler blandt andet, at der er medarbejdere, der har været imod projektet fra starten, og andre der har haft en dårlig oplevelse, fordi deres kollegaer ofte har været af sted i forbindelse med uddannelse. Derudover er der også medarbejdere, som har haft en positiv oplevelse, fordi de får sat flere fysiske ting i gang. Dette har været med til at give dem mere energi og arbejdsglæde. Generelt er deltagerne meget positive, uanset hvilken af de tre uddannelse de har deltaget i. Gode råd til kommende projekter I spørgeskemaet er svarpersonerne blevet bedt om, at komme med råd, der kan bruges, når der skal laves lignende projekter i fremtiden. Men der er det jo også ønskværdigt også med det næste projekt, at der bliver holdt fast i de dagtilbud. Og det var også det, jeg mente, at der skal gøres med os. At der bliver holdt fast i os, så vi mødes engang imellem. Det behøver ikke være hver måned, men måske hver 4. måned. (Leder i gruppeinterview) Altså, man har ikke lyst til at slippe forandringsledelse eller gruppen som sådan. Hvor er vi henne om et ½ år og om 1 år, og hive fat i, vi skal altså holde fast i hinanden lidt endnu. For der sker jo noget om et halvt år. Man kan ikke bare give slip på os nu. Det er vigtigt. (Leder i gruppeinterview) En del personer giver råd om vigtigheden af, at overgangen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud gøres til et fælles projekt, som hele personalegruppen involveres i. Det er meget vigtigt, at udvælgelsen af de deltagende institutioner er meget grundig og afdækker ressourcer og holdninger i hele personalegruppen og ikke kun baserer valget på få veltalende personer, der ikke taler på hele institutionens vegne. (Pædagog i gruppeinterview) At man sikrer sig, at det ikke kun er en ledelsesbeslutning. Få besøg af en anden idrætsinstitution meget tidligt i uddannelsen. (Pædagogmedhjælper) UdviklingsForum side 13

14 Ideen med fælles kursus for hele institutionen er vigtig. Muligvis lave en opsamling for nye medarbejdere. (Souschef/afdelingsleder) En del medarbejdere giver råd om, at der skal følge flere ressourcer med sådanne projekter. Det er vigtigt, at der følger penge med til eksempelvis redskaber og idrætslegeplads. (Pædagogmedhjælper) At der afsættes penge til vikardækning af forberedelsestimer til hver enkelt ansat, så man ikke skal bruge sin sparsomme fritid til at læse teori, forberede sig eller planlægge praktiske forløb på baggrund af det, man har lært. (Pædagog i gruppeinterview) At der er vikardækning, når kollegaer er på kursus. Personligt blev jeg helt kørt ned, hvorefter jeg var sygemeldt i fem dage. (Pædagog i gruppeinterview) Andre råd er mere fokuseret på tilrettelæggelsen og tidsforbruget. Fordele de fælles kurser mere ud på året. (Pædagog i gruppeinterview) Tidspunkterne for uddannelsesforløbene: Lukkedage kunne være alternativ til aften og lørdagsundervisning. (Pædagog i gruppeinterview) Kursus for hele personalet skal planlægges nøje, for at det ikke kommer til at koste for mange afspadseringstimer. Det er hårdt nok med både en ledelse, der er ude en gang om ugen, samt to pædagoger, der er på kursus hver anden uge. (Pædagog i gruppeinterview) At det er hårdt at være på arbejde i 37 timer og så være på kursus fredag aften og lørdag. Det giver en fridag og ingen mulighed for at være sammen med sin familie. (Pædagog i gruppeinterview) Der er også en del svarpersoner, der giver det råd, at kurserne skal være mere relevante for den aldersgruppe, de arbejder med. At det er mere i vuggestueregi lidt svært at få legen/idræt ned til vuggestuebørn. At det er vuggestue til vuggestue som sparringspartner. (Pædagogmedhjælper) Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i nogle institutioner er basisgrupper, og at det kan være svært for disse børn at følge aktiviteterne på samme niveau som de andre børn. (Pædagog i gruppeinterview) Fritidshjem bliver glemt, og undervisningen omhandler oftest de mindre børn. Vedrørende bacheloren foreslår jeg, at man sætter klasserne efter dagtilbudstype. (Pædagogmedhjælper) UdviklingsForum side 14

15 Sammenfatning og konklusion Projekt Fra dagtilbud til idrætsinstitution har allerede på det tidspunkt, hvor midtvejsevalueringens data blev indsamlet skabt mange positive erfaringer og resultater. En af årsagerne til den store succes er det massive efter og videreuddannelsestilbud, der er en del af projektet. Det drejer sig om resultater inden for følgende områder: Deltagerne er blevet mere bevidste om deres pædagogiske grundsyn og prioriterer pædagogik, der vægter børnenes motoriske udfoldelse højt. Konceptet som helhed fungerer og værdsættes af de deltagende dagtilbud. Idrætsaktiviteter og inddragelse af børnenes perspektiver er blevet en bevidst del af hverdagen i store dele af dagtilbuddene. Der er allerede nu sket ændringer i den pædagogiske praksis. Ledelse og personale har fået et kompetenceløft i forbindelse med projektets uddannelsesforløb. Det er ikke alle steder, lederne har arbejdet professionelt med de medarbejdere, der ikke støtter op om projektet. Det er en stor succes at arbejde med at udvikle milde specialiseringer af dagtilbuddene, som det er tilfældet i projekt Fra dagtilbud til idrætsinstitution. Anbefalinger Ved kommende projekter kan det på baggrund af denne evaluering anbefales: At det er en fælles beslutning i personalegruppen at deltage i et større projekt. At der igangsættes længerevarende uddannelsesforløb på et højt niveau for alle de primære deltagere, dvs. både ledere og personale. Projektledelsen skal arbejde bevidst med at understøtte lederens arbejde med de tvivlende og modvillige medarbejdere. Der tilbydes coaching i forbindelse med projektet både til ledelsen og til personalet. Der arbejdes med udveksling og besøg i hinandens dagtilbud. Der afsættes en pulje, der kan søges af de dagtilbud, der har et særligt ressourcebehov. Det sikres, at målgruppe, deltagere og undervisning i kommende projekter matcher, således at f.eks. ansatte i fritidshjem ikke skal bruge for megen tid på undervisning i aktiviteter for vuggestuebørn. Alle, der bliver berørt af et projekt, skal informeres grundigt og hurtigst muligt blive bidragende til processen. UdviklingsForum side 15

16 Bilag Besvarelser af spørgeskemaet Ændringer i pædagogikken Spørgsmål 2. Udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud betyder, at Vi igangsætter flere kropslige aktiviteter Helt enig 39 % Enig 42 % 11 % Uenige 8 % Helt 0 % I alt (N=114) 100 % Vi igangsætter kropslige aktiviteter vi ikke har arbejdet med tidligere Helt enig 32 % Enig 46 % 14 % Uenige 7 % Helt 1 % I alt (N=114) 100 % UdviklingsForum side 16

17 Vi har flere spontane kropslige aktiviteter Helt enig 30 % Enig 41 % 15 % Uenige 12 % Helt 2 % I alt (N=109) 100 % Min opmærksomhed på det enkelte barn er blevet større Helt enig 24 % Enig 30 % 24 % Uenige 17 % Helt 5 % I alt (N=113) 100 % UdviklingsForum side 17

18 Vi har en bedre tilrettelæggelse af pædagogikken med udgangspunkt i børnenes perspektiv Helt enig 20 % Enig 31 % 29 % Uenige 13 % Helt 6 % I alt (N=112) 99 % Personlige ændringer Spørgsmål 3. Deltagelse i udviklingen fra dagtilbud til idrætsdagtilbud har givet mig Mere energi Helt enig 16 % Enig 33 % 34 % Uenige 13 % Helt 5 % I alt (N=109) 101 % UdviklingsForum side 18

19 Større arbejdsglæde Helt enig 20 % Enig 36 % 31 % Uenige 9 % Helt 4 % I alt (N=110) 100 % Lyst til at arbejde med kropslige aktiviteter Helt enig 31 % Enig 48 % 15 % Uenige 3 % Helt 3 % I alt (N=112) 100 % Glæde ved idrætslege Helt enig 30 % Enig 44 % 21 % Uenig 3 % Helt 3 % I alt (N=112) 101 % UdviklingsForum side 19

20 Er mere aktiv i samværet med børnene Helt enig 26 % Enig 29 % 25 % Uenig 17 % Helt 3 % I alt (N=111) 100 % Større mod på nye udfordringer og forandringer Helt enig 24 % Enig 45 % 18 % Uenig 9 % Helt 4 % I alt (N=111) 100 % Mod til at bruge mig selv på en bedre måde i samværet med børnene Helt enig 25 % Enig 41 % 20 % Uenig 11 % Helt 3 % I alt (N=110) 100 % UdviklingsForum side 20

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina Sanden Andersen, Søren Gundelach

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 1 Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1. Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere