Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat Tom Holsøe, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 4. november 2014 iværksatte Moderniseringsstyrelsen indhentning af tilbud på en 2-årig rammeaftale med flere aktører med mulighed for forlængelse i 2x1 år vedrørende indkøb af projektledelseskurser. Der er mellem parterne enighed om, at der er tale om en bilag II B-tjenesteydelse. Indhentningen af tilbud blev gennemført som et begrænset udbud efter frivillig forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Moderniseringsstyrelsen modtog 12 ansøgninger om prækvalifikation, herunder ansøgning fra Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning (i det følgende kaldet Promentum). Den 29. april 2015 meddelte Moderniseringsstyrelsen Promentum, at 6 virksomheder var blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven, men at Promentum ikke var blandt de prækvalificerede. Klagenævnet har den 19. maj 2015 modtaget en klage fra Promentum over tilbudsindhentningen.

2 2. Moderniseringsstyrelsen har principalt påstået sagen afvist og har anmodet om, at afvisningspåstanden udskilles til særskilt behandling. Promentum har erklæret sig enig heri. Moderniseringsstyrelsen har subsidiært påstået, at klagen ikke tages til følge. Klagenævnet har herefter ved brev af 11. juni 2015 meddelt parterne, at spørgsmålet om, hvorvidt kontrakten har grænseoverskridende interesse, behandles særskilt, og har samtidig givet parterne frist til at fremkomme med afsluttende bemærkninger herom. Denne kendelse vedrører alene dette spørgsmål. Klagens indhold: Klageskriftet indeholder følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Moderniseringsstyrelsen har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 53, stk. 2, ved i udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.1.2 samt i svaret på spørgsmål 2 af 23. november 2014 at have fastsat uklare tildelingskriterier for udvælgelsen af ansøgere. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at Moderniseringsstyrelsen har handlet i strid med udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.1.2 ved at have udvalgt ansøgerne ud fra mangelfulde, ukvalificerede og ikke vægtede kriterier, der har hindret en objektiv og kvalificeret vurdering af relevansen af tilbudsgivernes referencer. Påstand 3 Klagenævnet skal annullere Moderniseringsstyrelsen prækvalifikationsbeslutning af 28. og 29. april 2015 samt pålægge Moderniseringsstyrelsen at lovliggøre udbuddet. Andre oplysninger i sagen: Af udbudsbekendtgørelsen fremgår bl.a.: II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge- /anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

3 3. Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 24: undervisning og erhvervsuddannelse. Hovedudførelsesstedet forventes at være i København eller på Sjælland, men kan dog efter Kundens ønske gennemføres andre steder i Danmark. II.1.4) Oplysninger om rammeaftale Rammeaftale med flere aktører Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3 Rammeaftalens varighed Varighed i år: 2 Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem og DKK II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Med hensyn til de i punkt II.1.4) og II.2.1) anførte beløb bemærkes, at disse er anslået ud fra historiske forbrugsmønstre i staten for rammekontraktens løbetid inklusive eventuelle forlængelser. Det vil sige for i alt 4 år. Der forventes betydelige besparelser som følge af det fællesstatslige indkøb. Ydelsesbeskrivelse: Rammekontrakten vil omfatte gennemførelse af projektledelseskurser inden for følgende temaer, målgrupper og overordnede mål: a) Introduktion til projektarbejde for projektdeltagere: Kursusdeltageren kan efter gennemførelse af kurset udfylde rollen som aktiv medspiller i udviklingen af et projekt. Kurset forventes at have en varighed på ca. 1 undervisningsdag. b) Generel projektledelse for kommende projektledere, projektledere med begrænset erfaring eller primært erfaring fra mindre projekter: Kursusdeltageren kan efter gennemførelse af kurset benytte grundlæggende metoder og værktøjer, herunder udarbejde en milepælsplan, estimere ressourceforbrug, vurdere og håndtere risici, projektstyre samt evaluere på projektet. Kursusdeltageren forstår roller og ansvar og kan foretage interessentanalyse og håndtering. Kursusdeltageren kan lede og facilitere et projekt samt håndtere teamudvikling, gruppeprocesser og konflikter. Kursusdeltageren har forståelse for projektlederskab, herunder motivation og forandringsledelse. Kursusdelta-

4 4. II.2) II.2.1) geren kan håndtere udfordringer forbundet med at drive projekter i en politisk styret organisation. Kursusdeltageren har forståelse for overlevering og nedlukning af projekter. Kurset forventes at have en varighed på ca undervisningsdage. c) Den fællesstatslige it-projektmodel for medarbejdere med behov for kendskab til den fællesstatslige it-projekt-model, fx projektledere, styregruppedeltagere eller hyppige projektdeltagere. Kursusdeltageren har efter gennemførelse af kurset kendskab til og forståelse for it-projektmodellerne, og kan agere i overensstemmelse med retningslinjerne for gennemførelse af it-projekter i staten. Kurset skal opbygges og tage udgangspunkt i den fællesstatslige it-projektmodel og det undervisningsmateriale, der er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen. Kurset forventes af have en varighed på ca. 3 undervisningsdage. Den nærmere beskrivelse af den fællesstatslige itprojektmodel og dens undervisningsmateriale vil fremgå af udbudsmaterialet. d) Styregruppe og projektejer-kompetencer for projektejere og deltagere i styregrupper. Kursusdeltageren kan efter gennemførelse håndtere udfordringerne forbundet med at drive projekter i en politisk styret organisation og er klædt på til at udfylde rollen som projektejer og/eller styregruppemedlem. Kurset forventes at have en varighed på ca. 1 undervisningsdag. Kurserne vil blive afholdt hos kursusleverandøren, kunden eller et af kunden anvist afholdelsessted. De nærmere vilkår herfor vil fremgå af udbudsmaterialet. Udbuddet sker som en frivillig konkurrenceudsættelse af ydelser i henhold til udbudsdirektivets bilag II B. Der er således ikke tale om et EU-udbud, og staten er ikke bundet af procedurereglerne i udbudsdirektivet ved gennemførelsen af denne konkurrenceudsættelse. Udbudsformen ligner begrænset udbud, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere kan byde på opgaven jf. punkt III.2) og IV.1). Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem og DKK II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej II2.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: ja. Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2

5 5. Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter: måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten) III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: En oversigt over de betydeligste lignende leverancer af de udbudte tjenesteydelser, som leverandøren har udført i løbet af de seneste tre år, afhængig af hvornår leverandøren blev etableret eller startede sin virksomhed. Der kan maksimalt angives 15 referencer. IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 6 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som rammekontrakten vedrører. Fristen for anmodning om prækvalifikation, der oprindelig var fastsat til den 5. december 2014, blev senere ændret til den 8. april Alle 12 ansøgninger om prækvalifikation blev indgivet af virksomheder etableret i Danmark. To virksomheder havde støttet sig på udenlandske selskaber. Ansøgeren Mannaz A/S havde under økonomisk og finansiel kapacitet baseret sig på Mannaz Ltd beliggende i Hong Kong, og selskabet Metier Scandinavia A/S havde baseret sig på det norske selskab Metier AS for så vidt angik dels økonomisk og finansiel kapacitet, dels teknisk kapacitet. 6 af ansøgerne blev prækvalificeret. Parternes anbringender Ad grænseoverskridende interesse Moderniseringsstyrelsen har gjort gældende, at klagen angår andet, end hvad klagenævnet har kompetence til at tage stilling til, jf. håndhævelseslovens 10, stk. 1, 1. pkt., jf. 1, stk. 2, hvorfor klagen skal afvises.

6 6. Den udbudte rammekontrakt vedrører ubestridt en bilag II B-tjenesteydelse. Det følger herefter af udbudsdirektivets artikel 21, at Moderniseringsstyrelsens konkurrenceudsættelse af rammekontrakten ikke er omfattet af udbudsdirektivets procedureregler, men alene af udbudsdirektivets krav til tekniske specifikationer (artikel 23) og krav om offentliggørelse af en kontrakttildelingsbekendtgørelse (artikel 35, stk.4). Klagen omfatter ikke disse procedureregler. Herefter, og da rammekontrakten ikke har klar grænseoverskridende interesse, hvilket er en betingelse for, at kontrakten undergives EUF-traktatens grundlæggende regler og generelle principper, jf. EU- Domstolens faste praksis senest i sag C-470/13, præmis 27, har klagenævnet ikke kompetence til at behandle de klagepunkter, som klagen vedrører. I henhold til klagenævnets praksis, herunder kendelse af 6. marts 2014 G4S Security Services A/S mod Region Syddanmark, skal der ved vurderingen af, om en kontrakt har klar grænseoverskridende interesse, foretages en samlet vurdering af alle de omstændigheder, der gør sig gældende i det konkrete tilfælde, herunder kontraktens genstand, kontraktens anslåede værdi, de særlige forhold, der kendetegner den berørte sektor (markedets størrelse og struktur, handelspraksis og lignende) og det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres Om denne vurdering har klagenævnet i kendelsen af 6. marts 2014 nærmere udtalt, at [t]jenesteydelser, som er omfattet af bilag II B til udbudsdirektivet, er optaget på bilaget ud fra en antagelse om, at kontrakter vedrørende sådanne tjenesteydelser ikke umiddelbart, i betragtning af deres særlige karakter, frembyder nogen grænseoverskridende interesse. Der må derfor, til fastlæggelse af, at der alligevel foreligger en klar grænseoverskridende interesse, påvises mere end blot en teoretisk potentiel interesse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin Vejledning om køb af B- tjenesteydelser (2013), side 17, endvidere anført, at [d]en grænseoverskridende interesse vedrører således alene, om en virksomhed i en anden medlemsstat kan have interesse i kontrakten, og ikke om kontrakten kan have interesse for en udenlandsk virksomhed, der allerede driver virksomhed i Danmark. Moderniseringsstyrelsen foretog i forbindelse med konkurrenceudsættelsen en grundig vurdering af, om kontrakten måtte anses for at have klar græn-

7 7. seoverskridende interesse. Dette vurderede Moderniseringsstyrelsen, at rammekontrakten ikke havde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5). Herefter er det Promentum, der har bevisbyrden for, at der er foretaget en åbenbar fejlagtig vurdering, jf. præmis 32 i Domstolens dom i sagen C-507/03, Kommissionen mod Irland. Moderniseringsstyrelsen vurderede, at kontrakten ikke har klar grænseoverskridende interesse, eftersom samtlige relevante momenter ved bedømmelsen heraf pegede på, at kontrakten netop ikke har en sådan interesse. Kontraktens genstand støtter, at kontrakten ikke har klar grænseoverskridende interesse. En del af de kurser, der er omfattet af udbuddet, er rettet mod den fællesstatslige it-projekt-model, som er en særlig dansk model, der er udviklet specifikt til it-projekter i staten. Den primære målgruppe for kurserne udgøres af statsligt ansatte på fuldmægtigniveau. Udførelse af kontrakten forudsætter fysisk tilstedeværelse i Danmark, idet kurserne skal afholdes i Danmark, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.2) om hovedudførelsesstedet, og forudsætter kendskab til det danske statsapparat, herunder kulturen i dette samt dettes organisering. Kurserne skal endvidere afholdes på dansk. En udenlandsk virksomhed må derfor forventes at være nødsaget til at foretage nyansættelser af danske medarbejdere i forhold til bemandinger på kontrakten. Kontraktens korte varighed af som udgangspunkt kun 2 år, taler endvidere imod, at en udenlandsk virksomhed skulle have interesse i at etablere sig i Danmark med henblik på at varetage kontrakten. Endelig angår kontrakten uddannelse, som i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om køb af B-tjenesteydelser (2013), side 17, klassificeres som en personlig tjenesteydelse. Af vejledningen fremgår, at det er styrelsens opfattelse, at kontrakter, der vedrører disse personlige tjenesteydelser, dvs. ydelser på bl.a. det uddannelsesmæssige område, ifølge deres natur har en begrænset grænseoverskridende interesse. Kontrakten kan således grundet sin genstand ikke forventes at tiltrække interesse fra udenlandske virksomheder, der ikke allerede driver virksomhed i Danmark.

8 8. Rammekontraktens værdi understøtter ligeledes, at kontrakten ikke har klar grænseoverskridende interesse. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4), at rammekontraktens værdi skønnes at være mio. kr. I dette beløbsinterval er indeholdt, at kontrakten løber over to år, og giver adgang til forlængelse i 2x1 år. Dette beløbsinterval reflekterer dog på ingen måde, hvilken omsætning den enkelte leverandør kan forvente på baggrund af kontraktindgåelse. Det er mest retvisende at betragte kontraktens værdi som opgjort pr. år, hvor værdien vil være mio. kr. Moderniseringsstyrelsen forventer at indgå rammekontrakten med tre aktører. Hver af disse vil således kun kunne forvente en omsætning på gennemsnitligt 3-5 mio. kr. pr. år. Set i dette perspektiv er kontraktens værdi ikke betydelig, og udsigten til en omsætning af denne begrænsede størrelse kan næppe forventes at motivere en udenlandsk aktør til at etablere sig i Danmark. Ved værdiopgørelsen skal der tages udgangspunkt i udbudsdirektivets artikel 9, hvorefter [d]en anslåede værdi af en offentlig kontrakt beregnes på grundlag af det samlede beløb eksklusive moms, som den ordregivende myndighed som anslået kan komme til at betale. I denne beregning tages der hensyn til det anslåede samlede beløb, herunder enhver form for optioner og eventuelle forlængelser af kontrakten. Det fastholdes på den baggrund, at hver rammeaftaleindehaver kun vil kunne forvente en omsætning på gennemsnitligt 3-5 mio. kr. pr. år. Selv hvis beløbsintervallet mio. kr. betragtes samlet, kan dette ikke tages som udtryk for, at kontrakten har klar grænseoverskridende interesse. Som eksempel på at en høj kontraktværdi ikke per automatik medfører, at kontrakten må anses for at have klar grænseoverskridende interesse, kan henvises til klagenævnets kendelse af 22. marts 2013, Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS mod Region Midtjylland. Kendelsen angik ligeledes en kontrakt om en personlig tjenesteydelse, hvis anslåede værdi på 95 mio. kr. ikke fandtes tilstrækkelig til at give kontrakten klar grænseoverskridende interesse. Brancheforholdene støtter tilsvarende, at kontrakten ikke har klar grænseoverskridende interesse, eftersom der på det danske marked ikke eksisterer et oplagt og uudnyttet potentiale for udenlandske virksomheder. Derimod er der på det danske marked for udbydere af kursusvirksomhed en stærk national konkurrence og et betydeligt antal aktører, hvor såvel konsulenthuse af varierende størrelse som uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer

9 9. udbyder sådanne ydelser. Denne betydelige konkurrence på rent nationalt niveau illustreres af, at der blandt danske udbydere har været en stor interesse i at ansøge om prækvalifikation til dette udbud. Hertil kommer, at Moderniseringsstyrelsen ikke har kendskab til, at udenlandske virksomheder på noget tidspunkt skulle have deltaget i lignende udbud i Danmark. Moderniseringsstyrelsen valgte at offentliggøre udbuddet via EU-Tidende. Alligevel er der ingen udenlandske tilbudsgivere, der har meldt deres interesse. Eneste udenlandske element i udbuddet er, at to af de danske tilbudsgivere indgår i internationale koncerner og som led i deres prækvalifikationsansøgninger har støttet sig på udenlandske selskaber, som indgår i deres koncern. Det bestrides, at Metier Scandinavia A/S udelukkende har baseret sin tekniske formåen på sit norske moderselskab, Metier AS, referencer. I prækvalifikationsanmodningen fra Metier Scandinavia A/S er selskabet selv anført som udfører af 11 referencer, mens Devoteam A/S, der ligeledes er et dansk selskab, er anført som udfører af 4 referencer. Det norske selskab, er ikke særskilt anført som udfører af nogen af referencerne. Hovedparten af referenceopgaverne er leveret til danske kunder. Fire referenceopgaver er leveret til norske kunder. I prækvalifikationsansøgningen har Metier Scandinavia A/S oplyst, at selskabet ved afgivelsen af oplysningerne i sine referencer har baseret sig på henholdsvis Metier AS og Devoteam A/S formåen. Metier AS nærmere rolle er ikke oplyst. Det forekommer dog oplagt, at Metier AS har bistået med de referenceopgaver, der er udført for norske eller skandinaviske kunder. Som det fremgår, er langt de fleste referenceopgaver udført for danske kunder eller skandinaviske kunder, der også er etableret i Danmark. Referencelisten understøtter således, at den udbudte kontrakt om projektledelseskurser ikke har klar grænseoverskridende karakter. Der er således ikke holdepunkter for at antage, at udenlandske virksomheder, der ikke allerede indirekte driver virksomhed i Danmark, skulle have interesse i kontrakten. Samtlige momenter taler derfor imod, at kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Hertil kommer, at eftersom der er tale om en bilag II B- tjenesteydelse, har det formodningen imod sig, at kontrakten har klar grænseoverskridende interesse. Promentum har gjort gældende, at den udbudte rammekontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, hvilket indebærer, at kontrakten er undergi-

10 10. vet EUF-traktatens grundlæggende regler og generelle principper, jf. EU- Domstolens faste praksis, senest i sag C-470/13, præmis 27. Blandt de prækvalificerede tilbudsgivere er der to virksomheder, der er prækvalificerede på baggrund af selvstændige udenlandske virksomheders formåen. Den ene af disse endog på baggrund af den selvstændige udenlandske virksomheds tekniske formåen altså deres referencer, som har været udgangspunktet for udvælgelsen af de prækvalificerede. At en virksomhed baserer sin tekniske formåen på et udenlandsk firmas referencer betyder konkret, at der i det danske firma ikke er kompetencer og erfaringer til at løse opgaven, og at det således vil blive det udenlandske firma, der i tilfælde af kontraktindgåelse vil komme til at løse opgaven. De to selvstændige udenlandske virksomheder er hjemmehørende i henholdsvis Hong Kong og Norge, og det er Pomentums vurdering, at deltagelsen i tilbudsgivningen af disse to udenlandske virksomheder dokumenterer, at rammekontrakten er af grænseoverskridende interesse og interessant for virksomheder i andre EU-medlemslande end Danmark. Hverken Hong Kong eller Norge er EU-medlemslande, men disse lande er på stort set alle områder sammenlignelige med EU-medlemslandene. Deres interesse og deltagelse i prækvalifikationen dokumenterer derfor rammekontraktens grænseoverskridende karakter. Moderniseringsstyrelsens vurdering af rammekontraktens økonomiske incitament er misvisende. Rammekontrakten er på mio. kr. og løber over to år. Omsætningen i den mulige forlængelse er ikke regnet med og rammekontrakten har således en værdi på mellem mio. kr. pr. år. Svarende til en forventet omsætning pr. år til hver af de 3 udvalgte aktører på ca mio. kr. pr. år. Et sådant økonomisk potentiale i rammekontrakten understøtter, at den er af grænseoverskridende interesse. Undervisningsbranchen er i en fase, hvor mange store internationale aktører indenfor projektledelse og uddannelse af projektledere har stort fokus på det danske marked, og flere af disse har et ønske om at etablere sig i Danmark, da de oplever at indtjeningspotentialet her er stort.

11 11. Rammekontrakten har en størrelse og et fagligt indhold, der gør den relevant i forhold til ønsket om at etablere sig i Danmark. Dette understøttes tillige af, at rammekontrakten geografisk er knyttet til København. Klagenævnet udtaler: Ad grænseoverskridende interesse. Der er mellem parterne enighed om, at den udbudte ydelse er en tjenesteydelse omfattet af bilag II B til direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet). Det følger herefter af tilbudslovens 15 a, stk. 3, modsætningsvis og udbudsdirektivets artikel 21, at udbuddet som udgangspunkt alene er underlagt udbudsdirektivets artikel 23 om tekniske specifikationer og artikel 35, stk. 4, om offentliggørelse af, at kontrakt er indgået. Promentums materielle påstande 1-3 angår ikke disse bestemmelser. Om Promentum kan få medhold i påstand 1-3 afhænger herefter indledningsvis af, om den udbudte kontrakt har klar grænseoverskridende interesse. Spørgsmålet herom afgøres efter EU-udbudsreglerne og er derfor omfattet af klagenævnets kompetence, jf. håndhævelseslovens 10, stk. 1, jf. 1, stk. 2. Hvis kontrakten ikke har en klar grænseoverskridende interesse, finder de nævnte EU-retlige principper ikke anvendelse, og Promentums påstande 1-3 vil i det tilfælde allerede derfor ikke blive taget til følge. Et anbringende om, at den udbudte kontrakt ikke har klar grænseoverskridende interesse, vil således alene kunne føre til, at klagen ikke tages til følge, men ikke til afvisning på grund af manglende kompetence. Moderniseringsstyrelsens påstand om afvisning af sagen tages derfor ikke til følge. Den enkelte ordregivende myndighed har ansvaret for at vurdere, om den påtænkte kontrakttildeling har grænseoverskridende interesse. Ved vurderingen heraf skal der foretages en samlet vurdering af alle de omstændigheder, der gør sig gældende i det konkrete tilfælde jf. herved bl.a. klagenævnets kendelse af 6. marts 2014, G4S Security Services A/S mod Region Syddanmark. Kontrakten i det konkrete udbud skal efter udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.2) som udgangspunkt udføres i København, men kan dog efter kundens ønske udføres andre steder i Danmark. Kontraktens varighed er som udgangspunkt 2 år, dog med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Den

12 12. anslåede værdi af kontrakten, der er anført i udbudsbekendtgørelsen, angår derfor værdien over en 4-årig periode, jf. princippet i udbudsdirektivets artikel 9, stk. 1. Der foreligger ikke oplysninger om, i hvilket omfang tilsvarende opgaver tidligere er tildelt udenlandske virksomheder, men det er oplyst, at ingen udenlandske aktører uden forudgående tilknytning til Danmark, har vist interesse for udbuddet. På baggrund heraf og efter en samlet vurdering af de i øvrigt foreliggende oplysninger om kontraktens genstand og de særlige forhold, der kendetegner den berørte sektor, finder klagenævnet, at den udbudte kontrakt ikke frembyder en klar grænseoverskridende interesse. Der er ved fastsættelsen af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens karakter og omfang, at sagen afgøres på grundlag af et udskilt spørgsmål og sagens udfald. Derfor bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning skal i sagsomkostninger til Moderniseringsstyrelsen betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Mette Langborg Genpartens rigtighed bekræftes. Johannes Krogsgaard fuldmægtig

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 4. oktober 2011 K E N D E L S E Remmer A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Zeppelinerhallen,

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037543 (Michael Kistrup, Lene Ravnholt) 9. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037543 (Michael Kistrup, Lene Ravnholt) 9. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037543 (Michael Kistrup, Lene Ravnholt) 9. juli 2014 K E N D E L S E Attendo A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Holbæk Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere