Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Marts KF - Temadrøftelse. Introduktion af området for det nye udvalg KF - Temadrøftelse. Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus KF - Godkendelse af Lejre Musikskoles reviderede vedtægter KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad KF - Ansøgning til pulje til andre kulturelle opgaver - Vandreudstilling, KulturLink Femern Bælt KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Ensemble Lydenskab KF - Ansøgning til puljen for andre kuturelle opgaver - Kulturnat KF - Eventuelt...19

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Dagsorden godkendt, idet sagerne nr. 5 (Osted Kulturhus) og 7 (Fliser i Sæby) udsættes, da udvalget forud for beslutning har behov for at kende Lejres praksis i sager, der vedrører bygningsvedligeholdelse, herunder praksis for finansiering på kultur- og fritidsområderne. Sagerne genoptages når udvalget har fået en nærmere indføring i dette. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering - Marts Sagsnr.: 13/21909 Resumé: Orientering til udvalget. Marts 2014 A. Oplev Lejre - plakat for marts 2014 B. Orientering fra Idrætshallerne C. Orientering fra Bibliotek & Arkiv D. Orientering fra Musikskolen E. Gode gerninger for kr. I forbindelse med Danmarks Indsamlingen udførte Lejre Kommunes børn 1642 gode gerninger, som blev omsat til et flot bidrag til den landsdækkende indsamling. F. Nyhedsbrev fra Center for frivilligt socialt arbejde G. Adresseliste til møde vedr. kultur- og fritidspolitikken. Oplæg til liste over inviterede til møde vedrørende kultur- og fritidspolitikken. H. Notat vedrørende Hallernes drift I. Orientering vedr. kunstgræsbane 2. Opfølgning på sidste møde Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Nyhedsbrev_marts 14_Orientering UKF.pdf 2. Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde 3. (Lukket bilag) 4. Notat vedr. forespørgsel på drift af hallerne

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Temadrøftelse. Introduktion af området for det nye udvalg Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Introduktion af institutionerne på Kultur & Fritids område for det nye udvalg. Introduktion til: Musikskole Bibliotek Lokalarkiv Idrætshaller Folkeoplysningsområdet og de grønne områder Børnekultur Ansatte i Center for Kultur & Fritid deltager under punktet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 4. KF - Temadrøftelse. Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser 2014 Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser Kulturkonsulent, Trine Lindhardt-Roux deltager under punktet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 5. KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus Sagsnr.: 11/18884 Resumé: Der udestår opgaver til lovliggørelse af Osted Kulturhus, som bestyrelsen fremsender ansøgning på. Der søges om kr. Endvidere søger bestyrelsen om et fast driftstilskud på kr., på lige fod med de øvrige kulturhuse. Dette behandles når politikprocessen for 2015 kendes. Udvalget for Kultur & Fritid skal således tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge ekstra midler til lovliggørelse af Kulturhuset i Osted. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om kr. til lovliggørelse af Osted Kulturhus imødekommes, 2. at beløbet finansieres dels fra pulje til andre kulturelle opgaver, , tilskud/kulturelle opgaver, kr. og dels fra lokaletilskudskontoen, , kr. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen udsættes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: På baggrund af en henvendelse fra borgere i Osted, blev der i forbindelse med budgetforhandling for 2013, afsat kr. til kulturhus, Alfarvejen 13, Osted, 4320 Lejre. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2013 blev det vedtaget, at de kr. skulle bruges til etablering af indvendige faciliteter, samt til etablering af handicaprampe, isætning af to hoveddøre og udskiftning af termoruder. Bestyrelsen for Kulturhuset har prioriteret en stor del af midlerne til opstart af Kulturhuset. Bygningen Alfarvejen 13, Osted er oprindelig en skolebygning. Efterfølgende blev huset brugt til administrationsbygning/kommunehus for den gamle sognekommune Osted. Da Lejre Kommune blev dannet, flyttede administrationen til Allerslev og bygningen på Alfarvejen 13 blev brugt til forskellige interessegrupper, cafe, ungdomsklub, spillested, Lions domicil og mødested for det frivillige foreningsliv i Osted. I 2007 flyttede Heldagsskolen ind i lokalerne, og de andre aktiviteter måtte flytte ud. Heldagsklassen er nu flyttet til Skolevang 1, Kr. Sonnerup. Huset kan derfor igen benyttes til beboerhus. Det arbejde der mangler at blive udført, vil i videst muligt omfang blive udført af frivillig arbejdskraft. Dog er der også udgifter til byggesagsbehandling og udgifter til bygherrerådgivning indeholdt i beløbet.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Følgende skal etableres for at bygningen kan lovliggøres: 2 handicapramper Spindeltrappe, ny flugtvej fra 1. sal Udvendig dør til spindeltrappe 2 branddøre på 1. sal 8 stk. dørpumper til branddøre Ombygning af handicaptoilet Trappelift til 1. sal (er etableret) Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at lovliggørelsen af bygningen bør igangsættes snarest muligt, da der er stor efterspørgsel for benyttelse af lokalerne. Handicappolitik: Der etableres 2 handicapramper og 1 stolelift til 1. sal inden for afsat budget. Økonomi og finansiering: Kommunalbestyrelsen afsatte den 28. januar kr., hvoraf kr. var til etablering af indvendige faciliteter og kr. til etablering af handicaprampe, isætning af to hoveddøre og udskiftning af termoruder. Den samlede udgift til at færdiggøre lovliggørelsen af bygningen i forhold til tilgængelighed og brandsikkerhed vil være kr., som bestyrelsen for Kulturhuset søger om. Af de kr. er der forbrugt ca kr. Der er indkøbt stole, borde, køleskab, opvaskemaskine mm for den kr., og handicaprampe, stolelift og flugtvejstrappe fra 1. sal er bestilt. Administrationen peger på, at udgiften til lovliggørelse dækkes via pulje til andre kulturelle opgaver, kr., samt fra lokaletilskudskontoen, kr. Det er administrationens vurdering, at et eventuelt forbrug på kr. kan holdes inden for lokaletilskudsbudgettet. Administrationen foreslår, at ønsket om kr. til driftstilskud fremsendes som budgetønske for Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 6. KF - Godkendelse af Lejre Musikskoles reviderede vedtægter Sagsnr.: 12/21036 Resumé: På baggrund af ny bekendtgørelse for musikskoler pr. 1. januar 2014, som erstatter tidligere Vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning og Vejledende standardvedtægter for musikskoler, ønsker musikskolens bestyrelse og ledelse at revidere skolens vedtægter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de reviderede vedtægter godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen anbefales. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: På baggrund af ny bekendtgørelse for musikskoler pr. 1. januar 2014, som erstatter tidligere Vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning og Vejledende standardvedtægter for musikskoler, har bestyrelsen for Lejre Kommunale Musikskole gennemgået musikskolens vedtægter sammen med musikskolens ledelse og fundet det hensigtsmæssigt at revidere dem. Musikskolens eksisterende vedtægter blev godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid den 7. februar Sammensætning af bestyrelsen Som en del af kommunesammenlægningen blev de tre eksisterende musikskoler og deres bestyrelser fusioneret til én musikskole med én bestyrelse. For at imødekomme en bekymring om lokal forankring, blev det besluttet at Lejre, Bramsnæs og Hvalsø, blev repræsenteret af hver 2 forældrerepræsentanter og 3 elevrepræsentanter. Dette har vist sig i praksis at være svært at rekruttere til, og musikskolen oplever ikke, at bekymringen om lokal forankring er relevant længere. Musikskolen har opbygget en samlet identitet med omdrejningspunkt i en stærk lokal forankring. Musikskolens bestyrelse og ledelse ønsker på baggrund af dette fundament at rette blikket udadtil og invitere repræsentanter med relevante kompetencer på det musikpædagogiske/videnskabelige område til at deltage i bestyrelsens arbejde om den videre udvikling af musikskolen. Musikskolen mener, at skolens personalestruktur i form af faggrupper, MED-udvalg, TR og arbejdsmiljørepræsentanter og andre interessegrupper, skaber et fundament og en arbejdsgang, hvor det giver mening for lærerne at deltage i bestyrelsen med 1 lærerrepræsentant. Musikskolen ønsker på baggrund af ovenstående vurderinger at musikskolens bestyrelse sammensættes således: 3 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter med særlig indsigt til virke for musikskolens fremme 1 musikskolelærer

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 1 elevrepræsentant over 16 år til en etårig valgperiode 2 overordnede suppleanter for forældrerepræsentanterne. Øvrige ændringer I vedtægterne er tilføjet en ny paragraf; 4 Overgangen til nye vedtægter. Derudover er proceduren for valg beskrevet mere indgående med et nyt punkt; 5a Valg til bestyrelse. Udover de væsentlige ændringer omkring ovennævnte, er der i oplægget til nye vedtægter tilrettet i teksten, primært med en mere uddybende tekst. I bilag Oplæg til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole er ændringer i teksten fremhævet med rødt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det vil være formålstjenligt at revidere musikskolens vedtægter, som det fremgår af oplægget. Det nye oplæg giver mulighed for en mere fleksibel sammensætning af bestyrelsen, gør valgproceduren mere tidssvarende og imødekommer ny bekendtgørelse for musikskoler. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oplæg til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole_januar 2014.pdf 2. VEDTÆGTER LEJRE KOMMUNALE MUSIKSKOLE_pr pdf 3. Bekendtgørelse om lov om musikskoler, ny gældende fra pdf

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 7. KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad Sagsnr.: 14/1097 Resumé: Bestyrelsen for Sæby Svømmebad fremsender ansøgning om tilskud til anlæggelse af flisebelægning under solceller. Der søges om kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til anlæggelse af flisebelægning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes, 2. at udgiften på kr. finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen udsættes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Lejre Kommune ejer Sæby Svømmebad, men udlejer det til bestyrelsen for Sæby Svømmebad. Udlejningen er vederlagsfrit og bestyrelsen modtager et driftstilskud, fra Lejre Kommune, på kr. årligt (2013-pris). I forbindelse med energioptimering ved Børnehaven Birken, Multisalen og Svømmebadet er der opsat solceller på 100 kvm på et grønt område, der støder op til Svømmebadet. Bestyrelsen ser en mulighed i, at solcellerne kan fungere som skygge for gæsterne i Svømmebadet. Det er planlagt, at der skal sås græs, under solcellerne, men bestyrelsen for Svømmebadet ønsker, at der anlægges fliser for at undgå, at der slæbes jord med ud i badet. Bestyrelsens begrundelse er, at der vil gå mindst en sæson før græsset er stærkt nok til at græsarealet kan benyttes, og bestyrelsen mener, at der vil være stor risiko for at gæsterne slæber jord med ud i badet. Det kan endvidere være tvivlsomt om græsset kan gro under solcellerne. Bestyrelsen oplyser, at såfremt der kommer jord eller grus i det tekniske udstyr til badet, er bestyrelsen nød til at lukke badet ned i en eller flere dage. Bestyrelsen har ikke selv midler til at anlægge flisebelægningen, da bestyrelsen også står over for investering af ny dug til badet. Såfremt der ikke etableres fliser vil bestyrelsen etablere hegn/afspærring således, at der ikke bliver adgang til arealet. Administrationens vurdering:

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ligger udover principper for pulje til andre kulturelle opgaver, men Udvalget kan dispensere. Principper for pulje til andre kulturelle opgaver er vedlagt sagen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud. Det billigste lyder på kr. ex. Moms. Bestyrelsen oplyser, at den har mulighed for at betale kr. fra egen kassebeholdning. Der søges derfor om kr. Der kan ikke umiddelbart findes midler på budget 2014 til anlæggelse af flisebelægning, derfor foreslår administrationen at beløbet bevilges via Pulje til andre kulturelle opgaver. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er forbrugt. Herefter resterer der kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Tilbud 3. Tilbud 2 4. Principper for tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver 5. Puljen - Økonomisk oversigt

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til pulje til andre kulturelle opgaver - Vandreudstilling, KulturLink Femern Bælt Sagsnr.: 14/1090 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra KulturLINK Femern Bælt om kr. til at finansiere en vandreudstilling med udstilling af danske og tyske kunstnere. Projektet KulturLINK Femern Bælt har som mål, at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen og gennemføres i perioden 1. september 2010 til 31. august Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til gennemførelse af vandreudstillingen, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver, 3. at Lejre Kommune dækker driftsomkostninger ved udstillingens afvikling: Elektricitet, pladsforhold, bemanding af udstillingen, aflåsning, evt. lokale forsikringsforhold, strømforsyning samt gennemførelse af lokale aktiviteter. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Projektet KulturLINK Femern Bælt har som mål at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen. Projektet omfatter 14 kommuner i Danmark fra Odsherred til Lolland, kommunerne i Kreis Ostholstein og Plön samt byen Lübeck. KulturLINK gennemføres i perioden 1. september 2010 til 31. august 2014 KulturLINK Femern Bælt ansøger om penge til at finansiere en vandreudstilling med udstilling af danske og tyske kunstnere. Vandreudstillingen finder sted fra maj august 2014 og besøger undervejs minimum 12 af de nuværende 15 aktive partnere bag KulturLINK-projektet. Vandreudstillingen er planlagt til at komme til Lejre i juli måned. Vandreudstillingen Som optakt til afslutningen af KulturLINK-projektet i august 2014 har projektets partnere besluttet at gennemføre en vandreudstilling igennem regionen i en mobil enhed, der kan placeres på offentlige og lettilgængelige steder i de enkelte deltagende byer. Den mobile vandreudstilling skal skabe synlighed omkring KulturLINK-projektet og de gennemførte kulturelle samarbejder samt pege frem mod udviklingen af nye aktiviteter efter Vandreudstillingen indrettes i en lastbilanhænger. Udstillingens indre bygges op som en oplevelsestunnel, hvor besøgeren får mulighed for at mærke KulturLINK på egen krop. (Jf. bilag; Koncept). Konceptets grundidé er mødet det at mødes med det fremmede eller anderledes. Igennem udstillingen får publikum mulighed for at møde Femern Bælt regionen og de

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 kultursamarbejder, som har fundet sted i regi af KulturLINK. Samtidig kan publikum møde hinanden og kunstnere fra regionen. På pladsen foran anhængeren opsættes informationstavler, caféborde, parasoller mv. Der etableres en bred trappe med rampe til indgangspartiet ved anhængerens bagklap, som samtidig kan udgøre en mindre scene ved optrædener mv. Der vil blive monteret aflåselig dør ved indgangspartiet. Lokale aktiviteter KulturLINK vandreudstillingen skal være med til at styrke det netværk af kulturelle aktører i Femern Bælt regionen, som er blevet opbygget i kraft af KulturLINK Femern Bælt projektet. Hver partnerkommune er derfor ansvarlig for at arrangere lokale kulturelle aktiviteter i forbindelse med vandreudstillingens besøg. Primær målgruppe: kulturelle aktører i regionen Sekundær målgruppe: kulturelt interesserede samt almindelige borgere fra regionen Forventet samlet antal besøgende: ca Praktisk gennemførelse KulturLINK sørger for opbygning og klargøring af udstilling samt for materiale til brug uden for udstillingen. Anhængeren transporteres rundt af den udvalgte vognmand, som sørger for korrekt montering og opsætning ved ankomst til den enkelte by. De enkelte partnere skal udpege relevant placering af udstillingen samt sørge for klargøring af udstillingssted med elektricitet, pladsforhold mv. De lokale partnere har herefter ansvaret for bemanding af udstillingen, aflåsning, evt. lokale forsikringsforhold, strømforsyning samt gennemførelse af de lokale aktiviteter. Ved udgangen af februar 2014 skal det endeligt besluttes om den nødvendige finansiering er til stede, eller om vandreudstillingen i stedet skal gennemføres i eksisterende lokaler og med færre genstande. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at et udstillingsarrangement i form af vandreudstillingen, vil være med at informere Lejre kommunes beboere om det fremtidige kulturelle potentiale som ligger i at forbindelsen FemernBælt etableres. Et muligt udviklingspotentiale for kommunens kulturbrugere, såvel som kulturproducenter. Det vurderes dog at timingen for udstillingen er afgørende af hensyn til tilstedeværelse af potentielt publikum. Derfor bør udstillingen ligge op af enten kulturdage eller øvrige arrangementer. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Da udstillingen er i form af en mobil lastvogn (jævnfør Bilag), vil adgang for handicappede i kørestol, forsøges afhjulpet med trappe med slisker til kørestole. Økonomi og finansiering: Det samlede budget for vandreudstillingen beløber sig til ca , hvortil kommer lokale udgifter til strøm, personale mv. (Jf. bilag; Budget) Vandreudstillingen var ikke en del af KulturLINKs oprindelige budget og skal derved finansieres ved ikke-forbrugte midler fra 2013 samt eksterne midler (sponsering mv.).

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 13 Der er dertil behov for, at de enkelte partnerkommuner bidrager med hver kr til gennemførelse af vandreudstillingen samt afsætter egne midler til gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med vandreudstillingen. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Bilag 1 Koncept for kulturlink vandreudstilling.pdf

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Ensemble Lydenskab Sagsnr.: 14/2290 Resumé: Ensemble Lydenskab har den 11. januar 2014 sendt en ansøgning om støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud med koncerter og kultur i tomme butikker i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Projektet søger om kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr til projektet, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Pop-up koncertsal er koncerter og kultur i tomme butikker i 5 kommuner i region Midtog Vestsjælland med et afsluttende større event. Projekt løber fra juli 2014 til januar Pop-up koncertsalen er et kulturtilbud til Lejre, Kalundborg, Slagelse, Odsherred og Roskilde. Projektet dyrker mødet mellem lokale og nationale kunstnere og skaber kulturelle bånd på tværs af kommunerne. Børn og unge involveres og deltager på lige fod med de professionelle kunstnere. Formålet er at skabe et professionelt kulturudbud, der går i dialog med lokalsamfundet. Skabe forløb hvor kunst og musik produceres i åbne og inviterende processer mellem professionelle kunstnere og musikere, institutionerne i byen og de kreative vækstlag kunst og erhverv. I hver by slår Ensemble Lydenskab sig ned i en uge i et tomt lokale i midtbyen. Her præsenteres en uges koncerter, foredrag og opsætninger i samarbejde med lokale institutioner og lokale og nationale kunstnere. I dagtimerne vil der være koncerter, workshops og performances for børn og unge, mens der eftermiddage og aftener er stilet mod et voksent publikum, der kommer til at opleve billedkunst, litteratur og musik tæt på i helt nye rammer. Ugen kommer til at bestå af omkring 15 forskellige små opsætninger, workshops og koncerter. Projektet søger at skabe en kunstnerisk dialog og rød tråd gennem regionens kommuner. I forbindelse med Pop-up koncerterne inviteres kommunens politikere og erhvervsliv til at udvælge en stafet, som sendes videre til næste by. Den bedste koncertoplevelse eller en lokal kunstner fx. Projektet afsluttes med en større begivenhed i Roskilde, hvor alle by-stafetterne vises frem til en visuel koncert. Administrationens vurdering:

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 15 Administrationen vurderer, at arrangementet er spændende og vil kunne skabe samarbejde på tværs såvel lokalt mellem institutioner, kunstnere og borgere som regionalt mellem kommunerne. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Projektet søger om kr. Projektet søger de deltagende kommuner om 15% af det samlede budget. De resterende midler finansieres med 50% fra regionen og 35% fra private fonde og lokale sponsorater. Se vedlagte budget. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ensemble Lydenskab_Ansøgning 2. Ensemble Lydenskab_Budget

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kuturelle opgaver - Kulturnat 2014 Sagsnr.: 14/1545 Resumé: Koordinationsgruppen bag Kulturnatten i Hvalsø v/ Anja Svane Breum og Caroline L. Møller har sendt en ansøgning om underskudgaranti på kr. for I 2013 har projektet søgt og fået underskudsgaranti på kr. fra Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til kulturnatten i Hvalsø, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Hvalsø Kulturnat er en begivenhed, som i gennem en lang række år har fundet sted i Hvalsø den sidste fredag i august. Hovedgaden lukkes for trafik, og der opstilles scener, kulturtelte mm. Kulturnatten er vokset støt igennem de sidste år både i antallet af aktive bidragere, i antallet af besøgende og i bredden. Årligt har der været besøgende. Kulturnatten har et alsidigt program for alle aldersgrupper sammensat af musik, litteratur, drama, idræt, spejder- og naturaktiviteter, kulturarv mv. På den store scene arrangeres et musikalsk hovednavn med bred appel i samarbejde med de lokale handlende. I 2014 vil Kulturnatten sætte fokus på aktiv deltagelse af kommunens børn, deres forældre og kommunens daginstitutioner. Både i form af underholdning for børn og i form af aktiviteter hvor det er børn og forældre, der er aktive. Derudover arbejder koordinationsgruppen på at få engageret flere lokale kunstnere. Koordinationsgruppen bag Kulturnatten består af 5-7 personer, og hele arrangementet er netværksbaseret. Gruppen laver den overordnede planlægning af aktiviteterne og indhenter tilladelser fra kommune, politi, brandmyndighed mv. Der ud over bruger gruppen tid på markedsføring og på kontakten til mulige bidragsydere til Kulturnatten. Gruppens ambition er at motivere kunstnere, foreninger, handlende og andre, der kunne have lyst til at bidrage, ved at skabe attraktive rammer. Læs mere på om arrangementet og programmet på hvalsoekulturnat.dk Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Kommunen har bevilget støtte til Kulturnatten hvert år siden 2007.

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Budgettet for 2014 forventes sammensat af: Underskudsgaranti fra Lejre Kommune kr. Bidrag fra lokale sponsorer kr. Afventer budget for 2014 I 2013 har projektet søgt og fået underskudsgaranti på kr. fra Lejre Erhverv og kr. fra Lejre Kommune. Se vedlagte regnskab for I 2014 søges der også underskudsgaranti fra Lejre Erhverv på kr. Lejre Erhverv står dog overfor at sammensætte en ny bestyrelse, derfor er koordinationsgruppen bekymret for det fortsatte tilskud fra Lejre Erhverv. Gruppen sender en ansøgning til Lejre Erhverv. Hvis gruppen får denne underskudsgaranti fra Lejre Erhverv, nedsættes ansøgningen til Udvalget for Kultur & Fritid til kroner. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab Kulturnat i Hvalsø_Budget

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : BIF ønsker besøg af udvalget. Formøde vedr. stormøde den 24. marts kl. 16 i Allerslev. Udvalget for Erhverv og Turisme inviteres også til dette møde. Vedr. Kulturregion. Anders Nielsen fra Slagelse valgt som formand. Torben Lolikke, Ringsted, valgt som næstformand. Temadrøftelsesspørgsmålene drøftes på kommende udvalgsmøde. Formanden har været på besøg i Osted kulturhus. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

21 Bilag: 2.1. Nyhedsbrev_marts 14_Orientering UKF.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 05. marts Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20204/14

22 A. Se Oplev Lejre plakat februar 2014 OplevLejre - marts B. Orientering fra Hallerne Drift: Personalet bliver mødt med ros i både Lejrehallen og Såbyhallen. Begge steder kommenterer brugerne af hallerne, at der er en mærkbar forbedring af serviceniveauet efter at driften af hallerne er overgået til kommunens personale. Hallerne har lagt et bud ind på at overtage Bibliotekernes kørsel af bøger mellem de forskellige biblioteker. Der er umiddelbar god synergi i at udnytte hallernes biler endnu mere, og det er vores vurdering, at vi forholdsvist let kan tilrettelægge vores ruter til også at omfatte kørsel til bibliotekerne.

23 Der har været afholdt møde med Bestyrelse for aktivitetshuset og salen i Kirke Sonnerup vedrørende en eventuel overtagelse af driften. Der udestår stadig en række uafklarede punkter, før den endelige beslutning kan træffes. Aktiviteter: Kommunen har afholdt en stor konference for alle kommunens MED-udvalg i Hvalsøhallerne. Der er forhandlinger i gang med Midtsjællands Politi om at afholde en række messer i Lejre kommunes haller. Messerne er for private og handler om sikkerhed i eget hjem. Motionsløbet Fjorden rundt, som hallerne er med til at arrangere, løber af staben lørdag den 21. juni. Det bliver en smuk løbetur hele fjorden rundt med mulighed for at stå af 4 steder, så løbeturen kan tilpasses den enkeltes niveau. Der er mulighed for at løbe mellem 10 og 70 km. Der er allerede tilsagn fra to lokalpolitikere fra fjordkommunerne, og der er plads til flere Kontakt Rene Emil Andersen for mere information. C. Orientering fra Bibliotek & Arkiv Nederlaget i 1864 har 150 års jubilæum. Det er den første lidt større formidling arkiverne laver i samarbejde med Hvalsø bibliotek. Arkivet vil vise nogle breve/erindringer/skillingsviser. Biblioteket vil vise bøger/tegneserier/film som viser sider fra forskellige krige. Udstillingen bliver vist i perioden 26. april 5. maj, hvor Lejre Kulturdage foregår. Vi vil sende information ud til skolerne vedr. materiale omkring 1864 krigen og generelt om krige. Som led i bestræbelserne på at øge aktivitetsniveauet har vi booket en af Danmarks mest populære forfattere, Hanne Vibeke Holst, som har sagt ja til at optræde i Hvalsø Kulturhus d. 1. oktober Vi har også booket arrangementer forfatteren og Afghanistan-veteranen Anne-

24 Cathrine Riebnitzsky, der optræder på Kirke Hyllinge Bibliotek i efteråret, og med den litterære og skæve forfatter Jens Blendstrup, som kommer til Kirke Hyllinge d. 21. maj. Læsekredsen i Rye Præstegård, som køres af Kirke Hyllinge Bibliotek og præsten i fællesskab, afholder en forfatteraften i Rye Kirke onsdag d. 19. marts kl Det er forfatteren Katrine Marie Guldager, der, på baggrund af romanen ULVEN, kommer og fortæller om sit forfatterskab. Alle er velkomne og det er gratis. Der er en lokalhistorisk udstilling om Livet hos en fotohandler fra på Hvalsø Bibliotek med fotografier, fotoapparater og andet fotoudstyr. Udstillingen kører d. 8. marts - d. 31. marts 2014 i bibliotekets åbningstid. Fri entre. Allerslevs Skoles SFO har pyntet op til fastelavn på Lejre Bibliotek. Fredag den 28. februar klokken vil der være fernisering, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, lærere, pædagoger og lånere bydes på saftevand, kaffe/te og småkager. D. Orientering fra Musikskolen Foråret byder vanen tro på mange aktiviteter i musikskolen. Der afholdes bl.a. mange instrumental-koncerter; det er her alle elever kan komme til at optræde store som små, garvede som nybegyndere. Lærerne går sammen i mindre grupper og afholder koncerterne under hyggelige rammer rundt omkring i kommunen, hvor eleverne plejer at få undervisning. Det er af stor betydning at eleverne på denne måde hører hinanden. Det er også i foråret at de efterhånden traditionsfaste strygerdage går løs. I år

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 11. september 2013...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S.

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 1 JANUAR 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE 136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 12

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere