Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Marts KF - Temadrøftelse. Introduktion af området for det nye udvalg KF - Temadrøftelse. Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus KF - Godkendelse af Lejre Musikskoles reviderede vedtægter KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad KF - Ansøgning til pulje til andre kulturelle opgaver - Vandreudstilling, KulturLink Femern Bælt KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Ensemble Lydenskab KF - Ansøgning til puljen for andre kuturelle opgaver - Kulturnat KF - Eventuelt...19

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Dagsorden godkendt, idet sagerne nr. 5 (Osted Kulturhus) og 7 (Fliser i Sæby) udsættes, da udvalget forud for beslutning har behov for at kende Lejres praksis i sager, der vedrører bygningsvedligeholdelse, herunder praksis for finansiering på kultur- og fritidsområderne. Sagerne genoptages når udvalget har fået en nærmere indføring i dette. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering - Marts Sagsnr.: 13/21909 Resumé: Orientering til udvalget. Marts 2014 A. Oplev Lejre - plakat for marts 2014 B. Orientering fra Idrætshallerne C. Orientering fra Bibliotek & Arkiv D. Orientering fra Musikskolen E. Gode gerninger for kr. I forbindelse med Danmarks Indsamlingen udførte Lejre Kommunes børn 1642 gode gerninger, som blev omsat til et flot bidrag til den landsdækkende indsamling. F. Nyhedsbrev fra Center for frivilligt socialt arbejde G. Adresseliste til møde vedr. kultur- og fritidspolitikken. Oplæg til liste over inviterede til møde vedrørende kultur- og fritidspolitikken. H. Notat vedrørende Hallernes drift I. Orientering vedr. kunstgræsbane 2. Opfølgning på sidste møde Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Nyhedsbrev_marts 14_Orientering UKF.pdf 2. Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde 3. (Lukket bilag) 4. Notat vedr. forespørgsel på drift af hallerne

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Temadrøftelse. Introduktion af området for det nye udvalg Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Introduktion af institutionerne på Kultur & Fritids område for det nye udvalg. Introduktion til: Musikskole Bibliotek Lokalarkiv Idrætshaller Folkeoplysningsområdet og de grønne områder Børnekultur Ansatte i Center for Kultur & Fritid deltager under punktet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 4. KF - Temadrøftelse. Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser 2014 Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Introduktion til notatet vedr. udvalgets temadrøftelser Kulturkonsulent, Trine Lindhardt-Roux deltager under punktet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 5. KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus Sagsnr.: 11/18884 Resumé: Der udestår opgaver til lovliggørelse af Osted Kulturhus, som bestyrelsen fremsender ansøgning på. Der søges om kr. Endvidere søger bestyrelsen om et fast driftstilskud på kr., på lige fod med de øvrige kulturhuse. Dette behandles når politikprocessen for 2015 kendes. Udvalget for Kultur & Fritid skal således tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge ekstra midler til lovliggørelse af Kulturhuset i Osted. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om kr. til lovliggørelse af Osted Kulturhus imødekommes, 2. at beløbet finansieres dels fra pulje til andre kulturelle opgaver, , tilskud/kulturelle opgaver, kr. og dels fra lokaletilskudskontoen, , kr. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen udsættes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: På baggrund af en henvendelse fra borgere i Osted, blev der i forbindelse med budgetforhandling for 2013, afsat kr. til kulturhus, Alfarvejen 13, Osted, 4320 Lejre. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2013 blev det vedtaget, at de kr. skulle bruges til etablering af indvendige faciliteter, samt til etablering af handicaprampe, isætning af to hoveddøre og udskiftning af termoruder. Bestyrelsen for Kulturhuset har prioriteret en stor del af midlerne til opstart af Kulturhuset. Bygningen Alfarvejen 13, Osted er oprindelig en skolebygning. Efterfølgende blev huset brugt til administrationsbygning/kommunehus for den gamle sognekommune Osted. Da Lejre Kommune blev dannet, flyttede administrationen til Allerslev og bygningen på Alfarvejen 13 blev brugt til forskellige interessegrupper, cafe, ungdomsklub, spillested, Lions domicil og mødested for det frivillige foreningsliv i Osted. I 2007 flyttede Heldagsskolen ind i lokalerne, og de andre aktiviteter måtte flytte ud. Heldagsklassen er nu flyttet til Skolevang 1, Kr. Sonnerup. Huset kan derfor igen benyttes til beboerhus. Det arbejde der mangler at blive udført, vil i videst muligt omfang blive udført af frivillig arbejdskraft. Dog er der også udgifter til byggesagsbehandling og udgifter til bygherrerådgivning indeholdt i beløbet.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Følgende skal etableres for at bygningen kan lovliggøres: 2 handicapramper Spindeltrappe, ny flugtvej fra 1. sal Udvendig dør til spindeltrappe 2 branddøre på 1. sal 8 stk. dørpumper til branddøre Ombygning af handicaptoilet Trappelift til 1. sal (er etableret) Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at lovliggørelsen af bygningen bør igangsættes snarest muligt, da der er stor efterspørgsel for benyttelse af lokalerne. Handicappolitik: Der etableres 2 handicapramper og 1 stolelift til 1. sal inden for afsat budget. Økonomi og finansiering: Kommunalbestyrelsen afsatte den 28. januar kr., hvoraf kr. var til etablering af indvendige faciliteter og kr. til etablering af handicaprampe, isætning af to hoveddøre og udskiftning af termoruder. Den samlede udgift til at færdiggøre lovliggørelsen af bygningen i forhold til tilgængelighed og brandsikkerhed vil være kr., som bestyrelsen for Kulturhuset søger om. Af de kr. er der forbrugt ca kr. Der er indkøbt stole, borde, køleskab, opvaskemaskine mm for den kr., og handicaprampe, stolelift og flugtvejstrappe fra 1. sal er bestilt. Administrationen peger på, at udgiften til lovliggørelse dækkes via pulje til andre kulturelle opgaver, kr., samt fra lokaletilskudskontoen, kr. Det er administrationens vurdering, at et eventuelt forbrug på kr. kan holdes inden for lokaletilskudsbudgettet. Administrationen foreslår, at ønsket om kr. til driftstilskud fremsendes som budgetønske for Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 6. KF - Godkendelse af Lejre Musikskoles reviderede vedtægter Sagsnr.: 12/21036 Resumé: På baggrund af ny bekendtgørelse for musikskoler pr. 1. januar 2014, som erstatter tidligere Vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning og Vejledende standardvedtægter for musikskoler, ønsker musikskolens bestyrelse og ledelse at revidere skolens vedtægter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de reviderede vedtægter godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen anbefales. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: På baggrund af ny bekendtgørelse for musikskoler pr. 1. januar 2014, som erstatter tidligere Vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning og Vejledende standardvedtægter for musikskoler, har bestyrelsen for Lejre Kommunale Musikskole gennemgået musikskolens vedtægter sammen med musikskolens ledelse og fundet det hensigtsmæssigt at revidere dem. Musikskolens eksisterende vedtægter blev godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid den 7. februar Sammensætning af bestyrelsen Som en del af kommunesammenlægningen blev de tre eksisterende musikskoler og deres bestyrelser fusioneret til én musikskole med én bestyrelse. For at imødekomme en bekymring om lokal forankring, blev det besluttet at Lejre, Bramsnæs og Hvalsø, blev repræsenteret af hver 2 forældrerepræsentanter og 3 elevrepræsentanter. Dette har vist sig i praksis at være svært at rekruttere til, og musikskolen oplever ikke, at bekymringen om lokal forankring er relevant længere. Musikskolen har opbygget en samlet identitet med omdrejningspunkt i en stærk lokal forankring. Musikskolens bestyrelse og ledelse ønsker på baggrund af dette fundament at rette blikket udadtil og invitere repræsentanter med relevante kompetencer på det musikpædagogiske/videnskabelige område til at deltage i bestyrelsens arbejde om den videre udvikling af musikskolen. Musikskolen mener, at skolens personalestruktur i form af faggrupper, MED-udvalg, TR og arbejdsmiljørepræsentanter og andre interessegrupper, skaber et fundament og en arbejdsgang, hvor det giver mening for lærerne at deltage i bestyrelsen med 1 lærerrepræsentant. Musikskolen ønsker på baggrund af ovenstående vurderinger at musikskolens bestyrelse sammensættes således: 3 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter med særlig indsigt til virke for musikskolens fremme 1 musikskolelærer

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 1 elevrepræsentant over 16 år til en etårig valgperiode 2 overordnede suppleanter for forældrerepræsentanterne. Øvrige ændringer I vedtægterne er tilføjet en ny paragraf; 4 Overgangen til nye vedtægter. Derudover er proceduren for valg beskrevet mere indgående med et nyt punkt; 5a Valg til bestyrelse. Udover de væsentlige ændringer omkring ovennævnte, er der i oplægget til nye vedtægter tilrettet i teksten, primært med en mere uddybende tekst. I bilag Oplæg til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole er ændringer i teksten fremhævet med rødt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det vil være formålstjenligt at revidere musikskolens vedtægter, som det fremgår af oplægget. Det nye oplæg giver mulighed for en mere fleksibel sammensætning af bestyrelsen, gør valgproceduren mere tidssvarende og imødekommer ny bekendtgørelse for musikskoler. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oplæg til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole_januar 2014.pdf 2. VEDTÆGTER LEJRE KOMMUNALE MUSIKSKOLE_pr pdf 3. Bekendtgørelse om lov om musikskoler, ny gældende fra pdf

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 7. KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad Sagsnr.: 14/1097 Resumé: Bestyrelsen for Sæby Svømmebad fremsender ansøgning om tilskud til anlæggelse af flisebelægning under solceller. Der søges om kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til anlæggelse af flisebelægning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes, 2. at udgiften på kr. finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen udsættes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Lejre Kommune ejer Sæby Svømmebad, men udlejer det til bestyrelsen for Sæby Svømmebad. Udlejningen er vederlagsfrit og bestyrelsen modtager et driftstilskud, fra Lejre Kommune, på kr. årligt (2013-pris). I forbindelse med energioptimering ved Børnehaven Birken, Multisalen og Svømmebadet er der opsat solceller på 100 kvm på et grønt område, der støder op til Svømmebadet. Bestyrelsen ser en mulighed i, at solcellerne kan fungere som skygge for gæsterne i Svømmebadet. Det er planlagt, at der skal sås græs, under solcellerne, men bestyrelsen for Svømmebadet ønsker, at der anlægges fliser for at undgå, at der slæbes jord med ud i badet. Bestyrelsens begrundelse er, at der vil gå mindst en sæson før græsset er stærkt nok til at græsarealet kan benyttes, og bestyrelsen mener, at der vil være stor risiko for at gæsterne slæber jord med ud i badet. Det kan endvidere være tvivlsomt om græsset kan gro under solcellerne. Bestyrelsen oplyser, at såfremt der kommer jord eller grus i det tekniske udstyr til badet, er bestyrelsen nød til at lukke badet ned i en eller flere dage. Bestyrelsen har ikke selv midler til at anlægge flisebelægningen, da bestyrelsen også står over for investering af ny dug til badet. Såfremt der ikke etableres fliser vil bestyrelsen etablere hegn/afspærring således, at der ikke bliver adgang til arealet. Administrationens vurdering:

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ligger udover principper for pulje til andre kulturelle opgaver, men Udvalget kan dispensere. Principper for pulje til andre kulturelle opgaver er vedlagt sagen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud. Det billigste lyder på kr. ex. Moms. Bestyrelsen oplyser, at den har mulighed for at betale kr. fra egen kassebeholdning. Der søges derfor om kr. Der kan ikke umiddelbart findes midler på budget 2014 til anlæggelse af flisebelægning, derfor foreslår administrationen at beløbet bevilges via Pulje til andre kulturelle opgaver. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er forbrugt. Herefter resterer der kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Tilbud 3. Tilbud 2 4. Principper for tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver 5. Puljen - Økonomisk oversigt

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til pulje til andre kulturelle opgaver - Vandreudstilling, KulturLink Femern Bælt Sagsnr.: 14/1090 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra KulturLINK Femern Bælt om kr. til at finansiere en vandreudstilling med udstilling af danske og tyske kunstnere. Projektet KulturLINK Femern Bælt har som mål, at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen og gennemføres i perioden 1. september 2010 til 31. august Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til gennemførelse af vandreudstillingen, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver, 3. at Lejre Kommune dækker driftsomkostninger ved udstillingens afvikling: Elektricitet, pladsforhold, bemanding af udstillingen, aflåsning, evt. lokale forsikringsforhold, strømforsyning samt gennemførelse af lokale aktiviteter. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Projektet KulturLINK Femern Bælt har som mål at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen. Projektet omfatter 14 kommuner i Danmark fra Odsherred til Lolland, kommunerne i Kreis Ostholstein og Plön samt byen Lübeck. KulturLINK gennemføres i perioden 1. september 2010 til 31. august 2014 KulturLINK Femern Bælt ansøger om penge til at finansiere en vandreudstilling med udstilling af danske og tyske kunstnere. Vandreudstillingen finder sted fra maj august 2014 og besøger undervejs minimum 12 af de nuværende 15 aktive partnere bag KulturLINK-projektet. Vandreudstillingen er planlagt til at komme til Lejre i juli måned. Vandreudstillingen Som optakt til afslutningen af KulturLINK-projektet i august 2014 har projektets partnere besluttet at gennemføre en vandreudstilling igennem regionen i en mobil enhed, der kan placeres på offentlige og lettilgængelige steder i de enkelte deltagende byer. Den mobile vandreudstilling skal skabe synlighed omkring KulturLINK-projektet og de gennemførte kulturelle samarbejder samt pege frem mod udviklingen af nye aktiviteter efter Vandreudstillingen indrettes i en lastbilanhænger. Udstillingens indre bygges op som en oplevelsestunnel, hvor besøgeren får mulighed for at mærke KulturLINK på egen krop. (Jf. bilag; Koncept). Konceptets grundidé er mødet det at mødes med det fremmede eller anderledes. Igennem udstillingen får publikum mulighed for at møde Femern Bælt regionen og de

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 kultursamarbejder, som har fundet sted i regi af KulturLINK. Samtidig kan publikum møde hinanden og kunstnere fra regionen. På pladsen foran anhængeren opsættes informationstavler, caféborde, parasoller mv. Der etableres en bred trappe med rampe til indgangspartiet ved anhængerens bagklap, som samtidig kan udgøre en mindre scene ved optrædener mv. Der vil blive monteret aflåselig dør ved indgangspartiet. Lokale aktiviteter KulturLINK vandreudstillingen skal være med til at styrke det netværk af kulturelle aktører i Femern Bælt regionen, som er blevet opbygget i kraft af KulturLINK Femern Bælt projektet. Hver partnerkommune er derfor ansvarlig for at arrangere lokale kulturelle aktiviteter i forbindelse med vandreudstillingens besøg. Primær målgruppe: kulturelle aktører i regionen Sekundær målgruppe: kulturelt interesserede samt almindelige borgere fra regionen Forventet samlet antal besøgende: ca Praktisk gennemførelse KulturLINK sørger for opbygning og klargøring af udstilling samt for materiale til brug uden for udstillingen. Anhængeren transporteres rundt af den udvalgte vognmand, som sørger for korrekt montering og opsætning ved ankomst til den enkelte by. De enkelte partnere skal udpege relevant placering af udstillingen samt sørge for klargøring af udstillingssted med elektricitet, pladsforhold mv. De lokale partnere har herefter ansvaret for bemanding af udstillingen, aflåsning, evt. lokale forsikringsforhold, strømforsyning samt gennemførelse af de lokale aktiviteter. Ved udgangen af februar 2014 skal det endeligt besluttes om den nødvendige finansiering er til stede, eller om vandreudstillingen i stedet skal gennemføres i eksisterende lokaler og med færre genstande. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at et udstillingsarrangement i form af vandreudstillingen, vil være med at informere Lejre kommunes beboere om det fremtidige kulturelle potentiale som ligger i at forbindelsen FemernBælt etableres. Et muligt udviklingspotentiale for kommunens kulturbrugere, såvel som kulturproducenter. Det vurderes dog at timingen for udstillingen er afgørende af hensyn til tilstedeværelse af potentielt publikum. Derfor bør udstillingen ligge op af enten kulturdage eller øvrige arrangementer. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Da udstillingen er i form af en mobil lastvogn (jævnfør Bilag), vil adgang for handicappede i kørestol, forsøges afhjulpet med trappe med slisker til kørestole. Økonomi og finansiering: Det samlede budget for vandreudstillingen beløber sig til ca , hvortil kommer lokale udgifter til strøm, personale mv. (Jf. bilag; Budget) Vandreudstillingen var ikke en del af KulturLINKs oprindelige budget og skal derved finansieres ved ikke-forbrugte midler fra 2013 samt eksterne midler (sponsering mv.).

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 13 Der er dertil behov for, at de enkelte partnerkommuner bidrager med hver kr til gennemførelse af vandreudstillingen samt afsætter egne midler til gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med vandreudstillingen. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Bilag 1 Koncept for kulturlink vandreudstilling.pdf

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Ensemble Lydenskab Sagsnr.: 14/2290 Resumé: Ensemble Lydenskab har den 11. januar 2014 sendt en ansøgning om støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud med koncerter og kultur i tomme butikker i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Projektet søger om kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr til projektet, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Pop-up koncertsal er koncerter og kultur i tomme butikker i 5 kommuner i region Midtog Vestsjælland med et afsluttende større event. Projekt løber fra juli 2014 til januar Pop-up koncertsalen er et kulturtilbud til Lejre, Kalundborg, Slagelse, Odsherred og Roskilde. Projektet dyrker mødet mellem lokale og nationale kunstnere og skaber kulturelle bånd på tværs af kommunerne. Børn og unge involveres og deltager på lige fod med de professionelle kunstnere. Formålet er at skabe et professionelt kulturudbud, der går i dialog med lokalsamfundet. Skabe forløb hvor kunst og musik produceres i åbne og inviterende processer mellem professionelle kunstnere og musikere, institutionerne i byen og de kreative vækstlag kunst og erhverv. I hver by slår Ensemble Lydenskab sig ned i en uge i et tomt lokale i midtbyen. Her præsenteres en uges koncerter, foredrag og opsætninger i samarbejde med lokale institutioner og lokale og nationale kunstnere. I dagtimerne vil der være koncerter, workshops og performances for børn og unge, mens der eftermiddage og aftener er stilet mod et voksent publikum, der kommer til at opleve billedkunst, litteratur og musik tæt på i helt nye rammer. Ugen kommer til at bestå af omkring 15 forskellige små opsætninger, workshops og koncerter. Projektet søger at skabe en kunstnerisk dialog og rød tråd gennem regionens kommuner. I forbindelse med Pop-up koncerterne inviteres kommunens politikere og erhvervsliv til at udvælge en stafet, som sendes videre til næste by. Den bedste koncertoplevelse eller en lokal kunstner fx. Projektet afsluttes med en større begivenhed i Roskilde, hvor alle by-stafetterne vises frem til en visuel koncert. Administrationens vurdering:

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 15 Administrationen vurderer, at arrangementet er spændende og vil kunne skabe samarbejde på tværs såvel lokalt mellem institutioner, kunstnere og borgere som regionalt mellem kommunerne. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Projektet søger om kr. Projektet søger de deltagende kommuner om 15% af det samlede budget. De resterende midler finansieres med 50% fra regionen og 35% fra private fonde og lokale sponsorater. Se vedlagte budget. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ensemble Lydenskab_Ansøgning 2. Ensemble Lydenskab_Budget

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kuturelle opgaver - Kulturnat 2014 Sagsnr.: 14/1545 Resumé: Koordinationsgruppen bag Kulturnatten i Hvalsø v/ Anja Svane Breum og Caroline L. Møller har sendt en ansøgning om underskudgaranti på kr. for I 2013 har projektet søgt og fået underskudsgaranti på kr. fra Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til kulturnatten i Hvalsø, 2. at pengene bevilges fra puljen til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Hvalsø Kulturnat er en begivenhed, som i gennem en lang række år har fundet sted i Hvalsø den sidste fredag i august. Hovedgaden lukkes for trafik, og der opstilles scener, kulturtelte mm. Kulturnatten er vokset støt igennem de sidste år både i antallet af aktive bidragere, i antallet af besøgende og i bredden. Årligt har der været besøgende. Kulturnatten har et alsidigt program for alle aldersgrupper sammensat af musik, litteratur, drama, idræt, spejder- og naturaktiviteter, kulturarv mv. På den store scene arrangeres et musikalsk hovednavn med bred appel i samarbejde med de lokale handlende. I 2014 vil Kulturnatten sætte fokus på aktiv deltagelse af kommunens børn, deres forældre og kommunens daginstitutioner. Både i form af underholdning for børn og i form af aktiviteter hvor det er børn og forældre, der er aktive. Derudover arbejder koordinationsgruppen på at få engageret flere lokale kunstnere. Koordinationsgruppen bag Kulturnatten består af 5-7 personer, og hele arrangementet er netværksbaseret. Gruppen laver den overordnede planlægning af aktiviteterne og indhenter tilladelser fra kommune, politi, brandmyndighed mv. Der ud over bruger gruppen tid på markedsføring og på kontakten til mulige bidragsydere til Kulturnatten. Gruppens ambition er at motivere kunstnere, foreninger, handlende og andre, der kunne have lyst til at bidrage, ved at skabe attraktive rammer. Læs mere på om arrangementet og programmet på hvalsoekulturnat.dk Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Kommunen har bevilget støtte til Kulturnatten hvert år siden 2007.

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Budgettet for 2014 forventes sammensat af: Underskudsgaranti fra Lejre Kommune kr. Bidrag fra lokale sponsorer kr. Afventer budget for 2014 I 2013 har projektet søgt og fået underskudsgaranti på kr. fra Lejre Erhverv og kr. fra Lejre Kommune. Se vedlagte regnskab for I 2014 søges der også underskudsgaranti fra Lejre Erhverv på kr. Lejre Erhverv står dog overfor at sammensætte en ny bestyrelse, derfor er koordinationsgruppen bekymret for det fortsatte tilskud fra Lejre Erhverv. Gruppen sender en ansøgning til Lejre Erhverv. Hvis gruppen får denne underskudsgaranti fra Lejre Erhverv, nedsættes ansøgningen til Udvalget for Kultur & Fritid til kroner. Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab Kulturnat i Hvalsø_Budget

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : BIF ønsker besøg af udvalget. Formøde vedr. stormøde den 24. marts kl. 16 i Allerslev. Udvalget for Erhverv og Turisme inviteres også til dette møde. Vedr. Kulturregion. Anders Nielsen fra Slagelse valgt som formand. Torben Lolikke, Ringsted, valgt som næstformand. Temadrøftelsesspørgsmålene drøftes på kommende udvalgsmøde. Formanden har været på besøg i Osted kulturhus. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

21 Bilag: 2.1. Nyhedsbrev_marts 14_Orientering UKF.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 05. marts Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20204/14

22 A. Se Oplev Lejre plakat februar 2014 OplevLejre - marts B. Orientering fra Hallerne Drift: Personalet bliver mødt med ros i både Lejrehallen og Såbyhallen. Begge steder kommenterer brugerne af hallerne, at der er en mærkbar forbedring af serviceniveauet efter at driften af hallerne er overgået til kommunens personale. Hallerne har lagt et bud ind på at overtage Bibliotekernes kørsel af bøger mellem de forskellige biblioteker. Der er umiddelbar god synergi i at udnytte hallernes biler endnu mere, og det er vores vurdering, at vi forholdsvist let kan tilrettelægge vores ruter til også at omfatte kørsel til bibliotekerne.

23 Der har været afholdt møde med Bestyrelse for aktivitetshuset og salen i Kirke Sonnerup vedrørende en eventuel overtagelse af driften. Der udestår stadig en række uafklarede punkter, før den endelige beslutning kan træffes. Aktiviteter: Kommunen har afholdt en stor konference for alle kommunens MED-udvalg i Hvalsøhallerne. Der er forhandlinger i gang med Midtsjællands Politi om at afholde en række messer i Lejre kommunes haller. Messerne er for private og handler om sikkerhed i eget hjem. Motionsløbet Fjorden rundt, som hallerne er med til at arrangere, løber af staben lørdag den 21. juni. Det bliver en smuk løbetur hele fjorden rundt med mulighed for at stå af 4 steder, så løbeturen kan tilpasses den enkeltes niveau. Der er mulighed for at løbe mellem 10 og 70 km. Der er allerede tilsagn fra to lokalpolitikere fra fjordkommunerne, og der er plads til flere Kontakt Rene Emil Andersen for mere information. C. Orientering fra Bibliotek & Arkiv Nederlaget i 1864 har 150 års jubilæum. Det er den første lidt større formidling arkiverne laver i samarbejde med Hvalsø bibliotek. Arkivet vil vise nogle breve/erindringer/skillingsviser. Biblioteket vil vise bøger/tegneserier/film som viser sider fra forskellige krige. Udstillingen bliver vist i perioden 26. april 5. maj, hvor Lejre Kulturdage foregår. Vi vil sende information ud til skolerne vedr. materiale omkring 1864 krigen og generelt om krige. Som led i bestræbelserne på at øge aktivitetsniveauet har vi booket en af Danmarks mest populære forfattere, Hanne Vibeke Holst, som har sagt ja til at optræde i Hvalsø Kulturhus d. 1. oktober Vi har også booket arrangementer forfatteren og Afghanistan-veteranen Anne-

24 Cathrine Riebnitzsky, der optræder på Kirke Hyllinge Bibliotek i efteråret, og med den litterære og skæve forfatter Jens Blendstrup, som kommer til Kirke Hyllinge d. 21. maj. Læsekredsen i Rye Præstegård, som køres af Kirke Hyllinge Bibliotek og præsten i fællesskab, afholder en forfatteraften i Rye Kirke onsdag d. 19. marts kl Det er forfatteren Katrine Marie Guldager, der, på baggrund af romanen ULVEN, kommer og fortæller om sit forfatterskab. Alle er velkomne og det er gratis. Der er en lokalhistorisk udstilling om Livet hos en fotohandler fra på Hvalsø Bibliotek med fotografier, fotoapparater og andet fotoudstyr. Udstillingen kører d. 8. marts - d. 31. marts 2014 i bibliotekets åbningstid. Fri entre. Allerslevs Skoles SFO har pyntet op til fastelavn på Lejre Bibliotek. Fredag den 28. februar klokken vil der være fernisering, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, lærere, pædagoger og lånere bydes på saftevand, kaffe/te og småkager. D. Orientering fra Musikskolen Foråret byder vanen tro på mange aktiviteter i musikskolen. Der afholdes bl.a. mange instrumental-koncerter; det er her alle elever kan komme til at optræde store som små, garvede som nybegyndere. Lærerne går sammen i mindre grupper og afholder koncerterne under hyggelige rammer rundt omkring i kommunen, hvor eleverne plejer at få undervisning. Det er af stor betydning at eleverne på denne måde hører hinanden. Det er også i foråret at de efterhånden traditionsfaste strygerdage går løs. I år

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012 Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Tilbud om 20 timers praktik i frivilligt arbejde til alle på ungdomsuddannelserne Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - April...2 3. KF -

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere