1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen"

Transkript

1 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen. Den beskriver de holdninger og værdier, der er til dagligdagen i Beredskabsstyrelsen og de forventninger, der er til medarbejdere og til ledere. Det er et fælles ansvar at nå målet og at bruge politikken i det daglige ud fra de intentioner og de rammer, som den udstikker. Personale- og ledelsespolitikken understøtter Beredskabsstyrelsens mission, vision, værdier og mål og styrker dermed styringsgrundlaget. Den lever op til de krav, der stilles til en moderne offentlig virksomhed herunder de krav, der stilles fra eksterne myndigheder. Personale- og ledelsespolitikken er den ramme, hvori vi tilrettelægger og løser arbejdet og forholder os til hinanden, både som medarbejder og leder. Politikken drejer sig om udviklingen af vores handle- og kompetencemuligheder og ansvar herfor for at nå egne og fælles mål og resultatdannelse. De overordnede principper og indsatsområder i personale- og ledelsespolitik bygger på 6 fokusområder: 1. Opgaven i centrum 2. Fælles ansvar 3. Grundlæggende menneskesyn 4. Ledelsesmæssige principper 5. Kompetenceudvikling 6. Resultater og løn Samlet afspejler fokusområderne Beredskabsstyrelsens arbejdsgrundlag og personale- og ledelsespolitiske fundament. De er, efterlevet i dagligdagen, med til at sikre, at vi bruger vores strategier og når vores mål. I daglig praksis er personale- og ledelsespolitikken et fælles ansvar, der sikrer, at Beredskabsstyrelsen er en moderne, attraktiv, og resultatorienteret arbejdsplads. 1.1 Opgaven i centrum Borgerne og samfundet Beredskabsstyrelsens mission er at være med til at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger, samt undgå at skader på personer, ejendom og miljø opstår. Den enkelte borgers behov, krav og forventninger er i centrum for Beredskabsstyrelsens daglige indsats. Grundlaget for vores virke er fastlagt i beredskabsloven, de politiske aftaler og resultatkontrakter, Beredskabsstyrelsens samlede styringsgrundlag. Personale og ledelsespolitikken understøtter styringsgrundlaget og dermed realiseringen af virksomhedens mål.

2 Personale- og ledelsespolitikken skaber sammen med de andre styringsredskaber grundlaget for at varetage den særlige rolle og mission, vi har som statsligt beredskab både nationalt og internationalt. Opgaverne ændrer sig løbende Beredskabsstyrelsen er i dag en del af en virkelighed, som hele tiden udvikler sig. Opgaver opstår, ændrer og flytter sig, og det påvirker den daglige opgaveløsning. Som en del af Forsvarsministeriet sikrer Beredskabsstyrelsen befolkningen og samfundet bedst muligt - nationalt som internationalt. Beredskabsstyrelsen arbejder for at begrænse skadevirkninger af ulykker, og yder en øget forebyggende indsats. Indsatsen af vores virke er i centrum, når opgaverne løses. Enhver opgave løses bedst muligt og de gode resultater er grundlaget for vores eksistens. Medarbejderen Personalepolitisk indebærer det, at vi skal gå foran i udviklingen, og at vi skal iværksætte nye initiativer, der støtter den daglige opgavevaretagelse og brugen af personale- og ledelsespolitikken. Krav om effektivitet, omstillingsparathed og evne til forandring indebærer, at Beredskabsstyrelsen har fokus på alle de menneskelige ressourcer, som organisationen rummer. Disse ressourcer spiller en central rolle og er nødvendige for at sikre omstilling og fortsat udvikling. Alle talenter skal i spil og understøttes bedst muligt og vi bruger de personale-politiske virkemidler bevidst og målrettet. Medarbejderne er forudsætningen for, at Beredskabsstyrelsen kan opfylde sin vision: at det kommunale og det statslige beredskab fungerer som et sammenhængende beredskab, samt at den tværgående koordination af den civile sektors beredskab styrkes. Det kræver dygtige, effektive og kompetente medarbejdere, der på alle niveauer kan kommunikere, føre dialog, tage ansvar, udvise ledelse og er ressourcebevidste og fleksible og løser opgaverne bedst muligt. Vi håndterer de mange forskelligartede opgaver og udviklingskrav og yder fortsat en god og effektiv service for borgere og samfund. Vi præsterer høj kvalitet i opgaveløsningen, og bruger de ressourcer, der er til rådighed bedst muligt. "Personale- og ledelsespolitikken understøtter den daglige indsats 1.2 Fælles ansvar "Personalepolitikken er et fælles ansvar" Personale- og ledelsespolitikken understøtter og bidrager til den løbende forandrings- og omstillingsproces med øget effektivitet, fleksibilitet, kvalitet og brugertilfredshed. Den bidrager til, at der skabes øget engagement, trivsel, udvikling og dynamik. Det er et gensidigt og fælles ansvar. Rammer for det daglige arbejde I Beredskabsstyrelsen forholder vi os åbent, fordomsfrit og situationsbestemt til alle personalespørgsmål. Personale- og ledelsespolitikken indeholder derfor ikke detaljerede og nagelfaste regler for, hvordan enhver tænkelig situation omkring ledelse og medarbejdere kan og skal håndteres.

3 Politikken formidler de grundlæggende værdier og holdninger om, hvad der er "rigtigt", og hvad der er "forkert". Den giver ledere og medarbejdere de personale- og ledelsesmæssige rammer som støtte i det daglige virke. Personalepolitikken understøtter de grundlæggende holdninger og værdier, som udvikler og styrker Beredskabsstyrelsen. Bruges konkret og situationsbestemt Det er i dagligdagen i den praktiske anvendelse, at vi sammen og i respekt for hinanden og de trufne beslutninger gør personale- og ledelsespolitikken levende og nærværende - det er vores fælles ansvar. Værdier og praksis lægger op til, at de enkelte enheder i dagligdagen anlægger et nuanceret syn på personalespørgsmål og på behandlingen af de menneskelige ressourcer på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at der i hvert enkelt tilfælde sker en konkret og situationsbestemt vurdering ud fra sagens indhold. Den daglige brug af personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen er en forudsætning for, at samarbejdet på alle niveauer fungerer optimalt og effektivt. Det er et fælles ansvar. 1.3 Grundlæggende menneskesyn "Mangfoldighed er en styrke" Personale- og ledelsespolitikken understøtter Beredskabsstyrelsens mission, vision, værdier og mål. Den er det værktøj, der understøtter strategierne og den daglige opgavevaretagelse og målopfyldelse. Den enkelte medarbejder er Beredskabsstyrelsens vigtigste ressource. Mennesker i centrum Vi sætter mennesket og de opgaver, der skal løses i centrum. Med respekt tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske og dets særlige situation. Medarbejdernes trivsel påvirkes også af andre livsvilkår end de arbejdsmæssige sammenhænge. Personale- og ledelsespolitikken giver derfor mulighed for at inddrage forhold i livet, som har betydning for den enkelte medarbejders evne til at varetage og trives og udvikles med sine opgaver. Vi tager hensyn til livsfaser, udviklingstrin og private forhold. Rummelighed og mangfoldighed Beredskabsstyrelsen er en rummelig arbejdsplads, der hjælper og støtter den enkelte medarbejder og grundlæggende betragter mangfoldighed og forskellighed som en styrke. I det daglige tager den enkelte medarbejder selv aktivt ansvar for sit eget liv og medansvar for sine kollegers udvikling og trivsel på arbejdspladsen. Vi tror på, at fleksible arbejdspladsvilkår udvikler fleksible medarbejdere.

4 1.4 Ledelsesmæssige principper "Ledelse er professionel og effektiv" Ledelse og ansvar i centrum God ledelse tager udgangspunkt i og bidrager til, at Beredskabsstyrelsen når sine kortsigtede og langsigtede mål. Ledelse udøves, så alle har mulighed for at anvende og udvikle deres faglige og personlige kompetencer. Ledelse er at have resultatansvar og medarbejderansvar. Ledelse er at være bevidst om sin rolle og have ansvar for resultatet. For medarbejderen er ansvar at have selvansvar - ansvar for egen udvikling, egne opgaver og egen funktion. Ledelse er dialog og handling Den enkelte leder anvender en aktiv og konsekvent ledelsesstil, som bl.a. er karakteriseret ved høj grad af sammenhæng mellem ord og handling. Den enkelte leder er i sine daglige handlinger også rollemodel for de ansatte. Daglig ledelse er synlig, motiverende og motiveret. Ledelse i Beredskabsstyrelsen baseres på synlighed og åbenhed. Med motivation, dialog og uddelegering af ansvar anvendes medarbejdernes viden, evner og arbejdskraft bedst muligt til at nå de fastlagte mål. Med synlighed forstås, at ledere på alle niveauer tydeliggør mål, politik, strategier og prioritering. Dette skaber forståelse for opgaverne og åbner mulighed for løbende feedback, udvikling, forandringer og omstilling. Med åbenhed og dialog forstås, at ledere skaber fora, hvor faglige og medmenneskelige forhold diskuteres åbent, ærligt og ligeværdigt. Flest mulige aspekter og vinkler vedrørende problemstillingerne kommer frem. Det skaber forståelse og giver overblik over organisationens holdninger og åbenhed og dialog omkring opgaver og arbejdsmetoder. Med motivation forstås, at ledere sætter arbejdsopgaverne i perspektiv i forhold til redningsberedskabets rolle. Det skaber sammenhæng til opgavens betydning for den samlede organisation og det fælles værdigrundlag. Ved uddelegering af ansvar forstås bl.a., at ledere definerer overordnede mål og rammer for opgavevaretagelsen, sådan at medarbejderne selv kan planlægge, prioritere, gennemføre og overholde deadlines for de enkelte opgaver. Initiativ, selvstændighed, engagement, præcision, effektivitet og sjæl integreres i opgaveløsningen. Personaleledelse er en vigtig del af den daglige opgave. Lederrollens indhold og betydning ændres hele tiden, og ledelsesarbejdet er en del af organisationens samlede kompetenceudvikling. Ledelse stiller krav til lederens egenskaber og adfærd i relation til personaleledelse, formidling af fælles værdier og koordinering af opgaverne. Ledelse skal udøves loyalt og i respekt for trufne beslutninger. I Beredskabsstyrelsen evalueres lederne årligt. Personaleledelse og evnen til at få medarbejdere til at gå ind i de hurtigt skiftende roller og opgaver i en foranderlig tid er af stadig større betydning sammen med overblik for den enkelte enheds opgaver og opgavevaretagelse. God ledelse skaber tryghed i en foranderlig tid.

5 1.5 Kompetenceudvikling "Medarbejderen er den vigtigste ressource" Kompetencen i centrum Beredskabsstyrelsens personale- og ledelsespolitik understøtter og bidrager til en løbende udvikling af evner, færdigheder og kompetencer, som er nødvendig for at løse arbejdsopgaverne og - funktionerne. Beredskabsstyrelsen har fagligt og personligt dygtige og kompetente medarbejdere og ledere til at varetage de mangeartede opgaver. Viden, evner og færdigheder tilpasses de nuværende og kommende krav, opgaver og mål. Det er vigtigt i en foranderlig tid. Kompetence, udvikling og opfyldelse af resultatkrav og individuelle krav hænger sammen. Medarbejderne er således Beredskabsstyrelsens vigtigste ressource. Deres kompetenceudvikling er også med til at skabe tryghed - tryghed til at være fleksibel og til at møde og løse fremtidens krav og opgaver. Kompetenceudvikling er et højt prioriteret indsatsområde. Det drejer sig om både personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Det drejer sig om den enkeltes indsats. Denne fastlægges i de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Strategisk kompetenceudvikling Beredskabsstyrelsens kompetenceudvikling er en strategisk kompetenceudvikling, som tager udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens overordnede mål og strategier. De fastlægges i resultatkontrakter, i virksomhedsplaner og konkretiseres i medarbejderudviklingssamtalen. Formålet med den enkeltes indsats præciseres og aftales konkret. Opgaver og kompetenceudvikling aftales, og der er således skabt sammenhæng mellem overordnede resultatkrav og den enkeltes mål. Beredskabsstyrelsens samlede kompetence er i konstant udvikling. Udviklingen omfatter i samme proces den enkelte medarbejder og hele Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads. Løbende udvikling og læring medvirker til, at Beredskabsstyrelsen og den enkelte når de ønskede resultater og mål. 1.6 Resultater og løn "Gode medarbejdere skal have en god løn" Der er sammenhæng mellem resultater, løn og udvikling. Det er vigtigt, at Beredskabsstyrelsen når sine resultater og dermed opfylder de krav som samfundet stiller til opgavevaretagelsen. Det er derfor afgørende, at den enkelte medarbejder også når sine mål. Der er sammenhæng. Ny løn giver mulighed for at honorere individuelle kvalifikationer og funktioner. De gode resultater og den ekstraordinære indsats kan betyde kontant honorering. Personale- og ledelsespolitikken med ny løn understøtter Beredskabsstyrelsens målopfyldelse og er forbindelsesleddet mellem mål, resultater og daglig praksis. Den er en del af styringsgrundlaget. Lønniveauet i Beredskabsstyrelsen matcher niveauet ved sammenlignelige institutioner i staten. Beredskabsstyrelsen anvender Ny løn aktivt, hvorved gode resultater og særlige kompetencer honoreres.

6 Medarbejdere, der i særlig grad, direkte eller indirekte, medvirker til at opfylde Beredskabsstyrelsens mål, honoreres herfor. Medarbejderens løn er en naturlig del af medarbejderudviklingssamtalen. Her drøftes medarbejderens bidrag til at nå enhedens mål og forventningerne til lønnen. Lønforhandlinger foregår en gang årligt, når medarbejderudviklingssamtalerne er gennemført. Løn er et vigtigt personale- og ledelsespolitisk instrument, der kan supplere den daglige og gode personalepleje. I Beredskabsstyrelsen hænger individuelle og overordnede resultater sammen. 2. Fælles ansvar "Personalepolitikken er et fælles ansvar i dagligdagen" Personale- og ledelsespolitikken er rammen, der giver fleksibilitet og evner til at løse den enkelte opgave og udfordring bedst muligt. Det er vores fælles ansvar, at dette lykkes - et fælles ansvar som vi har for hinanden, for opgaveløsningen, for vores omdømme og for vores resultater. Det er i dagligdagen politikken står sin prøve og viser sin styrke. Personale- og ledelsespolitikken bidrager til, at vi når vores overordnede mål sammen med vores mere individuelle mål. 2.1 Den daglige indsats Alle facetter af personale- og ledelsespolitikken drøftes i åbenhed, og politikken virker som inspirationskilde og erfaringsgrundlag for det videre personalepolitiske arbejde i Beredskabsstyrelsen. Personalepolitiske rettigheder, forpligtelser og fleksibilitet går begge veje. Medarbejder og ledelse stiller gensidigt krav til hinanden og arbejder mod fælles mål. Vi udvikles sammen og trives sammen i den gensidige proces - det er et fælles ansvar. Det er i de daglige dialoger, hvor der tages ansvar både som medarbejder og leder. Den gode dialog, samarbejdet og resultaterne skaber den gode arbejdsplads. Den er vi fælles om at skabe. Personale- og ledelsespolitikken har en fremtrædende rolle i samarbejdsudvalgene. Her tages de personalepolitiske emner op til diskussion, når behovet er der. Alle har ansvar herfor og medvirker i det daglige til, at der føres en aktiv personalepolitisk dialog. Det er afgørende for organisationens udvikling, at personale- og ledelsespolitikken til stadighed udvikles - både på skrift og især gennem daglig adfærd. Dialogen i dagligdagen skaber fælles forståelse for arbejdsvilkårene, for resultatkravene og for den enkeltes behov for udvikling og støtte. Alle har ansvar for at sikre den gode dialog. Vi diskuterer åbent og i løbende dialog opgaveløsningen og præmisserne herfor. Dette er med til at skabe en fælles forståelse af de overordnede arbejdsvilkår i styrelsen.

7 "I Beredskabsstyrelsen arbejder vi i respekt for hinanden og de trufne beslutninger" 2.2 Den konkrete personalepolitik Personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen handler om medarbejderen, den gode ledelse, kompetenceudviklingen mod mål og resultatet og lønnen. Disse indsatsområder og den daglige anvendelse, det vil vi, er grundlaget for at nå de overordnede personale- og ledelsespolitiske mål for Beredskabsstyrelsen, både de individuelle og de overordnede. Begge, både de individuelle og overordnede mål, er forudsætningen for hinanden. De er også forudsætningen og slutproduktet for virkeliggørelsen af det overordnede mål, det gør vi, for personale og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen, nemlig resultaterne, både de overordnede og de individuelle. "Det er attraktivt at være medarbejder i Beredskabsstyrelsen" 3. Det grundlæggende menneskesyn "Mangfoldighed er en styrke." Beredskabsstyrelsen sætter det enkelte menneske i centrum og behandler alle respektfuldt. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes særlige situation og tager medansvar for, at den enkelte kan udvikle sig og trives på sin arbejdsplads. Den enkelte medarbejder har medansvar for udvikling og trivsel på arbejdspladsen. Beredskabsstyrelsen når sine mål. Målopfyldelse er forudsætningen for, at den enkelte medarbejder kan nå sine personlige og faglige mål. Medarbejdernes trivsel påvirkes også af andre livsvilkår end de rent arbejdsmæssige. Vi tager i politikken hensyn til forskellige livsfaser og private forhold. Under overskriften "grundlæggende menneskesyn er samlet værdier, holdninger vedrørende arbejdstid, orlov, sygdom, krise, mangfoldighed, rummeligt arbejdsmarked, daglig adfærd m.m. Vi tager udgangspunkt i de muligheder, der ligger i lovgivningen og overenskomsterne for at medarbejderne har et godt arbejdsliv i samspil med fritids- og familielivet. Vi udbygger ældre medarbejderes kvalifikationer og kompetencer således, at seniormedarbejdernes erfaring og viden anvendes og videreformidles. Børnefamilier kan have behov for fleksibilitet i forhold til placering af ferie og fridage, fleksibel arbejdstilrettelæggelse m.v. Andre medarbejdere kan have behov for en ugentlig fridag, arbejdstidstilpasning eller en generel arbejdstidsnedsættelse.

8 Der er også behov for fleksibilitet for de medarbejdere, der i løbet af arbejdslivet kommer i en svær livssituation, for eksempel i forbindelse med dødsfald, svær sygdom i familien, misbrug m.v. Personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen har mange facetter og udfordringer. Vilkår og løsninger er forskellige fra sted til sted i organisationen og fra person til person. Derfor lægger vi vægt på, at rammerne for politikken også kan udfyldes forskelligt afhængigt af de konkrete forhold, opgaver og målopfyldelse. Viljen til at nå det gode resultat hænger sammen med den fælles vilje og de konkrete handlinger i dagligdagen. 3.1 Mangfoldighed Mangfoldighed omfatter bl.a. køn, alder, religion og etnisk baggrund. Derudover kan ledere og medarbejdere have mange andre meget forskellige personlige og faglige forudsætninger for at blive eller være ansat i Beredskabsstyrelsen. "Alle ansatte skal føle sig velkomne i Beredskabsstyrelsen" Med borgeren og samfundet i centrum for vores opgavevaretagelse, udnytter og fremmer Beredskabsstyrelsen bevidst den dynamik og kreativitet, der opstår når medarbejdere med forskellige forudsætninger løser opgaver. Beredskabsstyrelsen møder borgerne med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid - uanset baggrund. Medarbejdernes mangfoldighed af kompetencer bidrager til at det kan ske. Beredskabsstyrelsen sikrer, at alle uanset køn, alder, religion eller etnisk baggrund har lige vilkår for at opnå ansættelse i styrelsen. Gennem mangfoldigheden finder vi de bedste løsninger og sikrer, at disse bliver udført bedst muligt og med anvendelse af færrest mulige ressourcer. Mangfoldigheden suppleret med den enkeltes faglige og personlige baggrund er med til at fremme Beredskabsstyrelsens mission og opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen skaber lige rammer og vilkår for, at medarbejderne kan forbedre mulighederne for at nå egne mål og ambitioner i arbejdslivet. Beredskabsstyrelsen tager i det daglige arbejde hensyn til den enkelte medarbejders forskellige udviklingsfaser og ser på sammenhængen mellem arbejdslivet og familielivet og på at medarbejderne har forskellige forudsætninger. Ved rekruttering af nye medarbejdere til redningsberedskabet forsøges medarbejder-styrken i videst muligt omfang at afspejle det danske samfunds sammensætning. Samtidig vil der ved stillingsbesættelser altid ske ansættelse af den bedst egnede kandidat. Som ansat har medarbejderne lige muligheder for at få attraktive arbejdsopgaver og gøre karriere i Beredskabsstyrelsen uden hensyntagen til køn, alder, religion eller etnisk baggrund. Medarbejdernes forskelle i alder, køn, religion, etnisk oprindelse og livsopfattelse skaber muligheder for at udvikle kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Vores adfærd over for hinanden bygger på respekt for det enkelte individ, både i ord og handling.

9 "Vi har tillid til og respekt for hinanden" 3.2 Et aktivt arbejdsliv for alle Medarbejdere kommer ofte til Beredskabsstyrelsen som nyuddannede og helt unge. De kan se frem til mange spændende år på arbejdsmarkedet. Vi har i styrelsen både unge, midaldrende og ældre medarbejdere - medarbejdere, der ønsker karriere, ønsker udvikling og ønsker udfordringer - og det af forskellig karakter, af forskellig sværhedsgrad og af forskellig styrke. Også omfanget varierer og er meget individuelt - bestemt af medarbejderens øjeblikkelige situation og styrelsens forventninger. Beredskabsstyrelsen skal derfor kunne håndtere den enkelte medarbejder individuelt. "Vi skal alle kunne glæde os over at være på arbejde" Beredskabsstyrelsen vil møde den unge, den midaldrende og den ældre medarbejder i den livsfase, den enkelte er i og hjælpe til at skabe muligheder i den fortsatte udvikling. Målet er at sikre, at gode og dygtige medarbejdere kan bidrage til egen og styrelsens udvikling. Også her vil Beredskabsstyrelsen være med til at udfolde hele det menneskelige materiale, den enkeltes kompetencer og kvalifikationer. Enhver skal have funktions- og arbejdsvilkår, der får det optimale frem, og matcher ønsker og behov. En ansættelse i Beredskabsstyrelsen giver den enkelte medarbejder en række særlige kompetencer, som vi har brug for på kort og længere sigt. Vi bidrager til, at der skabes en fornuftig sammenhæng mellem den enkeltes kompetencer, ønsker og behov og styrelsens opgaver, værdier, mål- og resultatkrav. Det er vigtigt for alle medarbejdere uanset alder, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde i de enkelte enheder, at den enkelte medarbejders kompetencer anvendes optimalt og i overensstemmelse med egne og arbejdspladsens ønsker og behov. Der er en direkte, åben og fordomsfri dialog mellem ledelse og medarbejdere om arbejdslivet, og om hvordan aspekter af arbejdslivets faser kan påvirke arbejdet. Uanset alder ønsker Beredskabsstyrelsen at bruge de erfaringer og den viden, som medarbejderne har. "Min erfaring og indsats er vigtig" 3.3 Sygefravær og sundhed Sygefravær er, hvad enten det er fysisk eller psykisk betinget, lovligt forfald, som alle kan komme ud for. Oplevelsen af sygdom kan være forskellig. "Vi bekymrer os om den enkelte medarbejders ve og vel"

10 Beredskabsstyrelsen ønsker at have så sunde og raske medarbejdere, som muligt, og ønsker derfor at fremme sundheden og nedbringe eventuelle arbejdsrelaterede årsager til sygefravær mest muligt. Beredskabsstyrelsen ønsker på så tidligt et tidspunkt, som det lader sig gøre, at finde eventuelt arbejdspladsrelaterede årsager til en medarbejders hyppige sygefravær. Vi ønsker, at der i Beredskabsstyrelsen i fællesskab arbejdes på at skabe et godt arbejdsmiljø. Nærvær, omsorg og trivsel er en forudsætning et sundt arbejdsmiljø. Såvel fra centralt hold som i de enkelte enheder undersøges og iværksættes mulige initiativer, der kan mindske sygefraværet. Åbenhed, dialog og opmærksomhed omkring sygdom og de faktorer, som kan give sygefravær, er med til at skabe nærvær og arbejdsglæde for medarbejderne. Ved længere tids sygefravær gennemføres en samtale, sådan at både medarbejder og organisation forholder sig aktivt til sygefraværet. Sygefravær lader sig også påvirke af faktorer på arbejdspladsen, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø, arbejdets karakter, arbejdstilrettelæggelse, organisationens ændringer og ledelses- og samarbejdsforhold. For at kunne ændre på forholdene og få et godt arbejdsmiljø føres en åben dialog. Det er alles fælles ansvar. "Den enkeltes indsats er vigtig for Beredskabsstyrelsen" 3.4 Arbejdsmiljøet og sikkerheden "Det skal være sikkert at arbejde i Beredskabsstyrelsen" Beredskabsstyrelsen ønsker, at det skal være trygt og sikkert at arbejde i Beredskabsstyrelsen. Minimum hvert tredje år gennemføres lokale arbejdspladsvurderinger, hvor såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø undersøges, og der iværksættes initiativer for at afhjælpe og forebygge eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Beredskabsstyrelsen skaber på alle niveauer politisk forståelse for arbejdets karakter. Arbejdspladsvurderingen følges op med en dialog og på den baggrund udarbejdes en handlingsplan for en konkret opfølgning. Derudover bliver det aftalt hvilke initiativer, der skal gennemføres fra mere overordnet hold, og for alle medarbejdere. Samtaler på individ- og gruppeniveau afdækker faktorer, som er af betydning for klimaet, og som der skal arbejdes videre med. Målet er at fastholde den enkeltes trivsel, motivation og velvære på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at passe på sin egen og være opmærksom på sine kollegaers sundhed, trivsel og sikkerhed. Ledelsens ansvar er at følge den enkelte medarbejders trivsel.

11 "Vi værner om hinandens fysiske og psykiske trivsel i Beredskabsstyrelsen" 3.5 Fleksible arbejdsformer og medarbejdere "Beredskabsstyrelsen er en fleksibel arbejdsplads med fleksible medarbejdere" Der er mange forskellige og varierende opgaver, som kræver en høj grad af fleksibilitet i Beredskabsstyrelsen og hos styrelsens medarbejdere. Beredskabsstyrelsen har en arbejdspladskultur, hvor der er balance mellem arbejdsliv og familieliv og resultatorienterede og effektive medarbejdere; hvor resultaterne nogle gange kommer ved en ekstraordinær indsats, og hvor arbejdsindsatsen er fleksibel. Beredskabsstyrelsen fastlægger arbejdstiden individuelt og fleksibelt under hensyntagen til opgaverne, arbejdspladsens muligheder og den enkelte medarbejderens behov og personlige og faglige udvikling. Muligheden for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse forpligter både chefer og medarbejdere. Forudsætningen er at opgaver og mål bliver nået. "I Beredskabsstyrelsen hænger fleksible rammer, dialog og resultater sammen" 3.6 Socialt ansvar skaber en rummelig arbejdsplads Socialt ansvar drejer sig om ansættelser på særlige vilkår, om medarbejdere, der bliver syge, kommer i krise eller på anden vis kan risikere at miste deres faste tilknytning til arbejdsmarkedet. "Som organisation og som medarbejdere tager vi vores sociale ansvar alvorligt" Formålet med at have en "rummelig arbejdsplads" er i muligt omfang at fastholde medarbejdere med nedsat erhvervsevne og støtte bestræbelserne for at øge beskæftigelsen for personer med forringet arbejdsevne. Beredskabsstyrelsen tager del i det sociale ansvar omkring kronisk syge, arbejdsskadede og handicappede. Vi vil tage hensyn til disse gruppers særlige vilkår og behov og indrette os efter allerede ansattes pludseligt opståede behov, således at fratrædelse i videst muligt omfang kan undgås. Ansættelsesvilkårene for disse medarbejdergrupper er ofte anderledes, og der vil derfor ske en tilpasning af opgaver og funktioner eventuelt i form af jobrotation eller nedsat arbejdstid. Vi anvender muligheden for at indgå aftaler om job på særlige vilkår i henhold til gældende lovgivning. Vi vil også anvende eksisterende sociale- og arbejdsmarkedspolitiske støtteordninger til fastholdelse af allerede ansatte og til integration af udsatte grupper.

12 På denne måde kan Beredskabsstyrelsen fortsat få glæde af den enkelte medarbejders viden og kvalifikationer, og medarbejderen kan fortsætte med at arbejde, selv om vedkommende ikke kan yde helt den samme indsats som før. "Social ansvarlighed skaber fortsat udvikling" 3.7 Belastende oplevelser i tjeneste Opgaverne i Beredskabsstyrelsen kan medføre belastende oplevelser - det være sig i katastrofe-, krise- eller krigsramte områder, nationalt og internationalt. "Vi er opmærksomme og påpasselige" Vi har åbenhed og opmærksomhed omkring de psykologiske aspekter af belastende oplevelser i tjenesten og følgerne heraf. Vi har et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet øger medarbejdernes robusthed i forbindelse med løsningen af de opgaver, der kan medføre belastende oplevelser - såvel i det daglige arbejde som under arbejde i katastrofe-, krise- eller krigsramte områder, nationalt og internationalt. Vi har alle et socialt medansvar over for de medarbejdere, der har været udsat for ubehagelige oplevelser i tjenesten, hjælpes bedst og hurtigst muligt. Det gøres individuelt og situationsbestemt. Beredskabsstyrelsen gennemfører en forebyggende indsats gennem kurser, information, pjecer, vejledninger og intern læring. 3.8 Medarbejdere i krise "I Beredskabsstyrelsen interesserer vi os for hinanden" Beredskabsstyrelsen ønsker, at alle medarbejdere trives i deres arbejde. Der kan imidlertid være situationer, hvor en medarbejder af den ene eller anden grund kan komme i en så alvorlig krise, at det går ud over dagligdagen og arbejdsindsatsen. Vi har et socialt ansvar over for den enkelte medarbejders trivsel som helhed. Over for medarbejdere i krise viser vi forståelse og opmærksomhed. Ledere har et særligt ansvar. I Beredskabsstyrelsen er vi opmærksomme på kollegaernes situation. Det er især lederens ansvar at yde den nødvendige støtte efter behov. I Beredskabsstyrelsen er der indgået aftale med Rigshospitalet, således at medarbejdere i krise, efter aftale med personalekontoret, kan få hjælp til afklaring af problemerne. En krise kan ramme alle. "En hurtig indsats og støtte er en god hjælp"

13 3.9 Alkohol og misbrug "Alkohol, misbrug og arbejde hører ikke sammen" Beredskabsstyrelsen lægger vægt på at alle har et socialt medansvar for de medarbejdere, der har et misbrugs- eller alkoholproblem. Det er af stor vigtighed, at de medmenneskelige behov og interesser tilgodeses og der udvises forståelse og accept over for den situation medarbejderen er i. Lederen har et specielt ansvar til at gribe ind over for den medarbejder, der er påvirket i arbejdstiden eller har eventuelle misbrugsproblemer. Indtagelse af alkohol er principielt uforeneligt med arbejdet Rygepolitikken "I Beredskabsstyrelsen er der plads til både rygere og ikke-rygere" I Beredskabsstyrelsen ønsker vi et sundt arbejdsmiljø, hvor rygning ikke må genere andre Mobning, chikane og kønskrænkende adfærd "I Beredskabsstyrelsen behandler vi hinanden med respekt" Beredskabsstyrelsen accepterer ikke, at ansatte og/eller værnepligtige føler sig mobbet, chikaneret eller krænket på grund af kønnet. I Beredskabsstyrelsen behandler vi hinanden med respekt, både i ord og handlinger. Vi accepterer hverken mobning, chikane eller kønskrænkende adfærd under nogen form. Vi har alle et ansvar for at forebygge og stoppe mobbende, chikanerende og/eller kønskrænkende adfærd. Lederne er især ansvarlige for at skabe rammer, hvor mobning, chikane og/eller kønskrænkende adfærd kan undgås. 4. Ledelsesmæssige principper "Ledelse er professionel og effektiv" I Beredskabsstyrelsen er god ledelse en strategisk, resultatorienteret og menneskelig personaleledelse med en høj faglig ekspertise og organisatorisk helhedstænkning. God ledelse

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere