Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen. Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen. Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen"

Transkript

1 Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen Den 10. december 2014 Kl. 11:00 15:00 v/ Stig Erichsen, Videncenter for Arbejdsmiljø Cand. mag. i Læring & Forandringsprocesser, Master in Health Promotion and Education (MEd).

2 Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej til god praksis og værktøjer Igangsætter aktiviteter som giver hjælp til selvhjælp Rejseholdet tilbyder temamøder, indenfor: Fra stress til trivsel Gode trivselsprocesser Forebyg mobning Job & Krop Forebyg vold og trusler: Gode forandringsprocesser

3 Program 1. Hvad siger forskningen om forandringer og psykisk arbejdsmiljø? 2. Hvad er forandringer? 3. Konsekvenser af forandringer 4. Vi reagerer forskelligt 5. Opmærksomhedspunkter ved forandringer - Kommunikation, Involvering og Støtte Mødeform: Veksles mellem faglig oplæg, dialog, refleksion og gruppearbejde. 3

4 Fokus for forandring i dag AMO Inspiration fra Leadership Pipeline

5 Hvorfor bør virksomheder have fokus på forandringer? Karina Nielsen Professor i arbejds- og organisationspsykologi

6 Videngrundlag

7 Videngrundlag

8 FORANDRINGER hvad taler forskningen om? Organisatoriske forandringer som involverer store dele af virksomheden, evt. hele afdelinger. Forandringer som er langt mere omfattende end almindelige dag-tildag forandringer. 8 Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt, 2011

9 FORANDRINGER hvad taler forskningen om? F.eks. Væsentlige ændringer i rammebetingelser Ændret organisering eller struktur (nye kolleger, ledelse, arbejdsformer & nye arbejdstider). Nedskæringer: Timetal, stillinger, opgaver Flytning af arbejdssted / virksomhed (ell. Afdeling) Outsourcing Konkurs/lukning Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt, 2011

10 Hvorfor fokusere på forandringer? Forandringer er et vilkår på alle arbejdspladser, men det er ikke et nyt fænomen...

11 Hvad ved vi om forandringer og det psykosociale arbejdsmiljø? 1. Forandringer er komplekse 2. Vi reagerer forskelligt 3. Positive og negative konsekvenser 4. Kommunikation, involvering og støtte = god forandringsproces

12 Forandringer er komplekse Elementer: Indhold Processer Modtagere Reaktioner Konsekvenser Forandringsagenter Niveauer: Individ Gruppe Ledelse Organisation Faser: Før Under Efter 12

13 Lederens rolle i forandringsprocessen Som leder i forandringer har du primært 3 fokuspunkter: Ledelsen/direktionen Ledelse af det daglige arbejde ( drift af kerneopgaverne ) Lederne skal kunne håndtere de følelsesmæssige reaktioner fra medarbejderne(usikkerhed, frygt, håb, modstand, vrede, sårbarhed mm.) Lederne skal håndtere forandringen (forandringsledelse) Medarbejderne/ansatte NB! Resultater fra PSYRES-forskningen viser entydigt, at den medarbejdergruppe der er mest udsat for stress under forandring er lederen.

14 MED / AMO niveauets rolle i forandringsprocessen Forandringsagenter Som MED / AMO repr. har du en oversættelses- og fortolkningsopgave i forhold til at oversætte organisationens overordnede mål og strategi, så den giver mening for medarbejderne i deres konkrete opgaveløsning. Det er nødvendigt fuldstændigt at forstå, hvad forandringen indebærer, og at kunne relatere forandringens konsekvenser til medarbejderne som berøres af forandringen. Du skal kunne lytte og "læse" hvordan organisationen reagerer. Og hjælpe med at omsætte kollegernes reaktion til handlinger, der kan gøre forandringen nemmere at gennemføre. Rollen kan også indebærer, at formidle erfaringer og læring fra den konkrete praksis til resten af organisationen.

15 Refleksion i grupper.. Hav fokus på jeres roller! Drøft nedenstående spørgsmål i grupper: Hvordan ser det ud på jeres arbejdspladser- /afdelinger, med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer? Hvilke udfordringer har I i AMO/AM-Gruppen?

16 Udbredelse I Danmark, Sverige og Finland har % af medarbejdere oplevet forandringer inden for de sidste 3 år. Kilde: Eurofound, % har oplevet omorganiseringer, sammenlægninger, lukninger eller flytninger inden for de sidste to år. Over halvdelen af de adspurgte, som havde oplevet forandringer, oplevede, at forandringerne har ført til forringelser. Kilde: FTF, 2012

17 Udbredelse af forandringer Spørgsmål: Har du oplevet følgende inden for de seneste to år? 17 Kilde: Effektmåling, halvårsrapport for 2. halvår Epinion. NFA/VFA

18 Konsekvenser af forandringer - Højere jobkrav og ændrede relationer Højere jobkrav handler bl.a. om ændringer i forhold til: Arbejdstempo Arbejdstid Jobindhold Kompetencer Teknologi Forandringer kan påvirke de sociale relationer på arbejdspladsen: En øget risiko for konflikter En oplevelse af mindre støtte fra nærmeste leder Et øget behov for social støtte Kilde:Wiezer et al. 2011, Jimieson et al., 2004, Loretto et al., 2010, Väänänen et al., 2004 og Fugate et al., 2002

19 Konsekvenser - 1 Spørgsmål: Som følge af forandringerne er min arbejdsmængde / risiko for at miste mit arbejde. 19 Kilde: Effektmåling, halvårsrapport for 2. halvår Epinion. NFA/VFA

20 Konsekvenser - 2 Spørgsmål: Som følge af forandringerne er min trivsel på arbejdet / støtten fra mine kolleger / leder 20 Kilde: Effektmåling, halvårsrapport for 2. halvår Epinion. NFA/VFA

21 Personlige ressourcer: Arbejdsevne og tro på sig selv Medarbejdere, som har en høj tiltro til sig selv og deres evner til at håndtere stressende oplevelser, ser mere positivt på forandringer og oplever i højere grad, at forandringer forbedrer deres arbejde. Flere faktorer beskytter medarbejderen mod jobusikkerhed: En høj grad af selvbestemmelse En oplevet overensstemmelse mellem indsats/belønning Social støtte fra kollegaer En stor tiltro til egne evner Kilde: Wiezer, 2011 og Amiot et al. 2006, Kivimäki et al og Pollard, 2001

22 Personlige ressourcer - Forventninger er afgørende Om forandringen får positive eller negative konsekvenser for medarbejdernes trivsel, afhænger også af om medarbejderen ser forandringen som en mulighed eller en trussel. 3 faktorer er afgørende for, om vi opfatter forandringen som en mulighed: 1.Vores vurdering af forandringen 2.Vores håndtering af forandringen 3.Vores forventninger til fremtiden Kilde: Svensen, E., Neset, G. & Eriksen, H.R. (2007) og Walker, et al, (2007)

23 Vi reagerer ikke ens på nye krav og udfordringer

24 CATS modellen Erfaringer Neutral Trussel Udfordring SITUATIONER & BEGIVENHEDER HJERNE STRESSREAKTION - en måde at forstå stress på COPING IKKE-COPING CATS the Cognitive Activation Theory of Stress Holger Ursin, Hege R. Eriksen, Department of Biological and Medical Psychology, University of Bergen LÆRING BELASTNING 24

25 Hvorfor modstand mod forandring Modstanden er en forsvarsmekanisme, der beskytter personen/gruppen mod en udefrakommende trussel det ukendte! Reelt kan forandring betyde: Nye og ukendte krav Frygt for at egne kompetencer falder i værdi Identiteten rammes Tab af privilegier og interessante opgaver Frygt for at miste kontrollen Forvirring og usikkerhed Sociale relationer ændres Kilde: a) Rick Maurer(2010): Beyond the wall of resistance, b) (PSYRES, HIRES)

26 Forandringskurven - vi reagerer forskelligt Krise Nyorientering Selvforsvar følelsesfasen Opdagelse

27 Dialog i grupper Nævn én vigtig pointe fra hvert spørgsmål (i plenum) 1. Hvordan passer forandringskurven med jeres egne oplevelser? 2. Hvad er særligt udfordrende i den proces, vi er i gang med / står overfor?

28 Omstruktureringer & indflydelse på medarbejdernes helbred og trivsel Medarbejdere, der er udsat for omstruktureringer oplever højere grad af jobusikkerhed En langvarig omstrukturering (>2 år) har en negativ indflydelse på medarbejderes helbred og trivsel ( jobtilfredshed, engagement, helbred, følelsesmæssigt udmattet, sygefravær) Medarbejderne vænner sig ikke til omstruktureringer, selvom de oplever omstruktureringer flere gange i træk. Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt, 2011

29 Positive og negative konsekvenser - Processen er afgørende! For lidt kommunikation, støtte og involvering Forandring Negative forventninger Negativ oplevelse Øget jobusikkerhed Flere konflikter Øget sygefravær Mindre fleksibilitet Stress Dårligere trivsel God kommunikation støtte og involvering Positive forventninger Positiv oplevelse Engagement Mere selvstændighed Øget deltagelse Trivsel med forandringer Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. Faktaark 1. PSYRES-konsortiet.

30 Fokus i forandringen Tre elementer kan påvirke til en positiv forandringsproces 1. Kommunikation 2. Involvering 3. Støtte & Kompetenceudvikling Kilde: HIRES (Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations) og PSYRES (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms) 2012

31 Refleksion i grupper.. Drøft nedenstående spørgsmål: Hvordan arbejder I med Kommunikation, Involvering og Støtte i en forandringsproces? - Hvilke gode erfaringer har I? - Hvor oplever I de største udfordringer?

32 Grundregel nr. 1 i forandringer! Hvis der mangler relevant viden om forandringen, vil medarbejderne udfylde hullerne med deres egen historie.

33 1. God kommunikation reducerer usikkerhed og skaber medejerskab USIKKERHEDEN Kommunikationen skal handle om: Hvorfor forandrer vi? Derfor skal ledelsen med få sætninger kunne svare på: Hvad ønsker vi at opnå ved forandringen? Hvordan forandrer vi (på den bedste måde)? Hvordan passer det til vores langsigtede strategi og vision for vores arbejdsplads? Hvorfor skal vi forandre? Hvor er vi på vej hen? Kilde: Wiezer et al Exploring the link between restructuring and employee well-being

34 God praksis Voksenhandicap Aarhus Kommune

35 Gode råd når I skal omstrukturere Voksenhandicap Aarhus Kommune

36 1. Kommunikation Hvorfor? Kommunikation kan være medvirkende til at reducere usikkerhed og kan skabe ejerskab Kan skabe en forståelse for nødvendigheden af forandringen. Medarbejdernes synspunkter og ideer kan kvalificere forandringsprocessen. Hvordan? Sæt tid af til løbende dialog. Kommunikation skal være åben og klar og foregå via forskellige kanaler. Ledelsen skal kunne svarer på: Hvorfor?, Hvad?, Hvem?, Hvordan?, Hvornår?

37 1. Kommunikation - eksempel Klare tidsmål, kommunikationsplan, sikre at budskaber er forstået, afholde midtvejsmøder, lav nyhedsbreve Sæt tid af til løbende dialog: Hvorfor, Hvad, hvem, Hvordan, Hvornår Kommunikér også, når der ikke er noget at kommunikere!

38 1. Hvorfor kan individuel kommunikation være aktuel? Når der sker forandring, vurderer den enkelte Hvilken kanal er JEG på? medarbejder: hvad betyder det for mig? Her er der Hvad betyder forandringen for mig? ingen rationelle konklusioner. Hvad kræver forandringen af mig? Skal Medarbejderen jeg arbejde sammen kan med godt andre kolleger, se og end forstå dem jeg forandringen, plejer at arbejde sammen ud fra med? en praktisk forretningsmæssig synsvinkel, Har men jeg når den samme medarbejderen leder? møder den jobmæssige forandring et tab er der en række følelsesmæssige deltab som: tryghed, sociale relationer, Har jeg brug for andre kvalifikationer, end dem jeg allerede har? Hvilke muligheder har jeg for at påvirke processen? prestige, position, ansvar, karrieremuligheder, Etc. selvtillid og selvværd.

39 Kommunikér også Hvad forandres IKKE? Tænk på (eks.): - Fysiske rammer - Mødested - Leder & kolleger - Kerneopgave - Borgere.. etc.

40 Værktøj 1 Håb og bekymring En metode til at italesætte tanker, følelser og forventninger i relation til forandringen, samtidig med at det vurderes, i hvilken grad de er realistiske og giver ideer til prioritering af handlinger. Håb Urealistisk Realistisk Bekymring

41 Værktøj 1 Håb og bekymring Tænk hver især over jeres største bekymring og jeres bedste forhåbninger i forhold til den forandring I som arbejdsplads står foran/midt i. Tal med din sidemand og udfyld hver en grøn post-it med håb og en rød med bekymring. Hvert par sætter deres post-it sedler på værktøjet Håb & Bekymring -arket Teamet/gruppen står ved flipover-arket og drøfter post-it sedlernes placering hvilket billede tegnes af forventningerne? Hvad kan vi påvirke/ikke påvirke?

42 Værktøj 1 Håb og Bekymring Visioner Håb Her vil vi bruge ressourcer Urealistisk der kan ikke gøres noget ved det Realistisk der kan gøres noget ved det Sig pyt, glem det! Bekrymring Handling her og nu

43 Værktøj 1 Håb og Bekymring Håb Urealistisk Realistisk Bekymring

44 2. Involvering hvorfor? 1. Medarbejdere og mellemledere får mulighed for at påvirke: - hvordan forandringen bliver gennemført - hvordan den fremtidige arbejdsplads kommer til at se ud 2. At kunne påvirke og bidrage til processen skaber ejerskab 3. Medarbejdernes ekspertviden om lokale forhold udnyttes 44

45 2. Involvering hvordan? Forventningsafstemning er nøgleordet. Tydeliggør hvilken form for involvering og indflydelse der kan forventes? Information Medindflydelse / medbestemmelse Min egen beslutning? I praksis: Mellemlederen/AMO/MED som forandringsagent

46 2. Involvering hvordan? Forventningsafstemning er et nøgleord. 1. Hvad kan vi selv bestemme? Hvornår? 2. Hvad kan vi få indflydelse på? Hvornår? 3. Hvad har vi slet IKKE indflydelse på? Hvornår er der andre, der beslutter? Mellemlederen, arbejdsmiljørepr. og TR involveres ofte på vegne af alle medarbejdere

47 Involvering i beslutningsproces Design 1 Design 2 Design 3 Lederen alene udtænker og formulerer løsning Lederen fremsætter påtænkt(e) løsning(er) og beder medarbejderne kvalificere den/dem Lederen beder medarbejderne udvikle løsninger Top-down Top-down Bottom-up Kilde: Figur Ledelsens beslutningsdesign. Bo Vestergaard (2013) Fair Proces, Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger s. 74.

48 2. Involvering eksempel? Afhold en temadag, hvor medarbejderne kan komme med input og ideer til den nye organisering Projekt-/styregruppe I praksis: Mellemlederen/AMO/MED som forandringsagent

49 3. Støtte og kompetenceudvikling Hvorfor? Støtte kan hjælpe de ansatte med at håndtere forandringer, hvorimod manglende social støtte kan påvirke medarbejdernes jobtilfredshed og sygefravær. Hvordan? Undersøg om medarbejdere og ledere har de nødvendige kompetencer. Hjælp til medarbejdere som har brug for støtte og kompetenceudvikling og til mellemlederne som skal drive forandringen. Eksempel Kompetenceudvikling, støtte, coaching, dialog, åbenhed, afklaring og vejledning

50 3. Støtte & kompetenceudvikling Individuelt: Støtte til at håndtere forandringen (ex. Usikkerheden) Støtte til at agere proaktivt finde sin nye rolle / sine nye opgaver (coaching) Udvikle kompetencer til de nye jobkrav (kurser) Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt

51 3. Støtte & kompetenceudvikling Gruppe niveau: Information om nye samarbejdsrelationer, kompetence- og ansvarsområder Tal om, hvordan I bruger hinanden og hinandens ressourcer. Overgangsritualer fejre overgange og resultater Ryste sammen arrangementer Organisationsniveau: Formulere en klar vision Kommuniker hvilke støttemuligheder, der er til rådighed. Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt

52 Ansvar på flere niveauer i en forandringsproces - En fælles opgave Organisation Ledelse Gruppe Individ Kilde: Teamledelse med det rette twist NFA, Af Michael M. Jørgensen, Michael Munch-Hansen og Karina M. Nielsen. 52

53 Værktøj til forandring Dialogmøde IGLO Individ Gruppe Ledelse Organisation Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008

54 Et eksempel: Hvilke handlinger kan fremme Støtten, Kommunikationen eller Involveringen? Svar på spørgsmål om, hvad forandringen betyder for den enkelte fx i form af individuelle møder mellem leder-medarbejder Dialogmøder, hvor gruppen har mulighed for at give udtryk for deres følelser, bekymringer og forbehold over for forandringen. Få gruppen til at definere deres behov for kommunikation og udvikle en kommunikationsplan Inddrage mellemlederne i styregrupper og sætte forandringen på som et fast punkt på dagsordenen ved ledermøderne. Talepapirer, som skitserer de vigtigste punkter, der skal kommunikeres til medarbejderne. På organisationsniveau bør der udarbejdes en samlet, holdbar kommunikationsplan. En kommunikationsplan tager tid at udvikle, og det bør være klart, hvem der er ansvarlig for implementeringen af den.

55 Tjekliste ved forandringer Opmærksomhedspunkter (K - I S) Kommunikation Er meningen klar for alle? - Hvorfor forandrer vi? Hvad ønsker vi at opnå? & Hvordan tænker forløbet? Har I en kommunikationsplan? Har I sat tid af til løbende dialog, drøftelser og afklarende spørgsmål? Involvering Har I afstemt forventninger? - Hvem skal involveres hvor meget og hvornår? (AMO, Lokal-MED, personale) - Gennemsigtighed for til-/fravalg Støtte og kompetenceudvikling - Til ledere - Til den enkelte medarbejder - Særlige grupper/medarbejdere Nødvendige tiltag - Hvad skal gøres? - Hvem skal gøre det? - Hvordan skal det gøres?

56 AM-Gruppen Hav fokus på jeres roller! Drøft nedenstående spørgsmål: Tag afsæt i K I S og diskutér: 1. Hvad er vi allerede gode til?(fungerer) 2. Hvad har vi behov for at blive bedre til? (udvikle på) 3. Hvad skal vi afvikle? udvikling Kommunikation Involvering Støtte & Kompetence-

57 Værktøj Dialogmøde Forhold vi ønsker at bevare / få mere af Forhold vi ønsker at udvikle Handlinger der holder os på sporet Handlinger der leder os i den rigtige retning

58 Prioriteringsværktøj Brainstorm på forandringernes konsekvenser Det er vigtigt at bevare Det er vigtigt at udvikle Det er vigtigt at afvikle

59 Gode råd om Forandringskommunikation Fortæl om mål og visioner Vær åben om status Fortæl om muligheder og udfordringer Fortæl om værdierne Skab tryghed og udvælg hovedbudskaberne BAR Service- og Tjenesteydelser: En værktøjskasse om omstillingsprocesser

60 En fælles indsats i arbejdsmiljøsystemet 22 anbefalinger til gode forandringsprocesser, der tænker det psykiske arbejdsmiljø ind fra planlægning til gennemførelse og forankring: Vær på forkant med forandringerne Kommunikation i hele forandringsprocessen Involvering af medarbejderne Støtte og kompetenceudvikling 60 Tiltrådt af Arbejdsmiljørådets parter, AT, NFA og beskæftigelsesministeren

61 Det strategiske procesdesign Kilde: Bo Vestergaard, Det strategiske procesdesign udfoldes i sin helhed i bogen Systemisk ledelse i teori og praksis, forlaget samfundslitteratur, 2011

62 Overblik over forandringsprocessen Før forandringen Under forandringen Efter forandringen Kommunikation Involvering Støtte Organisation Ledelse Gruppe Individ

63 Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 4 produkter: Magasinet arbejdsmiljø Elektronisk nyhedsbrev Portal: Butik:

64

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Omstrukturering i virksomheden

Omstrukturering i virksomheden Omstrukturering i virksomheden guide til initiativer, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel og helbred 2 Krista Pahkin, Pauliina Mattila-Holappa, Karina Nielsen, Noortje Wiezer, Maria Widerszal-Bazyl,Tanja

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GODE RÅD. Sæt fokus på trivslen MAGASINET. Vi skal give plads til det, folk brænder for 4. Positive forventninger hjælper på stress 6

GODE RÅD. Sæt fokus på trivslen MAGASINET. Vi skal give plads til det, folk brænder for 4. Positive forventninger hjælper på stress 6 MAGASINET JANUAR 2009 TILLÆG 5 GODE RÅD Sæt fokus på trivslen 5 Vi skal give plads til det, folk brænder for 4 Positive forventninger hjælper på stress 6 Succes med at mindske volden 10 MAGASINET TILLÆG

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere