Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen. Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen. Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen"

Transkript

1 Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen Den 10. december 2014 Kl. 11:00 15:00 v/ Stig Erichsen, Videncenter for Arbejdsmiljø Cand. mag. i Læring & Forandringsprocesser, Master in Health Promotion and Education (MEd).

2 Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej til god praksis og værktøjer Igangsætter aktiviteter som giver hjælp til selvhjælp Rejseholdet tilbyder temamøder, indenfor: Fra stress til trivsel Gode trivselsprocesser Forebyg mobning Job & Krop Forebyg vold og trusler: Gode forandringsprocesser

3 Program 1. Hvad siger forskningen om forandringer og psykisk arbejdsmiljø? 2. Hvad er forandringer? 3. Konsekvenser af forandringer 4. Vi reagerer forskelligt 5. Opmærksomhedspunkter ved forandringer - Kommunikation, Involvering og Støtte Mødeform: Veksles mellem faglig oplæg, dialog, refleksion og gruppearbejde. 3

4 Fokus for forandring i dag AMO Inspiration fra Leadership Pipeline

5 Hvorfor bør virksomheder have fokus på forandringer? Karina Nielsen Professor i arbejds- og organisationspsykologi

6 Videngrundlag

7 Videngrundlag

8 FORANDRINGER hvad taler forskningen om? Organisatoriske forandringer som involverer store dele af virksomheden, evt. hele afdelinger. Forandringer som er langt mere omfattende end almindelige dag-tildag forandringer. 8 Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt, 2011

9 FORANDRINGER hvad taler forskningen om? F.eks. Væsentlige ændringer i rammebetingelser Ændret organisering eller struktur (nye kolleger, ledelse, arbejdsformer & nye arbejdstider). Nedskæringer: Timetal, stillinger, opgaver Flytning af arbejdssted / virksomhed (ell. Afdeling) Outsourcing Konkurs/lukning Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt, 2011

10 Hvorfor fokusere på forandringer? Forandringer er et vilkår på alle arbejdspladser, men det er ikke et nyt fænomen...

11 Hvad ved vi om forandringer og det psykosociale arbejdsmiljø? 1. Forandringer er komplekse 2. Vi reagerer forskelligt 3. Positive og negative konsekvenser 4. Kommunikation, involvering og støtte = god forandringsproces

12 Forandringer er komplekse Elementer: Indhold Processer Modtagere Reaktioner Konsekvenser Forandringsagenter Niveauer: Individ Gruppe Ledelse Organisation Faser: Før Under Efter 12

13 Lederens rolle i forandringsprocessen Som leder i forandringer har du primært 3 fokuspunkter: Ledelsen/direktionen Ledelse af det daglige arbejde ( drift af kerneopgaverne ) Lederne skal kunne håndtere de følelsesmæssige reaktioner fra medarbejderne(usikkerhed, frygt, håb, modstand, vrede, sårbarhed mm.) Lederne skal håndtere forandringen (forandringsledelse) Medarbejderne/ansatte NB! Resultater fra PSYRES-forskningen viser entydigt, at den medarbejdergruppe der er mest udsat for stress under forandring er lederen.

14 MED / AMO niveauets rolle i forandringsprocessen Forandringsagenter Som MED / AMO repr. har du en oversættelses- og fortolkningsopgave i forhold til at oversætte organisationens overordnede mål og strategi, så den giver mening for medarbejderne i deres konkrete opgaveløsning. Det er nødvendigt fuldstændigt at forstå, hvad forandringen indebærer, og at kunne relatere forandringens konsekvenser til medarbejderne som berøres af forandringen. Du skal kunne lytte og "læse" hvordan organisationen reagerer. Og hjælpe med at omsætte kollegernes reaktion til handlinger, der kan gøre forandringen nemmere at gennemføre. Rollen kan også indebærer, at formidle erfaringer og læring fra den konkrete praksis til resten af organisationen.

15 Refleksion i grupper.. Hav fokus på jeres roller! Drøft nedenstående spørgsmål i grupper: Hvordan ser det ud på jeres arbejdspladser- /afdelinger, med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer? Hvilke udfordringer har I i AMO/AM-Gruppen?

16 Udbredelse I Danmark, Sverige og Finland har % af medarbejdere oplevet forandringer inden for de sidste 3 år. Kilde: Eurofound, % har oplevet omorganiseringer, sammenlægninger, lukninger eller flytninger inden for de sidste to år. Over halvdelen af de adspurgte, som havde oplevet forandringer, oplevede, at forandringerne har ført til forringelser. Kilde: FTF, 2012

17 Udbredelse af forandringer Spørgsmål: Har du oplevet følgende inden for de seneste to år? 17 Kilde: Effektmåling, halvårsrapport for 2. halvår Epinion. NFA/VFA

18 Konsekvenser af forandringer - Højere jobkrav og ændrede relationer Højere jobkrav handler bl.a. om ændringer i forhold til: Arbejdstempo Arbejdstid Jobindhold Kompetencer Teknologi Forandringer kan påvirke de sociale relationer på arbejdspladsen: En øget risiko for konflikter En oplevelse af mindre støtte fra nærmeste leder Et øget behov for social støtte Kilde:Wiezer et al. 2011, Jimieson et al., 2004, Loretto et al., 2010, Väänänen et al., 2004 og Fugate et al., 2002

19 Konsekvenser - 1 Spørgsmål: Som følge af forandringerne er min arbejdsmængde / risiko for at miste mit arbejde. 19 Kilde: Effektmåling, halvårsrapport for 2. halvår Epinion. NFA/VFA

20 Konsekvenser - 2 Spørgsmål: Som følge af forandringerne er min trivsel på arbejdet / støtten fra mine kolleger / leder 20 Kilde: Effektmåling, halvårsrapport for 2. halvår Epinion. NFA/VFA

21 Personlige ressourcer: Arbejdsevne og tro på sig selv Medarbejdere, som har en høj tiltro til sig selv og deres evner til at håndtere stressende oplevelser, ser mere positivt på forandringer og oplever i højere grad, at forandringer forbedrer deres arbejde. Flere faktorer beskytter medarbejderen mod jobusikkerhed: En høj grad af selvbestemmelse En oplevet overensstemmelse mellem indsats/belønning Social støtte fra kollegaer En stor tiltro til egne evner Kilde: Wiezer, 2011 og Amiot et al. 2006, Kivimäki et al og Pollard, 2001

22 Personlige ressourcer - Forventninger er afgørende Om forandringen får positive eller negative konsekvenser for medarbejdernes trivsel, afhænger også af om medarbejderen ser forandringen som en mulighed eller en trussel. 3 faktorer er afgørende for, om vi opfatter forandringen som en mulighed: 1.Vores vurdering af forandringen 2.Vores håndtering af forandringen 3.Vores forventninger til fremtiden Kilde: Svensen, E., Neset, G. & Eriksen, H.R. (2007) og Walker, et al, (2007)

23 Vi reagerer ikke ens på nye krav og udfordringer

24 CATS modellen Erfaringer Neutral Trussel Udfordring SITUATIONER & BEGIVENHEDER HJERNE STRESSREAKTION - en måde at forstå stress på COPING IKKE-COPING CATS the Cognitive Activation Theory of Stress Holger Ursin, Hege R. Eriksen, Department of Biological and Medical Psychology, University of Bergen LÆRING BELASTNING 24

25 Hvorfor modstand mod forandring Modstanden er en forsvarsmekanisme, der beskytter personen/gruppen mod en udefrakommende trussel det ukendte! Reelt kan forandring betyde: Nye og ukendte krav Frygt for at egne kompetencer falder i værdi Identiteten rammes Tab af privilegier og interessante opgaver Frygt for at miste kontrollen Forvirring og usikkerhed Sociale relationer ændres Kilde: a) Rick Maurer(2010): Beyond the wall of resistance, b) (PSYRES, HIRES)

26 Forandringskurven - vi reagerer forskelligt Krise Nyorientering Selvforsvar følelsesfasen Opdagelse

27 Dialog i grupper Nævn én vigtig pointe fra hvert spørgsmål (i plenum) 1. Hvordan passer forandringskurven med jeres egne oplevelser? 2. Hvad er særligt udfordrende i den proces, vi er i gang med / står overfor?

28 Omstruktureringer & indflydelse på medarbejdernes helbred og trivsel Medarbejdere, der er udsat for omstruktureringer oplever højere grad af jobusikkerhed En langvarig omstrukturering (>2 år) har en negativ indflydelse på medarbejderes helbred og trivsel ( jobtilfredshed, engagement, helbred, følelsesmæssigt udmattet, sygefravær) Medarbejderne vænner sig ikke til omstruktureringer, selvom de oplever omstruktureringer flere gange i træk. Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt, 2011

29 Positive og negative konsekvenser - Processen er afgørende! For lidt kommunikation, støtte og involvering Forandring Negative forventninger Negativ oplevelse Øget jobusikkerhed Flere konflikter Øget sygefravær Mindre fleksibilitet Stress Dårligere trivsel God kommunikation støtte og involvering Positive forventninger Positiv oplevelse Engagement Mere selvstændighed Øget deltagelse Trivsel med forandringer Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. Faktaark 1. PSYRES-konsortiet.

30 Fokus i forandringen Tre elementer kan påvirke til en positiv forandringsproces 1. Kommunikation 2. Involvering 3. Støtte & Kompetenceudvikling Kilde: HIRES (Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations) og PSYRES (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms) 2012

31 Refleksion i grupper.. Drøft nedenstående spørgsmål: Hvordan arbejder I med Kommunikation, Involvering og Støtte i en forandringsproces? - Hvilke gode erfaringer har I? - Hvor oplever I de største udfordringer?

32 Grundregel nr. 1 i forandringer! Hvis der mangler relevant viden om forandringen, vil medarbejderne udfylde hullerne med deres egen historie.

33 1. God kommunikation reducerer usikkerhed og skaber medejerskab USIKKERHEDEN Kommunikationen skal handle om: Hvorfor forandrer vi? Derfor skal ledelsen med få sætninger kunne svare på: Hvad ønsker vi at opnå ved forandringen? Hvordan forandrer vi (på den bedste måde)? Hvordan passer det til vores langsigtede strategi og vision for vores arbejdsplads? Hvorfor skal vi forandre? Hvor er vi på vej hen? Kilde: Wiezer et al Exploring the link between restructuring and employee well-being

34 God praksis Voksenhandicap Aarhus Kommune

35 Gode råd når I skal omstrukturere Voksenhandicap Aarhus Kommune

36 1. Kommunikation Hvorfor? Kommunikation kan være medvirkende til at reducere usikkerhed og kan skabe ejerskab Kan skabe en forståelse for nødvendigheden af forandringen. Medarbejdernes synspunkter og ideer kan kvalificere forandringsprocessen. Hvordan? Sæt tid af til løbende dialog. Kommunikation skal være åben og klar og foregå via forskellige kanaler. Ledelsen skal kunne svarer på: Hvorfor?, Hvad?, Hvem?, Hvordan?, Hvornår?

37 1. Kommunikation - eksempel Klare tidsmål, kommunikationsplan, sikre at budskaber er forstået, afholde midtvejsmøder, lav nyhedsbreve Sæt tid af til løbende dialog: Hvorfor, Hvad, hvem, Hvordan, Hvornår Kommunikér også, når der ikke er noget at kommunikere!

38 1. Hvorfor kan individuel kommunikation være aktuel? Når der sker forandring, vurderer den enkelte Hvilken kanal er JEG på? medarbejder: hvad betyder det for mig? Her er der Hvad betyder forandringen for mig? ingen rationelle konklusioner. Hvad kræver forandringen af mig? Skal Medarbejderen jeg arbejde sammen kan med godt andre kolleger, se og end forstå dem jeg forandringen, plejer at arbejde sammen ud fra med? en praktisk forretningsmæssig synsvinkel, Har men jeg når den samme medarbejderen leder? møder den jobmæssige forandring et tab er der en række følelsesmæssige deltab som: tryghed, sociale relationer, Har jeg brug for andre kvalifikationer, end dem jeg allerede har? Hvilke muligheder har jeg for at påvirke processen? prestige, position, ansvar, karrieremuligheder, Etc. selvtillid og selvværd.

39 Kommunikér også Hvad forandres IKKE? Tænk på (eks.): - Fysiske rammer - Mødested - Leder & kolleger - Kerneopgave - Borgere.. etc.

40 Værktøj 1 Håb og bekymring En metode til at italesætte tanker, følelser og forventninger i relation til forandringen, samtidig med at det vurderes, i hvilken grad de er realistiske og giver ideer til prioritering af handlinger. Håb Urealistisk Realistisk Bekymring

41 Værktøj 1 Håb og bekymring Tænk hver især over jeres største bekymring og jeres bedste forhåbninger i forhold til den forandring I som arbejdsplads står foran/midt i. Tal med din sidemand og udfyld hver en grøn post-it med håb og en rød med bekymring. Hvert par sætter deres post-it sedler på værktøjet Håb & Bekymring -arket Teamet/gruppen står ved flipover-arket og drøfter post-it sedlernes placering hvilket billede tegnes af forventningerne? Hvad kan vi påvirke/ikke påvirke?

42 Værktøj 1 Håb og Bekymring Visioner Håb Her vil vi bruge ressourcer Urealistisk der kan ikke gøres noget ved det Realistisk der kan gøres noget ved det Sig pyt, glem det! Bekrymring Handling her og nu

43 Værktøj 1 Håb og Bekymring Håb Urealistisk Realistisk Bekymring

44 2. Involvering hvorfor? 1. Medarbejdere og mellemledere får mulighed for at påvirke: - hvordan forandringen bliver gennemført - hvordan den fremtidige arbejdsplads kommer til at se ud 2. At kunne påvirke og bidrage til processen skaber ejerskab 3. Medarbejdernes ekspertviden om lokale forhold udnyttes 44

45 2. Involvering hvordan? Forventningsafstemning er nøgleordet. Tydeliggør hvilken form for involvering og indflydelse der kan forventes? Information Medindflydelse / medbestemmelse Min egen beslutning? I praksis: Mellemlederen/AMO/MED som forandringsagent

46 2. Involvering hvordan? Forventningsafstemning er et nøgleord. 1. Hvad kan vi selv bestemme? Hvornår? 2. Hvad kan vi få indflydelse på? Hvornår? 3. Hvad har vi slet IKKE indflydelse på? Hvornår er der andre, der beslutter? Mellemlederen, arbejdsmiljørepr. og TR involveres ofte på vegne af alle medarbejdere

47 Involvering i beslutningsproces Design 1 Design 2 Design 3 Lederen alene udtænker og formulerer løsning Lederen fremsætter påtænkt(e) løsning(er) og beder medarbejderne kvalificere den/dem Lederen beder medarbejderne udvikle løsninger Top-down Top-down Bottom-up Kilde: Figur Ledelsens beslutningsdesign. Bo Vestergaard (2013) Fair Proces, Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger s. 74.

48 2. Involvering eksempel? Afhold en temadag, hvor medarbejderne kan komme med input og ideer til den nye organisering Projekt-/styregruppe I praksis: Mellemlederen/AMO/MED som forandringsagent

49 3. Støtte og kompetenceudvikling Hvorfor? Støtte kan hjælpe de ansatte med at håndtere forandringer, hvorimod manglende social støtte kan påvirke medarbejdernes jobtilfredshed og sygefravær. Hvordan? Undersøg om medarbejdere og ledere har de nødvendige kompetencer. Hjælp til medarbejdere som har brug for støtte og kompetenceudvikling og til mellemlederne som skal drive forandringen. Eksempel Kompetenceudvikling, støtte, coaching, dialog, åbenhed, afklaring og vejledning

50 3. Støtte & kompetenceudvikling Individuelt: Støtte til at håndtere forandringen (ex. Usikkerheden) Støtte til at agere proaktivt finde sin nye rolle / sine nye opgaver (coaching) Udvikle kompetencer til de nye jobkrav (kurser) Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt

51 3. Støtte & kompetenceudvikling Gruppe niveau: Information om nye samarbejdsrelationer, kompetence- og ansvarsområder Tal om, hvordan I bruger hinanden og hinandens ressourcer. Overgangsritualer fejre overgange og resultater Ryste sammen arrangementer Organisationsniveau: Formulere en klar vision Kommuniker hvilke støttemuligheder, der er til rådighed. Kilde: Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES forskningsprojekt

52 Ansvar på flere niveauer i en forandringsproces - En fælles opgave Organisation Ledelse Gruppe Individ Kilde: Teamledelse med det rette twist NFA, Af Michael M. Jørgensen, Michael Munch-Hansen og Karina M. Nielsen. 52

53 Værktøj til forandring Dialogmøde IGLO Individ Gruppe Ledelse Organisation Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008

54 Et eksempel: Hvilke handlinger kan fremme Støtten, Kommunikationen eller Involveringen? Svar på spørgsmål om, hvad forandringen betyder for den enkelte fx i form af individuelle møder mellem leder-medarbejder Dialogmøder, hvor gruppen har mulighed for at give udtryk for deres følelser, bekymringer og forbehold over for forandringen. Få gruppen til at definere deres behov for kommunikation og udvikle en kommunikationsplan Inddrage mellemlederne i styregrupper og sætte forandringen på som et fast punkt på dagsordenen ved ledermøderne. Talepapirer, som skitserer de vigtigste punkter, der skal kommunikeres til medarbejderne. På organisationsniveau bør der udarbejdes en samlet, holdbar kommunikationsplan. En kommunikationsplan tager tid at udvikle, og det bør være klart, hvem der er ansvarlig for implementeringen af den.

55 Tjekliste ved forandringer Opmærksomhedspunkter (K - I S) Kommunikation Er meningen klar for alle? - Hvorfor forandrer vi? Hvad ønsker vi at opnå? & Hvordan tænker forløbet? Har I en kommunikationsplan? Har I sat tid af til løbende dialog, drøftelser og afklarende spørgsmål? Involvering Har I afstemt forventninger? - Hvem skal involveres hvor meget og hvornår? (AMO, Lokal-MED, personale) - Gennemsigtighed for til-/fravalg Støtte og kompetenceudvikling - Til ledere - Til den enkelte medarbejder - Særlige grupper/medarbejdere Nødvendige tiltag - Hvad skal gøres? - Hvem skal gøre det? - Hvordan skal det gøres?

56 AM-Gruppen Hav fokus på jeres roller! Drøft nedenstående spørgsmål: Tag afsæt i K I S og diskutér: 1. Hvad er vi allerede gode til?(fungerer) 2. Hvad har vi behov for at blive bedre til? (udvikle på) 3. Hvad skal vi afvikle? udvikling Kommunikation Involvering Støtte & Kompetence-

57 Værktøj Dialogmøde Forhold vi ønsker at bevare / få mere af Forhold vi ønsker at udvikle Handlinger der holder os på sporet Handlinger der leder os i den rigtige retning

58 Prioriteringsværktøj Brainstorm på forandringernes konsekvenser Det er vigtigt at bevare Det er vigtigt at udvikle Det er vigtigt at afvikle

59 Gode råd om Forandringskommunikation Fortæl om mål og visioner Vær åben om status Fortæl om muligheder og udfordringer Fortæl om værdierne Skab tryghed og udvælg hovedbudskaberne BAR Service- og Tjenesteydelser: En værktøjskasse om omstillingsprocesser

60 En fælles indsats i arbejdsmiljøsystemet 22 anbefalinger til gode forandringsprocesser, der tænker det psykiske arbejdsmiljø ind fra planlægning til gennemførelse og forankring: Vær på forkant med forandringerne Kommunikation i hele forandringsprocessen Involvering af medarbejderne Støtte og kompetenceudvikling 60 Tiltrådt af Arbejdsmiljørådets parter, AT, NFA og beskæftigelsesministeren

61 Det strategiske procesdesign Kilde: Bo Vestergaard, Det strategiske procesdesign udfoldes i sin helhed i bogen Systemisk ledelse i teori og praksis, forlaget samfundslitteratur, 2011

62 Overblik over forandringsprocessen Før forandringen Under forandringen Efter forandringen Kommunikation Involvering Støtte Organisation Ledelse Gruppe Individ

63 Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 4 produkter: Magasinet arbejdsmiljø Elektronisk nyhedsbrev Portal: Butik:

64

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Omstruktureringer, trivsel og sundhed

Omstruktureringer, trivsel og sundhed Omstruktureringer, trivsel og sundhed Hvad betyder omstruktureringer for medarbejdernes trivsel og sundhed og hvad kan virksomheden gøre ved det? Arbejdsmiljøseminar 2011 Rigspolitiet og Politiforbundet

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Region Midtjylland 1 Skottenborg DK-8800 Viborg Forord Region Midtjylland er fortsat underlagt strukturændringer

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Parallel plenum nr. 13 Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer

Parallel plenum nr. 13 Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer Parallel plenum nr. 13 Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Trivsel og arbejdsglæde. kursus@thomasmilsted.dk

Trivsel og arbejdsglæde. kursus@thomasmilsted.dk Trivsel og arbejdsglæde kursus@thomasmilsted.dk Kursus@thomasmilsted.dk 31418376 kursus@thomasmilsted.dk Opbygning af samarbejde Helhedsforståelse Evne til perspektivbytte Evne til at problematisere egne

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Omstrukturering i virksomheden

Omstrukturering i virksomheden Omstrukturering i virksomheden guide til initiativer, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel og helbred 2 Krista Pahkin, Pauliina Mattila-Holappa, Karina Nielsen, Noortje Wiezer, Maria Widerszal-Bazyl,Tanja

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Stor arbejdsmængde og tidspres?

Stor arbejdsmængde og tidspres? Stor arbejdsmængde og tidspres? Risiko for dig Stress Frustration - Ikke at have tid til at levere et ordentligt stykke arbejde Risiko for at man lukker sig om sig selv jeg fokuserer på egne opgaver på

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2014 Din adfærd Vores fremtid Thomas Bartels & Inge Larsen Videncenter for Arbejdsmiljø Program Hvad er mobning? Hvor mange bliver mobbet? Drillerier, humor eller

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Evaluering og afslutning af projekt trusler og vold på Centerområderne

Evaluering og afslutning af projekt trusler og vold på Centerområderne Dato Dok.nr. Sagsnr. Ref. 13.8.2014 103561-14 14-9471 lbtr/meha Evaluering og afslutning af projekt trusler og vold på Centerområderne Man kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere