LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008"

Transkript

1 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S Koncernens resultatopgørelse udviser et resultat på DKK -157,5 mio. (2006/07: DKK -6,5 mio.) og koncernens balance pr. 31. december 2008 udviser en egenkapital på DKK -146,6 mio. (2006/07: DKK 3,8 mio.). Periodens resultat er påvirket af værdireguleringer på investeringsejendomme, gæld og derivater på netto DKK -180,2 mio. (2006/07: DKK -54,6 mio.), samt kursregulering på gælden til det danske moderselskab på DKK -68 mio. som følge af en svækkelse af den svenske krone. Periodens resultat før værdireguleringer på investeringsejendomme, gæld og derivater, netto og skat udgør et underskud på DKK -18,1 mio., hvilket er lavere end forventet (2006/07: DKK 37,7 mio.) som følge af ovennævnte kursregulering. Regnskabsperioden udgør 12 måneder. Sidste år udgjorde regnskabsperioden 15 måneder. I regnskabsperioden er der planmæssigt indgået lejeindtægter fra ejendommene. Moderselskabet Landic Property Bonds VIII A/S har i 2008 givet tilsagn om aktieejertilskud på SEK 120 mio. til Landic Property Bonds VIII AB. Ledelsen vurderer resultatet som utilfredsstillende. Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T.W.Lund på telefon DoubleClick [here] to insert a picture in this frame DoubleClick [here] to insert a picture in this frame DoubleClick [here] to insert a picture in this frame Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S Fanøgade København Ø CVR nr T (+45) F (+45)

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Aktionærinformation 7 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors påtegning 10 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Pengestrømsopgørelse for koncernen 15 Noteoversigt 16 Noter 17

3 Oplysninger om selskabet Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S c/o Landic Property Fanøgade København Ø Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 7. oktober 2005 Hjemsted: København Bestyrelse Gunnar Petersen (formand) Michael Sheikh Klaus T. W. Lund Direktion Michael Sheikh Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Ordinær generalforsamling afholdes den 30. april

4 Hoved og nøgletal for koncernen / /06 12 mdr. 15 mdr. 16 mdr. DKK DKK DKK Nettoomsætning 254, , ,423 Andre eksterne omkostninger -95, ,363-42,242 Værdiregulering af investeringsejendomme, gæld og derivater, netto -180,204-54,551-39,680 Realiseret fortjeneste ved salg af investeringsejendomme 4, Bruttoresultat -17, ,855 77,501 Administrationsomkostninger -2,838-3,341-9,654 Finansielle poster, netto -178, , ,271 Resultat før skat -198,341-16,826-37,424 Skat af årets resultat 40,851 10,283 7,131 Årets resultat -157,491-6,543-30,293 Anlægsaktiver 1,788,997 2,258,143 2,362,318 Omsætningsaktiver 127, ,402 57,113 Aktiver i alt 1,916,220 2,369,545 2,419,431 Aktiekapital 40,000 40,000 40,000 Egenkapital -146,601 3,796 9,843 Gældsforpligtelser 2,062,820 2,365,749 2,409,588 Passiver i alt 1,916,220 2,369,545 2,419,431 Pengestrømme fra driftsaktivitet 38, ,058 68,976 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 6,363-10,172-2,387,477 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -33,652-41,888 2,359,962 Pengestrømme i alt 10,937 58,998 41,461 Nøgletal Egenkapitalforrentning (efter skat) N/A -95.9% % Soliditet Neg. 0.2% 0.4% Indre værdi Neg Aktieudbytte 0% 0% 0% Antal ansatte ultimo Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytiskerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Hoved og nøgletal for 2005/2006 er beregnet i forhold til ÅRL. Overgang til IFRS har ikke medført ændringer i indregning og måling. 2

5 Ledelsesberetning Idegrundlag Selskabets formål er, via kapitalandele i andre selskaber, at eje og drive udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje på i alt 76 ejendomme samt at fremskaffe fornøden finansiering til koncernens virksomhed. Økonomisk målsætning Målsætningen er at opnå et årligt driftsafkast før renter på ca. 6,4 % af ejendommenes oprindelige anskaffelsesværdi. Selskabet har endvidere en målsætning om at generere tilstrækkelig likviditet fra driften til at kunne tilbagebetale obligationslånene ved udløb uden optagelse af anden finansiering. Koncernstruktur Koncernen består pr. 31. december 2008 af følgende selskaber (100 % ejerandel): Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S Landic Property Bonds VIII AB Landic Property VIII Eskilstuna AB Landic Property VIII PD AB Landic Property VIII Nordrköbing AB Landic Property VIII SK AB Landic Property VIII Haninge Landic Property VIII O AB Landic Property VIII Sollentuna AB Aktiviteter I koncernen er der 9 selskaber, der ejer i alt 76 ejendomme, som hovedsageligt består af en erhvervsportefølje. Hovedparten af ejendomsporteføljen er udlejet til offentlige institutioner (ca. 80%) mens en større privat virksomhed tegner sig for ca. 15%. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S fungerer udelukkende som moderselskab for Landic Property Bonds VIII AB. Landic Property Bonds VIII AB ejer - og fungerer som moderselskab for - de underliggende ejendomsselskaber i koncernen. 3

6 Ledelsesberetning Kapitaltab Koncernen har tabt hele sin egenkapital. For at undgå en afvikling af de svenske enheder er der udarbejdet et restruktureringsforslag for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) koncernen, som blev fremsat på obligationsmøde d. 26. marts 2009 hos HSH Nordbank jf. afsnittet om Begivenheder efter balancedagen. Kapitalberedskab og likviditet Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S har udstedt ejendomsobligationer for i alt DKK 410 mio. Landic Property Bonds VIII AB har optaget lån i RBS (Royal Bank of Scotland) hvor saldo i dag omregnet til statusdagens kurs er ca. DKK mio. eksklusiv renter (oprindelig nominelt SEK mio.), samt optaget lån gennem sælgerpantebrev hvor saldo i dag omregnet til statusdagen kurs og tillagt renter er ca. ca. DKK 75 mio. (oprindelig nominelt SEK 95 mio.). Herudover er der en kassekredit med begrænsning i antallet af ind- og udbetalinger i en given periode, hvor saldo i dag omregnet til statusdagens kurs er ca. DKK 64 mio. eksklusiv renter (oprindelig nominelt SEK 95 mio.). Koncernens långivere til prioritetsgælden har i forbindelse med det væsentlige fald i markedsværdien på investeringsejendommene erklæret, at betingelser for finansieringen ikke er opfyldt, da belåningsprocenten (Loan to value) væsentligt overstiger det forudsatte. Ledelsen arbejder sammen med långiverne på løsning af de aktuelle udfordringer, som ligeledes har medført, at Senior långiverne har blokeret for frigivelse af likviditet til koncernens betaling af renter til obligationsejerne. Se afsnittet Begivenheder efter balancedagen for det videre forløb med Senior långiverne. Perioden i hovedtræk Koncernens resultatopgørelse udviser et resultat på DKK -157,5 mio. (2006/07: DKK -6,5 mio.) og koncernens balance pr. 31. december 2008 udviser en egenkapital på DKK -146,6 mio. (2006/07: DKK 3,8 mio.). Periodens resultat er påvirket af værdireguleringer på investeringsejendomme, gæld og derivater på netto DKK -180,2 mio. (2006/07: DKK -54,6 mio.), samt kursregulering på gælden til det danske moderselskab på DKK -68 mio. som følge af en svækkelse af den svenske krone. Driftsresultat før værdireguleringer på investeringsejendomme, gæld og derivater, netto og skat udgør et overskud på DKK -18,1 mio., hvilket er lavere end forventet (2006/07: DKK 37,7 mio.) som følge af ovennævnte kursregulering. Regnskabsperioden udgør 12 måneder. Sidste år udgjorde regnskabsperioden 15 måneder. I regnskabsperioden er der planmæssigt indgået lejeindtægter fra ejendommene. Moderselskabet Landic Property Bonds VIII A/S har i 2008 givet tilsagn om aktieejertilskud på SEK 120 mio. til Landic Property Bonds VIII AB. Ledelsen vurderer resultatet som utilfredsstillende. Risikofaktorer Selskabets ledelse vil løbende overvåge de risici, som koncernen står overfor, og søge at sikre en afdækning heraf, under hensyntagen til selskabets overordnede målsætning omkring driftsafkast. Nedenfor opridses en række af de risikofaktorer, som selskabets ledelse vurderer, kan have særlig betydning og ledelsens aktuelle vurdering af den konkrete risiko: 4

7 Ledelsesberetning Eksterne risikofaktorer: Investeringsejendomme og obligationsgæld Den globale finanskrise har i 2008 haft stor negativ indflydelse på bl.a. markedet for investeringsejendomme og ejendomsobligationer med ingen eller meget få handler i markedet og faldende priser. Dette har vanskeliggjort fastsættelsen af værdierne på selskabets investeringsejendomme og obligationsgæld i nærværende årsrapport. Der henvises til afsnit i note 2, hvor værdifastsættelsen af investeringsejendomme og ejendomsobligationer er nærmere beskrevet. Som følge af de usikre og negativ markeder må de indregnede værdier på investeringsejendommene og ejendomsobligationerne betragtes som værende behæftet med usikkerhed. Lejeindtægter Der er identificeret 2 usikkerheder, som kan påvirke lejeindtægterne væsentligt. For det første ledigheden i ejendomsporteføljen og for det andet udviklingen i lejeindtægtsniveauet. Usikkerhed vedrørende ledighed vurderes at være fortsat lav. Lejeindtægtsniveauet afhænger af prisindeksreguleringen, og usikkerheden vurderes på sigt fortsat at være lav. Finansieringsrisiko og kapitalberedskab Den aktuelle finanskrise indebærer, at der er øget usikkerhed knyttet til selskabets finansieringsrisiko er øget. Ledelsen vurderer at det vil være muligt at gennemføre de planlagte tiltag der skal sikre koncernens og moderselskabets kapitalberedskab og likviditet. Renteniveauet Koncernens prioritetsgæld er knyttet til en variabel rente. Selskabet har indgået aftale om rentesikring via finansielt instrument i form af en renteswap. Ved et stigende renteniveau er renterisiko derved minimeret. Aktuelt er renteniveau i Sverige faldet markant, hvorfor markedsværdi af renteswap er reduceret væsentligt og heraf påvirker regnskabet negativt. Valutakurs: Da koncernens indtægter er i svenske kroner har den aktuelle væsentlige svækkelse af den svenske krone i forhold til den danske betydet en mindre indtægt til at betale renter på obligationsgælden, der er optaget i danske kroner. Regnskabet er negativt påvirket heraf. Interne risikofaktorer: Lejer betaler alle vedligeholdelsesomkostninger, indvendige som udvendige. En eventuel manglende løbende vedligeholdelse kan forringe koncernens investeringsejendomme, idet lejeniveauet kan falde i en eventuel genudlejningssituation. Der er i koncernens langtidsbudget afsat midler til løbende vedligeholdelse samt ikke uvæsentlige omkostninger til forbedringer og omkostninger ved genudlejning. Aktuelt ønsker koncernens långivere ikke at medvirke til finansiering heraf. Ledelsen varetager løbende drøftelser herom med långiverne. 5

8 Ledelsesberetning Begivenheder efter balancedagen Seniorlånet er i teknisk default, da værdien af selskabets ejendomsportefølje i henhold til ekstern vurdering indhentet af banksyndikatet ikke overholder loan-to-value bestemmelsen i seniorlåneaftalen. Obligationsrenterne DKK 32,8 mio. med forfald d. 9. februar 2009 blev derfor ikke betalt. På baggrund af den manglende betaling af renter og på begæring af selskabet, afholdtes der d. 26. marts 2009 obligationsejermøde. Obligationsejermødet var indkaldt af HSH Nordbank som repræsentant for obligationsejerne og CorpNordic Denmark A/S som Special Servicer. På mødet blev fremsat et restruktureringsforslag for Landic Property Bond VIII (Sverige II) A/S koncernen. Obligationsejerne besluttede på mødet ikke at opsige obligationerne, ligesom det blev besluttet ikke at søge ejendommene tvangsrealiseret. På mødet mødte kun 57% af obligationsejerne op og der kunne ikke tages en endelig beslutning om restruktureringsforløbet, idet flere af beslutningerne kræver, at repræsentanter for minimum 2/3 af obligationslånet er til stede. Et nyt obligationsmøde indkaldes snarest herefter. For yderligere information henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 31, 32 og 33. Det fremgår af restruktureringsforslaget jf. fondsbørsmeddelelse nr. 31 Beslutningsforslag og restruktureringsforslag, at nuværende sælgerfinansiering konverteres til aktiekapital, ligesom der åbnes mulighed for, at obligationsejerne får ejerskab til selskabet. Landic Property A/S koncernen har stillet sit ejerskab af selskabet til rådighed for denne restrukturering. Selskabets ledelse forventer, at der på et nyt obligationsejermøde i april 2009 vil opnås det fornødne flertal til gennemførelse af rekonstruktionsforslaget. På baggrund af ovennævnte er årsrapporten aflagt med fortsat drift for øje. Såfremt den nødvendige accept til gennemførelse af rekonstruktionsforslaget ikke opnås, er det ledelsens vurdering at selskabets aktiviteter ikke vil kunne videreføres uden yderligere kapitaltilførsel eller finansiering. Forventninger til 2009 Selskabets ledelse forventer, at der på et nyt obligationsejermøde vil opnås det fornødne flertal. Det fremgår af restruktureringsforslaget, at nuværende sælgerfinansiering konverteres til aktiekapital, ligesom der åbnes mulighed for, at obligationsejerne får ejerskab til selskabet. Landic Property koncernen har stillet sit ejerskab af selskabet til rådighed for denne restrukturering. Såfremt der ikke opnås tilslutning til restruktureringen, er det ledelsens vurdering, at kapitaltabene i Sverige nødvendiggør en likvidation af selskabet. For regnskabsperioden 2009 forventer koncernen et resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme, derivater og gæld, netto på ca. DKK 37 mio. Lejesituationen er positiv på trods af markedssituationen, da hovedparten af porteføljen er udlejet til offentlige institutioner og den gennemsnitlige lejeperiode for porteføljen er på 3,6 år pr. 31. december

9 Aktionærinformation Aktiekapital Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S har en aktiekapital på i alt kr. fordelt på stk. aktier á nominelt 1 kr. Udbytte Hele periodens resultat skal overføres til selskabets konsolidering i overensstemmelse med betingelserne i obligationsprospektet. Aktionærsammensætning pr. 31. december 2008 (navn og hjemsted): Antal aktier % af kapital Keops Properties A/S, København ,00% Keops Properties II A/S, København ,00% I alt ,00% Politik vedrørende egne aktier Selskabets vedtægter åbner ikke mulighed for anskaffelse af egne aktier. Aktie- og udbyttenøgletal Se hoved- og nøgletal. Fondsbørsmeddelelser i perioden 1. januar marts 2009 Nr. Dato Emne marts marts marts marts marts februar januar januar 2009 Årsregnskabsmeddelelse. Forsinkelse. Referat fra obligationsmøde d. 26. marts Redegørelse fra udsteder Beslutningsforslag og restruktureringsforslag Udateret agende for obligationsmøde d. 26. marts 2009 Indkaldelse til obligationsmøde d. 26. marts 2009 Finanskalender for 2009 Meddelelse om ikke betalte obligationer med forfald d. 6. februar 2009 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Speciel service meddelelse vedrørende Corp. Nordic Denmark A/S august maj april 2008 Referat fra ordinær generalforsamling d. 30. april april 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling marts 2008 Årsrapport for perioden 1. oktober december marts 2008 Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 30. marts marts 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 30. marts januar 2008 Finanskalender for 2008 Finanskalender for 2009: Nr. Dato Emne 31. marts 2009 Meddelelse om foreløbig årsrapport for regnskabsåret 1. januar 31. december april 2009 Ordinær generalforsamling 31. august 2009 Halvårsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni

10 Aktionærinformation Oplysninger om udstedte obligationer Selskabet har udstedt følgende obligationer, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen: 8,0% Obligationslån, kr., løbetid , fondskode DK Renter tilskrives en gang årligt den 9. februar, første gang 9. februar Lånebeløbene og rentesatserne er faste i hele løbetiden. Kontaktpersoner På Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S hjemmeside www. Landicproperty.com findes yderligere informationer. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan endvidere rettes til Company Secretary Klaus T. W. Lund: Telefon Telefax

11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for koncernen og Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S for regnskabsperioden 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporten for selskaber, der har børsnoterede obligationer. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2. april 2009 Direktion Michael Sheikh Bestyrelse Gunnar Petersen (formand) Klaus T. W. Lund Michael Sheikh 9

12 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S Vi har revideret årsrapporten for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S for perioden 1. januar december 2008 omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, resultatopgørelse, opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for selskaber, der har børsnoterede obligationer. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for selskaber med børsnoterede obligationer. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlige fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Fortsættes 10

13 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for selskaber, der har børsnoterede obligationer Supplerende oplysning vedrørende forhold i årsrapporten Uden at tage forbehold, skal vi henvise til ledelsesberetningen, hvor ledelsen omtaler de usikkerheder der knytter sig til værdiansættelsen af koncernens investeringsejendomme og moderselskabets obligationsgæld, samt den usikkerhed der knytter sig til selskabets kapitalberedskab og likviditet. Der fremgår heraf, at selskabets fortsatte drift er betinget af, at der opnås accept til det fremlagte rekonstruktionsforslag der skal sikre selskabets og koncernens kapitalberedskab og likviditet. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at selskabets långivere og obligationsindehavere accepterer den foreslåede rekonstruktionsplan og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf. København, den 2. april 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor René H. Christensen statsautoriseret revisor 11

14 Resultatopgørelse 1. januar december 2008 Koncern Moderselskab Note / /07 DKK DKK DKK DKK mdr. 15 mdr. 12 mdr. 15 mdr. Nettoomsætning 3 254, , Andre eksterne omkostninger -95, , Værdiregulering af 4 investeringsejendomme, derivater og gæld, netto -180,204-54, ,761 Realiseret fortjeneste ved salg af investeringsejendomme 4, Bruttoresultat -17, , ,761 Administrationsomkostninger 5-2,838-3, ,223 Resultat før finansielle poster -20, , ,538 Nedskrivning kapitalandele, dattervirksomheder ,483 0 Finansielle indtægter 6 17,210 1,712 49,531 42,630 Finansielle udgifter 7-195, ,052-44,989-51,420 Resultat før skat -198,341-16, ,472 20,748 Skat af årets resultat 8 40,851 10,283-15, Årets resultat -157,491-6, ,504 20,683 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder 7, Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 7, Årets resultat -157,491-6, ,504 20,683 Samlede indregnede indtægter og omkostninger -150,397-6, ,504 20,683 12

15 Balance 31. december 2008 Aktiver Koncern Moderselskab Note DKK DKK DKK DKK Investeringsejendomme 9 1,738,764 2,179, Materielle anlægsaktiver 1,738,764 2,179, Kapitalandele i dattervirksomheder ,939 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder , ,500 Derivater , Udskudt skatteaktiv 15 50,233 17, Finansielle anlægsaktiver 50,233 78, , ,439 Anlægsaktiver 1,788,997 2,258, , ,439 Omsætningsaktiver Tilgodehavender hos lejere 2, Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder ,478 30,417 Andre tilgodehavender 22,130 8, Periodeafgrænsningsposter 17 4, Tilgodehavender 28,342 9,506 30,478 30,417 Likvide beholdninger 13 98, ,896 6, Omsætningsaktiver 127, ,402 37,360 31,105 Aktiver 1,916,220 2,369, , ,544 13

16 Balance 31. december 2008 Egenkapital og forpligtelser Koncern Moderselskab Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital 40,000 40,000 40,000 40,000 Overført resultat -186,601-36, ,180 8,324 Egenkapital ,601 3,796-98,180 48,324 Langfristet gældsforpligtelser Prioritetsgæld ,610, Obligationsgæld , ,800 Sælgerpantebrev 16 61,520 83,045 Udskudt skat , Derivater 12 30, Langfristet gældsforpligtelser 92,292 2,095,307 15, ,842 Kortfristet gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld 16 1,746,991 44, ,484 1,121 Bankgæld 64,638 76, Varekreditorer 17,742 10, Gæld til tilknyttede virksomheder ,229 0 Periodeafgrænsningsposter 63,228 70, Anden gæld 18 77,352 69,277 29,279 29,257 Kortfristet gældsforpligtelser 1,970, , ,992 30,378 Gældsforpligtelser 2,062,821 2,365, , ,220 Egenkapital og gældsforpligtelser 1,916,220 2,369, , ,544 14

17 Pengestrømsopgørelse for koncernen 1. januar december Koncern Moder Note / /07 DKK DKK DKK DKK mdr. 15 mdr. 12 mdr. 15 mdr. Årets resultat før skat -198,341-16, ,472 20,748 Regulering for ikke-likvide driftsposter samt nettorenter , , ,017-11,710 Ændringer i driftskapital 21-13,576 51, ,157 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 160, ,532 22,576 39,195 Renteindbetalinger og lignende 1,629 1,712 34,155 42,629 Renteudbetalinger og lignende -124, ,186-44,999-51,420 Betalt skat (sambeskatningsbidrag) Pengestrømme fra driftsaktivitet 38, ,058 11,689 30,404 Investeringer i ejendomme -22,912-14, Investeringer i datterselskaber ,544 0 Salg af ejendomme 29,275 4, Pengestrømme fra investeringsaktivitet 6,363-10,172-95,544 0 Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter -34,229-41, Ændring i gæld til tilknyttede selskaber ,047-30,351 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -33,652-41,888 90,047-30,351 Ændringer i likvider 10,937 58,998 6, Likvider ved årets begyndelse 101,896 41, Valutakursregulering -13,952 1, Likvider ved periodens slutning 98, ,896 6,

18 Noteoversigt Sidetal 1. Anvendt regnskabspraksis væsentlige skøn og regnskabmæssige estimater Nettoomsætninger Værdiregulering af investeringsejendom og gæld, netto Administrationsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle udgifter Skat af årets resultat Investeringsejendomme Kapitalandele i dattervirksomheder Tilgodehavende hos dattervirksomheder Derivater Likvide midler Egenkapital Udskudt skat Langfristet gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Andre forpligtelser Regulering for ikke-likvide driftsposter Ændring i driftskapital Finansielle risici og finansielle instrumenter Nærstående parter Bestyrelse og direktion 38 16

19 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2008 for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, der omfatter både årsregnskab for moderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for årsrapporter for regnskabsklasse D, der har obligationer til notering på børsen og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S er et aktieselskab med hjemsted i Danmark. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB). Årsrapporten aflægges i tusind danske kroner (DKK), der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Som følge af afrunding kan summen af de enkelte poster afvige fra totalerne. Nærværende årsrapport er den første, der aflægges efter IFRS. IFRS er valgt anvendt både i årsregnskabet for moderselskabet og i koncernregnskabet. Ved overgangen er anvendt overgangsbestemmelser i IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. I henhold til denne er åbningsbalancen pr. 1. oktober 2006 og sammenligningstallene for 2006/07 udarbejdet i overensstemmelse med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 31. december 2008 og godkendt af EU på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Åbningsbalancen pr. 1. oktober 2006 er udarbejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt. Årsrapporten aflægges på basis af historiske kostpriser, bortset fra investeringsejendomme, finansielle gældsforpligtelser og afledte finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Overgang til aflæggelse af koncernregnskabet i henhold til IFRS har ikke medført ændring i anvendt regnskabspraksis med hensyn til indregning og måling samt ændringer i klassifikation og præsentation. Sammenligningstal Sammenligningstallene er i overensstemmelse med kravene i IFRS, herunder overgangsbestemmelserne indeholdt i IFRS 1. Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, ikke indarbejdet i årsrapporten. Koncernen har planlagt at implementere standarder efterhånden, som disse bliver obligatoriske. Den potentielle effekt af implementeringen af ovennævnte standarder på årsrapporten er endnu ikke vurderet, men har primært påvirket omfanget af supplerende oplysninger. Anvendt regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S samt dattervirksomheder, hvori Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. 17

20 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S og dets dattervirksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen elimineres koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Omregning i fremmed valuta Ved indregning af udenlandske datterselskaber, der aflægger regnskab i en anden funktionel valuta end danske kroner (DKK), omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitskurs og balanceposterne til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved periodens begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser indregnes direkte på egenkapitalen. Transaktioner i anden valuta end den enkelte virksomheds funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagen og henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs. Ikke-monetære poster, som omvurderes til dagsværdi, omregnes ved brug af valutakursen på omvurderingstidspunktet. Derivater Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi på afregningsdatoen. Direkte henførbare omkostninger, der er forbundet med købet eller udstedelsen af det enkelte finansielle instrument (transaktionsomkostninger) tillægges dagsværdien ved første indregning, medmindre det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse måles til dagsværdi med indregning af dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, indregnes i resultatopgørelsen under værdiregulering af investeringsejendomme, gæld og derivater, netto. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Lejeindtægter på investeringsejendomme periodiseres og indtægtsføres i henhold til indgåede kontrakter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, herunder omkostninger i forbindelse med drifts af ejendommene. 18

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VII (STOCKHOLM) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VII (STOCKHOLM) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VII (STOCKHOLM) Årsrapport for 2008 Indberettet til NASDAQ OMX Copenhagen den 2. april 2009 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S Resultatet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr CVR-nr. 32 27 25 41 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.03.15 Rene Sindberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr Jaguar Import Danmark AS CVR-nr. 18 49 32 92 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2013 Jørn Qviste Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Chrisbo ApS CVR-nr

Chrisbo ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Chrisbo ApS CVR-nr. 26 11 07 18 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Frydenland Innovation ApS

Frydenland Innovation ApS Frydenland Innovation ApS Frederiksberg C CVR nr. 32306586 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Ruben Kopp Pedersen dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere