Den Europæiske Gældskrise - fra Tysk Parabel til Græsk Tragedie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Gældskrise - fra Tysk Parabel til Græsk Tragedie"

Transkript

1 Den Europæiske Gældskrise - fra Tysk Parabel til Græsk Tragedie Charlotte Bruun Institut for Statskundskab Aalborg Universitet August 7, 2013 Abstract Europæiske politikere synes i vildrede og uden værktøjer til at håndtere den eskalerende europæiske gældskrise. Økonomer er ikke til megen hjælp idet de hverken tegner et entydigt billede af krisens årsag eller af mulige udveje. Nogle økonomer tegner et billede af den offentlige gæld som årsag til krisen og ser fiscal austerity som eneste udvej, mens andre peger på betalingsbalanceproblemer som roden til ondet og påpeger nødvendigheden af at give PIIGS landene mere tid til at vokse sig ud af problemerne. Begge disse forklaringer synes dog ufuldstændige. Ikke alle PIIGS 1 landene havde da problemerne opstod, et problem med den offentlige gæld - det så for eksempel ganske fornuftigt ud for Irland og Spanien. Betalingsbalanceproblemer kan omvendt passe på alle PIIGS lande - men hvad er årsag, og hvad er effekt? Bunder landenes problemer i pris- og produktivitetsuligevægte og/eller uansvarlig finanspolitik, eller er der i virkeligheden tale om et problem skabt i landenes finansielle forhold fremfor deres økonomiske politik og strukturelle produktionsforhold? Den europæiske gældskrise fylder en stadig stigende del af politikernes og mediernes bevågenhed. Økonomer synes ikke at kunne bidrage synderligt de forudså ikke den nuværende situation, og deres løsninger synes blot at gøre gældskrisen værre. Årsagen kan være en manglende forståelse af de grundliggende mekanismer der er på spil. Den tyske økonom Wolfgang Stützel publicerede i 1958 værket Volkswirtschaftliches Saldenmecanik, der i Tyskland stadig prises som et skelsættende værk - især for forståelsen af økonomier, hvor finansielle transaktioner spiller en tiltagende rolle. Det essentielle i Stützels tilgang er at tage udgangspunkt i bogholderimæssige sammenhænge, og fordringsfrit analysere, hvilke mekanismer der kan lede frem til de bogholderimæssige sammenhænge. Det mest velkendte eksempel er vel nok sammenhængen mellem investering og opsparing, der i en lukket økonomi uden en offentlig sektor nødvendigvis må være lig hinanden. 1 P ortugal, Irland, Italien, GrækenlandogSpanien. 1

2 Men hvilke af de to størrelser omfatter det residual der betinger deres lighed? Under hvilke forhold påtvinger investor andre aktører i økonomien en opsparing, eller omvendt, kan en opsparer gennem sin beslutning påtvinge andre aktører en investering? Det er sådanne forhold Stützels saldomekaniske tilgang tilstræber at belyse. Relationen til den europæiske gældskrise skulle være åbenbar. Ser vi på den simple nationalregnskabsidentitet: (M X) = (I S) + (G T ) (1) er det åbenbart, at GIIPS landene alle kan karakteriseres ved et underskud i forhold til udlandet, hvad enten det modsvares af et opsparingsunderskud i den private eller den offentlige sektor. Relationen tydeliggør også, hvorfor der eksisterer forskellige forklaringer på problemet. Fokuseres på underskuddet i forhold til udlandet, vil forklaringer typisk søges i landenes konkurrenceevne, mens såvel et offentligt som et privat opsparingsunderskud som bivirkning også kan have en større import og dermed handelsbalanceunderskud. De fleste forklaringer fokuserer på strømstørrelserne i ligning (1) mens de tilhørende beholdningsstørrelser snarere ses som virkninger fremfor årsager. Det kan dog lige såvel være de implicerede enheders beslutninger med hensyn til deres formues størrelse og sammensætning der har skabt problemet, som deres beslutninger med hensyn til løbende udgifter og indtægter. Man kan med andre ord lige så vel postulere, at enhedernes udgifter overstiger deres indtægter fordi de ønsker at reducere deres finansielle nettoformue som man kan postulere at faldet i den finansielle nettoformue skyldes for høje udgifter i forhold til indtægter, eller for lave indtægter i forhold til udgifter. Hvilke forklaringer kan man finde, hvis man anlægger et beholdningssyn på den Europæiske gældskrise og spørger, hvad der har ansporet borgere i GIIPS landene til at reducere deres pengeformue, hvad der ansporer deres regeringer til at opbygge offentlig gæld, og ikke mindst, hvad der ansporer de øvrige landes indbyggere til, ikke alene at øge deres finansielle nettoformue, men ydermere at placere denne i GIIPS landene. For vi må huske at disse frivillige beslutninger truffet på kapitalmarkederne, er forudsætningen for den nuværende situation. Først når disse overvejelser er gjort, kan man spørge til vejen ud af det nuværende morads. 1 Daneia - en parabel om galloperende gæld I sit hovedværk Volchswirtschaftliche Saldomechanik bruger Wolfgang Stützel følgende parabel til at illustrere, hvordan tilsyneladende strukturelle betalingsbalanceproblemer kan have sin rod i finansielle fremfor reale forhold 2. Parabelen foregår i et land med to regioner, og vi vil efterfølgende diskutere, om denne situation kan sidestilles med Eurozonen som land og Grækenland og Tyskland som regioner. 2 Parablen, der findes på s i Stützel (1958) er oversat og gengivet med tilladelse fra forlaget J.C.B. Mohr. 2

3 Landet Daneia består af et industrielt højtudviklet kerneområde samt et lavere udviklet randområde. De strukturelle forskelle mellem de to områder er større, end forskellene mellem Daneia og dets nabolande. På trods af dette var der ikke betalingsbalanceproblemer mellem de to dele af Daneia. Randområdet havde endda et overskud på handelsbalancen idet investeringerne her var lavere end opsparingen, mens det i kerneområdet forholdt sig omvendt. Der var ingen fiskal udligning mellem landsdelene. På trods af, at situationen mellem landsdelene således var stabil, var der ikke udsigt til, at de strukturelle forskelle mellem de to landsdele med tiden ville udlignes. Tværtimod led randområdet derved, at profitter og afskrivninger ikke blev reinvesteret i området, og på grund af denne kapitalafvikling, var der en tendens til, at flere virksomheder kom i betalingsvanskeligheder. Så fremkom en af landets erhvervspolitikere med den idé at hjælpe randområdet. Han havde en fabelagtig plan dertil. Der skulle stilles en kredithjælp til rådighed for randområdet således at alle forretningsbanker i området fik åbne, rentefrie kreditlinier hos landets centralbank. Omfanget af denne kredit ville blive forhandlet årligt. Hvad skete der? I første omgang afveg bankerne i randområdet ikke en tøddel fra deres hidtidige principper for kreditgivning. De bevilgede med andre ord kun de kreditter de ellers ville have bevilget. Dette beroede ikke på bankernes modvilje, men på det forhold, at bankerne ikke følte sig sikre på den åbne kreditlinie. Derfor ønskede bankerne at være i stand til at efterkomme deres forpligtigelser gennem udbetaling af centralbankpenge i en situation, hvor den åbne kreditline blev bragt til ophør. Bankerne var følgeligt meget optagne af at holde deres udlån så bonitets- og afkastmæssigt gode (m.h.t. risiko, rente og løbetid), at deres fordringer i nødstilfælde kunne overdrages til andre banker på frivillig basis. De ønskede dermed kun at udlåne til projekter der kunne forrentes til gældende rentesats. Alt forblev ved det gamle. Bankerne tog den rentefrie kreditlinie i brug og vandt derved et højere rentedifferentiale, men kundekredsen fik ikke en øre mere end de ville have fået uden kredithjælpen. Planen tjente således ikke sit formål. Parlamentet brokkede sig over bankerne, der blot havde stukket fordelen i deres egen lomme. Bankerne blev herefter tvunget til at give kreditter de ellers ikke ville have givet. Som påskrevet så gjort - bankerne gav nu lån til lavere rente eller med mindre sikkerhed. Prompte voksede kreditefterspørgslen. Selv de virksomhedsejere, der tidligere havde investeret deres egne midler i virksomheder placeret i randområdet, lånte nu pengene til dette formål, mens deres egne midler blev investeret til højere rente og højere sikkerhed i landets kerneområde (men naturligvis kunne de bevise, at de billige kreditter kun blev anvendt i randområdet). Efterhånden fyldtes bankbalancen i randområdet med aktiver, som bonitetsmæssigt ikke længere tilsvarede aktiverne på kerneområdebankernes balance. Der var på det tidspunkt hverken retslig eller faktisk indskudsgaranti. Det var således op til den enkelte bankindskyder at studere bankens balance, og derudfra vurdere om pengene kunne betros den pågældende bank. En dag kunne man i avisen læse, at en af bankerne 3

4 i randområdet ikke kunne udbetale de ønskede centralbankpenge til sine kreditorer og indlånere, før de var færdige med forhandlinger om forhøjelse af den åbne kreditlinie - men der var naturligvis ingen grund til at blive urolige. Det var blot et spørgsmål om få dage, før banken igen kunne udbetale centralbankpenge. Denne meddelelse blev dog dementeret næste dag. Den åbne kreditlinie var en død sild. Nu blev bankkunderne mistænkelige. Det kom i enkelte tilfælde dertil, at efterspørgere i randområdet kun fik varer leveret på den betingelse, at betalingen blev godskrevet af en bank i kerneområdet, eller blev betalt kontant i centralbankpenge. Altså kunne man i randområdet kun betale med centralbankpenge eller tilgodehavender i banker i kerneområdet. Med det samme begyndte et run på centralbankpenge i randområdet. Katastrofen var indtruffet. Har man sagt A må man også sige B. For at den fantastiske plan overhovedet kunne videreføres måtte udbuddet af centralbankpenge i nødområdet kontingenteres. Den uindskrænkede indløselighed af tilgodehavender hos banker i randområdet i kerneområdets betalingsmiddel eller centralbankpenge måtte ophæves. Centralbankpenge blev kun stillet til rådighed for borgere i randområdet i det omfang der var tale om import af livsnødvendigheder. Centralbankpenge og indeståender i kerneområdebanker fik karakter af hård valuta. Skæbnen gik sin gang. Importen fra kerneområdet kontingenteres, eksporten fremmes og private kapital- og kreditbevægelser forhindres af frygt for kapitalflugt (efter at de fleste havde bragt deres på det tørre). Checks i lokalvaluta udstedt af banker i randområdet blev en dag handlet til kurs 80 enheder for hver 100 enheder bankchecks. Udgiftsoverskuddet for virksomheder og husholdninger i randområdet var blevet nøjagtig så meget større som størrelsen på den anvendte kreditlinie. Randområdet havde pludselig et handelsbalanceunderskud. Der opstod mangel på centralbankpenge og der var en difference mellem handelsbalanceunderskud og frivillig kapitalimport - på nøjagtig samme størrelse som den åbne kreditlinie. Eksperter, som man havde hyret langvejs fra, så de kunne afgive en erklæring om, hvordan man kunne komme tilbage til normale tilstande, slog fast, at manglen på centralbankpenge i randområdet tydeligvis var strukturelt betinget. Først måtte man fjerne de store strukturelle forskelle, før man kunne genskabe de tidligere forhold. Den åbne kreditlinie måtte gøres gældende så længe, at bankerne i randområdet fik mulighed for at skaffe finansielle betingelser under hvilke ingen pengeudlåner fra kerneområdet ville træde til. Så vidt denne historie. 2 Hvad skete der i Daneia? Daneia er selvsagt et konstrueret eksempel med Stützel som herre over årsag og virkning. Inden eksemplets empiriske relevans diskuteres, er det dog formålstjenstligt at tage et kig på de årsag-virkningssammenhænge Stützel med ek- 4

5 semplet ønsker at fokusere på. Først er det vigtigt at slå fast, at der ikke var ubalancer forbundet med udgangspositionen på trods af de store strukturelle forskelle mellem de to regioner i Daneia. Problemerne opstod først efter at den svage region havde modtaget en gave i form af en rentefri kreditlinie. Det bør også bemærkes, at der i Stützels parabel ikke er direkte henvisninger til de enkelte komponenter af den aggregerede efterspørgsel. Den rentefrie kreditlinie tages i brug i randområdet, men der henvises ikke til, om det resulterer i øget forbrug eller øgede investeringer. Blot konstateres det, at handelsbalanceunderskuddet har nøjagtig samme størrelse som den anvendte rentefrie kredit. Dette skyldes, at Stützel finder årsagen på kapitalposterne mens effekten aflæses på de løbende poster og dermed på den aggregerede efterspørgsel. Ændringer i udgifter og indtægter ses som en metode til at foretage ændringer i den finansielle nettoformuen og lempelige kreditvilkår gør det mindre attraktivt at holde finansiel formue, mere attraktivt at låne penge. Stützels Dania parabel bygger først og fremmest på bogholderimæssige sammenhænge idet han understreger, at betalingsbalancens løbende poster og betalingsbalancens kapitalposter udgør det aggregerede nettoresultat af de individuelle agenters tilsvarende balancer (Stützel (1958)ss ). For at have et underskud på betalingsbalancens løbende poster, må de individuelle agenter gennemsnitligt købe mere end de sælger, og for at dette kan ske, må der forekomme en netto kapitalimport eller en reduktion i landets officielle reserver (valutakassen). Herved forekommer et fald i landets finansielle nettoformue. Vi kan også bemærke, at i et lukket system, vil den finansielle nettoformue aggregere til nul. Det er kun muligt for et land at have en finansiel nettoformue der afviger fra nul, gennem samhandel med et andet land. Stützel kombinerer de bogholderimæssige sammenhænge med, hvad han kalder plausible adfærdsantagelser idet han postulerer, at de økonomiske aktører ved en stramning af kreditforholdene vil have en tendens til at øge deres salg (indtægter) i forhold til deres køb (betalinger), for derigennem at øge deres finansielle nettoformue (Stützel (1958) s. 153). En nettoformue, der med den højere rente som positiv størrelse vil give et større afkast, og som negativ størrelse nu vil være forbundet med højere omkostninger. Heraf følger det, at en kreditrestriktion har tendens til at reducere aggregerede købsoverskud, hvilket kan aflæses som en forbedring på betalingsbalancens løbende poster uafhængig af eventuelle ændringer i priskonkurrenceevnen. I Stützel (1976) bliver han mere specifik omkring kreditvilkårene og diskuterer forholdet mellem det forventede reale afkast på realkapital (kapitalens marginaleffektivitet) og den forventede reale rente på finansiel formue (pengerenten). Enhedernes adfærd lader Stützel afhænge af forholdet mellem disse to renter i stil med Wicksells kumulative proces. Hvis kapitalens marginaleffektivitet er højere end pengerenten, vil enhederne i højere grad låne penge for at opbygge realkapital. Hvis den forventede fremtidige pengerente er højere end den faktiske pengerente, vil enhederne have en tendens til at udstede gæld - også udover den gæld der skal anvendes til forbrug eller investeringer. I parablen lettes kreditvilkårene i randområdet. Det får aktører, der har en tendens til underskud på de løbende betalinger, altså de aktører der hver måned 5

6 er ude at låne til deres indkøb, til at øge faldet i deres finansielle nettoformue de tenderer altså mod at opbygge en større negativ finansiel nettoformue. Omvendt vil de aktører, der hver måned har en tendens til at spare op, have en tendens til at reducere opsparingen. Dette er lige ud af landevejen: Hvis kredit er let tilgængelig vil der være større tendens til at f.eks studerende lånefinansierer deres forbrug, og der vil være mindre tendens til at familier sparer op til fremtidigt forbrug. Ifølge Stützels (1976) artikel, vil der også være en tendens til at aktørerne reducerer deres finansielle nettoformue, for at øge deres reale formue. Aktørerne tager f.eks. banklån for at investere i ejendom eller aktier, der nu forventes at give et højt afkast i forhold til lånerenten. Hvorvidt man modellerer investeringer og forbrug direkte som funktioner af lånevilkårene er ifølge Stützel ikke væsentligt. Det væsentlige er, at aktørerne kæmper om at reducere den finansielle nettoformue når kreditvilkårene er lempelige. De penge der forsøges fjernet fra den finansielle formue, kan ikke umiddelbart finde en sikker havn. At reducere finansiel formue genererer indkomststrømme og vil således havne som en større finansiel formue hos en anden agent som under de givne betingelser heller ikke ønsker at øge sin finansielle formue. Finansielle formuer bliver dermed den varme grød som ingen vil have og den cirkulerer rundt i systemet som uventet indkomst. I Stützels parabel er en vigtig pointe desuden, at den realkapital borgerne ønsker at holde, ikke er i form af produktionskapital i randområdet. Denne kapital skulle nemlig, efter at kreditlinien rent faktisk blev taget i brug, ikke længere leve op til de samme bonitetskrav som realkapitalen i kerneområdet, og forventedes derfor at give et lavere afkast. Investeringer afhænger ikke så meget af kreditforholdene som af boniteten i investeringsprojekterne. Når randområdets borgere ønsker at øge deres beholdning af realkapital tyr de derfor mod kerneområdet. Alternativt kunne de foretage investeringer i fast ejendom i randområdet eller andre aktiver, der ikke har relation til områdets produktive aktiviteter. 3 Grækenland Eurolands randområde? I hvilket omfang kan mekanismerne i det stiliserede eksempel genfindes i Grækenland? Først må vi argumentere for, at der inden Grækenlands indtræden i Euroen eksisterede en stabil situation, hvor Grækenland var i rimelig balance, blot på et andet niveau end det øvrige Europa pga. strukturelle forhold. Fig. 1 viser udviklingen i BNP per capita, og niveauforskellen fremstår tydeligt. Men udgjorde forskellen et holdbarhedsproblem for Grækenland? For at danne et hurtigt overblik over dette anvendes CEP default Index et redskab udviklet til at vurdere udviklingen i landes kreditværdighed, eller den langsigtede holdbarhed af et lands position i forhold til udlandet (Gerken et al. 2013). At være nettolåntager og køre med underskud på betalingsbalancens løbende poster, er ikke i sig selv noget faresignal. Det afhænger af, om underskuddet anvendes til at forbedre den fremtidige balance. CEP indekset omfatter således to hovedelementer; den samlede økonomis nettolåntagning/långivning og ka- 6

7 BNP per capita $ per capita Danmark Tyskland Grækenland Figure 1: BNP per Capita. Kilde: OECD. pacitetsudvidende investeringer. For at nå sidstnævnte udtryk fratrækkes investeringer (fixed capital formation), afskrivninger, investeringer i fast ejendom, lagerændringer samt køb af ikke-finansielle ikke-producerede goder. Dette sker ud fra en tanke om, at kun de tilbageværende kapacitetsudvidende investeringer kan bidrage til i fremtiden at afdrage gælden. Som det fremgår af Fig. 2 havde Grækenland en fornuftig udvikling i forholdet mellem nettolåntagning og kapacitetsudvidende investeringer frem til årtusindskiftet med en gennemsnitligt CEP indeks på omkring 0. Først derefter kan man stille spørgsmål ved langtidsholdbarheden af den græske økonomi. Grækenland blev ved overgangen til Euroen ikke stillet en gratis kreditlinie til rådighed, men uden at have gennemgået væsentlige strukturelle ændringer, faldt renten i Grækenland voldsomt gennem konvergensperioden frem til I perioden 2002 til 2008 er der således stort set ingen forskel på den lange rente i henholdsvis Grækenland og Tyskland til trods for, at Grækenland i perioden gennemsnitligt oplevede en inflationsrate på 3,37% mod Tysklands 1,86% (Eurostat), og på trods af, at Grækenland gennem hele perioden var nettolåntagere med gennemsnitligt 12 % af BNP mod Tysklands rolle som nettokreditorer på 5% af BNP(Eurostat). Der synes at herske en vis ambivalens hvad angår fortolkningen af den nye situation efter Eurolands etablering. Skal Eurolands finansielle markeder behandles som et fuldt integreret marked, eller har det betydning i hvilken Euro nation en given låntager befinder sig? Scitovsky gjorde allerede i 1958 opmærksom på, at det har stor betydning for etableringen af en monetær union, hvorvidt kapitalmarkederne er fuldt integrerede (Scitovsky (1958)). En monetær union 7

8 15 10 Netto Låntagning Investeringer (Kapacitet) CEP Index 5 % af BNP Figure 2: CEP default indeks. Kilde: OECD (Egne beregninger) 30 Grækenland lang rente (konvergens) Tyskland lang rente (konvergens) Figure 3: Lang rente. Kilde: Eurostat 8

9 Resten af verden Offentlig Husholdning Erhverv Figure 4: Nettolåntagning i Grækenland fordelt på sektor. Kilde: Eurostat. som den europæiske vil ifølge ham kun fungere, hvis der er fuldt integrerede kapitalmarkeder. Og det er ikke nok, at hindringer for kapitalens frie bevægelighed fjernes - det indbefatter også at långiver ikke skelner mellem låntagers placering blandt unionens nationer. Det bliver således irrelevant at tale om landerisiko indenfor unionen, ligesom man ikke vil kunne tale om forskellige renteniveauer. Risiko tildeles enkelte agenter eller institutioner ikke nationer. Men hverken EU eller ECB har magt til at forhindre de finansielle markeder i at tildele landerisici. Det var således finansmarkederne der fra Grækenlands indtræden i Euroen valgte, ikke at forlange en særlig risikopræmie for udlån til Grækenland. Det var også disse markeder der valgte efter 2008 igen at pålægge græske låntagere et særligt risikotillæg. Dette taler for at betragte Grækenland, fra dets indtræden i Euroen i 2002 og frem til sammenbruddet, som en region i Euroland, der snarere af politiske end realøkonomiske årsager, udsættes for en næsten fri kreditlinie som det skete i Daneia. Spørgsmålet er så, hvordan grækerne reagerede på den billige kredit. I forhold til en sammenligning mellem Grækenland og Daneia, kan det være formålstjenligt at se lidt nærmere på netto låntagningen for hvem i Grækenland er det der låner? Opdeles nettolåntagningen på sektorerne offentlig, husholdning og erhverv ser vi, at mens erhvervslivet opererer med overskud i forhold til de øvrige sektorer, opererer både det offentlige og husholdningerne med underskud. Der er for perioden ikke noget usædvanligt i, at erhvervssektoren opererer med overskud - det usædvanlige ligger snarere i størrelsen af underskuddene i de øvrige sektorer. Især med hensyn til husholdningerne skal vi huske på, at 9

10 Privat Gæld i % af BNP Danmark Tyskland Grækenland 200 % af BNP Figure 5: Husholdningernes gæld i procent af BNP. Kilde: Eurostat. bag disse aggregerede størrelser finder vi beslutninger hos de græske husholdninger om at reducere deres finansielle nettoformue. Ser vi på udviklingen af husholdningernes gæld, er den igennem perioden vokset betragtelig. Dette betyder ikke, at de græske husholdninger i dag er mere gældsatte end f.eks. de danske. De startede blot ud med en meget lav gældsætningsgrad efter 90 ernes høje renteniveau. I 2011 var de danske husholdningernes gældsætning således stadig dobbelt så høj som de græske husholdningers. Og de græske husholdningers gældsætning modsvares i høj grad af investeringer i fast ejendom. I Danmark taler vi om et boom på ejendomsmarkedet, med høje investeringer i nye boliger i 00 erne men det synes for intet at regne mod niveauet i Grækenland, hvor husholdningernes investeringer på sit højeste nåede 16% af BNP mod Danske husholdningers 7% i 2007 (Eurostat). Når de græske husholdninger vælger at gældsætte sig ligger der ikke nødvendigvis noget uansvarligt i det. I så fald ville de danske husholdninger udvise langt højere grad af økonomisk uansvarlighed. Det lave renteniveau har blot givet dem mulighed for at investere i egen bolig. Renten har f.eks. gjort det mindre attraktivt at spare op for at kunne erlægge en stor udbetaling til senere boligkøb, og mere attraktivt f.eks. at spare op til sin pension ved at lånefinansiere køb af feriebolig som så afdrages frem til pensionsalderen. Helt almindelige dispositioner, som også mange danske familier foretager. Men når de græske husholdninger disponerer på denne måde, genereres der hele tiden nye indkomststrømme. Dette ophører så snart det ønskede niveau for den finansielle nettoformue er nået, men i perioden frem mod dette vil indkomststrømmene genereret ved f.eks. nybyggeri, bidrage til andre græske 10

11 300 Aktiver Passiver Netto position 200 % af BNP Figure 6: Grækenlands beholdning af udenlandske aktiver og passiver i procent af BNP. Kilde: Eurostat. borgeres nettoformue hvor de ifølge Stützels fortælling ikke vil finde ro, men medvirke til generering af nye indkomststrømme. Den velkendte keynesianske indkomstmultiplikator træder i kraft, i denne sammenhæng blot iværksat af beholdningstilpasninger. Udover at animere til investering i fast ejendom kan en lettelse af kreditvilkårene ifølge Stützel også animere erhvervslivet til at lånefinansiere deres kapitalinvesteringer, mens deres egne formuer placeres i udlandet. Der investeres således ikke mere i landet det hidtidige investeringsniveau finansieres nu blot ved lån. At dette også er sket i Grækenland i et vist omfang afsløres af grækernes beholdning af udenlandske aktiver. Som det fremgår af Fig. 6 er ikke kun Grækenlands beholdning af udenlandske passiver, altså gæld til udlandet steget det er beholdningen af udenlandske aktiver også. I perioden steg Grækenlands beholdning af udenlandske aktiver således med knap 50%. Dette kan naturligvis også forklares ved den stigende internationalisering på finansmarkederne, men til sammenligning steg beholdningen af udenlandske aktiver i Danmark og Tyskland med henholdsvis 30% og 25% (kilde: Eurostat). Som i Daneia synes den billige og lette adgang til kredit først og fremmest at have påvirket præferencerne for nettoformue hos de private husholdninger, og til dels også den offentlige sektor. Til gengæld har den lave rente ikke animeret til væsentlig højere investeringer, der ville kunne bringe Grækenland op på niveau med gennemsnittet i Euroland hvad angår levestandard. Investeringsniveauet i Grækenland lå i perioden på niveau med det tyske (Eurostat) når der korrigeres for investering i fast ejendom. Som det fremgår af arbejdskraftens produktivitet 11

12 Arbejdskraftens reale produktivitet Danmark Tyskland Grækenland Euro per arb.time Figure 7: Arbejdskraftens reale produktivitet målt i Euro per arbejdstime. Kilde: Eurostat. (se Figur 7), har Grækenland i perioden ikke hentet ind på hverken Tyskland eller Danmark. Lettelsen af kreditbetingelserne i Grækenland, var ikke resultatet af en politisk beslutning om at nå et niveau for BNP per capita på niveau med gennemsnittet i Euroland. Tilstrømningen af kreditter var derimod et resultat af landets deltagelse i den Europæiske Monetære Union. I 00 erne var såvel de internationale som de europæiske finansmarkeder konstant på udkig efter nye steder at udvide deres balancer. Finansmarkederne ønskede at udlåne flere penge, og Grækenland stod klar som modtager. For Europæiske banker havde udlån til den græske stat ydermere den fordel, at statsgældsbeviserne talte med som tier one sikkerhed i forhold til det europæiske centralbanksystem. Når kreditterne strømmede til Grækenland var det altså ikke fordi Grækenland med sit lavere kapitalniveau (illustreret ved arbejdskraftens lavere produktivitet), var et oplagt sted at foretage investeringer i produktionskapital (som økonomisk teori kunne foranledige en til at tro). Det var snarere fordi de græske borgere efter årtier med høje renter, ikke var belånte i samme grad som den gennemsnitlige borger i Euroland. 4 Konklusion De verserende forklaringer på den græske gældskrise er mangeartede, men kun få kan forklare, hvorfor det netop eskalerede i 00 erne. Grækenland har siden 12

13 80 erne vedvarende haft underskud på det offentlige budget, og har i samme periode haft en lav produktivitet og et BNP per capita på ca. halvdelen af den danske. Hverken budgetunderskuddene eller produktiviteten ændrede kurs gennem 00 erne alt var tilsyneladende business as usual. Og dog. Gennem 00 erne valgte de græske husholdninger, der hidtil havde finansieret den offentlige sektors underskud, at reducere deres finansielle nettoformue, hvilket fik katastrofale følger for Grækenland som nation. Stützels parabel giver os en indikation af hvorfor det skete og hvad konsekvenserne var. De internationale finansmarkeder betragtede tilsyneladende Euroland som ét land, og skelnede ikke mellem værdipapirer udstedt i Eurolands forskellige nationer. Dermed blev Grækenland, på samme måde som Daneia, reelt udsat for en gratis kreditlinie, der tippede landets indre balance. Grækenlands nettolåntagning steg, uden at investeringer i landets produktionskapacitet fulgte med. Da det gik op for de internationale finansmarkeder, at Eurolands nationer enkeltvis stod til ansvar for deres passiver, standsede kreditstrømmen og Grækenland blev efterladt uden fremtidsudsigter. Som i Daneia har de fremmeste økonomiske eksperter også bedømt situationen i Grækenland, og deres dom er ikke meget forskellig. Grækenland påtvinges at rette op på den offentlige budgetbalance, og fremme deres priskonkurrenceevne tiltag der presser de græske husholdninger yderligere. Husholdninger der i forvejen var efterladt med en stor del af regningen for 00 ernes internationale forbrugsfest. Den mest effektive kur mod gældskriser er forebyggelse fremfor behandling. Det europæisk monetære system, Euroen har fejlet når Grækenland sammen med adskillige andre Eurolande har kunnet havne i tilsyneladende endeløse gældsspiraler. Systemet har ikke fejlet fordi enkelte lande, enkelte institutioner eller enkeltindivider ikke har anvendt det efter hensigten. Det har fejlet fordi de nødvendige forudsætninger for systemets funktion, de ligevægtsskabende mekanismer, ikke har været til stede. References [1] Gerken, Lüder, Matthias Kullas og Iris Hohmann (2013), CEP Default Index 2013 Current creditworthiness trends in Euro countries and other countries outside the Euro Zone. Centrum für Europäische Politik (CEP). [2] Scitovsky, Tibor (1958), The Theory of the Balance of Payments and the Problem of a common European Currency i Economic Theory and Western European Integration ed. af T. Scitovsky. Routledge reprint [3] Stützel, Wolfgang (1958), Volkswirtschaftliche Saldenmachanik - Ein Beitrag zur Geldtheorie. J.C.B.Mohr. [4] Stützel, Wolfgang (1976), How to Forecast and to Explain the Balance on Current Account of Small Countries? i Inflation in Small Countries ed. af H. Frisch. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 119. Springer-Verlag. 13

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse?

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse? Working Paper Series Department of Business & Management Macroeconomic Methodology, Theory and Economic Policy (MaMTEP) No. 1, 2014 Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere