Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003"

Transkript

1 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

2 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning. Kim Østrup

3 Forord Arbejdet med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) var i 2003 præget af at der skulle skabes nye rammer for DEF med overgangen fra en projektperiode til en driftsfase med en permanent finanslovsbevilling. Baggrunden for etableringen af DEF som en permanent aktivitet, var en stor tilfredshed med resultaterne i projektperioden hos projektets ministerielle opdragsgivere og Finansministeriet. Det var først og fremmest forskningsbibliotekernes fortjeneste at der blev skabt de resultater der muliggjorde mere permanente rammer for DEF. Det samarbejde mellem forskningsbibliotekerne der blev udbygget i projektperioden, har været et godt fundament for det videre arbejde. Afslutningen af DEFs projektperiode i 2002 var kendetegnet ved at der blev arbejdet målrettet efter nogle specifikke målsætninger. I 2003 var DEF i en ny situation, fordi de mere kortsigtede målsætninger der prægede det sidste år i projektperioden, var erstattet af nogle meget åbne rammer og behovet for et mere langsigtet perspektiv. En væsentlig forudsætning for mit fortsatte arbejde som formand for DEFs Styregruppe er at DEF er mere end en projektpulje, med en styregruppe der blot administrerer støtte til spredte projekter. Jeg lægger vægt på muligheden for fortsat at inddrage institutionernes egne ressourcer i udviklingen af DEF og at sikre at udviklingen er målrettet og strategisk. Dette perspektiv samt kravet om at udfylde de nye rammer for DEF har præget størstedelen af aktiviteterne i De væsentligste opgaver i den sammenhæng har været opbygningen af en ny organisation og formuleringen af en ny strategi for DEF. Etableringen af programkomiteer for indsatsområderne inden for DEF og formuleringen af en strategi for arbejdet er væsentlige resultater i Allerede i starten af på Danmarks Forskningsbiblioteks vinterinternat - oplevede jeg forskningsbibliotekernes deltagelse i og interesse for udviklingen af DEF som meget positiv. Dette engagement har også præget arbejdet i de etablerede DEF programkomiteer i 2003 hvor deltagerne ofte under stort tidspres har udarbejdet forslag til aktiviteter og projekter. Den nye organisation og strategi samt de aktiviteter der allerede er igangsat, vil være et godt udgangspunkt for den handlingsplan for DEF der skal formuleres i 2004 og for nye aktiviteter inden for handlingsplanen. Kim Østrup, DEF styregruppeformand, underdirektør IBM 3

4 Indholdsfortegnelse 05 : Indledning 07 : Organiseringen af DEF 09 : Strategi 10 : DEFs aktiviteter i : DEF-sekretariatet 12 : DEFs programområder 14 : Sammensætningen i DEFs Programkomiteer 15 : Brugerfaciliteter 15 : E-publicering 17 : Licenser 20 : Portaler 21 : Systemarkitektur 22 : DEF og Undervisningsministeriet 23 : Internationalt samarbejde 24 : Regnskab 26 : Målsætninger i : DEF sekretariatet 4

5 Indledning Med Finansloven for 2003 blev Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) en permanent aktivitet efter at have haft status som projekt i de foregående fem år. I finanslovsteksten fastsattes den gennemsnitlige årlige bevilling til ca. 13 mio. kr. Dette beløb var mindre end den gennemsnitlige årlige bevilling på 40 mio. kr. som DEF modtog i projektperioden, men projektbevillingen skulle dække tilskud til en række formål der bortfaldt med overgangen til permanent drift. Finanslovsteksten for DEF i 2003 var formuleret meget åbent og afspejlede at der med bevillingen var etableret nogle ret vide rammer der skal udfyldes af deltagerne i DEF. I det følgende beskrives arbejdet med at udfylde rammerne for DEF i 2003, herunder organiseringen, den nye strategi og opgaverne. Finanslovstekst for DEF 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek etableres i som et netværk af elektroniske forskningsbiblioteker der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. Med udløb af projektperioden overgår Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek til en egentlig driftsfase i et samarbejde mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Kulturministeriet som bidrager med henholdsvis 55% og 45% af den samlede bevilling. Biblioteksstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for projektet. 5

6 Styregruppen for DEF Sammensætningen af Styregruppen for DEF Direktør Kim Østrup, IBM Danmark A/S (formand) Universitetsdirektør Gert Bechlund, Handelshøjskolen i København Overbibliotekar Niels-Henrik Gylstorff, Aalborg Universitetsbibliotek Bibliotekschef Karen Grundvad Kvist, Det Administrative Bibliotek Direktør Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek Direktør Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen Sammensætningen af Koordinationsudvalget for DEF Afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, Kulturministeriet Fuldmægtig Anne Mette Risager, Kulturministeriet Vicedirektør Hans Müller Pedersen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontorchef Merete Reuss, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Fuldmægtig Jan Windmüller, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling DEF ansvarlig Vicedirektør Bo Öhrström, Biblioteksstyrelsen 6

7 Organiseringen af DEF Den budgetanalyse som Finansministeriet gennemførte i samarbejde med Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i foråret 2002, var baggrunden for den permanente finanslovsbevilling, men det blev overladt til de to ministerielle opdragsgivere at udforme de organisatoriske rammer. I projektperioden var DEFs øverste ansvarlige instans et koordinationsudvalg bestående af repræsentanter fra Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling der fastsattte de helt overordnede rammer for Styregruppen. DEF-sekretariatet der var placeret i Biblioteksstyrelsen, koordinerede det daglige arbejde og betjente både Styregruppe og Koordinationsudvalg. Ministerierne ønskede at videreføre en organisering med både Koordinationsudvalg, Styregruppe og Sekretariat. Styregruppen blev udpeget i februar 2003, og det første møde blev afholdt den 31. marts Den nye styregruppe består af seks medlemmer hvoraf tre bl.a. Formanden, var medlemmer af den tidligere styregruppe. Udover de udpegede medlemmer af Styreguppe og Koordinationsudvalg deltager repræsentanter fra DEF-sekretariatet samt DEF ansvarlig Bo Öhrström i møderne begge steder. Desuden deltager formanden for Styregruppen samt Biblioteksstyrelsens direktør i Koordinationsudvalgets møder. Den nye styregruppe er noget mindre end den tidligere, og det var derfor vigtigt for medlemmerne af Sty- regruppen at styrke de faste arbejdsgrupper der i projektperioden har leveret resultaterne inden for DEF og samtidig medvirket til en forankring af DEFprojektet i institutionerne. Styregruppen formulerede syv indsatsområder for DEFs aktiviteter, og den lagde vægt på at der inden for disse områder blev etableret en koordineret, strategisk styring af aktiviteterne og at Styregruppen samtidig fik mulighed for at koncentrere sig om de helt overordnede målsætninger. Indsatsområderne fik betegnelsen programområder for at indikere at de enkelte aktiviteter og projekter inden for områderne gerne skulle have en sådan sammenhæng at det var rimeligt at tale om et egentligt program for eksempelvis e-læring. For at realisere denne målsætning besluttede Styregruppen at nedsætte programkomiteer for hvert område, og i løbet af sommeren 2003 udpegede Styregruppen formændene for programkomiteerne. De enkelte formænd blev anmodet om selv at sammensætte programkomiteerne, og i begyndelsen af efteråret var de fleste programkomiteer etableret. Styregruppen afholdt et møde med programformændene i begyndelsen af september hvor man drøftede ideer fra programkomiteerne, og Styregruppen anmodede formændene om at udarbejde ansøgninger for projekter og påbegynde udarbejdelsen af handlingsplaner for de enkelte programområder. Den nye organisering af DEF fremgår af figur på næste side. 7

8 DEFs organisation 2003 Koordinationsudvalg Steen Kyed/Hans Müller Pedersen Styregruppe Kim Østrup Sekretariat Programområde Systemarkitektur Programområde Portaler/ værktøjer Programområde Licencer Programområde Brugerfaciliteter Programområde Digitalisering Programområde E-læring Programområde E-publicering/ Forskningsdatabase 8

9 Strategi Sideløbende med etableringen af organisationen for DEF arbejdede Styregruppen på udformningen af en ny strategi for DEF. Udgangspunktet for strategien er at forskningsbibliotekerne er de væsentligste interessenter i DEF der netop defineres som en samarbejdsorganisation for danske forskningsbiblioteker. Betegnelsen organisation anvendes for at signalere at DEF har en mere permanent og veldefineret struktur end tilfældet var i projektperioden. Desuden er det væsentligt for Styregruppen at understrege at forskningsbibliotekerne ikke udgør en ekstern part eller målgruppe i forhold til samarbejdet, men at de udgør samarbejdet inden for DEF. Det indebærer naturligvis at der er et stort sammenfald mellem forskningsbibliotekernes og DEFs målgruppe og at den væsentligste målgruppe for aktiviteterne inden for DEF er forskningsbibliotekernes slutbrugere. DEFs formål er at støtte fælles udviklingsprojekter og opbygningen af en teknisk infrastruktur. Et tredje formål er at støtte en samlet formidling af forskningsbibliotekernes informationsressourcer til offentligheden. Dette skal forstås som en målsætning om at formidle forskningsbibliotekernes informationsressourcer til den brede offentlighed, men også som et ønske om at understøtte formidlingen af den forskning der foregår på bibliotekernes moderinstitutioner. Den overordnede målsætning for aktiviteterne i DEF er naturligvis at slutbrugere - især forskere, undervisere og studerende - får forbedret adgang til mere og bedre information. Det understreges i beskrivelsen af DEFs mission at brugerne fortrinsvis betjenes gennem de institutioner der deltager i DEF. Samtidig åbnes der mulighed for at der etableres fælles tjenester hvor dette er hensigtsmæssigt. Strategien indebærer at især de større forskningsbibliotekers brugere betjenes gennem bibliotekets eget website, og at de mindre bibliotekers brugere kan betjenes gennem en kombination af bibliotekernes egne websites og fælles tjenester. Hvor udgangspunktet i DEFs projektperiode således var fortrinsvis at give brugeren adgang til den fælles infrastruktur gennem fælles tjenester, åbnes der med den nye strategi for mange indgange til de fælles ressourcer. Det medfører et øget fokus på trelagsarkitektur, komponentudvikling og webservices i DEFs it-udvikling. DEFs vision Det er DEFs vision at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet. Alle aspekter af forskernes og de studerendes arbejde med informationsressourcerne skal derved understøttes på højeste internationale niveau. DEFs mission Det er DEFs mission at bidrage til en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer. Dette sker gennem samarbejde mellem bibliotekspartnerne, fælles udviklingsprojekter samt etableringen af en teknisk infrastruktur. DEFs målgruppe betjenes fortrinsvis direkte gennem de institutioner der deltager i DEF, og gennem fælles tjenester hvor dette er hensigtsmæssigt. 9

10 DEFs aktiviteter i 2003

11 DEF-sekretariatet Som beskrevet i finanslovsteksten for DEF varetager Biblioteksstyrelsen sekretariatsfunktionen. Der er derved tilstræbt en meget tæt sammenhæng mellem Biblioteksstyrelsens overordnede initiativer og arbejdet inden for DEF. Det er således Biblioteksstyrelsens vicedirektør, Bo Öhrström der har det daglige ansvar for DEF. Sekretariatets ansvarsområder omfatter administration af licenser, projekter, hjemmeside og DEF-portalen - - samt betjening af Styregruppe og Koordinationsudvalg. Sekretariatet omfatter seks medarbejdere der er fuldt lønnet af DEF. To af medarbejderne arbejder primært med licenser, to medarbejdere arbejder primært med national infrastruktur og fagportaler og derudover aflønnes sekretariatslederen og en sekretær fuldt ud af DEF-bevillingen. De to sidstnævnte medarbejdere er primært beskæftiget med økonomi, administration, betjening af Styregruppen og projektstyring. Endvidere er en af Biblioteksstyrelsens konsulenter fast tilknyttet Sekretariatet og arbejder primært med elektronisk publicering, digitalisering, e-læring og biblioteks-it. Biblioteksstyrelsens jurist assisterer ved kontraktforhandlinger og juridiske spørgsmål, og Biblioteksstyrelsens kommunikationskonsulent varetager DEFs kommunikationsvirksomhed. DEF-sekretariatet fortsatte i 2003 i samme form som i projektperioden. Udover de daglige driftsopgaver var Sekretariatets væsentligste opgaver i 2003 at understøtte Styregruppens arbejde med den nye organisation. Det indebar assistance i forbindelse med planlægningen og navnlig bistand til de programkomiteer der blev etableret med den nye organisation. Endvidere forestod Sekretariatet færdigudviklingen af et softwareprogrammel til bibliotekernes opbygning af portaler og en test af en række tidsskriftssystemer med henblik på indkøb af et tidsskriftssystem til DEF-portalen. I efteråret afholdt DEF den 5. E-ICOLC konference med mere end 100 deltagere fra 28 lande. E-ICOLC er en europæisk organisation af licensforhandlere der arbejder for bedre priser og betingelser i licenskontrakter, nye prismodeller mv. 11

12 DEFs programområder Med DEFs strategi etableredes syv indsatsområder eller programområder som ramme for de aktiviteter der skal realisere DEFs vision. Programområderne omfatter et udbygget samarbejde om det indhold forskningsbibliotekerne tilbyder brugerne - Licenser, Digitalisering og E-publicering. Derudover er der formuleret tre indsatsområder med fokus på de tekniske rammer om indholdet - Systemarkitektur, Portaler og E-læring - samt et indsatsområde der fokuserer på tilgængelighed og brugervenlighed for slutbrugeren - Brugerfaciliteter. Det er programkomiteerne der planlægger og gennemfører hovedparten af de konkrete aktiviteter inden for DEF. Formændene for programkomiteerne er udpeget af Styregruppen, og det er formanden for den enkelte programkomite der har ansvaret for sammensætningen af programkomiteen. Denne består typisk af 5-8 medlemmer, med undtagelse af Licensgruppen der er væsentlig større og i øvrigt identisk med Forskningsbibliotekernes Chefkollegiums Licensgruppe. To af programkomiteerne blev forsinket i etableringsfasen. Programkomiteen for E-læring måtte skifte formand i efteråret 2003 og nåede ikke at gennemføre egentlige projekter i løbet af året. Arbejdet i programkomiteen er kommet i gang, og der fremlægges en handlingsplan for E-læring i løbet af Der er endnu ikke etableret en programkomite for Digitalisering hvilket især skyldes at Styregruppen endnu ikke har taget endelig stilling til prioriteringen af området. I det følgende gennemgås aktiviteterne inden for de øvrige fem programområder. 12

13 DEFs programområder Formændene for DEFs programkomiteer Peter Søndergaard (RUB) formand for programkomiteen for Brugerfaciliteter Thøger Kristensen (AUB) formand for programkomiteen for Licenser Stig Broström (DTV) formand for programkomiteen for E-læring Karl Krarup (KB) formand for programkomiteen for Portaler Annette Winkel Schwarz (DTV) formand for programkomiteen for E-publicering Arne Sørensen (SB) formand for programkomiteen for Systemarkitektur Formanden for programkomiteen for Digitalisering er endnu ikke udpeget 13

14 DEFs programområder Sammensætning i DEFs Programkomiteer Brugerfaciliteter Formand: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Niels Jørgen Blåbjerg, Aalborg Universitetsbibliotek Holger Dyrbye, Syddansk Universitetsbibliotek Poul Erlandsen, Danmarks Pædagogiske Bibliotek Ditte Jessing, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Lilian Madsen, Statsbiblioteket Lise Mikkelsen, DEF-sekretariatet Niels Ole Pors, Danmarks Biblioteksskole Gert Poulsen, Handelshøjskolens Bibliotek & IT-service, København E-læring Formand: Stig Broström, Danmarks Tekniske Videncenter Jens Bennedsen, IT-VEST Jens Dam, Syddansk Univerversitetsbibliotek Ambrosia Hansen, Syddansk Universitet, Kolding Karen Harbo, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Hanne Marie Kværndrup, DEF-sekretariatet Jørgen Lerche Nielsen, Roskilde Universitetsbibliotek Anette Lorentsen, Aalborg Universitet Maj Rosenstand, Aalborg Universitetsbibliotek E-publicering Formand: Annette Winkel-Schwarz, Danmarks Tekniske Videncenter Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Harald v. Hielmcrone, Statsbiblioteket Karen Kvist, Det Administrative Bibliotek Hanne Marie Kværndrup, DEF-sekretariatet Birgitte Lau, Roskilde Universitetsbibliotek Birgit Pedersen, Forskningscenter Risø Adrian Price, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter Bo Öhrström, DEF-sekretariatet Licenser Formand: Thøger Kristensen, Aalborg Universitetsbibliotek Hanne Alvi/Line Nissen, Risø Bibliotek Jakob Andersen/Susanne Jacobsen, Danmarks Pædagogiske Bibliotek Arne Bak-Sørensen, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Birgit Bregnebøl, Handelshøjskolens Bibliotek i København Ingbritt Butina, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Margrethe G. Fog, CVU Øresund Dorthe Gram, Århus Kommunes Biblioteker Ulla Kvist, DEF-sekretariatet Helle Lauridsen, Statsbiblioteket Barbara Melchior, Det Kongelige Bibliotek Anna Mette Morthorst, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Frede Mørch/Susanne Preusse, Danmarks Tekniske Videncenter Anette Schneider, DEF-sekretariatet Ingelise Stæhr/Connie Kjærgaard, Syddansk Universitetsbibliotek Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek Bo Öhrström, DEF-sekretariatet Portaler Formand: Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek Morten Andersen, DEF-sekretariatet Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Per Steen Hansen/Tove Bang, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Jakob Heide Petersen, DEF-sekretariatet Birgit Henriksen, Det Kongelige Bibliotek Lise Mikkelsen, DEF-sekretariatet Ingelise Stæhr, Syddansk Universitetsbibliotek Systemarkitektur Formand: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Erik Bertelsen, Statsbiblioteket Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Jakob Heide Petersen, DEF-sekretariatet Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter Bo Öhrström, DEF-sekretariatet Der er pt endnu ikke udpeget en gruppe for programområdet Digitalisering. 14

15 DEFs programområder DEFs programområder Brugerfaciliteter Der etableres et samarbejde om udvikling af slutbrugerens informationskompetence og udvikles tjenester der sikrer at slutbrugeren kan få vejledning samt undervisning i informationssøgning via Internettet. Programkomiteen for brugerfaciliteter igangsatte i efteråret 2003 et projekt med henblik på at gennemføre usability tests af 12 forskningsbibliotekers websites og at udvikle kompetence blandt de deltagende bibliotekers medarbejdere inden for brugervenlighed. Projektet ligger i naturlig forlængelse af strategiens fokus på at brugerne primært betjenes gennem forskningsbibliotekernes websites. Ansvaret for DEFs andel i den fælles elektroniske referencetjeneste, Biblioteksvagten.dk, er placeret hos programkomiteen for Brugerfaciliteter. DEF bevilgede i 2003 yderligere støtte til forskningsbibliotekernes deltagelse i Biblioteksvagten.dk. Tjenesten blev i løbet af året udvidet til at omfatte ni nye forskningsbiblioteker. De nye deltagere er Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Pædagogiske Bibliotek, KVINFO, Arkade partnerne, Statsbiblioteket, Syddansk Universitetsbibliotek, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek samt Århus Tekniske Bibliotek. Desuden blev der arbejdet med test af den tekniske platform, softwaret Virtual Reference Toolkit. Testen fortsætter i 2004, og programkomiteen for brugerfaciliteter planlægger at teste samme software til anvendelse i de lokale miljøer som intern virtual referenceservice. Ved udgangen af 2003 omfattede Biblioteksvagten.dk 39 folkebiblioteker med 180 bibliotekarer og 13 forskningsbiblioteker med 70 bibliotekarer. E-publicering Der udvikles modeller for e-publicering og samarbejdes om standarder og software. Den Danske Forskningsdatabase udbygges som en registrant over al dansk forskning. I overensstemmelse med beskrivelsen af DEFs formål om formidling af forskningsbibliotekernes informationsressourcer og af moderinstitutionernes forskning igangsatte programkomiteen for e-publicering en række projekter der netop skal understøtte bibliotekets rolle i formidlingen af moderinstitutionens forskning. Disse projekter omfatter afklaring af rettighedsspørgsmål og standarder samt forsøg med opbygningen af danske institutionelle arkiver og søgning i udenlandske institutionelle arkiver. International preprintsøgetjeneste Adgangen til institutionelle arkiver på universiteterne bliver stadig vigtigere for forskere fordi disse arkiver ofte indeholder endnu ikke publiceret forskning. Med etableringen af en preprintsøgetjeneste ønskede programkomiteen at stille de mere end en million videnskabelige artikler der er fordelt på mere end hundrede preprint-/e-printservere, til rådighed for danske forskere. Adgangen til disse p.t. er vanskelig, bl.a. fordi tjenesterne er spredte og benytter forskellige webgrænseflader. Søgetjenesten kan betragtes som et supplement til adgangen til videnskabelige artikler gennem kommercielle forlag. Projektet udnytter OAI-høstning til at høste metadata om artiklerne og samle disse i en OAI-data-provider der både kan søges fra DEF-portalen, fagportalerne og bibliotekernes lokale webgrænseflader. Projektet lægger vægt på at det genbruger allerede udviklede komponenter, herunder Toolkit Lite (TKL) og Den Danske Forskningsdatabase. Derudover fremhæves koblingen til programområdet Systemar- 15

16 DEFs programområder/e-publicering kitektur hvor tjenesten vil indgå som eksempel på udvikling af XML-baserede webservices. Danmarks Tekniske Videncenter er ansvarlig for projektet og har løbende kontakt med udenlandske institutioner der fungerer som sparringspartnere. Tjenesten lanceres på en international konference om OAI på Danmarks Tekniske Videncenter i februar Pilotimplementering af Institutional Repositories på danske universiteter Udover muligheden for at søge i udenlandske arkiver er det vigtigt at gøre det muligt for forskere og studerende at deponere elektroniske publikationer i lokale repositories. Det er imidlertid endnu ikke afgjort hvilke softwareløsninger danske universiteter og biblioteker med fordel kan anvende ved opbygningen af repositories. Programkomiteen for e-publicering iværksatte derfor et projekt der indebærer parallel implementering af forskellige softwareløsninger til institutional repositories på de tre institutioner hvor man vil fokusere på forskellige aspekter af implementeringsforløbet. En af de største udfordringer ved implementeringen er den interne formidling i institutionen og ændringen af arbejdsgange som følge af etableringen af et institutionelt arkiv. Projektet vil udover en fælles teknologianalyse også omfatte formidling af erfaringer til andre biblioteker. Kortlægning af rettigheder og deres forvaltning En væsentlig forudsætning for opbygningen af institutionelle arkiver er afklaringen af rettighedsspørgsmål. Programkomiteen for e-publicering iværksatte derfor en udredning med henblik på afklaring af ophavsretlige spørgsmål i forbindelse med forsknings- og uddannelsesinstitutionernes elektroniske publicering af medarbejdernes forskning samt udvikling af aftalemodeller om ophavsret i forsker- og universitetsmiljøer. Udredningens anbefalinger vil kunne indgå i Kulturministeriets udvalgsarbejde om reglerne for ophavsret i arbejdsforhold i løbet af Arbejdet vil ske i nært samarbejde med ophavsmændenes organisation, UBVA, ligesom der vil blive søgt afholdt møder med forskningsråd, forskningsledelserne og dekaner ved udvalgte universiteter. Kortlægning af standardiseringsmæssige tiltag Udvikling og formidling af fælles standarder er et væsentligt indsatsområde inden for e-publicering, bl.a. fordi fælles standarder vil gøre det muligt at søge på tværs af institutionelle arkiver og sikre at den lokale elektroniske publicering også kan anvendes af andre institutioner. Desuden er det væsentligt at sikre at de lokale arkiver kan kobles til Den Danske Forskningsdatabase. Programkomiteen for e-publicering iværksatte derfor et udredningsarbejde der skal resultere i en oversigt over standarder og 'best practices' i forbindelse med elektronisk publicering. Udredningen vil bl.a. omfatte en analyse af kompatibiliteten mellem metadataformater i udvalgte systemer til etableringen af 16

17 DEFs programområder Licenser lokale arkiver og Forskningsdatabasen, oversigt over standardiseringstiltag i udvalgte lande og kontakt til andre aktører og instanser ved offentlige institutioner i Danmark, f.eks. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Offentlig Information Online Den Danske Forskningsdatabase Udviklingen af den nye platform for Den Danske Forskningsdatabase var stort set afsluttet ved udgangen af Den nye platform indebærer at institutionerne har flere muligheder for at aflevere data til basen. En meget efterspurgt facilitet har været muligheden for at inddatere direkte i Den Danske Forskningsdatabase. I løbet af 2003 blev denne funktionalitet yderligere forbedret, idet det blev muligt for den enkelte institution at tilpasse inddateringsmodulet til institutionens specifikke behov. Derudover kan institutionerne tilbydes en søgegrænseflade som udelukkende søger i leverandørens/institutionens egne data og udnytter de søgemuligheder som netop disse data repræsenterer. Dermed er der skabt en fælles platform og et software der anvendes af en lang række institutioner. Projektledelsen på Risø assisterede ved disse institutionelle tilpasninger og ydede desuden almindelig assistance til de eksisterende dataleverandører. I 2003 blev bl.a. Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Biblioteksskole og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole leverandører til Den Danske Forskningsdatabase. I samarbejde mellem forskningsbibliotekerne udbygges det forpligtende indkøbssamarbejde om indkøb af digital information. Der etableres et samarbejde om registrering af tidsskrifter og brugsstatistikker. I 2003 var licensarbejdet koncentreret om betjening af eksisterende deltagere og udvidelse af samarbejdet med nye deltagere og licenser. De nye licenser omfattede især tidsskrifter fra mindre forlag og referenceværker. Desuden tilbyder forlagene stadig flere backfiles, dvs. digitaliserede udgaver af hele årgange tilbage til første hæfte der er udgivet. En væsentlig opgave inden for licensarbejdet har været at afprøve og indkøbe et nyt tidsskriftsystem. Systemets primære formål er at lette det administrative arbejde, men samtidig at give brugeren en bedre adgang til den store mængde af informationsressourcer, samt muligheden for at købe artikler som brugeren ikke har fuldtekst-adgang til. Sidst og ikke mindst giver tidsskriftsystemet også mulighed for at de tilsluttede institutioner kan få deres egne indgangsside med deres øvrige elektroniske tidsskrifter og deres papirtidsskrifter. Systemet, der hedder TDNet og hos DEF får betegnelsen DEFNet, bliver sat i drift 1. april Ved udgangen af 2003 var der tegnet licenser til ca. 100 produkter, og antallet af deltagere var steget til ca. 125 der dækker andre 190 underliggende institutioner, hospitaler m.v. Forbruget af licensbelagte ydelser stiger støt og roligt. Den største og mest omtalte licens er Elsevieraftalen som efter langvarige og komplicerede forhandlinger blev fornyet for en 3-årig periode ( ). I 2002 var Academic Press og Elsevier to forskellige aftaler, men produkterne blev fra 2003 tilgængelige fra samme søgegrænseflade. Benyttelsen af disse to licenser er steget med 73% fra 2002 til 2003 og udgjorde downloads i

18 Elsevier downloads 2003 Antal downloads jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Her vises antal downloads fra forlaget Elseviers elektroniske tidsskrifter opgjort månedsvis i årene 2001 til Det fremgår tydeligt at forbruget er stærkt stigende. Titler fra Academic Press er indgået fra En del af forklaringen er det øgede antal deltagere i licensen fra 2001 til 2003 samt at flere titler er blevet tilgængelige. Men udviklingen fra et totalt antal downloads på artikler i 2001 til et totalt antal downloads i 2003 på artikler viser klart at slutbrugeren har taget de elektroniske tidsskrifter til sig. Opgørelsen indeholder ikke data fra DTVs DADS tjeneste. 18

19 Web of Science - Antal søgninger Antal søgninger Queries 2001 Queries 2002 Queries Institutioner AUB DBI DFB DFU DJF DMU DNLB DPB DTV DVJB Færøerne HBA HBK IMV KB Risø RUB SB SDUB SSI ViKjSy AalSy Her vises antal søgninger (queries) i databasen Web of Science fordelt på deltagende institutioner opgjort månedsvis fra 2001 til Igen viser tallene en markant stigning i brugen af denne licens. I 2002 mangler tal fra juni, juli, august og september måneder. 19

20 DEFs programområder Portaler I samarbejde mellem forskningsbiblioteker udvikles fagspecifikke og personaliserede indgange til bibliotekernes fælles informationsressourcer samt værktøjer til etablering af sådanne indgange. Der opbygges et samarbejde om relevante dele af de fælles informationsressourcer (DEF-Kat). Arbejdet i programområdet har i 2003 bl.a. handlet om videreudviklingen af DEF's software til portalopbygning, Toolkit Lite/Keystone. Toolkittet blev oprindeligt udviklet på baggrund af input fra de forskningsbiblioteker der deltager i portalsamarbejdet gennem DEF. I 2003 gennemførtes en videreudvikling af toolkittet med en OAI-harvester for at gøre det muligt for portalerne at importere metadata fra andre portaler. Desuden udvikledes en webharvester så portalerne fik mulighed for at fuldtekstindeksere internetsider. Dette betyder at brugerne af portalen kan søge i indholdet af disse. Endelig fik toolkittet tilføjet Z39.50 kompatibilitet der gør det muligt at samsøge bibliotekskataloger og databaser fra portalerne. Resultatet af videreudviklingen af TKL/Keystone er at DEF-fagportalerne får stillet et værktøj til rådighed der er opbygget omkring moderne webteknologier og standarder, indeholdende efterspurgt funktionalitet og udviklet som open source. Flere portaler har således glæde af det samme værktøj - et fleksibelt værktøj der giver portalerne gode muligheder for individuel tilpasning af brugergrænseflader og design. Programområdet er i gang med at understøtte alle de DEF-fagportaler som måtte ønske at blive konverteret til TKL/Keystone. Dette sker ved at tilbyde support og vejledning vedrørende problemstillinger der relaterer sig til konverteringen. Der findes ved udgangen af 2003 ni DEF-fagportaler i drift og to under udvikling. Endvidere er der inden for programområdet i 2003 arbejdet på at opbygge et fælles driftsmiljø som besidder de tekniske kompetencer og færdigheder der kræves for at kunne supportere de fagportaler der anvender TKL/Keystone. Et fælles driftsmiljø hvor de tekniske kompetencer og knowhow er samlet, styrker og effektuerer den daglige drift og signalerer samtidig samarbejde og fælles engagement. En sådan driftsløsning falder dermed godt i tråd med programområdets vision. Der blev ikke foretaget yderligere udviklingstiltag i 2003 inden for området, idet programkomiteen ønskede at udarbejde en samlet handlingsplan bl.a. baseret på en evaluering af hidtidige aktiviteter inden for området inden igangsættelse af større aktiviteter. 20

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig.

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Beretning 2002. for. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

Beretning 2002. for. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2002 for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 1 Indholdsfortegnelse 1 BERETNING... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 NATIONAL INFRASTRUKTUR... 3 1.3 BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR... 4 1.4 RETROKONVERTERING...

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Udgivet 2006 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Et DEFF projekt (journal nr.: 2009-023546), januar 2010-maj 2011 Deltagere i projektet: AUB, CBSB, DTIC, KUBIS, RUb, SB og SDUB. Formål

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker Projekttitel Linked, Open & Social FFU-biblioteket version 2.0 Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

DeIC status Oktober 2015

DeIC status Oktober 2015 DeIC status Oktober 2015 Steen Pedersen Oversigt DeIC fra starten DeICs strategi og mål De seks strategiske mål DeICs organisering som et netværk DeICs internationale relationer Géant project, Dante og

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

Åbenhed, adgang og deling

Åbenhed, adgang og deling Åbenhed, adgang og deling Side 1 DEFF s strategi 2016-2019 Indhold 4 8 10 14 16 18 Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske målsætninger 2016-2019

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB).

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB). Referat 4. januar 2017 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 6. december, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere