LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995

2 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BESKRIVELSEN 1.1 Lokalplanens baggrund og indhold s Beskrivelse af lokalplanområdet s. 3 Fotomontage s REDEGØRELSEN 2.1 Lokalplanens forhold til regionplanen s Lokalplanens forhold til Fanø kommuneplan s Skovbyggelinje s Lokalplanens forhold til kystnærheds zone s Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning s Teknisk forsyning s LOKALPLANEN 1 Lokalplanens formål s. 8 2 Område og zonestatus s. 8 3 Områdets anvendelse s. 8 4 Områdets udstykning s. 8 5 Vej- og stiforhold s. 9 6 Bebyggelsens omfang og placering s. 9 7 Bebyggelsens udforming og ydre fremtræden s Ubebyggede arealer s Tekniske anlæg s Fællesanlæg s Grundejerforening s Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse s Servitutter s Retsvirkninger s Påtaleret s. 13 Vedtagelsespåtegning s. 14 KORTBILAG Kortbilag nr. l: Matrikelkort 1:4000 Kortbilag nr. 2: Lokalplankort 1:1000 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektererne I/S, Esbjerg i samarbejde med Fanø tekniske forvaltning, maj Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med KMS s tilladelse, copyright KMS 1993/KD

3 Lokalplan 52 Fanø Kommune BESKRIVELSEN. 1.1 LOKALPLANENS BAGGRUND OG INDHOLD. Fremtidige forhold. Med denne lokalplan er det hensigten at etablere det planlægningsmæssige grundlag for områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse med tilhørende fælles friareal under størst mulig hensyntagen til eksisterende natur og landskab. Bebyggelsen ønskes udformet og anvendt ud fra økologiske og visuelle kriterier. Fanø Kommune og Ribe Amts Natur- og planafdeling har i fællesskab fastlagt grænsen mellem vådområdet mod vest og den del af området, der kan bebygges mod øst op mod Torp Plantage. Vådområdet skal henligge som uberørt naturområde. Udover det allerede opførte hus i den sydlige del af området vil de enkelte ejendomme kunne bebygges med sommerhusbebyggelse med stråtag. Huse i området skal tilsluttes fællesantenneanlæg, hvis og når mulighed foreligger. Der må ikke etableres poolanlæg eller jordvarmeanlæg. Under hensyntagen til naturinteresse i området er der fastlagt byggefeltspunkter og hovedorientering af bebyggelse. Kommuneplanens krav til mindstegrundstørrelser på 1800 m2 inkl. andel af fællesareal opfyldes fuldt ud. 1.2 BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET. Nuværende forhold. Lokalplanområdet er beliggende syd for Fanø Bad umiddelbart vest for Torp Plantage. Området omfatter et areal på ca m2 og består af et delvis kuperet klit-, græs- og vådområde. Mod nord, vest og syd omkranses området af et eksisterende udbygget sommerhusområde. I den østlige del af området er området karakteristisk med klitter op mod Torp Plantage. I den sydlige del af området er udstykket 2 ejendomme, hvoraf den ene er bebygget. Den vestlige del af området er et forholdsvis fladt klit-, græs- og sivområde karakteriseret som vådområde jfr. lov om naturbeskyttelse 3. Arealet gennemkrydses af enkelte dyreveksler, hvorpå også offentligheden har adgang. Et mindre vandløb i den vestlige del gennemløber vådområdet. Området vejbetjenes via en grusbelagt vej fra Nybyvej.

4 4 Lokalplan 52 Fanø Kommune

5 Lokalplan 52 Fanø Kommune 5

6 6 Lokalplan 52 Fanø Kommune 2.0 REDEGØRELSEN LOKALPLANENS FORHOLD TIL REGIONPLANEN. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen for Ribe amt LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN. Lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 3.S.9. i Fanø kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området. Ifølge kommuneplanen er det byrådets mål, at udbygningen af sommerhuskapaciteten skal ske indenfor de eksisterende sommerhusområder. Den generelle kvalitet i sommerhusområderne skal højnes ud fra økologiske og visuelle kriterier SKOVBYGGELINJE. I medfør af den tidligere naturfredningslovs 47 stk. 4 har Skov- og Naturstyrelsen ved skrivelse af 4. februar 1991 ophævet skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet LOKALPLANENS FORHOLD TIL KYSTNÆRHEDS ZONE. I henhold til planlovens bestemmelser er hele Fanø beliggende i kystnærheds zonen. Bygningshøjden i lokalplanområdet er begrænset til 6,5 m og dette i forbindelse med områdets beliggenhed i tilknytning til den eksisterende sommerhusbebyggelse bevirker, at de hensyn, som søges varetaget ved planlægning og administration af kystområderne, ikke tilsidesættes. Den foreslåede udstykningsplan, er nøje overvejet og det er vurderet, at den planlagte bebyggelse som helhed ikke vil virke ødelæggende og skæmmende på omgivelserne. I samarbejde med Ribe Amt er det sikret, det den vestlige del af området - det såkaldte vådområde jfr. lov om naturbeskyttelse 3 - friholdes for bebyggelse LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING. VEJ- OG STIPLANLÆGNING. Den sydøstlige del af området ve j betjenes via en grusbelagt vej fra Nybyvej ned gennem plantagen til en anlagt grusvej i selve området. Vejen er benævnt Nybydal.

7 Lokalplan 52 Fanø Kommune TEKNISK FORSYNING. Området opvarmes individuelt. Området vandforsynes fra privat vandværk. Området elforsynes af Forsyningsvirksomhederne i Esbjerg. Området er omfattet af spildevandsplanen for Fanø kommune, der foreskriver nedsivning efter individuel rensning.

8 8 Lokalplan 52 Fanø Kommune 3.0 LOKALPLANEN. FANØ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 52 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE. Lokalplanen afløser tidligere tinglyst lokalplan nr. 43. I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) med senere ændringer fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens Formål 1.1. Lokalplanens formål er: at fastlægge den fremtidige anvendelse til sommer-husformål og fælles friareal, fastlæggretningslinjer for områdets udstykning at fastlægge placering af veje og stier at angive nogle generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for bebyggelse, udhuse, carporte og antenner m.v. at fremme den generelle kvalitet ud fra økologiske og visuelle kriterier samt områdets brugsværdi. 2. Område og zonestatus. 2.1 Lokalplanen af grænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 2t, matr.nr. 2cd, 2ck og 2ci -Rindby By, Nordby samt alle delarealer, der indenfor området efter den 1. maj 1995 udstykkes fra nævnte matr.nre Lokalplanområdets zonestatus - sommerhusområde -bibeholdes. 3. Områdets anvendelse Område A, fællesareal, j f r. kortbilag 2, skal henligge som uberørt naturområde Område B må kun anvendes til sommerhusområde På hver ejendom i område B må der kun opføres én enkelt beboelse uden anneksbebyggelse Der må ikke etableres poolanlæg i området. 4. Områdets udstykning Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste udstykningsplan.

9 Lokalplan 52 Fanø Kommune Grundene skal ind. del af fællesarealet være mindst 1800 m2 netto og må ikke udstykkes under 1200 m2 netto. 5. Vej- og stiforhold I forbindelse med udstykning etableres fornøden vejadgang til de enkelte ejendomme - alle med adgang fra vejen Nybydal til vejen Nybyvej. Vejadgangen må ikke fremstå i faste belægninger såsom asfalt, belægningssten o.lign., men alene være grusbelagt eller lignende materiale Mellem den grusbelagte vej, Nybydal og fællesarea let fra pkt. x-y udlægges et 2 m bredt stiareal.jfr. kortbilag Langs den 6,00 m brede vej, Nybydal pålægges byggelinjer i en afstand af 8,00 m fra vejmidten. Arealet mellem byggelinjen og ve j skellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse Vedligehold og rengøring, snerydning o.lign. på den i planen udlagte 6,00 m brede fordelingsvej samt den 2,00 m brede sti benævnt x-y påhviler alene ejerne af delarealerne begge inkl Belægning på parkeringsarealer skal udføres med materialer jfr. 5 stk Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 for hver enkelt ejendom ind. andel af fællesareal, dog må bruttoetagearealet exd. udhus højst udgøre 140 m På hver ejendom må kun opføres én beboelsesbygning med én bolig og tilhørende garage for én personbil. Desuden kan der tillades opført ét udhus eller én småbygning under 10 m2, som nævnt i bygningsreglementet 1995 kap. 3 stk Garage, udhus eller småbygning skal være sammenbyg get og må tilsammen ialt udgøre max. 30 m2 bebygget areal. Således må der ikke opføres anneksbygninger på ejendommen. Bygningers placering, udformning og materialevalg skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet, således at klitterne skånes mest muligt og generne i forhold til naboer og områdets helhed bliver mindst mulige. Bebyggelsen skal opføres så de på kortbilag 2 viste byggefeltspunkter er indeholdt i bebyggelsen, og husets kipakse på hovedlængen må ikke være drejet mere end 10 mod

10 10 Lokalplan 52 Fanø Kommune sydvest/nordøst i forhold til øst/ vest. Bebyggelsen skal placeres minimum 5 m fra skel mod vej, sti og nabogrund Bygninger må ikke opføres med mere end 11 2 etage (1 etage med udnyttet tagetage), og bygningshøjden må ikke overstige 6,5 m. Facadehøjden målt fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter, må ikke overstige 3 m Tagets vinkel med vandret plan må ikke overstige 50 grader Byrådet fordrer sig ret til godkendelse af bebyggelsens placering samt ret til at fastlægge gulvkoten i forhold til omgivende terræn, idet bemærkes, at de på planen kortbilag 2 viste byggefeltspunkter skal være indeholdt i bebyggelsen. 7. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner og facadeudformning tilpasses så der opnås en arkitektonisk og miljømæssigt tilfredsstillende helheds-virkning i området. Planer herfor skal godkendes af Fanø byråd Beboelsesbygningerne skal udvendig fremtræde som gedigne bygninger opført i træ eller i røde blødstrøgne mursten. Murstensfabrikat/type skal forinden godkendes af byrådet. Udvendige bygningssider i træ, skal udføres af brædder, bjælker o.lign., men ikke trælignende plader såsom krydsfiner med udfræsede spor Vinduer, døre skodder o.lign. udvendige bygningsdele skal udføres i træ Garager, carporte, overdækkede terrasser o.lign. må kun opføres med materialer jfr. stk. 7.2 og Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de siena, umbra, italiensk rødt, dodenkop) eller sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort Tagene på såvel beboelsesbygning som udhus/småbygning eller garage skal tækkes med tagrør afsluttet med enggræstørv Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted, undtaget herfor er almindelig nummer- og navneskilte Indenfor området må der ikke findes synlige antenner eller paraboler. Efter konkret vurdering kan der tillades opsat én parabolantenne pr. ejendom. Parabolantenner skal opstilles på terræn, med en placering i skjul af bygning, bag terras-

11 Lokalplan 52 Fanø Kommune 11 sehegn eller lignende så parabolantennen ikke er synlig fra vejen og fra naboer. 8. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal henligge som naturgrunde og må ikke benyttes til oplagring af materialer eller lignende. Der må ikke etableres fritidsanlæg med fast belægning - såsom tennisbaner. Eksisterende beplantning må kun fjernes eller ændres i væsentligt omfang med tilladelse fra Fanø byråd Der må ikke uden byrådets godkendelse foretages terrænreguleringer, herunder opbygning af voldanlæg og lign. Eksisterende beplantning må kun fjernes eller ændres i væsentlig omfang med tilladelse fra byrådet Der må etableres beplantning i umiddelbar nærhed af hvert hus, men ikke foretages hegning af nogen art i skellene mellem de enkelte ejendomme, eller i skel mod vej Omkring terrasser o.lign. arealer i forbindelse med bygning, kan der tillades opført fast hegn af træ i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. Placering, udformning og materialevalg skal godken des af byrådet i hvert enkelt tilfælde Udendørs belysning må kun etableres på bygninger Fællesarealet i område A skal henligge som uberørt naturområde. Renholdelse af området påhviler grundejerforeningen, jfr. stk Udendørs oplagring eller henstilling af campingvogne, lystbåde o.lign. må ikke finde sted indenfor lokalplanområdet Alle grunde skal til enhver tid være holdt i en ren-holdt og ryddelig stand Byrådet kan med 8 dages skriftlig varsel, forlange en grund opryddet, og såfremt det ikke sker, lade arbejdet udføre for ejers regning. 9. Tekniske anlæg Spildevandsafledning skal ske ved nedsivning på de parceller, hvor afstandskravene kan overholdes i henhold til miljølovens bestemmelser. Det bemærkes, at der ikke kan tillades etableret fælles nedsivningsanlæg for flere ejendomme. De parceller, hvor afstandskravene ikke kan overholdes skal etablere samletank El-, telefon- og evt. antennekabler og andre kabler etableres som jordkabler.

12 12 Lokalplan 52 Fanø Kommune 9.3. Der må ikke etableres j ord varmeanlæg, indenfor området Sommerhuse skal tilsluttes fællesantenne, når og hvis mulighed foreligger Affaldshåndtering skal ske i henhold til Fanø kommunes regulativ. 10 Fællesanlæg Det i 3 stk. 3.1 omtalte fællesareal er underlagt bestemmelserne i naturbeskyttelses lovens 3. Bevoksning på fællesarealet kan vedligeholdes i det nuværende omfang ved fældning/nedklipning af træer og buske. Større rydning/opgravning af træer eller buske og andre ændringer af arealets tilstand kræver amtets dispensation Matr.nr. 2cd indgår i fællesarealet, hvortil bemærkes, at ejendomme udenfor lokalplanområdet har andel i dette areal. 11. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område. Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det, dog senest når halvdelen af delareal er solgt Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Fanø byråd, og vedtægterne/ ændringerne skal senest én måned efter generalforsamlingens vedtagelse indsendes til byrådets godkendelse Grundejerforeningen har til formål at forestå drift og vedligeholdelse af de i 5 og 8 nævnte vejarealer og fællesarealer. Grundejerforeningen skal iøvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der henhører under foreningens område. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 5 og 8 nævnte fællesarealer.

13 Lokalplan 52 Fanø Kommune Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Før ny bebyggelse indenfor området tages i brug, skal der på hver enkelt ejendom sikres areal til nedsivningsanlæg, jfr. 9 stk. 9.1 samt den i 5 stk. 5.3 omtalte fællesvej. 13. Servitutter I forbindelse med tinglysning af nærværende lokalplan drages der omsorg for aflysning af deklaration om udstykning og fællesareal, tinglyst 29/ og aflysning af lokalplan nr. 43, tinglyst 15/ Området er ikke omfattet af Naturfredningslovens 47 stk. 4 om skovbyggelinje. 14. Retsvirkninger Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Eksisterende lovlig bebyggelse og arealanvendelse kan opretholdes, men ændringer skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen indebærer ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen skal etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter, der ikke er forenelige ned planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboende interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensationen gives. 15. Påtaleret Påtaleberettiget ifølge nærværende lokalplan er Fanø byråd.

14 14 Lokalplan 52 Fanø Kommune Vedtagelsespåtegning. Således foreløbigt vedtaget af Fanø Kommune i møde den 19. juni Fanø byråd, den 19. juni 1995 Kjeld Nielsen Borgemester / Lindy Tanvig forvaltningsdirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Fanø byråd, den 9. oktober 1995 P.b.v. Kjeld Nielsen Borgemester / Lindy Tanvig forvaltningsdirektør Dato for den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan 12. oktober Tinglyst, den

15 Lokalplan 52 Fanø Kommune 15

16 16 Lokalplan 52 Fanø Kommune

17 Lokalplan 52 Fanø Kommune 17

18 18 Lokalplan 52 Fanø Kommune

19 Lokalplan 52 Fanø Kommune 19

LOKALPLAN NR. 47. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Norges Fjelde

LOKALPLAN NR. 47. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Norges Fjelde LOKALPLAN NR. 47 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Norges Fjelde Oktober 1994 2 Lokalplan 47 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 47 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I NORGES FJELDE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 65. Fanø Kommune. For et sommerhusområde ved Bjerges Leje og Præstemarken i Sønderho, Fanø

LOKALPLAN NR. 65. Fanø Kommune. For et sommerhusområde ved Bjerges Leje og Præstemarken i Sønderho, Fanø LOKALPLAN NR. 65 Fanø Kommune For et sommerhusområde ved Bjerges Leje og Præstemarken i Sønderho, Fanø Oktober 2001 2 Lokalplan 65 Fanø Kommune HVAD ER EN LOKALPLAN? I følge planloven fra 1991 skal der

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988 LOKALPLAN NR. 56 FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND VED ~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørei se Indledning Lokalplanens indhold Forholdet til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42. Fanø Kommune. Centerområde ved Rindby strand

LOKALPLAN NR. 42. Fanø Kommune. Centerområde ved Rindby strand LOKALPLAN NR. 42 Fanø Kommune Centerområde ved Rindby strand Oktober 1989 2 Lokalplan 42 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED RINDBY STRAND. 1. udkast udarbejdet i maj 1989. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 53 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2. Fanø Kommune. For redningsstation i Sønderho

LOKALPLAN NR. 53 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2. Fanø Kommune. For redningsstation i Sønderho LOKALPLAN NR. 53 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 Fanø Kommune For redningsstation i Sønderho Oktober 1996 2 Lokalplan 53 Fanø Kommune HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Planloven fra 1991 skal der udarbejdes en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE NYBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE VED ~ Teknisk NYBORG KOMMUNE forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 36. Fanø Kommune

Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 36. Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 36 Fanø Kommune Oktober 1988 2 Lokalplan 36 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE FOR EN DEL AF CENTEROMRÅDET VED FANØ BAD. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD s. 3 Lokalplanens retsvirkning

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE ~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE 101-113. SEPTEMBER 1990 Indhoidsfortegnelse.: Hvorfor en lokalplan ~ 1. Hvad er en lokalplan 9 1. Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 0 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER APRIL 1983 Lokalplan nr. ~~7for et offentligt område (kolonihaver) ved Karlstoftevej i Rødbyhavn. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9. Fanø Kommune. For et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad

LOKALPLAN NR. 62 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9. Fanø Kommune. For et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad LOKALPLAN NR. 62 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9 Fanø Kommune For et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad Oktober 1999 2 Lokalplan 62 Fanø Kommune HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole

LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole KØGE KOMMUNE 1997 KØGE KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 2-32 Køge Handelsskole INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund... 5 Lokalplanens formål... 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 59. Fanø Kommune. For et område til jordbrugsparceller ved Storetoft -Nordby

LOKALPLAN NR. 59. Fanø Kommune. For et område til jordbrugsparceller ved Storetoft -Nordby LOKALPLAN NR. 59 Fanø Kommune For et område til jordbrugsparceller ved Storetoft -Nordby Oktober 1999 2 Lokalplan 59 Fanø Kommune HVAD ER EN LOKALPLAN? I følge planloven fra 1991 skal der udarbejdes en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1

Indholdsfortegnelse. I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1 HJØRRING KOMMUNE LOKALPLAN 152.1a. Lokalplanen afløser lokalplan 152.1 for et område til offentlige formål (Børnehjemmet Bakken). Indholdsfortegnelse Side I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1 II.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere