LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995

2 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BESKRIVELSEN 1.1 Lokalplanens baggrund og indhold s Beskrivelse af lokalplanområdet s. 3 Fotomontage s REDEGØRELSEN 2.1 Lokalplanens forhold til regionplanen s Lokalplanens forhold til Fanø kommuneplan s Skovbyggelinje s Lokalplanens forhold til kystnærheds zone s Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning s Teknisk forsyning s LOKALPLANEN 1 Lokalplanens formål s. 8 2 Område og zonestatus s. 8 3 Områdets anvendelse s. 8 4 Områdets udstykning s. 8 5 Vej- og stiforhold s. 9 6 Bebyggelsens omfang og placering s. 9 7 Bebyggelsens udforming og ydre fremtræden s Ubebyggede arealer s Tekniske anlæg s Fællesanlæg s Grundejerforening s Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse s Servitutter s Retsvirkninger s Påtaleret s. 13 Vedtagelsespåtegning s. 14 KORTBILAG Kortbilag nr. l: Matrikelkort 1:4000 Kortbilag nr. 2: Lokalplankort 1:1000 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektererne I/S, Esbjerg i samarbejde med Fanø tekniske forvaltning, maj Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med KMS s tilladelse, copyright KMS 1993/KD

3 Lokalplan 52 Fanø Kommune BESKRIVELSEN. 1.1 LOKALPLANENS BAGGRUND OG INDHOLD. Fremtidige forhold. Med denne lokalplan er det hensigten at etablere det planlægningsmæssige grundlag for områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse med tilhørende fælles friareal under størst mulig hensyntagen til eksisterende natur og landskab. Bebyggelsen ønskes udformet og anvendt ud fra økologiske og visuelle kriterier. Fanø Kommune og Ribe Amts Natur- og planafdeling har i fællesskab fastlagt grænsen mellem vådområdet mod vest og den del af området, der kan bebygges mod øst op mod Torp Plantage. Vådområdet skal henligge som uberørt naturområde. Udover det allerede opførte hus i den sydlige del af området vil de enkelte ejendomme kunne bebygges med sommerhusbebyggelse med stråtag. Huse i området skal tilsluttes fællesantenneanlæg, hvis og når mulighed foreligger. Der må ikke etableres poolanlæg eller jordvarmeanlæg. Under hensyntagen til naturinteresse i området er der fastlagt byggefeltspunkter og hovedorientering af bebyggelse. Kommuneplanens krav til mindstegrundstørrelser på 1800 m2 inkl. andel af fællesareal opfyldes fuldt ud. 1.2 BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET. Nuværende forhold. Lokalplanområdet er beliggende syd for Fanø Bad umiddelbart vest for Torp Plantage. Området omfatter et areal på ca m2 og består af et delvis kuperet klit-, græs- og vådområde. Mod nord, vest og syd omkranses området af et eksisterende udbygget sommerhusområde. I den østlige del af området er området karakteristisk med klitter op mod Torp Plantage. I den sydlige del af området er udstykket 2 ejendomme, hvoraf den ene er bebygget. Den vestlige del af området er et forholdsvis fladt klit-, græs- og sivområde karakteriseret som vådområde jfr. lov om naturbeskyttelse 3. Arealet gennemkrydses af enkelte dyreveksler, hvorpå også offentligheden har adgang. Et mindre vandløb i den vestlige del gennemløber vådområdet. Området vejbetjenes via en grusbelagt vej fra Nybyvej.

4 4 Lokalplan 52 Fanø Kommune

5 Lokalplan 52 Fanø Kommune 5

6 6 Lokalplan 52 Fanø Kommune 2.0 REDEGØRELSEN LOKALPLANENS FORHOLD TIL REGIONPLANEN. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen for Ribe amt LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN. Lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 3.S.9. i Fanø kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området. Ifølge kommuneplanen er det byrådets mål, at udbygningen af sommerhuskapaciteten skal ske indenfor de eksisterende sommerhusområder. Den generelle kvalitet i sommerhusområderne skal højnes ud fra økologiske og visuelle kriterier SKOVBYGGELINJE. I medfør af den tidligere naturfredningslovs 47 stk. 4 har Skov- og Naturstyrelsen ved skrivelse af 4. februar 1991 ophævet skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet LOKALPLANENS FORHOLD TIL KYSTNÆRHEDS ZONE. I henhold til planlovens bestemmelser er hele Fanø beliggende i kystnærheds zonen. Bygningshøjden i lokalplanområdet er begrænset til 6,5 m og dette i forbindelse med områdets beliggenhed i tilknytning til den eksisterende sommerhusbebyggelse bevirker, at de hensyn, som søges varetaget ved planlægning og administration af kystområderne, ikke tilsidesættes. Den foreslåede udstykningsplan, er nøje overvejet og det er vurderet, at den planlagte bebyggelse som helhed ikke vil virke ødelæggende og skæmmende på omgivelserne. I samarbejde med Ribe Amt er det sikret, det den vestlige del af området - det såkaldte vådområde jfr. lov om naturbeskyttelse 3 - friholdes for bebyggelse LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING. VEJ- OG STIPLANLÆGNING. Den sydøstlige del af området ve j betjenes via en grusbelagt vej fra Nybyvej ned gennem plantagen til en anlagt grusvej i selve området. Vejen er benævnt Nybydal.

7 Lokalplan 52 Fanø Kommune TEKNISK FORSYNING. Området opvarmes individuelt. Området vandforsynes fra privat vandværk. Området elforsynes af Forsyningsvirksomhederne i Esbjerg. Området er omfattet af spildevandsplanen for Fanø kommune, der foreskriver nedsivning efter individuel rensning.

8 8 Lokalplan 52 Fanø Kommune 3.0 LOKALPLANEN. FANØ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 52 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE. Lokalplanen afløser tidligere tinglyst lokalplan nr. 43. I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) med senere ændringer fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens Formål 1.1. Lokalplanens formål er: at fastlægge den fremtidige anvendelse til sommer-husformål og fælles friareal, fastlæggretningslinjer for områdets udstykning at fastlægge placering af veje og stier at angive nogle generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for bebyggelse, udhuse, carporte og antenner m.v. at fremme den generelle kvalitet ud fra økologiske og visuelle kriterier samt områdets brugsværdi. 2. Område og zonestatus. 2.1 Lokalplanen af grænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 2t, matr.nr. 2cd, 2ck og 2ci -Rindby By, Nordby samt alle delarealer, der indenfor området efter den 1. maj 1995 udstykkes fra nævnte matr.nre Lokalplanområdets zonestatus - sommerhusområde -bibeholdes. 3. Områdets anvendelse Område A, fællesareal, j f r. kortbilag 2, skal henligge som uberørt naturområde Område B må kun anvendes til sommerhusområde På hver ejendom i område B må der kun opføres én enkelt beboelse uden anneksbebyggelse Der må ikke etableres poolanlæg i området. 4. Områdets udstykning Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste udstykningsplan.

9 Lokalplan 52 Fanø Kommune Grundene skal ind. del af fællesarealet være mindst 1800 m2 netto og må ikke udstykkes under 1200 m2 netto. 5. Vej- og stiforhold I forbindelse med udstykning etableres fornøden vejadgang til de enkelte ejendomme - alle med adgang fra vejen Nybydal til vejen Nybyvej. Vejadgangen må ikke fremstå i faste belægninger såsom asfalt, belægningssten o.lign., men alene være grusbelagt eller lignende materiale Mellem den grusbelagte vej, Nybydal og fællesarea let fra pkt. x-y udlægges et 2 m bredt stiareal.jfr. kortbilag Langs den 6,00 m brede vej, Nybydal pålægges byggelinjer i en afstand af 8,00 m fra vejmidten. Arealet mellem byggelinjen og ve j skellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse Vedligehold og rengøring, snerydning o.lign. på den i planen udlagte 6,00 m brede fordelingsvej samt den 2,00 m brede sti benævnt x-y påhviler alene ejerne af delarealerne begge inkl Belægning på parkeringsarealer skal udføres med materialer jfr. 5 stk Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 for hver enkelt ejendom ind. andel af fællesareal, dog må bruttoetagearealet exd. udhus højst udgøre 140 m På hver ejendom må kun opføres én beboelsesbygning med én bolig og tilhørende garage for én personbil. Desuden kan der tillades opført ét udhus eller én småbygning under 10 m2, som nævnt i bygningsreglementet 1995 kap. 3 stk Garage, udhus eller småbygning skal være sammenbyg get og må tilsammen ialt udgøre max. 30 m2 bebygget areal. Således må der ikke opføres anneksbygninger på ejendommen. Bygningers placering, udformning og materialevalg skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet, således at klitterne skånes mest muligt og generne i forhold til naboer og områdets helhed bliver mindst mulige. Bebyggelsen skal opføres så de på kortbilag 2 viste byggefeltspunkter er indeholdt i bebyggelsen, og husets kipakse på hovedlængen må ikke være drejet mere end 10 mod

10 10 Lokalplan 52 Fanø Kommune sydvest/nordøst i forhold til øst/ vest. Bebyggelsen skal placeres minimum 5 m fra skel mod vej, sti og nabogrund Bygninger må ikke opføres med mere end 11 2 etage (1 etage med udnyttet tagetage), og bygningshøjden må ikke overstige 6,5 m. Facadehøjden målt fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter, må ikke overstige 3 m Tagets vinkel med vandret plan må ikke overstige 50 grader Byrådet fordrer sig ret til godkendelse af bebyggelsens placering samt ret til at fastlægge gulvkoten i forhold til omgivende terræn, idet bemærkes, at de på planen kortbilag 2 viste byggefeltspunkter skal være indeholdt i bebyggelsen. 7. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner og facadeudformning tilpasses så der opnås en arkitektonisk og miljømæssigt tilfredsstillende helheds-virkning i området. Planer herfor skal godkendes af Fanø byråd Beboelsesbygningerne skal udvendig fremtræde som gedigne bygninger opført i træ eller i røde blødstrøgne mursten. Murstensfabrikat/type skal forinden godkendes af byrådet. Udvendige bygningssider i træ, skal udføres af brædder, bjælker o.lign., men ikke trælignende plader såsom krydsfiner med udfræsede spor Vinduer, døre skodder o.lign. udvendige bygningsdele skal udføres i træ Garager, carporte, overdækkede terrasser o.lign. må kun opføres med materialer jfr. stk. 7.2 og Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de siena, umbra, italiensk rødt, dodenkop) eller sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort Tagene på såvel beboelsesbygning som udhus/småbygning eller garage skal tækkes med tagrør afsluttet med enggræstørv Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted, undtaget herfor er almindelig nummer- og navneskilte Indenfor området må der ikke findes synlige antenner eller paraboler. Efter konkret vurdering kan der tillades opsat én parabolantenne pr. ejendom. Parabolantenner skal opstilles på terræn, med en placering i skjul af bygning, bag terras-

11 Lokalplan 52 Fanø Kommune 11 sehegn eller lignende så parabolantennen ikke er synlig fra vejen og fra naboer. 8. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal henligge som naturgrunde og må ikke benyttes til oplagring af materialer eller lignende. Der må ikke etableres fritidsanlæg med fast belægning - såsom tennisbaner. Eksisterende beplantning må kun fjernes eller ændres i væsentligt omfang med tilladelse fra Fanø byråd Der må ikke uden byrådets godkendelse foretages terrænreguleringer, herunder opbygning af voldanlæg og lign. Eksisterende beplantning må kun fjernes eller ændres i væsentlig omfang med tilladelse fra byrådet Der må etableres beplantning i umiddelbar nærhed af hvert hus, men ikke foretages hegning af nogen art i skellene mellem de enkelte ejendomme, eller i skel mod vej Omkring terrasser o.lign. arealer i forbindelse med bygning, kan der tillades opført fast hegn af træ i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. Placering, udformning og materialevalg skal godken des af byrådet i hvert enkelt tilfælde Udendørs belysning må kun etableres på bygninger Fællesarealet i område A skal henligge som uberørt naturområde. Renholdelse af området påhviler grundejerforeningen, jfr. stk Udendørs oplagring eller henstilling af campingvogne, lystbåde o.lign. må ikke finde sted indenfor lokalplanområdet Alle grunde skal til enhver tid være holdt i en ren-holdt og ryddelig stand Byrådet kan med 8 dages skriftlig varsel, forlange en grund opryddet, og såfremt det ikke sker, lade arbejdet udføre for ejers regning. 9. Tekniske anlæg Spildevandsafledning skal ske ved nedsivning på de parceller, hvor afstandskravene kan overholdes i henhold til miljølovens bestemmelser. Det bemærkes, at der ikke kan tillades etableret fælles nedsivningsanlæg for flere ejendomme. De parceller, hvor afstandskravene ikke kan overholdes skal etablere samletank El-, telefon- og evt. antennekabler og andre kabler etableres som jordkabler.

12 12 Lokalplan 52 Fanø Kommune 9.3. Der må ikke etableres j ord varmeanlæg, indenfor området Sommerhuse skal tilsluttes fællesantenne, når og hvis mulighed foreligger Affaldshåndtering skal ske i henhold til Fanø kommunes regulativ. 10 Fællesanlæg Det i 3 stk. 3.1 omtalte fællesareal er underlagt bestemmelserne i naturbeskyttelses lovens 3. Bevoksning på fællesarealet kan vedligeholdes i det nuværende omfang ved fældning/nedklipning af træer og buske. Større rydning/opgravning af træer eller buske og andre ændringer af arealets tilstand kræver amtets dispensation Matr.nr. 2cd indgår i fællesarealet, hvortil bemærkes, at ejendomme udenfor lokalplanområdet har andel i dette areal. 11. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område. Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det, dog senest når halvdelen af delareal er solgt Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Fanø byråd, og vedtægterne/ ændringerne skal senest én måned efter generalforsamlingens vedtagelse indsendes til byrådets godkendelse Grundejerforeningen har til formål at forestå drift og vedligeholdelse af de i 5 og 8 nævnte vejarealer og fællesarealer. Grundejerforeningen skal iøvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der henhører under foreningens område. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 5 og 8 nævnte fællesarealer.

13 Lokalplan 52 Fanø Kommune Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Før ny bebyggelse indenfor området tages i brug, skal der på hver enkelt ejendom sikres areal til nedsivningsanlæg, jfr. 9 stk. 9.1 samt den i 5 stk. 5.3 omtalte fællesvej. 13. Servitutter I forbindelse med tinglysning af nærværende lokalplan drages der omsorg for aflysning af deklaration om udstykning og fællesareal, tinglyst 29/ og aflysning af lokalplan nr. 43, tinglyst 15/ Området er ikke omfattet af Naturfredningslovens 47 stk. 4 om skovbyggelinje. 14. Retsvirkninger Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Eksisterende lovlig bebyggelse og arealanvendelse kan opretholdes, men ændringer skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen indebærer ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen skal etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter, der ikke er forenelige ned planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboende interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensationen gives. 15. Påtaleret Påtaleberettiget ifølge nærværende lokalplan er Fanø byråd.

14 14 Lokalplan 52 Fanø Kommune Vedtagelsespåtegning. Således foreløbigt vedtaget af Fanø Kommune i møde den 19. juni Fanø byråd, den 19. juni 1995 Kjeld Nielsen Borgemester / Lindy Tanvig forvaltningsdirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Fanø byråd, den 9. oktober 1995 P.b.v. Kjeld Nielsen Borgemester / Lindy Tanvig forvaltningsdirektør Dato for den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan 12. oktober Tinglyst, den

15 Lokalplan 52 Fanø Kommune 15

16 16 Lokalplan 52 Fanø Kommune

17 Lokalplan 52 Fanø Kommune 17

18 18 Lokalplan 52 Fanø Kommune

19 Lokalplan 52 Fanø Kommune 19

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By.

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B A 0 0 0 0 A A B 0 D 0 A B C A B 0 0 0A 0 0 PANDRUP KOMMUNE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blokhus Klitplantage LOKALPLAN NR. 00 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere